+ ipil.sk

IRUMED 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05770Písomná informácia pre používateľa


IRUMED®5 mg

IRUMED®10 mg

IRUMED®20 mg

dihydrát lizinoprilu

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je IRUMED a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IRUMED

 3. Ako užívať IRUMED

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať IRUMED

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je IRUMED a na čo sa používa


IRUMED patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, ktoré pomáhajú znižovať krvný tlak a uľahčuje srdcu prečerpávať krv do všetkých častí tela.


IRUMED sa používa na liečbu:

- vysokého krvného tlaku (hypertenzie),

- symptomatického srdcového zlyhania, stav pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať krv do tela tak,

ako by malo,

- srdcového záchvatu (akútneho srdcového infarktu), ktorý môže viesť k oslabeniu srdca,

- problémov s obličkami v súvislosti s cukrovkou a vysokým krvným tlakom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteIRUMED


Neužívajte IRUMED ak:

- ste alergický na lizinopril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ste boli predtým liečený liekom rovnakej skupiny ako je IRUMED (ACE inhibítory) a mali ste

alergickú reakciu, ktorá spôsobila opuch rúk, chodidiel alebo členkov, tváre, pier, jazyka

a/alebo hrdla s problémami prehĺtania alebo dýchania (angioedém),

- viete o výskyte angioedému vo vašej rodine alebo sa u vás objavil angioedém za iných

okolností,

- ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je tiež lepšie vyvarovať sa IRUMEDU na začiatku

tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

- máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať IRUMED, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak trpíte zúžením aorty (aortálna stenóza) alebo srdcových chlopní (zúženie dvojcípej chlopne) alebo máte zhrubnutý srdcový sval (hypertrofická kardiomyopatia),

 • ak trpíte ochorením krvných ciev (kolagénová vaskulárna choroba),

 • ak máte zúženie (stenóza) obličkovej tepny,

 • ak trpíte ochorením obličiek alebo ste dialyzovaný, ak máte ochorenie pečene,

 • ak máte cukrovku (metabolické ochorenie, pri ktorom telo nevyužíva cukor správnym spôsobom),

 • ak ste nedávno mali hnačku alebo ste vracali,

 • ak máte nízky krvný tlak (môže sa prejavovať závratmi alebo pocitom točenia hlavy, najmä pri

rýchlom postavení sa),

 • ak ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo užívate doplnky draslíka,

 • ak máte vysoké hladiny cholesterolu a ste liečený tzv."LDL aferézou",

 • ak ste čiernej pleti, IRUMED môže byť menej účinný. Môže sa u vás ľahšie vyskytnúť nežiaduci účinok "angioedém" (závažná alergická reakcia),

 • ak podstupujete alebo máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu alergie, napríklad po uštipnutí hmyzom. Desenzibilizačná liečba znižuje účinky alergie (napr. uštipnutie včelou alebo osou), ale niekedy môže spôsobiť závažnejšiu alergickú reakciu, ak užívate ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby,

ak sa chystáte do nemocnice na operáciu (vrátane zubnej operácie), oznámte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate IRUMED. IRUMED v kombinácii s lokálnymi alebo celkovými anestetikami môže spôsobiť krátkodobý pokles krvného tlaku krátko po užití.

- ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

- blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskiren


Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte IRUMED“.


Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi. IRUMEDsa neodporúča užívať v počiatočnom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, nakoľko užívanie počas tehotenstva môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťaťa(pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Prestaňte užívať IRUMEDa ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás prejaví nasledovnáalergická reakcia:

- ak sa u vás objavia ťažkosti s dýchaním súčasne s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla alebo bez opuchu,

- ak sa u vás objaví opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť problémy s prehĺtaním,

- ak sa u vás objaví bolestivé svrbenie kože (s tvorbou hrčiek),

- ak sa u vás objaví opuch rúk, chodidiel alebo členkov so svrbením v tejto oblasti.


Poznámka:Buďte zvlášť opatrný pri užívaní prvej dávky IRUMEDU .

IRUMED môže vyvolať vyšší pokles krvného tlaku. Môžete trpieť závratmi alebo točením hlavy. Môže vám pomôcť ak si ľahnete. Ak sa vás to týka, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


Iné lieky a IRUMED

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov:

- Diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo vylúčeného moču a zahŕňajú lieky šetriace draslík).

- Iné lieky na váš vysoký krvný tlak (antihypertenzíva).

- Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je indometacín a vysoké dávky kyseliny

acetylsalicylovej (viac ako 3 gramy denne), ktoré sa používajú na liečbu artritídy alebo bolesti

svalov.

- Lieky s obsahom zlata a tie, ktoré sa podávajú formou injekcie (napríklad aurotiomalát sodný;

používaný na liečbu artritídy).

- Lieky na duševné poruchy, ako je lítium, antipsychotiká alebo tricyklické antidepresíva.

- Tablety s obsahom draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka.

- Lieky na liečbu cukrovky, ako je inzulín alebo lieky, ktoré sa užívajú perorálne (ústami) na

zníženie cukru v krvi.

- Lieky, ktoré stimulujú centrálny nervový systém (sympatomimetiká). Patrí medzi ne efedrín,

pseudoefedrín a salbutamol a môžu sa vyskytovať v niektorých liekoch na uvoľnenie

dýchacích ciest, liekoch proti kašľu/nádche a liekoch na astmu.

- Lieky, ktoré tlmia imunitnú odpoveď tela (imunosupresíva), liečba alopurinolom (na dnu)

alebo prokaínamidom (na abnormálny tlkot srdca).


Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

Ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte IRUMED“ a „Upozornenia a opatrenia“.


IRUMED a jedlo a nápoje

IRUMED sa môže užívať s jedlom a nápojmi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Váš lekár vám pravdepodobne odporučí ukončenie užívania IRUMEDU pred otehotnením, alebo čo najskôr v prípade zistenia tehotenstva a odporučí vám užívanie iného lieku namiesto IRUMEDU. IRUMED sa neodporúča v počiatočnom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, nakoľko užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť vážne poškodenie vášho dieťaťa.


IRUMED sa neodporúča dojčiacim matkám a ak chcete dojčiť, lekár vám môže vybrať iný typ liečby, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by IRUMED ovplyvňoval vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Nemali by ste však vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť, pokiaľ neviete, ako na vás vplýva tento liek. Niektorí ľudia pociťujú závrat alebo únavu pri užívaní tohto lieku.


3. Ako užívaťIRUMED


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.

Dávkovanie je individuálne a je dôležité, aby ste liek užívali tak, ako vám to predpísal váš lekár. Vaša počiatočná dávka a dlhodobá dávka bude závisieť od vášho zdravotného stavu a od toho, či užívate iné lieky. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vysoký krvný tlak

Zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Zvyčajná dlhodobá dávka je 20 mg jedenkrát denne.


Srdcové zlyhanie

Zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne.

Zvyčajnáudržiavacia dávka je 5 až 35 mg jedenkrát denne.


Po srdcovom záchvate

Zvyčajná odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg na prvý a druhý deň, nasleduje 10 mg jedenkrát denne.


Problémy s obličkami v súvislosti s cukrovkou

Zvyčajná dávka je buď 10 mg alebo 20 mg jedenkrát denne.


Ak ste starší, máte problémy s obličkami alebo užívate diuretiká, váš lekár vám môže dať nižšiu dávku, ako je zvyčajná dávka.


Použitie u detí a dospievajúcich (6 až 16 rokov) s vysokým krvným tlakom

 • IRUMED sa neodporúča u detí do 6 rokov, ani u žiadnych detí so závažným ochorením obličiek.

 • Lekár stanoví vášmu dieťaťu správnu dávku. Dávka závisí od telesnej hmotnosti dieťaťa.

 • Pre deti, ktoré vážia od 20 kg do 50 kg, je zvyčajná počiatočná dávka 2,5 mg jedenkrát denne.

 • Pre deti, ktoré vážia viac ako 50 kg, je zvyčajná počiatočná dávka 5 mg jedenkrát denne.


Prehltnite tabletu a zapite pohárom vody.

Tablety sa majú užívať každý deň v rovnakom čase. Môžete ich užívať pred jedlom alebo po jedle.


Ak máte pocit, že účinky IRUMEDU sú príliš silné alebo príliš slabé, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac IRUMEDU, ako máte

Okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu, ak ste užili viac IRUMEDU, ako vám predpísal váš lekár. Predávkovanie môže spôsobiť veľmi nízky krvný tlak, čo môže mať za následok točenie hlavy a závrat. Príznaky môžu zahŕňať tiež skrátenie dychu, rýchly alebo pomalý pulz, palpitácie (búšenie srdca), úzkosť alebo kašeľ.


Ak zabudnete užiť IRUMED

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Pokračujte vo svojom obvyklom užívaní.


Ak prestanete užívať IRUMED

Aj keď sa cítite lepšie, neprerušujte liečbu bez súhlasu lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať IRUMEDa ihneď informujte o tom vášho lekára:


- Závažné alergické reakcie (menej časté, postihuje 1 až 10 pacientov z 1 000). Príznaky môžu

zahŕňať jeden z nasledovných prejavov:

- Opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním.

- Ťažký alebo náhly opuch rúk, nôh a členkov.

- Sťažené dýchanie.

- Silné svrbenie kože (s prejavom hrčiek).

- Závažné kožné ochorenia, ako je náhla, neočakávaná vyrážka alebo pálenie, začervenanie alebo

olupovanie kože (veľmi zriedkavé, postihuje menej než 1 pacienta z 10 000).

- Infekcia s príznakmi ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo horúčka s

príznakmi lokálnej infekcie ako sú bolesti v krku / hltanu / ústach alebo močové problémy (veľmi

zriedkavé, postihuje menej než 1 pacienta z 10 000).


Iné vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):

- Bolesť hlavy.

- Závraty alebo pocit točenia hlavy,najmä pri rýchlom postavení sa.

- Hnačka.

- Suchý kašeľ.

- Nevoľnosť (vracanie).

- Problémy s obličkami (ukáže sa v krvných testoch).


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000):

- Zmeny nálady.

- Zmena farby prstov na rukách alebo nohách (svetlo modré, následne červené) alebo

poruchy citlivosti či mravčenie v prstoch na rukách alebo nohách.

- Zrýchlený srdečný tep.

- Zmena vnímania chuti.

- Pocit ospalosti.

- Ťažkosti pri zaspávaní.

- Cievna mozgová príhoda.

- Pocit točenia (vertigo).

- Nádcha.

- Napínanie na vracanie (nauzea).

- Bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti.

- Kožná vyrážka.

- Svrbenie.

- Neschopnosť dosiahnuť erekciu (impotencia).

- Pocit únavy alebo slabosti (strata sily).

- Nadmerný pokles krvného tlaku sa môže objaviť u pacientov s cievnym ochorením srdca, so zúženou

aortou (srdcová aorta), so zúženou obličkovou tepnou alebo u pacientov so zhrubnutým srdcovým

svalom. Ak sa to u vás prejaví, môžete pociťovať točenie hlavy alebo závrat, najmä pri rýchlom

postavení sa.

- Zmeny krvných testov, ktoré poukazujú, ako funguje vaša pečeň a obličky.

- Srdcový záchvat.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):

- Zmätenosť.

- Vyrážka (žihľavka).

- Sucho v ústach.

- Vypadávanie vlasov.

- Psoriáza (kožné ochorenie).

- Zmeny vo vnímaní vône.

- Gynekomastia (zväčšenie prsníkov) u mužov.

- Zriedkavo sa môžu vyskytnúť zmeny vo výsledkoch niektorých krvných testov. Je možné, že vám

lekár bude príležitostne odoberať vzorky krvi, aby si overil, či má IRUMED vedľajší účinok

na vašu krv. Tieto zmeny sa niekedy môžu prejavovať ako únava, bledá koža, bolesť v krku, alebo

vysoká teplota (horúčka), bolesti kĺbov a svalov, opuch kĺbov alebo žliaz alebo citlivosť na slnečné

svetlo.

- Náhle zlyhanie obličiek.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000):

- Zápal prinosových dutín (pocity bolesti a plnosti v tvári, v oblasti líc a očí).

- Dýchavičnosť.

- Pokles hladiny cukru v krvi (hypoglykémia). Príznaky môžu zahŕňať pocit hladu alebo slabosť, potenie

a búšenie srdca.

- Zápal pľúc (pneumónia). Príznaky zahŕňajú kašeľ, pocit dýchavičnosti a vysokú teplotu (horúčka).

- Žltačka (zožltnutie) kože a/alebo očí.

- Zápal pečene. To môže spôsobiť stratu chuti do jedla, zožltnutie kože a očných bielok a tmavé

sfarbenie moču.

- Zápal podžalúdkovej žľazy. To spôsobí stredne ťažké až ťažké bolesti v žalúdku.

- Závažné kožné ochorenia (príznaky zahŕňajú začervenenie kože, tvorbu pľuzgierov a odlupovanie

kože).

- Potenie.

- Vylučovanie menšieho množstva moču ako zvyčajne alebo žiadne močenie.

- Zlyhanie pečene.

- Hrčky.

- Zápal čriev.


Neznáme(frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

- Príznaky depresie.

- Mdloba.

- Nízka hladina sodíka v krvi (príznaky môžu byť únava, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie).


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Ukazuje sa, že vedľajšie účinky u detí sú porovnateľné s vedľajšími účinkami pozorovanými u dospelých.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať IRUMED


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo IRUMED obsahuje

Liečivo je dihydrát lizinoprilu.

Každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 5 mg, 10 mg alebo 20 mg lizinoprilu.


Ďalšie zložky sú: manitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, predželatínový škrob, kukuričný škrob, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát. 10 mg a 20 mg tablety obsahujú tiež žltý oxid železitý (E 172). 20 mg tablety obsahujú tiež červený oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá IRUMEDa obsah balenia

IRUMED 5 mg sú biele okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

IRUMED 10 mg sú svetložlté okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

IRUMED 20 mg sú okrúhle tablety broskyňovej farby s deliacou ryhou na jednej strane.


Deliaca ryha má umožniť delenie tablety pre ľahšie prehltnutie, nie je určená na delenie dávky.


IRUMED je balený v PVC/PVDC/AL blistroch, ktoré sa nachádzajú v škatuli s potlačou. Každá škatuľa obsahuje buď 30 alebo 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

BELUPO Pharmaceuticals and Cosmetics Inc., Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica, Chorvátska republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Slovenská republika, Slovinsko: IRUMED


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

7


IRUMED 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05770

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

IRUMED 5 mg

IRUMED 10 mg

IRUMED 20 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 5 mg, 10 mg alebo 20 mg lizinoprilu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


IRUMED5 mg: biele okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane

IRUMED10 mg: svetložlté okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane

IRUMED20 mg: okrúhle tablety broskyňovej farby s deliacou ryhou na jednej strane


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba hypertenzie


Srdcové zlyhanie

Liečba symptomatického srdcového zlyhania.


Akútny infarkt myokardu

Krátkodobá (6 týždňová) liečba hemodynamicky stabilného pacienta v priebehu 24 hodín po akútnom infarkte myokardu.


Renálne komplikácie pri ochorení diabetes mellitus

Liečba ochorenia obličiek u pacienta s hypertenziou s 2. typom diabetes mellitus a počiatočnou nefropatiou (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

IRUMEDsa má podávať perorálne v jednej dennej dávke. Podobne ako iné lieky s dávkovaním jedenkrát denne a IRUMEDsa má užívať každý deň približne v tom istom čase. Absorpcia tabliet lizinoprilu nie je ovplyvnená jedlom. Dávkovanie má byť individuálne, podľa typu pacienta a odpovede krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Dávkovanie


Hypertenzia

IRUMEDsa môže užívať v monoterapii alebo v kombinovanej liečbe s inými antihypertenzívami (pozri časti 4.3, 4.4,4.5 a 5.1).


Úvodná dávka

U pacientov s hypertenziou sa zvyčajne odporúča úvodná dávka 10 mg. U pacientov s výrazne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón (najmä pri renovaskulárnej hypertenzii, deplécii solí a/alebo tekutín, dekompenzácii srdca alebo závažnej hypertenzii) môže nastať po úvodnej dávke prílišný pokles krvného tlaku. U týchto pacientov sa preto odporúčajú úvodné dávky 2,5 - 5 mg, pričom liečba by sa mala začať pod lekárskym dohľadom. Ak je prítomná porucha funkcie obličiek, sú potrebné nižšie úvodné dávky (pozri tab. 1).


Udržiavacia dávka

Obvyklá účinná udržiavacia dávka je 20 mg jedenkrát denne. Všeobecne platí, že ak sa žiadaný terapeutický účinok nedosiahne v priebehu 2 až 4 týždňov s určitou dávkou, dávka sa môže zvýšiť. Najvyššia maximálna dávka použitá v kontrolovaných dlhodobých klinických skúšaniach bola 80 mg denne.


Pacienti liečení diuretikami

Po začatí liečby IRUMEDOMsa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Pravdepodobnosť je vyššia u pacientov, ktorí sú súčasne liečení diuretikami. U týchto pacientov sa odporúča opatrnosť, nakoľko môžu mať depléciu solí a/alebo tekutín.Liečbu diuretikami treba prerušiť 2-3 dni pred začatím podávania IRUMEDU. U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné prerušiť podávanie diuretika treba začať terapiu IRUMEDOMdávkou 5 mg. Je potrebné monitorovanie renálnych funkcií a hladiny sérového draslíka. Nasledujúce dávkovanie IRUMEDUtreba upraviť podľa reakcie krvného tlaku. Ak je to potrebné, môže sa pokračovať v podávaní diuretík (pozri časti 4.4 a 4.5).


Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii

Dávkovanie u pacientov s renálnou insuficienciou by malo byť založené na klírense kreatinínu ako je to uvedené v tabuľke č. 1

Tabuľka 1 - Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek


Klírens kreatinínu (ml/min)

Úvodná dávka (mg/deň)

< 10 ml/min (vrátane dialyzovaných pacientov)

2,5 mg *

10 - 30 ml/min

2,5 - 5 mg

31 - 80 ml/min

5 - 10 mg

* x Dávkovanie, resp. frekvenciu podávania treba upraviť podľa reakcie krvného tlaku.


Dávkovanie sa môže titrovať smerom nahor, až kým nie je krvný tlak kontrolovaný alebo na maximálnu dávku 40 mg denne.


Pediatrická populácia

Použitie u detí a dospievajúcich s hypertenziou vo veku od 6 do 16 rokov

Odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne u pacientov s hmotnosťou od 20 kg do 50 kg a 5 mg raz denne u pacientov s hmotnosťou ≥50 kg. Dávkovanie je potrebné individuálne upraviť do maximálnej dennej dávky 20 mg u pacientov s telesnou hmotnosťou od 20 kg do 50 kg a 40 mg u pacientov s telesnou hmotnosťou ≥50 kg. Dávky vyššie ako 0,61 mg/kg (alebo prevyšujúce 40 mg) neboli u pediatrických pacientov skúmané (pozri časť 5.1).

U detí so zníženou funkciou obličiek sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka alebo predĺžený interval dávkovania.


Srdcové zlyhanie

U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním sa má IRUMEDužívať ako prídavná liečba k diuretikám a ak je to vhodné, aj k digoxínu alebo betablokátorom. Úvodná dávka IRUMEDUje

2,5 mg jedenkrát denne, pod lekárskym dohľadom, aby sa zistil účinok na krvný tlak. Dávkovanie IRUMEDUby sa malo zvyšovať:

 • o prírastky nie väčšie ako 10 mg,

 • v intervaloch nie kratších ako 2 týždne,

 • do najvyššej pacientom tolerovanej dávky, maximálne však do dávky 35 mg jedenkrát denne.

Úpravu dávkovania je potrebné prevádzať podľa klinickej odpovede každého jednotlivého pacienta. U pacientov s vysokým rizikom symptomatickej hypotenzie, napr. pacienti s depléciou soli s alebo bez hyponatriémie alebo pacienti, ktorí dostávali vysoké dávky diuretík, je potrebné tieto stavy korigovať pred začiatkom podávania IRUMEDU. Je nevyhnutné monitorovať obličkové funkcie a hladiny sérového draslíka (pozri časť 4.4).


Akútny infarkt myokardu

Pacientom má byť poskytnutá primeraná, štandardne odporúčaná liečba, ako sú trombolytiká, kyselina acetylsalicylová a betablokátory. Spolu s IRUMEDOMmôže byť podávaný intravenózne alebo transdermálne nitroglycerín.


Úvodná dávka (prvé tri dni po infarkte)

Liečba IRUMEDOMsa môže začať v priebehu 24 hodín od objavenia sa príznakov. Liečba sa nemá začať, ak systolický tlak krvi je nižší ako 100 mm Hg. Prvá dávka IRUMEDUje 5 mg podaná perorálne, po 24 hodinách nasleduje dávka 5 mg, po 48 hodinách 10 mg a ďalej 10 mg jedenkrát denne. U pacientov s nízkym systolickým tlakom (120 mmHg alebo menej) na začiatku liečby alebo počas prvých troch dní po infarkte by mala byť podaná nižšia dávka - 2,5 mg perorálne (pozri časť 4.4).

V prípadoch poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu 80 ml/min) je potrebné úvodnú dávku IRUMEDUprispôsobiť klírensu kreatinínu pacienta (pozri tab. 1).


Udržiavacia dávka

Udržiavacia dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Ak sa objaví hypotenzia (systolický tlak krvi nižší alebo rovný 100 mm Hg), denná udržiavacia dávka má byť znížená na 5 mg, alebo prechodne až na 2,5 mg. Ak hypotenzia pretrváva (systolický tlak krvi menej ako 90 mm Hg pretrvávajúci viac ako 1 hodinu), liečba IRUMEDOMsa má ukončiť.

Liečba má pokračovať 6 týždňov, potom sa má zdravotný stav pacienta znova vyhodnotiť. Pacienti, u ktorých sa vyvinuli symptómy srdcového zlyhania, majú v liečbe IRUMEDOMpokračovať (pozri časť 4.2).


Renálne komplikácie diabetes mellitus

U hypertenzných pacientov s diabetes mellitus typu 2 a začínajúcou nefropatiou je dávka 10 mg IRUMEDUjedenkrát denne, pričom sa v prípade potreby môže zvýšiť na 20 mg jedenkrát denne, aby sa dosiahol diastolický krvný tlak v sede nižší ako 90 mm Hg.

V prípadoch poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu 80 ml/min) je potrebné úvodnú dávku IRUMEDUprispôsobiť klírensu kreatinínu pacienta (pozri tab. 1).


Užívanie u detí a dospievajúcich

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s účinnosťou a bezpečnosťou u hypertenzných detí starších ako 6 rokov, pričom s inými indikácimi nie sú žiadne skúsenosti (pozri časť 5.1). Lizinopril sa neodporúča u detí s indikáciami inými, ako je hypertenzia.


Lizinopril sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, ani u detí s ťažkou poruchou obličiek (GFR < 30 ml/min/1,73m2) (pozri časť 5.2).


Použitie u starších osôb

V klinických štúdiách sa nezaznamenali zmeny v účinnosti a bezpečnosti liekuvzhľadom na vek.

Ak je však vyšší vek spojený so znížením renálnej funkcie, na určenie počiatočnej dávky IRUMEDUsa má použiť odporúčanie uvedené v tabuľke 1. Následne sa má dávkovanie upraviť podľa reakcie krvného tlaku.


Použitie u pacientov po transplantácii obličiek

Nie sú skúsenosti s podávaním IRUMEDUpacientom, ktorí sa nedávno podrobili transplantácii obličky. Liečba IRUMEDOMsa preto u nich neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na lizinopril, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na akýkoľvek inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE),

 • angioneurotický edém, spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom v anamnéze,

 • hereditárny alebo angioneurotický edém,

 • druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • súbežné používanie IRUMEDU s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR <60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Symptomatická hypotenzia

Symptomatická hypotenzia bola zriedkavo pozorovaná u nekomplikovaných hypertonikov.U hypertonických pacientov, liečených IRUMEDOM, nastáva hypotenzia s väčšou pravdepodobnosťou, ak je pacient v objemovej deplécii, napr. pri diuretickej terapii, diétnom obmedzení soli, pri dialýze, hnačke alebo vracaní, alebo u pacientov s ťažkou renín-dependentnou hypertenziou (pozri časti 4.5 a 4.8). Výskyt symptomatickej hypotenzie bol pozorovaný u pacientov so zlyhaním srdca s alebo bez renálnej insuficiencie. Najpravdepodobnejšie nastáva u pacientov s ťažkým stupňom zlyhania srdca, ktorí dostávali vysoké dávky diuretík účinkujúcich v Henleho kľučke, pri hyponatriémii alebo poruche funkcie obličiek. U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie sa má starostlivo sledovať začiatok liečby a úprava dávky. Podobnú pozornosť vyžadujú pacienti s ischemickým srdcovým alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by výrazný pokles krvného tlaku mohol mať za následok infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárnu príhodu.

Ak dôjde k hypotenzii treba pacienta uložiť do polohy na znak a ak je to potrebné, má sa mu intravenózne podať infúzia fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzia, ako odpoveď na liečbu, nie je kontraindikáciou pre ďalšie dávky, ktoré sa zvyčajne môžu podať bez komplikácií, akonáhle sa po expanzii objemu zvýši krvný tlak.

U niektorých pacientov so zlyhaním srdca, ktorí majú normálny alebo nízky krvný tlak, môže po podaní IRUMEDUdôjsť k ďalšiemu poklesu systémového krvného tlaku. Tento účinok môžeme očakávať a nie je zvyčajne dôvodom k prerušeniu liečby. Keď sa hypotenzia stáva symptomatickou, môže byť nevyhnutné znížiť dávkovanie alebo prerušiť podávanie IRUMEDU.


Hypotenzia pri akútnom infarkte myokardu

Liečba IRUMEDOMnesmie byť začatá u pacientov s akútnym infarktom myokardu, u ktorých je riziko ďalšieho vážneho zhoršenia hemodynamiky po liečbe vazodilatanciami.

Sú to pacienti so systolickým tlakom 100 mmHg alebo nižším, alebo pacienti v kardiogénnom šoku. Počas prvých troch dní po infarkte je potrebné znížiť dávku, ak je systolický tlak 120 mmHg alebo nižší. Udržiavacie dávky treba znížiť na 5 mg, alebo prechodne na 2,5 mg, ak je systolický tlak 100 mmHg alebo menej. Keď hypotenzia pretrváva (systolický tlak je nižší ako 90 mmHg viac ako jednu hodinu), podávanie IRUMEDUtreba prerušiť.


Aortálna a mitrálna stenóza/hypertrofická kardiomyopatia

Podobne ako iné ACE inhibítory aj IRUMEDsa má podávať s opatrnosťou u pacientov so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou výtokovej časti ľavej komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.


Zníženie funkcie obličiek

Pri poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 80 ml/min) je potrebné úvodné dávkovanie IRUMEDUprispôsobiť klírensu kreatinínu pacienta (pozri tab. 1 v časti 4.2) a potom v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. K bežnej lekárskej praxi u týchto pacientov patrí rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu.

U pacientov so zlyhaním srdcamôže hypotenzia po začatí terapie ACE inhibítormi viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek. Akútne zlyhanie obličiek, ktoré bolo hlásené v týchto prípadoch bolo obvykle reverzibilné.

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnych tepien alebo stenózou artérie solitárnej obličky, ktorí boli liečení inhibítormi angiotenzín- konvertujúceho enzýmu, bol pozorovaný vzostup sérovej urey a sérového kreatínu. Tieto zmeny boli po prerušení terapie reverzibilné. Vyskytujú sa najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U týchto pacientov musí byť liečba začatá nízkymi dávkami, starostlivou titráciou a pod prísnym lekárskym dohľadom. Keďže liečba diuretikami môže prispievať k uvedeným komplikáciám, liečba diuretikami musí byť prerušená a funkcia obličiek musí byť počas prvých týždňov liečby IRUMEDOMmonitorovaná.

U niektorých hypertenzných pacientov, ktorí predtým nemali zjavné renovaskulárne ochorenie obličiek došlo k miernemu prechodnému zvýšeniu sérovej urey a sérového kreatínu, najmä keď bol IRUMED podávaný súčasne s diuretikami. Vyskytuje sa to najmä u pacientov s už existujúcim poškodením obličiek. Je potrebné znížiť dávkovanie alebo prerušiť podávanie diuretika a/ alebo IRUMEDU.

Pri akútnom infarkte myokardusa neodporúča začať liečbu IRUMEDOM u pacientov, u ktorých je renálna dysfunkcia stanovená zvýšenými hodnotami sérového kreatínu nad 177 mol/1 a/alebo proteinúriou nad 500 mg/24 hod. Keď sa renálna dysfunkcia vyvinie počas liečby IRUMEDOM (sérová koncentrácia kreatínu sa zvýši nad 265 micromol/l alebo na dvojnásobok hodnoty pred začatím terapie), lekár má zvážiť vysadenie IRUMEDU.


Precitlivenosť/angioneurotický edém

Angioedém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana sa menej často zaznamenal u pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, vrátane IRUMEDU. Ich rozvoj môže nastať kedykoľvek počas liečby. V takom prípade by mala byť liečba IRUMEDOMokamžite prerušená a mala by byť zahájená liečba a príslušné monitorovanie na zaistenie úplného vymiznutia príznakov pred prepustím pacientov. Aj v prípade, keď edém postihol len jazyk bez respiračných problémov, je nutné pacienta podrobiť dlhšiemu sledovaniu, pretože liečba antihistaminikami a kortikosteroidmi nemusí byť vždy účinná.

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady úmrtia v súvislosti s angioedémom, spojeným s edémom laryngu alebo jazyka. U pacientov s postihnutím jazyka, hlasiviek alebo hrtana je pravdepodobná blokáda dýchacích ciest, najmä u tých, ktorí majú v anamnéze prekonaný chirurgický zákrok na dýchacích cestách. V takýchto prípadoch je potrebné urýchlene poskytnúť príslušnú liečbu. Tá môže zahŕňať podávanie adrenalínu a/alebo zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom až do úplného a pretrvávajúceho ústupu príznakov.

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti ako u ostatných pacientov.

Pacienti s anamnézou angioedému bez vzťahu k terapii ACE inhibítormi môžu mať zvýšené riziko angioedému pri užívaní ACE inhibítora (pozri časť 4.3).


Anafylaktoidné reakcie u pacientov podrobujúcich sa hemodialýze

Anafylaktoidné reakcie boli hlásené u pacientov liečených dialýzou s použitím vysokoprietokových membrán (napr. AN 69 ) a súčasne liečených ACE inhibítorom. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej skupiny antihypertenzných látok.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy LDL (lipoproteínmi s nízkou hustotou)

Život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie sa vzácne objavili u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas LDL aferézy (lipoproteínmi s nízkou hustotou)s dextrán sulfátom. Týmto reakciám sa zabránilo dočasným prerušením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Desenzibilizácia

U pacientov, ktorí používajú ACE inhibítory sa vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie (napr. jedom blanokrídleho hmyzu). U niektorých pacientov sa dá vyhnúť týmto reakciám dočasným prerušením terapie ACE inhibítormi pred každou desenzibilizáciou, avšak znovu sa objavili po neuváženom opätovnom podaní lieku.


Zlyhanie pečene

Veľmi zriedkavo boli ACE inhibítory spájané s rozvojom syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy končiacou niekedy smrťou. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Pacienti užívajúci IRUMED, u ktorých sa vyvinie žltačka alebo výrazný vzostup pečeňových enzýmov, musia prerušiť liečbu IRUMEDOM a podrobiť sa vhodnej liečbe.


Neutropénia/agranulocytóza

Neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli hlásené u pacientov užívajúcich ACE inhibítory. U pacientov s normálnymi renálnymi funkciami a bez iných komplikujúcich faktorov sa neutropénia rozvinie zriedka. Neutropénia a agranulocytóza sú po vysadení liečby ACE inhibítorom reverzibilné. IRUMEDby mali s mimoriadnou opatrnosťou užívať pacienti s kolagénovými vaskulárnymi ochoreniami, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je už pred liečbou prítomná porucha funkcie obličiek. U niektorých pacientov nastal rozvoj závažných infekcií, ktoré v niekoľkých prípadoch nereagovali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak IRUMEDužívajú takýto pacienti, sú nutné pravidelné kontroly počtu bielych krviniek a pacientov treba poučiť, že majú hlásiť akýkoľvek príznak infekcie.


Rasa

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti ako u ostatných pacientov.


Podobne ako iné ACE inhibítory aj IRUMEDmôže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti v porovnaní s ostatnou populáciou,pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v hypertenznej populácie čiernej pleti.


Kašeľ

Kašeľ bol hlásený pri použití ACE inhibítorov. Charakteristický je trvalý neproduktívny kašeľ, ktorý prestáva po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítormi treba vziať do úvahy ako súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Chirurgia / anestézia

U pacientov, ktorí sa podrobujú väčšiemu chirurgickému zákroku, alebo počas anestézie látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže IRUMEDblokovať tvorbu angiotenzínu II pri druhotnom kompenzačnom uvoľnení renínu. Ak dôjde k hypotenzii a predpokladá sa, že je spôsobená uvedeným mechanizmom, môže byť upravená zvýšením objemu.


Hyperkaliémia

Zvýšenie sérového draslíka sa pozorovalo u niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane IRUMEDU. Medzi pacientov s rizikom vzniku hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, diabetes mellitus alebo pacienti užívajúci súčasne diuretiká šetriace draslík, draslíkové výživové doplnky alebo náhrady soli s obsahom draslíka alebo pacienti užívajúci iné lieky, ktoré súvisia so zvýšením sérového draslíka (napr. heparín). Ak je súčasné užívanie vyššie uvedených látok považované za vhodné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť4.5).


Pacienti s diabetes mellitus

Počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom u diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom je potrebné pravidelné monitorovanie glykémie (pozri časť 4.5 ).


Lítium

Kombinácia lítia a IRUMEDUsa všeobecne neodporúča (pozri časť 4.5).


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Gravidita

Počas gravidity nemá byť začatá liečba ACE inhibítormi.Ak nepretržitá liečba ACE inhibítormi nie je nevyhnutná, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. V prípade potvrdenej gravidity je potrebné liečbu ACE inhibítormi ihneď prerušiť a ak je to vhodné, treba začať alternatívnu liečbu (pozri časti 4.3 a 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká

Keď sa pacientovi, ktorý užíva IRUMEDpridáva k terapii diuretikum, antihypertenzný účinok je zvyčajne aditívny.

U pacientov, ktorí už užívajú diuretiká, najmä u tých, ktorí ich začali práve užívať, môže občas

dôjsť k nadmernému poklesu krvného tlaku, pokiaľ je k terapii pridaný IRUMED. Možnosť výskytu symptomatickej hypotenzie po liečbe IRUMEDOM sa dá znížiť na minimum prerušením podávania diuretika pred začatím liečby IRUMEDOM(pozri časti 4.4 a 4.2).


Doplnky draslíka, draslík šetriace diuretiká alebo náhrady solí obsahujúcich draslík

Hoci v klinických štúdiách zostávali hladiny sérového draslíka zvyčajne na normálnych hodnotách, u niektorých pacientov sa rozvinula hyperkaliémia. Rizikové faktory pre rozvoj hyperkaliémie zahŕňajú renálnu insuficienciu, diabetes mellitus alebo súčasné užívanie draslík šetriacich diuretík (napríklad spirolaktonu, triamterénu alebo amiloridu), doplnkov draslíka alebo náhrad solí obsahujúcich draslík. Užívanie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo náhrad solí obsahujúcich draslík najmä u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, môže viesť k významnému vzostupu sérovej hladiny draslíka. Ak sa IRUMED podáva spolu s diuretikami, ktoré vedú k strate draslíka, môže sa tým zlepšiť vyvolaná hypokaliémia.


Lítium

Počas súčasného podávania lítia s ACE inhibítormi bolo hlásené reverzibilné zvýšenie hladiny

sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Súčasné podávanie s tiazidovými diuretikami

môže zvýšiť riziko toxicity lítia, ako aj zvýšiť už existujúcu toxicitu lítia ACE inhibítormi. Užívanie IRUMEDus lítiom sa neodporúča, ale pokiaľ je táto kombinácia nevyhnutná, treba starostlivo monitorovať sérové hladiny lítia (pozri časť 4.4).


Nesteroidové antireumatiká (NSA) vrátane acetylsalicylovej kyseliny 3g/deň

Chronické podávanie NSA môže znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov. NSA a ACE inhibítory vykazujú aditívny efekt v zvyšovaní hladiny sérového draslíka a môžu spôsobiť zhoršenie renálnych funkcií. Tento účinok je zvyčajne reverzibilný. Ojedinele môže nastať akútne renálne zlyhanie, najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek, napríklad u starších alebo dehydratovaných pacientov.


Zlato

Nitritoidné reakcie (symptómy vazodilatácie vrátane začervenania, nevoľnosti, závratov a hypotenzia, ktoré môžu byť veľmi závažné) po injekčnom podaní zlata (napríklad aurotiomalátu sodného ) boli hlásené častejšie u pacientov liečených ACE inhibítormi.


Iné antihypertenzíva

Súčasné užívanie týchto liekov s lizinoprilom môže zvýšiť hypotenzný účinok lizinoprilu. Súčasné užívanie s nitroglycerínom a inými nitrátmi, alebo inými vazodilatanciami môže ešte viac znížiť krvný tlak.


Tricyklické antidepresíva /antipsychotiká/ anestetiká

Súčasné užívanie určitých anestetických prípravkov, tricyklických antidepresív a antipsychotík s ACE inhibítormi môže spôsobiť ďalší pokles krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znižovať antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie dokazujú, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínu, perorálnych antidiabetík) môže viesť k prehĺbeniu hypoglykemického účinku s rizikom vzniku hypoglykémie. Rozvoj tohto fenoménu sa zdá pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, betablokátory, nitráty

IRUMED sa môže užívať súčasne s kyselinou acetylsalicylovou (v kardiologických dávkach), trombolytikami, betablokátormi a/alebo nitrátmi.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologický dôkaz rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nebol výrazný; malé zvýšenie rizika sa však nedá vylúčiť.

Ak nepretržitá liečba ACE inhibítormi nie je nevyhnutná, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. V prípade potvrdenej gravidity je potrebné liečbu ACE inhibítormi ihneď prerušiť a ak je to vhodné, treba začať alternatívnu liečbu.


Je známe, že expozícia ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva u človeka fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (pozri tiež časť 5.3).

Ak by sa od druhého trimestra gravidity vyskytla expozícia ACE inhibítorom, odporúča sa ultrazvuková kontrola renálnej funkcie a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory majú byť pozorne sledované na hypotenziu (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pretože nie je k dispozícii dostatok informácií o používaní IRUMEDU počas dojčenia, neodporúča sa užívanie IRUMEDUpočas dojčenia. Je vhodnejšie prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie počas dojčenia, najmä ak sa jedná o dojčenie novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Je nepravdepodobné, že by IRUMEDmal vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pri vedení vozidiel alebo práci so strojmi je nevyhnutné vziať do úvahy, že sa môžu občas dostaviť závraty alebo únava.


 1. Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli sledované a hlásené počas liečby lizinoprilom a inými ACE inhibítormi s následnou frekvenciou:


Veľmi časté: (≥1/10)

Časté: (1/100 do 1/10)

Menej časté: (1/1 000 do 1/100)

Zriedkavé: (1/10 000 do 1/1000)

Veľmi zriedkavé: (1/10 000)

Neznáme: (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy krvného a lymfatického systému

Zriedkavé: pokles hemoglobínu, pokles hematokritu.

Veľmi zriedkavé: depresia kostnej drene, anémia, trombocytopénia, leukopénia,

neutropénia, agranulocytóza (pozri časť 4.4), hemolytická anémia,

lymfadenopatia, autoimúnne ochorenie.


Poruchy endokrinného systému

Frekvencia nie je známa: neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: hypoglykémia.


Psychiatrické poruchy

Menej časté: zmeny nálady

Zriedkavé: zmätenosť.

Frekvencia nie je známa: depresívne symptómy.


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesti hlavy.

Menej časté: parestézie, vertigo, zmena chuti, poruchy spánku, cievna mozgová príhoda

Zriedkavé: poruchy čuchu

Neznáme: synkopa


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: infarkt myokardu, alebo mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4), palpitácie, tachykardia.


Poruchy ciev

Časté: ortostatické účinky (vrátane hypotenzie)

Menej časté: Raynaudov fenomén


Respiračné, hrudné a mediastinálne poruchy

Časté: kašeľ.

Menej časté: nádcha.

Veľmi zriedkavé: bronchospazmus, sinusitída, alergická alveolitis/eosinofilná pneumónia


Gastrointestinálne poruchy

Časté: hnačky, vracanie.

Menej časté: nauzea, bolesti brucha a ťažkosti s trávením.

Zriedkavé: sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída, intestinálny angioedém, hepatitída – hepatocelulárna alebo

cholestatická, žltačka a zlyhanie pečene (pozri časť 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, pruritus, precitlivenosť / angioneurotický edém: angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a / alebo hrtana (pozri časť 4.4).

Zriedkavé: urtikária, alopécia, psoriáza.

Veľmi zriedkavé: potenie, pemfigus, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov

syndróm, multiformný erytém, kožný pseudolymfóm.


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: porucha funkcie obličiek.

Zriedkavé: urémia, akútne renálne zlyhanie.

Veľmi zriedkavé: oligúria/anúria.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: impotencia.

Zriedkavé: gynekomastia.


Celkové a iné poruchy, lokálne reakcie v mieste podania

Menej časté: únava, asténia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšenie sérovej urey a sérového kreatinínu, zvýšenie hodnôt hepatálnych

enzýmov, hyperkaliémia

Zriedkavé: zvýšené hodnoty sérového bilirubínu, hyponatriémia.

Zaznamenal sa komplex príznakov, ktorý môže zahŕňať jeden alebo viacero z týchto príznakov: horúčka, vaskulitída, myalgia, artralgia/artritída, pozitívne antinukleárne protilátky (ANA), zvýšená sedimentácia červených krviniek, eozinofília a leukocytóza, vyrážky, fotosenzitivita alebo iné kožné prejavy.


Pediatrická populácia

Bezpečnostné údaje z klinických štúdií naznačujú, že lizinopril je všeobecne dobre znášaný u detí a dospievajúcich s hypertenziou a že bezpečnostný profil u tejto vekovej skupiny je porovnateľný s profilom u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Dostupné údaje pre predávkovaní u ľudí sú obmedzené. Príznaky spájané s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok, poruchy rovnováhy elektrolytov, renálne zlyhanie, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie, bradykardiu, závraty, úzkosť a kašeľ. Odporúčaná liečba predávkovania je intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Ak je prítomná hypotenzia, pacient sa má uložiť do protišokovej polohy. Možno tiež zvážiť infúznu liečbu angiotenzínom II a/alebo intravenóznymi katecholamínmi, ak je k dispozícii. Pokiaľ k predávkovanou došlo iba nedávno, je potrebné prijať opatrenia k odstráneniu IRUMEDU(napríklad vyvolanie vracania, laváž žalúdka, podanie absorbentov a síranu sodného). IRUMEDmožno odstrániť z cirkulácie hemodialýzou (pozri časť 4.4). Liečba kardiostimulátorom je indikovaná v prípadoch bradykardie, rezistentnej na liečbu. Je nevyhnutné časté monitorovanie vitálnych funkcií, koncentrácie sérových elektrolytov a kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, samotné

ATC kód: C09AA03.


Lizinopril je inhibítor peptidyl dipeptidázy. Inhibuje angiotenzín konvertujúci enzým (ACE), ktorý katalyzuje premenu angiotenzínu I na vazokonstrikčný peptid, angiotenzín II. Angiotenzín II stimuluje aj sekréciu aldosterónu v kôre nadobličiek. Inhibícia ACE aktivity vedie k zníženiu koncentrácie angiotenzínu II s následným poklesom vazokonstrikčnej aktivity a k zníženej sekrécii aldosterónu. Znížená koncentrácia aldosterónu môže viesť k vzostupu sérových koncentrácií draslíka.

Zatiaľ čo mechanizmus, ktorým lizinopril znižuje krvný tlak supresiou renín-angiotenzín-aldosterónového systému je považovaný za primárny, lizinopril má antihypertenzný účinok aj u hypertenzných pacientov s nízkou hladinou renínu. ACE je identický s kininázou II, enzýmom, ktorý rozkladá bradykinín. Nie je zatiaľ známe, či zvýšené hladiny bradykinínu, silného vazodilatačného peptidu, zohrávajú úlohu v terapeutických účinkoch lizinoprilu.


Účinok lizinoprilu na mortalitu a morbiditu u pacientov so srdcovým zlyhaním bol skúmaný porovnávaním vysokých dávok (32,5 mg alebo 35 mg jedenkrát denne) s nízkymi dávkami (2,5 mg alebo 5 mg jedenkrát denne). V štúdii s 3 164 pacientmi s mediánom doby sledovania prežívajúcich pacientov 46 mesiacov, vysoké dávky lizinoprilu v porovnaní s nízkymi dávkami spôsobili zníženie rizika o 12% pri kombinovanom hodnotení akejkoľvek mortality a hospitalizácie z akejkoľvek príčiny (p=0,002) a 8 % zníženie rizika akejkoľvek mortality a hospitalizácie z kardiovaskulárnych príčin (p=0,036). Zaznamenalo sa zníženie rizika mortality z akejkoľvek príčiny (8 %p = 0,128) a z kardiovaskulárnej príčiny (10 %p = 0,073). V post-hoc analýze sa u pacientov liečených vysokou dávkou lizinoprilu znížil počet hospitalizácii v dôsledku srdcového zlyhania o 24% (p=0,002) v porovnaní s nízkou dávkou. Symptomatické prínosy boli u pacientov liečených vysokými a nízkymi dávkami lizinoprilu podobné.Výsledky štúdie ukázali, že celkový profil nežiaducich účinkov u pacientov liečených vysokými alebo nízkymi dávkami lizinorpilu boli podobné, čo sa týka ich charakteru aj počtu. Predpokladané predvídateľné účinky ACE inhibítorov, ako napríklad hypotenzia alebo porucha obličkových funkcií, boli zvládnuté a vzácne viedli k vysadeniu liečby. Kašeľ bol menej častý u pacientov liečených vysokými dávkami lizinoprilu v porovnaní s nízkymi dávkami.


V štúdii GISSI-3 bol použitý 2 x 2 faktoriálový plán pre porovnanie účinkov lizinoprilu a nitroglycerínu podávaných samostatne alebo v kombinácii počas 6 týždňov v porovnaní s kontrolnou skupinou 19 394 pacientov, podrobených liečbe počas 24 hodín po akútnom infarkte myokardu. Lizinopril štatisticky významne znížil riziko mortality o 11%, oproti kontrole (2p = 0,03). Zníženie rizika s nitroglycerínom nebolo signifikantne významné, ale jeho kombinácia s lizinoprilom znížila signifikantne riziko mortality o 17 % v porovnaní s kontrolnou skupinou (2p = 0,02). V podskupine starších pacientov ( vek > 70 rokov ) a žien, predefinovaných ako pacienti s vysokým rizikom mortality, bol významný benefit pozorovaný pri posudzovaní kombinovaného ovplyvnenia mortality a srdcových funkcií. Výsledok ukázal pre všetkých pacientov, i z veľmi rizikovej podskupiny významný prínos u pacientov užívajúcich lizinopril po dobu 6 mesiacov alebo liečených kombináciou lizinoprilu a nitroglycerínu po dobu 6 týždňov, čo dokazuje preventívne pôsobenie lizinoprilu. Ako možno očakávať, pri každej vazodilatačnej liečbe, liečba lizinoprilom bola spojená so zvýšeným výskytom hypotenzie a renálnej dysfunkcie, ale nesúvisela s proporcionálnym nárastom mortality.


V dvojitej zaslepenej, randomizovanej multicentrickej štúdii, ktorá porovnávala lizinopril s blokátormi kalciových kanálov u 335 pacientov s hypertenziou a diabetes mellitus 2. typu so začínajúcou nefropatiou charakterizovanou mikroalbuminúriou, lizinopril užívaný v dávke 10 mg až 20 mg jedenkrát denne po dobu 12 mesiacov, znížil systolický/diastolický krvný tlak o 13/10 mm Hg a straty albumínu močom o 40 %. V porovnaní s blokátormi kalciových kanálov, ktoré vedú k podobnému poklesu krvného tlaku, sa u liečených lizinoprilom zaznamenal signifikantne výraznejší pokles strát albumínu močom, čo dokazuje, že ACE inhibičný účinok lizinoprilu znižuje mikroalbuminúriu priamym mechanizmom na tkanivo obličiek spolu s hypotenzným účinkom.

Liečba lizinoprilom neovplyvňuje kontrolu glykémie, ako bolo dokázané nesignifikantne významným účinkom na hladiny glykozidového hemoglobínu (HbA1c).


V klinickej štúdii zahŕňajúcej 115 detí a dospievajúcich s hypertenziou vo veku od 6 do 16 rokov, dostávali pacienti s telesnou hmotnosťou menej ako 50 kg, 0,625 mg, 2,5 mg alebo 20 mg lizinoprilu raz denne a pacienti, s telesnou hmotnosťou 50 kg a viac, dostávali buď 1,25 mg, 5 mg alebo 40 mg lizinoprilu jedenkrát denne. Na konci 2. týždňa lizinopril podávaný raz denne znížil dolný krvný tlak v závislosti od dávky s konzistentnou antihypertenznou účinnosťou preukázanou pri dávkach vyšších ako 1,25 mg.
Tento účinok sa potvrdil vo fáze vysadenia lieku, keď diastolický tlak krvi stúpol približne o 9 mmHG viac u pacientov užívajúcich placebo v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali sústavne stredné a vysoké dávky lizinoprilu. Od dávky závislý antihypertenzný účinok lizinoprilu bol konzistentný v niekoľkých demografických podskupinách: vek, Tannerovo štádium, pohlavie a rasa.

Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Lizinopril je perorálne účinný ACE inhibítor, neobsahuje sulfhydrylovú skupinu.


Absorpcia

Po perorálnom podaní lizinoprilu sa maximálne sérové koncentrácie dosahujú v priebehu približne 7 hodín, hoci u pacientov s akútnym infarktom myokardu sa zaznamenala tendencia mierneho predĺženia času potrebného na dosiahnutie maximálnych sérových koncentrácií. Na základe obsahu v moči sa zistilo, že priemerná miera absorpcie lizinoprilu je približne 25% s interindividuálnou variabilitou 6‑60% v sledovanom rozsahu dávkovania (5‑80 mg). Absolútna biologická dostupnosť je u pacientov so srdcovým zlyhaním znížená približne o 16%. Absorpcia lizinoprilu nie je ovplyvnená jedlom.


Distribúcia

Lizinopril sa pravdepodobne neviaže na iné plazmatické bielkoviny ale na cirkulujúci angiotenzín konvertujúci enzým (ACE). Štúdie na potkanoch ukazujú, že lizinopril slabo prechádza hematoencefalickou bariérou.


Eliminácia

Lizinopril nepodlieha metabolizmu a vylučuje sa v nezmenenom stave močom. Pri opakovanom podaní lizinoprilu bol účinný polčas akumulácie stanovený na 12,6 hodiny. Klírens lizinoprilu u zdravých osôb je približne 50 ml/min. Počas poklesu sérovej hladiny bola zaznamenaná prolongovaná terminálna fáza, ktorá však neviedla k akumulácii liečiva. Táto terminálna fáza pravdepodobne odráža saturovateľnosť väzby na ACE a nie je úmerná k podanej dávke.


Hepatálna insuficiencia

Porucha funkcie pečene u pacientov s cirhózou spôsobuje zníženie absorpcie lizinoprilu (približne 30%, stanovené z obsahu v moči), no v porovnaní so zdravými osobami zvyšuje expozíciu (približne o 50%) v dôsledku zníženého klírensu.


Porucha funkcie obličiek

Poškodenie renálnych funkcií znižuje elimináciu lizinoprilu, ktorý je vylučovaný obličkami, ale toto zníženie je klinicky významné len vtedy keď je glomerulárna filtrácia 30 ml/min a menej. Pri miernom až stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 80 ml/min) bola priemerná AUC zvýšená len o 13 %, ale pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 5 – 30 ml/min) bolo zvýšenie priemerných AUC 4 - 5-násobné. Lizinopril možno odstrániť dialýzou. Počas 4 hodín hemodialýzy plazmatické koncentrácie lizinoprilu poklesli priemerne o 60 % s klírensom dialýzy medzi 40 a 55 ml/min.


Srdcové zlyhanie

U pacientov so srdcovým zlyhaním je dlhšia expozícia lizinoprilom v porovnaní so zdravými osobami (zvýšenie AUC na priemerne 125%), ale na základe obsahu lizinoprilu v moči je u týchto pacientov znížená absorpcia približne o 16% v porovnaní so zdravými osobami.


Deti a dospievajúci
Farmakokinetický profil lizinoprilu sa sledoval u 29 pediatrických pacientov s hypertenziou vo veku od 6 do 16 rokov, s GFR nad 30 ml/min/1,73 m2. Po dávkach 0,1 až 0,2 mg/kg sa maximálne plazmatické koncentrácie lizinoprilu v rovnovážnom stave dosiahli v priebehu 6 hodín a rozsah absorpcie na základe izolácie z moču bol približne 28 %.
Tieto hodnoty sú podobné tým, ktoré sa už skôr získali u dospelých pacientov. Hodnoty AUC a C
maxu detí sa v tejto štúdii zhodovali s tými, ktoré sa pozorovali u dospelých pacientov.


Starší pacienti

U starších pacientov je vyššia koncentrácia liečiva v krvi a vyššie hodnoty plochy pod krivkou (zvýšené približne o 60%) v porovnaní s mladšími osobami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách všeobecnej farmakológie, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu, nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre človeka. Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, ako skupina, spôsobujú nežiaduce účinky v neskorej fáze vývoja plodu, čo vedie k úmrtiu plodu a kongenitálnym účinkom, postihujúcim predovšetkým lebku. Bola tiež hlásená fetotoxicita, retardácia intrauterinného rastu a perzistujúci arteriálny duktus. Predpokladá sa, že tieto vývojové anomálie sú čiastočne spôsobené priamym účinkom ACE inhibítorov na renín-angiotenzínový systém plodu a čiastočne ischémiou spôsobenou hypotenziou matky ako aj poklesom feto-placentárneho prietoku krvi a dodávok kyslíka/živín plodu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


manitol

dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

predželatínový škrob

kukuričný škrob

koloidný bezvodý oxid kremičitý

magnéziumstearát

žltý oxid železitý (E 172) v 10 mg a 20 mg tabletách

červený oxid železitý (E 172) v 20 mg tabletách.


6.2 Inkompatibility


Nie sú zaznamenané.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/ALU blister, papierová škatuľka s potlačou.

Každá škatuľka obsahuje 30 alebo 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 81108 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

IRUMED 5 mg: 58/0372/08-S

IRUMED 10mg:58/0373/08-S

IRUMED 20mg: 58/0374/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 6.6.2007

Dátum posledného predĺženia: 9.5.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

16


IRUMED 10 mg