+ ipil.sk

IRUZID 20 mg/25 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05772Písomná informácia pre používateľa


IRUZID 10 mg/12,5 mg

IRUZID 20 mg/12,5 mg

IRUZID 20 mg/25 mg

tablety

dihydrát lizinoprilu/ hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek predpísali iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je IRUZID a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IRUZID

 3. Ako užívať IRUZID

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať IRUZID

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je IRUZID a na čo sa používa


IRUZID je fixná kombinácia dvoch liečivých látok - lizinoprilu, inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a hydrochlorotiazidu, tiazidového diuretika (močopudný liek). IRUZID sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IRUZID


Neužívajte IRUZID ak:

 • ste alergický (precitlivený) na lizinopril alebo hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek IRUZIDU.

 • ste alergický na ACE inhibítory alebo na sulfónamidové antibiotiká (druh antibiotík).

 • ste v minulosti počas liečby ACE inhibítorom prekonali alergickú reakciu, ktorá spôsobilaopuch rúk, chodidiel alebo členkov, tváre, pier, jazyka alebo hrdla s problémami prehĺtania alebo dýchania (angioedém).

 • máte vrodený angioedém (stav spojený s náchylnosťou k opuchom popísaným vyššie).

 • ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace ( je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu IRUZIDU na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

 • máte problémy s močením.

 • máte závažné problémy s obličkami.

 • ste prestali močiť.

 • máte závažné ochorenie pečene.

 • máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci

aliskiren


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať IRUZID, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

 • trpíte zúžením srdcovnice (aortálna stenóza) alebo obličkovej tepny (stenóza renálnej artérie).

 • máte zhrubnutie srdcového svalu (hypertrofická kardiomyopatia).

 • trpíte ochorením krvných ciev (kolagénová vaskulárna choroba).

 • máte nízky krvný tlak (môže sa prejavovať poruchou rovnováhy (vertigo) alebo pocitom na odpadnutie, najmä pri rýchlom postavení sa).

 • máte stredne ťažkú poruchu funkcie obličiek, ste dialyzovaný alebo ste po transplantácii obličky.

 • máte ochorenie pečene.

 • sa objavila u vás žltačka s príznakmi, ako zožltnutie očného bielka a kože.

 • pretrváva u vás suchý kašeľ.

 • máte cukrovku, možno bude potrebné upraviť dávkovanie liekov na liečbu cukrovky, vrátane inzulínu.

 • ste nedávno mali hnačku alebo ste vracali.

 • ste na diéte s obmedzeným príjmom soli.

 • máte vysoké hladiny cholesterolu a ste liečený tzv. "LDL aferézou".

 • ste niekedy mali ochorenie nazývané ako systémový lupus erythematosus (SLE).

 • podstupujete alebo máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu alergie, napríklad po uštipnutí hmyzom. Desenzibilizačná liečba znižuje účinky alergie (napr. uštipnutie včelou alebo osou), ale niekedy môže spôsobiť závažnejšiu alergickú reakciu, ak užívate ACE inhibítory počas desenzibilizačnej liečby.

 • sa chystáte na operáciu (vrátane zubnej operácie), oznámte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate IRUZID. IRUZID v kombinácii s lokálnymi alebo celkovými anestetikami (používanými pri narkóze) môže spôsobiť krátkodobý pokles krvného tlaku krátko po užití.

 • ste čiernej pleti, IRUZID môže byť menej účinný. Môže sa u vás ľahšie vyskytnúť vedľajší účinok "angioedém" (závažná alergická reakcia).

 • užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

 • blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany – napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä, ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

 • aliskiren


Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte IRUZID“.


Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi. IRUZID sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže to môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa pri užívaní v tomto období ( pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Poznámka:Buďte zvlášť opatrný pri užití prvej dávky IRUZIDU.

IRUZID môže spôsobiť väčší pokles krvného tlaku. Môže sa to u vás prejaviť poruchou rovnováhy (vertigo) alebo pocitom na odpadnutie. Pri týchto ťažkostiach vám môže pomôcť, ak si ľahnete. Ak sa u vás objavia uvedené ťažkosti, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.


Povedzte svojmu lekárovi, ak máte vysoké teploty, bolesti hrdla alebo vredy ústnej sliznice (tieto príznaky môžu byť príznakmi infekcie spôsobenej nedostatkom bielych krviniek).


Na začiatku liečby a/alebo počas upravovania dávky môže byť potrebná zvýšená frekvencia lekárskych prehliadok. Nemali by ste vynechať tieto návštevy lekára, aj keď sa cítite dobre. Frekvenciu kontrolných vyšetrení určí váš lekár.


Antidopingový test

Hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku môže spôsobiť pozitívny výsledok antidopingového testu.


Iné lieky a IRUZID

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • Iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • Lieky na odvodnenie (diuretiká).

 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSA), ako je indometacín, ibuprofén a vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej (viac ako 3 gramy denne), ktoré sa používajú na liečbu artritídy (zápalového ochorenia kĺbov) alebo bolesti svalov.

 • Lieky na duševné poruchy, ako je lítium, antipsychotiká alebo tricyklické antidepresíva.

 • Lieky na liečbu cukrovky, ako je inzulín alebo lieky, ktoré sa užívajú perorálne (ústami) na

zníženie hladiny cukru v krvi.

 • Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v krvi, ako sú tablety s obsahom draslíka, draslík šetriace diuretiká alebo náhrady solí s obsahom draslíka.

 • Lieky, ktoré stimulujú centrálny nervový systém (sympatomimetiká). Patrí medzi ne efedrín,

pseudoefedrín a salbutamol, ktoré sa môžu vyskytovať v niektorých liekoch na uvoľnenie

dýchacích ciest, liekoch proti kašľu/nádche a liekoch na astmu.

 • Lieky, ktoré tlmia imunitnú odpoveď tela (imunosupresíva).

 • Alopurinol (na liečbu dny).

 • Prokaínamid (na liečbu porúch srdcového rytmu).

 • Glykozidy, ako je digoxín, ktoré sa používajú na liečbu niektorých ochorení srdca.

 • Sotalol, používaný na liečbu arytmií (nepravidelného srdcového rytmu).

 • Lieky s obsahom zlata a tie, ktoré sa podávajú formou injekcie (napríklad aurotiomalát sodný; používaný na liečbu artritídy).

 • Soli vápnika.

 • Anestetiká (používané pri narkóze).

 • Lieky na zníženie hladiny cholesterolu v krvi (lovastatín).

 • Lieky na zníženie hladiny tukov v krvi (napr. cholestyramín, cholestipol).

 • Myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie svalov), napr. tubokuraríniumchlorid.

 • Dextrán sulfát (používaný na zníženie hladiny cholesterolu pri liečebnej procedúre nazývanej „LDL aferéza“.

 • Cytostatiká (na liečbu rakoviny).

 • Trimetoprim (na liečbu niektorých infekcií).

 • Amfotericín B podávaný injekčne (na liečbu plesňových infekcií).

 • Karbenoxolón (na liečbu vredov zažívacieho traktu).

 • Kortikosteroidy (protizápalové lieky).

 • Kortikotropín (hormón pôsobiaci na nadobličky).

 • Preháňadlá.

 • Lieky, navodzujúce torsades de pointes (syndróm zahŕňajúci veľmi rýchlu srdcovú frekvenciu, napr. arytmie).


Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

Ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte IRUZID“ a „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní IRUZIDU“.


IRUZID, jedlo, nápoje a alkohol

Tablety sa užívajú s jedlom alebo bez jedla.

Tablety prehltnite a zapite vodou.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi.

Váš lekár vám pravdepodobne odporučí ukončenie užívania IRUZIDU pred otehotnením, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná a odporučí vám užívanie iného lieku namiesto IRUZIDU.IRUZIDsa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo začínate dojčiť. IRUZID sa neodporúča pre dojčiace matky

a váš lekár vám odporučí inú liečbu, ak chcete dojčiť. Platí to najmä vtedy, ak sa jedná o dojčenie novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Rovnako ako u iných liekov znižujúcich krvný tlak, IRUZID môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, a to najmä na začiatku liečby, pri zmene dávky alebo pri použití v kombinácii s alkoholom. Vznik týchto účinkov je podmienený citlivosťou jedinca. Ak sa vám to stane, nesmiete viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.


3. Ako užívaťIRUZID


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.

Dávkovanie je individuálne a je dôležité, aby ste liek užívali tak, ako vám to predpísal váš lekár. Vaša počiatočná dávka a dlhodobá dávka bude závisieť od vášho zdravotného stavu a od toho, či užívate iné lieky. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tabletu prehltnite a zapite vodou.

Tablety sa užívajú každý deň v rovnakom čase. Môžete ich užívať s jedlom alebo bez jedla.


Buďte zvlášť opatrný pri užití prvej dávky IRUZIDU alebo pri zvýšení dávky, pretože môže spôsobiť väčší pokles krvného tlakuako neskoršie dávky.

Ak máte pocit, že účinky IRUZIDU sú príliš silné alebo príliš slabé, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Dospelí

Zvyčajná dávka je jedna tableta jedenkrát denne. Váš lekár vám predpísal tablety, ktoré obsahujú pre vás tú optimálnu dávku liečiva.

Ak je to potrebné, môže lekár zvýšiť dávku na dve tablety jedenkrát denne.


Starší pacienti

Úprava dávkovania nie je potrebná.


Použitie u detí a dospievajúcich

Použitie IRUZIDU u detí sa neodporúča.


Znížená funkcia obličiek

Môže byť potrebná úprava dávkovania. IRUZID sa nemá podávať v prípade výrazne zníženej funkcie obličiek. Dodržujte odporúčania lekára.


Znížená funkcia pečene

Môže byť potrebná úprava dávkovania. IRUZID sa nemá podávať v prípade výrazne zníženej funkcie pečene. Dodržujte odporúčania lekára.


Ak užijete viac IRUZIDU, ako máte

Okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu, ak ste užili viac IRUZIDU, ako vám predpísal váš lekár. Predávkovanie môže spôsobiť veľmi nízky krvný tlak, čo môže mať za následok točenie hlavy a závrat. Príznaky môžu zahŕňať tiež dýchavičnosť, rýchly alebo pomalý pulz, palpitácie (búšenie srdca), úzkosť alebo kašeľ.


Ak zabudnete užiť IRUZID

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Pokračujte vo svojom zvyčajnom užívaní.


Ak prestanete užívať IRUZID

Aj keď sa cítite lepšie, neprerušujte liečbu bez súhlasu lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

IRUZID obsahuje dve účinné látky: lizinopril a hydrochlorotiazid. Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované pri používaní týchto látok, to znamená, že by sa mohli vyskytnúť aj pri používaní IRUZIDU.

Váš lekár vám môže z času na čas odobrať krv, aby sledoval účinky IRUZIDU na vašu krv.


Možné vedľajšie účinky lizinoprilu


Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať IRUZID a ihneď navštívte svojho lekára:

 • Závažné alergické reakcie (zriedkavé, postihuje 1 až 10 pacientov z 10 000). Príznaky môžu zahŕňať rýchly nástup niektorých nasledovných prejavov:

 • Opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním.

 • Ťažký alebo náhly opuch rúk, nôh a členkov.

 • Sťažené dýchanie.

 • Silné svrbenie kože (s prejavom hrčiek).

 • Závažné kožné ochorenia, ako je náhla, neočakávaná vyrážka alebo pálenie, začervenanie alebo olupovanie kože (veľmi zriedkavé, postihuje menej než 1 pacienta z 10 000).

 • Infekcia s príznakmi ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo horúčka s príznakmi lokálnej infekcie, ako sú bolesti v krku / hltanu / ústach alebo močové problémy (veľmi zriedkavé, postihuje menej než 1 pacienta z 10 000).

 • Závažné problémy s pečeňou. Príznaky môžu zahŕňať:

 • Zožltnutie kože alebo očí, tmavý moč, alebo stratu chuti do jedla.


Ak sa to stane vám, ihneď navštívte svojho lekára.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • Bolesť hlavy.

 • Závraty alebo pocit na odpadnutie, najmä pri rýchlom postavení sa.

 • Mdloby.

 • Hnačka.

 • Suchý kašeľ.

 • Nevoľnosť (vracanie).

 • Problémy s obličkami (ukáže sa v krvných testoch).


Menej časté vedľajšie účinky ( postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • Zmeny nálady, vrátane depresie.

 • Poruchy citlivosti ako je „ mravčenie“.

 • Zmena farby prstov na vašich rukách alebo nohách.

 • Pocit točenia (vertigo).

 • Zmena vnímania chuti.

 • Problémy so spánkom.

 • Srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda.

 • Nezvyčajný srdcový tep.

 • Nádcha.

 • Napínanie na vracanie (nauzea).

 • Bolesť brucha a poruchy trávenia.

 • Zmeny krvných testov, ktoré poukazujú, ako funguje vaša pečeň.

 • Kožná vyrážka.

 • Svrbenie.

 • Neschopnosť dosiahnuť erekciu (impotencia).

 • Pocit únavy.

 • Pocit slabosti.

 • Zvýšená hladina niektorých látok v krvi (močovina, kreatinín, draslík).


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • Zmeny vo výsledkoch niektorých krvných testov. Tieto zmeny sa niekedy môžu prejavovať ako únava, bledá koža.

 • Pocit zmätenosti.

 • Zmeny vo vnímaní vône.

 • Sucho v ústach.

 • Kožná vyrážka v podobe tmavočerveného vyvýšenia so svrbením (žihľavka).

 • Vypadávanie vlasov (alopécia).

 • Psoriáza (kožné ochorenie).

 • Infekcie v krvi.

 • Zlyhanie obličiek.

 • Gynekomastia (zväčšenie prsníkov) u mužov.

 • Nízke hladiny sodíka v krvi, čo môže spôsobiť slabosť, únavu, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, kŕče.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000)

 • Poruchy kostnej drene, zníženie počtu krvných buniek a/alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako únava, infekcie (ktoré môžu byť závažné), horúčka, dýchavičnosť, ľahká tvorba modrín, častejšie krvácanie.

 • Opuchy lymfatických uzlín.

 • Zvýšená imunitná odpoveď (vznik autoimunitných ochorení).

 • Pokles hladiny cukru v krvi (hypoglykémia). Príznaky môžu zahŕňať pocit hladu alebo slabosť, potenie a búšenie srdca.

 • Náhle poruchy dýchania, ako sipot, dýchavičnosť (bronchospazmus).

 • Zápal pľúc (pneumónia), čo môže spôsobiť pocit dýchavičnosti.

 • Zápal prinosových dutín (pocity bolesti a plnosti vašej tváre a očí).

 • Eozinofilná pneumónia. Ochorenie môže zahŕňať kombináciu nasledovných príznakov:

 • Zápal prínosových dutín.

 • Pocity ako pri chrípke.

 • Pocit dýchavičnosti.

 • Bolesti v oblasti žalúdka, čriev.

 • Kožné vyrážky.

 • Pocit brnenia alebo necitlivosť rúk a nôh.

 • Zápal podžalúdkovej žľazy. To spôsobí stredne silné až silné bolesti v žalúdku.

 • Opuch črevnej sliznice, čo spôsobí náhle bolesti brucha, hnačky, nevoľnosť, vracanie.

 • Potenie.

 • Závažné kožné ochorenia alebo vyrážka. Príznaky zahŕňajú začervenenie kože, tvorbu pľuzgierov a olupovanie kože, ktoré sa môžu objaviť náhle a môžu zahŕňať aj tvorbu pľuzgierov v ústach a v nose.

 • Vylučovanie menšieho množstva moču ako zvyčajne alebo žiadne močenie.


Možné vedľajšie účinky hydrochlorotiazidu (frekvencia neznáma)

 • Zápal slinných žliaz.

 • Zníženie počtu krvných buniek a/alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako únava, infekcie (ktoré môžu byť závažné), horúčka, dýchavičnosť, ľahká tvorba modrín, častejšie krvácanie.

 • Strata chuti do jedla.

 • Zvýšenie hladiny cukru (glukózy) v krvi.

 • Cukor v moči.

 • Zvýšenie množstva kyseliny močovej v krvi.

 • Zmeny hladín niektorých látok v krvi (napr. zníženie hladiny sodíka, draslíka). Môžu sa prejaviť ako svalová slabosť, smäd, mravčenie, kŕče alebo nevoľnosť.

 • Zvýšenie hladiny tukov v krvi (vrátane cholesterolu).

 • Pocit nepokoja.

 • Depresie.

 • Problémy so spánkom.

 • Pocit brnenia, mravčenie.

 • Pocit na odpadnutie.

 • Krátkodobé rozmazané videnie alebo zmeny zraku, keď vidíte predmety v žltej farbe.

 • Pocit točenia (vertigo).

 • Pocit na omdletie (najmä pri rýchlom postavení sa).

 • Poškodenie ciev spôsobujúce červené alebo fialové škvrny na koži.

 • Dýchacie ťažkosti. Môžete mať dýchavičnosť kvôli zapáleným pľúcam alebo tekutine v pľúcach.

 • Podráždenie žalúdka.

 • Hnačka.

 • Zápcha.

 • Zápal podžalúdkovej žľazy. To spôsobí stredne silné až silné bolesti v žalúdku.

 • Zožltnutie kože alebo očného bielka (žltačka).

 • Kožné ochorenia, ktoré zahŕňajú rôzne vyrážky, aj vyrážky spôsobené precitlivenosťou na slnečné žiarenie, závažné kožné vyrážky s rýchlou tvorbu pľuzgierov alebo olupovaním kože, môžu zahŕňať aj tvorbu pľuzgierov v ústach. Zhoršenie existujúcich príznakov podobných lupus erythematosus, vznik neobvyklých kožných reakcií.

 • Alergické reakcie.

 • Svalové kŕče a svalová slabosť.

 • Problémy s obličkami, ktoré môžu byť závažné (ukážu krvné testy).

 • Horúčka.

 • Slabosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťIRUZID


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že tablety zmenili farbu alebo majú iné príznaky poškodenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo IRUZID obsahuje

Liečivá sú lizinopril (ako dihydrát) a hydrochlorotiazid.


IRUZID 10 mg/12,5 mg:každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 10 mg lizinoprilu, a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

IRUZID 20 mg/12,5 mg: každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 20 mg lizinoprilu, a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

IRUZID 20 mg/25 mg: každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 20 mg lizinoprilu, a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Ďalšie zložky sú: manitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kukuričný škrob, predželatinovaný škrob, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát


hlinitý lak indigokarmínu (E 132), ( len 10 mg/12,5 mg tablety),

žltý oxid železitý (E 172), (len 20 mg/12,5 mg tablety),

červený oxid železitý (E 172), (len 20 mg/25 mg tablety).


Ako vyzerá IRUZID a obsah balenia

IRUZID 10 mg/12,5 mg: Šesťuholníkové obojstranne vypuklé tablety modrej farby.

IRUZID 20 mg/12,5 mg: Šesťuholníkové obojstranne vypuklé tablety žltej farby.

IRUZID 20 mg/25 mg: Okrúhle obojstranne vypuklé tablety svetloružovej farby.


Veľkosť balenia: 30 alebo 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 81108 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

BELUPO Pharmaceuticals and Cosmetics Inc., Ulica Danica 5, 48000 Koprivnica, Chorvátska republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:IRUZID (Slovinsko, Slovensko).


Tato písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.9


IRUZID 20 mg/25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05772

SÚhrn charakteristickÝch vlastnostÍ lieku


 1. NÁZOV LIEKU


IRUZID 10 mg/12,5 mg

IRUZID 20 mg/12,5 mg

IRUZID 20 mg/25 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


IRUZID 10 mg/12,5 mg: každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 10 mg lizinoprilu, a hydrochlorotiazid 12,5 mg.

IRUZID 20 mg/12,5 mg: každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 20 mg lizinoprilu, a hydrochlorotiazid 12,5 mg.

IRUZID 20 mg/25 mg: každá tableta obsahuje dihydrát lizinoprilu v množstve zodpovedajúcom 20 mg lizinoprilu, a hydrochlorotiazid 25 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


IRUZID 10 mg/12,5 mg: Šesťuholníkové, bikonvexné tablety modrej farby.

IRUZID 20 mg/12,5 mg: Šesťuholníkové, bikonvexné tablety žltej farby.

IRUZID 20 mg/25 mg: Okrúhle bikonvexné tablety svetloružovej farby.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


IRUZID je indikovaný k liečbe ľahkej až stredne ťažkej hypertenzie u pacientov, ktorí boli stabilizovaní jednotlivými zložkami v rovnakých pomeroch.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

Určený na perorálne použitie.

Tablety sa majú zapiť pohárom vody.


Dávkovanie


Použitie u dospelých


IRUZID 10 mg/12,5 mg a 20 mg/12,5 mg

Obvyklá dávka je jedna tableta užívaná jedenkrát denne. Podobne ako iné lieky s dávkovaním jedenkrát denne, aj IRUZID sa má užívať každý deň približne v tom istom čase.Všeobecne platí, že ak sa žiadaný terapeutický účinok nedosiahne v priebehu 2 až 4 týždňov touto dávkou, dávka má byť zvýšená na 2 tablety užívané jedenkrát denne.


IRUZID 20 mg/25 mg

Obvyklá dávka je jedna tableta užívaná jedenkrát denne. Podobne ako iné lieky s dávkovaním jedenkrát denne, IRUZID sa má užívať každý deň približne v tom istom čase.


Renálna insuficiencia

Tiazidy nie sú vhodné diuretiká pri liečbe pacientov s renálnou insuficienciou a sú neúčinné u pacientov s klírensom kreatinínu30 ml/min a menej (stredne závažná až závažná renálna insuficiencia).

IRUZID sa u pacientov s renálnou insuficienciou nikdy nepoužíva k iniciačnej liečbe.

U pacientov s klírensom kreatinínu > 30 a < 80 ml/min sa môže IRUZID podať iba po titrácii jednotlivých zložiek.


Odporúčaná dávka lizinoprilu, podávaného samostatne, u pacientov s renálnou insuficienciou ľahkého stupňa je 5 až 10 mg.


Predchádzajúca liečba diuretikami

Po začatí liečby IRUZIDOMsa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia a to obzvlášť u pacientov, ktorí majú depléciu objemu a/alebo solí v dôsledku predchádzajúcej liečby diuretikami. Liečba diuretikami má byť ukončená 2‑3 dni pred začatím liečby IRUZIDOM. U pacientov, u ktorých nemôže byť liečba diuretikami ukončená, sa môže začať liečba jedine samotným lizinoprilom v dávke 5 mg.


Starší pacienti

Úprava dávkovania nie je potrebná u starších pacientov.

V klinických štúdiách bola účinnosť a znášanlivosť kombinácie lizinoprilu a hydrochlorotiazidu podobná u starších i mladších pacientov s hypertenziou.

Lizinopril bol rovnako účinný u starších pacientov (65 rokov a viac) i mladších pacientov. V klinických štúdiáchbola monoterapia lizinoprilom u starších pacientov s hypertenziou rovnako účinná v redukcii diastolického krvného tlaku ako monoterapia buď hydrochlorotiazidom alebo atenololom, vek nemal vplyv na znášanlivosť lizinoprilu.


Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť použitia u detí nebola stanovená.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na lizinopril alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE),

 • Precitlivenosť na hydrochlorotiazid alebo na akýkoľvek sulfónamidový derivát,

 • Angioedém, spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom v anamnéze,

 • Hereditárny alebo idiopatický angioedém,

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6),

 • Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min),

 • Anúria,

 • Ťažká porucha pečene.

 • Súbežné používanie IRUZIDU s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Symptomatická hypotenzia

Symptomatická hypotenzia bola zriedkavo pozorovaná u nekomplikovaných hypertonikov a tento stav nastáva s väčšou pravdepodobnosťou vtedy, ak je pacient v objemovej deplécii, napr. pri diuretickej terapii, diétnom obmedzení soli, pri dialýze, hnačke alebo vracaní, alebo u pacientov s ťažkou renín-dependentnou hypertenziou (pozri časti 4.5 a 4.8). U týchto pacientov sa majú v pravidelných intervaloch sledovať elektrolyty v sére.

U pacientov so zvýšeným rizikom symptomatickej hypotenzie začiatok liečby a úprava dávkymá byť prevádzaná pod prísnym lekárskym dohľadom.

Zvláštna opatrnosť je potrebná u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, pretože nadmerný pokles krvného tlaku pri liečbe lizinoprilom a hydrochlorotiazidom bymohol viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej cievnej príhode.

Ak dôjde k hypotenzii, treba pacienta uložiť do polohy na chrbát a ak je to potrebné, má sa mu podať intravenózne infúzia fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzia nie je kontraindikáciou pre podanie ďalšej dávky. Po úprave objemu a tlaku sa môže pokračovať v liečbe redukovanými dávkami alebo podávaním ktorejkoľvek zložky samostatne.

Tak ako u ostatných vazodilatátorov, lizinopril/ hydrochlorotiazid musí byť podávaný opatrne u pacientov s aortálnou stenózou alebo hypertrofickou kardiomyopatiou.


Porucha funkcie obličiek

Tiazidy nie sú vhodné diuretiká pre pacientov s renálnou insuficienciou a sú neúčinné u pacientov s klírensom kreatinínu30 ml/min a menej (stredne závažná až závažná renálna insuficiencia).

Iruzid sa nemá podávať u pacientov s renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu 80 ml/min), ak titrácia jednotlivých liečiv nepreukáže potrebu užitia kombinovaného prípravku. U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnych tepien alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí boli liečení inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, bol pozorovaný vzostup sérovej urey a sérového kreatinínu. Tieto zmeny boli po prerušení terapie zvyčajne reverzibilné. Toto je pravdepodobné najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. U týchto pacientov by sa mala liečba začať pod prísnym lekárskym dohľadom, nízkymi a starostlivo titrovanými dávkami. Pretože liečba diuretikami zvyšuje vyššie uvedené riziko, musia sa starostlivo monitorovať renálne funkcie počas prvých týždňov podávania kombinovaného lieku.


U niektorých hypertonikov, ktorí predtým nemali zjavné renovaskulárne ochorenie, došlo k miernemu prechodnému zvýšeniu sérovej urey a sérového kreatinínu, najmä keď bol lizinopril podávaný súčasne s diuretikami. Pokiaľ k tomu dôjde počas liečby lizinoprilom/hydrochlorotiazidom, musí sa liečba kombináciou prerušiť. Pokračovanie liečby je možné s nižšími dávkami lieku alebo sa môže jedno z liečiv užívať samostatne.


Predchádzajúca liečba diuretikami

Liečba diuretikami má byť ukončená 2‑3 dni pred začatím liečby lizinoprilom/hydrochlorotiazidom. U pacientov, u ktorých nemôže byť liečba diuretikami ukončená, liečba sa má začať samotným lizinoprilom v dávke 5 mg.


Transplantácia obličky

IRUZID sa nemá používať, keďže nie sú skúsenosti s podávaním u pacientov po transplantácii obličky.


Anafylaktoidné reakcie u hemodialyzovaných pacientov

Užívanie lizinoprilu/hydrochlorotiazidu nie je indikované u dialyzovaných pacientov pre možné renálne zlyhanie. U pacientov liečených dialýzou ( napr. s použitím vysokoprietokových membrán AN 69 alebo počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) pomocou dextránsulfátu) a súčasne liečených ACE inhibítorom bol hlásený výskyt anafylaktoidných reakcií. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo inej skupiny antihypertenzív.

Anafylaktické reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)

Život ohrozujúce anafylaktické reakcie sa zriedkavo objavili u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas LDL aferézy pomocou dextránsulfátu. Týmto príznakom je možné predísť dočasným prerušením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.

Ochorenia pečene

U pacientov s porušenými pečeňovými funkciami alebo progresívnym ochorením pečene sa musia tiazidy podávať opatrne, pretože aj mierne zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu spôsobiť hepatálnu kómu (pozri časť 4.3).

Zriedkavo boli ACE inhibítory spájané so syndrómom, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy a (niekedy) končí smrťou. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U pacientov užívajúcich lizinopril/hydrochlorotiazid, u ktorých sa vyvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, sa má liečba ACE inhibítormi ukončiť a je potrebné ich sledovanie pod lekárskym dohľadom.


Chirurgia / anestézia

U pacientov, ktorí sa podrobujú väčšiemu chirurgickému zákroku, alebo počas anestézie látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže lizinopril blokovať tvorbu angiotenzínu II po druhotnom kompenzačnom uvoľnení renínu. Ak dôjde k hypotenzii a predpokladá sa, že je spôsobená uvedeným mechanizmom, môže byť upravená zvýšením objemu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba ACE inhibítormi a tiazidovými diuretikami môže narušiť glukózovú toleranciu a preto je niekedy potrebné upraviť dávkovanie antidiabetík vrátane inzulínu. U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom je potrebné počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo sledovať hladiny glykémie. Počas liečby tiazidovými diuretikami sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus .

S liečbou tiazidovými diuretikami môže byť spojená zvýšená hladina cholesterolu a triglyceridov.

U niektorých pacientov užívajúcich tiazidové diuretiká sa môže vyskytnúť hyperurikémia a/alebo dna. Napriek tomu, lizinopril môže zvýšiť vylučovanie kyseliny močovej močom a tým zmierniť hyperurikemický účinok hydrochlorotiazidu.


Nerovnováha elektrolytov

Tak ako u všetkých pacientov liečených diuretikami je potrebné pravidelne kontrolovať hladiny sérových elektrolytov.


Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu spôsobiť poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia, hypochloremická alkalóza). Medzi varovné príznaky týchto porúch patrí sucho v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, svalové bolesti alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne ťažkosti ako nevoľnosť alebo vracanie. Dilučná hyponatriémia sa môže vyskytnúť u pacientov s edémami v horúcom počasí. Nedostatok chloridov je zvyčajne mierny a nevyžaduje terapiu. Tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka močom, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Tiazidy môžu znižovať exkréciu vápnika močom a môžu vyvolať prechodné a mierne zvýšenie sérových hladín vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže znamenať skrytý hyperparatyreoidizmus. Liečba tiazidmi sa má pred vykonaním testov na funkciu prištítnych teliesok prerušiť.


Precitlivenosť/angioedém

U pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, vrátane lizinoprilu, bol menej často hlásený výskyt angioedému tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana. Môže k tomu dôjsť kedykoľvek počas liečby. V takom prípade sa musí liečba lizinoprilom okamžite prerušiť a má byť začatá liečba a príslušné monitorovanie na zaistenie úplného vymiznutia príznakov skôr ako sa prepustí pacient. Aj v prípadoch, kedy dôjde iba k opuchnutiu jazyka bez respiračných symptómov, môže byť potrebné dlhšie sledovanie pacienta, keďže liečba antihistaminikami a kortikosteroidmi nemusí byť dostatočná.

Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady úmrtia v súvislosti s angioedémom, spojeným s edémom hrtanu alebo jazyka. U pacientov s postihnutím jazyka, hlasiviek alebo hrtana je pravdepodobná blokáda dýchacích ciest, najmä u tých, ktorí majú v anamnéze prekonaný chirurgický zákrok na dýchacích cestách. V takýchto prípadoch je potrebné urýchlene poskytnúť príslušnú liečbu. Tá môže zahŕňať podávanie adrenalínu a/alebo zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom až do úplného a pretrvávajúceho ústupu príznakov.


Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti ako u ostatných pacientov.

Pacienti s anamnézou angioedému bez vzťahu k terapii ACE inhibítormi môžu mať zvýšené riziko angioedému pri užívaní ACE inhibítora (pozri časť 4.3).

U pacientov užívajúcich tiazidy sa môžu objaviť hypersenzitívne reakcie s alebo bez anamnézy alergie alebo bronchiálnej astmy. Bola hlásená exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythemathosus v súvislosti s užívaním tiazidov.


Desenzibilizácia

U pacientov, ktorí používajú ACE inhibítory, sa vyskytli anafylaktické reakcie počas desenzibilizačnej liečby (napr. jedom blanokrídleho hmyzu). Týmto reakciám sa dá vyhnúť dočasným prerušením terapie ACE inhibítormi pred každou desenzibilizáciou, ale tieto reakcie sa znovu objavili po znovu zavedení liečby.


Neutropénia / agranulocytóza

Neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli hlásené u pacientov užívajúcich ACE inhibítory. U pacientov s normálnymi renálnymi funkciami a bez iných komplikujúcich faktorov sa len zriedkavo rozvine neutropénia. Neutropénia a agranulocytóza sú po vysadení liečby ACE inhibítorom reverzibilné. Lizinopril by mali s mimoriadnou opatrnosťou užívať pacienti s kolagénovými vaskulárnymi ochoreniami, imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je už pred liečbou prítomná porucha funkcie obličiek. U niektorých pacientov nastal rozvoj závažných infekcií, ktoré v niekoľkých prípadoch nereagovali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak lizinopril užívajú takýto pacienti, sú nutné pravidelné kontroly počtu bielych krviniek a pacientov treba poučiť, že majú hlásiť akýkoľvek príznak infekcie.


Rasa

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej rasy ako u pacientov inej farby pleti. Tak ako u iných ACE inhibítorov, môže byť lizinopril menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti než u ostatných pacientov, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v černošskej hypertenznej populácii.


Kašeľ

Kašeľ bol hlásený pri používaní ACE inhibítorov. Charakteristický je trvalý neproduktívny kašeľ, ktorý prestáva po prerušení liečby. Pri diferenciálnej diagnostike kašľa by sa mal brať do úvahy aj kašeľ vyvolaný ACE inhibítormi.


Lítium

Kombinácia lítia a ACE inhibítorov sa všeobecne neodporúča (pozri časť 4.5).


Antidopingový test

Hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku môže spôsobiť pozitívny výsledok antidopingového testu.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Gravidita

ACE inhibítory sa nemajú začať užívať počas gravidity. Pokiaľ nie je liečba ACE inhibítormi nevyhnutná a pacientka plánuje graviditu, je nutná okamžitá zmena na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre užívanie počas gravidity. Ak je gravidita potvrdená, liečba ACE inhibítormi musí byť ihneď prerušená a ak je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.3 a 4.6).

4.5 Liekové a iné interakcie


Lítium

Počas súčasného podávania lítia s ACE inhibítormi bolo hlásené reverzibilné zvýšenie hladiny

sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity. Diuretiká a ACE inhibítory znižujú renálny klírens lítia, a tým zvyšujú riziko jeho toxicity. Podávanie lítia spolu s diuretikami alebo ACE inhibítormi sa neodporúča, ak je takáto kombinácia nevyhnutná, treba starostlivo sledovať hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).


Doplnky draslíka, draslík šetriace diuretiká alebo náhrady solí obsahujúce draslík

Draslík znižujúci účinok tiazidových diuretík je zvyčajne zmiernený draslík chrániacim účinkom lizinoprilu. Používanie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo náhrad solí obsahujúcich draslík môže najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo diabetom mellitus viesť k významnému zvýšeniu sérovej hladiny draslíka. Ak sa súčasné podávanie lizinoprilu/hydrochlorotiazidu a ktorejkoľvek z týchto látok považuje za potrebné, majú sa používať opatrne s častým sledovaním sérových hladín draslíka.


Lieky navodzujúce torsades de pointes

Súčasné podávanie hydrochlorotiazidu a liekov navodzujúcich torsades de pointes – ako napr. niektoré antipsychotiká, niektoré antiarytmiká a iné lieky, ktoré sú známe ako lieky navodzujúce torsades de pointes, sa môžu podávať súčasne iba opatrne kvôli riziku hypokaliémie.


Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká

Súčasné užívanie určitých anestetických prípravkov, tricyklických antidepresív a antipsychotík s ACE inhibítormi môže spôsobiť ďalší pokles krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové/antireumatické látky (NSA)

Chronické podávanie NSA (selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová > 3 g/deň a neselektívne NSA) môže znížiť antihypertenzný účinok ako ACE inhibítorov tak aj tiazidových diuretík. NSA a ACE inhibítory vykazujú aditívny efekt v zvyšovaní hladiny sérového draslíka a môžu spôsobiť zhoršenie renálnych funkcií. Tento účinok je zvyčajne reverzibilný. Zriedkavo môže nastať akútne renálne zlyhanie, najmä u pacientov so zníženou funkciou obličiek, napríklad u starších alebo dehydratovaných pacientov.


Zlato

Nitritoidné reakcie (symptómy vazodilatácie vrátane začervenania, nevoľnosti, závratov a hypotenzia, ktoré môžu byť veľmi závažné) po injekčnom podaní zlata (napríklad aurotiomalátu sodného ) boli hlásené častejšie u pacientov liečených ACE inhibítormi.


Sympatomimetiká

Sympatomimetiká môžu znížiť antihypertenzný účinok ACE inhibítorov.


Iné antihypertenzíva

Súčasné užívanie týchto liekov môže zvýšiť hypotenzný účinok lizinoprilu/hydrochlorotiazidu. Súčasné užívanie s nitroglycerínom a inými nitrátmi, alebo inými vazodilatanciami môže ešte viac znížiť krvný tlak.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie dokazujú, že súčasné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínu, perorálnych antidiabetík) môže viesť k prehĺbeniu hypoglykemického účinku s rizikom vzniku hypoglykémie. Rozvoj tohto fenoménu sa zdá pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s renálnym poškodením.


Amfotericín B (parenterálne), karbenoxolon, kortikosteroidy, kortikotropín (ACTH) alebo stimulačné laxatíva

Hydrochlorotiazid môže prehlbovať poruchy elektrolytovej rovnováhy, najmä hypokaliémiu.


Soli vápnika

Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami sa znižuje vylučovanie vápnika s následným zvyšovaním sérovej hladiny vápnika.


Srdcové glykozidy

V spojitosti s tiazidmi navodenou hypokaliémiou sa zvyšuje riziko intoxikácie digitálisom.


Cholestyramín a cholestipol

Môžu znížiť alebo porušiť absorpciu hydrochlorotiazidu. Sulfónamidy sa preto majú užívať najmenej 1 hodinu pred alebo 4-6 hodín po užití týchto liekov.


Nedepolarizujúce myorelaxanciá (napr. tubokuraríniumchlorid)

Hydrochlorotiazid môže zvyšovať účinky týchto liekov.

Trimetoprim

Súčasné podávanie ACE inhibítorov a tiazidov s trimetoprimom zvyšuje riziko hyperkaliémie.

Sotalol

Tiazidmi navodená hypokaliémia môže zvýšiť riziko sotalolom vyvolanej arytmie.


Alopurinol

Súčasné podávanie ACE inhibítorov a alopurinolu zvyšuje riziko poškodenia obličiek a môže viesť k zvýšeniu rizika leukopénie.


Cyklosporín
Súčasné podávanie ACE inhibítorov a cyklosporínu zvyšuje riziko poškodenia obličiek a hyperkaliémie.
Lovastatín

Súčasné podávanie ACE inhibítorov a lovastatínu zvyšuje riziko hyperkaliémie.

Cytostatiká, imunosupresíva, prokaínamid
Súčasné podávanie ACE inhibítorov môže viesť k zvýšeniu rizika leukopénie (pozri časť 4.4).

Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Neodporúča sa používanie ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nebol výrazný; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť.

Ak nepretržitá liečba ACE inhibítormi nie je nevyhnutná, pacientky plánujúce graviditu majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. V prípade potvrdenej gravidity je potrebné liečbu ACE inhibítormi ihneď prerušiť a ak je to vhodné, treba začať alternatívnu liečbu.

Je známe, že expozícia ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra, vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnióny, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by sa od druhého trimestra gravidity vyskytla expozícia ACE inhibítorom, odporúča sa ultrazvuková kontrola renálnej funkcie a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť pozorne sledované na možnú hypotenziu (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Hydrochlorotiazid

S použitím hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, existujú len obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu účinku môže použitie hydrochlorotiazidu počas druhého a tretieho trimestra ohroziť fetoplacentárnu perfúziu a môže vyvolať fetálne a neonatálne účinky, ako sú žltačka, poruchy rovnováhy elektrolytov a trombocytopénia.

Hydrochlorotiazid sa nemá užívať pri tehotenskom edéme, tehotenskej hypertenzii alebo preeklampsii z dôvodu rizika deplécie objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie bez prínosu na priebeh ochorenia.

Hydrochlorotiazid sa nemá užívať pri liečbe esenciálnej hypertenzie u tehotných žien, iba vo výnimočných prípadoch, ak nie je možná iná liečba.


Laktácia

ACE-inhibítory

Pretože nie sú k dispozícii dostatočné informácie o používaní IRUZIDU počas dojčenia, IRUZID sa počas dojčenia neodporúča. Je vhodnejšie prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá je bezpečná pre použitie počas dojčenia, najmä ak sa jedná o dojčenie novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa v malom množstve vylučuje do materského mlieka. Tiazidy vo vysokých dávkach spôsobujú intenzívnu diurézu a môžu potlačiť tvorbu materského mlieka. Užívanie IRUZIDU sa počas dojčenia neodporúča. Ak sa IRUZID užíva počas dojčenia, dávky sa majú udržať na najnižšej možnej úrovni.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Rovnako ako u iných antihypertenzív, lizinopril/hydrochlorotiazid môže mierne až stredne závažne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, a to najmä na začiatku liečby, pri zmene dávky alebo pri použití v kombinácii s alkoholom, pričom vznik týchto účinkov závisí od individuálnej citlivosti.


 1. Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli sledované a hlásené počas liečby lizinoprilom a/alebo hydrochlorotiazidoms následnou frekvenciou:


Veľmi časté: (1/10),

Časté: (1/100 až 1/10),

Menej časté: (1/1 000 až 1/100),

Zriedkavé: (1/10 000 až 1/1 000),

Veľmi zriedkavé: (1/10 000) ,

Neznáme: (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky boli kašeľ, závraty, hypotenzia a bolesti hlavy, ktoré sa vyskytli u 1-10% liečených pacientov. V klinických štúdiách nežiaduce účinky boli väčšinou prechodné a mierne, vo väčšine prípadov nevyžadovali prerušenie liečby.


Lizinopril


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: pokles hemoglobínu, hematokritu.

Veľmi zriedkavé: depresia kostnej drene, anémia, trombocytopénia, leukopénia, neutropénia,

agranulocytóza (pozri časť 4.4), hemolytická anémia, lymfadenopatia,

autoimunitné ochorenie.


Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé: neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: hypoglykémia.


Psychické poruchy

Menej časté: zmeny nálady, depresívne symptómy.

Zriedkavé: zmätenosť.


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesť hlavy, synkopa.

Menej časté: parestézia, vertigo, porucha chuti, poruchy spánku.

Zriedkavé: poruchy čuchu.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda, pravdepodobne sekundárne

v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov

(pozri časť 4.4), palpitácie, tachykardia.


Poruchy ciev

Časté: ortostatické účinky (vrátane hypotenzie).

Menej časté: Raynaudov fenomén.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: kašeľ (pozri časť 4.4).

Menej časté: nádcha.

Veľmi zriedkavé: bronchospazmus, sinusitída, alergická alveolitída/eozinofilná pneumónia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: hnačka, vracanie.

Menej časté: nauzea, bolesti brucha a poruchy trávenia.

Zriedkavé: sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída, intestinálny angioedém.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov a bilirubínu.

Veľmi zriedkavé: hepatitída - buď hepatocelulárna alebo cholestatická, žltačka, zlyhanie pečene

(pozri časť 4.4)*.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, svrbenie .

Zriedkavé: precitlivenosť /angioneurotický edém: angioneurotický edém tváre, končatín,

pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.4), žihľavka, alopécia,

psoriáza.

Veľmi zriedkavé: diaforéza, pemfigus, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov

syndróm, erythema multiforme, kožný pseudolymfóm**.


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: renálna dysfunkcia.

Zriedkavé: urémia, akútne renálne zlyhanie.

Veľmi zriedkavé: oligúria/anúria.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: impotencia.

Zriedkavé: gynekomastia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: únava, asténia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšenie sérovej urey, sérového kreatinínu, hyperkaliémia.

Zriedkavé: hyponatriémia.


* Nežiaduci vývoj hepatitídy vedúci k zlyhaniu pečene bol u pacientov hlásený veľmi zriedkavo. Pacienti, liečení kombináciou lizinopril/hydrochlorotiazid, u ktorých sa rozvinie žltačka alebo výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov, by mali prestať užívať kombináciu lizinopril/hydrochlorotiazid, a mali by zostať pod lekárskym dohľadom.


** Zaznamenal sa komplex príznakov, ktorý môže zahŕňať jeden alebo viacero z týchto príznakov: horúčka, vaskulitída, myalgia, artralgia/artritída, pozitívne antinukleárne protilátky (ANA), zvýšená sedimentácia červených krviniek (FW), eozinofília a leukocytóza, vyrážky, fotosenzitivita alebo iné kožné prejavy.


Hydrochlorotiazid (neznáma frekvencia)


Infekcie a nákazy: sialadenitída.


Poruchy krvi a lymfatického systému: leukopénia, neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia, aplastická anémia, hemolytická anémia, supresia kostnej drene.


Poruchy metabolizmu a výživy: anorexia, hyperglykémia, glykozúria, hyperurikémia, nerovnováha elektrolytov (vrátane hyponatriémie a hypokaliémie), zvýšenie cholesterolu a triglyceridov, dna.


Psychické poruchy: nepokoj, depresia, poruchy spánku.


Poruchy nervového systému: strata chuti do jedla, parestézia, pocit na odpadnutie.


Poruchy oka: xantopsia, prechodné rozmazané videnie.


Poruchy ucha a labyrintu: vertigo.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: posturálna hypotenzia, srdcové arytmie.


Poruchy ciev: nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: respiračná tieseň (vrátane pneumónie a pľúcneho edému).


Poruchy gastrointestinálneho traktu: hnačky, zápcha, podráždenie žalúdka, pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest: žltačka (intrahepatálna cholestatická žltačka).


Poruchy kože a podkožného tkaniva: fotosenzitívna reakcia, vyrážka, kožná reakcia podobná lupus erythematosus, reaktivácia kožného lupus erythematosus, žihľavka, anafylaktická reakcia, toxická epidermálna nekrolýza.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: svalové kŕče, svalová slabosť.


Poruchy obličiek a močových ciest: renálna dysfunkcia, intersticiálna nefritída.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: horúčka, slabosť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Dostupné údaje pri predávkovaní u ľudí sú obmedzené. Príznaky spájané s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok, poruchy rovnováhy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie, bradykardiu, závraty, úzkosť a kašeľ.


Odporúčaná liečba predávkovania je intravenózna infúzia fyziologického roztoku. Ak je prítomná hypotenzia, pacient sa má uložiť do protišokovej polohy. Možno tiež zvážiť infúznu liečbu angiotenzínom II a/alebo intravenóznymi katecholamínmi, ak je k dispozícii. Pokiaľ k predávkovaniu došlo iba nedávno, je potrebné prijať opatrenia k odstráneniu lizinoprilu (napríklad vyvolanie vracania, laváž žalúdka, podanie absorbentov a síranu sodného). Lizinopril možno odstrániť z cirkulácie hemodialýzou (pozri časť 4.4). Liečba kardiostimulátorom je indikovaná v prípadoch bradykardie, rezistentnej na liečbu. Je nevyhnutné časté monitorovanie vitálnych funkcií, koncentrácie sérových elektrolytov a kreatinínu.


Príznaky spojené s predávkovaním hydrochlorotiazidom zahŕňajú zvýšenú diurézu, poruchy vedomia (vrátane kómy), kŕče, parézu, srdcové arytmie a zlyhanie obličiek. Bradykardia a rozsiahle vágové reakcie by sa mali liečiť podaním atropínu. Ak bol podaný digitális, hypokaliémia môže zvýrazniť srdcové arytmie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory a diuretiká.

ATC kód: C09BA03.


IRUZID je fixnou kombináciou lizinoprilu, inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), a hydrochlorotiazidu, tiazidového diuretika. Obe zložky sa v antihypertenznom pôsobení vzájomne podporujú.


Lizinopril

Lizinopril je inhibítor peptidyl dipeptidázy. Inhibuje angiotenzín konvertujúci enzým (ACE), ktorý katalyzuje premenu angiotenzínu I na vazokonstrikčný peptid, angiotenzín II. Angiotenzín II stimuluje aj sekréciu aldosterónu v kôre nadobličiek. Inhibícia ACE aktivity vedie k zníženiu koncentrácie angiotenzínu II s následným poklesom vazokonstrikčnej aktivity a sekrécie aldosterónu. Znížená koncentrácia aldosterónu môže viesť k vzostupu sérových koncentrácií draslíka.

Zatiaľ čo mechanizmus, ktorým lizinopril znižuje krvný tlak supresiou renín-angiotenzín-aldosterónového systému, je považovaný za primárny, lizinopril má antihypertenzný účinok aj u hypertenzných pacientov s nízkou hladinou renínu.

ACE je identický s kininázou II, enzýmom, ktorý rozkladá bradykinín. Či zvýšené hladiny bradykinínu, silného vazodilatačného peptidu, zohrávajú úlohu v terapeutických účinkoch lizinoprilu, zostáva zatiaľ neobjasnené.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid má diuretický a antihypertenzný účinok. Hydrochlorotiazid znižuje

reabsorbciu elektrolytov v distálnom tubule a zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov v približne ekvivalentnom množstve. Vylučovanie sodíka môže byť sprevádzané stratou draslíka a bikarbonátov. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidov nie je známy. Tiazidy zvyčajne nepôsobia na normálny krvný tlak.

Pri kombinácii s inými antihypertenzívami sa môže objaviť aditívny pokles krvného tlaku.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súčasné podávanie lizinoprilu s hydrochlorotiazidom nemá žiadny alebo len malý vplyv na biologickú dostupnosť oboch liečiv. Kombinované tablety sú bioekvivalentné k súčasnému užívaniu oddelených zložiek.


Lizinopril


Absorpcia

Maximálna koncentrácia v sére po perorálnom podaní sa dosiahla približne za 7 hodín, hoci u pacientov s akútnym infarktom myokardu sa zaznamenala tendencia mierneho predĺženia času potrebného na dosiahnutie maximálnych sérových koncentrácií. Na základe obsahu v moči sa zistilo, že priemerná miera absorpcie lizinoprilu je približne 25% s interindividuálnou variabilitou 6‑60% v sledovanom rozsahu dávkovania (5‑80 mg). Absolútna biologická dostupnosť je u pacientov so srdcovým zlyhaním znížená približne o 16%. Absorpcia lizinoprilu nie je ovplyvnená jedlom.


Distribúcia

Lizinopril sa pravdepodobne neviaže na iné plazmatické bielkoviny ale na cirkulujúci angiotenzín konvertujúci enzým (ACE). Štúdie na potkanoch ukazujú, že lizinopril slabo prechádza hematoencefalickou bariérou.


Eliminácia

Lizinopril nepodlieha metabolizmu a vylučuje sa v nezmenenom stave močom. Po opakovanom podaní lizinoprilu bol účinný polčas akumulácie stanovený na 12,6 hodiny. Klírens lizinoprilu u zdravých osôb je približne 50 ml/min. Počas poklesu sérovej hladiny bola zaznamenaná prolongovaná terminálna fáza, ktorá však neviedla k akumulácii liečiva. Táto terminálna fáza pravdepodobne odráža saturovateľnosť väzby na ACE a nie je úmerná k podanej dávke.


Hepatálna insuficiencia

Porucha funkcie pečene u pacientov s cirhózou spôsobuje zníženie absorpcie lizinoprilu (približne o 30%, stanovené z obsahu v moči), no v porovnaní so zdravými osobami zvyšuje expozíciu (približne o 50%) v dôsledku zníženého klírensu.


Poškodenie obličiek

Poškodenie renálnych funkcií znižuje elimináciu lizinoprilu, ktorý je vylučovaný obličkami, ale toto zníženie je klinicky významné len vtedy, keď glomerulárna filtrácia je menej ako 30 ml/min. Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 80 ml/min) bola priemerná AUC zvýšená len o 13 %, ale pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu 5 – 30 ml/min) bolo zvýšenie priemerných AUC 4,5-násobné.

Lizinopril možno odstrániť dialýzou. Počas 4 hodín hemodialýzy plazmatické koncentrácie lizinoprilu poklesli priemerne o 60 % s klírensom dialýzy medzi 40 a 55 ml/min.


Srdcové zlyhanie

U pacientov so srdcovým zlyhaním je dlhšia expozícia lizinoprilu v porovnaní so zdravými osobami (zvýšenie AUC na priemerne 125%), ale na základe obsahu lizinoprilu v moči je u týchto pacientov znížená absorpcia približne o 16% v porovnaní so zdravými osobami.


Starší pacienti

U starších pacientov je vyššia koncentrácia liečiva v krvi a vyššie hodnoty plochy pod krivkou (zvýšené približne o 60%) v porovnaní s mladšími osobami.


Hydrochlorotiazid


Pri sledovaní plazmatických hladín v priebehu najmenej 24 hodín sa biologický polčas pohyboval medzi 5,6 a 14,8 hodín. Najmenej 61% dávky sa vylúči v priebehu 24 hodín. Po perorálnom podaní, diuretický účinok nastupuje v priebehu 2 hodín, maximum dosahuje približne za 4 hodiny po podaní a trvá 6-12 hodín. Hydrochlorotiazid prechádza placentou, ale neprechádza hematoencefalickou bariérou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje založené na konvenčných štúdiách všeobecnej farmakológie, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu, nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre človeka. Vo zvieracích štúdiách inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu spôsobili nežiaduce účinky v neskorej fáze vývoja plodu, ktoré viedli k úmrtiu plodu a kongenitálnym účinkom, postihujúcim predovšetkým lebku. Bola tiež hlásená fetotoxicita, retardácia intrauterinného rastu a perzistujúci arteriálny duktus. Predpokladá sa, že tieto vývojové anomálie sú čiastočne spôsobené priamym účinkom ACE inhibítorov na renín-angiotenzínový systém plodu a čiastočne ischémiou spôsobenou hypotenziou matky ako aj poklesom feto-placentárneho prietoku krvi a dodávok kyslíka a živín plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Kukuričný škrob

Predželatinovaný škrob

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Magnéziumstearát.


Hlinitý lak indigokarmínu (E 132) (len 10 mg/12,5 mg tablety)

Žltý oxid železitý (E 172) (len 20 mg/12,5 mg tablety)

Červený oxid železitý (E 172) (len 20 mg/25 mg tablety)


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Priehľadný PVC/PVDC/ALU blister, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:

IRUZID 10 mg/12,5 mg tablety:

Blister: 30, 60 tabliet


IRUZID 20 mg/12,5 mg tablety:

Blister: 30, 60 tabliet


IRUZID 20 mg/25 mg tablety:

Blister: 30, 60 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DrŽiteĽ rozhodnutia o registrÁcii

BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


IRUZID 10 mg/12,5 mg:58/0396/08-S

IRUZID 20 mg/12,5 mg:58/0397/08-S

IRUZID 20 mg/25 mg: 58/0398/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 10.9.2008

Dátum predĺženia registrácie: 30.11.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015


15


IRUZID 20 mg/25 mg