+ ipil.sk

Isofluran PiramalPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/05782

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/05783

Príloha č.3 k prevodu registrácie lieku, ev.č.: 2011/05886


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Isofluran Piramal

izoflurán

inhalačný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Veľká Británia


Výrobca

Piramal Healthcare UK Ltd, Alpine House, Londýn, Veľká Británia

Piramal Healthcare UK Ltd, Whalton Road, Morpeth, UK

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Viedeň, Rakúsko

Zloženie lieku

Liečivo: isoflurán 100 % v 100 ml alebo 250 ml.


Farmakoterapeutická skupina

Celkové inhalačné anestetikum


Charakteristika

Izoflurán je účinné kvapalné prchavé inhalačné anestetikum, ktoré patrí do skupiny halogénových éterov. V bežných klimatických podmienkach je nevýbušný a nehorľavý a má mierne dráždivý éterový zápach.

Vyznačuje sa miernym myorelaxačným a miernym analgetickým účinkom.


Vo vyšších koncentráciách môže mierne dráždiť dýchacie cesty. Podanie izofluránu si vyžaduje kvantitatívny odparovač s kalibráciou v objemových percentách podávaného anestetika.

Izoflurán nevyvoláva saliváciu, bronchospazmus a zvýšenú sekréciu bronchiálnej sliznice.


Ovplyvnenie krvného tlaku je nevýznamné a je spôsobené periférnou vazodilatáciou a nie kardiodepresívnymi účinkami. Neovplyvňuje vegetatívny nervový systém a nevyvoláva uvoľnenie histamínu.


Biotransformácia izofluránu nezaťažuje pečeň a obličky, hladina anorganického fluoridu v sére neprekračuje 5 µmol/l.


Indikácie

Izoflurán sa indikuje na úvod a udržiavanie celkovej anestézie.


Kontraindikácie

Isofluran Piramal je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na izoflurán alebo iné halogénované anestetiká. Izoflurán sa nesmie použiť u pacientov so známym alebo predpokladaným sklonom k malígnej hypertermii (napríklad pacienti, ktorí majú v anamnéze malígnu hypertermiu vyvolanú fyzickou námahou, pacienti s myopatiami ako sú svalová dystrofia, Kingov syndróm, myotónia, myopatia centrálneho jadra).

Izoflurán sa nesmie použiť u pacientov, u ktorých sa po predchádzajúcom podaní izofluránu alebo iného halogénovaného anestetika vyvinul ikterus alebo horúčka neznámeho pôvodu, alebo u ktorých nastalo poškodenie funkcie pečene alebo eozinofília.


Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky spôsobené izofluránom sú podobné tým, ktoré sa pozorovali u iných halogénových anestetík. Zahŕňajú: hypotenziu, útlm dýchania a arytmie. Z ďalších nežiaducich účinkov sa v niektorých prípadoch môže vyskytnúť zvýšený počet leukocytov (i bez prítomnosti chirurgického stresu), zimnica, nauzea a vracanie v pooperačnom období. Incidencia týchto nežiaducich účinkov je porovnateľná s nežiaducimi účinkami iných inhalačných anestetík. Tiež boli hlásené prípady zvýšenej srdcovej frekvencie.

Zriedkavo boli hlásené prípady bronchospazmu, tiež mierna, stredne ťažká až ťažká (niekedy fatálna) pooperačná hepatálna dysfunkcia ako je žltačka, hepatitída a hepatálna nekróza. Tiež bola zaznamenaná aj malígna hypertermia.


Interakcie s inými liekmi

Izoflurán samotný vyvoláva dostatočnú svalovú relaxáciu pre niektoré intraabdominálne operácie. Významne potencuje účinok bežne používaných myorelaxancií. Tento účinok je výrazný najmä pri kombinácii izofluránu a nedepolarizujúcich látok, a preto je potrebné ich dávku znížiť. Neostigmín antagonizuje účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií, ale nemá vplyv na relaxačné účinky samotného izofluránu.


Podanie adrenalínu (epinefrínu) akýmkoľvek spôsobom môže počas anestézie izofluránom vyvolať poruchy srdcového rytmu, supraventrikulárne alebo ventrikulárne arytmie. Ak je použitie adrenalínu nevyhnutné, u pacientov s normálnou funkciou srdca sa musí podať v maximálnej dávke 3 g/kg telesnej hmotnosti a u pacientov s poruchou srdcového rytmu v nižšej dávke.


Liečbu -sympatomimetickými liečivami ako sú amfetamíny, je vhodné niekoľko dní pred chirurgickým zákrokom prerušiť, inak sa môže zvýšiť riziko výskytu arytmií.


Súbežné podávanie izofluránu s blokátormi kalciového kanálu, najmä zo skupiny dihydropyridínov, môže spôsobiť výraznú hypotenziu. U pacientov chronicky liečených inými vazodilatátormi, ako sú napr. ACE inhibítory (kaptopril, enalapril, lizinopril) alebo antagonistami adrenoreceptorov (napr. prazosín), môžu vyvolať neočakávanú hypotenziu pri akomkoľvek druhu anestézie.


Inhibítory monoaminooxidázy potencujú účinok celkových anestetík. Ak je to možné, pacienti majú prestať užívať inhibítory monoaminooxidázy najneskôr 14 dní pred operáciou.


Dávkovanie a spôsob podávania

Na podávanie izofluránu sa musí použiť kvantitatívny odparovač s kalibráciou v objemových percentách anestetika.


Minimálna alveolárna koncentrácia (MAC) – štandardné kritérium účinnosti anestetika je u osôb stredného veku 1,15 % s použitím čistého kyslíka a znižuje sa na 0,5 % v zmesi so 70 % oxidom dusným. MAC závisí od veku a je výrazne vyššia u detí a nižšia u starších osôb.


MAC

Vek Priemerné konc. v O2 Priemerné konc. v 75% N2O

Do 12 mesiacov 1,60 – 1,85 % 0,49 - 0,69%

1-5 rokov 1,50 – 1,60 % 0,49 - 0,67%

Priemerné konc. v 70% N2O

Osoby okolo 20 rokov 1,25 – 1,30 % 0,49 - 0,63%

Osoby okolo 40 rokov 1,10 – 1,20 % 0,43 - 0,57%

Osoby okolo 60 rokov 1,00 – 1,10 % 0,43 - 0,41%


Premedikácia:

Vzhľadom na tlmivý účinok izofluránu na dýchanie sa má premedikácia voliť podľa individuálnych potrieb pacienta. Na zastavenie vylučovania síl môže anesteziológ podľa vlastného uváženia použiť anticholinergiká (napr. atropín, glykopyrolát USP), ktoré ale môžu zosilniť mierne zvýšenie srdcovej frekvencie spôsobenej izofluránom.


Úvod

Pred začiatkom inhalácie sa má zvyčajne podať krátkodobo pôsobiaci barbiturát, alebo iné intravenózne indukčné anestetikum na prevenciu kašľu. U malých detí môžu pri použití izofluránu nastať problémy ako sú salivácia a kašeľ. Alternatívne sa môže použiť zmes izofluránu a kyslíka alebo zmes izofluránu, kyslíka a oxidu dusného.

Na úvod do anestézie sa odporúča začať s koncentráciou izofluránu 0,5 %. Chirurgická anestézia obvykle nastane pri koncentráciách v rozmedzí 1,5 % do 3,0 % v rámci 7 až 10 minút. Počas úvodu do anestézie dochádza k poklesu krvného tlaku, ktorý môže byť kompenzovaný stimuláciou pri chirurgickom zákroku.


Udržiavacia fáza

Na udržanie zodpovedajúceho stupňa chirurgickej anestézie je zvyčajne dostatočná koncentrácia 1,0 – 2,5 % izofluránu v zmesi kyslíka a 70 % oxidu dusného. Pri podávaní izofluránu v zmesi s nižšou koncentráciou oxidu dusného, alebo pri použití samotného kyslíka, alebo zmesi vzduchu a kyslíka, je potrebné zvýšiť koncentráciu izofluránu o 0,5 až 1,0%.

Pokles krvného tlaku v udržiavacej fáze anestézie závisí od hĺbky anestézie. Pokiaľ nie sú prítomné ďalšie komplikujúce faktory, je pokles tlaku daný pravdepodobne periférnou vazodilatáciou. Srdcová frekvencia zostáva stabilná. Nadmerný pokles krvného tlaku môže byť dôsledkom prílišnej hĺbky anestézie a v týchto prípadoch sa môže upraviť znížením koncentrácie izofluránu v inhalovanej zmesi.


U pacienta na arteficiálnej ventilácii je možné vyvolať hypotenziu inhaláciou izofluránu s koncentráciou

2,5 – 4,0 %. Premedikácia s klonidínom môže významne znížiť potrebu izofluránu na udržanie vyvolanej hypotenzie.


Ukončenie anestézie

V momente, keď sa začne zašívať operačná rana, koncentrácia izofluránu sa môže znížiť na 0,5% a na konci operácie na 0%, ak sa anesteziológ ubezpečil, že už neúčinkujú svalové relaxanciá a pacient nie je viac paralyzovaný. Po ukončení podávania všetkých anestetík sa majú dýchacie cesty pacienta niekoľkokrát ventilovať 100% kyslíkom až do úplného prebudenia z anestézie. Prebúdzanie z anestézie je rýchle.


Použitie v tehotenstve a počas dojčenia


Neodporúča sa použitie izofluránu v prvých troch mesiacoch tehotenstva.

Vo všeobecnosti nie je vhodné použitie anestetík u gravidných žien. Nevyhnutná anestézia izofluránom sa musí uskutočniť so zvýšenou opatrnosťou.

V súčasnosti pribúdajú informácie o použití izofluránu počas tehotenstva a v rámci pôrodníckej anestézie. Bolo preukázané použitie izofluránu pri pôrodníckych intervenciách, ako je napr. cisársky rez.

Dostatočný stupeň anestézie pri cisárskom reze sa môže dosiahnuť s koncentráciou 0,5 – 0,75% izofluránu v zmesi s kyslíkom/oxidom dusným.

U pacientok s provokovaným potratom alebo inými gynekologickými chirurgickými zákrokmi sa v porovnaní s inými inhalačnými anestetikami (napr. halotán) pozorovali vyššie krvné straty.


Počas podávania izofluránu sa má dojčenie prerušiť. Pokračovať sa môže až vtedy, ak sa liečivo eliminovalo z obehu.


Predávkovanie


Predávkovanie izofluránom môže viesť k výraznému útlmu dýchania a poklesu krvného tlaku. Zníženie krvného tlaku je vo väčšej miere spôsobené periférnou vazodilatáciou, ako priamou myokardiálnou depresiou.

V prípade predávkovania je nutné ihneď prerušiť podávanie izofluránu, zaistiť priechodnosť dýchacích ciest a zahájiť umelú ventiláciu čistým kyslíkom.


Špeciálne upozornenie


Podobne ako u iných celkových inhalačných anestetík, pacient nemá 24 hodín po anestézii viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 C v dôkladne uzavretej fľaši.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Liek je dostupný v baleniach: 1 x 100 ml a 1 x 250 ml.


Dátum poslednej revízie textu

Október 2011


4Isofluran Piramal

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/05783

Príloha č.2 k prevodu registrácie lieku, ev.č.: 2011/05886Súhrn charakteristických vlastností lieku


  1. Názov lieku


Isofluran Piramal


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


100 % isoflurán v 100 ml alebo 250 ml


3. Lieková forma


inhalačný roztok


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie


Isofluran Piramal je indikovaný na úvod a udržiavanie celkovej anestézie.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Izoflurán má mierne dráždivý éterový zápach, ktorý môže obmedziť rýchlosť podania v úvode do anestézie, ale napriek tomu sú úvod do anestézie a hlavne prebúdzanie z anestézie rýchle.


Na podávanie izofluránu sa musí použiť kvantitatívny odparovač s kalibráciou v objemových percentách anestetika.


Minimálna alveolárna koncentrácia (MAC) – štandardné kritérium účinnosti anestetika je u osôb stredného veku 1,15 % s použitím čistého kyslíka a znižuje sa na 0,5 % v zmesi so 70 % oxidom dusným. MAC závisí od veku a je výrazne vyššia u detí a nižšia u starších osôb.


MAC

Vek Priemerné konc. v O2 Priemerné konc. v 75% N2O

Do 12 mesiacov 1,60 – 1,85 % 0,49 - 0,69%

1-5 rokov 1,50 – 1,60 % 0,49 - 0,67%

Priemerné konc. v 70% N2O

Osoby okolo 20 rokov 1,25 – 1,30 % 0,49 - 0,63%

Osoby okolo 40 rokov 1,10 – 1,20 % 0,43 - 0,57%

Osoby okolo 60 rokov 1,00 – 1,10 % 0,43 - 0,41%


Premedikácia:

Vzhľadom na tlmivý účinok izofluránu na dýchanie premedikácia sa má voliť podľa individuálnych potrieb pacienta. Na zastavenie vylučovania slín môže anesteziológ podľa vlastného uváženia použiť anticholinergiká (napr. atropín, glykopyrolát USP), ktoré ale môžu zosilniť mierne zvýšenie srdcovej frekvencie spôsobenej izofluránom.


Úvod:

Pred začiatkom inhalácie sa má zvyčajne podať krátkodobo pôsobiaci barbiturát, alebo iné intravenózne indukčné anestetikum na prevenciu kašľu. U malých detí môžu pri použití izofluránu nastať problémy ako sú salivácia a kašeľ. Alternatívne sa môže použiť zmes izofluránu a kyslíka alebo zmes izofluránu, kyslíka a oxidu dusného.

Na úvod do anestézie sa odporúča začať s koncentráciou izofluránu 0,5 %. Chirurgická anestézia obvykle nastane pri koncentráciách v rozmedzí 1,5 % do 3,0 % v rámci 7 až 10 minút. Počas úvodu do anestézie dochádza k poklesu krvného tlaku, ktorý môže byť kompenzovaný stimuláciou pri chirurgickom zákroku.


Udržiavacia fáza:

Na udržanie zodpovedajúceho stupňa chirurgickej anestézie je zvyčajne dostatočná koncentrácia

1,0 – 2,5 % izofluránu v zmesi kyslíka a 70 % oxidu dusného. Pri podávaní izofluránu v zmesi s nižšou koncentráciou oxidu dusného, alebo pri použití samotného kyslíka, alebo zmesi vzduchu a kyslíka, je potrebné zvýšiť koncentráciu izofluránu o 0,5 až 1,0%.

Pokles krvného tlaku v udržiavacej fáze anestézie závisí od hĺbky anestézie. Pokiaľ nie sú prítomné ďalšie komplikujúce faktory, je pokles tlaku daný pravdepodobne periférnou vazodilatáciou. Srdcová frekvencia zostáva stabilná. Nadmerný pokles krvného tlaku môže byť dôsledkom prílišnej hĺbky anestézie a v týchto prípadoch sa môže upraviť znížením koncentrácie izofluránu v inhalovanej zmesi.


U pacienta na arteficiálnej ventilácii je možné vyvolať hypotenziu inhaláciou izofluránu s koncentráciou 2,5 – 4,0 %. Premedikácia s klonidínom môže významne znížiť potrebu izofluránu na udržanie vyvolanej hypotenzie.


Ukončenie anestézie: V momente, keď sa začne zašívať operačná rana, sa koncentrácia izofluránu môže znížiť na 0,5% a na konci operácie na 0%, ak sa anesteziológ ubezpečil, že už neúčinkujú svalové relaxanciá a pacient nie je viac paralyzovaný. Po ukončení podávania všetkých anestetík sa majú dýchacie cesty pacienta niekoľkokrát ventilovať 100% kyslíkom až do úplného prebudenia z anestézie. Prebúdzanie z anestézie je rýchle.


4.3. Kontraindikácie


Isofluran Piramal je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na izoflurán alebo iné halogénované anestetiká. Izoflurán sa nesmie použiť u pacientov so známym alebo predpokladaným sklonom k malígnej hypertermii (napríklad pacienti, ktorí majú v anamnéze malígnu hypertermiu vyvolanú fyzickou námahou, pacienti s myopatiami ako sú svalová dystrofia, Kingov syndróm, myotónia, myopatia centrálneho jadra).

Izoflurán sa nesmie použiť u pacientov, u ktorých sa po predchádzajúcom podaní izofluránu alebo iného halogénovaného anestetika vyvinul ikterus alebo horúčka neznámeho pôvodu, alebo u ktorých nastalo poškodenie funkcie pečene alebo eozinofília.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Izoflurán sa môže podávať len na adekvátne vybavených anesteziologických pracoviskách (kvalifikovaní pracovníci, prístrojové vybavenie).


Izoflurán spôsobuje výrazný útlm dýchania, pričom tento účinok je potencovaný látkami používanými na premedikáciu, ako sú opiáty, alebo súbežným použitím iných liekov tlmiacich dýchacie funkcie.

Pri hlbšom stupni anestézie izoflurán vyvoláva zvýšenie krvného prietoku mozgom (pri koncentráciách 1,5%) čo môže viesť k zvýšeniu tlaku mozgovomiechového moku. Pokiaľ je to žiaduce, je možné tomuto účinku zabrániť alebo ho zvrátiť hyperventiláciou pacienta pred alebo v priebehu anestézie. Rovnako ako ostatné halogénované celkové anestetiká, musí byť i izoflurán používaný so zvýšenou opatrnosťou u pacientov so zvýšeným intrakraniálnym tlakom. V takýchto prípadoch môže byť taktiež nutná hyperventilácia.

Podobne ako u iných halogénovaných anestetík pri opakovanom použití v krátkom časovom odstupe je potrebná opatrnosť, keďže riziko hepatotoxicity nie je celkom objasnené. Na to, aby sa jednoznačne odporučilo použitie izofluránu pri opakovanej anestézii, nie sú dostatočné skúsenosti.

Bola hlásená interakcia izofluránu s vyschnutou náplňou pohlcovača oxidu uhličitého (CO2)počas anestézie s dýchacím systémom so spätným vdychovaním, ktorá viedla k vzniku oxidu uhoľnatého (CO). Inhalácia oxidu uhoľnatého môže významne zvýšiť hladinu karboxyhemoglobínu u exponovaných pacientov.

Karboxyhemoglobín je toxický už pri nízkych koncentráciách a ťažko sa deteguje pomocou štandardných pomôcok na monitorovanie anestézie ako sú pulzné oximetre. Priame meranie karboxyhemoglobínu sa má vykonať v prípade, ak počas anestézie izofluránom s dýchacím systémom so spätným vdychovaním dôjde u pacienta k desaturácii krvi kyslíkom, ktorá nereaguje na zvyčajné terapeutické opatrenia. Prijať sa majú všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré by zabránili vyschnutiu náplne pohlcovača CO2.

Pozornosť pri aplikácii izofluránu sa musí venovať pacientom s už existujúcim ochorením pečene.

Izoflurán je silný systémový a koronárny arteriálny dilatátor. Účinky na systémový arteriálny tlak je možné jednoducho kontrolovať u zdravých jedincov a tento jeho účinok môže byť využitý k navodeniu hypotenzie. I napriek tomu sa má izoflurán vzhľadom na možnosť vyvolania koronárneho „steal efektu“ používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s ochorením koronárnych ciev. Zvýšenú vnímavosť k týmto účinkom je možné predpokladať najmä u pacientov so subendokardiálnou ischémiou.

U detí môže v úvode do anestézie dôjsť k zvýšenému vylučovaniu slín a bronchiálneho sekrétu, ale faryngeálne a laryngeálne reflexy sú pomerne rýchlo tlmené.

Izoflurán umožňuje rýchlu zmenu hĺbky anestézie zmenou vdychovanej koncentrácie. Preto sa k aplikácii izofluránu má použiť iba taký odparovač, ktorý zaručuje udržanie nastavených koncentrácií s dostatočnou presnosťou. Stupeň hypotenzie a útlmu dýchacej aktivity môže slúžiť ako indikátor stupňa anestézie. Pri použití izofluránu je možné rýchlo meniť stupeň anestézie. Srdcová frekvencia zostáva stabilná, ale úroveň spontánnej ventilácie sa má dôkladne sledovať a v prípade potreby je nevyhnutné zaistiť jej zodpovedajúcu podporu.

Všeobecne sa odporúča, aby sa na pracovisku účinne odsávali výpary z izofluránu a iných inhalačných látok.

Ak sa objavia príznaky a prejavy malígnej hypertermie, podávanie izofluránu sa musí zastaviť a musí sa intravenózne podať dantrolen a začať symptomatická liečba.


4.5. Liekové a iné interakcie


Myorelaxanciá

Izoflurán samotný vyvoláva dostatočnú svalovú relaxáciu pre niektoré intraabdominálne operácie. Významne potencuje účinok bežne používaných myorelaxancií. Tento účinok je výrazný najmä pri kombinácii izofluránu a nedepolarizujúcich látok, a preto je potrebné ich dávku znížiť. Neostigmín antagonizuje účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií, ale nemá vplyv na relaxačné účinky samotného izofluránu.


Adrenalín

Podanie adrenalínu (epinefrínu) akýmkoľvek spôsobom môže počas anestézie izofluránom vyvolať poruchy srdcového rytmu, supraventrikulárne alebo ventrikulárne arytmie. Ak je použitie adrenalínu nevyhnutné, u pacientov s normálnou funkciou srdca sa musí podať v maximálnej dávke 3 g/kg telesnej hmotnosti a u pacientov s poruchou srdcového rytmu v nižšej dávke.

Liečbu -sympatomimetickými liečivami ako sú amfetamíny, je vhodné niekoľko dní pred chirurgickým zákrokom prerušiť, inak sa môže zvýšiť riziko výskytu arytmií.


Blokátory kalciového kanála a iné vazodilatátory

Súbežné podávanie izofluránu s blokátormi kalciového kanálu, najmä zo skupiny dihydropyridínov, môže spôsobiť výraznú hypotenziu. U pacientov chronicky liečených inými vazodilatátormi, ako sú napr. ACE inhibítory (kaptopril, enalapril, lizinopril) alebo antagonistami -adrenoreceptorov (napr. prazosín), môžu vyvolať neočakávanú hypotenziu pri akomkoľvek druhu anestézie.


Inhibítory monoaminooxidázy

Inhibítory monoaminooxidázy potencujú účinok celkových anestetík. Ak je to možné, pacienti majú prestať užívať inhibítory monoaminooxidázy najneskôr 14 dní pred operáciou.


Betablokátory
Betablokátorypoužívané v perioperačnom období zabraňujú alebo znižujú tendenciu izofluránu zvyšovať srdcovú frekvenciu. Preto betablokáda bude obvykle pôsobiť kardioprotektívne. Ak sa vyžaduje zrýchlenie srdcovej frekvencie alebo vazokonstrikcia, anesteziológ má aplikovať vhodné sympatomimetikum, pričom musí poznať celkovú liekovú anamnézu.


Izoniazid
Izoniazid indukuje enzýmy. Pacienti užívajúci izoniazid môžu byť vnímavejší na hepatotoxické účinky prchavého inhalačného anestetika. Ak je to možné, liečba izoniazidom sa má prerušiť týždeň pred operáciou.


Opioidné analgetiká
Opioidné analgetiká potencujú tlmivý účinok izofluránu na dýchanie.


4.6. Fertilita, gravidita, a laktácia


Reprodukčné štúdie na potkanoch a králikoch nepreukázali po opakovanej expozícii izofluránu pri

anestetických koncentráciách vplyv na fertilitu, priebeh gravidity a pôrod. Tiež sa nezaznamenali účinky na ich mláďatá. Korelácia medzi výsledkami štúdií na zvieratách a účinkami na človeka nie je známa a nie sú dostatočné údaje na určenie rizika teratogenity u detí, ktorých matky dostávali anestéziu izofluránom počas gravidity. Neodporúča sa používanie izofluránu počas prvých troch mesiacoch gravidity.

Vo všeobecnosti nie je vhodné použitie anestetík u gravidných žien. Nevyhnutná anestézia izofluránom sa musí uskutočniť so zvýšenou opatrnosťou.

V súčasnosti pribúdajú informácie o použití izofluránu počas gravidity a v rámci pôrodníckej anestézie. Preukázalo sa použitie izofluránu pri pôrodníckych intervenciách, ako je napr. cisársky rez.

Dostatočný stupeň anestézie pri cisárskom reze sa môže dosiahnuť s koncentráciou 0,5 – 0,75% izofluránu v zmesi kyslíka a oxidu dusného.

U pacientok s provokovaným potratom alebo inými gynekologickými chirurgickými zákrokmi sa v porovnaní s inými inhalačnými anestetikami (napr. halotán) pozorovali vyššie krvné straty.


Použitie izofluránu počas dojčenia

Počas podávania izofluránu sa má dojčenie prerušiť. Pokračovať sa môže až vtedy, ak sa liečivo eliminovalo z obehu.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Podobne ako u iných celkových inhalačných anestetík, pacient nemá 24 hodín po anestézii viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky spôsobené izofluránom sú podobné tým, ktoré sa pozorovali u iných halogénových anestetík. Zahŕňajú: hypotenziu, útlm dýchania a arytmie. Z ďalších nežiaducich účinkov sa v niektorých prípadoch môže vyskytnúť zvýšený počet leukocytov (i bez prítomnosti chirurgického stresu), zimnica, nauzea a vracanie v pooperačnom období. Incidencia týchto nežiaducich účinkov je porovnateľná s nežiaducim účinkami iných inhalačných anestetík. Tiež boli hlásené prípady zvýšenej srdcovej frekvencie.

Zriedkavo boli hlásené prípady bronchospazmu, tiež mierna, stredne ťažká až ťažká (niekedy fatálna) pooperačná hepatálna dysfunkcia ako je žltačka, hepatitída a hepatálna nekróza. Tiež bola zaznamenaná aj malígna hypertermia.


4.9. Predávkovanie


Predávkovanie izofluránom môže viesť k výraznému útlmu dýchania a poklesu krvného tlaku. Zníženie krvného tlaku je vo väčšej miere spôsobené periférnou vazodilatáciou, ako priamou myokardiálnou depresiou.

V prípade predávkovania je nutné ihneď prerušiť podávanie izofluránu, zaistiť priechodnosť dýchacích ciest a zahájiť umelú ventiláciu čistým kyslíkom.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: celkové anestetiká, halogénované uhľovodíky

ATC kód: N01AB06


Izoflurán je celkové inhalačné anestetikum s rýchlym úvodom do anestézie a tiež s rýchlym prebudením.

Podobne ako iné inhalačné anestetiká, izoflurán spôsobuje zníženie centrálnej nervovej aktivity a cerebrálneho metabolizmu v závislosti od dávky, kým cerebrospinálny tlak môže narastať v dôsledku cerebrálnej vazodilatácie. Izoflurán v závislosti od dávky spôsobuje útlm dýchania a pokles ventilačnej odozvy na oxid uhličitý.Zníženie krvného tlaku, ktoré nastáva počas anestézie izofluránom, je spôsobené predovšetkým periférnou arteriálnou a venóznou dilatáciou, zatiaľ čo srdcová frekvencia a objem sú dobre udržiavané až do hodnoty vdychovej koncentrácie 2,5%.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Izoflurán sa vyznačuje nízkou rozpustnosťou v krvi i tkanivách. Nízka rozpustnosť vedie k rýchlemu dosiahnutiu parciálneho alveolárneho tlaku, ktorý je dostatočný pre vyvolanie anestézie. Biotransformácia izofluránu je extrémne nízka a približne iba 0,2 % podanej dávky sa transformuje na metabolity. Izoflurán sa metabolizuje na kyselinu trifluoroctovú (trifluoroacetát) a difluorometanol, ktoré sa ďalej hydrolyzujú na kyselinu mravčiu a fluridový ión. Polčas močovej exkrécie fluoridu je 36 hodín a organického fluóru 41 hodín.

Napriek tomu, že maximálne koncentrácie anorganického fluoridu, ktoré vzniknú rozkladom izofluránu sú vo všeobecnosti oveľa nižšie ako nefrotoxické koncentrácie, nie sú dostupné údaje o pacientoch s poškodenou renálnou funkciou. Preto u pacientov súbežne užívajúcich nefrotoxické lieky sa má izoflurán podávať s veľkou opatrnosťou.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Od roku 1972 boli vykonané rozsiahle štúdie na rôznych druhoch laboratórnych zvierat (myši, potkany, morčatá). V týchto štúdiách vykazoval izoflurán veľmi nízku akútnu, subakútnu, subchronickú i chronickú toxicitu.

Výsledky štúdií teratogenity a reprodukčné štúdie neindikovali významné riziko pre ľudí. V štúdiách subakútnej a subchronickej toxicity sa nezistili žiadne príznaky hepatotoxicity v zmysle zvýšenej hmotnosti pečene alebo zvýšenia pečeňových enzýmov v sére. Štúdie kancerogenity nedokázali zvýšenie výskytu pečeňových tumorov.6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok


Liek neobsahuje žiadne pomocné látky.


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C v dôkladne uzavretej fľaši.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z hnedého skla typu III s objemom 100 alebo 250ml, čierny uzáver so závitom a PE kónusom.


6.6. Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom


Izoflurán sa podáva inhalačne s použitím kvantitatívneho odparovača s kalibráciou v objemových percentách anestetika. Pracovisko má mať k dispozícii účinný systém odsávania výparov.

Nepoužitý liek alebo odpad z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Veľká Británia


8. Registračné číslo


05/0291/96-S


9. Dátum registrácie/Dátum predĺženia registrácie


26.3.1996/21.11.2002 s platnosťou bez obmedzenia


10. Dátum poslednej revízie textu


Október 2011
6Isofluran Piramal