+ ipil.sk

ISOKETPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


ISOKET

Injekčný roztok


ISOKET ROZTOK 0,1 % PRO INFUSIONE

Infúzny roztok


izosorbidinitrát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione

 3. Ako používať Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione a na čo sa používa


Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione sa používa na liečbu:

 • angíny pektoris (bolesť na hrudi vznikajúca v dôsledku nedostatočného prekrvenia srdca)

 • akútneho infarktu myokardu

 • akútneho ľavostranného srdcového zlyhania

Liek je určený na liečbu dospelých.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione


Nepoužívajte Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione

 • ak ste alergický na izosorbiddinitrát, iné nitrozlúčeniny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • pri akútnom zlyhaní krvného obehu (šok, kolaps);

 • pri kardiogénnom šoku (ťažká porucha funkcie srdca), pokiaľ nie je zabezpečený dostatočne vysoký diastolický (spodný) tlak vhodnými opatreniami;

 • pri ochorení srdcového svalu so zúžením srdcových dutín (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia);

 • pri zápale osrdcovníka vedúcemu k zovretiu srdca (konstriktívna perikarditída);

 • pri útlaku srdca v dôsledku nahromadenia tekutiny (tamponáda srdca);

 • pri závažnom znížení objemu krvi v krvnom obehu (hypovolémia);

 • pri veľmi nízkom krvnom tlaku (systolický krvný tlak nižší ako 90 mm Hg);

 • počas liečby nitrátmi sa nesmú používať inhibítory fosfodiesterázy (lieky na poruchu potencie, napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil);

 • pri závažnej anémii (málokrvnosť).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete používať Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione.

- pri nízkom plniacom tlaku, napr. pri akútnom infarkte myokardu, pri poškodení funkcie ľavej komory (zlyhanie ľavej komory). Je nutné zabrániť poklesu systolického krvného tlaku pod 90 mmHg.

 • pri zúžení srdcových chlopní (aortálna alebo mitrálna stenóza)

 • pri ochoreniach, ktoré sú sprevádzané zvýšeným vnútrolebkovým tlakom, ako napr. vnútrolebkové krvácanie, opuch mozgu, atď. (doposiaľ bol ďalší vzostup tlaku pozorovaný iba pri vysokej vnútrožilovej dávke nitroglycerínu).

 • pri sklone k obehovým poruchám s nízkym krvným tlakom (ortostatická dysfunkcia).


Iné lieky a Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione

Súčasné podávanie liekov na zníženie krvného tlaku (napr. beta-blokátorov, blokátorov vápnikového kanála), na liečbu duševných porúch (neuroleptík, tricyklických antidepresív), liekov rozširujúcich cievy (vazodilatancií) a alkoholu môže zosilniť vplyv lieku Isoket a Isoket roztok 0,1% pro infusione na pokles krvného tlaku.

Tiež inhibítory fosfodiesterázy ako napríklad sildenafil, tadalafil, alebo vardenafil (lieky na poruchu potencie) zosilňujú vplyv lieku na pokles krvného tlaku. Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione sa nesmie podávať pacientom, ktorí užívajú alebo nedávno užívali inhibítory fosfodiesterázy (lieky na poruchu potencie).

Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione môže pri súčasnom podávaní dihydroergotamínu (používaný na liečbu migrény) spôsobiť vzostup krvnej hladiny tohto lieku, a tým zosilniť jeho účinok.

Pri súčasnom používaní izosorbiddinitrátu s liekmi obsahujúcimi sapropterín (používaný na liečbu niektorých porúch tráviaceho traktu) je potrebná opatrnosť.


Ak používate alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V tehotenstve a počas dojčenia sa má liek používať len v prípade, keď je to nevyhnutné. Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne poškodenie plodu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Súčasné užívanie alkoholu zosilňuje negatívny vplyv lieku Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione na pozornosť a motorickú koordináciu.


3. Ako používať Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione


Dávka musí byť prispôsobená klinickým a hemodynamickým parametrom, ktoré boli u pacienta namerané.

Počiatočná dávka je 1 – 2 mg/h. Dávka môže byť ďalej upravená v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Odporúčaná dávka sa pohybuje od 2 do 7 mg/h. Maximálna dávka zvyčajne neprekračuje 8-10 mg/h.

U pacientov so srdcovým zlyhaním môže byť nevyhnutné podávať vyššie dávky: do 10 mg/h a v ojedinelých prípadoch až do 50 mg/h.


Nie sú k dispozícii dôkazy, ktoré by naznačovali potrebu úpravy dávky u starších pacientov.

Bezpečnosť a účinnosť izosorbiddinitrátu u detí neboli doteraz stanovené.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas podávania izosorbiddinitrátu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky: bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky: závrat, ospalosť, tachykardia (zrýchlený pulz srdca), ortostatická hypotenzia (pokles krvného tlaku hlavne pri vstávaní), slabosť.

Menej časté vedľajšie účinky: zhoršenie angíny pektoris, obehový kolaps (niekedy sprevádzaný bradyarytmiou (spomalený pulz srdca) a synkopou (náhla strata vedomia)), nevoľnosť, vracanie, alergické kožné reakcie (napr. vyrážka), sčervenanie.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: pálenie záhy, angioedém (opuchrôznych častí tela), Stevensov‑Johnsonov syndróm (závažné kožné ochorenie s pľuzgierovitou vyrážkou).

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou výskytu:hypotenzia (nízky krvný tlak), exfoliatívna dermatitída (ťažké zápalové ochorenie kože).


V prípade organických nitrátov sa zaznamenal výrazný pokles krvného tlaku vrátane nevoľnosti, vracania, nepokoja, bledosti a výrazného potenia.


Isoket môže vyvolať dočasnú hypoxémiu (nedostatok kyslíka v krvi) spôsobenú redistribúciou krvi do hypoventilovaných (nedostatočne prevzdušnených) pľúcnych oddielov. U pacientov s ischemickou chorobou srdca tak môže viesť k hypoxii myokardu (nedostatok kyslíka v tkanive).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Zriedený roztok: zriedený roztok uchovávajte v chladničke, pokiaľ sa nepoužije v priebehu 24 hodín.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione obsahuje


 • Liečivo je izosorbiddinitrát (1 mg v 1 ml sterilného izotonického roztoku chloridu sodného).

1 ampulka Isoketu obsahuje 10 mg izosorbiddinitrátu v 10 ml sterilného izotonického roztoku chloridu sodného.

1 injekčná liekovka Isoketu roztok 0,1 % pro infusione (50 ml) obsahuje 50 mg izosorbiddinitrátu v 50 ml sterilného izotonického roztoku chloridu sodného.

 • Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, voda na injekciu, hydroxid sodný (na úpravu pH) a kyselina chlorovodíková (na úpravu pH).


Ako vyzerá Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione a obsah balenia

Roztok je číra bezfarebná tekutina bez zápachu.


Isoket: Sklenená odlamovacia ampulka zo skla typu I, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Isoket roztok 0,1 % pro infusione: Injekčná liekovka z bezfarebného skla typ I a II, gumová zátka, obruč, ochranný uzáver z umelej hmoty, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia

10 x 10 ml (ampulka)

1 x 50 ml (injekčná liekovka)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

UCB Pharma GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

D-40789 Monheim

Nemecko


Výrobca

Aesica Pharmaceuticals, GmbH, Monheim, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie


Intrakoronárna aplikácia:

Zvyčajná dávka je 1 mg podaná vo forme bolusovej injekcie pred nafúknutím balónika. Môžu sa podať ďalšie dávky, ktoré neprekročia dávku 5 mg v priebehu 30 minút.


Intravenózna aplikácia:

Isoket a Isoket roztok 0,1% pro infusione sa používa v nemocniciach pri stálej kontrole obehových funkcií a to tak zriedený, ako aj neriedený vo forme dlhodobej vnútrožilovej infúzie cez automatické infúzne zariadenie. Podľa povahy a závažnosti ochorenia sa v priebehu liečby odporúča kontrola krvného tlaku (neinvazívne-manžetou), monitorovanie EKG (hrudné zvody), monitorovanie srdcovej frekvencie, meranie diurézy.


Spôsob podania

Použitie zriedeného roztoku

Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione sa môže podávať so všetkými infúznymi roztokmi podávanými v klinickej praxi, ako je napr. fyziologický roztok, 5 – 30 % roztok glukózy, Ringerov roztok, roztoky humánneho albumínu.


Koncentrácia 100 g/ml (0,01 %):

50 ml lieku Isoket (5 ampuliek po 10 ml) alebo 50 ml lieku Isoket roztok 0,1% pro infusione (1 injekčná liekovka s 50 ml) sa doplní na 500 ml.


Koncentrácia 200 g/ml (0,02 %):

100 ml lieku Isoket (10 ampuliek po 10 ml) alebo 100 ml lieku Isoket roztok 0,1% pro infusione (2 injekčné liekovky s 50 ml) sa doplní na 500 ml.


5 ampuliek po 10 ml lieku Isoket

alebo

1 injekčná liekovka s 50 ml lieku Isoket roztok 0,1 % pro infusione


Zriedený na 500 ml (100 g/ml)

Isoket

10 ampuliek po 10 ml lieku Isoket

alebo

2 injekčné liekovky s 50 ml lieku Isoket roztok 0,1 % pro infusione


Zriedený na 500 ml (200 g/ml)

rýchlosť infúzie

dávkovanie

Rýchlosť infúzie

ml/h

Kvapiek/min

mg/h

ml/h

Kvapiek/min

10

3-4

1

5

1-2

20

7

2

10

3

30

10

3

15

5

40

13

4

20

7

50

17

5

25

8

60

20

6

30

10

70

23

7

35

12

80

27

8

40

13

90

30

9

45

15

100

33

10

50

17

1 ml zodpovedá 20 kvapkám


Upozornenie

Upozornenie na odlamovacie ampulky lieku Isoket:

Ampulka je už narezaná pod označeným modrým bodom. Ďalšie narezávanie preto nie je potrebné.

Ampulka sa rozlomí zvyčajným spôsobom.

Pretože je Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione presýtený liečivom, môže sa pri použití roztoku v neriedenej forme príležitostne pozorovať jeho vykryštalizovanie. Pokiaľ sa zistia kryštály, neodporúča sa roztok ďalej používať.

Roztok je sterilný, ale neobsahuje konzervačné činidlá.

Pri podávaní lieku Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione sa odporúča používať materiály z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) či polytetrafluoretylénu (PTFE). Neodporúča sa používanie materiálov z polyvinylchloridu (PVC) a polyuretánu (PU). (Dochádza k čiastočnej adsorpcii liečiva).

Isoket obsahuje 0,15 mmol (3,54 mg) sodíka v jednom ml a to je potrebné vziať do úvahy u pacientov s kontrolovaným príjmom sodíka.

5ISOKET

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝcH VLASTNOSTí LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ISOKET

ISOKET ROZTOK 0,1 % PRO INFUSIONE


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ampulka Isoketu obsahuje 10 mg izosorbiddinitrátu v 10 ml sterilného izotonického roztoku chloridu sodného.

1 injekčná liekovka Isoketu roztok 0,1 % pro infusione (50 ml) obsahuje 50 mg izosorbiddinitrátu v 50 ml sterilného izotonického roztoku chloridu sodného.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Infúzny roztok


Roztok je číra bezfarebná tekutina bez zápachu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutickéindikácie


 • Nestabilná angína pektoris a vazospastická forma angíny pektoris

 • Akútny infarkt myokardu

 • Akútne ľavostranné srdcové zlyhanie


Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsobpodávania


Dávkovanie sa musí prispôsobiť potrebám pacienta a klinickým a aktuálne zisteným hemodynamickým parametrom.


Intravenózna aplikácia:

Počiatočná dávka je 1 – 2 mg/h. Dávku možno potom upraviť v závislosti od individuálnych potrieb pacienta. Odporúčaná dávka sa pohybuje od 2 do 7 mg/h. Maximálna dávka zvyčajne neprekračuje 8‑10 mg/h.

U pacientov so srdcovým zlyhaním môže byť nevyhnutné aplikovať vyššie dávky: do 10 mg/h a v ojedinelých prípadoch až do 50 mg/h.


Intrakoronárna aplikácia:

Zvyčajná dávka je 1 mg podaná vo forme bolusovej injekcie pred nafúknutím balónika. Môžu sa podať ďalšie dávky, ktoré neprekročia dávku 5 mg v priebehu 30 minút.


Podávanie:

Isoket sa môže podávať ako intravenózna prísada s vhodným roztokom. Príklady prídavných roztokov pozri v časti 6.6.


Koncentrácia 100 g/ml (0,01 %):

50 ml lieku Isoket (5 ampuliek po 10 ml) alebo 50 ml lieku Isoket roztok 0,1% pro infusione (1 injekčná liekovka s 50 ml) sa doplní na 500 ml.


Koncentrácia 200 g/ml (0,02 %):

100 ml lieku Isoket (10 ampuliek po 10 ml) alebo 100 ml lieku Isoket roztok 0,1 % pro infusione (2 injekčné liekovky s 50 ml) sa doplní na 500 ml.


5 ampuliek po 10 ml Isoketu alebo 1 injekčná liekovka s 50 ml Isoketu roztok 0,1 % pro infusione


Zriedený na 500 ml (100 g/ml)

Isoket

10 ampuliek po 10 ml Isoketu alebo 2 injekčné liekovky s 50 ml Isoketu roztok 0,1 % pro infusione


Zriedený na 500 ml (200 g/ml)

Rýchlosť infúzie

Dávkovanie

rýchlosť infúzie

ml/h

kvapiek/min

mg/h

ml/h

Kvapiek/min

10

3-4

1

5

1-2

20

7

2

10

3

30

10

3

15

5

40

13

4

20

7

50

17

5

25

8

60

20

6

30

10

70

23

7

35

12

80

27

8

40

13

90

30

9

45

15

100

33

10

50

17

1 ml zodpovedá 20 kvapkám


Starší pacienti

Nie sú k dispozícii dôkazy, ktoré by naznačovali potrebu úpravy dávky u starších pacientov.


Deti

Bezpečnosť a účinnosť izosorbiddinitrátu u detí neboli doteraz stanovené.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na izosorbiddinitrát, iné nitrozlúčeniny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • akútne zlyhanie krvného obehu (šok, kolaps)

 • kardiogénny šok (pokiaľ nie je vhodným spôsobom zabezpečený dostatočný plniaci tlak)

 • hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia

 • konstriktívna perikarditída

 • tamponáda srdca

 • závažná hypotenzia (systolický krvný tlak nižší ako 90 mmHg)

 • závažná hypovolémia

 • počas liečby nitrátmi, inhibítormi fosfodiesterázy (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil) sa nesmie používať (pozri časti 4.4 a 4.5)

 • závažná anémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek sa má používať len s mimoriadnou opatrnosťoua za starostlivej lekárskej kontroly:


 • pri nízkom plniacom tlaku, napr. pri akútnom infarkte myokardu, pri zhoršenej funkcii ľavej komory (zlyhanie ľavej komory). Zníženiu systolického krvného tlaku pod 90 mm Hg sa treba vyhýbať.

 • pri aortálnej a/alebo mitrálnej stenóze

 • pri ochoreniach sprevádzaných zvýšeným intrakraniálnym tlakom, hoci do súčasnosti bolo ďalšie zvýšenie intrakraniálneho tlaku pozorované len po intravenóznej aplikácii nitroglycerínu vo vysokých dávkach.

 • pri ortostatickej dysfunkcii


Bol pozorovaný rozvoj tolerancie a skrížená tolerancia k ostatným nitrátom. Na zabránenie zníženia alebo straty účinnosti sa treba vyhýbať vysokému dávkovaniu.


Pacientov, ktorí podstupujú udržiavaciu liečbu izosorbiddinitrátom, je potrebné informovať, že nesmú užívať lieky s obsahom inhibítorov fosfodiesterázy (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Liečba izosorbiddinitrátom sa nemá prerušovať kvôli užívaniu liekov s obsahom inhibítorov fosfodiesterázy (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil), pretože to môže zvýšiť riziko indukcie záchvatu angíny pektoris (pozri časti 4.3 a 4.5).


Akútna liečba izosorbiddinitrátom sa nesmie používať u pacientov, ktorí nedávno užívali inhibítory fosfodiesterázy (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil).

Pacientov, ktorí boli akútne liečení izosorbiddinitrátom, treba upozorniť, aby neužívali lieky s obsahom inhibítorov fosfodiesterázy (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil) (pozri časti 4.3 a 4.5).


Isoket obsahuje 0,15 mmol (3,54 mg) sodíka v jednom ml a to je potrebné vziať do úvahy u pacientov s kontrolovaným príjmom sodíka.


Pretože i.v. roztok izosorbiddinitrát je presýtený liečivom, môžu sa pozorovať zásoby kryštálov pri používaní nezriedenej formy. Ak sa pozorujú kryštály, je bezpečnejšie nepoužívať roztok, hoci za normálnych podmienok účinnosť nie je narušená.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie lieku s antihypertenzívami, napr. beta-blokátormi, blokátormivápnikového kanála, s vazodilatanciami alebo a/alkoholom môže zosilniť hypotenzívny účinok izosorbiddinitrátu. Táto interakcia sa môže vyskytnúť aj v prípade neuroleptíka tricyklických antidepresív.


Súčasné používanie inhibítorov fosfodiesterázy (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil) zosilňuje účinok izosorbiddinitrátuna pokles krvného tlaku(pozri časti 4.3 a 4.4). To môže viesť ku kardiovaskulárnym komplikáciám ohrozujúcim život (zvýšené riziko vyvolania záchvatu angíny pektoris). Pacienti, ktorí sú liečení izosorbiddinitrátom, preto nesmú používať inhibítory fosfodiesterázy (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil).

Pacienti, ktorí užívaliinhibítoryfosfodiesterázy (napr.sildenafil, tadalafil, vardenafil) nedávno, preto nesmú byť akútne liečení izosorbiddinitrátom.

Pri súčasnom podávaní izosorbiddinitrátu s dihydroergotamínom môže dôjsť k zvýšeniu hladinu dihydroergotamínu v krvi a tým i jeho účinku.


Sapropterín (tetrahydrobiopterín, BH4) je kofaktorom syntetázy oxidu dusnatého. Opatrnosť sa odporúča počas súbežného používania lieku obsahujúceho sapropterín so všetkými liekmi, ktoré spôsobujú vazodilatáciu ovplyvnením metabolizmu alebo účinku oxidu dusnatého (NO), vrátane klasických donorov NO (napr. glyceroltrinitrát, izosorbiddinitrát, izosorbidmononitrát a iné).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Reprodukčnéštúdie urobenéna potkanoch a králikoch s dávkami až hranične toxickými pre gravidnú samicu nepreukázali poškodenie plodu v dôsledku podania izosorbiddinitrátu. Nie sú však k dispozícii žiadne kontrolované štúdie u gravidných žien.

Pretože štúdie na zvieratách vždy presne nepredurčujú reakciu u ľudí, izosorbiddinitrát sa má používať počas gravidity len v prípade, ak je to jednoznačne nevyhnutné a jedine pod priamym a nepretržitým dohľadom lekára.


Laktácia

Dostupné údaje pre určenie rizika pre dieťa, keď sa liek používa počas dojčenia, sú nedostačujúce alebo bez výsledkov. Existujú údaje o tom, že nitráty sú vylučovanédo materského mliekaa môžu vyvolať methemoglobinémiu u detí. Rozsah vylučovania izosorbiddinitrátu a jeho metabolitov do mlieka u ľudí sa nestanovil. Preto sa pri podávaní tohto lieku u dojčiacich žien odporúča opatrnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Isoket a Isoket roztok 0,1% pro infusione môže nepriaznivo ovplyvniť reaktivitu pacienta do takej miery, že jeho schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť zhoršená. To platí vo zvýšenej miere pri súčasnom požívaní alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované nasledovne: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Počas podávania izosorbiddinitrátu sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy nervového systému:

veľmi časté: bolesť hlavy

časté: závrat, ospalosť


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

časté: tachykardia

menej časté: zhoršenie angíny pektoris


Poruchy ciev:

časté: ortostatická hypotenzia

menej časté: obehový kolaps (niekedy sprevádzaný bradyarytmiou a synkopou)

neznáme: hypotenzia


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

menej časté: nauzea, vracanie

veľmi zriedkavé: pálenie záhy


Poruchykože a podkožného tkaniva:

menej časté: alergické kožné reakcie (napr. vyrážka), sčervenanie

veľmi zriedkavé: angioedém, Stevensov‑Johnsonov syndróm

neznáme: exfoliatívna dermatitída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

časté: asténia


V prípade organických nitrátov sa zaznamenal výrazný pokles krvného tlaku vrátane nauzey, vracania, nepokoja, bledosti a výrazného potenia.


V priebehu liečby izosorbiddinitrátom sa môže dočasne objaviť hypoxémia v dôsledku relatívnej redistribúcie krvi v nedostatočne ventilovaných alveolách. Osobitne u pacientov s koronárnym arteriálnym ochorením to môže viesť k hypoxii myokardu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti u zvierat:

U myší sa pozorovala významná letalita (LD50) pri jednorazových intravenóznych dávkach 33,4 mg/kg.


Skúsenosti u ľudí:


Symptómy:

 • Pokles krvného tlaku pod 90 mmHg, bledosť, potenie, nitkovitý pulz, tachykardia, posturálny závrat, bolesti hlavy, asténia, závrat, nauzea, vracanie, hnačka. Methemoglobinémia bola zistená u pacientov, ktorí užívali iné organické nitráty. V priebehu biotransformácie izosorbidmononitrátu sa uvoľňujú nitritové ióny, ktoré môžu indukovať methemoglobinémiu a cyanózu s následným tachypnoe, úzkosťou, stratou vedomia a zastavením srdca. Nie je možné vylúčiť, že predávkovanie izosorbiddinitrátom môže spôsobiť túto nežiaducu reakciu.

 • Pri predávkovaní veľmi vysokými dávkami sa môže zvýšiť intrakraniálny tlak. To môže viesť k cerebrálnym symptómom.


Všeobecné postupy:

 • Prerušiť aplikáciu lieku.

 • V prípade hypotenzie spôsobenej nitrátmi:

 • pacient má byť umiestený do horizontálnej polohy s hlavou nižšie ako nohy

 • treba zabezpečiť inhaláciu kyslíka

 • zvýšiť objem plazmy (i.v. tekutinami)

 • začať protišokovú liečbu (prijať pacienta na jednotku intenzívnej starostlivosti!).


Špecifické postupy:

 • Zvýšenie krvného tlaku, pokiaľ je pacient v ťažkej hypotenzii

 • Vazopresorické liečivá sa majú používať len u pacientov, ktorí nereagujú na tekutinovú resuscitáciu.

 • Liečba methemoglobinémie:

 • liečba redukciou vitamínom C, metylénovou modrou alebo toluidínovou modrou

 • v prípade potreby inhalácia kyslíka

 • zaviesť umelú ventiláciu

 • v prípade potreby hemodialýza

 • Resuscitácia

V prípade zastavenia dychu a srdca hneď začať resuscitáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazodilatanciá

ATC klasifikácia: C01DA08


Izosorbiddinitrát spôsobuje relaxáciu hladkej svaloviny ciev a následnú vazodilatáciu.


Spôsobuje relaxáciu periférnych artérií i vén. Dilatácia vén zvýši venóznu náplň a zníži venózny návrat do srdca a tým zníži náplň komory a tlak na konci diastoly (preload).


Dilatácia artérií a vo vyšších dávkach arteriol znižuje systémový odpor ciev (afterload). To v konečnom dôsledku znižuje prácu srdca.

Účinok na preload a afterload vedie následne k zníženej spotrebe kyslíka myokardom.


Okrem toho spôsobuje izosorbiddinitrát redistribúciu krvi do subendokardiálnych oblastí srdca, kde je prietok obmedzený arteriosklerotickými léziami. Tento efekt je pravdepodobne zapríčinený selektívnou dilatáciou hlavných koronárnych ciev. Dilatácia kolaterálnych artérií indukovaná nitrátmi zlepšuje perfúziu oblastí za stenózou. Nitráty tiež dilatujú excentrické stenózy, pretože pôsobia proti faktorom, vyvolávajúcim konstrikciu hladkých svalov v mieste koronárneho zúženia. Nitráty tiež relaxujú koronárne spazmy.


Ukázalo sa, že nitráty zlepšujú kľudovú i námahovú hemodynamiku u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním. Na tomto účinku sa podieľa celý rad mechanizmov vrátane zníženia regurgitácie zmenšením dilatácie komôr a zníženia spotreby kyslíka myokardom.


Znížením spotreby kyslíka a zvýšením jeho prívodu sa redukuje oblasť poškodenia myokardu. Preto môže byť izosorbiddinitrát užitočný u niektorých pacientov s infarktom myokardu.


Ďalšími účinkami lieku sú relaxácia hladkého svalstva bronchov, gastrointestinálneho traktu, žlčových a močových ciest. Dochádza tiež k relaxácii hladkej svaloviny maternice.


Spôsob účinku

Ako ostatné organické nitráty je aj izosorbiddinitrát donorom oxidu dusnatého (NO). NO spôsobuje relaxáciu hladkého svalstva ciev stimuláciou guanylcyklázy a následné zvýšenie intracelulárnej koncentrácie cyklického guanozínmonofosfátu(cGMP). Tým sa stimuluje cGMP-dependentná proteínkinázaa tým dochádza k zmene fosforylácie niektorých proteínov v bunke hladkého svalu.To nakoniec vedie k defosforylácii ľahkého reťazca myozínu a k zníženiu kontraktility.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Izosorbiddinitrát má po i.v. aplikácii eliminačný polčas asi 10 minút. Izosorbiddinitrát je metabolizovaný na izosorbid-2-mononitrát a izosorbid-5-mononitrát, ktoré majú polčas 1,5 – 2 respektíve 4 -6 hodín a sú tiež farmakologicky aktívne.


Biologická dostupnosť

Biologická dostupnosť izosorbiddinitrátu je – rovnako ako u iných i.v. podávaných liekov – 100 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita:

Testy akútnej toxicity nepreukázali žiadne zvláštne riziko.


Chronická toxicita:

Štúdie chronickej toxicity uskutočnenéna potkanoch a psochodhalili toxické účinky, ako súsymptómy CNS a zvýšenie hmotnostipečene v tých prípadoch, kde bolizosorbiddinitrát podávanývo vysokých dávkach (potkany:480 mg/kg telesnej hmotnostidenne, psy 90 mg/kg telesnej hmotnosti denne).


Reprodukčné štúdie:

V štúdiách na zvieratách neboli pozorované žiadne teratogénne účinkyizosorbiddinitrátu.


Mutagenita:

V niekoľkých štúdiách in vitroani in vivoneboli pozorované žiadne mutagénne účinkyizosorbiddinitrátu.


Karcinogenita:

Dlhodobé štúdie na potkanoch nepreukázali známky karcinogenityizosorbiddinitrátu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný, voda na injekciu, hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe žiadne fyzikálne ani chemické inkompatibility.


Preukázalo sa, že materiály vyrobené z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) alebo polytetrafluóretylénu (PTFE) sú vhodné pre infúziu roztoku izosorbiddinitrátu. Dokázalo sa však, že materiál pre infúziu vyrobený z polyvinylchloridu (PVC) alebo polyuretánu (PU) indukuje stratu liečiva z dôvodu adsorpcie. Ak sa používajú PVC a/alebo PU hadičky, je potrebné sledovať reakciu pacienta na ISDN v prípade, že je potrebná úprava dávkovania.


Roztok izosorbiddinitrátu neobsahuje propylénglykol, etanol ani ióny draslíka.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sa jednoznačne odporúčajú.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


Čas použiteľnosti po zriedení:

Zriedený roztok sa musí podať v priebehu 24 hodín.


Koncentrát roztoku je sterilný, ale neobsahuje konzervačné látky. Injekčná liekovka nie je určená na viacnásobné použitie.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu, pri teplote do 25 °C.

Zriedený roztok: zriedený roztok uchovávajte v chladničke, pokiaľ sa nepoužije v priebehu 24 hodín.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemajú byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nevykoná za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Isoket: Sklenená OPC ampulka zo skla typu I, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Isoket roztok 0,1% pro infusione: Injekčná liekovka z bezfarebného skla typ I a II, gumová zátka, obruč, ochranný uzáver z umelej hmoty, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia

10 x 10 ml (ampulka)

1 x 50 ml (injekčná liekovka)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Intravenózna/intrakoronárna aplikácia:

Isoket a Isoket roztok 0,1 % pro infusione je kompatibilný so všetkými infúznymi roztokmi podávanými v klinickej praxi, ako je napr. fyziologický roztok, 5 – 30 % roztok glukózy, Ringerov roztok, roztoky humánneho albumínu.


Intravenózna aplikácia:

Intravenózny izosorbiddinitrát sa používa zriedený, ako aj neriedený vo forme kontinuálnej i.v. infúzie cez automatické infúzne zariadenie alebo neriedený pomocou injekčnej pumpy v nemocnici pri stálej kontrole kardiovaskulárnej funkcie.

Podľa povahy a závažnosti ochorenia sa musia urobiť zvyčajné následné vyšetrenia (príznaky, krvný tlak, srdcový rytmus, moč) pomocou invazívnych hemodynamických vyšetrení.


Intrakoronárna aplikácia:

Intravenózny izosorbiddinitrát sa môže aplikovať injekčne priamo intrakoronárne podľa odporúčanej schémy.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UCB Pharma GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10

40789 Monheim

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Isoket: 83/0244/80-C/S

Isoket roztok 0,1% pro infusione: 83/0131/87-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Isoket:

Dátum prvej registrácie: 30.12.1980

Dátum posledného predĺženia: 23.10.2006


Isoket roztok 0,1% pro infusione:

Dátum prvej registrácie:13.4.1987

Dátum posledného predĺženia: 4.10.2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

8ISOKET