+ ipil.sk

ISOKET ROZTOK 0,1 % PRO INFUSIONEPríbalový leták

PŘÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 0029/2002

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATELA

Názov Heku

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE

Lieková forma

Infúzny intravenózny roztok

Držitel’ rozhodnutia o registrácii

Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Strasse 10 D-40789 Monheim SRN

Zloženie lieku Liečivo:

Isosorbidi dinitras ( izosorbiddinitrát )1 mg v 1 ml fyziologického roztoku Pomocné látky:

Natrii chloridum (chlorid sodný), Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

Farmakoterapeutická skupina

Vazodilatans

Charakteristika

Liek ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE obsahuje izosorbiddinitrát. Účinok izosorbiddinitrátu vyplýva z jeho schopnosti relaxovať hladkú svalovinu ciev. Ako ostatné organické nitráty je tiež izosorbiddinitrát donorom oxidu dusného (NO). NO sposobuje relaxáciu hladkej svaloviny stimuláciou guanylátcyklázy a následne zvýšenie intracelulárnej koncentrácie cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP). Tým sa stimuluje cGMP-dependentná proteínkináza a dochádza k zmene fosforylácie niektorých proteínov v bunke hladkej svaloviny. To nakoniec vedie k defosforylácii l’ahkého reťazca myozínu a k zníženiu kontraktility.

Kapacitné cievy a vel’ké artérie sú posobením izosorbiddinitrátu relaxované výraznejšie ako rezistenčné cievy.

Vazodilatácia v systémovom riečisku vedie k zvýšeniu venóznej náplne. Dochádza k zníženiu žilného návratu. Ventrikulárny objem, plniaci tlak a diastolický tlak sa tým znižujú (zníženie preloadu).

Dilatácia velkých artérií vedie k zníženiu tak systémovej rezistencie (zníženie afterloadu), ako aj odporu pulmonálneho riečiska. Skrátenie doby plnenia komor a nižšie napatie steny cievnej znižujú nároky myokardu na energiu a kyslík.

Zníženie srdcového plúcneho tlaku je výhodné pre perfúziu subendokardiálnych vrstiev, kde je riziko vzniku ischémie, takže sa zlepší lokálna funkcia steny a prietok krvi ischemickou oblasťou. Dilatácia v mieste koronárnych stenóz a zníženie odporu koronárny ciev vedú k zlepšeniu koronárnej perfúzie a k zvýšeniu prísunu kyslíka do srdca.

Izosorbiddinitrát má po i.v. aplikácii eliminačný polčas asi 10 minút. Metabolity vzniknuté denitrifikáciou

-    izosorbid-2-mononitrát a izosorbid-5-mononitrát - majú polčas 1,5 - 2 respektíve 4 - 6 hodín a sú tiež farmakologicky aktívne. Vylučovanie sa uskutočňuje z 99% renálne. Pri poruche funkcie obličiek je vylučovanie izosorbiddinitrátu a jeho metabolitov nezmenené, u pacientov s poruchou funkcie pečene može byť koncentrácia izosorbiddinitrátu v plazme zvýšená a koncentrácia metabolitov znížená.

Indikácie

-    nestabilná angína pectoris a vazospastická forma anginy pectoris

-    akútny infarkt myokardu

-    akútne lavostranné srdcové zlyhanie Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.

Kontraindikácie

Izosorbiddinitrát sa nesmie používať pri:

-    precitlivenosti na nitrozlúčeniny ;

-    akútnom obehovom zlyhaní (šok, srdcový kolaps);

-    vel’mi výraznej hypotenzii ( systolický krvný tlak nižší ako 90 mm Hg);

-    hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatii, konštriktívnej perikarditíde a perikardiálnej tamponáde;

-    kardiogénnom šoku, pokial’ nie je zaistený dostatočne vysoký enddiastolický tlak v 1’avej srdcovej komore (LVEDP ), pri intraaortálnej kontrapulzácii alebo pozitívne inotropnými liekmi;

-    súčasnom užívaní inhibítorov fosfodiesterázy typu sildenafilu ( napr. liek Viagra užívaný na liečbu porúch erekcie ).

Liek može byť podávaný iba po dokladnom zvážení pomeru rizika k prospechu liečby a za zvlášť starostlivej lekárskej kontroly pri:

-    akútnom infarkte myokardu s nízkym plúcnym tlakom ( je potrebné zabrániť poklesu krvného tlaku pod 90 mm Hg )

-    aortálnej alebo mitrálnej stenóze

-    sklone k ortostatickým poruchám obehovej regulácie

-    ochoreniach, ktoré sú sprevádzané zvýšeným vnútrolebečným tlakom (dosial bol ďalší vzostup tlaku pozorovaný iba pri vysokej i.v. dávke glyceroltrinitrátu )

-    ťažkej poruche funkcie pečene

-    glaukóme

-    hypertyreóze

Počas gravidity a laktácie by sa mal izosorbiddinitrát podávať len keď sú zvlášť závažné dovody. Pokusy na zvieratách nepreukázali poškodenie plodu.

Nežiaduce účinky

Pri prvom požití, ale tiež pri zvýšení dávky sa občas sleduje zníženie krvného tlaku alebo ortostatická hypotenzia; tieto symptómy možu byť doprevádzané reflexným zvýšením srdcovej frekvencie, mdlobami, pocitom závratu a slabosti.

Na začiatku terapie sa može objaviť bolesť hlavy (“nitrátová bolesť hlavy“), ktorá pri pokračujúcej terapii spravidla odznie. Zriedkavo sa objavujú tiež nauzea, vracanie, prechodné sčervenanie kože ( flush ) a alergické kožné reakcie.

Zriedkavo sa može pri silnom poklese krvného tlaku vystupňovať symptomatológia anginy pectoris. Zriedkavo sa pozorovali aj kolapsové stavy, niekedy prevádzané bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami. V ojedinelých prípadoch sa zistila exfoliatívna dermatitída.

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE može vyvolať dočasnú hypoxémiu sposobenú redistribúciou krvi do hypoventilovaných plúcnych oddielov a u pacientov s ischemickou chorobou srdca tak znížiť myokardiálnu perfúziu.

Interakcie

Súčasné podávanie vazodilatancií, antihypertenzív, betablokátorov, blokátorov vápnikového kanálu, neuroleptík, tricyklických antidepresív a alkoholu može zosilniť vplyv lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE na pokles krvného tlaku.

Tiež inhibitory fosfodiesterázy typu sildenafilu, potencujú hypotenzívny účinok lieku.

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE sa nesmie podávať pacientom užívajúcim sildenafil. ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE može pri súčasnom podávaní dihydroergotaminu ( DHE ) zvyšovať jeho hladinu v krvi a tým jeho účinok.

Dávkovanie

Dávka musí byť prisposobená klinickým a hemodynamickým parametrom, ktoré boli pacientovi namerané.

Počiatočná dávka v nemocničných podmienkach je 1-2 mg/h. Dávka može byť ďalej upravená v závislosti na klinickom stave pacienta. Odporúčaná dávka sa pohybuje od 2 do 7 mg/hod. Obvykle sa neprekračuje dávka 8-10 mg/hod.

U pacientov so srdcovým zlyhaním može byť nevyhnutné aplikovať vyššie dávky: do 10 mg/hod a v ojedinelých prípadoch i 50 mg/hod. Stredná používaná dávka je 7,5 mg/hod.

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE sa používa v nemocniciach za stálej kontroly obehových funkcií a to tak zriedený, ako aj neriedený vo forme dlhodobej i.v. infúzie cez automatické infúzne zariadenie. Podl’a povahy a závažnosti ochorenia sa v priebehu liečby odporúča kontrola krvného tlaku (neinvazívne-manžetou), monitorovanie EKG (hrudné zvody), monitorovanie srdcovej frekvencie, meranie diurézy.

Spósob podávania

Použitie zriedeného roztoku

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE je kompatibilný s ďalšími v klinickej praxi bežne používanými infúznymi roztokmi ako napr. fyziologickým roztokom, 5-30% roztokom glukózy, Ringerovým roztokom, 20% roztokom humánneho albumínu.

Koncentrácia 100 p.g/ml (0,01%):

50 ml lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE (1 prepichovacia ffaštička á 50 ml) sa doplní na 500 ml.

Koncentrácia 200 p.g/ml (0,02%):

100 ml ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE (2 prepichovacie ffaštičky á 50 ml ) sa doplní na 500 ml.

1 prepichovacia ffaštička á 50 ml ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE

Zriedený na 500 ml (100 iag/ml)

ISOKET

2 prepichovacie ffaštičky á 50 ml ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE

Zriedený na 500 ml (200 Mg/ml)

rýchlosť infúzie

dávkovanie

Rýchlosť infúzie

ml/h

Kvapiek/min

mg/h

ml/h

Kvapiek/min

10

3-4

1

5

1-2

20

7

2

10

3

30

10

3

15

5

40

13

4

20

7

50

17

5

25

8

60

20

6

30

10

70

23

7

35

12

80

27

8

40

13

90

30

9

45

15

100

33

10

50

17

1 ml odpovedá 20 kvapkám

Použitie neriedeného roztoku

ISOKET ROZTOK 0,1% je možné podávať tiež neriedený perfúzorom. 1 ml tohto roztoku obsahuje 1 mg izosorbiddinitrátu.

V závislosti na klinickom obraze, hemodynamických parametroch a EKG je možné podávať prípravok 3 aj viacej dní.

Upozornenie

Pretože je ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE nasýtený účinnou látkou, može sa pri použití roztoku v neriedenej forme príležitostne pozorovať jej vykryštalizovanie. Pokial’ sú pozorované kryštály, neodporúča sa roztok ďalej používať.

Roztok je sterilný, ale neobsahuje konzervačné činidlá.

Pri podávaní lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE sa odporúča používať materiály z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) či polytetrafluoretylénu (PTFE). Neodporúča sa používanie materiálov z polyvinylchloridu (PVC) a polyuretánu (PU). ( Dochádza k čiastočnej adsorpcii účinnej látky ).

Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použitelnosti vyznačeného na obale.

Liek sa musí uchovávať mimo dosahu detí.

Balenie

1 prepichovacia fTaštička á 50 ml

Dátum poslednej revízie textu

Október 2004

4

ISOKET ROZTOK 0,1 % PRO INFUSIONE

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. :0029/2002

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTI LIEKU (SPC)

1.    Názov lieku

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE

2.    Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Isosorbidi dinitras 1 mg v 1 ml fyziologického roztoku

3. Lieková forma

Infúzny intravenózny roztok

4. Klinické údaje

4.1.    Terapeutické indikácie

-    nestabilná angina pectoris a vazospastická forma anginy pectoris

-    akútny infarkt myokardu

-    akútne favostranné srdcové zlyhanie Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.

4.2.    Dávkovanie a spSsob podávania

Dávka musí byť prisposobená klinickým a aktuálne zisteným hemodynamickým parametrom. Počiatočná dávka v nemocničných podmienkach je 1-2 mg/h. Dávku možno potom upraviť v závislosti na klinickom stave pacienta. Odporúčaná dávka sa pohybuje od 2 do 7 mg/hod. Obvykle sa neprekračuje dávka 8-10 mg/hod.

U pacientov so srdcovým zlyhaním može byť nevyhnutné aplikovať vyššie dávky: do 10 mg/hod a v ojedinelých prípadoch i 50 mg/hod. Stredná používaná dávka je 7,5 mg/hod.

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE sa používa v nemocniciach za stálej kontroly obehových funkcií, a to tak zriedený, ako aj neriedený vo forme dlhodobej i.v. infúzie cez automatické infúzne zariadenie. Podfa povahy a závažnosti ochorenia sa v priebehu liečby odporúča kontrola krvného tlaku (neinvazívne-manžetou), monitorovanie EKG (hrudné zvody), monitorovanie srdcovej frekvencie, meranie diurézy.

Použitie zriedeného roztoku

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE je kompatibilný s ďalšími v klinickej praxi bežne používanými infúznymi roztokmi ako napr. fyziologickým roztokom, 5-30% roztokom glukózy, Ringerovým roztokom, 20% roztokom humánneho albumínu.

Koncentrácia 100 ug/ml (0,01%):

50 ml lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE (1 prepichovacia ffaštička á 50 ml) sa doplní na 500 ml.

Koncentrácia 200 ug/ml (0,02%):

100 ml lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE (2 prepichovacie ffaštičky á 50 ml) sa doplní na 500 ml

1 prepichovacia ffaštička á 50 ml ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE

Zriedený na 500 ml (100 ug/ml)

ISOKET

2 prepichovacie ffaštičky á 50 ml ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE Zriedený na 500 ml (200 ug/ml)

Rýchlosť infúzie

Dávkovanie

rýchlosť infúzie

ml/h

kvapiek/min

mg/h

ml/h

Kvapiek/min

10

3-4

1

5

1-2

20

7

2

10

3

30

10

3

15

5

40

13

4

20

7

50

17

5

25

8

60

20

6

30

10

70

23

7

35

12

80

27

8

40

13

90

30

9

45

15

100

33

10

50

17

1 ml odpovedá 20 kvapkám

Použitie neriedeného roztoku

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE je možné podávať tiež neriedený perfúzorom. 1 ml tohto roztoku obsahuje 1 mg izosorbiddinitrátu.

V závislosti na klinickom obraze, hemodynamických parametroch a EKG je možné podávať prípravok 3 aj viacej dní.

4.3.    Kontraindikácie

Izosorbiddinitrát sa nesmie používať pri:

-    precitlivenosti na nitrozlúčeniny ;

-    akútnom obehovom zlyhaní (šok, srdcový kolaps);

-    vel’mi výraznej hypotenzii ( systolický krvný tlak nižší ako 90 mm Hg);

-    hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatii, konštriktívnej perikarditíde a perikardiálnej tamponáde;

-    kardiogénnom šoku, pokial’ nie je zaistený dostatočne vysoký enddiastolický tlak v 1’avej srdcovej komore ( LVEDP ), pri intraaortálnej kontrapulzácii alebo pozitívne inotropnými liekmi;

-    súčasnom užívaní inhibítorov fosfodiesterázy typu sildenafilu (napr. liek Viagra užívaný na liečbu porúch erekcie ).

4.4.    Špeciálne upozornenia

Liek sa može podávať iba po dokladnom zvážení pomeru rizika k prospechu liečby a za zvlášť starostlivej lekárskej kontroly pri:

-    akútnom infarkte myokardu s nízkym plúcnym tlakom ( je potrebné zabrániť poklesu krvného tlaku pod 90 mm Hg )

-    aortálnej alebo mitrálnej stenóze

-    sklone k ortostatickým poruchám obehovej regulácie

-    ochoreniach, ktoré sú prevádzané zvýšeným vnútrolebečným tlakom (dosial bol ďalší vzostup tlaku pozorovaný iba pri vysokej i.v. dávke glyceroltrinitrátu )

-    ťažkej poruche funkcie pečene

-    glaukóme

-    hypertyreóze

Tolerancia

Bolo pozorované zníženie účinnosti po konštantnom podávaní izosorbiddinitrátu. Tolerancia končí po 24 hodinách od prerušenia terapie.

4.5.    Liekové a iné interakcie

Súčasné podávanie vazodilatancií, antihypertenzív, betablokátorov, blokátorov vápnikového kanála, neuroleptík, tricyklických antidepresív a alkoholu može potencovať vplyv lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE na pokles krvného tlaku.

Tiež inhibitory fosfodiesterázy typu sildenafilu potencujú hypotenzívny účinok lieku.

ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE sa nesmie podávať pacientom užívajúcim sildenafil. ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE može pri súčasnom podávaní dihydroergotamínu ( DHE ) zvyšovať jeho hladinu v krvi a tým jeho účinok.

4.6.    Gravidita a laktácia

Experimentálne štúdie urobené na potkanoch a králikoch s dávkami až hranične toxickými pre gravidnú samicu nepreukázali poškodenie plodu v důsledku podania izosorbiddinitrátu. Nie sú však k dispozícii žiadne kontrolované štúdie u gravidných žien. Pretože štúdie na zvieratách vždy presne nepredurčujú, ako bude prípravok posobiť u ludí, pre použitie v gravidite musia byť zvlášť závažné dovody. Nie je známe, či sa izosorbiddinitrát vylučuje do materského mlieka. Liek sa može dojčiacim ženám podávať iba po dokladnom zvážení pomeru rizika pre dojča k prospechu liečby pre matku.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Vzhl’adom k indikácii lieku irelevantné.

4.8.    Nežiaduce účinky

Pri prvom požití, ale tiež pri zvýšení dávky sa občas sleduje zníženie krvného tlaku alebo ortostatická hypotenzia; tieto symptomy možu byť doprevádzané reflexným zvýšením srdcovej frekvencie, mdlobami, pocitom závratu a slabosti.

Na začiatku terapie sa može objaviť bolesť hlavy (“nitrátová bolesť hlavy“), ktorá pri pokračujúcej terapii spravidla odznie. Zriedkavo sa objavujú tiež nauzea, vracanie, prechodné sčervenanie kože ( flush ) a alergické kožné reakcie.

Zriedkavo sa može pri silnom poklese krvného tlaku vystupňovať symptomatológia angíny pectoris. Zriedkavo tiež boli sledované kolapsové stavy, niekedy sprevádzané bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami. V ojedinelých prípadoch bola sledovaná exfoliatívna dermatitída. ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE može vyvolať dočasnú hypoxémiu sposobenú redistribúciou krvi do hypoventilovaných plúcnych oddielov a u pacientov s i schemickou chorobou srdca takto znížiť myokardiálnu perfúziu.

4.9.    Predávkovanie

Symptomy

Hlavnými symptómami predávkovania sú zníženie krvného tlaku sprevádzané ortostatickou hypotenziou, reflexnou tachykardiou a bolesťou hlavy. Možu sa tiež objaviť pocity slabosti, závraty, mdloby, sčervenanie kože, nauzea, zvracanie a hnačka. Po vel’mi vysokých dávkach (>20 mg/kg telesnej hmotnosti) sa može objaviť methemoglobinémia, cyanóza a tachypnoe.

Terapia

Terapeutické opatrenia musia smerovať k zvýšeniu krvného tlaku. V lahších prípadoch postačí obvykle položenie pacienta do horizontálnej polohy s podložením dolných končatín.

V prípadoch vážnej intoxikácie je nevyhnutné aplikovať obecné zásady pre terapiu intoxikácie alebo šoku. V prípade výraznej hypotenzie može byť použité zvýšenie objemu cirkulujúcich tekutín. Vo výnimočných prípadoch je tiež možné použiť sympatomimetiká.

Methemoglobinémiu je možno liečiť ( v prípade nutnosti ) redukujúcimi látkami ( napr. toluidínovou modrou 2-4 mg/kg telesnej hmotnosti, metylénovou modrou 1% roztok až 50 ml i.v., vitamínom C 1 g p.o. alebo i.v. ).

5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina Vazodilatans

ATC klasifikácia :C01DA08 Mechanizmus účinku

Účinok izosorbiddinitrátu vyplýva z jeho schopnosti relaxovať hladkú svalovinu ciev. Kapacitné cievy a vel’ké artérie sú posobením izosorbiddinitrátu relaxované výraznejšie ako rezistenčné cievy. Vazodilatácia v systémovom riečisku vedie ku zvýšeniu venóznej náplne. Dochádza ku zníženiu žilného návratu. Ventrikulárny objem, plniaci tlak a diastolický tlak sa tým znižujú (zníženie preloadu). Dilatácia velkých artérií vedie k zníženiu tak systémovej rezistencie (zníženie afterloadu), ako aj odporu pulmonálneho riečišťa. Skrátenie doby plnenia komor a nižšie napatie steny cievnej znižujú nároky myokardu na energiu a kyslík.

Zníženie srdcového plúcneho tlaku je výhodné pre perfúziu subendokardiálnych vrstiev, kde je riziko vzniku ischemie, takže sa zlepší lokálna funkcia steny a prietok krvi ischemickou oblasťou. Dilatácia v mieste koronárnych stenóz a zníženie odporu koronárnych ciev vedú k zlepšeniu koronárnej perfúzie a k zvýšeniu prísunu kyslíka do srdca.

Na molekulárnej úrovni nitráty velmi pravdepodobne posobia ako EDRF (endotel relaxujúci faktor): zvyšujú koncentráciu cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP), ktorý je považovaný za mediátor relaxácie.

Izosorbiddinitrát je donorom oxidu dusnatého (NO). NO sposobuje relaxáciu hladkej svaloviny stimuláciou guanylylcyklázy a následne zvýšením intracelulárnej koncentrácie guanosinmonofosfátu (cGMP). Tým sa stimuluje cGMP-dependentná proteinkináza a dochádza k zmene fosforylácie niektorých proteínov v bunke hladkej svaloviny. To nakoniec vedie k defosforylácii l’ahkého reťazca myozínu a k zníženiu kontraktility.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Izosorbiddinitrát má po i.v. aplikácii eliminačný polčas asi 10 minút. Metabolity vzniknuté denitrifikáciou - izosorbid-2-mononitrát a izosorbid-5-mononitrát- majú polčas 1,5 - 2 respektive 4-6 hodín a sú tiež farmakologicky aktívne. Vylučovanie sa uskutočňuje z 99% renálne. Pri poruche funkcie obličiek je vylučovanie izosorbiddinitrátu a jeho metabolitov nezmenené, u pacientov s poruchou funkcie pečene može byť koncentrácia izosorbiddinitrátu v plazme zvýšená a koncentrácia metabolitov znížená.

Biologická dostupnost

Biologická dostupnosť lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE je - rovnako ako u iných i.v. podávaných prípravkov - 100%.

5.3.    Predklinické údaje o bezpečnosti

Lokálna dráždivosť

Skúšky na akútnu toxicitu, ktoré nasledovali po jednej i.v. neriedenej infúzii myšiam, potkanom a psom preukázali dobrú miestnu znášanlivosť lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE . Dobrá lokálna znášanlivosť bola tiež sledovaná po aplikácii ako zriedeného, tak i neriedeného roztoku človeku.

Akútna toxicita

Skúšky na akútnu toxicitu nepreukázali žiadne zvláštne riziko lieku.

Chronická toxicita

Testy chronickej toxicity boli urobené na potkanoch a psoch. Boli preukázané symptomy poškodenia CNS a hepatomegalie (zvačšenie pečene) v tých prípadoch, kde bol izosorbiddinitrát podávaný vo vysokých dávkach (potkan-480 mg/kg telesnej hmotnosti/deň, pes- 90 mg/kg telesnej hmotnosti/deň ). Hepatomegalia može byť vysvetlená farmakodynamickým účinkom izosorbiddinitrátu. Sedácia može byť výsledkom zvýšeného farmakodynamického účinku.

Štúdie reprodukcie

Pokusy na zvieratách nepreukázali teratogenný účinok izosorbiddinitrátu. Neexistujú však dostatočné skúsenosti s podávaním izosorbiddinitrátu l’uďom v priebehu gravidity a laktácie.

Mutagenita a kancerogenita

Niekol’ko skúšok na mutagenitu ( in vitro a in vivo ) vykázalo negatívne výsledky. Dlhodobé štúdie s izosorbiddinitrátom nepreukázali jeho kancerogénny potenciál.

6. Farmaceutické informácie 6.1. Zoznam pomocných látok

Natrii chloridum, aqua ad iniectabilia

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe žiadne fyzikálne ani chemické inkompatibility s ďalšími aditívnymi látkami. Pri podávaní lieku ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE sa odporúča používať materiály z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) či polytetrafluoretylénu (PTFE). Neodporúča sa používanie materiálov z polyvinylchloridu (PVC) a polyuretánu (PU). (Dochádza k čiastočnej adsorpcii účinnej látky).

6.3. Cas použitelnosti

5 rokov

6.4. Upozornenia na podmienky a sposob skladovania

V suchu, pri teplote do 25oC.

Roztok je sterilný, ale neobsahuje konzervačné činidlá.

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, vel’kosť balenia

prepichovacia ITaštička z bezfarebného skla typ I a II, gumová zátka, pertl, ochranný uzáver z umelej hmoty, písomná informácia pre používateTa , papierová skladačka

VeTkosť balenia 1 x 50 ml

6.6. Upozornenia na sposob zaobchádzania s liekom

Liek je možné podávať neriedený alebo zriedený vhodným infúznym roztokom.

(Viď dávkovanie a sposob podania)

Pretože je ISOKET ROZTOK 0,1% PRO INFUSIONE nasýteným roztokom, može byť pri použití roztoku v neriedenej forme príležitostne sledované jeho vykryštalizovanie. PokiaT sú sledované kryštály, neodporúča sa roztok ďalej používať.

Pri výmene striekačky je nevyhnutné vymeniť tiež infúzne hadičky.

7. Držitel’ rozhodnutia o registrácii

Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim SRN

8. Registračné číslo

83/0131/87-C/S

9. Dátum registrácie

10. Dátum poslednej revízie textu

Október 2004

6

ISOKET ROZTOK 0,1 % PRO INFUSIONE