+ ipil.sk

Isoprinosine sirupPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Isoprinosine sirup

50 mg/ml


inozín acedoben dimepranol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Isoprinosine sirup a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Isoprinosinesirup

3. Ako užívať Isoprinosinesirup

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Isoprinosinesirup

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Isoprinosine sirup a na čo sa používa


Isoprinosine sirup obsahuje liečivo inozín acedoben dimepranol, ktoré sa používa na liečbu niektorých vírusových infekcií. Predpokladá sa, že pôsobí stimuláciou na imunitný systém a tým prekonáva vírus. Váš lekár vám predpísal Isoprinosine sirup na stimuláciu vášho imunitného systému, aby zdolal vírusové infekcie, ako sú:

 • vírusové infekcie dýchacích ciest

 • opakujúci sa herpes na pohlavných orgánoch

 • opakujúci sa opar na perách

 • pásový opar

 • ovčie kiahne

 • osýpky

 • žltačka

 • bradavice na pohlavných orgánoch a iné infekcie spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV infekcie)

 • iné vírusové infekcie, ako je infekčná mononukleóza (infekcia spôsobená Epstein-Barrovej vírusom), infekcia spôsobená cytomegalovírusom a subakútna sklerotizujúca panencefalitída (zriedkavé ochorenie u detí a mladých ľudí, ktoré môže vzniknúť po prekonaní osýpok).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Isoprinosine sirup


Neužívajte Isoprinosinesirup

- ak ste alergický na inozín acedoben dimepranol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Alergická reakcia sa môže prejaviť ako vyrážka, svrbenie, problémy s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.

- ak máte dnu alebo vám povedali, že máte zvýšené hladiny kyseliny močovej.


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Isoprinosine sirup.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Isoprinosine sirup, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte alebo ste niekedy mali dnu alebo zvýšenú hladinu kyseliny močovej,

- ak máte alebo ste niekedy mali obličkové alebo žlčníkové kamene,

- ak máte poruchu funkcie obličiek (bude potrebné kontrolovať funkciu vašich obličiek),

- ak sa liečite dlhodobo, budú vám pravidelne robiť krvné testy a kontrolovať funkciu obličiek a pečene. U dlhodobo liečených pacientov sa môžu objaviť obličkové a žlčové kamene.

 • ak ste spozorovali príznaky alergickej reakcie, ako je vyrážka, svrbenie, ťažkosti s dýchaním

aleboopuchtváre, pier, hrdlaalebojazyka, mali by ste okamžite ukončiťliečbu a navštíviť

svojholekára.


Iné lieky a Isoprinosine sirup

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Oznámte svojmu lekárovi, najmä ak užívate nasledujúce lieky, pretože môžu ovplyvniť účinok lieku Isoprinosine sirup, alebo Isoprinosine sirup môže ovplyvniť ich účinok:

 • alopurinol alebo iné spôsoby liečby dny,

 • diuretiká (tablety na odvodnenie),

 • lieky, ktoré tlmia imunitný systém, napr. po transplantácii orgánu,

 • zidovudím (AZT, azidotymidín) na liečbu AIDS.


Stále budete môcť užívať Isoprinosine sirup, ak váš lekár rozhodne, že je to vhodné.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Isoprinosine sirup, ak ste tehotná alebo dojčíte, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Isoprinosine sirup nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Isoprinosinesirup

Isoprinosine sirup obsahuje metylparabéna propylparabén, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie (možno aj oneskorené).

Isoprinosine sirup obsahuje tiež sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať Isoprinosinesirup


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka závisí od vašej telesnej hmotnosti a od závažnosti vášho ochorenia. Denná dávka je rozdelená rovnomerne počas dňa.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí a starší pacienti

Odporúčané dávkovanie je 50 mg/kg (telesnej hmotnosti) až do maximálnej dávky 4 g denne (zvyčajne 4 lyžičky 3 – 4-krát denne).

Jedna lyžička (5 ml) sirupu obsahuje 250 mg liečiva inozín acedoben dimepranol.


Deti

Zvyčajná dávka je 50 mg/kg telesnej hmotnosti alebo podľa tabuľky uvedenej nižšie.


Telesná hmotnosť

Dávkovanie

Menej ako 9 kg

3 – 4-krát denne 0,5 lyžičky (3 – 4-krát po 2,5 ml) sirupu

9 ‑14 kg

3 – 4-krát denne 1 lyžička (3 – 4-krát po 5 ml) sirupu

14 ‑21 kg

3 – 4-krát denne 1,5 lyžičky (3 – 4-krát po 7,5 ml) sirupu

Nad 21 kg

Rovnaká dávka ako u dospelých


Dĺžka liečby závisí od vašej reakcie na liečbu.


Ak užijete viac lieku Isoprinosine sirup, ako máte

Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Ak si nie ste niečím istý alebo sa necítite dobre, čo najskôr kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Isoprinosinesirup

Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Isoprinosinesirup

Ak predčasne ukončíte liečbu, požadovaný účinok sa nemusí dosiahnuť alebo príznaky sa môžu znovu zhoršiť. Pred ukončením liečby sa poraďte so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Všetky lieky môžu vyvolať alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé. Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví:

 • akákoľvek náhla dýchavičnosť,

 • problémy s dýchaním,

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier,

 • vyrážka alebo svrbenie (najmä postihujúce celé telo).


Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • prechodné zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi a v moči


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy, pocit točenia (vertigo),

 • nevoľnosť (nauzea), vracanie, bolesť brucha,

 • svrbenie, kožná vyrážka,

 • bolesť kĺbov,

 • únava, slabosť,

 • zvýšenie pečeňových enzýmov v krvi.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • ospanlivosť, nespavosť,

 • hnačka, zápcha,

 • nervozita,

 • zvýšené močenie.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • opuch tváre, pier, očných viečok alebo hrdla (angioedém), žihľavka, alergické reakcie, alergická reakcia celého tela (anafylaktická reakcia),

 • závraty,

 • bolesť brucha,

 • začervenanie kože (erytém).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Isoprinosinesirup


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Po prvom otvorení sirup nepoužívajte dlhšie ako 6 mesiacov.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Isoprinosine sirup obsahuje

Liečivo je inozín acedoben dimepranol. 1 ml sirupu obsahuje 50 mg inozín pranobexu. Jedna lyžička (5 ml) sirupu obsahuje 250 mg inozín acedoben dimepranolu.

Ďalšie zložky sú: sacharóza, metylparabén, propylparabén, hydroxid sodný, slivková aróma, čistená voda, nátriumcitrát.


Ako vyzerá Isoprinosine sirup a obsah balenia

Isoprinosine sirup je číry, takmer bezfarebný sirup so slivkovou arómou. Dodáva sa v 150 ml žltohnedých sklenených fľaškách s priloženou plastovou dávkovacou lyžičkou.


Veľkosť balenia: 150 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ewopharma International, s.r.o.

Bratislava

Slovensko


Výrobca

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso 69-B, Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugalsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

4


Isoprinosine sirup

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Isoprinosine sirup

50 mg/ml


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


1 ml sirupu obsahuje 50 mg inozín acedoben dimepranolu (synonymá: metizoprinol, inozín pranobex, inoziplex). Jedna lyžička (5 ml) sirupu obsahuje 250 mg inozín acedoben dimepranolu.


Pomocné látky so známym účinkom: sacharóza, metylparabén, propylparabén.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


sirup


Číry, takmer bezfarebný sirup so slivkovou arómou.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Isoprinosine sirup je indikovaný na liečbu alebo úpravu zníženej alebo nefunkčnej bunkovej imunity a na zvládnutie klinickej symptomatológie pri týchto ochoreniach:


 • Vírusové respiračné infekcie primárne a sekundárne a stavy zníženej imunity.

 • Infekcie vyvolané herpetickými vírusmi: vírusom herpes simplex typu 1 a 2, varicella zoster vírusom (VZV), cytomegalovírusom (CMV) alebo Epstein-Barrovej vírusom (EBV).

 • Genitálne kondylómy (condyloma acuminata) - vonkajšie lézie (s výnimkou meatálnej a perianálnej lokalizácie) v monoterapii alebo ako doplnok konvenčnej topickej alebo chirurgickej liečby.

 • Mukokutánne, vulvovaginálne (subklinické) alebo HPV (human papillomavirus) infekcie asociované s endocervixom.

 • Vírusové hepatitídy.

 • Osýpky s ťažkým priebehom alebo s komplikáciami.

 • Subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie závisí od telesnej hmotnosti pacienta a závažnosti ochorenia. Denná dávka má byť rozdelená rovnomerne počas dňa.


Dospelí a starší pacienti

Odporúčaná denná dávka je 50 mg/kg telesnej hmotnosti (1 ml/kg), zvyčajne 3 g/deň až do maximálnej dávky 4 g/deň (zvyčajne 3–4-krát 4 lyžičky*, 3–4-krát po 20 ml sirupu denne).


Pediatrická populácia

Zvyčajná dávka je 50 mg/kg telesnej hmotnosti (1 ml/kg ) v 3-4 rovnakých dávkach počas dňa podávaných podľa tabuľky uvedenej nižšie.


Telesná hmotnosť

Dávkovanie

Menej ako 9 kg

3 – 4-krát denne 0,5 lyžičky (3 – 4-krát po 2,5 ml) sirupu

9 ‑14 kg

3 – 4-krát denne 1 lyžička (3 – 4-krát po 5 ml) sirupu

14 ‑21 kg

3 – 4-krát denne 1,5 lyžičky (3 – 4-krát po 7,5 ml) sirupu

Nad 21 kg

Rovnaká dávka ako u dospelých


* Treba používať priloženú plastovú dávkovaciu lyžičku.


Dĺžka liečby:

Akútne ochorenia: U ochorení s krátkym vývojom liečba obvykle trvá 5-14 dní. Liečba má pokračovať ešte 1 alebo 2 dni po ústupe symptómov, prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia lekára.


Vírusové ochorenia s dlhším vývojom: V liečbe treba pokračovať ešte 1-2 týždne po ústupe symptómov, prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia lekára.


Rekurentné ochorenia:Počiatočná liečba je rovnaká ako pri akútnych ochoreniach. V priebehu udržiavacej liečby sa dávka môže znížiť na 500-1 000 mg denne. Pri výskyte prvých príznakov recidívy sa treba ihneď vrátiť k dávkovaniu ako pri akútnych stavoch a pokračovať v ňom ešte 1 - 2 dni po ústupe symptómov. Takúto liečbu možno podľa potreby niekoľkokrát opakovať na základe zhodnotenia klinického stavu lekárom a na základe jeho odporúčania.


Chronické ochorenia: 50 mg/kg telesnej hmotnosti denne užívaných nasledovne:

Asymptomatické stavy: 30 dní s prestávkou 60 dní

Ľahké príznaky: 60 dní s prestávkou 30 dní

Závažné príznaky: 90 dní s prestávkou 30 dní

Táto dávka sa môže v prípade potreby zopakovať. Pacienti musia byť sledovaní kvôli recidíve.


Dávkovanie pri osobitných indikáciách


Vonkajšie genitálne kondylómy (condyloma acuminata) alebo HPV infekcie asociované s endocervixom:

3 g (60 ml denne) 14-28 dní v monoterapii alebo ako doplnok konvenčnej topickej alebo chirurgickej liečby podľa nasledovných schém:


 1. pacienti s nízkym rizikom (bez imunodeficitu alebo pacienti s nízkym rizikom recidívy): V priebehu 3 mesiacov sa podáva liek kontinuálne 14-28 dní s nasledujúcim dvojmesačným obdobím bez liečby, počas ktorého dochádza k zmenšeniu až vymiznutiu lézií; alebo


 1. pacienti s vysokým rizikom1 (pacienti s imunodeficitom a s vysokým rizikom recidívy): v priebehu 3 mesiacov, 5 dní v týždni 2 po sebe nasledujúce týždne v každom mesiaci alebo 5 dní v týždni každý druhý týždeň.


Liečbu možno podľa potreby niekoľkokrát opakovať.


Subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE) :

100 mg/kg telesnej hmotnosti denne až do maximálnej dávky 60-80 ml/deň. Liečba je dlhodobá, kontinuálna, s pravidelným sledovaním zdravotného stavu pacienta a prehodnocovaním pokračovania v liečbe. Odporúčaná denná dávka sa môže zvýšiť, najmä v závažných prípadoch.


Spôsob podávania


Tento liek je určený výlučne na perorálne použitie.

Denná dávka má byť rozdelená rovnomerne počas dňa.


4.3 Kontraindikácie


Isoprinosine sirup sa nemá podávať:

 • v prípadoch známej precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • u pacientov, ktorí majú akútnu dnu,

 • u pacientov s hyperurikémiou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Isoprinosine sirup môže spôsobiť prechodné zvýšenie hladiny kyseliny močovej v sére alebo v moči, predovšetkým u mužov a u starších ľudí, obvykle v rámci normálneho rozmedzia (do 8 mg/dl, resp. 420 µmol/l). Zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi je spôsobené katabolizmom inozínu u ľudí na kyselinu močovú. Nie je to spôsobené liečivom indukovanou zmenou enzýmu ani zmenou funkcie renálneho klírensu. Preto je možné podávať Isoprinosine sirup len s opatrnosťou u pacientov s dnou v anamnéze, hyperurikémiou, urolitiázou alebo u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Počas liečby treba u týchto pacientov pravidelne sledovať hladiny kyseliny močovej v sére.

U niektorých pacientov sa môže objaviť reakcia z precitlivenosti (urtikária, angioedém, anafylaktická reakcia). V takomto prípade by sa mala liečba liekom Isoprinosine sirupprerušiť.


Pri dlhodobej liečbe môžu vzniknúť obličkové kamene. Pri dlhodobej liečbe treba pravidelne kontrolovať u všetkých pacientov hladinu kyseliny močovej v sére a v moči, hepatálne funkcie, krvný obraz a renálne funkcie.

Pomocné látky

Tento liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek. Môže škodiť zubom.


Tento liek obsahuje metylparabén a propylparabén. Môže vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).


4.5 Liekové a iné interakcie


Liek sa má používať opatrne s inhibítormi xantínoxidázy (alopurinol) alebo urikozurickými látkami, diuretikami – tiazidovými diuretikami (ako je hydrochlorotiazid, chlórtalidón, indapamid) alebo kľučkovými diuretikami (ako je furosemid, torasemid, kyselina etakrynová).


Isoprinosine sirup sa vo všeobecnosti môže podávať po skončení liečby imunosupresívami, ale nie súbežne s imunosupresívami; pretože môže dôjsť k farmakokinetickému ovplyvneniu požadovaných terapeutických účinkov.


Súbežné užívanie so zidovudínom (azidotymidínom) zvyšuje tvorbu nukleotidu zidovudínu rôznymi mechanizmami, ktoré vedú k zvýšenej plazmatickej biologickej dostupnosti zidovudínu a k zvýšenej intracelulárnej fosforylácii v monocytoch. Následkom toho Isoprinosine sirup zvyšuje účinok zidovudínu.


4.6 Gravidita a laktácia


Kontrolované štúdie sledujúce riziko pre plod a zníženie fertility sa u ľudí neuskutočnili. Nie je známe, či sa inozín acedoben dimepranol vylučuje do materského mlieka u ľudí. Preto sa počas gravidity a laktácie môže inozín acedoben dimepranol podávať, len ak lekár zváži, že prínos prevažuje nad potenciálnym rizikom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Isoprinosine sirup nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby liekom Isoprinosine sirup jedinou konštantne pozorovanou nežiaducou reakciou u dospelých, ako aj u pediatrickej populácie je prechodné zvýšenie hladiny kyseliny močovej v sére a v moči (obvykle v rámci referenčného rozmedzia), ktorá sa niekoľko dní po ukončení liečby obvykle vráti do normálnych hodnôt.


Reakcie, ktorých výskyt je v súvislosti s inozín acedoben dimepranolom prinajmenšom možný, sú uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie ich výskytu s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a neznáme (nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh; frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).Trieda orgánových systémov


Veľmi časté (≥ 1/10 )

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Neznáme

(frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému
angioedém, reakcia z precitlivenosti, žihľavka, anafylaktická reakcia

Psychické poruchynervozita


Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, vertigo

ospanlivosť, nespavosť

závrat

Poruchy gastrointestinálneho traktu


vracanie, nevoľnosť, diskomfort v epigastriu

hnačka, zápcha

bolesť hornej časti brucha

Poruchy kože a podkožného tkanivapruritus, kožné vyrážky


erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


artralgiaPoruchy obličiek a močových ciest
polyúria (zvýšený objem moču)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava, malátnosťLaboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi a v moči

zvýšené transaminázy a alkalická fosfatáza v krvi
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Žiadne prípady predávkovania inozín acedoben dimepranolom neboli hlásené. Vzhľadom na výsledky toxikologických štúdií u zvierat sú závažné nežiaduce reakcie, okrem zvýšenia hladín kyseliny močovej v organizme, nepravdepodobné. Liečba sa obmedzuje na symptomatické a podporné opatrenia.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antivirotiká na systémové použitie, iné antivirotiká

ATC kód: J05AX05


Inozín acedoben dimepranol je syntetický purínový derivát s imunomodulačnými a protivírusovými účinkami, ktoré sú dokumentované in vivo zreteľným zvýšením oslabenej imunitnej odpovede hostiteľa.

V klinických štúdiách inozín acedoben dimepranol normalizoval nedostatočnú alebo porušenú bunkami sprostredkovanú imunitu vyvolaním odpovede Th1 typu, ktorá iniciuje maturáciu a diferenciáciu T-lymfocytov a potenciáciu indukovaných lymfoproliferatívnych reakcií v bunkách aktivovaných mitogénom alebo antigénom. Ukázalo sa, že liek moduluje aj cytotoxicitu T-lymfocytov a NK buniek, funkcie CD 8+ supresorových a CD4+ pomocných lymfocytov a zvyšuje aj počet povrchových receptorov pre IgG a komplement. Inozín acedoben dimepranol zvyšuje produkciu cytokínu IL-1, zvyšuje produkciu IL-2 a zvyšuje expresiu IL-2 receptora in vitro.


Signifikantne zvyšuje sekréciu endogénneho IFN-a znižuje produkciu IL-4 in vivo. Ďalej sa ukázalo, že potencuje chemotaxiu a fagocytózu neutrofilov, monocytov a makrofágov.


In vivo inozín acedoben dimepranol zvyšuje zníženú translačnú schopnosť lymfocytárnej mRNA a syntézu proteínov, pričom inhibuje syntézu vírusovej RNA zatiaľ neobjasneným spôsobom pomocou

1) inkorporácie kyseliny orotovej do polyribozómov sprostredkovanej inozínom;

2) inhibície naväzovania polyadenylových kyselín na vírusovú mRNA;

3) molekulárnej reorganizácie transmembránového proteínového komplexu, ktorý je rozpoznávaný T-lymfocytmi prostredníctvom špecifického TcR receptora v lymfocyte intramembránových partikúl (IMP), ktorá vedie k takmer trojnásobnému vzrastu denzity.


Inozín acedoben dimepranol inhibuje cGMP fosfodiesterázu iba pri vysokých koncentráciách in vitro a pri hladinách, ktoré sa in vivopri imunofarmakologickom použitínedosahujú.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní u človeka sa inozín acedoben dimepranol rýchlo a úplne absorbuje ( 90 %) zo zažívacieho traktu a dostáva sa do krvi. Podobne po perorálnom podaní u opíc rézus sa z moču izoluje 94–100 % i.v. hladín zložiek DIP (N,N-dimetylamino-2-propanol) a PABA (p-aminobenzoová kyselina).


Distribúcia

Po podaní opiciam sa rádioizotopmi značený materiál zistil v nasledujúcich tkanivách zoradených podľa klesajúcej špecifickej aktivity: obličky, pľúca, pečeň, srdce, slezina, semenníky, pankreas, mozog a kostrové svalstvo.


Biotransformácia

U ľudí sa po perorálnom podaní jedného gramu rádioizotopom značeného inozín acedoben dimepranolu zistili nasledovné plazmatické hladiny DIP a PABA: DIP 3,7 µg/ml (za 2 hodiny) a PABA 9,4 µg/ml (za 1 hodinu). V tolerančných štúdiách u ľudí, maximálne zvýšenie hladín kyseliny močovej ako miera inozínu dopraveného z lieku nie je lineárne, ale sa môže meniť ± 10 % v rozmedzí 1-3 hodín.


Eliminácia

Vylučovanie PABA a jej hlavného metabolitu do moču za 24 hodín v podmienkach rovnovážneho stavu pri dávke 4 g denne dosahovalo približne 85 % podanej dávky. 95 % izotopom značenej látky v moči odvodenej od DIP bolo izolovanej ako nezmenený DIP a DIP-N-oxid. Eliminačný polčas DIP je 3,5 hodiny a PABA 50 minút. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú DIP-N-oxid a o-acylglukuronid PABA. Pretože inozínová časť je degradovaná metabolickou cestou degradácie purínov na kyselinu močovú, experimenty so zlúčeninami značenými izotopom u ľudí nie sú vhodné. V štúdiách na zvieratách po perorálnom podaní tablety sa približne až 70 % podaného inozínu dá izolovať z moču ako kyselina močová a zvyšok ako normálne metabolity - xantín a hypoxantín.


Biodostupnosť/AUC

Izoláciou z moču v podmienkach rovnovážneho stavu (steady-state) bolo získaných 90 % predpokladanej hodnoty PABA a jej metabolitu. Izoláciou DIP a jeho metabolitu bolo získaných 76 %. Plazmatická AUC bola 88 % pre DIP a 77 % pre PABA.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U inozín acedoben dimepranolu bol preukázaný nízky profil toxicity v rôznych štúdiách akútnej, subakútnej a chronickej toxicity na myšiach, potkanoch, psoch, mačkách a opiciach v dávkach do 1 500 mg/kg/deň a najnižšia akútna perorálna LD5050-krát vyššia ako maximálna terapeutická denná dávka 100 mg/kg/deň.


Dlhodobé toxikologické štúdie na myšiach a potkanoch nepreukázali žiadne známky karcinogénneho potenciálu.


Štandardné testy mutagenity, in vivoštúdie na myšiach a potkanoch, ani in vitroštúdie na ľudských lymfocytoch z periférnej krvi nepreukázali žiadne nežiaduce účinky.


Neexistuje dôkaz o perinatálnej toxicite, embryotoxicite, teratogenite alebo poškodení reprodukčnej funkcie, čo sa preukázalo v štúdiách na myšiach, potkanoch a králikoch pri nepretržitom parenterálnom podávaní dávok 20-krát vyšších ako sú maximálne odporúčané terapeutické dávky u ľudí (100 mg/kg/deň) (pozri 4.6).


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


sacharóza

metylparabén

propylparabén

hydroxid sodný

slivková aróma

čistená voda

nátriumcitrát


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Po prvom otvorení: 6 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Žltohnedé sklenené fľašky zo skla typu III s hliníkovým skrutkovacím uzáverom s priloženou plastovou dávkovacou lyžičkou.


Veľkosť balenia: 150 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Ewopharma International, s.r.o

Hlavná 13

831 01Bratislava

Slovenská republika8. Registračné číslo


42/0868/09-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 22. december 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. Dátum revízie textu


09/2014


1 Profil “vysokého rizika“ recidívy alebo cervikálnej dysplázie u pacientov s genitálnymi HPV infekciami je podobný ako u iných ochorení a zahŕňa:

 • Anamnézu genitálnych HPV infekcií >2 roky alebo >3 neúspechy predchádzajúcej liečby

 • Zníženie imunity pri:

 • rekurentných alebo chronických infekciách

 • iných sexuálne prenosných chorobách (STD)

 • chemoterapii pri karcinóme

 • habituálnej nadmernej konzumácii alkoholu

  • Nedostatočne kontrolovaný diabetes

  • Atopiu

  • Dlhodobé užívanie perorálnych kontraceptív (2 roky a viac)

  • Hodnoty kyseliny listovej v erytrocytoch pod 660 nmol/l

  • Viacerých sexuálnych partnerov alebo zmenu dlhodobého partnera

  • Vaginálny sex ( 2 – 6-krát za týždeň)

  • Análny sex

  • Bez anamnézy kožných bradavíc v detstve

  • Vek nad 20 rokov

  • Fajčenie


8


Isoprinosine sirup