+ ipil.sk

Itrakonazol Sandoz 100 mg tvrdé kapsulyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/05882

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/06004Písomná informácia pre používateľa


Itrakonazol Sandoz 100 mg tvrdé kapsuly


itrakonazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Itrakonazol Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Itrakonazol Sandoz

3. Ako užívať Itrakonazol Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Itrakonazol Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Itrakonazol Sandoz a na čo sa používa


Itrakonazol Sandoz patrí do skupiny liečiv nazývanej antimykotiká.


Itrakonazol Sandoz sa používa na liečbu:

 • Superficiálnych (povrchových) plesňových infekcií, ak vonkajšie použitie je neúčinné alebo nie je vhodné. Ide o plesňami vyvolané infekcie

- kože

- pityriasis versicolor. Je to infekcia kože spôsobená plesňami, pri ktorej sa po poškriabaní vytvárajú šupinky. Postihnutá časť kože je bledšia alebo tmavšia ako zdravá časť kože.


 • Plesňových infekcií sliznice a/alebo vnútorných orgánov spôsobených niektorými druhmi plesní.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Itrakonazol Sandoz


Neužívajte Itrakonazol Sandoz

 • ak ste alergický na itrakonazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:


- astemizol, mizolastín, terfenadín – liečivá na liečbu alergií,

- bepridil, felodipín, lerkanidipín, nisoldipín, ivabradín alebo ranolazín – liečivá na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo angíny pectoris (ochorenie srdca prejavujúce sa záchvatmi bolesti na hrudi),


- chinidín,disopyramid, dronedarón, alebo dofetilid– liečivá používané na liečbu porúch srdcového rytmu,

- cisaprid – liečivo na liečbu ochorení žalúdka a čriev,

- levacetylmetadol alebo levometadyl a metadón – liečivá na liečbu drogovej závislosti,

- pimozid, lurasidon a sertindol – používané na liečbu schizofrénie,

 • niektoré liečivá na zníženie hladiny cholesterolu, ako sú lovastatín a simvastatín,

 • kolchicín u pacientov s obličkovými alebo pečeňovými problémami - liečivá na liečbu dny

 • eplerenón – liečivo na odvodnenie

 • triazolam – liečivo používané na liečbu porúch spánku,

 • midazolam užívaný perorálne (cez ústa) – liečivo používané na utlmenie pred vyšetrením alebo operáciou alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti,

 • dihydroergotamín – na liečbu nízkeho krvného tlaku alebo migrény (typ bolesti hlavy),

 • ergometrín alebo ergonovín, metylergometrín alebo metylergonovín – liečivá používané na zastavenie krvácania po pôrode,

 • ergotamín a eletriptan – liečivá na liečbu migrény,

 • halofatrín - liečivo proti malárii

 • irinotekán – liečivo na liečbu rakoviny.

Ak užívate niektoré z vyššie uvedených liečiv, nezačnite užívať Itrakonazol Sandoz a povedzte o tom svojmu lekárovi. Taktiež ak ukončíte svoju liečbu Itrakonazolom Sandoz, neužívajte liečivá uvedené vyššie po dobu 2 týždňov.

 • v prípade príznakov porúch funkcie srdca alebo nedávneho zlyhania srdca, s výnimkou život ohrozujúcich alebo závažných plesňových infekcií.

 • ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, môžete užívať liek, iba ak vám to povie váš lekár (pozri nižšie „Tehotenstvo a dojčenie“)


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Itrakonazol Sandoz, ak sa u vás vyskytuje niektorý z nasledujúcich stavov:

 • Užívanie iných liekov

Pozri tiež časť „Iné lieky a Itrakonazol Sandoz“.

 • Ťažkosti so srdcom alebo ak ste ich mali v minulosti. Ihneď informujte lekára, ak sa u vás vyskytne dýchavičnosť, náhly nárast telesnej hmotnosti, opuch nôh alebo brušnej dutiny, neobvyklá únava, alebo ak sa neschopnosť zaspať znovu objaví.

 • Znížená kyslosť žalúdkových štiav

U pacientov s nedostatkom žalúdočnej kyseliny, u niektorých pacientov s AIDS alebo u pacientov užívajúcich lieky na predchádzanie nadmernej tvorby žalúdočnej kyseliny, sa odporúča počas liečby Itrakonazolom Sandoz piť kyslé nápoje, ako je nediétna kola (pozri tiež nižšie časť „Iné lieky a Itrakonazol Sandoz“).

 • Zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov alebo ochorenie pečene

Liečba môže začať iba v prípade, že očakávaný prínos prevažuje riziko poškodenia pečene. V takýchto prípadoch bude váš lekár sledovať hodnoty pečeňových enzýmov a v prípade potreby vám upraví dávku. Ak po užívaní tohto lieku máte príznaky poškodenia pečene (pozri časť 4), prestaňte užívať Itrakonazol Sandoz a povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

 • Porucha funkcie obličiek

Váš lekár vám v prípade potreby upraví dávku lieku.

 • Znížená obranyschopnosť organizmu, napríklad ak máte znížený počet bielych krviniek, AIDS alebo ste po transplantácii orgánov.

 • Pacienti s AIDS, ktorí sa liečia kvôli plesňovým infekciám vnútorných orgánov, a u ktorých je riziko relapsu (opätovné prepuknutie choroby).

Ošetrujúci lekár rozhodne, či je nutné pokračovať v liečbe.

 • Alergické reakcie na lieky pri liečbe plesňových infekcií v minulosti. Týka sa to hlavne liekov obsahujúcich liečivá s koncovkou „azol“.

 • Ženy v plodnom veku musia používať antikoncepciu pokiaľ sa liečia Itrakonazolom Sandoz (pozri nižšie časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Deti a starší pacienti

Itrakonazol za normálnych okolností nie je určený deťom alebo starším pacientom. Váš lekár ho však v špeciálnych prípadoch môže predpísať.


Iné lieky a Itrakonazol Sandoz

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 • Liečivá uvedené vyššie v časti „Neužívajte Itrakonazol Sandoz“.

Nesmiete sa liečiť súčasne s týmito liečivami a Itrakonazolom Sandoz. Taktiež po ukončení svojej liečby Itrakonazolom Sandoz, neužívajte tieto liečivá po dobu 2 týždňov.


 • Spolu s Itrakonazolom Sandoz sa neodporúča užívať, okrem prípadov, kedy je to podľa vášho lekára nevyhnutné:

 • niektoré liečivá na liečbu rakoviny, a to dasatinib, nilotinib a trabektedín

 • aliskirén - liečivo na liečbu vysokého krvného tlaku

 • kolchicín - liečivo na liečbu dny

 • everolimus - liečivo podávané po transplantácii orgánov

 • fentanyl - silné liečivo proti bolesti

 • rivaroxaban - liečivo, ktoré spomalí zrážanie krvi

 • salmeterol - liečivo na liečbu astmy alebo iných problémov s dýchaním

 • tamsulozín - na liečbu inkontinencie moču u mužov

- vardenafil- liečivo na liečbu erektilnej dysfunkcie

Taktiež po ukončení svojej liečby Itrakonazolom Sandoz, neužívajte žiadne z vyššie uvedených liečiv po dobu 2 týždňov.

 • Neužívajte žiadne z nasledujúcich liečiv 2 týždne pred a počas užívania Itrakonazolu Sandoz, pokiaľ vám lekár neodporučí inak:

 • rifampicín, rifabutín - liečivá na liečbu tuberkulózy a lepry

 • fenytoín - liečivo na liečbu epilepsie a bolestí nervového pôvodu

 • karbamazepín, fenobarbital - liečivá na liečbu epilepsie a niektorých typov bolestí

 • izoniazid - liečivo na liečbu tuberkulózy a lepry

 • efavirenz, nevirapín - liečivá na liečbu HIV infekcií

 • Informujte svojho lekára pred začatím užívania, alebo ak už užívate niektoré z nasledujúcich liečiv. Môžu ovplyvniť účinok Itrakonazolu Sandoz. Váš lekár možno bude musieť upraviť dávku Itrakonazolu Sandoz alebo dávku vášho ďalšieho lieku:

 • silné liečivá proti bolesti nazývané alfentanil, buprenorfín (podávané injekciou alebo pod jazyk) a oxykodón

 • lieky na tráviace ťažkosti, žalúdočné vredy alebo pálenie záhy môžu mať vplyv na tvorbu žalúdočnej kyseliny. Aby sa liek v tele primerane vstrebal, musí byť v žalúdku dostatočné množstvo kyseliny. Z tohto dôvodu sa majú lieky, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu, užiť najmenej 1 hodinu pred užitím Itrakonazolu Sandoz alebo sa nemajú užiť skôr, ako 2 hodiny po užití kapsúl Itrakonazol Sandoz. Z toho istého dôvodu, ak užívate lieky, ktoré zastavujú tvorbu žalúdočnej kyseliny, zapite kapsuly Itrakonazol Sandoz kolovým nápojom (nediétna kola).

 • alprazolam – liečivo na liečbu stavov excitácie a úzkosti

 • brotizolam – liečivo na liečbu porúch spánku, najmä problémov zaspať a skoro vstávať

 • buspiron – liečivo na liečbu stavov excitácie a úzkosti

 • liečivá na liečbu rakoviny, ako je bortezomib, busulfán, docetaxel, erlotinib, ixabepilón, lapatinib, trimetrexát a vinca alkaloidy.

 • liečivá ovplyvňujúce myšlienky, pocity a správanie, ako je aripiprazol, haloperidol, perospirón, kvetiapín, remelteon a risperidón

 • liečivá, ktoré spomaľujú zrážanlivosť krvi, ako je fenprokumón, warfarín, cilostazol a dabigatran

 • liečivá na liečbu HIV, ako je ritonavir, darunavir, indinavir, fosamprenavir, sachinavir a maravirok

 • liečivá proti bakteriálnym infekciám: ciprofloxacín, klaritromycín alebo erytromycín

 • liečivá, ktoré účinkujú na srdce a cievy: nadolol, digoxín a cilostazol

 • verapamil, nifedipín a podobné liečivá na liečbu vysokého krvného tlaku

 • niektoré kortizóny, ako sú budezonid, dexametazón, flutikazón a metylprednizolón, používané na liečbu rôznych zápalov

 • liečivá na potlačenie imnunitného systému a zabraňujúce odmietnutiu transplantovaného orgánu: cyklosporín, rapamycín, tiež nazývaný sirolimus, takrolimus, ciklezonid alebo temsirolimus

 • liečivá na kontrolu podráždeného močového mechúra: fesoterodín, imidafenacín, solifenacín alebo tolterodín

 • alitretinoín (užívaný cez ústa) - liečivo na liečbu ekzému

 • aprepitant a domperidón - liečivá na liečbu nevoľnosti a vracania

 • atorvastatín liečivo na zníženie hladiny cholesterolu

 • cinakalcet – liečivo používané na liečbu nadmernej aktivity prištítnych teliesok

 • ebastín – liečivo na liečbu alergií a svrbenia

 • eletriptan – liečivo na liečbu migrenóznej bolesti hlavy

 • mozavaptan alebo tolvaptan - liečivá na liečbu nízkej hladiny sodíka v krvi

 • prazikvantel liečivo na liečbu črevných parazitov (červov)

 • reboxetín – liečivo na liečbu depresie

 • repaglinid alebo saxagliptín – liečivá na liečbu cukrovky

 • meloxikam – liečivo zmierňujúce zápal a bolesť

 • midazolam podaný do žily kvôli utlmeniu pred vyšetrením alebo operáciou

 • sildenafil a tadalafil – liečivá na liečbu erektilnej dysfunkcie (porucha erekcie)

Skôr ako začnete, aleboakužívateniektoréz vyššie uvedených liečiv, poraďte sa so svojím lekárom. Môžno vám bude potrebnéupraviťdávkuItrakonazolu Sandozalebovašich ďalšíchliekov.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Itrakonazol Sandoz sa nesmie užívať počas tehotenstva, s výnimkou život zachraňujúcej liečby plesňových infekcií vnútorných orgánov, ak možný prínos liečby prevyšuje riziká.


Skúsenosti s použitím liečiva počas tehotenstva sú malé; sú známe prípady výskytu malformácií. Krátkodobá liečba (pri plesňových infekciách ženských pohlavných orgánov) v prvých troch mesiacoch tehotenstva neviedla k zvýšenému výskytu malformácií.


Ženy, ktoré môžu otehotnieť: Používajte antikoncepciu, keď užívate tento liek a až do najbližšej menštruácie po ukončení liečby.


Ak počas liečby týmto liekom otehotniete, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.


 • Itrakonazol Sandoz sa môže užívať počas dojčenia, len ak to povolí váš lekár. Iba malé množstvo itrakonazolu sa vylučuje do materského mlieka.


Skôr, ako začneteužívať akýkoľvekliekpočas dojčenia, poraďtesa sosvomlekáromalebolekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Itrakonazol Sandoz môže spôsobiť, že sa budete cítiť unavený a môžu sa u vás vyskytnúť poruchy videnia alebo strata sluchu. Ak sa vás to týka, neveďte vozidlá ani neobsluhujte žiadne stroje.


Itrakonazol Sandoz obsahuje cukor sacharózu

Tento liek obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Itrakonazolu Sandoz.


3. Ako užívať Itrakonazol Sandoz


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak vám váš lekár nepredpísal inak, zvyčajná dávka a trvanie liečby sú:

Superficiálne (povrchové) plesňové infekcie

 • kože

1 kapsula jedenkrát denne počas 2 týždňov

 • dlaní a chodidiel

1 kapsula jedenkrát denne počas 4 týždňov

 • pityriasis versicolor

2 kapsuly jedenkrát denne počas 7 dní


Váš lekár vám môže zvýšiť dávku v prípade zníženej obranyschopnosti organizmu, ako napríklad pri zníženom počte bielych krviniek, AIDS a po transplantácii orgánov.


Itrakonazol pretrváva v koži výrazne dlhšie než v krvi. Optimálne uzdravenie sa pri liečbe plesňových infekcií kože dosiahne 2 ‑ 4 týždne po ukončení liečby.


Plesňové infekcie sliznice a/alebo vnútorných orgánov spôsobené:

 • Aspergillus

2 kapsuly jedenkrát denne počas 2 až 5 mesiacov


Ak sa pleseň rozšíri do okolitého tkaniva alebo celého tela, užívajú sa 2 kapsuly dvakrát denne.


 • Candida

1 ‑ 2 kapsuly jedenkrát denne počas 3 týždňov až 7 mesiacov


Ak sa pleseň rozšíri do okolitého tkaniva alebo celého tela, užívajú sa 2 kapsuly dvakrát denne.


 • Histoplazma

2 kapsuly jedenkrát alebo dvakrát denne počas 8 mesiacov


Spôsob užívania

Kapsuly nežujte a zapite ich pohárom vody bezprostredne po jedle a ak je to možné vždy v rovnakom čase počas dňa.


Ak máte kapsuly užívať dvakrát denne, užívajte ich ráno a večer.


Ak užívate lieky, ktoré zastavujú tvorbu žalúdočnej kyseliny, zapite kapsuly Itrakonazol Sandoz nediétnou kolou (pozri vyššie časť 2 „Iné lieky a Itrakonazol Sandoz“).


Ak užijete viac Itrakonazolu Sandoz, ako máte

V takomto prípade hneď vyhľadajte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Itrakonazol Sandoz

Vynechanú dávku užite hneď, ako si na to spomeniete, pokiaľ ešte nie je čas na užitie ďalšej dávky. Neužívajte dvojnásobnú dávku ak ste zabudli užiť predchádzajúcu dávku.


Ak prestanete užívať Itrakonazol Sandoz

Neukončujte liečbu ani nemeňte dávkovanie bez výslovného súhlasu vášho lekára. V opačnom prípade nemusí byť liečba účinná.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Itrakonazol Sandoz môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne alebo máte podozrenie na ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, prestaňte užívať Itrakonazol Sandoz a hneď o tom informujte svojho lekára. Môžete naliehavo potrebovať lekárske ošetrenie. Výskyt týchto vedľajších účinkov je zriedkavý.

 • Závažné alergické reakcie s príznakmi, ako sú:

- náhle ťažkosti s dýchaním, rečou alebo prehĺtaním,

- vyrážka, urtikária (tiež známa ako žihľavka), závažnépodráždenie pokožky

- opuch pier, jazyka, tváre a krku,

- silné závraty alebo kolaps.

 • Závažné alebo svrbivé vyrážky na koži, ktoré sa môžu prejavovať tvorbou pľuzgierov, šupín a bolesťou v oblasti očí, úst a pohlavných orgánov (život ohrozujúca toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, multiformný erytém, exfoliatívna dermatitída, leukocytoklastová vaskulitída).

 • Poškodenie pečene s možnými prejavmi, ako napríklad:

- strata chuti do jedla,

- nutkanie na vracanie, vracanie,

- neobvyklá únava,

- bolesť brucha,

- zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka),

- nezvyčajne tmavý moč, bledá stolica,

- vypadávanie vlasov.

Bolo zaznamenané závažné poškodenie pečene, vrátane niekoľkých prípadov úmrtia z dôvodu náhleho zlyhania pečene a zápal pečene (hepatitída).

 • Zlyhanie srdca s prejavmi, ako sú:

- dýchavičnosť,

- nezvyčajný nárast telesnej hmotnosti,

- opuch nôh alebo brušnej dutiny,

- neobvyklý pocit únavy,

- nočné prebudenie kvôli ťažkostiam nadýchnuť sa.

Dýchavičnosť (skrátenie dychu) môže byťtiež znakom tekutinyv pľúcach.

 • Porucha nervov nazývaná periférna neuropatia, ktorá sa prejavuje zníženou citlivosťou, pocitom šteklenia alebo mravčenia v rukách a nohách.

 • Zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy) s príznakmi ako sú silné bolesti hornej časti brucha, často s nevoľnosťou a vracaním.

Ďalšie vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s nasledovnou častosťou:


Časté vedľajšie účinky, môžu postihovať 1 až 10 zo 100 používateľov

 • bolesť brucha

 • nutkanie na vracanie (nauzea)

 • bolesť hlavy


Menej časté vedľajšie účinky, môžu postihovať 1 až 10 z 1000 používateľov

 • alergické reakcie rôzneho stupňa závažnosti

 • zápal prinosových dutín, výtok z nosa, kašeľ a prechladnutie

 • nevoľnosť (vracanie)

 • hnačka

 • zápcha

 • ťažkosti s trávením

 • plynatosť

 • zvýšené hodnoty testov funkcie pečene

 • žihľavka (urtikária)

 • svrbenie

 • ťažkosti s menštruačným cyklom


Zriedkavé vedľajšie účinky, môžu postihovať 1 až 10 z 10 000 používateľov

 • znížený počet bielych krviniek, ktorý môže viesť k zvýšenému riziku infekcií

 • sérová choroba - toto ochorenie je hypersenzitívna reakcia organizmu na cudzorodé látky

 • zvýšená hladina tukov (triglyceridov) v krvi

 • porucha vnímania chuti

 • poruchy videnia zahŕňajúce rozmazané videnie a dvojité videnie

 • strata sluchu (môže byť trvalá)

 • hučanie v ušiach (tinitus)

 • sťažené dýchanie

 • nutkanie na časté močenie

 • opuchy v dôsledku hromadenia tekutiny pod kožou

 • nadmerná strata alebo rednutie vlasov

 • sčervenanie, svrbenie, popraskanie alebo odlupovanie kože

 • citlivosť kože na svetlo

 • poruchy erekcie u mužov


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Itrakonazol Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Podmienky uchovávania

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.


Blistre uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Itrakonazol Sandoz obsahuje

 • Liečivo je itrakonazol.


Jedna tvrdá kapsula obsahuje 100 mg itrakonazolu.


- Ďalšie zložky sú želatína, hydroxypropylmetylcelulóza, makrogol, sacharóza, kukuričný škrob, oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Itrakonazol Sandoz a obsah balenia

Tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 naplnené s bielymi až takmer bielymi peletami.

Vrchnák kapsuly: biely, nepriehľadný. Telo kapsuly: biele, nepriehľadné.


Itrakonazol Sandoz 100 mg kapsuly sú balené v PVC/ALU alebo PVC/PVDC/ALU blistroch. Blistre sú balené v papierovej škatuľke.


Balenia obsahujú 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 60, 84, 90 alebo 100 tvrdých kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobcovia


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Lek S.A.

ul. Domaniewska 50/C

02-672 Varšava

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Itraconados 100 mg capsules, hard

Bulharsko: Fungofunal 100 mg capsule, hard

Dánsko: Itraconazole Sandoz

Francúzsko: Itraconazole Sandoz 100 mg, gélule

Holandsko: Itraconazol Sandoz capsule 100 mg, capsules, hard

Nemecko: Itraconazol Sandoz 100 mg hartkapseln

Portugalsko: Itraconazol Sandoz

Slovensko: Itrakonazol Sandoz 100 mg tvrdé kapsuly

Španielsko: Itraconazol Tosicina 100 mg cápsulas duras EFG

Švédsko: Itraconazole Sandoz

Taliansko: ITRACONAZOLO SANDOZ GMBH

Veľká Británia: Itraconazole 100 mg Capsules, hard


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv decembri 2013.

1Itrakonazol Sandoz 100 mg tvrdé kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/05882Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Itrakonazol Sandoz 100 mg tvrdé kapsuly


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 100 mg itrakonazolu.


Pomocná látka so známym účinkom: sacharóza


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


tvrdá kapsula


Kapsuly veľkosti 0 naplnené bielymi až takmer bielymi peletami. Vrchnák kapsuly: biely, nepriehľadný. Telo kapsuly: biele, nepriehľadné.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Superficiálne mykózy

Itrakonazol Sandoz je indikovaný – ak nie je vonkajšia liečba účinná alebo vhodná – na liečbu nasledujúcich hubových infekcií:

 • dermatomykóza (napr. tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis, tinea manuum)

 • pityriasis versicolor


Systémové mykózy

Itrakonazol Sandoz je indikovaný na liečbu systémových mykóz, ako sú kandidóza, aspergilóza a histoplazmóza.


Pri predpisovaní antimykotík sa majú dodržať oficiálne pokyny na správne použitie antimykotík.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Superficiálne mykózy (kože, sliznice, očí)

Indikácia

Dávkovanie

Dĺžka liečby

tinea corporis, tinea cruris

1 kapsula jedenkrát denne (zodpovedá 100 mg itrakonazolu

2 týždne


dermatomykózy dlaní a chodidiel (tinea manuum, tinea pedis)

1 kapsula jedenkrát denne (zodpovedá 100 mg itrakonazolu)

4 týždne

pityriasis versicolor

2 kapsuly jedenkrát denne (zodpovedá 200 mg itrakonazolu)

7 dní

U niektorých imunosupresívnych pacientov, napr. s neutropéniou, AIDS alebo po transplantácii orgánov, môže byť biodostupnosť itrakonazolu znížená. Je možné indikovať zdvojnásobenie dávky.


Itrakonazol zostáva podstatne dlhšie v koži než v krvi. V prípade kožných mykóz sa tak dosiahne optimálny výsledok 2 ‑ 4 týždne po ukončení liečby Itrakonazolom Sandoz..

Systémové mykózy

Indikácia

Dávkovanie

Dĺžka liečby1)

Poznámky

Aspergilóza

2 kapsuly jedenkrát denne (zodpovedá 200 mg itrakonazolu)

2 ‑ 5 mesiacov

Pri invazívnom alebo diseminovanom ochorení zvýšiť dávku na 2 kapsuly dvakrát denne (ráno a večer) (zodpovedá 400 mg itrakonazolu)

Kandidóza

1 ‑ 2 kapsuly jedenkrát denne (zodpovedá 100 ‑ 200 mg itrakonazolu)

3 týždne ‑

7 mesiacov

Pri invazívnom alebo diseminovanom ochorení zvýšiť dávku na 2 kapsuly dvakrát denne (ráno a večer) (zodpovedá 400 mg itrakonazolu)

Histoplazmóza

2 kapsuly jedenkrát až dvakrát denne (ráno a večer) (zodpovedá 200 ‑ 400 mg itrakonazolu)

8 mesiacov1)Dĺžku liečby možno upraviť podľa klinickej účinnosti.


Pediatrická populácia

Keďže klinické údaje o použití itrakonazolu u pediatrických pacientov sú obmedzené, používanie u detí sa neodporúča, ak potenciálny prínos liečby neprevýši možné riziká (pozri časť 4.4).

Profylaxia fungálnych infekcií: nie sú k dispozícii údaje o účinnosti u detí s neutropéniou. K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s bezpečnosťou dávky 5 mg/kg denne podávanou v 2 denných dávkach (pozri časť 4.8).


Použitie u starších pacientov

Keďžeklinické údaje o použití itrakonazolu u starších pacientov sú obmedzené, jeho použitie u starších pacientov sa odporúča len vtedy, ak sa zistí, že potenciálny prínos liečby prevyšuje nad potenciálnymirizikami (pozri časť 4.4).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s insuficienciou obličiek može byť biodostupnosť itrakonazolu po perorálnom podaní znížená. Má sa zvážiť úprava dávky (pozri časť 4.4).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Itrakonazol sa metabolizuje prevažne v pečeni. U pacientov s cirhózou pečene je terminálny biologický polčas itrakonazolu o trochu dlhší a biologická dostupnosť itrakonazolu po perorálnom podaní o trochu znížená. Má sa zvážiť úprava dávky (pozri časť 4.4).


Spôsob podania

Kapsuly sa nemajú žuť a majú sa zapiť tekutinou hneď po jedle, aby sa dosiahla maximálna absorpcia.


4.3 Kontraindikácie


 • Itrakonazol Sandoz je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na itrakonazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 • Súčasné užívanie liečiv metabolizovaných CYP3A4 je kontraindikované s Itrakonazolom Sandoz. Zvýšené plazmatické koncentrácie liečiv, spôsobené súčasným podávaním itrakonazolu, môžu zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické aj nežiaduce účinky do takej miery, že môže nastať potenciálne závažná situácia. Napríklad, zvýšené plazmatické koncentrácie niektorých z týchto liečiv môžu viesť k predĺženiu QT intervalu a k ventrikulárnym tachyarytmiám, vrátane výskytu torsade de pointes a potenciálne fatálnej arytmie. Konkrétne príklady sú uvedené v časti 4.5.


 • Itrakonazol Sandoz sa nemá podávať pacientom s diagnostikovanou ventrikulárnou dysfunkciou, ako je kongestívne zlyhanie srdca (CHF, congestive heart failure) alebo s CHF v anamnéze, okrem liečby život hrozujúcich alebo iných závažných infekcií (pozri časť 4.4).


 • Itrakonazol Sandoz sa nesmie užívať počas gravidity, okrem život ohrozujúcich prípadov (pozri časť 4.6).


 • Ak Itrakonazol Sandoz užívajú ženy vo fertilnom veku, majú používať antikoncepčné opatrenia.

S účinnými antikoncepčnými opatreniami je nutné pokračovať až do najbližšej menštruácie nasledujúcej po ukončení liečby Itrakonazolom Sandoz.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Skrížená precitlivenosť

Informácie o skríženej precitlivenosti medzi itrakonazolom a inými azolovými antimykotikami nie sú k dispozícii. Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní Itrakonazolu Sandoz pacientom s precitlivenosťou na iné azoly.


Účinky na srdce

V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým sa podával intravenózne itrakonazol, sa pozorovalo prechodné asymptomatické zníženie ejekčnej frakcie ľavej komory srdca. Tento účinok odoznel pred podaním ďalšej infúzie. Klinický význam týchto zistení je pre perorálne liekové formy nejasný.


Preukázalo sa, že itrakonazol má negatívny inotropný účinok, ktorý súvisí s hláseniami kongestívneho zlyhania srdca. Zlyhanie srdca bolo častejšie zaznamenané medzi spontánnymi hláseniami po celkovej dennej dávke 400 mg, než pri nižších celkových denných dávkach, z čoho je možné predpokladať, že riziko zlyhania srdca môže stúpať s celkovou dennou dávkou itrakonazolu.


Itrakonazol nesmú užívať pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca alebo s kongestívnym zlyhaním srdca v anamnéze, pokiaľ prínosy jednoznačne neprevyšujú riziká. Počas individuálneho zvažovania prínosov/rizík sa majú vziať do úvahy také faktory, ako je závažnosť indikácie, dávkovací režim (napr. celková denná dávka) a individuálne rizikové faktory pre kongestívne zlyhanie srdca. Tieto rizikové faktory zahŕňajú ochorenia srdca, ako sú ischemické ochorenia a ochorenia srdcových chlopní; závažné pľúcne ochorenia, ako je chronická obštrukčná choroba pľúc, zlyhanie obličiek a iné edémové ochorenia. Títo pacienti musia byť informovaní o prejavoch a príznakoch kongestívneho zlyhania srdca, musia byť liečení s opatrnosťou a sledovaní počas liečby kvôli prejavom a príznakom kongestívneho zlyhania srdca. Ak sa počas liečby tieto prejavy a príznaky spozorujú, liečba itrakonazolom sa musí ukončiť.


Blokátory kalciového kanála môžu mať negatívne inotropné účinky, ktoré môžu zosilniť negatívny inotropný účinok itrakonazolu. Okrem toho, itrakonazol môže inhibovať metabolizáciu blokátorov kalciového kanála. Preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri súčasnom podávaní itrakonazolu a blokátorov kalciového kanála (pozri časť 4.5) kvôli zvýšenému riziku kongestívneho zlyhania srdca


Účinky na pečeň

Počas liečby itrakonazolom boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady závažnej hepatotoxicity, vrátane niekoľkých prípadov fatálneho akútneho zlyhania pečene. Väčšina týchto prípadov sa týkala pacientov, ktorí mali už pred liečbou ochorenie pečene, liečili sa na systémové indikácie, trpeli inými závažnými stavmi a/alebo ktorí užívali iné hepatotoxické lieky. Niektorí pacienti nemali žiadne zrejmé rizikové faktory ochorenia pečene. Niektoré z týchto prípadov sa pozorovali počas prvého mesiaca liečby; dokonca niektoré už počas prvého týždňa. U pacientov liečených itrakonazolom sa má zvážiť sledovanie hepatálnych funkcií. Pacienti majú byť poučení, aby okamžite oznámili svojmu lekárovi prejavy a príznaky podozrenia na hepatitídu, ako sú anorexia, nauzea, vracanie, únava, bolesti brucha alebo tmavý moč. U týchto pacientov sa musí okamžite ukončiť liečba a majú sa sledovať hepatálne funkcie.

K dispozícii súobmedzené údaje opoužití perorálnehoitrakonazolu upacientov sporuchou funkciepečene. Ak je liek podávaný tejto skupinepacientov, je potrebná opatrnosť. Odporúča sa, aby pacienti sporuchou funkciepečene boli starostlivo sledovaní, ak užívajú itrakonazol. Pri rozhodovaní o začatí liečby inými liekmi metabolizovanými CYP3A4 sa odporúča vziať do úvahy predĺžený eliminačný polčasitrakonazolu, zistený po jednorazovej perorálnej dávke v klinickej štúdiis kapsulamiitrakonazolu upacientov s cirhózou.


U pacientov so zvýšenými alebo abnormálnymi hladinami pečeňových enzýmov alebo s aktívnym ochorením pečene, alebo u tých, ktorí prekonali hepatotoxicitu s inými liekmi, sa liečba itrakonazolom dôrazne neodporúča, pokiaľ nejde o závažnú alebo život ohrozujúcu situáciu, kedy očakávaný prínos prevyšuje riziko. U pacientov s existujúcimi abnormalitami funkcie pečene, alebo u tých, ktorí prekonali hepatotoxicitu s inými liekmi, sa odporúča monitorovanie funkcie pečene (pozri časť 5.2).


Znížená kyslosť žalúdka

Absorpcia itrakonazolu z kapsúl Itrakonazol Sandoz je narušená, ak je znížená kyslosť žalúdka.

Pacientom so zníženou kyslosťou žalúdka, či už z choroby (napr. pacienti s achlórhydriou) alebo zo súčasne podávaných liekov (napr. pacienti užívajúci lieky, ktoré znižujú aciditu žalúdka), sa odporúča zapiť itrakonazolové kapsuly kyslým nápojom (napr. nediétna kola). Antifungálna aktivita sa má sledovať, a ak je to potrebné má sa zvýšiť dávka itrakonazolu (pozri časť 4.5).


Pediatrická populácia

Klinické údaje o použití kapsúl itrakonazolu u pediatrickej populáciesú obmedzené. Použitie kapsúl itrakonazolu sa u pediatrickej populácie neodporúča, pokiaľ sa nezistí, že potenciálny prínos prevažuje nad potenciálnym rizikom.


Použitie u starších pacientov

Klinické údaje o použití kapsúl itrakonazolu u starších pacientov sú obmedzené. Použitie kapsúl itrakonazolu sa u týchto pacientov odporúča len vtedy, ak sa zistí, že potenciálny prínos liečby prevyšuje nad potenciálnymi rizikami. Všeobecne sa odporúča, aby sa pri voľbedávky pre starších pacientov zvážila zvýšená frekvencia výskytu zníženej hepatálnej, renálnej, alebo srdcovej funkcie a výskyt sprievodných ochorení alebo súčasná liečba inými liekmi.


Poruchy funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sú k dispozícii obmedzené údaje o použití itrakonazolu.

Expozícia itrakonazolom u niektorých pacientov s renálnou insuficienciou môže byť nižšia. Pri podávaní tohto lieku v tejto populácii pacientov je potrebná opatrnosť a môže sa zvážiť úprava dávkovania.


Strata sluchu

U pacientov liečených itrakonazolom bola zaznamenaná prechodná alebo trvalá strata sluchu. Niekoľko prípadov bolo hlásených pri súbežnej liečbe s chinidínom, ktorá je kontraindikovaná (pozri časť 4.5). Po ukončení liečby obvykle dôjde k úprave sluchu, ale u niektorých pacientov pretrváva.


Pacienti s oslabenou imunitou

U niektorých pacientov s oslabenou imunitou (napr. neutropenických, s AIDS alebo po transplantácii orgánov), môže byť biodostupnosť itrakonazolu z kapsúl po perorálnom podaní znížená.


Pacienti s náhlymi, život ohrozujúcimi, systémovýmimykózami

U pacientov s náhlymi, život ohrozujúcimi, systémovými mykózami sa neodporúča začať liečbu kapsulami itrakonazolu kvôli jeho farmakokinetickým vlastnostiam (pozri časť 5.2).


Pacienti s AIDS

U pacientov s AIDS liečených kvôli systémovej mykóze, ako je sporotrichóza, blastomykóza, histoplazmóza alebo kryptokokóza (meningeálna alebo nemeningeálna) a u pacientov rizikových kvôli relapsu, ošetrujúci lekár musí rozhodnúť o potrebe udržiavacej liečby.


Neuropatia

Ak sa vyskytne neuropatia, ktorá môže súvisieť s itrakonazolom, liečba sa má ukončiť.


Skrížená rezistencia

Ak je pri systémovej kandidóze podozrenie na kmene druhu Candidaspecies rezistentné na flukonazol, nemožno predpokladať citlivosť na itrakonazol, a preto sa majú pred začatím liečby itrakonazolom vykonať testy citlivosti.


Zameniteľnosť

Neodporúča sa vzájomné zamieňanie kapsúl itrakonazolu a perorálneho roztoku itrakonazolu.

Je to preto, že pri podaní rovnakej dávky liečiva je expozícia itrakonazolu vyššia u perorálneho roztoku ako u kapsúl.


Potenciál interakcií

Súčasné podávanie niektorých liekov s itrakonazolom môže viesť k zmenám v účinnosti itrakonazolu a/alebo súčasne podávaného lieku, k život ohrozujúcim účinkom a/alebo k náhlej smrti. Liečivá, ktoré sú kontraindikované, ktoré sa neodporúčajú alebo odporúčajú sa používať iba s opatrnosťou v kombinácii s itrakonazolom, sú uvedené v časti 4.5.


Poruchy metabolizmu karbohydrátov

Tento liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo insuficiencie sacharázo-izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Itrakonazol sa metabolizuje hlavne prostredníctvom cytochrómu CYP3A4. Iné látky, ktoré sú buď metabolizované touto cestou alebo modifikujú aktivitu CYP3A4, môžu ovplyvňovať farmakokinetiku itrakonazolu. Podobne môže itrakonazol ovplyvňovať farmakokinetiku iných látok, ktoré majú túto istú metabolickú cestu. Itrakonazol je silný inhibítor CYP3A4 a inhibítor P-glykoproteínu. Pri súčasnom užívaní viacerých liekov sa odporúča zohľadniť informácie o jednotlivých liekoch ohľadom ich metabolizácie a možnej potrebe upraviť ich dávky.


Lieky, ktoré môžu znížiť plazmatické koncentrácie itrakonazolu

Lieky znižujúce kyslosť žalúdočnej šťavy (napr. lieky neutralizujúce kyselinu, napr. hydroxid hlinitý, alebo lieky znižujúce sekréciu žalúdočnej kyseliny, ako sú antagonisty H2-receptorov a inhibítory protónovej pumpy) zhoršujú absorpciu itrakonazolu (pozri časť 4.4) z kapsúl Odporúča sa tieto lieky používať s opatrnosťou pri súčasnom podávaní kapsúl itrakonazolu.


Pri súčasnompodávaníliekovznižujúcichžalúdočnúkyslosť sa odporúča,abyitrakonazolbol podávanýskyslým nápojom(napr. nediétna kola).

Odporúčasa, abylieky neutralizujúce kyselinu(napr. hydroxidhlinitý) boli podávané najmenej 1hodinupredalebo2hodinypo užitíkapsúl itrakonazolu.

Prisúčasnom podávaní saodporúča, abybola monitorovanáantifungálnaaktivita,a ak je to potrebné, aby bola zvýšená dávka itrakonazolu.

Súčasnépodávanieitrakonazoluso silnýmiinduktormienzýmuCYP3A4, môže znížiťbiologickúdostupnosťitrakonazoluahydroxy-itrakonazolu do takejmiery, že môže byť výrazne znížená jeho účinnosť.Príklady zahŕňajú:

Antiinfektíva: izoniazid, rifabutín(pozri tiežčasť“Lieky, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom“), rifampicín.

Antikonvulzíva: karbamazepín, (pozri tiežsekcia“Lieky, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom), fenobarbital, fenytoín.

Antivirotiká: efavirenz, nevirapín.

PretosapodávaniesilnýchinduktorovenzýmuCYP3A4sitrakonazolomneodporúča. Odporúča sa, aby sa tieto lieky nepoužívali 2 týždne pred liečbou itrakonazolom a počas nej, ak prínosy neprevážia riziko potenciálneho zníženia účinnosti itrakonazolu. Pri súčasnom podaní sa odporúča monitorovať antifungálnu aktivitu a ak je to potrebné, zvýšiť dávku itrakonazolu.


Lieky, ktoré môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie itrakonazolu

Silné inhibítory enzýmu CYP3A4 môžu zvýšiť biodostupnosť itrakonazolu. Príklady zahŕňajú:


Antiinfektíva: ciprofloxacín, klaritromycín, erytromycín


Antivirotiká: darunavir posilnený ritonavirom, fosamprenavir posilnený ritonavirom, indinavir(pozri tiež časťLieky, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom), ritonavir(pozri tiež časťLieky, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom).


Odporúčasa, abysa tieto liekypoužívalisopatrnosťoupri súčasnomužívaní kapsúlitrakonazolu. Odporúčasa, aby u pacientov, ktorímusiaužívaťitrakonazolsúčasneso silnýmiinhibítormiCYP3A4,bolistarostlivo sledovanéprejavy alebopríznakyzvýšených alebo predĺžených farmakologických účinkov itrakonazolu a ak je potrebné, aby sa znížila dávka itrakonazolu.V prípade potreby sa odporúča merať plazmatické koncentrácie itrakonazolu.


Lieky, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom

Itrakonazol a jeho hlavný metabolit hydroxy-itrakonazol, môžu inhibovať metabolizmus liečiv, ktoré sú metabolizované CYP3A4 a môžu inhibovať transport liečiv prostredníctvom P-glykoproteínu, čo môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií týchto liečiv a/alebo ich aktívnych metabolitov, ak sú podávané súčasne s itrakonazolom. Tieto zvýšené koncentrácie v plazme môžu zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické aj nežiaduce účinky týchto liekov. Liečivá metabolizované CYP3A4, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, môžu byť kontraindikované s itrakonazolom, pretože táto kombinácia môže viesť k ventrikulárnym tachyarytmiám, vrátane výskytu torsade de pointes, potenciálne fatálnej arytmie. Po ukončení liečby plazmatické koncentrácie itrakonazolu klesnú na takmer nemerateľné koncentrácie v priebehu 7 až 14 dní, v závislosti od dávky a trvania liečby. U pacientov s cirhózou pečene alebo u pacientov užívajúcich inhibítory CYP3A4, môže byť pokles plazmatických koncentrácií pozvoľnejší. To je dôležité najmä pri začatí terapie liečivami, ktorých metabolizmus je ovplyvnený itrakonazolom.


Lieky, ktoré interagujú sú rozdelené takto:

 • Kontraindikované: Za žiadnych okolností sa liek nesmie podávať súčasne s itrakonazolom, ale až po dvoch týždňoch po ukončení liečby itrakonazolom.

 • Neodporúčané: Odporúča sa, aby sa tieto lieky nepoužívali počas liečby a ani do dvoch týždňov po ukončení liečby s itrakonazolom, ak prínos neprevýši potenciálne zvýšené riziko vedľajších účinkov. Ak sa súčasnému užívaniu nedá vyhnúť, odporúča sa klinické sledovanie prejavov alebo príznakov súvisiacich so zvýšeným alebo predĺženým účinkom alebo s vedľajšími účinkami interagujúcich liekov, a ak je to potrebné odporúča sa ich dávka znížiť alebo liečba prerušiť. V prípade potreby sa odporúča merať plazmatické koncentrácie.

 • Užívanie s opatrnosťou: Odporúča sa starostlivá kontrola, ak je liek podávaný súčasne s itrakonazolom. Pri súčasnom podávaní sa odporúča, aby boli u pacientov starostlivo sledované znaky alebo príznaky súvisiace so zvýšeným alebo predĺženým účinkom alebo s vedľajšími účinkami interagujúcich liekov, ak je to potrebné odporúča sa ich dávka znížiť. V prípade potreby sa odporúča merať plazmatické koncentrácie.


Príklady liečiv, ktoré môžu mať plazmatické koncentrácie zvýšené itrakonazolom, sú uvedené podľa skupiny liečiva a s odporúčaním ohľadom ich súčasného užívania s itrakonazolom:


Skupina liečiva

Kontraindikované

Neodporúčané

Užívanie s opatrnosťou

Alfa-blokátory


tamsulozín


Analgetiká

levacetylmetadol (levometadyl),

metadón

fentanyl

alfentanil,

buprenorfín i.v. a sublingválny,

oxykodón

Antiarytmíká

disopyramid,

dofetilid,

dronedarón,

chinidín


digoxín

Antiinfektíva


rifabutína


Antikoagulanciá a antiagregačné lieky


rivaroxaban

kumaríny,

cilostazol,

dabigatran

Antikonvulzíva


karbamazepín


Antidiabetikárepaglinid,

saxagliptín

Antihelmintiká a antiprotozoiká

halofantrín


prazikvantel

Antihistaminiká

astemizol,

mizolastín,

terfenadín


ebastín

Antimigreniká

námeľové alkaloidy, ako dihydroergotamín,

ergometrín (ergonovín),

ergotamín,

metylergometrín (metylergonovín)


eletriptan

Antineoplastiká

irinotekán

dasatinib,

nilotinib,

trabektedín

bortezomib,

busulfán,

docetaxel,

erlotinib,

ixabepilón,

lapatinib,

trimetrexát,

vinca alkaloidy

Antipsychotiká, anxiolytiká a hypnotiká

lurasidon,

perorálny midazolam,

pimozid,

sertindol,

triazolam


alprazolam,

aripiprazol,

brotizolam,

buspiron,

haloperidol,

midazolam i.v.,

perospirón,

kvetiapín,

ramelteon,

risperidón

Antivirotikámaravirok,

indinavirb,

ritonavirb,

sachinavir

Beta-blokátorynadololom

Blokátory kalciových kanálov

bepridil,

felodipín,

lerkanidipín,

nisoldipín


iné dihydropyridíny, vrátane verapamilu

Kardiovaskulárne lieky, Rôzne

ivabradín,

ranolazin

aliskirén


Diuretiká

eplerenónGastrointestinálne lieky

cisaprid


aprepitant,

domperidón

Imunosupresíva


everolimus

budesonid,

ciklesonid,

cyklosporín,

dexametazón,

flutikazón,

metylprednizolón,

rapamycín (tiež známy ako sirolimus),

takrolimus,

temsirolimus

Hypolipidemiká

lovastatín,

simvastatín


atorvastatín

Lieky na respiračné ochorenia


salmeterol


SSRI, tricyklické antidepresíva a súvisiace antidepresívareboxetín

Urologické lieky


vardenafil

fesoterodín,

imidafenacín,

sildenafil,

solifenacín,

tadalafil,

tolterodín

Iné

kolchicín u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

kolchicín

alitretinoín (perorálna lieková forma),

cinakalcet,

mozavaptan,

tolvaptan


a Pozri tiež Lieky, ktoré môžu znížiť plazmatickú koncentráciu itrakonazolu

bPozri tiež Lieky, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu itrakonazolu


Lieky, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť znížené itrakonazolom


SúbežnépodávanieitrakonazolusNSAIDmeloxikamommôže znižovaťplazmatické koncentráciemeloxikamu. Odporúčasa, abymeloxikambol používanýsopatrnosťoupri súčasnompodávanísitrakonazolomajehoúčinkyalebonežiaduceúčinkymajú byťmonitorované. Odporúča sa, aby sa dávka meloxikamu v prípade potreby prispôsobila, ak je podávaná súbežne s itrakonazolom.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnililen u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Itrakonazol Sandoz sa nesmie užívať počas gravidity, s výnimkou život ohrozujúcich prípadov, kedy možný prínos pre matku preváži potenciálne riziko poškodenia plodu (pozri časť 4.3).


V štúdiách na zvieratách preukázal itrakonazol reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Údaje o použití itrakonazolu počas gravidity sú obmedzené. Počas post-marketingového sledovania boli hlásené prípady výskytu kongenitálnych abnormalít. Tieto prípady zahŕňali malformácie kostry, pohlavných a močových ciest, kardiovaskulárne malformácie, malformácie očí, ako aj chromozomálne a viacnásobné malformácie. Príčinná súvislosť s liečbou itrakonazolom nebola zistená.


Epidemiologické údaje o vystavení sa účinku itrakonazolu počas prvého trimestra gravidity – prevažne u pacientok krátkodobo liečených pre vulvovaginálnu kandidózu – nepreukázali zvýšené riziko malformácií v porovnaní s kontrolovanými osobami, ktoré neboli vystavené účinku žiadnych známych teratogénov.


Ženy vo fertilnom veku

Ženy vo fertilnom veku liečené itrakonazolom majú používať antikoncepčné opatrenia.

Účinná antikoncepcia sa má používať až do najbližšieho menštruačného krvácania po ukončení liečby itrakonazolom.


Laktácia

Veľmi malé množstvo itrakonazolu sa vylučuje do ľudského mlieka. Z tohto dôvodu sa majú zvážiť očakávané prínosy liečby kapsulami itrakonazolu oproti potenciálnemu riziku pre dojčenie. V prípade pochybností pacientka nemá dojčiť.


Fertilita

Na základe predklinických údajov o bezpečnosti sa nedokázal žiadny primárny účinok na fertilitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov sa musí zvážiť možnosť výskytu nežiaducich reakcií, ako sú závraty, poruchy videnia a strata sluchu (pozri časť 4.8), ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby za určitých okolností.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek v liečbe kapsulami itrakonazolu identifikované v klinických štúdiách a/alebo zo spontánnych hlásení boli bolesť hlavy, bolesť brucha a nauzea. Najzávažnejšie nežiaduce reakcie na liek boli závažné alergické reakcie, zlyhanie srdca/kongestívne zlyhanie srdca/pľúcny edém, pankreatitída, závažná hepatotoxicita (vrátane niekoľkých prípadov fatálneho akútneho zlyhania pečene) a závažné kožné reakcie. Frekvencie a ďalšie pozorované nežiaduce reakcie na liek nájdete v časti Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov. Doplňujúce informácie o ďalších závažných účinkoch pozrite v časti 4.4.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke nižšie boli získané z otvorených a dvojito zaslepených klinických štúdií s kapsulami itrakonazolu, v ktorých bolo 8499 pacientov liečených na dermatomykózy alebo onychomykózy, alebo zo spontánnych hlásení.


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie na liek podľa triedy orgánových systémov. V rámci každej triedy orgánových systémov sú nežiaduce reakcie na liek zoradené podľa výskytu s použitím nasledujúceho pravidla:

:


Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10000)

Neznáme (frekvencia výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Časté

1/100 až < 1/10

Menej časté

≥ 1/1000 až < 1/100

Zriedkavé

≥ 1/10 000 až < 1/1000

Infekcie a nákazy


sinusitída, infekcia horného dýchacieho traktu, rinitída


Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia


Poruchy imunitného systému10


hypersenzitivita *


sérová choroba, angioneurotický edém, anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživyhypertriglyceridémia

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy,


hypoestézia, parestézia, dysgeúzia

Poruchy okaporucha zraku (vrátane diplopie a zahmleného videnia)

Poruchy ucha a labyrintudočasná alebo trvalá strata sluchu*,

tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnostikongestívne zlyhanie srdca*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha, nauzea


vracanie, diarea, obstipácia,

dyspepsia,

flatulencia

pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest


abnormálna funkcia pečene

závažná hepatotoxicita (vrátane niekoľkých prípadov fatálneho akútneho zlyhania pečene)*, hyperbilirubinémia

Poruchy kože a podkožného tkaniva


urtikária, vyrážka,pruritus


toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, multiformný erytém, exfoliatívna dermatitída, leukocytoklastická vaskulitída, alopécia, fotosenzitivita

Poruchy obličiek a močových ciestpolakizúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


poruchy menštruácie


erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaedém


Laboratórne a funkčné vyšetreniazvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi


* pozri časť 4.4.


Popisvybraných nežiaducich reakcií
Nasleduje zoznamnežiaducichúčinkov spojených sitrakonazolom, ktoré boli hlásené vklinickýchštúdiáchs perorálnym roztokomitrakonazolua s intravenóznymitrakonazolom, okremnežiaduceho účinku pod pojmomZápal vmiestevpichuinjekcie, ktorý je špecifickýpreinjekčnúcestu podania.


Poruchy krvi a lymfatického systému

granulocytopénia, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému10

anafylaktoidná reakcia,


Poruchy metabolizmu a výživy

hyperglykémia, hyperkaliémia, hypokaliémia, hypomagnezémia

Pschychiatrické poruchy

stav zmätenosti

Poruchy nervového systému

periférna neuropatia*, závrat, somnolencia, tremor

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zlyhanie srdca, zlyhanie ľavej komory srdca, tachykardia

Poruchy ciev

hypertenzia, hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

pľúcny edém, dysfónia, kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

gastrointestinálne poruchy

Poruchy pečene a žlčových ciest

akútne zlyhanie pečene*,

hepatitída,

žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

erytematózna vyrážka, potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia, artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

porucha funkcie obličiek, inkontinencia moču

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

generalizovaný edém, opuch tváre, bolesť na hrudníku, horúčka, bolesť, únava, triaška


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotranferázy, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina gama-glutamyltransferázy, zvýšená hladina pečeňových enzýmov, abnormálne výsledky vyšetrenia moču


Pediatrická populácia

Bezpečnosť perorálneho roztoku itrakonazolu bola hodnotená u 250 pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 14 rokov, zahrnutých do 5 otvorených klinických štúdií. Týmto pacientom bola podaná najmenej 1 dávka itrakonazolu vo forme perorálneho roztoku na profylaxiu mykóz alebo na liečbu orálnych áft alebo systémových mykóz. Na základe súhrnných údajov o bezpečnosti z týchto klinických štúdií boli najčastejšie hlásené nasledujúce nežiaduce účinky u pediatrických pacientov: vracanie (36 %), pyrexia (30,8 %), hnačka (28,4 %), zápal slizníc (23,2 %), vyrážka (22,8 %), bolesť brucha (17,2 %), nevoľnosť (15,6 %), hypertenzia (14,0 %) a kašeľ (11,2 %). Charakter nežiaducich účinkov u pediatrických pacientov je podobný nežiaducim účinkom pozorovaným u dospelých pacientov, ale výskyt je u pediatrických pacientov vyšší.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Prejavy a príznaky

Vo všeobecnosti nežiaduce účinky hlásené v súvislosti s predávkovaním boli v súlade s tými, ktoré boli hlásené pri užívaní itrakonazolu(pozri časť 4.8)


Liečba

V prípade predávkovania sa má začať s podpornými opatreniami. Ak je to vhodné, má sa podať aktívne uhlie.

Itrakonazol nie je možné odstrániť hemodialýzou.


Nie je známe žiadne špecifické antidotum.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimykotiká na systémové použitie, triazolové deriváty

ATC kód: J02AC02


Mechanizmus účinku

Itrakonazol inhibuje 14‑α-demetylázu v hubách, čo vedie k deplécii ergosterolu a narušeniu syntézy membrán húb.


Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)

Vzťah FK/FD pri itrakonazole, a aj celkovo pri všetkých triazoloch, nie je dostatočne preskúmaný, čo je komplikované kvôli obmedzeným údajom o farmakokinetike antifungálneho účinku.


Mechanizmus rezistencie

Zdá sa, že rezistencia húb na azoly sa vyvíja pomaly a je často dôsledkom viacerých génových mutácií. Mechanizmy rezistencie, ktoré boli popísané, sú:

- nadmerná expresia génu ERG11,ktorý kóduje 14-α-demetylázu (cieľový enzým)

- bodová mutácia génu ERG11, čo vedie k zníženej afinite 14-α-demetylázy k itrakonazolu

- prenášač nadmernej expresie liečiva, následkom čoho je zvýšený eflux itrakonazolu z buniek húb (napr. odstránenie itrakonazolu z jeho cieľového miesta)

- skrížená rezistencia. Skrížená rezistencia bola v rámci početnej azolovej triedy liečiv pozorovaná pri druhoch Candida, i keď rezistencia voči jednému liečivu zo skupiny ešte neznamená rezistenciu voči ostatným azolom.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty itrakonazolu boli použitím EUCAST metód stanovené zatiaľ iba pre Aspergillus spp.Hraničné hodnoty sú uvedené v tabuľke nižšie (podľa EUCAST Antifungal Clinical Breakpoint Table v. 4.1, platná od 2012-03-05).


Antifungálna látka

Hraničné hodnoty v závislosti od druhu (S≤/R>) (mg/l)

Hraničné hodnoty nezávislé od druhu

S≤/R>


A. flavus

A. fumigatus

A. nidulans

A. niger

A. terreus


Itrakonazol1

1/2

1/2

1/2

IE2,3

1/2

IE3


A. = Aspergillus

S = Susceptible (citlivý), R = Resistant (rezistentný)

 1. U pacientov liečených na mykotickú infekciu sa odporúča sledovanie koncentrácie itrakonazolu.

 2. Hodnoty ECOFFs (Epidemiological Cut Off ) pre tieto druhy sú vo všeobecnosti o jeden stupeň vyššie ako pre A. fumigatus.

 3. Hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) pre izolované druhy A. niger a A. versicolor sú vo všeobecnosti vyššie ako pre A. fumigatus. Či sa to interpretuje aj do slabšej klinickej odpovede nie je známe.

IE = Insufficient Evidence (nedostatočný dôkaz) – Nie je tu dostatok dôkazov na stanovenie hraničných hodnôt pre tieto druhy.


Za použitia CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) metódy boli stanovené hraničné hodnoty itrakonazolu na základe údajov pre druhy Candidapri superficiálnych mykotických infekciách. Hraničné hodnoty z CLSI sú : citlivosť ≤ 0,125 mg/l a rezistencia ≥ 1 mg/l.


Prevalencia požadovanej rezistencie sa môže líšiť geograficky a s časom pri vybraných druhoch. Potrebné sú lokálne údaje o rezistencii, najmä pri liečbe závažných infekcií. Keď lokálna prevalencia rezistencie je taká, že prospešnosť liečiva je sporná pri aspoň niektorých typoch infekcií, má sa nevyhnutne vyhľadať pomoc odborníka.


Citlivosť húb na itrakonazol in vitrozávisí od množstva inokula, inkubačnej teploty, rastovej fázy huby a od použitej živnej pôdy. Z týchto dôvodov môže byť minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) itrakonazolu veľmi odlišná. V tabuľke nižšie citlivosť húb vychádza z MIC90 < 1 mg itrakonazolu/l. Neexistuje korelácia medzi in vitro citlivosťou a klinickou účinnosťou.


Bežne citlivé druhy

Aspergillus spp.2

Blastomyces dermatitidis1

Candida albicans

Candida parapsilosis

Cladosporium spp.

Coccidioides immitis1

Cryptococcus neoformans

Epidermophyton floccosum

Fonsecaea spp. 1

Geotrichum spp.

Histoplasma spp.

Malassezia (predtým Pityrosporum) spp.

Microsporum spp.

Paracoccidioides brasiliensis1

Penicillium marneffei1

Pseudallescheria boydii

Sporothrix schenckii

Trichophyton spp.

Trichosporon spp.

Druhy, pre ktoré môže byť získaná rezistencia problém

Candida glabrata3

Candida krusei

Candida tropicalis3

Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Absidia spp.

Fusarium spp.

Mucor spp.

Rhizomucor spp.

Rhizopus spp.

Scedosporium proliferans

Scopulariopsis spp.


1 Tieto patogény sa môžu vyskytnúť u pacientov, ktorí sa vrátili z cesty mimo Európy.

2 Bol zaznamenaný výskyt kmeňov Aspergillus fumigatusrezistentných na itrakonazol.

3 Prirodzená stredná citlivosť.


Pediatrická populácia

Znášanlivosť a bezpečnosť perorálneho roztoku itrakonazolu sa skúmala pri profylaxii fungálnych infekcií u 103 pediatrických pacientov s neutropéniou vo veku 0 až 14 rokov (medián 5 rokov) v otvorenej nekontrolovanej klinickej štúdii fázy III. Väčšina pacientov (78 %) sa kvôli hematologickým zhubným nádorom podrobila alogénnej transplantácii kostnej drene. Všetkým pacientom sa podával perorálny roztok itrakonazolu v dávke 5 mg/kg/deň ako jedna dávka alebo rozdelená dávka. Vzhľadom na plán štúdie sa nedali vyvodiť žiadne formálne závery týkajúce sa účinnosti. Najčastejšie nežiaduce účinky súvisiace alebo pravdepodobne súvisiace s itrakonazolom boli vracanie, abnormálna funkcia pečene a bolesť brucha.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické štúdie s itrakonazolom po jednorazovom alebo opakovanom podávaní boli uskutočnené na zdravých dobrovoľníkoch, v určitých populáciách a u pacientov. Itrakonazol sa obvykle dobre absorbuje. Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú v priebehu 2 ‑ 5 hodín po perorálnom podaní. Itrakonazol podlieha rozsiahlej metabolizácii v pečeni, ktorej výsledkom je viacero metabolitov. Hlavným metabolitom je hydroxyitrakonazol, ktorý dosahuje 2-násobne vyššie plazmatické koncentrácie oproti nezmenenému liečivu. Terminálny biologický polčas itrakonazolu je 17 hodín po jednorazovom podaní a stúpa na 34 - 42 hodín po opakovanom podaní. Farmakokinetika itrakonazolu je nelineárna. Následne, po viacnásobnom podaní sa liečivo kumuluje v plazme. Rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 15 dní s koncentráciami Cmax0,5 mikrogramov/ml po podaní 100 mg itrakonazolu jedenkrát denne; 1,1 mikrogramov/ml po podaní 200 mg itrakonazolu jedenkrát denne a 2,0 mikrogramov/ml po podaní 200 mg itrakonazolu dvakrát denne. Po ukončení liečby poklesnú plazmatické koncentrácie itrakonazolu v priebehu 7 dní takmer pod hranicu detekcie. Pri vyššom dávkovaní sa v dôsledku saturačného mechanizmu počas metabolizácie v pečeni zníži klírens itrakonazolu. Itrakonazol sa vylučuje močom (približne 35 %) a stolicou (približne 54 %) vo forme inaktívnych metabolitov.


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa itrakonazol rýchlo absorbuje v organizme. Maximálne plazmatické hladiny nezmeneného liečiva sa dosahujú v priebehu 2 ‑ 5 hodín po podaní. Absolútna biodostupnosť itrakonazolu po perorálnom podaní je 55 %. Maximálna biodostupnosť itrakonazolu po perorálnom podaní sa dosiahne ak sa užije bezprostredne po jedle.


Distribúcia

Väzba itrakonazolu na proteíny v plazme je 99,8 %, hlavne na albumín v plazme (99,6 % predstavuje hydroxymetabolit). Itrakonazol má výraznú afinitu aj k lipidom. Len 0,2 % liečiva sa nachádza v plazme v neviazanej forme. Itrakonazol má zdanlivý distribučný objem > 700 l v tele, čo poukazuje na rozsiahlu distribúciu do telesných tkanív: Koncentrácie zistené v pľúcach, obličkách, pečeni, kostiach, žalúdku, slezine a svaloch boli 2 až 3‑násobne vyššie, než sú zodpovedajúce koncentrácie v plazme. Podiel mozog/plazma bol okolo 1.

Hladiny itrakonazolu v koži sú až 4-krát vyššie než v plazme. Rýchlosť eliminácie cez kožu závisí od regenerácie epidermy.


Terapeutické hladiny vo vaginálnom tkanive pretrvávajú počas nasledujúcich 3 dní od podania dávky 200 mg itrakonazolu dvakrát v jeden deň. Jednodňová liečba je preto dostatočná.


Metabolizmus

Itrakonazol sa rozsiahlo metabolizuje v pečeni, ktorej výsledkom je viacero metabolitov. Hlavným metabolitom je hydroxyitrakonazol, ktorý má in vitroantimykotický účinok porovnateľný s itrakonazolom. Plazmatické koncentrácie hydroxymetabolitu sú približne dvojnásobne vyššie ako plazmatické koncentrácie itrakonazolu. Ako sa zistilo v in vitro štúdiách, CYP 3A4 je dôležitým enzýmom zahrnutým do metabolizmu itrakonazolu.


Eliminácia

V priebehu jedného týždňa sa približne 35 % itrakonazolu vylučuje močom vo forme neaktívnych metabolitov a asi 54 % stolicou. Renálna exkrécia nezmeneného liečiva je menej ako 0,03 % z podanej dávky, zatiaľ čo eliminácia stolicou sa pohybuje v rozpätí 3 až 18 % z podanej dávky.


Keďže sa zdá, že množstvo vylúčeného itrakonazolu z tkaniva obsahujúceho keratín do organizmu je zanedbateľné, je možné predpokladať, že itrakonazol sa vylučuje z týchto tkanív prostredníctvom regenerácie epidermy. Zatiaľ čo itrakonazol už nie je možné po 7 dňoch po ukončení liečby detekovať v plazme, terapeutické hladiny v koži pretrvávajú po 4-týždňovej liečbe počas 2 - 4 týždňov. V nechtoch je možné zistiť hladiny itrakonazolu už v priebehu prvého týždňa po začatí liečby. Po ukončení 3‑mesačnej liečby sú terapeutické hladiny stále detekovateľké počas minimálne 6 mesiacov.


Osobitné skupiny pacientov

Hepatálna insuficiencia

Vykonala sa farmakokinetická štúdia s dávkou 100 mg itrakonazolu (jedna 100 mg kapsula) u 6 zdravých osôb a 12 osôb s cirhózou pečene. Nepozorovali sa žiadne štatisticky významné rozdiely v AUCmedzi oboma skupinami. U osôb s cirhózou pečene sa zaznamenal štatisticky významný pokles v priemernom Cmax(47 %) a 2-násobný nárast v polčase eliminácie itrakonazolu (37 ± 17 oproti 16 ± 5 hodín) v porovnaní so zdravými osobami.


Nie sú dostupné údaje o dlhodobej liečbe itrakonazolom u pacientov s cirhózou pečene (pozri časti 4.2 a 4.4).


Renálna insuficiencia

K dispozícii sú len obmedzené údaje o perorálnom podávaní itrakonazolu pacientom s poruchou funkcie obličiek. Ak sa liek podáva tejto skupine pacientov, je potrebná opatrnosť.


Pediatrická populácia

Vykonali sa 2 farmakokinetické štúdie u detí s neutropéniou vo veku 6 mesiacov až 14 rokov, ktorým sa podával perorálny roztok itrakonazolu v dávke 5 mg/kg jedenkrát alebo dvakrát denne. Expozícia itrakonazolu bola o čosi vyššia u starších detí (6 až 14 rokov) v porovnaní s mladšími deťmi. U všetkých detí sa účinná plazmatická koncentrácia itrakonazolu dosiahla počas 3 až 5 dní po začatí liečby a udržiavala sa počas celej liečby.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje s itrakonazolom nenaznačili riziko génovej toxicity, primárnej karcinogenity ani porúch fertility. Pri vysokých dávkach sa pozorovali účinky na kôru nadobličiek, pečeň a mononukleárny systém fagocytov, no zdá sa, že význam týchto zistení pre navrhované klinické použitie je malý. Zistilo sa, že itrakonazol vo vyšších dávkach vyvoláva dávkovo-závislé zvýšenie tehotenskej toxicity, embryotoxicity a teratogenity u potkanov a myší. Celkovo sa po chronickej liečbe itrakonazolom pozorovala nižšia minerálna denzita u juvenilných psov a pokles aktivity kostnej platničky, zúženie zona compacta veľkých kostí a zvýšenie krehkosti kostí u potkanov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Ďalšie zložky

Sacharóza

Kukuričný škrob

Hydroxypropylmetylcelulóza

Makrogol


Telo kapsuly

Oxid titaničitý (E 171)

Želatína


Vrchnák kapsuly

Oxid titaničitý (E 171)

Želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Blistre uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Kapsuly sú balené v blistroch. Blistre sú balené v papierovej škatuľke.


PVC/Al alebo PVC/PVDC/Al blistre

4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 60, 84, 90 a 100 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z liekov má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


26/0301/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29. apríl 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: 31. júl 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2013

1Itrakonazol Sandoz 100 mg tvrdé kapsuly