+ ipil.sk

Jext 150 mikrogramovPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07913


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Jext 150 mikrogramov

Jext 300 mikrogramov


injekčný roztok naplnený v injekčnom pere


Adrenalín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Jext a na čo sa používa

 1. Skôr ako použijete Jext

 1. Ako používať Jext

 2. Možné vedľajšie účinky

 3. Ako uchovávať Jext

 4. Ďalšie informácie


1. ČO JE JEXT A NA ČO SA POUŽÍVA


Jext obsahuje sterilný roztok adrenalínu v injekčnom pere pre núdzové podanie jednej dávky adrenalínu do vonkajšej časti stehenného svalu (intramuskulárna injekcia).


Jext sa používa na akútnu liečbu náhlej život ohrozujúcej alergickej reakcie (anafylaktický šok) po pichnutí alebo uštipnutí hmyzom, po jedle alebo liekoch alebo fyzickej námahe.


Príznaky signalizujúce nástup anafylaktického šoku sa prejavia do niekoľkých minút po vystavení sa alergénu a zahŕňajú: svrbenie kože, zvýšený výskyt vyrážok (podobné žihľavke), sčervenanie, opuchnutie pier, hrdla, jazyka, rúk a nôh, dychčanie, chrapľavosť, nevoľnosť, vracanie, žalúdočné kŕče a v niektorých prípadoch aj stratu vedomia.


 1. SKÔR AKO POUŽIJETE JEXT

Jext sa môže použiť vždy pri závažnej alergickej reakcii.

Avšak, ak ste alergický (precitlivený) na disiričitan sodný alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Jext, váš lekár vás poučí, za akých okolností máte Jext použiť.

Ďalšie informácie o precitlivenosti na siričitany nájdete v časti: Dôležité informácie o niektorých zložkách Jextu.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Jextu

 • ak máte ochorenie srdca

 • ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy

 • ak máte vysoký krvný tlak

 • ak máte cukrovku

 • ak máte nádor na nadobličikách (feochromocytóm)

 • ak máte zvýšený tlak v oku (glaukóm)

 • ak máte ochorenie obličiek alebo prostaty

 • ak máte nízke hladiny draslíka alebo vysoké hladiny vápnika v krvi

 • a/alebo ak ste starší, tehotná alebo dieťa, ktoré váži menej ako 15 kg, je väčšie riziko vzniku nežiaducich účinkov.

Porozprávajte sa s vašim lekárom, ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka.


Návod na použitie sa musí starostlivo dodržiavať v snahe vyhnúť sa náhodnej injekcii.

Jext podávajte len do vonkajšej strany stehna. Nepodávajte do sedacieho svalu, pretože hrozí riziko náhodného podania injekcie do žily.


Upozornenie

Náhodné podanie injekcie do rúk alebo nôh môže spôsobiť zníženie prietoku krvi v postihnutej oblasti. Ak dôjde k náhodnému podaniu injekcie do týchto miest, ihneď vyhľadajte najbližšiu pohotovosť alebo pohotovostné oddelenie nemocnice.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní niektorých z nasledujúcich liekov:


 • Lieky na liečbu depresie ako tricyklické antidepresíva alebo inhibítory monoaminooxidázy (MAO-inhibítory), pretože môžu zvyšovať účinok adrenalínu

 • Lieky na liečbu Parkinsonovej choroby ako inhibítory katechol –O- metyltransferázy (COMT inhibítory), pretože môžu zvyšovať účinok adrenalínu

 • Lieky, ktoré môžu vyvolať senzitívnosť srdca k nepravidelnému rytmu (arytmia) ako digoxín alebo chinidín.

 • Alfa a beta blokátory (lieky na ochorenia srdca) alebo lieky na liečbu porúch nervového systému, pretože môžu znížiť účinok adrenalínu.


Hladina glukózy u pacientov trpiacich na cukrovku sa má po použití Jextu starostlivo sledovať, pretože adrenalín môže zvýšiť hladinu cukru v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Dostupné sú len obmedzené skúsenosti o použití počas gravidity. Ak ste tehotná, neváhajte použiť Jext v akútnej situácii, pretože váš život i život vášho dieťaťa môže byť v ohrození.

Nepredpokladá sa, že by Jext mal vplyv na dojča.

Povedzte vášmu lekárovi, ak ste tehotná alebo dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Podanie adrenalínovej injekcie neovplyvní schopnosť riadiť vozidlo a obsluhovať stroje , môže ju však ovplyvniť anafylaktická reakcia. Ak vás ovplyvní, neveďte vozidlo.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Jextu

Jext obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže zriedkavo zapríčiniť vážne hypersenzitívne reakcie (alergia) alebo sťažené dýchanie (bronchospazmus).

Váš lekár vás poučí, za akých okolností máte Jext použiť.

Jext obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate bez sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ JEXT


Vždy používajte Jext presne tak ako vám povedal lekár. Uistite sa, či rozumiete, v ktorej situácii máte použiť Jext. Ak si nie ste niečím istý ohľadne použitia, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Dávku lieku určí váš lekár a bude prispôsobená individuálne pre vás.


Dospelí a deti s hmotnosťou nad 30 kg – bežnádávka pre alergikov v akútnej situácii je 300 mikrogramov adrenalínu podaného injekciou do vonkajšieho stehenného svalu (intramuskulárne podanie)


Deti s hmotnosťou medzi 15 kg a 30 kg - bežnádávka pre alergikov v akútnej situácii je 150 mikrogramov adrenalínu podaného injekciou do vonkajšieho stehenného svalu (intramuskulárne podanie). Nezabudnite: správna dávka Jextu závisí od telesnej hmotnosti. Dávku bude potrebné zvýšiť, ako vaše dieťa rastie a bude potrebné to prediskutovať s lekárom.

Ak spozorujete príznaky akútnej alergickej reakcie, použite v prípade potreby Jext ihneď, cez svoje oblečenie.

Po použití môže zostať nejaká tekutina v injekčnom pere, ale nemôže sa znovu použiť.

Niekedy nestačí jedna dávka adrenalínu na úplné potlačenie prejavov alergickej reakcie. Z tohto dôvodu vám môže lekár predpísať viac ako jedno balenie Jextu. Ak sa vaše príznaky pretrvávajú, môžete podať druhú injekciu po 5 – 15 minútach, ak vám to váš lekár odporučil. Pre takýto prípad je dobrým riešením nosiť so sebou vždy viac ako jeden Jext.


Spôsob použitia

Jext je vyrobený tak, aby ste ho mohli použiť cez odev alebo priamo do kože vonkajšej strany stehna.

Jext sa má pevne pritlačiť na vonkajšiu časť stehna do najväčšej časti stehenného svalu. Keď pritlačíte Jext pevne do stehna, pružinou sa aktivuje piest, ktorý zatlačí skrytú ihlu cez tesnenie na konci čierneho hrotu do stehenného svalu a uvoľní dávku adrenalínu.

Návod na použitie Jextu sa musí dôsledne dodržiavať.


Jext sa má podávať LENdo vonkajšej strany stehna.

Nesmie sa podávať do sedacieho svalu (zadku).


Návod na použitie

Predtým ako budete potrebovať Jext použiť, podrobne sa oboznámte, kedy a ako ho máte použiť.

Počas výučby ako správne používať Jext, môže lekár použiť Jext Simulátor aby zabezpečil, že Vy a ostatní rodinní príslušníci alebo opatrovatelia sú si istí, čo robiť, keď nastane alergická reakcia.

Postupujte podľa týchto pokynov iba keď ste pripravený na podanie:


 • Nikdy nedávajte palec nôh alebo rúk na čierny hrot, pretože to je miesto, odkiaľ vyjde ihla.


 • Pokiaľ nie ste pripravený k podaniu NEODSTRAŇUJTE žltý poistný uzáver


Pre správne podanie si pozrite obrázky a dodržujte tieto nasledujúce pokyny:
mOruAlYMHDqiqqlVWVpiZmQX9EOjhtQzYIWTHDmEXUCDAoxi3+fPqamsnTLB+9MdDvKxsa2srO2A/sOnn4rCPAMCNEXU4VkJCor2tTUlJSVtbi1RVtWt3RGhQcMTePcIunaCARzFkMsXSyqqL2qWgqBAbFR28M3SSjQ2dTsdiMKBt6vtK3khCTk5OTEwM9OIpFErg9u8hVqPMjgQojh45I89cwFOxefPngfabSqXKy8sDxRAIhNra2rH6+nIjt0mCWEHwSktLxcXEKt9VsFNu3rgxesyY0PCwwG3b2bPdRh7wKGbtqtXRRw4zehgqKir7Ig8CRw36McYmJiVvS+J//w2WS4ggQC7Ao/yTnd3c3Bxz5HBWVtY4K6u6urqy0tJv3dyEXTpBAZvzfJmaKiMjU1CQ39DQoKWtraOrm5KSot3/6XEEgcFgAjZsBHeIkZFRdlbW1G++ERcX19PTA5vt7e1fPn54Ao9i7iY/6P+QPGPGDLAcwXMiCaMIYGlnZ8eemg/a5bKyMrCirKRc8pb7G0EjBkF10N4UVbW3d2irKwjo/KKAFEaK3anX0NAwMTEBK5ygFiBLmCUTJAJRDI3e43PwenHV+5BFNs62AouoKHqkZJYGxt2eOU5XnN62ddiOTP47AlEMWlzMyVx7jrWunDS6qqZ++I7q8ktbZ1dDG/mfvAoFKSR+DJ+ErmfOom1tbR3B/Zj+uEw2zJ7M/I3w4oVLwi6LoIBTMfTqKgb546tV6NFjZGVlwZM2jJcQTShJtznrYioqktaTxk/4mg9sDAvgUUxXVxeQS2dsJD31GScRf/6GuIYmLOcXZYBcKAfDOJtiBiYoLA50fYVYJIECp49hNH98sQEYrq+/GZG0tDA/poo2NAKV7SnIYSeKm5ijiWOhigqhFk2AwKMYKSkp4E7wMccoiTe64qIkvbyx7p4ogXymQIRgB7sDjS+74tSEc9htwaBJEna5BAsMiqHT6WHhEQH+AaqqKtDEyShDY5o0vqeS1NPT4+3tffLE8cFfQsQB9wZ24RLwT9gFGQpgUAwz8ps4Oi0tDXia/IJCa+vxKSkvLMzN31W8g1jfTdQ3MBj8VUSQoqLiqOhYAoHQ0NAoLy8vJSVJIlWNGqWXn59vM2kSO8ybsMsIPzAo5m1xMRaHk1eQRzE/MQ21NDNbd2kZaTlZptPW0ByxPy3h8cwXVdmK0dHVkZSQAIrR1NAAihk9mlBXVzfUihnYjLhBAuu5hT77qpf2jOiAv+yj/a2G5LtcH2qNQvWpP+prbUGrTN536GalkkugK+nXhgWhM1RgtCqN9Dih1Mh9itogziGqL/4I1HBQV/WfdwuNZ9uriV71KU1VtXWt7e8e/qlJvtlsPr8+Ipwzl2/J72oG+rO9xv8clsic1Ofg65L6iLgnFDqykrTilp8Fc0Jb29F1Xv8YYmf96F3ruZj1Rbuda3C/7GdNmVu7Wf/K2sgq66KAQzucv1o0omcyNp8YrmVSgFZS8N7bJZD1jv1Oz9cuOtttYPC/5RPuhtySNIVw9n7jrj7Sv7gT2rW8yu+2jxnTcqSf1izPMNKbEbSgbqkX09Cu303PP3ePNdcwyqt22+qoFpt8atRWZxhEA6cTqPnj5wvmQXfWGIvX3PCOrc670GcuH8Yj8nKoAy4z5nLvpD6GnUttWHgoBLkfNuid/4j3O36WmZXbqs76ot1UevLO1R+mzGXputiPlwwbhFwgWBSjoalJ7uxsbmpmv7AoJ8/svnS0d7S0tkLM2X5Vhob89ny5DNfckX79innw9Y0v3c+8sVVSdI+OCXfAZERn+8QcXPJu9w6GzXc1h0JDoPdLD5hIsv9+WutPsbJyW42Zhg62SA1brdBruCTqD4sdHaGIwcqF/RIMWow5TbiR2ZVhRkpn6wcYREf7KzpwKClpGfH3nM3uttq3eZy5fBLysrhPPtCNIjh5jz3l3/X9LiKPgQz2F+3a+k6Zo/TwXyRuYFCMhYUFDofpaGs9evhXJxfnspKSB0l3wD+QBZ6SJk6c+LkD2fPcamtq+k1Y5zIcg9JSX556P1GF4OmkKfYKqyT7qYFQerPW6u/bQN0XPobHJ897Df3pXEM4AH1eJXm56moScQyBTqdVvivX0dIoLy0xNjR4/vffTk6f/UI6ew62qZkZMN2nOeLy42a5/B60JEWa4DANeAxLL+fnB3jM5fsARlZZd47tZI3PurlP5wpOxP12ZO+G+VWBl3y/uncMg2LweDxxDBGYjL3JYHwUMpFIlGZFueXANTUQpDz5+xnEDZfhxJTs5i86F3M98WWH0mIfHpZDYeTkledN/Ebjc9X51HCWKu/GkiL81pGCYnwH0Ts2NDSsqq56mZaOl5MDTqWlqam9rZVCJrvMcJXvM0OWDfv2ePznnxfPnQebrrNm8gzsgFKevOnM9U3sDVbMV0f7D3msuXwQZNU77e30Qagpeft98zkBH57I0H2yeuf7cU+Z237r1lfXt/cigzx+gHBFNuBw/PQpHvMCeRnO6irHcm7syWFWAadY5jl4EqpL3pbl4ubz4fUtmT5ZEDR/BivtE8NpfH8+EbbKfZbGxsaCggJwe1y+dPFdWTknXXeUXnhExKBPT6t+kpS1dEUEnodjFRzwKIZK7RIX/2wgAeBXysvLq6qq8nJzubLWrV7Tf39+Z6swqp9ffW3vt1vk3vcDFa+rrc3OzuorF+gzES0gviuO1nCLvje4En4F8ChGR1f35YsXXIk9PT3KKsyvJ2KxWCcW27ZvB845PY0J2zmDu+3KtWuK/Xw4X6A03I4/GMwJBAV7evkcNzd2hKU32dm3ExPZbfFaXx9gDf5PObRDTbyARzH6+vrpaema2jq5ufnZ2Tne69aB7kxbR3tJCfcL0hwjBgUHs4348+nTX2G74RXDDNwznCAP7Kbq2dOnr1+/7tfz7ReLivo6bk264y+rjHh4cOGMKsFzsUmTJu0OjzAzM9XU1CgpLX35MlVFWaW1tTUw6MfPHcIxIq/M/kG82rOPhr+YtnONUf9weSI8HMcL4FDZQR54ZdIbS14llurPKljteV3CFMJNj/WjlraS27PPcIajwF5deedXnqibP+nlphMtNnmt6zTu7EtshzDErQd+lLs8ed45VUOirkJPO7WhflpU78gefMBmZVU11czXWThp6bzcfBkZ6ZzsN2oa6kpf+YHNfob7KcaG2thBbsqND96VWESZGBjPfBBghvIKy1ftOXe9wyafGj6jan8YJx7YpUmLflcbq62nIdneXPfe6QhzZE9UfsUYAFq9Q00l7cYQ49PhqMbksD1qy/Ydny1NuFEIRSzHHIqwjTnnJf8owCupMAxiDtyFGdeWdksU/up3tbQRslCHtWSwKcbDw/N9fT3ooHR2dEycaO25zFNPV3eQHZQ+hmuxAVsdry8kGO686f1y8eWMydK9obxOTM2taoYiAiZkR6zuGw+MOXAXaFhbDaHzT/k+KGmkm6kLxAkJPgYW13AUhFHCNFc2UhicYQtQLwZKCodvbif3Dty1v95zqNJRWxAf3YbNiI7THMFy0SJBTjamtNSWvrx/S4WwzF4Lld4byuvjOOanY3TMgTsUJTNuT6UBESdA7yJ4x8U1HKU4NeCHCUnh/j+vXEYkRfmFTF9qk+/vmQxapT0HLMQvM49gUJoqCtPvvc3KLrif57qcR1P+9QyPtr8XpUle7on7r93Adeqt8JXtDeW16dYcQuUFPz/S5jWuKX3igTEP6CE3kwrTSaTM/Bf3imav4NV9HBy1NbX9EymULiteD88DAK3udjiduWJnDbHGk1ofh0SCitsHcw1HjY9nBaSyd2SnzecMUgSw4lVBax4k8xi3gAPRVEw/w0H1j4OBx1WZEnJuyoedZjItxw7ltWEpO8mOOx4YtOb8YwFZjoXeKD1lZRUMDtdNpXZ2dlK7KHQavampacYMVzhOT3uf+rhwlqOusIKF8kI0FcMN433GvULz2boi9+KwlpZWVxf3ZDZlFeV/C4HOB2gV552XnOE4E3wMD8WgVFz2XXYRdil4gMPhlICPwWDu3rnT0dFuYGSkpq7Os6kaMQwPxYgsi5cs+eGHQCDp169e0Wi00pJSOo22aq23sMslQBDFDApNTc2zZ89ArIh/lSTSN1OnwtQeiS6IYuDBhIWwSzEUIIpB4A9EMQj8gSgGgT94KIbICu+GgMATbsWM1GjNCHCBtEoI/PH/L/EDoCucrm8AAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 1" align="bottom" width="187" height="116" border= "0">

UMORv8Ow01qnAPtUfPuY+yV8qJdHW3g6QkIdLQ0MNuUN/XRhvK99V1Xx89+HT2XDfpZJiTLQ0WVdvuNpZeni4z2BhgWO3bNuGtirAQzAqCIfIos54ziozkThhydbMGP7V9K5ljRnhAdKrN2/hAycbq5qivL65DbjKWTP+69qAOAQ/ZJyTtEG5qJDgmQtp5oa6C/j5kB3WKymAq3TxDaSeOs3Vw7O1tfXunTvDRAWQ9M1twZLwn0VognH60YK93HLfxw22goxcAKcHUfqAoxUaEiLtjesAiZSYMGauCCXA1dazZ4ppsMJPnxsq3r0XXiCguHwpnDDA3VFNxzg4KKi8vHyPhcX55PNoBwh4ICu5mZ2DZ1qBhjTwhNJYmkic5vHwQG6N//4ASUiAH+doE0AFz+tRfhEtLQ18ra37DMm6R8BRE72tbyrfuVqZo3oxZ97O9jkSvktPG3h4OVoFnYjebWX79etXUVHRnz87sdKK1MysRSILB65mIZD8AgJEhgIJNbE4cfPxWZiF7DbQxednC6kUJH4DzPOBLOKC/up08DAH6+y29g4ktqF612PcoLyakWHqidh4qAPAziHkFBUVFW/fvJk9e7a9g8OJ48c1jPcmRx5Be8iil6Xvaj70Nw6JYEioicUJvDkr6+yUjOtgDQPvCc/rbm7eySBfPM98M/vBg0dPz50ILnn9BivFWC4rXVtffyXrtoaaMu9cThoaGiYmpt3m5jbW1tzc3FxcXFo7LRIjQhBUwvMFIJjhNKzhQEJNLE4gdy/vnQYGQgJ88ET62wf8le/R4w57TPAM7I1fmw6HRUGVCyDhTNmhygy5JQBgoKf/UFOjtWXL2TNnlixdumLFitLS0s+fP+vusY07+t9sV4AZDKu8ohLA8HPPQ6gPExJqwnHimjPH3NJis6H5AFPtg8GJL1yABjloA4/74RBdDXXYH+ygv3x9HicH5JARcYmJF86fjIqaMmWKhaWl3yE/yNR19fRYWdmwuhYhQ0EnKcOHhJpwnEBr162fMWMG/OX+7g5Yi0gAEkiRn5e+8nNzQBdCxXaAZUHAQ7IyMyOOlI6GBoymLypI/ds7OuCDoAB/W1vb3Hnz1NTU3r59O2XyZO1t29jY2JC+Epy9wJBGQj3Jd3iQUBORE0hGdgnUEP28vRIuXVm7Wp555gzI16ve10CMkV8qg7V4FRc7a9+VlREBVys374gAb+QrJNaAGSv1AA8GaSE/zzxzR3dZKQknGxsJCXEKCoof37+rqKmi35tbvEzxcWEZJio4+bHouPRb9+BWhzTbKk5NSE6o3pwiPPLks2dPX7148az0TUXVu9oPNbFHD3PP4cTas6UVkrgOsJu+IQ08JGR387j+OwToQr0YLACSdUgEoEoLhKAcIO118gz0dEZgQ1XJIyAk7epV9BjbghdvycnJxWQUXpR/1NhpmRwRDKdyOxRU29Dkc7jfKYeHpInKCdXbRwyGhXQHnI6M2KS0si8kEO+8OeD6UL3PF7MqCoYSHZ8ce+wwpq8DUwAfCKZQ8KJkJhMjsvyZ/MZtq5bJzvzdr4940QAfb2//APhApn5Qi48zMf8VfH4S4H7yePBmoz1TJlHw8At4+eI1txM+msCcMNX84zvzTNxzhMGDhiwuO+8xNxcnPH1Ub80JSIREngYTgeAEBoS1HB18RvtJyDKYGKdtVluTcvXGr58/LXbugK2966fn5T54ILZIWo51FgKpJc2FmoqSYtdOw9zc5pZWY1NTYkFC/TWcBhaSK0M6wMrCjJgOxCEudjbEEwKkvmEJ0duq95czbyVHhc7j4oCdE9PSk1LT9bU2wSYVhRWFTx/LLFkizNnj1uD/AAny9a7u7gPeXnfu3DE1Ng6PjCSK00P9NZzmcfPkF78YeLk3dCYGDhAzJ0TCEiTl6OVb0HL09peXkwFIyFeoSPkdi0AWK+NkY41PuwaFofZqy3ZHwf9zc3MbGhv5GRkVVVVVVHt6KW327TscFPSvxydMiUtL623V3qC8etAXYyD38wkJT4oKxXR0gBD+waZP9V/QTQnHY+Ih897150Rxewz1TsYnI1lJSekrpPDeMaOysrKggAALEdH5ySnN33/QbNd3nUwZtmEDsVD9JZzgQUD9V0XbaOCl5sD1ufoExoQexlmfxTwQ9oTsY7msFNvsPx4x0FWWXx6bdJGGmkpmsTS6HKpQhzW16KydulGo9oMBHeeSJi2VtXdwYGCYNqTVC/rTX8IJ1Vv/bWluhvpvf6gq3lUbWTme8D8w6MihnpanI+GmO7ZBjgepB+bZYFPWvQcOe00gpK3EGF3cnpMLkNBfuyveT7LqGQaK/5T4A+vv4YTqecVam4aWFmmqQK93Ak+27G1l7pP8tMys3Tu24fPGINRP0R0iN7Nz0c10SHuHnmbP8kMB4SeLS6yR/QFSs5Ye1kkofl/IeKdx/ZcvzvYOhrt2ycjIEPan/VWcUL1WJSIist/Z2dbdl51tdnVNz7pbrKyzlVVVW9o7Bmi9RQvS9KrqGnSWAVTApIpelNLT0SJfAT+kEjY2VsiUwzghgShmzED1Tmp2/sIlSSlpWlraiPDw91VVmlsImRn1b+ME4uSac+rM2aampq+9b6tTUVMhDqe1+QcYx8D2BKkEVH4xswykLoXlSBNTMwJCw1D9QwJRsLG1tbXFnT338WNtTU2NqJgoGJOdTc86WASg+gs5IWLoFWaJ9FI5C7PdMovE+rOqgbMMtIAlNx8fGxvbz7Ky/iBN1tUCSPHxiXV1n+hoaX80NxfkFwAqv8OHCUP113LqKwEBQUtLi31u3l6OVjgTjQuXr1mZGA6aZQQdP2np4AwfJvHyAo/OuEQcO/HyJiSdr62rIycj+/XrVw+qHz/y8wvECEX1D3ECKa9bT0lDA4mG1gYVfc2NaB+INIpDohHi5TrwGaCOTE9HZ21hGZ+UyM3NTb1DH4sTucwisrlzchq/1v38SU5O3tXV1dnZCeV0dHSACm1V9kNE9W9xAskrrJaQlEpJSoTKFmb58uVyP7tR35qbBzgW8j2oI+/U3ZL/vGSHvn7CiRO0oeFgUpOkJMlnzaKYOQMsrKOjI/n8xQ8fa+np6b9//96Dqru782fPctw9qH47QCc3t907dy5fueLvH79HsCBubTfeCf+qKiuREmRBxawbN45ExQywmjQkfmuVVrn4BvkGBLwuLd1mZoY1y2Z7e3tS8gVIHFBkZB2dnZSUlFBCjkJ19bzl2GtVGLFKYY2SvY3t6bg4fO75X+SEFtZ6l3JycnkP7tt5+mL1NKLFycbq4hNobmmBrGyK+nOWzZ7EISEJEgeISWQoFBgW5ZQp/0dFRoagYpzG0Pi1KeNKeta1zP0HDuB5q/80JyxRUlHZODj6+/qo6Rg7WZhitepCNghOT1hMHKpoSAnW5N2xcfGfPn+eNo3hx49mAAOw2jFR/Y5VFBQU3d1dYFVQnn7lioSEBD7dHyROf6hnBV53j9ycB14hYaZ2bpBuQOGXr9+y7tyHD6pqqrvMdmPu/x+qrdq2jk6dHR1dv351d3VPmTK5o6MTsJCRk2Oigq+orq7m5uaPHz7cu3kDDiwuKPD08HDbv/+vel9j1CQju0RcXKK2tqd+Sk1Dw8TIqKlngK4vY6kXVbe3p4eVrV1379T306ZNQ01B/Yfqt1UBq4729p/d3R8/frh57SpyLMDDExWJE27BU4PohXPB5r7S2qr9FPTkseKaNcVFxV8aGhnRqMABAo+ODnp6OghgdXUfb2SkYx6LJyoSJ+LI2tbW0c4eMu8lS+WKiooaGhqn/Ynq69emDzXVV9NS+x6LDyoSJ+IIXKKP3yFABZ+XyC0rLiz60usAuyf3ZOTdv359+FBz7XJaf4cjqE5GRZmZm+PcgcSJaPoDVY9VFUOsoqahBk51tbWZV/qFhAhQpV68KLNkCc73bUiciClMVLJLlhQXv/hQU9P5s3NQSGg5WFvjfDWKxInIQqO6euXKGtW1yefODvUM/j4+8UlJWIUkTsQXoAo6cuTa1avRESd0d+yIO3VqSId/qa+vq6vFqgOQOI2IGBgYtLZsWbx4MWT2/Pz8Lg4Ogx8zoEicRlBI9UtSSgpCDgQePI/y8vXtW6EmcRoNQV6AJyrn/fuBa99yEqdR0qCoyCkoRMXFly1fjnMridPoCY0KaZbF3DRp8mRhUVF3D4/+jiVxGlUBqrSMDE8Pj+KCAkxUeywtV65cSWrfG0cCGG779wOq0pcvf/382draCokDzpiEKRKnMRCg8vbxKS0tqX5fzc7Bjs9boSROYybA89fOb/TPisRpYojEaWIIByfueXNH/z5IGlgke5oYInGaGCJxmhgicZoYwsHpzdshzO357yj0yJEVK5av37BhqAf6+/kpKimJiIgM5+okexpc7W1tly9fpqGhJgASaIO6enBQ0OGAAOR9XsJE4jSIAFLg4cOLJCX37t1D2Bl4eXkXLhS2sbY+FhZG8G2QOA2kqspKT/f9+6ysCLMktExMTVycnQsLCwn2fiRO/epqevqF88mRJ08i01UOU4KCgi19Jl/HXyROOFRXVxsddZKfny/j2rXhBBVMlZSUSElLD75fPyJxwtadW7fOxMY6u7kqKCgMvjfeynnwwNnFheDDSZz+L0gZIiMiOtrbL1xKYRpsCeshqbW1Ff5PyveIIPB1gf6H1Teqb9PRIfrJq6urZfFYEnYAkTj1CCA52dv7HDpE8DxRIy0SpwkACUXiBDHp1MmT4xwSisTp1s2bfHx8Iw0JamCQ7w3nDP80p6rKSqjJQiVpFK7FzMzc0NBAcBr5T3MKCw0NPnKEWDXZAXT2zJlhnuHf5QT1WX4B/mF2N+Cj3NzcnJyc6NOnSfWnIaupqSkuNubipUsjfSGA5OzoeP7ixWFa7T/KKS4mZp+VFXEbHfoKAhJAijt7dvgX+hc5XU1PJ7jTb0hKSkyysLTEnPiNYP1znAoLCrLv3TsdGzMK10pKTEi/epUop/q3OCUnJeU/exoYHDQKOV5NTY3g/PnEutA/xAks6X1V1emYmFGABGppaWFkZCTW2f4VTnV1tUdDgs/Ex48OJKLrn+DU3tbmaGd/JPQoUUI6nmJnZx9mWxGm/glOkRERO3ftHIUqLabAcJmZmSFKkfI9vHTn1q2O9vaR6P0bVGpr1z55/JjEaXC9e/fuTFzshZSUMbm6sorK5o0bFZWUhh8U/2ZOkDt4uLlGnjw50u0O/Qmua2hk5O3l5eziQmo3wi10Ly1RRt8RLPC3x8OPhx49amtnN5zz/J2cxlUvLTIYFmgha6sRphHnhKyNgOfExUQRekT4eICECPyejbV1bm7ueFxPrec1h7S0yOPHxSQkPA4cIOKivwNfFIE0nB8v0QXBSUdXt7CgcNxxys/PDw0JYWZhiTx1ysXR8erVqxvU1UfoWpg6d+7ceIOEiJ+f/wx+S57gFPE5NTU1nYmNTUtJ8Q8MWConFxgQaLJ7t4erq4ysDLEWZ+5Pr1+9ev2q1MnJcUSvQphevnxJSUlJ8OFE5nT71i1fLy/NrVtzHz/69esXJKbOLs7g8d6/fweB3cHJGedRgPbe3TuV5eXoEpbZsxlnzIQP7Bzs1FTU0xgZsRax6yvweN4HPE+NVjPrkJSVleV/6JD6xk0En4FonCBfOBZ6tOHLl9Nn4lhYWLJu3i4uLra1sZo6dWp3N8rQ0EhLQyPv4UPpxYuxDryddcP3oI/SyqUKy5dilpe9edv0/XtBbvaN3jVIQCLCCzk4OeEDLw83DS1tR9d/e1ZXVjT/+J52OX2xrIzyasXVCvKNXxvJyCc5ODuPcltRX7W2tkJSDnZOQ0O7SmEVwechGqeGxsbCZ/kXUlPrPn1+mPdoGgODi7MjYulkZKjp05nsHB39Dh4UEBREWwaYUWhQYMWb8vMnQwdeMbW1ra3mYy18ePEabXPd6K2z+OfQ0dCYbFXHXMuzvKLS7YDHilWKYxirIMFzcnDYtFljtaJiUWHBcGpyROMkJiamsnatz0Ef9U2b+Pj4JMT/mCmdjIxstYJC2qWUtEuXdPX1oaS0tOSQl9dCfu4rZyL7W78MLdgBYYDPKsWIYM+T/gfsvANTL7GMQhd7Xzk7ObW0tLrudwfvYrprV3zCueGcjZjxabuBgaa6uuU+S/A23d3dvauK/V/wzd7BcfXKlSJiouAk8+7e2rlNQ3vjOiLeAJaArof1bs1dlvMXLBjlVonCwsLS0lK/wwHw+fSpU1bWVsNsjSUmJ3Bo9s7O9ra2l9LS6OjoUGQoTFCAjYOD3dzCIvJYqJ2p4d6wICJeuj8xTWMIdHdwc3aOHt38Iikxceu2nhZ6cH0N9fWKSkrDPCGR8z35VauupqcnJiQuX7Eccj89fT3MpwPV3vqq8jNH/acxTCXudQeQsCC/2Hz+65mZo+P9IHGAa92/l21gZFxXVwuuPig4eDy2l5vv3bvTwAAS8b0WFlS/A09DQ8PhQ77KSyQ97fcR/YqDykBLXdNkH1H6FwZWT+Jg7yC7dGnQ0aPwNdD/sLWtzTjtf+KaM8do1663b9+CG+zuXaKqqKgo8fRJpz276GlpiH45fATeT3OdykibFMQkBzv7oCNHkIQWmPEL8BOrjXFE2o3WrV9vsnNn6qXUDRs35D169DznzkGHMTAjTG1WWQ0mNXKcampqLPbs2e/hga51XLpwweeQL7HOPyKcKKmo9u7bdzQ4WFJK8nLSOR9Hq5G4ypAEJiUjKTGcFusBVFZWFhgQsNdyH7pbID8/n4+fj4hJ5ki1w/asAywhvsvIyNuOwOlmiC6VlUvv37tHXE6QNdhYWbe3t2/S0ODj50eXX0tP32Oxl4gXGsF+DT397VCdYp41a9A9b2bnmNq5nQkLkBIbwWYeGXER10PBhsbGxOqGRyBxcHFpaGpiljc1NX37/o24TVYjyAk8tbCICMds5gH2afjalJyW8Si/8HbKWXBNI3cziDQ3qL169YooJgVZg+Vei02bNyurqmJt+trYSPRq9cj253JysH9t+tZfbSn3ab6dx6F5czhXLlvCxjIQTmJpId+8+9nZw+QE0ej0qVOvSl+57t/fXz+11GDrMAxVI8up+v272s+f+3JqbWs7Fh2XcvWGg7MLGzvHFg2N1UsXjwIqfu55oTGJBB8OaUhcbOynuk/aOjpQje1vt/r6esopkwm+Ck6NLKeCwuJJFBQ/WlrpaP6oYBa8KCl+9ebGnbtQ8ezq7jbYaewTfirUY7iLww0qcK2PHz8Z6lFQSc++dy84KEhMXEJ17dpBF1t4mJuroalB6D3i1oiPY7mSdXsOO/sG5dV/FF6/tXufFdI6QIYiMzQ00ti0SXOPQ9JRolU4+pOS4hA6gcDF3cy6mXAuXllVLSA4ZNC+SlRvn/KHmhqiZ/8jyAnqEFPp6aTFRWmpqWs/17PMnIGU19TWlZRXeP324EjvlIOz88EDnvfznnz5+nUuBzsNNVVLaxtsbW5t5WRjJaJLnIbHswYDevbsWWREBD39VBVV1bDjJ/AfhHMyKtLHl/i/thHkdDbmtJWJgYyEGOQLlFOmfPvRPJWOFsrPXUxbu2E95p5I79S9O7dzikrsjHWxzgNci16WAjCILsPPCROTL3r7B/S3FbK465mZ6VeugAFZ7Ns31AEdVZWVzLOYR6IPZaQ4JSWcKy4qjjzkDpn3wyf5QKvp+w8ohyd+7+HjltvZAvMXLJaRRe8PVmViYqqwcuWaJZJYfbtgTMSyJ0AuKSXZtxyJQPFn4+np6VXU1IZkQJiqelelqKQ47NvEIeJzam9r8/P1KS4omMvJHnj85GzmWZrre2oYDPR0ufmFjp6HNqisll8i4xsU+CcnMnYOdh9/f5+w6OjDnoP28BKmuw+fqK37f88k4t9SLlx88eL5Zg1NeycnfCLQmIj4nPx9fdq/f53HySG/TGaX7lZ0ORiWd8BRc0Pde7mPRYXmP3lagOp9UiD4wMbGBmmFopJScmLihcxbOutViH5jbyrfRZ5NSklLA+f2vLg4JSWlu6tbavFilbVqVra2wzw5/Dq/Nn2lpqa5dm1EWuWJzAkcdPa97MLbV8CSaDBs4m5Ono2Hj9kO3c1qyqoKKw8EhYosXODqYF/y8sUkiklk5KhnBc/3u7tt1dF1c3ffoKa2UlqCuNWpy9dv+h47SUVFJSUusU5dXVJS0srGhljjCSsq3ro4Os1mZQUvwsPHB1nieG+PgFvctF4FvNb2LZv199jGJKXMmjH9U/0XCgryUyF+QgJ8sE9xyavH+cWdnZ0qq+S4ZsmJLVxQ8rqMaepUD3fPKVS0UnJKm7S3e4WdDve0J8otQZ36YEhYZV3DCvmVUtKL+fn5iTKCGgyoqLj4dHR0+atXTDNmGO0ymT2b9cePH01fG52dnJKSk4d/CUwR3+8hYyLAGrKSY8HXNTQ2MjEyZuc9rvtcT0U55f6jp+cuXuZiZ3W0MM26+0BPUx2gLhIRElkgKCq0IOzoETGZ1Tr6O00NtG7kPF4tiyPmD0kAydbDt62LzNrOniixBxzGtWvXwFffycpasUph42YNwIPeStcrJqbpWVlZxJ0GmPicvn/7hv4MaTSSSa9XUgBmJWXl127ddbPeIy684Prd+2qK8uh8AXK8O7l505mY4PfIMI3R2MzKOzhQYn7wcBJxBFJrF5mtg+PwbaipqelEePjbN29ExSXALtdv2NjfnjKySz3dPQQFBYn42jaROUlKSfn7+JRXVPYdaJdf/MInJPyAoxXk6PBVcflSQIUZhD7U1qG6f32q6xlPKbN0+aOH2ZFJafY7deFxo3oHeQ3pTogFqa6uNudBzpPHj4GQEtSq1g2eIzBNn66to7tty9azCeeIhYoInOAviT97VllFRUCgZ6yruaWFq19wdJAv5pM9EXvueemrpKhQtH3AVghdqZlZctKSUAgf3tV8rKv7dC89Ie/J0x07zcxMjderKCsvleSdNyfn8bNVcrL9XB+HoJ6kZ24zh5uHYEgQfp4+fZqRnt7w5YuwqJiyiho8ffwPZ2PnUN+kob1ly5HQUKJ0RBHHnq5dSS949iwi6iQ8FEVFpaL8Z3aevsY6W9hZZ8PW6PikquoaPzcHLJtADCv3af7zklcp6ddZmGfycc8VmMtuZ7L9ZHxS4qtisUUS+4PC448eoqGhBreJpw8cJqTS0pI7t+9k37kjLSO7cpUCZvgZkubx8BgY7TI3221jazP8TJ0InCC71diyJTkhIS421mjnTng0NvaOqSkXLdy8udhYXpVVmOhv3W2gC5Bw+sMpkyefv3JtqdQiheVLgNz1O/ePnTpjbWqotGWHsZn5ibAwpDoFBgdBbtCbAeouPoGKKqqaW7WH+oc8e/oU8reOjg4lFVVbR+cpU6YM9QxYAhM022ORlJiUl5fn6uY29vMk6urpZd+7C6gkJCXFxMQAFTwmKhrausqy0yH+6N1qP9VD7odpFvDbN3d0D/R0htz9v7i1Ymnd5881H2vXKcrfvX17k6aGp28gVKfAPQIDZB+cgoAUm5QSEH7S3euAjOwQJnWHBOFmVtaFpKSFoqLrN24i2IBwCtK/Ldt0nzzOU1ZUCgk9Osbr1QAYRxcXC7PdwQGHjxwLQzLgijflKxcJY+5GMYkCsgl0pAFI+uY2iZFHO9rbMXdTXS2ffDkDXKWI6KLq6verVq92Dz4e6buflpoaDsFZ/4VySFKev34TER09pHeBL164cD4xcdlKeQtr256x1iOjRZLSELFcXVzl5Jaa79lDgGERLd+DJGK7kdHpqKjok1H7rKyhZCo9fXPzHyvpiC4QvHLj9tWbd1cskYZ4A5B2bdfm7I1hl67egK1IAKv+8LGlta2q+qPyJm5ycvJPn+puZd1EqlPg/cAcMeMcmBHkjbbuvlpbtxy3cxpSQAJHXf2+2s7JZfgublCBmervMCwqzAfD8vEb8ov4xMzLN27c+DgvD3IKaenFskuWiC6SdLC2XiO/HDPH01irDE+24EWJq08guLvm3gVCQAbamikZ1+HD9x/NTd+/X7iSycszr+T5czZOTl4+3rflb7wDj0rMPwoh6mZ2jgAvN2JVRS9LfY4e/9lFFhJ2DP817RFBNCosKNDR2z4KkBDBhRDDCgs9djktbbe5Of5ZOzE5wW/ZYt++nQYGJ8LDFggJQaBSVVN1OxQU6uOO3geJIndz82JCD8OzBqtCkgtgibxjY2Dp8OLV67BDnh2dnUERp0U7padOnRoeEXHQ2ysqOc3OWBfcZk8zx9cmSCMj4hKhGgAZ5lDzOqhLREVEaOvojRoktMCwNLdue/ni+RZNLRNTk42bNuHjBolcz4XYsNvC4lhICOL9dpntNjEy1Da11NqgBlt/NLdczsxaJLLw5O/aFeABL4fOA03tXCvfv4etZy+kulnv2aC0ip6ZXVlZuaW1XXntJkMdrTVLeqpT2XmPwdEtWyYXey6egLbUB/fvn42LW71GeUhVIuJq/gIhHl6+J4/yIk9E4OMGid9upKSkdOfWLfB+CxcKK6xeHXws7N7dO3efFMOmp8+eKcrJ2Jj9MVJHeL4AZAFgZ4HHo+HDmbBAVmZmFYWVdx7kCQnwXc95TMMmobj/FOy5ZdXmbbvtZjBNnT5jpm9AANjrUO/tYW5uTNz5KZNQYEljCAkRmLLsUrm53Nwxp2MgUu6zshqglZ34nNDez9/HZ6HwQvi9r133Xy97WmrqpPYffQ8Bq4J6MdtsFkjKARKUyEkv8g+LnDGdsRvjpcRgHzulVZmii6T2WloO9a4g+Y4+dY5LSE5qBXjXbuppHCgU4asFElHgBlXXrn9bXm5tZS0ktMDG1hbncN0R6XcH72fr6AicjoeF7/fwQJdD7QH4iQsJYFaDel549gtWWy0P8Sk6Phlpd4DC7q7ui+nXV6muk5fi+nnVPT09HcKemfluPx9fqN4PKfm+fj0rPuHC4pXrmWbMhn9Q8v0X6ljQwR079KZPH5upxLA0j4cH/kE2uH7tum06Ovrb9bGC1kiNjwCPB2EgJzs768YN+IwUwsM1MDbSN7cN9/OUlRSHEPXg8RPng4FHvN2QMRFbN66FJBuy+blcHBIiQilZd1cp/jfcYMqdu+ZvK6nd1jaqrY2KjDjgfRCf2/j06VPypax5Qks1Dexp6P4Y7rnVZH/p62ey06eTYbw6P7YSFhETEFwAtNYoKlpZW2O2No3geCMTM1PghPZ+SKHWVm0OTq4DwWEfPnyErwv4eXbpb0UPXAFy6xRXkZGR9bTR7bE7ffYsFHY1NLQGBkslp8Hndh8/k5MRa1VUb928Kb9qkJF4N2/eOnkyVl1vHzUNjgrs5CmUvEIyFXUfGSY1EWBVHR0dBfn5HJwcxG2/QHJ3oPXw4aNR4gRs0N7PwfH/TaJQtYJ/EDC+NjaeOX0K/BvmUQAJcgptE0t7F9fZrKwduQ/bnFy7K94jWymNDCbT0BgYGXm5uy8QWtBfsvetqSk14+4MTpEdlj7AY4CbJJ9Mm5QcY7rLYEh/2qtXpVUVFYskpUYoGaGjo4MUA7NkZMfDor1fprj4uvV/jNlj6JXK+g2hgYeXy0qjW4N6+o08fWfOmB5/Nl5BUbEb9BsS6Csvz6WoU9++fVPfvNnRzi78RETfmlNxcXFQcPiqdfrUtPSD3iE4w8Xym1rbf1FTUuDzF338+KG4sHChiIjiGmV89ieWRnzcMni/t2/KoUYFSUTf4A+5taKKqp65jZejFTKM8m3lu0/1DTT0DA8fPsx9kCPZ3kEZfAiMrOtjbeXnz1eSL1JSUlJQUHDz8r95U56VdUNVbS3mCdOv3Wojn7V5hx1WNBpAbFy8jU2V1DMHeXe44cuXJ48fcc2dO8qEEI0Ip5wHD/LyHm7cuAnAgGvaZWrm4eoaEhTkc+hQ358/RKyZM2c6HgxEIhZor6WFgqLSgwcPXJycrlzNoKOjr62ru3bt+g9GJrKODjC4SRQUdXV16hs3wWmFhBYi+CFl2O/hu1RRi41ryAEjK/Oyno5Wf1t//Pjx7OkTKirqFfKrRr/9AhHxOVVVVp5PStLdvv3ixQtIVRei0Ro1Vaj5ZmZmYnk/RPIKq+Ffe1tbbW0tFTUVEnWQqShiY2LncvMUP38BNkRFBZSpWltbycjJ6ejp6hsaNbduvXL58u49e16+LM17Xie/Vn8mCwcR/xYkWYAPi2Vkx4oQIuJzunH9+k5TEwEBQSZGRkCFJOUGhkYFz5715/0QAQSsTchUFPvs7IHQJIpJbW1tDNMYoOLb/KMZcHa0d3T+/JWWklL+tppXWG6+2BA65rGkpa0HuSRWIZIsQDwfuf4O/EV8TvMXLEg8l6C1dcv9e9krVsojhZAyIN7PzcUZ6Z7H51SAbaWCQv3nT1MoqX9N6urq7v7W1DOYiZycvLWlFYABe2ZWdm7hpQRD6uxoL3qUpSz/xwA0SBYePXwotXjxmIQinCI+J/By1DQ0VzMyuLl5MJvg0N4P6Z7H82xbtbXBpJzd3T99qocqOvhGWjq6zo6O9vZ2cLAVb3qmeWNkGvxV7f5UkHebdfr/fzQQinLuZ0OysF6932Ff+AtSD2Il7iOSR4j1qm+5mdlusIDkhISly+Tw7C4Ck9plZpaakrJGRRUyiK6urubmZqh4Jcf/fwXNlNOHdjkeG7ie1J8WSwpPn9rzECAUPczNIW6yEHok2MrWnihuc1TnL0d3z/t4eeHv/VTV1NKvXH7/rurT58/TpjG9Kil5WVyIuUNrS3NR3nUJubX9naGvwN3l3b3CxcYkIboAvj7Ky2traxWXWETcULRGRe1y6iVk4rBhigicmpqaMtLTa2t7smp6OvrViooDNJKCGWEOTsLn/IDTzd0DvF9/O/zs7LyeEiMothz/OtOX2goBbpb5Arzoeitxm38QSf2vveuAp+p/w1f2SsveIxQhkZZ2VkRJhURDSsuoVLRkZysiicpo05CKlqaUlVBm2UUZWa3/e53+t+u6rjvOJb96Pn36HOeec+655znv+z7v+10aGrk5WaBH5ORIzdZJDmjlKSsrK9DPt/b/qQ8AOLBat27JkiV9mQtB5yRyvqWlpUVUapy0wuTHtxIIOr0gYGJmLshKn6RJOJUDARAzkpYUVR4v0drKknT5kvz48XQVCwsNFh0/FrbLeS+NvpQmnsCSEJLARMCMqqqqIHPKz8uLjox8U1SEX9PDB9HOSX0BhMPN1PSisnrtpeshN2qsKcnNfNj7sG6TOtkvT5/rilXGi4sIC4Cjgz91F+rTOysCM4WAd+P6NRqFCU08Pc/IAJJAxSEeDNzdpEmTwKGBrTxOTz8tLNyXZ+vdOYkoXuXlBR05vtjCQV1zErJnzqI1RHkijc+NH1ITo4yXGitI84JIvHcnbSCzIsiRQ0OC4XslJCSpvghNPOXl5cL/Eyb87qQHtgLctLS2gP4GtiQkJXGNTwQg6JxE8CliRiXvP2ktXosfdWDbwHTT1fijPX4DMzOfoIjeij7nffrxpWbVShMwnVspNwa+QAffu9zMjEbvRxe9B/r7fcU7cICHPT3VJ08m6tkIOifhH/MiMzMoJHyFtfNEESK6QFF9TmdH651rceDrkD1T5+hrzF3aW5d/qH3/IDlu6dLFIBkgMQIzGqwCHeL94AaofkVo4gnUHaa7+w6B0eA4gG0Sno2gcxIGz4yWWG4nId6UNLRqqypyM+4pqc2YrmM+YhRv72MYMD+ZvjZarDRB/Bv8P7jFBcT7US0syeIJMv/Hjx8jyhvcFAQhRCCMV8AmHxCKQFAQGA1wgEQg8Gxm5uZ9NejhOidJS8sICwuDGVlscp0o0k/GCqazcMXmOfqriHKJmJGZ+XI5aUFyft3AAOzYyNj4bFyc7ZatVNh0/zxdSUqCVx73JzxTASFBEGygBcBfITvPnz3bWzLoLVwIPMHGs6fPiJbJMXiWB18BDg3MiPyyQl8G9621ptuMBmcuWhIAHSEpJfX0yeOZs2ZTem4/POFIAgclKyeb9TILHj1oPFDVSA86xGhAMvROb8HCkE+zXr7si6e6utqggF8TmRe/fgEagdIfgAMi6szMV0BuRPVF6A3IBLzcD42VlaXU+5HiCbwZQhJuEATY0Nx5c3c6OgJVuxwdT8XHgdGkJF+HP4kWwieqTozudoxEr596+zYIDdgQG6tcX13W8aX5WkKY/oqNFP0AHD7XFC03MRzB/cctVoMP8HirVq+hwvuR4in/1Sv4H9IjfEOBSOPq5o5oBKR7HtJgAVR5eXri99bDYPsPEX9qYEb+vr7ZL17C9kLTLUrqs96VFsYeccnLSFOaPEdMioIqC1JiWDBv5uSJsuSfNYigzvuR4qmtjXiPUaANqdGBoWRlZUH2g/g3+DPA3w9EOc6q3r59i+lmGv/0x48eAa+wISKtCI4OUWvAzYTJ84Cniyd9bJwCya/Uvc19NEFW8Mm95D+kQY8cgPcD7deX9+vq6iorK60oKzPQ/y1Q+9cRkAmR+PRKYiJEKVMzM1CDIDHgHxxvYWU1auTIqqoqxK3p6v2eBAeUd2wsdkZJQQl5i00H8C8FHu9t/nPwftfPRZis2d7vjeU+v6+kKKckJ5j5PGMIkYT5f+bb2/shReEb167Onjdffvx4/FNI8SQiKgL/Q7oKFoBfMoC4BcY0TVMTDAgnyiEBAm0N8QyOh9CFOxhMDdfUBCTtPeijMmPRl45vNeWF2AetPgv/G41X7wTvV/zqaVFehtwEUlOsZqbfGMmF+VT7pq62dhC7l1ANsCRVNTVc3Q/S8KtJifBbdPX1vf0De/8cUjxhlfeECfDcw8NCR40ehTxuCC0QlmDDavXq0pJiCEulpaVI2RtEnbKy8u1bt9If3EfqfshkBcjVCguLSj4w6S3fDNvg6yJ97K/Hh4hJj8dlqRCiwOkh2+/L3/TFE6RHfKNH6s5TS79/F4PhpELj/iHA1f1g+9TJKB09fRItVf34PSS5QYQ4GNBwnuHg2WA/xCeIUiqqqinV1xs+fsQdj11cY/363rlUys20xKQbxla/7IxXQBTkA/B0O/GkyRrsQs2g9CA4wQYb53Cwqr6kRGFeRnnBsyVGC69cvqU5c9agj42hBYj3CwVFPYzB3nEH6d/SD0/w3INCj3q6uQFVOHkNuZQ2JQsavS15/6mLB0jCz2HB4xXlPSt+lfEo9XL209TmxjrYCVKiL10Ouo4B8xMkg6LE/LTbtwagSWIA8P7d+x+Yn0uXmvT7wvWvI8BxQWL0uqAA7IaDgwO/ZopIjNFjxvR1LgSkwOBwEbkpwuJERmAtMFoNPD1Ixnb2Z2JmXbRyW1++DnLYtMQoQ0Od+uYmcOKodDIZXIBkuH71Cicn135XN3JeOLLqe6Czeze8QqCC0AUbUlJSfZ144swVPgkVoiS1tTY/vHUB2ZZRnLJw2XoSWpzx22eLlSav8/N5RvAM3YCEAGQ3yIey0lKQDOS3x1NfL4/rHvQCYoFos0V5ecXt9PzxasRnUCl7k5d8Lqy5sR7U+UxtEyk54rNfIDmsrJSQrLQo/LahHpAw2MdSBpIBBCqlfptKnuLj4hBBYWZu3vvTvLy8yOjzcxYS+Qge/f2Uc8/vJcG2pq6ZxqyFJAqvDbVl46T5+XlHAElDPSCBGd27kwYuwXrDRiqaNijmCUJOaOhRhCQvP7/eDRZPnr38MkxIf/nG3gRUVbxNPB0AZjR8FJ+RhT1Rf4g7EvO1WWW82Jui+lev8oZ6QIJoBFnteAUF6ho1MFTwBLGqualZQEjQznE7QdACCr0PB48QGKukLkFwFr4Zqc82nKWzjIQZAUkleQ8W6WtDhsQvIDDUA1LGs2cpyddWrV4z0P0jNthipTOBJQFJSakvpZVm9bYSyEzPRXqSY0ZA54eaigkyYxTEtf8DAQmpMsAG7b1iqeGpt697npl5/PgZs437CPbDc89+djf1Mra1EHIj7SVrSJgRKEAQF3o6cz7UtuXl5Az1gIRIBh09/ckaGrRfDYV+LM9fvrqYdMdkLeH0yGBG18+F15QXghnNM7SSJ1mvA0ZHDWdZtdKktKS4o6PzzxkoQQWQruovMzOpkwxEQRNP4OsOB4TO0LXSMV6Hv5/AjObqm5Nup3iensLO2DFjmtrTF5li4uJKytT78UFHY0PDpYvneXn5qJYMREE9TzW1tT5+YUrqcwn2f278cDvxZPGrDHLMCPCtq0NoNPNYGVmQrfQbQT4wQCSD0RJjJWUVdK9MJU+nTiWMEFM1NN9GsD/3+f3r8dilmGUUJy8wWk20xxYOwOij2+etLEwY+Ec/fpg+FJsncECUN6hTtAbSEIBinurqag/7h/EKyYgp9Sjr4cwI8/+m9H4vVfjyjqHenLycrCEdkJBoBM6ARuVNGpTxFBsbz8gzdq7BaoJ4Q5EZYbqbJyZPHKczfzr8wiEdkBAzkpSSon1EBmmQyxOYkaubH7+IzEyFHlVXENN3rsUiTUdkmtHD2xeFxrC1feIecu3l+BgYM8KBLJ6iT8WNElNbuHwTgRmBWaQlRSPl1IXLbPqdEwBIHc7NsXDBlJrqylev8oZuQMKVU+ltRjj0wxOYkZPTftXpOhIjekQjfDOav3idisacfvuxVlW8zX1603ixXk5+Phsb6xCtBuFaJVDMjcgBKZ6uJd/+wSFubnuAgAP8VglyzAgBx7A2IAl0HZ0GWQ4AqG6VoB198uS4w1lATAE3QAwBRa0S+KdMnqTAO4IdSBqiAWmwzAgHIjx1dnSciIz88XNYXVUp+DdcTCK/VQIfNRUFExUlmRi+vnpVPEQD0iCaEQ5EeIo6EdXV9dV6jXlraysr54+i0vyqypraqvLsxykYMlolEIAZFeQ8FRYYraYgBFn6184hGZAG3YxwIMJTcXGxhaUVpntsF9zqaI6vCTdiv7S2gBkpqM5UUJ1OgiSg53NjPZ+AyPs3z4VHM0qLjriVcmOIVoP+BDPCgQhPQBLuthobGnzc3WBj8tRpxibLPjY0lFe8EuLl/PDx0+N7KdLj1eQmaICsaGlqFODnExGXSUmMGDtWRkGMlVdVFs4dou3l9Ch40wgiPOE/1uaWZmBIQVERKSwKwV0LCmIw30aKcstaIEvN1zMJMrFIiHYb3yfcLHZFRYVDtAMXrsSAbsGbRvSTP0Gm3W+y3dunPbh/b4i2l6PSRk4PoDzeHQm8Q7G9HERTQtwZTk6uASsxUAQ0eYKAlP7g/lAMSOClz8bF0qPdCC0Q4Ql/eBSlsLREYW6sgQf85O2O9oN9F6QwoPO6/QPV+MfT0MA/noYG/vE0NECEp5LSsoG/jz8NO7c7enl7k1g4C5Camvrk0b2PdTWfP39kYmR4X1lXWlY7S30k8qm8whR+ETmFiTMmTZpE4iJk4p89EUFTUxPjMEaiJH369OnihQvPHqfevYvtsbPCeMZkFTEuTkkJMX4ODlZM1TYM5nNFDfOXdoY3FUk3njG5ugXKiTMqjJddvu4QLYT944kIHj982HvRotKSEm/PQ9lZLznYWNZZau/cvHCsVK/VOhmxM26MFfu9o7GZpaic9WFWznLjpRoTWLUNN65aR9iZjhz844kQOdnZ6Q8eRJ+Kwe0BGwry9ztzOhasJ9Bz/VR1ChaAHTW8a6oS/GtZu5gl/SVH0PGAs6dDrDc7G5mspuiu/vHUA+fPnXtfUeEfGIBbdu78+fPebgelJflPRzhSxBABgDDD2V1aU1supfFs3+Gadi3KNfDKyJEjyTz9H0+/0NnRcTwigoOD3dffD0eS/dYtV69cO7jHbInBDHY2bDGss7rhR3sX8yhuppFEeg901g//0cH0o2NYZxXxuaZZhTvM9T7OVmPziPpuMF/V1evI3AX9zD2M4B9PWLwpKvLy8Fhvs9585a+6F/i61RYrGhs+3Lh4cPi9V5WqzriDh0nw8LubcvXiqSWjqNaq3y49PAJejMLKdUd3dRy7MHq99eaDe/PN1+7s9w7/dp7AjO6kpV28cD4y6gRO4AFJS430ZaV4o4L3Dcsp++CbijseIanOOZ4r2YXgUvUHzpPzjc0PuLmVsZNlbFjaoCzLbbEPO7lNv1T91Txhp5c77KsxRSM5JQXn63Ak+XvYgK/7MUW+WVeu80YRBo+kH+VN+NcBZ9h4Pl346Lqq9QE/qn6Q+EZWza9cU7+UrB0ntL+OXawR9MVpVww5VP29PN27c+fM6VOBwcHKyj1mRXC0txvJw4qQBH8OY2MRcV/VadsA24wcrNW7TxOQ9O1Ta+W6MNjZdvOVeJgyE/MZTN+AAPbOEusbK20ExWK+sfI146gSFFMgEav+Rp7A18XHxzd+/Hjx8mWCxZ9dnJ3fFOSePbkLIQkBUMXePSVwe0nN14xKgqt9bWxBmIP/v37qYiK5xhGojN7bQNXB9cwHdm+WkJKXkpYmeuJfxxOQ5O/rq6auvmfPboI1n1+8eJEQGwf6W1iwz5mA6ARzvcbHufzuu0xOnH9J9IC/iyccSRs2buj9qcO2zWtXLSAzSQLbYkd13u1Dtp+W7hh2KjKIaMHi7+IJMqS+SIo8fryro83GSq/3RwMDSIS3mbb7hB8zMF7VO//9i3h68uRJV2cnUZIAx46G7N2xbNTI/pdGphfYzQ3NFyU8OBIZ5r9jzyGCD/8WnpqamiLDj8XGxxP9FIyJmYlBay419WxWYQp6VrHytxLZy2GBGa6JYcXO8rp1g9F2l8i/l6fTMTH2Dg7Cwr0q3N04eSJy83p9fI1HPoZRctYw1i7cdmc1G7v0bAzPIgzn79ndVCZIs7IynzoZsWp1jzlB/wqe3hQVVVdXGRoZEf20tKSkrrZed7460U/phx+MWhihZQQ74V1Ztljz+dN7fx1P2GFCx497env1dcDFS5emaYxDJTJ1Vrezk79GLLsE0d0gOH2DL3/69AlfTfz3ebpy5cr8BQtItKCnJCevMSVrmWTmUdzMk0Ug1R0mwQPbuP2s3YUl2Mku3d8QvOH2w+3bmwPS4ZQR84j36VRWlBITHXP3zu0lxr+t7T/OU052dtbLF9ExMSSOqa+pVhwnQc7VmEZyiR3bWBeePMpEE79dQ8R9VaPGU+4ZCqzMdzDE11DoFgs88zEsvPzWGK6pSuwyQiQC27TJ8iVFeRjM38FTXV1tQnxcQGAgQd0BHxCc2ju6ZGVEyLwmPFzBbYRxDnaOWTYTu/WB2DlsRpgReoicQ8AqPIa0+lBXlbuSkom/5z/LE1hScGCAp7d3XxoPQWkZtnMV+Uqvs7qhZs8ZQY+VrEKj8XfW+V0euVyTm2CQBzOhnAN8eVVeu/MM11J1/jWk5hZnZByG/+d/kyewpJCgQMiWSJMEKC8rm6VJfBZhokBK4/C/eKwdzvUhO2shRB1X5kTMhlEBM9wEM5zIHFzVy7CLYDb7prJKCY6YrdT7AAQcbMz4f/4HeQKBt8fJKSgkpF+SMNjBneXcnBQsDP+7NN7YguMJ19LRWcOK5WnkAQyXMuRK/VzqSwf53/sf5Mnf1xdSWoJWpQECEzdG+Cz2f9QvjPoVBxc3rl+XlZPtK6VFEe2F74nUy5lH0YMkzH+MpzdFRQRd78hByxciC8b/afjv8ATawdvT4/iJEyRUeG/MnjMnPOQZ/e6KahC8Pf8RnkA7REWecNm3j3TPfaLIyimh8duHSfAQdJogAdb/94qhCP8FnnCttPPnE1/OgwSQU6pqPtLS1s42RbqtnHh7eW8w8nAiGyT0Xk1do5CwBP6e/wJPCQkJfbXSkoPRY8a8KniPSp8IiqR2Z2FVXx/df5g7T3c5/h40eYL3GtO9sAOK1+wX58+da/jwwdX1YP+H9oHJGhoPHr/Snku4cBIVIPHoe2MYD/E42vip5fnLEvfDPSayRo2nwsICHw9PlUmqW7fZoXXNfoF02/f196PlIjNnz9q9Y6fL9uXUtRMChuuotiW8hCjFvUCl8XoGshNsiyhtPAaTO56WgKvktyHeF+NlTrG4GB9BBzEUeGpqaoqJPnk96Yrz/n3uB11nz56jNCA55r07dxCSKBJ4vWFiYrJ3z56XOSXTNagcjsE9WW7YuU2MnGxVmyL7FRRAkugJWxbBUX0dcPn6Y1U1woITrTzdSUs7c+qU5kzNB48fRUYcN7NY6efjE3GCcAFx1AEqHL73YuJlGklCsEBLO/b8PXJ4wkm7YZw9fiCnokRLRhE5qo+Rj/hYDwRvS6tupmbdSjtMsJ96nirKy8+cPl1WWurl4y0tLcPHx7t56xZ4am+K3ty6dctg0SISJyLrVCNAlDQbO1vv5VVI4Hh4hPO+vQS9WamGvYO91rz58IyIDBHsCfFYu2q3BK65Sr1LqGBVmOh1tVaRoLxxoq43xqzTItGoERN3e6He3N69YqnhCfRCaurtYP+A7U5OrodcX+W/Tkg4a2W1Cnlqh9zddBdoKSkp4a8KjwAYOhIYkJubt9zot2vOfpJ++95D3J+LDBb++ImRkpFhZecAJTaqZ0+2xk+fPjV8vHHtGlyEZzh36s0UJiamcQqKS4yNaTEseC7TZswICL0S6kt8tVEcsE2Ffuv6+hSo4n5NaArkA16UhIsPz168QOR7qbjczZs3jwYFJV2/xsDAcOly0qiRI2xsrFlZf5WHwT5sbDeeOX3KeW+PZYauXkk6Ehh0YMfW00Ge7MS8YlVtXXt7+4fGT/UfG2rrPrwrf/sOovFPzA8M5llmVmVVDRyzzFCPgQFjsWQh18ql4iK/3v2M3NcLdXROx8WRUyDvCwcOHjDQ0330rKAf71df/MUr/WvpV/B8DHISLKuns3/P/OxcgHcEF7O7MScmA7tzwjTuQ/KY27dbj1Zi1KdyOSkyknzegWGJ8+bPIjrcmhqetLW1Ey9CaEiUlZeHl3rlSsJ1CDdv2aKnowuhCxmNDEIjJMC/vKQ4OS5SRlKir8sKC/DD/yQO6AtwymQVRUc7O7/AQKqpApNavNRkm9Ox9JTDfQq/n40dgQ++lrIwmkxkHt72La3k2/tODDKPoqAE6xIhBuwWC6MQM6b6/6fUv207WfmTkZ91lRxpkpKSnzx/8fbmnQdEP6WGJ9AIO/fs3ma7KePlC6IRAlyQ816XQwddJ6mp1dRU+7i7KcpKn488MmoEkZVBUYGMuNgWK1MLM7PreCOZKIWbu/vtm7d27j8Z4m1D/IifXT8avmMwDAw8vCw6wmwGaj9aGDHvuj8aI8SyQJERdyTC089PnafKv7cxDVs7lU2UmeglEVTVfHR0PrHLeU9fI3ap1BHy8uMWGi7y9/OD30b0gPnz56fevu3s5DRp/NgbZyLZ2Choi6MOU1WV15guPRISsmNn/8Mo+0L82QQ9HZ2AsCT7jYZEPh42msVI6Gt41bfI682xo5jXzeSY9/9uYB+ru25jsPY0jItphvivx/qqANutUmgCu9YYhr6/FBJbs3U+M2fPXGdt3dcx1Os9S6vV9lu3PnnyhJ+P7969e9o6Ovg+BxTdh5oaT6etSuPJXcqXdizWnrt2x174aiqqsQjA+x0JC9uwznq8nBixCgUzk+48TvbM9tOF3xsav4aktDIu4kbWfKkp7zxa3r0lxKYk9uuxsjFhOr9haiq73rYzK3IQ/cb2ji7nQ9FMzGxR0aSaY6jniYeHZ+WqVXt27V5ivGThwoX4JCUlJha9fBbq4cLMyEjiCqgD5MmW1Sv3ubjEnz1L9UXAE4D/2eToEXJ4k+58Aqq6vld+Y5o9g3u22rfLt1pjar8/rPmxuPsTrGTA83v13f+PVeGYVtMeXvXV62Gn/1xWPsKnDSQ57Al/U/rhQuI10ndFU54LMuHJ48fMzCw4vd/Y2Ojj6WGuv8BgY5/ila4A7xcSdRqsfOrUqVRfBPE/W3Z4bFpv0NMBtn0NT2zFSLBMG42p7sQGKhEuBsxH7Cc4vwc6Qk3m/7GIhVFHk+3Ntfa7FR2hrxldlJjwnjfEJNO13gyMrIlXk/udSILWesRKC4v1a9bMmz8PXE1VVVWIj+euzdbDB3Vlhi1rLK5fvUoLT5huqiaqqpqvWJGZ9cbn4Or/V9PZmeZKfz1f3Bn+BnzgsDlTOEyEGcrLsZ/89nugy8V/awaG4azrZn6vuNmV/bzt7ChucxEkUKXey9pgfxRikl9AIDmzfdDKEySzWx3s9zq7JJw7G+TjddB+EyvrIE8OizWpk7Hw0tCSTgEgj3mSkbF0yZKFyw7uczJdoj8NpC7THE3uOZo9jlPQHJGo2etsvJ2cIhz+a3HRCVTD4ZALN26/tNlku2PHDjJvBoU67Pz5Cy6eO7/BxsbSUHvQSUKwfJHu1StXqW6RwgHe9LS7dyOPH9/j6nMsKnm/kznVtVpMN0PxF+8HHE2UHit1KelqX0OmiQIFnnDplPPG/udWKi4rP3MhycJksbSEWL8HUw1NddVlG+xp5wkB+EDjpUvXrl6zdnOgmCivtaXuvJlKFI3vyHlVevVmRvSZVGDoWORxKtqd0Wl/gnRKWERYmL+fZQmfvMgKOBZlpKvFzk7fdAoS6nFjZXJyclDpxdfe3u7n6wsZffSZ2CtJSd5BibsPnJSRFlxqOFNBXkRMhLd3WzAIucrqD68L32W/Kku+9bztS+dEtcnUMYQAtXZChfHjOjo72ViJE1BVW2e/163xc5Ozne2c6VPQ+lISMNKZ9yovj0aegKFbN28G+gdYWFmtXotVsGutreHf+/fvb6WkXEx+CU6ss7PPbmXikhLjxyts37XXxMSEltvAoMhTfn7+m9JypXFyvT9KS3/sFnDUeNkycUkpdz+/KZNUiNZh0YW4EP/9q6n9H9cHIMG4kZwcGXFcZ+FCv6AgSBbxPxUVFV3brd0fPLg/asQIzl76FjQI+XO2kQPUeKqqquHiIFJYy31d6B9+0svXd+r0GfB6JsTHX05JMzMiazIzWiAjKZEQn+Dm6UnpiW/fvk1LTUuIj9PRI8IQAT7Wf5CXk6MxByAH6PCE9GB58iL7+/cfY6Uk8D+6dS99s50dkITprs+6umFbpyYrK1BRF6cr4B3Kzs4+fepUfV09qIbQY+H9NknX1dUmX7+2ecvmAbg9dHgqK8eOIhLgHZNf9FZIgJ/z/4YFAenKrbtb9uzHHQnp8HYnJ6/QE6aLdDk42HlHYZ1DWzuWZiAYXX8oJkbW6DPItEDEgwHNnD1nqcmy3s2bfeHSxYvOe/ei0vDfL9Dh6VZy8kYrs3ma08DLtbW34Xg6fyXZcpUFwS+xtLI8l5DQ2t4Ox+N2tnd0VNXUVlRWI+SNGjmS9kaQd+8I54zCB74B6erp+QcFk3ZxBKgoL698955q/UYpUOApNzfn+rXrdy/HwnZRaZnSePmaunpBfj7QeLEXk5hYWPWMFuOXBoA2dy9PZycnzclqODLAksATougMwZTVJxOfagCJQL7e3ja2tgsNDCCpoOL6Fe8qTM1MabtHCkArT5BPHA0KkhAVvpx869PnJo1JWB0MJBW8LQk5cWrdyuU8w7lDgwPdvXv0GoDAO01TM+B49KEd1EwSTQ7Sn7+cNadHV0XwbwUFBccjIr59+7bYeOmV5OQB7hJKC2ji6Wx83NXLlyaMkxURElisp4U0nCOIij8/nIvrSkqq916nHQe8CHgCODg6TladZLJQmx4NVOBFA8NPRkZHwzZku5BIXb58GbZnz56zzd6eoo5NfYF3zJiC169pvw6ZoJ4nUDtRxyPB3e3x8F1qoIcjCRzOesc9I3iGh3jsr66tP33hspqqctKlS/FxZzIzs+CA9dZrFi9bAYLCLzDA7oD39VNh6MqH6rr6zXs9hERELly4cCI8YtHixerq6g7bt6NCDyjb4KCgrJcvIT1q+vx57bp1aPVNIw3qecrLzZs/ewbQ47hh7eptTssM9UYMH17+vvLitZu7t21cvcIYjhk5gie/8C0zC8vjO7fkJESnTVSqrKl5lP4g4nhUwvkLk6bOGz7yVMLtJ6sN5qD1e5JupkZfvN7Z0TldU3O8oiJazq2pqSnpcmJVVSWY5gJtXTvHHaUlxeA/z509h1YVkTRo8nuK8tjqAziuK6cjHmZkfv7crKGqIi8jZaCNVUFPXmS5+gY3Nbce2mVfXFZhskgPUQ3JaffuPnoadvSI00H/LY7OGy2XTleUkpUUp/3HhJ+KT7iSvG6D7bTp02m/GpjO64KC+rq6ly9e5OZka+vqT54yVXPmbGTpRSVlla6urkBfH6TtjfavIw2aeKqprUE2wKqWL/pVYgC/V1RSWlldm5X7asqkiSAlCt+WzNOcipN2sDOvoCjz3mN4EOISUpbrt/ieSIhwc6LlTjDdJMUnJXv5+aHi3x49fBh65IigkJDMWFmgx3Cxce9jWFhYzFdZOu/ZE3PqFL2zKOp5EhEVOezpuWebLUF0AT7EhIVCImNmTdWwWYVVrkjvSZzmhgO+fvsGcRj508jYdMPqZRdv3jXWpt77oUUSZEUvXrxIS00dPXrMxk1b+l21VFhEVEJCytHBwc/fn65UUc8TpB2aMzWPRp3ebtujNxO4u72e/od2O0yd9KsTCDCUlv4ENpA9xWXlpeXvudhZFmtPMzO3mKNr5O7p6bp3zxwNVfi0srqGIgUI0s4jKDQ9I4sWkkATPX3yNPXWLTZ29klq6qZmK8lfV1Zz1uz0+/foTRVNfs9648bd2x25ubhWLVuMWBVCUswRX3yNDgDDAnrgrRfg571w9QbwJC0heuHEEfjIy+/g8pWruHl49vsGh7jtzcrLh0dPpgKEI3e6euUVlVBHEhKBLl240PDxo5LKxOWm5tQt+wtUZT5/tmqlRWBwEI2N/X2BJp7g0Xj6+gFVfmEn9ObNqqiqhgwXIQmiFEHhB6xq9MiRu9wPMzIyWlssX6Q9/0TcOSEB/sP7nJat27LV0XHvHud0A91p6qqPn7/ELyn1haraOs+gsI6fDIFHQykq+WC69dudtLQL585pTJk6dfoM2lefVlPXGDVytOnyFfsO7KdHMYnWegRQFXU6NjIioiA3x3f/blxrOkgJnN9DAO++1badevNmf/321Wo5NizvsLV2CzyqO3eWsuK4R48e6S8y2OHqfffiad7Ro4ADAoskQO7rQvt97koTVTfbbqJIeRcWFqTeTn388OFkjSnbHLZzodc1SkpGZq21TczJaMiuNm/Zgq4PRKcO29raYrnMEL/LQ1dnV1r6Y5xZIA5qo6XZhPHy76pwneQxWrNmXLyWwjiMQVVVtfht8YhRo6ISLm2yMoNzwRyJej+41Klzl8GCnfbsnjt/Afk3CQwdCQ5hY2Obrjlz525neiyaDW7TyNgkNydLV0s76EgIinP3oMMTIwbDxdGjXy7w8TLvFUIVQpKcjLTO3FngD9va2nGHgTOEdCr3ddGiFSslJCQaGxuCwqNmTVED73fr/kNDbUIHAkFur0/g1x8MEVFR5DdAALKyssLDwkyWrxAUFKLhh/YPoB98IOjAvS57NTVnoFWwQIencROUIuPOwcPFWQDSk4SBAVNS8W6vl7/+grn8vGOQ/Rwc7HGXrijKy5a9r3xTUlbwpkRdbdLzjIzhw4cbGBq2t3cEHI854ecOpkZgkaAtI06f3Wy3TUtLmyJfB2rb19sbXS9HGvA2WNtsBMNabGjo4OhI+3xL6PCkqal58/o1AguAAIOv0SGiIOICtuEfWEZ+0ZsLV1PcdznCRn7B6ykzND/U14NkMjZanHQrzVBrHhAPV4CDgTCPoDBJaRlKzQjTLeqcd++GhHTASMJBSXmilPTY69eSY2Nj3T08aClboMMTvN1rN2zYZrsJthVkZUaNHFlTW3fjzv2Xefk4jQ5ZETxunM2lZ2QmXL7uuGFNXkHRzs3r93r7iwgJGhhhO9Xbbtvu7nYQaZ3iHTUSPnr4PMt6o+3UaRRXg7onTAyeMXMW7YqOOsDLAT+qqvK9o4MjLW4QtX4skPYGhR69dDZhx4FfM1Av0pl3IsALXwuAE0NcWXzi1WMn48J8XKerT4KkCoxGb/6cvNKK209KtbzjMW0dWkJSOha22jMmnU1MXmu9LuCINaXKG8woOTn5/NmzJitM5eQGbmwPUUC4sly9trAgf7LqJL/AAC1tbUrVIJrzsQBVe/Yf3NO9DUpdTY5IfwcgKelmavLte8YGOkAS7DFZpHf4aITpYoPm5t+D+v0PuxnqatU3d5y7fJlShgC3b92KPnFCXWOKneOOgXd3RAH6AtzgIS+fp08zAvz8PX28KeqlhBpPBJPmjFdQCDkWqjN7Bj5ViBaoqKyK8HM/fvrXECV2NtZv376BnalO0Zw/VepnonN+fv7p6EhjE5PU27f76rjZF8DRgfhmYBi27Y9hCB9wS9NmaEpKS8dExwT4+5MftNDhqaa29uTJ2BE83La2v1YbmDZ9+p3bt3Yc9HJ1skcKE7X1H8w32q81X4bUA8GewLC+fMFO973CSN/J3c/W6dfKjA0P0rdKSgssW5qXl3cyKmqDrS2ZtwFmdPLEiUVGi5WUiU/h/ocA1OBCA0MkaCkqKqxes6ZftlDg6Xlm1s2bd7QNzXOznj548GjmzF/Rfseu3WGhR6foGiOTCeTmF+nMm2W25Nf8HyAuEH0BRmZgsT4g5Ci47J/t7e0XLyl6YOcr+vLuXVBIsO4CLV09vX41XlNTk6+PD5gRnRxdTQ02N0c394KgBdq9tLh4jaXVIiNDM3NzErVBWnm6cDGp/F3dUgtbFla2OVqG4QEHREWFJSUlMN0+0M7B0dTcvKS4pK2t7XXp+xkaar2v4HjAY9Xq1coTVbpyctrcvX48+TW/Oov+QnjLtjnYhwQHuXt4kkiYXr544Xf48AJt3ckaGjT+nN5obW19+SKTjY2dHhfHdFeb7LbvBImxwmSZ5qyZfdkW9TxBQAoIOiqrqLHE7PcUOattd/l67fLwdMUFf35+AaSS3d7eFhwZo6IwDj9igdir/9DQ3PoFe8Cx4ziSGCRFWSaqPHz4+PtPhoaPH49HRGzeupXoPZw8eTI7K4uctiJK0dXV9fTJY2BoytRp9Cgy4YBIDPgHtuVgbw9+Zb2NjaqqKr6Cp5InCEhurp6ma+2ERCR6fCUrm5Xtbh8ff3d3wgnxtLS0L547t9PV6+DOXxGrpPxdRlZOVV19cEDgUn197pEjvv//4G96OuGnzjQ3N7e3d6xdv+HQvr3TNTUnTuxR2MVWGXx8pGXGbrDdjPpzzHj2rKOjXXWS2kCKEbCt9TIy4GPTUu8c3H8g/dHv6YSo4QmC0PXkW+vtD3IPJ6KYR/PyT5q24NSpuFWrzPD3g+Py9vOLDAuDiKU1e4aEqPCLvHxOnpEBR46eTUhw9/M/GnoU4+EGb3H6w0cvXmb/+Nz0/ccPNnb22tpa+x07QgIDwsIjcN4PkQwrLa1QT2CLigorysrU1CejbqBkAqIg/ANZiL+TMp7AzyScu9TS/tPG/gCJw1TUpt9IqgB9oa7WwwLAATofOLiurra6uga8mb6s4qRJk+DRd09FsSU1NZWXj//u3XudXV+5uDgZMAyfm5pYWVhAtTOzsI0eM+bq1StLTZaBZIg4dqylpRV1yQAvcsbTp5OnTNHS0UXxsqiAAp7gAXl7+0+fZ6ip2P8UnfN0lkSHeomICAoKEDaz4iIWDt1TUVjuc3ExWWH+8+dPZiYm0OvMzMwQyb60tQ1jYKiuqZmkNvnalasiIqIhQUEgGRYaoBnVQSyk3b4lP3684eIlKF4WRZDLU35+wenTCcYrN4JbI+d4CFSma+2DgwIO7N9NTm177rx5Z2JiPjc2MDKzYAX6jx8g5YcxMgFJQBjDMIZL584OHz48IS6uL8nQ1Q1KLQxOARkCG7oL9ekqFmgEuTwVFr5RUptBJkkIIHrN118RGHTUycmRnOMtrKxiTp60XLMWjGnYsGGQSnFxcw9jZIRH2dDwEZgrLy095OVDlAk45lR01BJjEwwlPA2KWKAO5PJkbGzo7e0nJilDIPBIQ1JGvq6m8saN27q6/Te8zpk799nTp2+KCvkFhX90dYEDBE/77evXV7k5LzJ+TdmfeOnCylVWvc8FkjRnzSY/8peXl70pLJygrIxW6hoZcWyV1Rr6WSQF8clu2yYHR6f1dsRlXl+Yojn/UtxxMbECBQXiw1cKCwtwI1tMzczWr1mzYcuWT58+MzEyVlSUPbp/H//gvJwc0GME9e9bKTeAJDKL4o0NDZnPM2Tl5dEVC7y8fOA/6ZQLYyjiCcKMy97dQYEB60mKvd7QN7YATWFvv5FAPiCZsrKSEo4ncQmJbY6OQX7YutGIUaMhXBFcqquzM+5UzEH3X6Nuwd1dPH9OVU2NHJJweSs95Ny8BVr+h71lZGTopOYp0+Ug3oyXGt1IitM1NOv/6P8DNAUIkBNRsY72v/sGQaZ8JOSYlDxhwXTevHnPMzJK3r5taCAkCUFzUxNiUkhMItOSkFBEv8oCRDijJcY3U26Ymq+kx/UpznMhJSp4XVDwKmscGeocBxAgypPnQO5l2Z38Qmp14UKi2Vr7/Jzn48f9LmchXYJEREU32zkc9nQHSohe7WriZd516+GhzJ+lwcb/e/aZ759yb7waoacphr+0H2RF4C1RDEV9QUlZJePZ09ycbHpU66mpRyxftsT1kCcfvxBF8g94vVFS8ODBo7LyitaOn6ttd4GddXZ8YWPHWhiuUofrErTaen2QL/G5i6vev7908fwSY+2amzHBZaVrbBcpjmSG0JNz8cxjfhucU4Os6PHDdHFJyQHLW0FwHgkOlJKWQV1AUjs/7E4HTy9/q43YZ03+ieAtj/kfmDJzgabar7aPqncl/PxGYEZuBw7OmDUbv1InISGppqGR+YzI4kygAhBxxaO7eHpoTPzZ0RutZoqw/fjW9QN3DLzXnz9/nj133kBmRRCcdPT0ryYlou79qKzD8vDwWK5acfZUqIW1A0UnbnA40HPHz2NhYWBGYD29/ZLJctMvra0F+fnIn5xcXKAjDI2XTp+hiemqenL+BessbSNbS0xoTFg0ZqOVAnLY166utDtp4OgGpbUQJF9uThbq3o/6do1x48ZpqFfevZU0R4vYlLfkoaaqasxIub4K3rBz6bIVgX6HgS0mZuYxfHyrTI262LtHtH1tqX9Xydn+HTNaYeGqRQ1HLobFNqh3/Wi/6bf7JgbDMPJVSdlI4WkGBipjBnTqUyzo4f1oaifU0V4QGhpRVlwI+SwVp7c0N4lJiM+cNZvEMeBJ9A2N7t1JW2iwSEFRuvRq0JFc2e6AJG/oOLalJC0qklHHctaqzZhTRy48YFPWNp0wiokBzPR7F6uoutLAk4Shj/ejtT137ZpVB109F5uRW/fDR0vzJ8G+O/uD7C4seA0KSkl5op3jDhaWbx/qf0jOXTwrNzzqGNtmO10pdkaOUbzc1THHohk3Ws2wWP8lJDA1p3rqxqWKw0nMQj0gQN370coTaIotWzeeOBGLNL1TdG7T50/DuYnMNoiUDN69q4Dc6P/FmLbKu6ejWuc7G8jr21p9C405EcOJ1Q4jlY3WGTUfuRJ7deT6JVrWNh0R4ReSx4muUKTXhPbkA13vh0I/Fkh+dbTnpqVcoij5BTR9auAf+Wv0AFhPdXXVu4qKN0WFYmLioAJ6iOnvNdnJOR0zsZ2iGYEbW4uvgYh2mCkiOrPb6cVEYCzXL9Ffs1WVSWrwScKg7f3Q6RempjaxouJdduYjFTUKuhZXVrwdLzMD2W5o+FhfV6+oOIF4uGLkHi3621gZe5iR8kjRmeZrm46ExF4Q27FOQ3Kwfd5vUOH9kMYB2PhQX2+g//tNRa2fpbGxoYvzfj4BYfIL6m2tLTiZhzQ2Ex7R9aGoAiMzlpexuykK2Qc/G+tMepiR8khZPZvtqhgR3j+HJAT9ej8gpqystK62tqqyMuPJY3FJKX4BAQ4ODkGhHn3EUOOpqamJg2s4hBzyefr58zvJzztrHsWHX2qbbmNtpNh9/Pev6ffvSYiLI7+Z7bcZCa3T4B0hLkrbL6AL+vJ+CD3wc6qrqpRVJkpKSY2VlSXhIdHhidLW3l/4+YPkx6yCM01Xvj9yOvw4xsZw1LcfXVnXvs9Uqa9v6vhewoIYDpO8rpWcsMofZ0b46O39Mp49S0m+BvTM19Imsx8OCjzduHE740WulS1lNaTqynJpmf4m8GbkVV22prktIikiio2580dn6bXLpfifMwjOtbIxGD0YSRJFwHk/2E6IO8PJyeWww4kiHUgTT0gDkpi0EqXVIwrAJs6hMFXt873MKtEZ61bOFef8v+l0tX5qY+QVEeQmta7SHwLE+50/m/Cuonyx8VIqkiqaeDp/4dL7d+++fccwMECwwYhJyrCyspPp+t6VFQsL9XMkOPF72EqdqrqyBFvIiYfxKUIOFlP5f43gGIHmfMZ0h6iY6KXzZ6fO0KQu86WJp5UrzeAfprtrKvyfkZl17+59dg4OsGsGBsYxfAKjeIV4Ro7mGTFyDK8AgVdsb2tl5ecjelkESLY7bYZmt38QMrK1woRGn4+8xv2rFWPIAGlHhhduw+YtVPcKRUdHiEtIZGVlJZ5PWIo3eK+1tbWlpbmlpbq0uuhhdXV7WzvDMPg6BtnxKhiGYQV5mVPVLPq6YHl5GeS8+K0S3entynbv2OSnE2V1pf7cHlw9AfIh8dLFKVOn7XLeS0sLCzo8YXsRR0babtmG3zuAqxuCgt1/4M35gYxRUZqg0NfVQA6xsbH2TngZR05c6iDSMZp/SJAErynI8S9fWq03bKS9KZlWnkBKnDt3Lic72277TjIFDHLTRG8dXMSN69c0Z87qozfIMDY+/iExpWtRUeHZuFjQDmj1QKKJJ2R0GC8v38pVVrQ3m0JASn9w/w/vl9ovkFftw4f6zVvtUOx7RNO64c67ds1HaXQYvIB1tbV/bPduMgEu/WxcnKqaGupvG5U8PXr48GhICFrDWh7cv8cvIEC6wfDPB1JlWLV6DT3mqqCYJyQg5ebk2G7eSrtd9xeQhgZAMiBVBhpFHQlQxhMSkDi5uMwtLFEJSJAhDfWABCnEqZNRKEoGoqCAp8LCgkMHDhoYGqHSlowEpD9wRBj5QMolr/Pz0ZUMREEWT8gcNDdTUtAarvwfCEiIZJCUkrLdsnUA/EH/PCEznICvQ2W48n8gIOHqQHSSDETRD0/oznDyH8iQkGhEex2IUvTJEzLqf+So0WgNVx7qGRLiCcpKS1GpA1EKIjz9mhEtIWGl1WpU7BpxFGLi/XSp/JOBmNHsufMGyxkQ4Wm7g4OQsMjOPS6o3BAyaGIQp2OgEchQ+MEyIxyI8KSrb4BWeETGHg3woAkUgbRKQG406O6aCE9okQQ/sqOjc4hmSLhWiQHIjcgBmvNZ4oALSErKgzMrK43AmRFdSwwUAX2ehnRA+tPMCAeUeRrSAekPNCMc0ORp6AYkZH6DP9CMcECHJyQgjZWVHUTlSjUGpuBNI1DgqWcHrqGEwS0xUARaeerdgWuoAELp8WNhg1hioAhEeMIfdvPfxnrrtYN9C+SCLvnTP6COfzwNDfzjaWjgH09DA/94GhogwlNJadnA38efg86Ojo02Nl4UrvvTF96+fRsTHe3m7k7jdf7ZUw8ASf6+vg6ODqiQBHidn6+urk77df7x1ANXrlyRk5ejfdlHHDi5uIrfFtN+nX88/UZOdvb7igpffz8Urzl9+vQTx49bWlnSuOzxP55+oampKTgwIDY+Ht11pOFqK0xNY6JjNmzcQMt1/vH0C6djYuwdHEislEU1tLS1tzs6xp45Y76S+omO/vGERUV5eXV1FYphCR9gUr5+fhPGjf/HE624dvWqnb09/a5Puy/9xxM2MmW9eOEf4E+/r6iqqtLWo6kV4h9PmKKCguWmpnT9io8fP0pQuNw5Af7xhElLS9uydQtdv6K8rExWVpaWK/ztPHV2dBS/faOsrEzXb2ltbVWcMIGWK/ztPL0uKFior0/vbykoKKCxk8zfzlNuTo6urg69v4WKJeoJ8FfzBE7vwb27u3fvovcXQXCqqKggcyl3ovireSosLNRbuBDdQhFRcHJx1dXW0nKFv5qnuDNnPL29BuCLeHl57929S8sV/l6enjx5IicvR4svIhOQ5Npv27bHxYWWiwxVnpqamvLzX9d2TxEnICg0SXUiOau/4p8eGX4sNj6ebjf4C42NjRbm5u6enjQ2PA4xnrKystIfPKysrOQXEJKRUxQUxy5sWF35bqPNht3Oe8aSnUtmvXixwtSMHtVxfLS3t+91cQFLor11eMjwdO7sufQHDxSUVPWMzIVExPA/Up44WXOOluuerbt27xIREen3UiDzTp+KuZSYSLeb/YWY6JgJE5Tmz59P+6WGDE+CQkKj+QRWrdtK9FMuruF2O133OTu4urv1SxXIPMhtR40aRYfb/A3weOfOJly/cQOVqw0mTx8/fvz+/RvBYq19QVNzxvv3789Eha5cY0v0ADCyPa7+5FAVe+a0l7c3NXdMCV6+fLls+Qq0RP9g8tTR0bHF1lZUXHL48OEYzE8paRkBAT5JSSkpSQmiosDMzNT1oOvj9DvTNOcSvSBClZfnPi9vr74G+dTV1TIxMQ2AzPvS2iozVgatqw0mT/DWO+zYmXbn3k4XbBJTWlz08UPd8xd5Fy9e/tLawsjICK5JQFBAQkJCWloSMTsnp5179+4TFhUTlyD+CICqTQ4uLs4ubu5uRKlKf5BuvX49XX8XDuLi4mhdapDjE3izt2/fply9oGOwVEpGDv5NnjoT92lz0+f378pAzmVlXampqnDzcMcuNeq0c6fjdq/gKIhJBFcrzM95dD+1vKykvrbOxnp91MkoArsEBXHj+jVr63UD8dswGBprRfgYfB2xZs3q3bt2i0pIK0wgXDh5OM8I2An/Ojs7Tob9Wkt3zJgxIMHdXOwPeh9l7Z67vq626tqlhIyn6dw8o2u/j+aW0MSwffz06tbadRvOnInGv+CTx49BjtNbQSCgvVaEj8HnCZKh1paWt4WvevOEQ11t9YiRv5dpgDxp8RKjE6F+83UNb167WFFWUtXOOUp1dTsGg9SlWUeL8c9a1/ou98XL3EmqSshZAybHEYwbN+7ypUu09F3BxyDzdPXqtZspN0FSE6REBPjU+HEETw8vN2fOnLKy8jspl2fNmhH8tmaUEpG2CZYRAsUlZTieBtKYAJBENzY0gFdHxfUNGk8gyv18/cYpqvoEn+z34KbPnwR+LSzwG+Aw4f9NW7YzSc3q9woDbEwIuntYojAIADNYPD3PzDwZGbV+y05ZeUVyjm/4UC+sSETgXbp8rX6YMBcrR79XuJOWNpDGhMDQyOjWrVvHwo7R2BkWMyg8RUQcr66pc/ePYCV7Xa+O9tbeK7i+f191ISmFa8Livs7q/FgxRX0FprvqevH8+eSbKVTfM9Xw9fPb7uiYlJhIYyfOAeUJfN3B/QfmLNBfuZayTo011ZXiPftVgR/zCw5nlJ5D4izurhrkrNu3btk52A9Ae2BvIJ1hDQ0M+Pj5aanGDhxPeXl5Ab5+O/Z59ZWikgAIQoI9RyNiaoeJsXOM6OuU9vqyxVq/yhbdOdOARqYed9Le/uXLl107nVJu3aT6XRkgnq5euXL7dhrR5LQvNHysHz3m10JeTEw9liC8e/9xZlE9u9Q0Eqczf8gxMsCmXIWFBbp6ekhkAvUlIiIykIYFJPn5+lqtWfvu3bs3b6jvgEZ3nsBBHT0ahhnG7BV4gsxTqivfBfrsb2tt2ePqj+h1do7fSgHC0vGTcSzjSXXmwhqT7nykGHHjevKIETybNm4syM+fqqH+5NnzaTNmWK5ePQAlPiDJwd5eQUFx7rx59+7cKS8r+0N5am1tdd69R9dw+cw52mSeknL1wtNHd3btdoLtAH8PF7dAkBvtbV+QT0ER7Ny1j1nBiIGxz6Xvfn7/yt6YZ2TgDa9I4uVLbwryrS1Mx4pNU9q3HTngycucvbudZs/Ton34GGlcungRSNJduBC2PzY0qKmrUX0pOvJUWVnp4ea+eoMDiUIDPjo7O476H+LjG+Nz2AfZY7QYW3SwtXdGniY8d5eDh5nk9RhJCvH24nTnrdaw4ePlqTZe9vKJI+w9q3xTVZVVxsudungVlBgEeTpRVVVVdTwiIvRYOPLn84xnK1eaU301evH09s2boKBgh93upAsNOLwpfBXsc2Djls3qar9fOqRKezTAHVlE+5DH4Q/MEiS0A6bb481QluDh5rJZt9bazGSl8SKihwFzNuYmSan3tzvY+/oHoE5VY2PjSjOzrXb2iO/Nyc6WlZWlpZmfLjylpz88m3B2n0cwmaoh8fzpvOyM4KNHerdEIFVacTEh/+Dw4k5Bdj5SE85+a/vM+SlXWH3mwb3OIYeclcbLk/5ew/mzuNhYULcqsCQgacs2O2UV7CIK4AZo74CGPk9A0vlz5w8dDiMnjQVfF3T4gJiosKeXZ1/HOLs4+wcEZ7/v4pHTJHEpCEtf36SO5MZ8bW5IPnOcnbzuR/NmTC2uqASqjoaGknN8vwAHsH7dOhxJgKdPn2pM0aBRtqDMU/L1GxmZL3AtDqQBui4syGOF2Qp8X9cb8QkXCmu/90US0NPVVN/1uXpY7QsRgTGH9+6QkZSg6J7BAfqGR6NS3UlNTXVzdd3vekhM7Je3rygvPx0TnZxCaykETZ6ApKycXKRxtl+8fP4kLjp0j4sz6b4MkCrdzXrP2itV6moGbmrZmkvqK17PnzPXYOUMDVWbUSOo7G6/yXLF2h17lVWUqS4ZgASPiY7JzMz08PbG9fgAjxd65EhgcPAfNO4TIcne6RA5B4P4fv70fkBgAOnOkUDS8XNpBCSBUhj2/pGEMK/xorkqCoaUWg9RgJM87Lzd0m7XhcuXqajVgmrY6+wyaswYB0dH/F8UHx8/f8ECVAZXocMTRSQdC/ZiGvaDREBCcDwymsCSvne2/Sy7P24Ms4v/XlTowYewAP+WtRb+vr5uHh4UnZiTk2O3det6mw2Tp0zpsT87u/Hjxz17dqNyeyjwBMKBTJJANXgd3Kmhob5kSZ9FbgRh4SfSc6vxSQIt15oZ57LVeqm+Fq133AcMF8xJTX8CIN/7xZ45ExEesf/gQfFew28Rjfen9AtD1B0Ih36PbG1tdt2zbfmK5ZAVkT4SJPjDVzX4wgFI6shKCPPcM3USWSkz1di22mx/QAA5PCG+joWVNSw8vLf3zsrKQneQAU08QTKLkNSvugNp5+/pYu9gR7oLOAReSGYhT8InCdwdWNIAkAQAdyolJtKvSSG+bqXFqtlzifckjD9zxssHza6c1PNUWVkZFBQMySw5JHns67+balNTk8vB7ooDXjILsvvn25tBrrsGgCQEerOnPXzwoC+eEF2Xevu2u5dXXz15QYszMaPclZNKnuDFD/APsNvp2m/FoaK8+LDrLoQkOKsvgff+fdXOXfuY5PXwy0JA0veCa6baGrOmTKLuPqmAisI4y807djg59f6oqqrKw80ddJ2rmxsJpVpQ8Br12V2o5OnAgYOLl1n1W7sreVtwIswPVxB69frN/YdPHLbaEByG1d8n45gVjPALrFh19/am3Up9+gkHogCNvtxkSe9+QpDDurseWmtj02/0Kn5brKWF8j1Tw1NU1Mlxiqqq6v3cLkISfv/h4pKy9KfZ8rJpejrzkD1gYREnTj95XcsyXh+/qQKEQ/PzuJBDuwbSkn7j+zf8v0Ay+Pn61tXVu3v36evwwdizVRMVUMzT88zMd+Cj+is69CYJAcfYmSdjL46Vlhg7Vhp8nV9wOLb5vGcmO8gkARgYcJtJiYmxZ2K1dXTWrLMm8+yW5ubRaC96QxlPHz9+PBkZ5e4fQfowEA5ESaqqqWVkFeKcsGjfAY+1ayxOn0v+IaJB0E6B5EmDSRIEmLel8KDB9bk4OwsJCe9ydiZ/AggQEZ8/f0a9AxplPAX6B67fspO0wEPUnY+fb+9GiurqGkZebCeWYTLzQ8/eGy4zl6lns+yA5UkkUFxW3vDpk7+fX2FB4Vpra1k5OYpOj4+LpccUcRTwlJx8Q1hMinTPyIaP9YgEHzNmDInDWIbzwT+CnQhJIW4DJ8F7o72jwzU44vu375KSUmbmKykam43prhXx8fGhNVczPsjlqbW1Nfn69UOHj5E4prOzI9B7394DB/rKk7p+9Pl1oO4GnSTAp6bmtvYOD28vYRFRKk7Py81dtnw56neFIZ+niPDjKyxsSHu8/U6bLCwtJCUl+jrgy5fWPu+jKmPXprWUkvTkRRa6vMZdTFpssJA6kgB376TtdNqJ4v3gQBZPIB/q6z+QFuLHgr0MDPRJt/iRQFtd0cL5FJSWGz837fcJMNJFM03JfV2YmZt/wNSS6itAMAMRT4/pDsji6VTM6RWrSI2VTLl6gWnYjwVaC0gcU1dX28zET3TQLESmcWOlyWwpx3Q/UP9jJ9z3bBcW4CfzlH4Bkcl+n/sBN3dKYxKCrKwsdnY2Hp4Rmc+fDw5PiDGRkA9vCl/dT0sOCgkmfZ2O9o6+PmJk5fxQ+an3fnBrctJSBK20STdTM7NzPZy3P8/OQ5Enj6DQNautRMQlKDoLXj74P+ZkNGTBnJychQWvnz19qqWtjXoHpv55unXrtv7iPqdPBe0Q7HMg+OgR/J1NTU2nzpxbv9YC/93s+vp9GBPxZQAZGJk/fGwAV0ZAiYrCuFv3H9bWfVi1bDFYG7zyR6NOCwnwH3JygE9r6+70PoU6pKU//vi5ZdpcUv4AH50dHW+L315NulJRUYH5+VNFdZL+ol/DMR4/TL918ybqU2z3zxNoGKPlfabiR/0P2e/YjkuVsF1Qr95MTn3UOUI233FPkJ8HjqqX2a+YuPrM/gQlFSurawgeOnBjqD2/qrbu1LnL+lpzvYLDrFeuwPX2Mlmk1/jpE+08wfU9gsI8fftfrgHev2tXrtxIvv7jx88JSsry4xUMFxsTHKOkMtHP109NXR1d79c/Tz9/MvT10e0bSXx8YyYo/nKJjx49iz4d38w5lkNWG8z+c/eoit5VV6Ko+jq87H0l0R534NyEBPj2eQcc3r8bnxXYpp0ksNEdBz0dHB15SRbugKGnT57EREXNnDN3g+0WEmshwytrvHSZ3dZtp86cRtH79cNTRXn5WLlxRD+ClDb1xmVfP18MttNaSfiJ0+UtbFxSOhz/LzGw80lmFj1OTvlVdW383PyttRlcHxOxDq0sIwTSHmaC9RD9Lg529m3WVqi4OAKAI52soTFeRZXop0BPxrNnVxITv377Ji8/zm77TnLWCJaSkWn81ODo4ODn7z9A7e7iEhK5WQFElWp0RJDt5s3v3lcBQ9UtjEzCk7h5Cbt9s0pNi0q4LiLMrzRBccmiBUKCuS0tX7Jz0lvbIFr9APmHpY1rFCMrFzPnyJSU45hDxKcAzcrLX2O2jKofSArhp+KL31c77TtIsB+89+uCgksXLpQUF8+cPWe5qTmli4mrqWvkv8rT1dKOTYhHxQH27/f4BPhBLBBkuK9yX3741OIfdOwL42hgiLUXQzhwjdfyO3LKzWWbqKiwoT7Wt6w0/dWJBcRSZVV9cUlZ+fvKN4X5nJzsEacTpCXE5mn27AjW0VFRWYWuMcE1IeZlFbyx29kjaQP/8eDBgzPR0QsXGU6dPsPU3ILqr1BQnMDOxm62YoWXj89AzOumpa3ldXDnfo8estvb25tZfCqblAhr3+NbEICW+y6i4ep++EigF0Fqws8vAP8mqSoBYbscH25dZzVZZcLDjBccHOz4VYbs/AJ081kgaaer11g5OSAJd0uFhQVJlxPLysqmTJ3u7R+IygrV4ADXrLPx9PDU09OjcQxP/zypq6m9ffM28qjvuk2/xg9lZT7BDBch3SW/x3dwjPgyWnX/IW8v9/29PwUnc9jT03OPw420e2LCgjarTCFDwj8g7mKSzz7UpkQGdQfCYdacuVoGRsi337t370pS0ujRYyZOmmRg2E+HNUoBDtNy9doH9+5Yrlrl7uFBdacJsuoRZmam/n4BD+7eRIabRUZFc4iSGnPZGwxMzEWvS8FuereHnjl9av70yWBAyal3EY/35Usb7lNsBU9NlfxSBWnA1Vw8/UHdIcKh4PVrt4MH1TWmmJqtpDQCkQ8wzflaOlWV79dYWm2w3bjE2JgKwyK3Drtp08adO3aOHsOnMGHi55YvI0gOQsLH9862b1XZQtzf90YG925tS719u7Gm0m3rAdjm+f/MA23t7bgEFkVjirt05UTc+cN+fiP5sO8KvDSHDhyw3bKNfgzhQ1hEFOQiGFZSUpKziwulnZnJ5Qn8uLunx9ZNm/e4+jOy9K9NMXgM2dhZjB0r3fsACNpxp6IvRv6qZTS1tEDkgJRTHlvrY8V0l4jmz5pBuzF1Xzb04+eW0MgTLN2CCNyd20FXE1OzgSEJAWJYNTXVe132KioqbN+xg/xmXwraCSF1cHV3C/D3+M7QTz+NfhnCdD+p/S7Y0WQ4IcfJzr7PJ3DZIj11FeyMRBBIUu8/DPE4QP4dEgVcx3Lz9mXLTdboG+G++pCrq7QMKIl+BrLRA4KCQtY2G3NzsowWGTpudySzGEhZu7uIiIjRYiMv//C+DsAOpmgolJMUMLMz64shBGGhR63NTPALEK8K3xzcaQ+6HPP/MsERT8LMhlIgAcnecbuCyi8BCUYcER7Oy8unpUPTwlk0Qkl5opT02Dt37sbGxto79L9cL8X9jTQ1Z7zIfvUk9w6LmCpSWfjW9vlr6yf2zjqmjg+L583R0TLpt9fH40ePvrY2EQyePbBjW/TZC2oqSm9LyiBhIqgSUYG09MfgRfEDUnTUSVDes+fMVVJWoeXKqAD8E+IGQ48cvXrlyuo1a0ioQWr679lt2bDwbcnVG6nV1Xnwp5zcWBmp8aoq/dODoKmp6XhYaOxRX4L9MpISe7bZVtXUamqo057Vhp+Kzyko8vTFkgSO7vr16xfOntXSXaituxCV3AgtgBtcZmpeWlwManCRkeHadeuIBi0q+8OCT3Mg6dZIIPpEpJ21JdGmI5AMuIFN8KD1teZS0cKEqIYPn1vsdu4B+YPVdQddhYVFdu5x+aMYwgdkxKAGCwvyDQ0Wbdi4obd2H+j5wiDt72xtNtLpZ+p10NCVNTX9kgQa4f7jZ2ZLfvtPpD1eWlZuzVZsVn4zJSU6KsrCarWEBLlZ+WAB3iEIWvLjFDIznkEEhSQPvxFrQHkCj+ft5hbp28+IttzXhVFx56+eOY78CfaRnV/Qu78KhB/PoLBDux1we+DIZes229punDh1BnyXj5cXIyOTPXlFbkpRXl72prAQdTECbE2boamkMvHp04xB4wk8nvO2jaSHbIKJOOxzP3b4EC5tupx8q6X1CwFPkFqBao854ouzOaRqt327o5yy6ssXL3x9fBYZLaaHXoDIn5eTIysvTz/FCC8WsIW/Z+B4ysrKAo+3YCapghMix8FEcFyCbV27fedEQI/u7ODcQo7HnIs8gpMbCEmSY+Uk5MaHHQ0tLi623bwV9Ry2tbX18cN0cUnJgdf0A8dTbEy0965tJA5AnvWsqRo404E9BLaFICru3BZrS3xNeDTqNGStSpOnOzo4KE5QsrC0QlcydHV1PX3ymI2NffbceYMiRgaIJ0iYZCVFSXg8hCRFeTmbVb/7zGD7AJmZEJxVXFb+Mi9/05rfLUNIc5/K5Km7du5EXTIAQ9lZWR0d7aqT1OgR58jEQPDUV8KEA8Qkr+AwApLg6X9uasbXcphuOjfs2Ovv6oyzMDgsI+dV27efjx4+Ql0yFBUVVpSVqalPHsgyIFEMBE8kEiZMd7Cx3LwdYhK+UoCn/6qwiKBSjtjcGrxq05MXWWmPn72vqoUElsYFagkAYiHj6dPJU6YMbnkJB7rzBPKhq7WJRMIE6c7ubRuJkoQflnCOEWdhL3Jf7fIMEBWXsN2yHMX3HScWDBcvQeuatIO+PNXV1Qb7+ZLweCCvR/AMx3WIQMgQFxHuiyScY4xPvOZ37KTxsuUoKm90xUJjQwOmuz0XjVujM08RYWGQMPXl8SAsIfIatwfyWSBpu22Pbp0EJIGOcHT14RcW27HbGcVolJuT/fnzZxTFQnNLc+LFi3aO21G5Gh15Ao3HNuxnXwkTPH3QDuDxcPIaAtVeT39Q4QRHguZGSIJT4hOvH489vxJVUYfkrROUldFNiuEO+QUEMp49QyVw0ounzo4O0hoPefr4XcCQQEWgwtPSH1dUVoV4HMjKe30w4CifkCiK5VR6563aOrpHggPHKyjQbqP04inx8qW1ZiZ9eTxQCsjTx+3pHhX7maDnHjhGz6CwcD/3Q4FhjzKzl64wFRQUQuX2kKwINuiat0Jw0tHTv5qUaGpO6+pCdOEJ5MPN5OvJ/y+kEgC0Q2/NHXPu0pZ1PbrdIjUkS9OlVludps2aY7NpC1oPFLKiwtev5y3QGoC8FZxebk4WfCONbfx04SkhNhYSJqL9T8BEziZeO+J5EP9TMKaS8nf40hxIctzvzsDEEns52dLaBi0zQhydrLz8QGruJcYm4P12Oe+l5T1Dnycwppr37wydiYzNR0wE7Aa/NAc79/kE7trSY25Wt4DQ57kFcxdoLTWbhpYZQUjv6Ggf+AIdeD/40hvXr9HycqDPU35enqEWkWVkEHmtv2AuQQsFCIpZUzVwJQZQfet37v+GYdhq74hi9gqeR1RMFC27pBRTpk4LDQkuLy+jWqbSgafcXFszwt6/SOcsk0V6BPU6RM7hYtWt+w/3eAYsXGSEbhEIg+3EMQhdwHAAC15uZnb8WBjV3g99nmRkZPLfFOPL6ycvsiAxAs1NIOdyXxeCnIM8FxnT6RMalV1UvM1h+6AXPekBMGVavB/6PM3V0t5ovRY2NDXUK6trgiNj2trb8RteEWDz3JBjkNVCrILcaKvLIRB169bTOoP4nwxavB/6PLGysQUcCb2Xci1+1/6fGAYRAd4Qj/29tR+EJdUJCsKCAkhuhKKo+2NBi/ejiy7n4eExXG4O/9wO7LdctqQ3SZBCQViyWWW2YqOD/AQVFHOjPxxUez861veysrJYhmF6D42GcBVyPMZ82ZL1O/aZo1Sp6+rqGipMU+f96FjfI9ohAtudaK+blKTk3WfZO1Cq1IHmbvrchLpEpBNIez944crKSivKyp4+eWyg/7vqSC+eXhcU9O4QgU1pvQO+/sDIKCij8liRFiMxcfGhQhICot4PqZXAz1FWmSg/fvwA9QtjZ2cb0XPFWyBp/XaXotKK1dbrUfF1yA/7EzovUAEC75fx7FlK8jUdPX2HHU5Eq4704klSQjLxbAKksZAzNX5uSn/2POZcYmVN3RY7B1QeK9JoNFi9tGgHzvsBMQlxZzg5ufpiCAG9eAJ1bu+0++Sxox5BYe+raqSkpTg4uRyddqNSos7Nye7o6PxDephQDfB+mjNn+3p5gIvr97fQUe8BVRvsHJubmrw8PZmYmJcsNaH93ccFJCXlP71ff78Al5D+4J6s/DhyXji692MJCgjk4+NH5d0f0gEJHzjJYL1hI5nZPR15An3psmv30hWmqNRAIeS+q6gYugEJB5xkoKgqQS+eHj18eCQ4eJ3NBlSqQfDb2NhYZ86aTfulBhFgRleTsMvMk5YMREEXnk6fOpWdlb0JjakZICDdu5M2QVl5qFf/QPskXroIZkRdqocyT8iQfy5ublRGTDQ2NGQ+zwA5NIgd8GkHvGqQ0n74UL95qx3VLy6aPIFqcNhmpzlrNioO6r8RkEDUQZIEv0J3of4f0T8CO4TP29vE1AwV1fDfCEiIZFi1eg3t9RcUeAJfd+7cuUfp6ajMFYR4Cc2Zs4a0+AbJgFQZaOxmhAOtPDU1NR329oYb2oBGGxIEpPQH92l0EYMO8NinTkZRLRmIgiaekHnRDFAarlxUVFhXW/tHjWahFIg6fZ2fT4tkIArq1ye8fv36+bNn0cqQHty/xy8gMKQDEmJGU6ZOs92yFXV/QA1PFeXl4ceOcXMPd0Kjoe8/EJCQn1BWWkp+HYhSUMYTzozQGq6MZEhDOiAhZkS78iYNCnjCRiNXV/XJGqiYEeb/7eVDt3kCqQN9+dJKPzPCgSyewIyiTkTlZGetsV6P1g0hAWlotZfjg8Y6EKXonyfEjDRnzUZFeWOGfkDCmRHqoo4ESPGEuqjDDP0MaYDNCIc+eULm2+Li4kYrGmGGeIY0KGaEA3GekCY+tBJYBEM6QxosM8KBCE8vX7w47O2Noq8b0gFpcM0IByI8AUmoNPEhGNIZ0qCbEQ5EeAJLQoukoduB6w8xIxyI8ISKuxvSHbj+HDPCgS79I4ZuBy5U2sjpASI84Q8ToBqmK0xov8igwHiJ4WDfAhEM9LzY/0Ad/vE0NPCPp6GBfzwNDfzjaWjgH09DA/8DAOtFR7YJtK8AAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 1" align="left" hspace="12" width="141" height= "687" border="0">chopte Jext do dominantnej ruky (ruka používaná pri písaní), pričom palec je umiestnený čo najbližšie k žltému poistnému uzáveru.

Druhou rukou odstráňte žltý poistný uzáver.

Čierny hrot injekčného pera priložte na Vašu vonkajšiu stranu stehna, držte pero v pravom uhle (približne 90 °) oproti stehnu.
Tlačte čierny hrot do vašej vonkajšej strany stehna pokiaľ nezaznie „klik“ čo potvrdzuje vpichnutie injekcie. Zabodnuté pero podržte v stehne 10 sekúnd (pomaly počítajte do 10) a potom ho vytiahnite. Čierny hrot sa rozšíri a automaticky skryje ihlu.Miesto vpichu masírujte 10 sekúnd. Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Zavolajte na číslo 112, požiadajte požiadajte o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámte anafylaktickú reakciu.
Kontrolné okienko sa vyplní farebným plastovým piestom (biely Jext 300 a modrý Jext 150) čo dokazuje, že autoinjektor bol aktivovaný a adrenalín bol podaný.


V Jexte sa môže vytvoriť malá vzduchová bublina. Toto nemá žiadny vplyv na použitie lieku.

Hoci väčšia časť tekutiny zostane po podaní v Jexte, nemožno ju znova použiť.


Jext je určený len ako núdzová liečba, vždy vyhľadajte lekársku pomoc okamžite po použití Jextu. Zavolajte na číslo 112, požiadajte o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámte anafylaktickú reakciu. Určite informujte zdravotníckych pracovníkov, že ste dostali intramuskulárnu injekciu adrenalínu a odovzdajte použitý Jext na bezpečnú likvidáciu.


Ak použijete viac Jextu ako máte


V prípade predávkovania alebo náhodného podania adrenalínu okamžitevyhľadajte lekársku pomoc. Navštívite svojho lekára, aby vám predpísal nový Jext čo najskôr.


Váš krvný tlak sa môže prudko zvýšiť. Predávkovanie môže spôsobiť náhle zvýšenie krvného tlaku, nepravidelný srdcový tep, abnormálnu funkciu obličiek, zníženie prietoku krvi a hromadenie tekutiny v pľúcach.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Jext môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zvyčajné nežiaduce účinky sú: nepravidelný tep (vrátane búšenia srdca a rýchleho tlkotu srdca), vysoký krvný tlak, bolesť na hrudníku (angina pectoris), zúženie krvných ciev, potenie, nevoľnosť, vracanie, ťažkosti s dýchaním, bolesť hlavy, závraty, slabosť, tras alebo úzkosť. Halucinácie, mdloby, zmeny krvného obrazu, ako je zvýšená hladina cukru v krvi, znížené hladiny draslíka v krvi, škodlivé hladiny kyseliny v tele a srdcové ťažkosti (stresová kardiomyopatia).

Náhodné podanie injekcie do rúk alebo nôh môže spôsobiť zníženie prietoku krvi v postihnutej oblasti. V prípade náhodného podania injekcie vždy okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Jext obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže zriedkavo spôsobiť závažné alergické reakcie, vrátane sťaženého dýchania.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ JEXT


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Jextpo dátume exspirácie „EXP“ uvedenom na obale a papierovej škatuľke po EXP. Deň exspirácie sa vzťahuje na posledný deň mesiaca.


Chráňte pred mrazom.


Prosím, nezabudnite občas skontrolovať obsah skleneného zásobníka v Jexte, či je tekutina stále číra a bezfarebná. Vymeňte autoinjektor za nový po dátume exspirácie alebo ak spozorujete zmenu farby roztoku alebo vznik zrazeniny (tuhé častice).

Možno zistíte, že je užitočné vyznačiť si dátum exspirácie v kalendári, alebo diári, aby ste si včas zabezpečili,výmenu Jextu.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Jext obsahuje


Liečivo je: adrenalín

1 ml roztoku obsahuje 1 mg adrenalínu (vo forme tartarátu).


Jext 150 mikrogramov vstrekuje jednu dávku adrenalínu (150 mikrogramov) v 0,15 ml injekčného roztoku.

Jext 300 mikrogramov vstrekuje jednu dávku adrenalínu (300 mikrogramov) v 0,3 ml injekčného roztoku.


Ďalšie zložky:

Chlorid sodný

Disiričitan sodný (E223)

Kyselina chlorovodíková

Voda na injekciu


Ako vyzerá Jext a obsah balenia


Jext je injekčný roztok vo vopred naplnenom pere. Obsahuje číry, bezfarebný roztok vo vnútri skleneného zásobníka s latexovým bezgumovým tesnením.

Veľkosť balenia Jext: 1naplnené injekčné pero.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

ALK – Abelló A/S; Bøge Allé 6-8, DK – 2970 Hørsholm, Dánsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho ekonomického priestoru pod nasledujúcimi názvami.


Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia

Jext


Táto písomná informácia pre používateľa bola schválená vo februári 2014.7Jext 150 mikrogramov

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. : 2013/07913


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov lieku


Jext 150 mikrogramov

Jext 300 mikrogramov


Injekčný roztok naplnený v injekčnom pere


 1. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Jext 150 mikrogramov:jedno injekčné pero obsahuje jednu dávku 0,15 ml injekčného roztoku, ktorý obsahuje 150 mikrogramov adrenalínu (vo forme tartarátu).

Jext 300 mikrogramov: jedno injekčné pero obsahuje jednu dávku 0,30 ml injekčného roztoku, ktorý obsahuje 300 mikrogramov adrenalínu (vo forme tartarátu).


1 ml roztoku obsahuje 1 mg adrenalínu (vo forme tartarátu).


Pomocné látky: disiričitan sodný (E223) a chlorid sodný.

Jext obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke.


Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.


 1. lieková forma


Injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Číry bezfarebný roztok.


 1. klinické údaje


4.1 terapeutické indikácie

Jext je indikovaný na naliehavú liečbu ťažkého anafylaktického šoku alebo pri ošetrení alergickej reakcie spôsobenej alergénmi ako sú žihadlá alebo uštipnutia hmyzom, jedlo alebo lieky.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Deti a mladiství:

Pacienti s hmotnosťou medzi 15 kg a 30 kg :

Zvyčajná dávka je 150 mikrogramov.

Dávka nižšia ako 150 mikrogramov sa nedá podať s dostatočnou presnosťou u detí s hmotnosťou nižšou ako 15 kg a preto sa použitie neodporúča, ak nie je život v ohrození a pod lekárskym dohľadom.

Deťom a adolescentom s hmotnosťou nad 30 kg sa má predpísať Jext 300 mikrogramov.


Použitie u dospelých s hmotnosťou nad 30 kg :

Zvyčajná dávka je 300 mikrogramov.

Väčší dospelí môžu potrebovať viac ako jednu injekciu, aby sa zabránilo účinku alergickej reakcie.

Pacientom s hmotnosťou medzi 15 kg a 30 kg sa má predpísať Jext 150 mikrogramov.


Úvodná dávka sa má aplikovať ihneď ako sa rozpoznajú príznaky anafylaxie.


Účinná dávka je zvyčajne v rozmedzí od 0,005 do 0,01 mg / kg, ale v niektorých prípadoch môžu byť potrebné vyššie dávky.


Pri absencii klinického zlepšenia, alebo ak dôjde k zhoršeniu, môže sa podať druhá injekcia Jextu 5 až 15 minút po prvej injekcii.


Spôsob podania:

Na intramuskulárne podanie.

Na jednorazové použitie.

Jext je určený na intramuskulárne podanie do anterolaterálnej oblasti stehna.

Je navrhnutý tak, aby sa dal aplikovať cez odev alebo priamo do kože.


Odporúča sa masáž v mieste podania injekcie na urýchlenie vstrebávania.

Prosím pozrite časť 6.6, kde je podrobný návod na použitie.


4.3 Kontraindikácie


Nie sú známe žiadne absolútne kontraindikácie pri použití Jextu počas naliehavého alergického prípadu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neodstraňujte žltý poistný uzáver, kým nie ste pripravený na použitie.

Jext sa má podať do anterolaterálnej oblasti stehna.Injekcia je podaná ihneď po stlačení čierneho hrotu auto-injektora pevne proti koži alebo inému povrchu.

Pacienti majú byť poučení, aby nevpichovali injekciu Jextu do sedacieho svalu, kvôli riziku náhodného vstreknutia do žily.

Pacient má byť poučený, aby okamžite po podaní prvej dávky zavolal na číslo 112, požiadal o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámil anafylaktickú reakciu, aby bolo možné dôkladne sledovať priebeh anafylaktickej reakcie a v prípade potreby poskytnúť ďalšiu liečbu.


Jext obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže zriedkavo zapríčiniť vážne hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaktických príznakov a bronchospazmu u citlivých ľudí, zvlášť u tých s anamnézou astmy. Pacienti s týmito stavmi musia byť starostlivo poučení ohľadne okolností, pri ktorých môžu použiť Jext.


Vzhľadom k zvýšenému riziku výskytu nežiaducich účinkov po podaní adrenalínu je potrebná zvláštna opatrnosť u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vrátane angíny pectoris, obštrukčnej kardiomyopatie, srdcovej arytmie, cor pulmonale, aterosklerózy a hypertenzie.

Špeciálna opatrnosť je potrebná aj u pacientov s hypertyreózou, feochromocytómom, glaukómom s uzavretým uhlom, ťažkou poruchou funkcie obličiek, edémom prostaty s residuálnym močom,hyperkalcémiou, hypokalémiou acukrovkou.

Opatrnosť je tiež potrebná u starších osôb a tehotných pacientok.


Po náhodnom podaní injekcie do rúk alebo nôh sa môže spôsobiť strata prietoku krvi do priľahlých oblastí, v dôsledku zúženia ciev.


Pacienti, ktorým bol Jext predpísaní majú byť dôkladne poučení o používaní a správnom spôsobe podania.


Často je medzi podaním Jextu a rozvojom alergickej reakcie vyžadujúcej adrenalín dlhé obdobie. Pacienti majú byť poučení, aby pravidelne kontrolovali Jext a zabezpečili jeho výmenu po uplynutí doby použiteľnosti.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate bez sodíka


4.5 Liekové a iné interakcie


Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí užívajú lieky, ktoré môžu vyvolať srdcovú arytmiu, vrátane digitalisových prípravkov a quinidínu. Účinky adrenalínu môžu byť zosilnené tricyklickými antidepresívami, inhibítormi monoaminooxidázy (MAO – inhibítory) a inhibítormi katechol-O-metyl transferázy (COMT inhibítory).

Adrenalín spôsobuje inhibíciu sekrécie inzulínu, a preto zvyšuje hladinu glukózy v krvi. Je možné, že u diabetických pacientov bude pri podávaní adrenalínu nevyhnutné zvýšiť dávku inzulínu alebo perorálnych antidiabetík.

Alfa- a beta-stimulačný účinok môže inhibovať súbežné užívanie alfa- a beta-blokátorov, ako aj parasympatomimetických liekov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Klinické skúsenosti s liečbou anafylaxie počas gravidity sú obmedzené.

Adrenalín sa môže používať počas gravidity, len ak potenciálny prínos preváži možné riziko pre plod.


Adrenalín sa nepodáva perorálne. U adrenalínu vylúčeného do materského mlieka sa neočakáva žiadny účinok na dojča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Jext nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť a obsluhovať stroje, sú však pacienti, ktorým sa neodporúča viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje po podaní adrenalínu, pretože budú ovplyvnení príznakmi anafylaktického šoku.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky súvisiace s činnosťou alfa- a beta-receptorov môžu zahŕňať účinky na kardiovaskulárny systém, rovnako ako nežiaduce účinky na centrálny nervový systém..

V nasledujúcej tabuľke sú údaje zo skúsenosti s použitím adrenalínu po uvedení na trh. Frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperglykémia, hypokaliémia, metabolická acidóza

Psychiatrické poruchy a ochorenia

Úzkosť, halucinácie

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, závraty, tras, synkopa

Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti

Tachykardia, arytmia, palpitácie, angina pectoris, stresová kardiomyopatia

Poruchy ciev

Hypertenzia, vazokonstrikcia, periférna ischémia

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea, vracanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Hyperhydróza, asténia


Periférna ischémia po náhodnom vpichnutí adrenalínu do rúk alebo nôh nebola hlásená.


Jext obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže zriedkavo spôsobiť závažné alergické reakcie vrátane anafylaktických príznakov a bronchospazmus (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie alebo neúmyselná intravaskulárna injekcia adrenalínu môže zapríčiniť mozgové krvácanie vyplývajúce z výrazného vzostupu krvného tlaku. Môže dôjsť k ischémii myokardu a nekróze ako aj k poškodeniu obličiek. Smrť môže nastať následkom pľúcneho edému, kvôli periférnej vaskulárnej konstrikcii spolu so srdcovou stimuláciou.

Pľúcny edém sa môže liečiť α – blokátormi ako fentolamín. V prípade výskytu arytmií sa môžu liečiť β – blokátormi.


 1. farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: srdcové stimulanciá, okrem srdcových glykozidov, adrenergné a dopaminergné látky

ATC kód: C01CA24.


Adrenalín je katecholamín, ktorý stimuluje sympatikový nervový systém (oba alfa- a beta- receptory), čím spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie, srdcového výdaja a koronárnej cirkulácie. Adrenalín má prostredníctvom účinku na ß - receptory relaxačný účinok na hladké svalstvo sliznice priedušiek, zmierňuje chrčanie a dyspnoe.

Adrenalín sa rýchlo inaktivuje a väčšina dávky adrenalínu sa vo forme metabolitov vylučuje močom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Adrenalín je v tele prirodzene sa vyskytujúca látka, produkovaná dreňou nadobličiek a vylučovaná ako odpoveď na námahu alebo stres. V tele sa rýchlo inaktivuje, predovšetkým enzýmami COMT a MAO. Pečeň je bohatá na tieto enzýmy a je dôležitá, hoci nie je nevyhnutným článkom v degradačnom procese. Veľká časť dávky adrenalínu sa vylučuje vo forme metabolitov močom.


Plazmatický polčas adrenalínu je približne 2,5 minúty. Hoci pri subkutánnom alebo intramuskulárnom podaní lokálna vazokonstrikcia oneskoruje absorpciu, vedľajšie účinky pretrvávajú a biologický polčas sa predlžuje. Odporúča sa masáž v okolí miesta injekcie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Adrenalín sa používa na liečbu naliehavých alergických prípadov už veľa rokov. Nie sú dostupné žiadne údaje z predklinických štúdií.


 1. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Disiričitan sodný (E223)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Vzhľadom na chýbajúce štúdie kompatibility sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie.


Chráňte pred mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Jedno naplnené pero (jedna dávka) pozostáva z autoinjektora so zásobníkom.

Zásobník je vyrobený zo skla (typ 1), uzatvorený šedým bromobutylovým gumovým piestom a bromobutylovým gumovým tesnením s hliníkovým uzáverom. Auto-injektor je vyrobený z plastu.

Veľkosť balenia: 1 naplnené injekčné pero.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Jext je len na jedno použitie a navrhnutý tak, aby podanie bolo jednoduché.


Injekčné pero sa obsluhuje jednoduchým stlačením čierneho hrotu injektora do vonkajšej strany stehna.Tým sa aktivuje piest, ktorý vtlačí skrytú ihlu do svalu a pichne dávku adrenalínu. Môže sa to robiť aj cez oblečenie.


Jext 150 mg obsahuje 1,4 ml injekciu adrenalínu 1 mg / ml, ktorý je navrhnutý tak, aby dodal jednu dávku (0,15 ml) 150 mikrogramov adrenalínu po jeho aktivácii. Po aktivácii injekčného pera zostáva 1,25 ml v injekčnom pere. Zlikvidujte všetky nepoužité roztoky.


Jext 300 mikrogramov obsahuje 1,4 ml injekciu adrenalínu 1 mg / ml, ktorý je navrhnutý tak, aby dodal jednu dávku (0,30 ml) 300 mikrogramov adrenalínu po jeho aktivácii. Po aktivácii injekčného pera zostáva 1,1 ml v injekčnom pere. Zlikvidujte všetky nepoužité roztoky.


V Jext injekčnom pere sa môže vyskytnúť malá vzduchová bublina. Nemá to žiadny vplyv na použitie alebo účinnosť lieku.


Ošetrujúci lekár môže použiť "Jext Simulator" počas výučby pacienta. Jedná sa o pero bez ihly alebo adrenalínu, ktorý je k dispozícii aj pre pacientov, alebo opatrovateľov, ktorí by ho chceli používať doma.


Poznámka: žltý poistný uzáver zabraňuje aktivácii zariadenia a má sa odstrániť tesne pred podaním injekcie. Čierny hrot injektora má byť mimo dosahu ruky.
 1. Uchopte Jext do dominantnej ruky (ruka používaná pri písaní), pričom palec je umiestnený čo najbližšie k žltému poistnému uzáveru.
 1. Druhou rukou odstráňte žltý poistný uzáver.

 1. Čierny hrot injekčného pera priložte na Vašu vonkajšiu stranu stehna, držte pero v pravom uhle (približne 90 °) oproti stehnu
 1. Tlačte čierny hrot pevne do Vašej vonkajšej strany stehna pokiaľ nezaznie „klik“, čo potvrdzuje vpichnutie injekcie. Zabodnuté pero podržte v stehne 10 sekúnd (pomaly počítajte do 10) a potom ho vytiahnite. Čierny hrot sa rozšíri a automaticky skryje ihlu.
 1. Miesto vpichu masírujte 10 sekúnd. Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Zavolajte na číslo 112, požiadajte o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámte anafylaktickú reakciu.


Po uplynutí doby použiteľnosti sa má liek zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


Pravidelne kontrolujte roztok cez okienko jednotky, aby ste sa ubezpečili či je roztok číry a bezfarebný.

Roztok stmavne na vzduchu alebo svetle.

Zlikvidujte naplnené pero, ak je roztok sfarbený alebo obsahuje zrazeniny, alebo je po uplynutí času použiteľnosti a zaobstarajte si nové.

Dátum použiteľnosti („EXP“) je uvedený na obale a Jext sa nemá používať po tomto dátume.7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


ALK – Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm


8. registračné číslA


Jext 150 mikrogramov: 41/0772/10-S

Jext 300 mikrogramov: 41/0773/10-S


9. dátum PRVEJ registrácie/ predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 28.10. 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. dátum revízie textu


Február2014
8Jext 150 mikrogramov