+ ipil.sk

JODID DRASELNÝ 65 hamelnPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03839


Písomná informácia pre používateľA


JODID DRASELNÝ 65 hameln

tablety

(Kalii iodidum)


STOP Jodid draselný 65 hameln, tablety sa má užívať lenv prípade rizika vystavenia jadrovému žiareniu.

Jodid draselný 65 hameln, tablety obsahuje liečivo jodid draselný, ktorý, ak je užívaný v správnej dávke, môže zabrániť poškodeniu štítnej žľazy tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom.


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informáciialebo ako vám povedal váš lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Jodid draselný 65 hamelna na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Jodid draselný 65 hameln

3. Ako užívať Jodid draselný 65 hameln

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Jodid draselný 65 hameln

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Jodid draselný 65 hamelna na čo sa používa

Jodid draselný blokuje štítnu žľazu a používa sa na zabránenie poškodenia spôsobeného rádioaktívnym jódom.

V prípade vystavenia rádioaktívnemu jódu môže jodid draselný zabrániť poškodeniu štítnej žľazy tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni príjmu rádioaktívneho jódu z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej potravy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Jodid draselný 65 hameln


Neužívajte Jodid draselný 65 hameln:

 • ak ste, alebo si myslíte, že ste alergický (precitlivený) na jodid draselný alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Ak ste alergický na jodid draselný,alebo na ktorúkoľvek zložku uvedenú v časti 6, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Jodid draselný 65 hameln, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

-ste liečený na poruchy štítnej žľazy

-trpíte dermatitisherpetiformis (kožné ochorenie)

-trpíte hypokomplementovouvaskulitídou (ochorenie spôsobujúce zápal krvných ciev)

-máte problémy s obličkami

-máte problémy alebo ste liečený na problémy s nadobličkami

-trpíte na dehydratáciu alebo kŕčmi v dôsledku extrémnej horúčavy

-užívate chinidín, kaptopril alebo enalapril

-v súčasnosti užívate diuretiká (tablety na odvodnenie) ako amilorid alebo triamterén.


Ak si nie ste niečím istý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívaťJodid draselný 65 hameln.


Tehotenstvo a dojčenie

Jódová profylaxia (ochrana) sa má vykonať v prípade radiačnej havárie alebo úniku rádioaktívneho jódu u všetkých osôb, vrátane tehotných a dojčiacich žien, nachádzajúcich sa v ohrozenej oblasti. Ak ste tehotná alebo dojčíte, tento liek môžete užívať krátky čas. Môžete dojčiť, aj keď užijete tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Jodid draselný 65 hameln má malý alebo žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Jodid draselný 65 hameln

Odporúčaná dávka jodidu draselného je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Ak si nie ste istý dávkou, ktorú máte užiť, overte si to u svojho lekáraalebo lekárnika.


Vek

Dávka

Množstvo jodidu draselného

Novorodenci (do 1 mesiaca

štvrtina tablety

16 mg

Dojčatá a deti od 1 mesiaca do 3 rokov

polovica tablety

32 mg

Deti od 3 do 12 rokov

1 tableta

65 mg

Deti od 12 rokov, dospelí a starší ľudia

2 tablety

130 mg


Tablety sa majú užiť ako jedna dávka hneď, ako ste vyzvaný tak urobiť. Oneskorené užitie môže mať za následok zníženú účinnosť.


Pred podaním deťom sa tableta môže rozdrviť a zmiešať s mliekom, vodou alebo džúsom.


V prípade dlhšieho vystavenia je nevyhnutné opakované podanie, avšak ak ste tehotná alebo dojčíte obvykle neužívajte viac ako dve dávky. Poraďte sa s vaším lekárom, pretože jodid draselný môže ovplyvniť funkciu štítnej žľazy vášho dieťaťa, čo môže vyžadovať vyšetrenie, poprípade stanovenie vhodnej liečby. Deti vo veku do jedného mesiaca by mali dostať iba jednu dávku a lekár by im mal skontrolovať funkciu štítnej žľazy.


Deti mladšie ako 3 mesiace po užití jodidu draselného majú čo najrýchlejšie navštíviť lekára, aby bolo možné sledovať funkciu ich štítnej žľazy.


Ženy v posledných 3 mesiacoch tehotenstva majú informovať svojho lekára alebo iných zdravotníckych pracovníkov o tom, že užili jodid draselný. Na stanovenie funkcie štítnej žľazy plodu by mala byť odobraná vzorka krvi z pupočnej šnúry.


Ak užijete viac Jodidu draselného 65 hameln, ako máte

Užitie vyšších dávok jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt.

Ak vy (alebo niekto iný) prehltne viacero tabliet naraz, alebo ak si myslíte, že dieťa náhodne prehltlo niektorú z tabliet, ihneď navštívte najbližšiu nemocnicu alebo lekára.


4. Možné vedľajšie účinky

Užívanie jodidu draselného nesprevádzajú u väčšiny pacientov žiadne problémy. Avšak, tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Sú to:

 • nadmerne aktívna štítna žľaza (charakterizovaná stratou hmotnosti, zvýšenou chuťou do jedla, neznášanlivosťou horúčavy a zvýšeným potením),

 • zväčšená štítna žľaza s rozvojom alebo bez rozvoja myxedému (stav, pri ktorom sa koža a telové tkanivá stávajú hrubšími, najviac na tvári),

 • príležitostne sa môžu objaviť reakcie precitlivenosti ako vyrážka, opuch slinných žliaz, bolesť hlavy, chrčanie alebo kašľanie, podráždený žalúdok.


Dlhodobé užívanie môže viesť k depresii, nervozite, nespavosti alebo impotencii.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. V prípade radiačnej havárie môžete použiť iné postupy na ochranu pred poškodením radiáciou, aby ste predišli ďalšiemu nebezpečnému kontaminovaniu. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


5. Ako uchovávať Jodid draselný 65 hameln


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Tento liek uchovávajtemimo dohľadua dosahudetí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužitý liek nevyhadzovať. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Jodid draselný 65 hamelnobsahuje


 • Liečivo je jodid draselný 65 mg, čo zodpovedá 50 mg jódu.

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, mastenec, makrogol 6000, bezvodý oxid kremičitý.


Ako vyzerá Jodid draselný 65 hamelna obsah balenia

Tablety sú biele až nažltlé, neobalené, mierne mramorovité, okrúhle, hladkého neporušeného povrchu s krížovou deliacou ryhou.


4, 10 alebo 100 tabliet v jednom balení.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

hameln rds a.s.

Horná 36

900 01 Modra, SR


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.

3


JODID DRASELNÝ 65 hameln

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, event.č.: 2013/07289


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


JODID DRASELNÝ 65 hameln


tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 65,00 mg jodidu draselného, čozodpovedá 50,00 mg jódu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


tableta


Tablety sú biele až nažltlé, neobalené, mierne mramorovité, okrúhle, hladkého neporušeného povrchu s krížovou deliacou ryhou.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké štvrtiny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Jodid draselný je indikovaný pri prevencii príjmu rádioaktívneho jódu ako blokátor štítnej žľazy, napríklad v prípade radiačnej havárie alebo počas vyšetrenia v nukleárnej medicíne pred podaním zlúčenín s rádioaktívnym jódom, ktoré sa metabolizujú na jodidy alebo obsahujú nečistoty rádioaktívneho jódu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Radiačná havária

Jódová profylaxia sa vykonáva v prípade radiačnej havárie s únikom rádioaktívneho jódu u všetkých osôb, vrátane detí, tehotných a dojčiacich žien, nachádzajúcich sa v ohrozenej oblasti. Osoby precitlivené na jódové preparáty, alebo tie, ktoré sa liečili alebo liečia na poruchy funkcie štítnej žľazy, sa majú poradiť s ošetrujúcim lekárom. Pri vyhlásení radiačnej havárie obyvatelia užijú tieto dávky jodidu draselného:


 • novorodenci do 1 mesiaca veku

štvrť tablety

=

16 mg jodidu draselného, čo zodpovedá 12,5 mg jódu


 • dojčatá a deti od 1 mesiaca do 3 rokov

polovica tablety

=

32 mg jodidu draselného, čo zodpovedá 25 mg jódu


 • deti od 3 rokov do 12 rokov

1 tableta

=

65 mg jodidu draselného, čo zodpovedá 50 mg jódu


 • deti od 12 rokov, dospelí a starší ľudia

2 tablety

=

130 mg jodidu draselného, čo zodpovedá 100 mg jódu


Novorodencom sa ďalšie dávky nepodávajú. Tehotným a dojčiacim ženám sa podávajú maximálne dve dávky.


Podať sa má iba jedna denná dávka, ktorá má ochranný účinok trvajúci 24 hod (pozri časť 4.4).


Pred podaním deťom je možné liek rozdrviť a zmiešať s mliekom, vodou alebo džúsom.


Vyšetrenie v nukleárnej medicíne

Ak sa tablety Jodidu draselného 65 hamelnpoužijú ako prevencia pred podaním rádioaktívnych jódových zlúčenín, ktoré sa metabolizujú na jodid alebo ktoré obsahujú nečistoty rádioaktívneho jódu, v perorálnej dávke 130 mg (2 tablety) pre dospelých, redukuje sa vychytávanie jódu štítnou žľazou na menej ako 1 % normálu. Táto dávka sa má podať jeden deň pred alebo v deň vyšetrenia a potom denne až kým odhadovaná aktivita rádioaktívneho jóduv tele neklesne na primeranú úroveň.


Dávka u detí od 3 do 12 rokov má byť 50 % dávky pre dospelého a u detí od 1 mesiaca do 3 rokov
25 % dávky pre dospelého.


Jodid draselný sa nemá používať keď je rádioaktívny jód podávaný na diagnostické zobrazovanie alebo liečbu štítnej žľazy.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na jódové prípravky (pozri časť 4.2 a 4.5) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade vystavenia rádioaktívnemu jódu po radiačnej havárii sa dávkovanie určí na základe núdzových plánov a predurčených intervenčných operačných stupňov. Má sa zvážiť prínos nad rizikom vplyvu rádioaktívneho jódu pri podaní jednotlivým vekovým skupinám v ohrození. Prvé majú byť liečené tehotné a dojčiace ženy, novorodenci, dojčatá a deti. Jedna dávka jodidu draselného poskytuje adekvátnu ochranu na jeden deň. Dlhotrvajúca expozícia si môže vyžiadať opakované podanie. Jódová profylaxia je používaná proti inhalovanému rádioaktívnemu jódu. Nepoužíva sa ako hlavná profylaxia proti požitým kontaminovaným potravinám.


Pacienti, ktorí sú liečení na tyreotoxikózu, alebo ktorí boli na tyreotoxikózu liečení v minulosti, môžu byť v ohrození.


U pacientov s asymptomatickou nodóznou strumou alebo latentnou Gravesovouchorobou, ktorí nie sú liečení, môže byť urýchlený hypertyreoidizmus indukovaný jódom.


Draselná soľ sa má pacientom s nedostatočnou činnosťou obličiek alebo nadobličiek, v prípade akútnej dehydratácie alebo kŕčov z tepla podávať s opatrnosťou.


Zvýšená pozornosť sa má venovať súčasnému podávaniu draselných solí s draslík-šetriacimi diuretikami, pretože môže vzniknúť hyperkaliémia.


Potenciálny prínos jódovej profylaxie je najväčší u detí a adolescentov. U štítnej žľazy plodu, novorodenca a dojčaťa je riziko rakoviny po dávke rádioaktívneho jódu väčšie ako u štítnej žľazy dospelého.


Jodid draselný, ako profylaxia, nie je zvyčajne indikovaný u dospelých nad 40 rokov, ak inhalované dávky, rádovo okolo 5 Gy, neohrozujú funkčnosť štítnej žľazy. Riziko rakoviny štítnej žľazy je v tejto skupine extrémne nízke, kým incidencia ochorení štítnej žľazy je vysoká, preto riziko jódom indukovaných tyreoidných komplikácií je vyššie.


Pediatrická populácia

V prvých dňoch života je u novorodencov mimoriadne vysoké riziko z vystavenia rádioaktívnemu jódu a blokovania funkcie štítnej žľazy nadmerným množstvom jodidu draselného. Množstvo vychytávaného rádioaktívneho jódu je 4 násobne väčšie, ako v iných vekových skupinách. Štítna žľaza novorodencov je zvlášť citlivá na blokovanie funkcie štítnej žľazy zapríčinenej nadmerným množstvom jodidu draselného. Počas skorého štádia vývoja mozgu môže mať prechodný hypotyreoidizmus za následok stratu intelektuálnych schopností. Ak je jodid podávaný novorodencom, je potrebné dôsledne sledovať funkciu štítnej žľazy. U novorodencov, ktorým bol podaný jodid draselný v prvých týždňoch života, sa odporúča sledovať hladinu TSH a ak je to potrebné aj hladinu T4, a v prípade potreby sa stanoví vhodná substitučná liečba.


4.5 Liekové a iné interakcie


Niektoré lieky ako kaptopril a enalapril môžu spôsobiť hyperkaliémiu a ich účinok sa môže zvýšiť pri súčasnom podávaní jodidu draselného.


Zvýšená plazmatická koncentrácia draslíka môže spôsobiť výraznejší účinok chinidínu na srdce.

Môže vzniknúť hyperkaliémia ako dôsledok interakcie draselných solí s draslík-šetriacimi diuretikami ako amilorid, triamterén alebo antagonisty aldosterónu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Pri podávaní jodidov tehotným ženám boli zaznamenané teratogénne účinky napr. vrodená struma a hypotyreoidizmus.


Avšak v prípade radiačnej havárie použitie jodidu draselného ako blokátora štítnej žľazy v nízkych dávkach a počas krátkeho časového obdobia nie je kontraindikované. Profylaktické podanie jodidu tehotným ženám je účinné aj pre plod.


Počas tehotenstva má byť počet podaných dávok jodidu draselného minimálny. V oblastiach so zníženým obsahom jódu môže viesť jeho dlhodobé podávanie k blokáde štítnej žľazy u matky alebo plodu, s možným následkom pre jeho vývoj. Ak je jodid draselný podávaný v neskoršej fáze tehotenstva, má sa sledovať funkcia štítnej žľazy novorodenca. To je všeobecná rutina pri skríningovom vyšetrení novorodencov. U novorodencov, ktorým bol podaný jodid draselný v prvých týždňoch života, sa má sledovať hladina TSH a ak je to potrebné aj hladina T4, a v prípade potreby sa stanoví vhodná substitučná liečba.


Tehotné ženy s hypertyreoidizmom nesmú užívať jodid draselný pre riziko vzniku blokády štítnej žľazy u plodu.


Laktácia

Jód je aktívne transportovaný do materského mlieka, napriek tomu dojčiace matky môžu pokračovať v dojčení (pozri časť 5.2).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Jodid draselný 65 hameln nemá alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Reakcie z precitlivenosti ako kožné vyrážky, opuchnuté slinné žľazy, bolesť hlavy, bronchospazmus a gastrointestinálne ťažkosti môžu byť mierne alebo závažné a môžu závisieť na dávke.


Ako vedľajšie účinky liečby jódom boli zaznamenané hypertyreoidizmus, jódom indukovaná autoimunita (Gravesovho a Hashimotovho typu), toxická nodózna struma a hypotyreoidizmus.


Bola zaznamenaná hyperaktívna štítna žľaza, tyreoiditída a zväčšená štítna žľaza s rozvojom alebo bez rozvoja myxedému.


Dlhodobé užívanie môže viesť k depresii, nervozite, impotencii a nespavosti.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť príznaky jodizmu (otrava jódom), ako bolesť hlavy, bolesť a opuchy slinných žliaz, horúčka a zápal hrtanu, opuch alebo zápal v krku, gastrointestinálne ťažkosti a hnačka. Taktiež sa môže vyskytnúť pľúcny edém.


Náhle užitie jódu môže mať za následok leptavé poškodenie tráviaceho traktu a poškodenie obličiek. Kardiopulmonálny kolaps v dôsledku obehového zlyhania je potrebné liečiť starostlivosťou o dýchacie cesty a stabilizáciou obehu. Môže sa objaviť edém hlasiviek, vedúci k duseniu alebo aspiračná pneumónia. Pri akútnej otrave jódom sa má podať veľké množstvo mlieka a škrobového slizu.


Výplach škrobovým slizom alebo výplach aktívnym uhlím prichádza do úvahy v prípade, že nie je poškodený pažerák.


Je potrebné hradiť stratu vody a elektrolytov a udržiavať obeh. Môže byť podaný petidín (100 mg) alebo morfín sulfát (10 mg) na utíšenie bolesti. V prípade nutnosti sa môže vykonať tracheostómia.


Hemodialýza môže redukovať neprimerane zvýšené sérové koncentrácie jódu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antidotum

ATC kód: V03AB21 Jodid draselný


V prípade vystavenia rádioaktívnemu jódu môže jodid draselný zabrániť poškodeniu štítnej žľazy tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni príjmu rádioaktívneho jódu z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej potravy. JODID DRASELNÝ JE V PRÍPADE JADROVEJ HAVÁRIE POTREBNÉ PODAŤ DO 1 HODINY OD VZNIKU NEBEZPEČENSTVA! Štítna žľaza sa v tom prípade nasýti nerádioaktívnym jódom až na 85 % a viac. Každou ďalšou hodinou klesá percento nasýtenosti: po troch hodinách je pomer vyrovnaný (už iba 50 % nasýtenosť nerádioaktívnym jódom), zatiaľ čo po šiestich hodinách od kontaminácie už prakticky nemá význam užiť jódovú profylaxiu. Preto je veľmi dôležité, aby prípadná radiačná havária bola oznámená obyvateľstvu čím skôr.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V ľudskom organizme sa nachádza od 20 do 50 mg jódu, priemerná denná spotreba je 150 až 200 g jódu, pričom vychytávanie jódu štítnou žľazou je 80-násobne vyššie oproti iným orgánom. Ľudský organizmus je schopný rýchlo odbúrať aj niekoľkonásobne vyššie dávky, ako je odporúčaná denná dávka, najmä močom, enterohepatálnym obehom a slinnými žľazami (po jednorazovom podaní 3 g jódu je dávka kompletne eliminovaná z tela po 75-ich hodinách, z toho až z 89 % močom).

Viac ako štvrtina dávky jódu užitého dojčiacou matkou sa môže vylúčiť do materského mlieka v priebehu 24 h. Jodid draselný môže čiastočne blokovať prestup rádioaktívneho jódu do mlieka. Pri určovaní dávky jodidu draselného pre dojčiacu matku sa majú vziať do úvahy tie isté kritériá, ako pre skupinu obyvateľstva mladších ako 40 rokov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o bezpečnosti nie sú zahrnuté, pretože bezpečnosť jodidu draselného je potvrdená jeho viacročným klinickým používaním.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Cellulosum microcristallinum, talcum, macrogolum 6000, silica colloidalis anhydrica.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


6 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PVDC nepriehľadná biela fólia/Al tvrdá fólia s potlačou), papierová škatuľka s písomnou informáciou pre používateľov.


Veľkosť balenia: 4, 10 alebo 100 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Akýkoľvek nepoužitý liek má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


hameln rds a.s., Horná 36, 900 01 Modra, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


19/0402/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.09.1998


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014


_____________________________________________________________________________________________________

Súhrn charakteristických vlastností lieku (SmPC) 6


JODID DRASELNÝ 65 hameln