+ ipil.sk

KABIVEN PERIPHERALPríbalový leták

PRÍLOHA č.2 k rozhodnutiu o PREDLŽENIE REGISTRÁCIE LIEKU, EV. č.: 2106/3572-P


Písomná informácia pre používateľovNázov lieku Kabiven Peripheral


Lieková forma

Infúzna intravenózna emulzia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko


Zloženie lieku

Kabiven Peripheralsa dodáva v troch veľkostiach.

Objemy komponentov Glukózy 11%, Vaminu 18 a Intralipidu 20% sú nasledovné:2400 ml

1920 ml

1440 ml

Glukóza 11%

1475 ml

1180 ml

885 ml

Vamin 18 novum

500 ml

400 ml

300 ml

Intralipid 20%

425 ml

340 ml

255 ml

Celkový obsah energie

1700/7118 kcal/kJ

1400/5862 kcal/kJ

1000/4187 kcal/kJ


1000 ml zmesi obsahuje liečivá:


Sojae oleum raffinatum (čistený sójový olej)

35 g

Glucosum (glukóza)

68 g

Alaninum (alanín)

3,3 g

Argininum (arginín)

2,4 g

Acidum asparticum (kyselina asparágová)

0,71 g

Phenylalaninum (fenylalanín)

1,6 g

Acidum glutamicum (kyselina glutámová)

1,2 g

Glycinum (glycín)

1,6 g

Histidinum (histidín)

1,4 g

Isoleucinum (izoleucín)

1,2 g

Leucinum (leucín)

1,6 g

Lysinum (lyzín)

1,9 g

Methioninum (metionín)

1,2 g

Prolinum (prolín)

1,4 g

Serinum (serín)

0,94 g

Threoninum (treonín)

1,2 g

Tryptophanum (tryptofán)

0,40 g

Tyrosinum (tyrozín)

0,05 g

Valinum (valín)

1,5 g

Natrii glycerophosphas (glycerofosforečnan sodný)

1,0 g

Calcii chloridum (chlorid vápenatý)

0,15 g

Kalii chloridum (chlorid draselný)

1,2 g

Magnesii sulfas (síran horečnatý)

0,33 g

Natrii acetas (octan sodný)

1,0 g


Pomocné látky: phospholipida ex ovo fractionata (čistené vaječné fosfolipidy), glycerolum (glycerol), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), acidum aceticum 96% (kyselina octová 96%), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


1000 ml obsahuje:aminokyseliny:

24 g


dusík:

3,8 g


tuky:

35 g


sacharidy:(glukóza )

68 gObsah energie:- celkový

720/3015 kcal/kJ


- nebielkovinový

620/2596 kcal/kJElektrolyty:sodík

22 mmol


draslík

17 mmol


horčík

2,8 mmol


vápnik

1,4 mmol


fosfáty

7,5 mmol


sírany

2,8 mmol


chloridy

32 mmol


octany

27 mmol

Osmolalita

približne 830 mosmol/kg vody


Osmolarita

približne 750 mosmol/l


pH

približne 5,6Farmakoterapeutická skupina

Roztoky na parenterálnu výživu, kombinácie.


Charakteristika

Kabiven Peripheralpozostáva s trojkomorového vaku, ktorý je zabalený do vonkajšieho vaku. Medzi vnútorný a vonkajší vak je vložený absorbér kyslíka. Vnútorný vak je rozdelený do troch komôr, ktoré sú oddelené membránou. Membrány vnútorného vaku sa dajú roztrhnúť. Jednotlivé komory obsahujú roztok glukózy, aminokyselín a tukov. Roztok glukózy a roztok aminokyselín sú číre, tuková emulzia je biela.


Indikácie

Parenterálna výživa dospelých pacientov a detí starších ako 2 roky, u ktorých je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na proteíny vajec, podzemnice olejnej, sóje alebo na ktorúkoľvek zložku lieku, ťažká hyperlipidémia, ťažká hepatálna insuficiencia, ťažké poruchy zrážanlivosti krvi, vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín, ťažká renálna insuficiencia bez možnosti hemofiltrácie alebo dialýzy, akútny šok, hyperglykémia závislá na viac ako 6 jednotkách inzulínu / hod., patologicky zvýšené sérové hladiny ktoréhokoľvek obsiahnutého elektrolytu, všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc, hyperhydratácia a dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť a hypotonická dehydratácia, hemofagocytárny syndróm, nestabilizované stavy (napr. ťažké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes, akútny infarkt myokardu, metabolická acidóza, ťažká sepsa a hyperosmolárna kóma).

Vzhľadom na svoje zloženie Kabiven Peripheral nie je vhodný pre novorodencov a deti do dvoch rokov.


Interakcie

Niektoré lieky, ako inzulín, môžu mať vplyv na aktivitu lipázy, ale nie sú dôkazy, že by to spôsobovali v terapeutických dávkach.

Heparín podávaný v klinických dávkach zapríčiňuje uvoľnenie lipoproteínovej lipázy do krvného obehu. Čo môže viesť k zvýšenej prechodnej plazmatickej lipolýzy nasledovanej prechodným znížením klírens triglyceridov.

Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1, ktorý môže ovplyvňovať terapeutický účinok kumarínových derivátov. V praxi je tento efekt zriedkavý, avšak odporúča sa dôsledná kontrola zrážanlivosti u pacientov liečených týmito liekmi.

Neexistujú klinické údaje, ktoré by dokazovali jednoznačný klinický význam vyššie uvedených interakcií.


Nežiaduce účinky

Infúzia môže zapríčiniť zvýšenie telesnej teploty (výskyt < 3%), a menej často triašku, zimnicu a nauzeu alebo vracanie (výskyt <1%). Bolo dokumentované prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov počas intravenóznej výživy.

Správy o iných nežiaducich účinkoch súvisiacich s infúziou Intralipidu sú veľmi zriedkavé, objavujú sa s frekvenciou menej ako jeden nežiaduci účinok na milión infúzií.

Boli popísané hypersenzitívne reakcie (anafylaktická reakcia, vyrážka na koži, žihľavka), dýchacie ťažkosti (napr. tachypnoe) a hypo- alebo hypertenzia. Bola tiež zaznamenaná hemolýza, retikulocytóza, bolesť brucha, bolesti hlavy, nauzea, vracanie, únava a priapizmus.


Syndróm preťaženia tukmi

Poškodená schopnosť eliminovať tuky môže viesť k syndrómu preťaženia tukmi. Objavuje sa ako výsledok predávkovania, ale tiež pri odporúčanom dávkovaní ako výsledok náhlej zmeny klinického stavu pacienta pri ťažkom renálnom alebo pečeňovom poškodení.

Syndróm preťaženia tukmi je charakterizovaný hyperlipidémiou, horúčkou, hepatosplenomegáliou, anémiou, leukopéniou, trombocytopéniou, koagulopatiou a kómou. Tieto zmeny sú konštantne reverzibilné po prerušení infúzie s tukmi.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie a rýchlosť podania závisia od schopnosti organizmu eliminovať tuky a metabolizovať glukózu.

Dávkovanie musí byť individuálne a zvolená veľkosť vaku musí zohľadňovať klinický stav, telesnú hmotnosť a nutričné potreby pacienta.

Dospelí :

Potreba dusíka na udržanie telesnej proteínovej hmoty závisí od stavu pacienta (napr. stav výživy a stupeň katabolického stresu). Potreba dusíka je 0,10 - 0,15 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň pri normálnom stave výživy alebo miernom metabolickom strese. U pacientov so stredne ťažkým až ťažkým metabolickým stresom s malnutríciou alebo bez nej je potreba dusíka v rozmedzí od 0,15 - 0,30g /kg telesnej hmotnosti/deň (1,0 - 2,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň). Tomu zodpovedá potreba 2,0 - 6,0 g glukózy a 1,0 - 2,0g tuku.

Celková energetická potreba závisí od klinického stavu pacienta a je často medzi
20-30 kcal/kg telesnej hmotnosti /deň. U obéznych pacientov má dávka vychádzať z vypočítanej ideálnej hmotnosti.

Kabiven Peripheralje vyrábaný v troch veľkostiach určených pre pacientov s mierne zvýšenou, základnou alebo nízkou nutričnou potrebou. Pre celkovú parenterálnu výživu je nutné zabezpečiť podanie stopových prvkov, vitamínov a doplnkových elektrolytov.

Dávkovanie dusíka je 0,10 – 0,15 g / kg telesnej hmotnosti/deň ( 0,7 – 1,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň) a celkový príjem energie 20 –30 kcal /kg (84 – 126 kJ/kg)telesnej hmotnosti/ deň, čo zodpovedá približne 27 – 40 ml Kabiven Peripheral/ kg telesnej hmotnosti / deň.

Deti:

Dávkovanie musí byť prispôsobené schopnosti pacienta metabolizovať jednotlivé živiny.

Dávkovanie pre malé deti (2 – 10 rokov) obyčajne začína nízkou dávkou 14– 28 ml/kg (čo zodpovedá 0,49 – 0,98 g tukov/kg/deň, 0,34 – 0,67 g aminokyselín/kg/deň a 0,95 – 1,9 g glukózy/kg/deň), ktorá sa postupne zvyšuje o 10 – 15 ml/kg/deň do maximálnej dávky
40 ml/kg/deň.

Pre deti nad 10 rokov sa používa rovnaké dávkovanie ako u dospelých.

Neodporúča sa použitie u detí do 2 rokov. Aminokyselina cysteín je považovaná pre túto skupinu pacientov za podmienečne esenciálnu.


Rýchlosť podávania infúzie:

Maximálna rýchlosť podávania infúzie glukózy je 0,25 g/kg telesnej hmotnosti/hod.

Dávka aminokyselín nesmie prekročiť 0,1 g/kg telesnej hmotnosti/hod.

Dávka tukov nesmie byť väčšia ako 0,15 g/kg telesnej hmotnosti/hod.

Rýchlosť podávanie infúzie nesmie prekročiť 3,7 ml/kg telesnej hmotnosti/hodinu (čo zodpovedá 0,25 g glukózy, 0,09 g aminokyselín a 0,13 g tukov/kg telesnej hmotnosti). Odporučená doba podávania infúzie je 12 - 24 hodín.

Maximálna denná dávka:

40 ml/kg telesnej hmotnosti/deň. Čo zodpovedá jednému baleniu (najväčšej veľkosti) pre pacienta s telesnou hmotnosťou 64 kg a znamená podanie 0,96 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň (0,16g N/kg telesnej hmotnosti/deň) a 25 kcal/kg (105 kJ/kg) telesnej hmotnosti/deň nebielkovinovej energie (2,7g glukózy/kg telesnej hmotnosti/deň a 1,4 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň).

Maximálna denná dávka sa závisí na klinickom stave pacienta a môže sa meniť zo dňa na deň.

Spôsob a dĺžka podávania:

Intravenózna infúzia do periférnej alebo centrálnej žily. Infúzia sa môže podávať tak dlho, ako to vyžaduje klinický stav pacienta.

Aby sa minimalizovalo riziko vzniku tromboflebitídy, odporúča sa denne meniť miesto podania infúzie.


Upozornenie

Je potrebné monitorovať schopnosť eliminovať tuky. Odporúča sa robiť to formou merania koncentrácie serových triglyceridov po 5-6 hodinách bez podania tukov. Sérová koncentrácia triglyceridov nesmie prekročiť 3 mmol/l počas podávania infúzie.

Veľkosť vaku, jeho objem a kvantitatívne zloženie musia byť vybraté po starostlivom zvážení. Objemy sa musia prispôsobiť hydratácii a nutričnému stavu detí. Vak po zmiešaní komôr je určený k jednorazovému podaniu.


Pred podávaním infúzie musia byť korigované poruchy elektrolytovej a vodnej rovnováhy (napr. abnormálne vysoké alebo nízke hladiny elektrolytov v sére).


Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať pacientovi hlavne na začiatku infúznej intravenóznej liečby. V prípade výskytu akýchkoľvek abnormalít je potrebné infúziu zastaviť. Keďže každé použitie centrálneho katétra predstavuje zvýšené riziko infekcie, pri jeho zavedení a každom použití musia byť dodržané prísne aseptické podmienky.


Kabiven Peripheralje nutné podávať s opatrnosťou v prípade porušeného metabolizmu tukov, ako napríklad pri renálnej insuficiencii, nekompenzovanom diabetes mellitus, pankreatitíde, poškodených pečeňových funkciách, hypotyreodize (s hypertriglyceridémiou) alebo sepse. V prípade podávania lieku Kabiven Peripheralpacientom s týmito ochoreniami, je nutné dôsledne monitorovať koncentráciou sérových triglyceridov.


Je potrebné pravidelne kontrolovať sérovú hladinu glukózy, elektrolytov, osmolaritu ako aj rovnováhu tekutín, acidobázickú rovnováhu a pečeňové enzýmy.


V prípade dlhodobejšieho podávania tukov je potrebné kontrolovať počet krviniek a zrážanlivosť krvi.


U pacientov s insuficienciou obličiek je potrebné starostlivo sledovať prívod fosfátov a draslíka, aby sa predišlo vzniku hyperfosfatémie a hyperkaliémie.


Dávky jednotlivých elektrolytov závisia na klinickom stave pacienta a pravidelnom sledovaní ich sérových hladín.


Emulzia neobsahuje vitamíny a stopové prvky.

Doplnkové podanie stopových prvkov a vitamínov je potrebné v každom prípade.


Opatrnosť pri podávaní parenterálnej výživy je potrebná u pacientov s metabolickou acidózou (napr. laktátovou acidózou), zvýšenou sérovou osmolaritou a nedostatočným okysličením buniek.


Kabiven Peripheralje potrebné podávať s opatrnosťou pacientom s tendenciou k retencii elektrolytov.

Akýkoľvek príznak alebo symptóm anafylaktickej reakcie vyžaduje okamžité prerušenie infúzie.


Obsah tuku v lieku Kabiven Peripheralmôže skresliť niektoré laboratórne výsledky (napr. bilirubínu, laktátovej dehydrogenázy, saturácie kyslíkom, Hb), ak je krv odobratá skôr, ako sú tuky dostatočne eliminované z krvného riečiska. U väčšiny pacientov je tuk eliminovaný po 5-6 hodinách po podaní tukov.


Liek obsahuje sójové proteíny a vaječné fosfolipidy, ktorý môže v zriedkavých prípadoch vyvolať závažné alergické reakcie. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala medzi sójou a podzemnicou olejnou.


Intravenózna infúzia aminokyselín môže byť sprevádzaná zvýšenou exkréciou stopových prvkov, hlavne zinku močom. Tento fakt je potrebné brať do úvahy pri dávkovaní stopových prvkov najmä pri dlhodobej parentrálnej výžive.


U pacientov s malnutríciou môže začatie podávania parentrálnej výživy viesť k poruche rovnováhy tekutín, čo môže následne vyvolať edém pľúc a kongestívne zlyhanie srdca. Okrem toho sa môže objaviť počas 24 - 48 hodín zníženie sérových hladín draslíka, fosforu, horčíka a vitamínov rozpustných vo vode. Preto sa odporúča opatrne a pomaly začať podávať parenterálnu výživu spolu s presnou kontrolou a primeraným regulovaním tekutín, elektrolytov, minerálov a vitamínov.


Kabiven Peripheralsa nesmie podávať súčasne s krvou a krvnými derivátmi tou istou infúznou súpravou kvôli riziku vzniku pseudoaglutinácii.


U pacientov s hyperglykémiou môže byť potrebné podávanie exogénneho inzulínu.


Periférna infúzia

Ako aj pri iných hypertonických roztokoch sa môže objaviť tromboflebitída periférnej žily, do ktorej sa podáva infúzia. K výskytu tromboflebitídy prispieva niekoľko faktorov. Patria sem: typ kanyly, jej dĺžka a priemer, trvanie infúzie, pH a osmolarita podávaného roztoku, infekcia a počet manipulácii. Odporúča sa, aby sa miestami venóznej aplikácie, ktoré sú používané na celkovú parenterálnu výživu, nepodávali iné intravenózne doplnky a roztoky.

Používanie v gravidite a počas laktácie

Neboli vykonané zvláštne štúdie, ktoré by vyhodnotili bezpečnosť podávania lieku Kabiven Peripheralpočas tehotenstva a dojčenia. Ošetrujúci lekár musí zvážiť vzťah prínos/riziko podania tehotným alebo dojčiacim ženám.

Predávkovanie

Ak sa objavia príznaky predávkovania, infúzia sa musí spomaliť alebo prerušiť.

Nauzea, vracanie a potenie sa objavujú počas infúzie aminokyselín podávanej rýchlosťami prekračujúcimi odporučené maximálne rýchlosti infúzie. Okrem toho, predávkovanie môže spôsobiť zavodnenie, poruchu rovnováhy elektrolytov, hyperglykémiu a hyperosmolalitu.

V niektorých zriedkavých závažných prípadoch je nevyhnutná hemodialýza, hemofiltrácia, alebo hemo-diafiltrácia.


Varovanie

Kabiven Peripheralsa môže zmiešať a použiť len v prípade, ak sú roztoky číre, bezfarebné alebo jemne nažltkasté, emulzia je biela a homogénna. Nepoužívať v prípade, ak je balenie poškodené.

Pred použitím je potrebné zmiešať obsah všetkých troch komôr podľa priloženého návodu.

Po roztrhnutí vnútorných membrán sa obsah vaku musí otáčaním premiešať, kým nevznikne homogénna zmes.

Po pretrhnutí membrán a zmiešaní obsahu všetkých troch komôr je dokázaná chemická a fyzikálna stabilita vhodná na podanie počas 24 hodín pri 25°C.

Kabiven Peripheralmôže byť miešaný len s lekárskymi a nutričnými doplnkami, ktorých kompatibilita je dokumentovaná. Aditíva je potrebné pridávať za aseptických podmienok. Z mikrobiologického hľadiska je potrebné začať podávanie hneď po pridaní aditív.

Zmes, ktorá zostane po infúzii, musí byť znehodnotená.

Kabiven Peripheralsa nemôže použiť po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.


Balenie

1 x 1440 ml, 4 x 1440 ml,

1 x 1920 ml, 2 x 1920 ml (Excel), 4 x 1920 ml (Biofin),

1 x 2400 ml, 2 x 2400 ml (Excel), 3 x 2400 ml (Biofin) infúznej intravenóznej emulzie.


Uchovávanie

Skladovať vo vonkajšom vaku, pri teplote do 25°C. Nezmrazovať!

Je odporúčané skladovať vak v kartónovom obale.


Po zmiešaní s aditívami

Po pretrhnutí membrán a zmiešaní všetkých troch roztokov sa môžu cez port na liečivá pridávať aditíva.

Aby nedošlo ku kontaminácii, liek sa má použiť ihneď po pridaní aditív do zmesi. Ak sa liek nepodá ihneď, za podmienky a dobu uskladnenia zodpovedá užívateľ, za normálnych okolností by táto nemala byť dlhšia ako 24 hodín pri teplote 2-8 ºC. Ak sa nemožno vyhnúť uskladneniu a za predpokladu, že aditíva boli pridané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, emulzia po zmiešaní môže byť uskladnená 6 dní pri 2-8ºC pred

použitím. Po zmene podmienok skladovania (teplota 2 - 8ºC), zmes musí byť podaná do
24 hodín.


Dátum posledne j revízie textu: júl 2008

KABIVEN PERIPHERAL Návod na použitie

VAK


1. Odstránenie vonkajšieho obalu

mor27SBuuYfqa+8CkBmmMaCqquqaHogjc3BDCMcR8/Td90FXSJagm7U0jvF+/Tto0sFGr3eJz09nfsf7vNNm/0DA6Jiopk9e+fdd/kHqxNZHy9va0PRbPU98Ofk5EQjuI6NG6PDYadxa1aII1o2R6HWFDLl2PRdi2vSlMnxcXFDPT35OQ1SDN5DPQ/k57Ej1SlkGMibVuaQGbekpzVYTFMgXIQXuWX7NnV5Gx2olc6dqkZNzY1oQX+4o6Vnz4pXKVChk5uJVuWuLYgdpZqAKikpd/8BRZGFADpQK36nuO6gtVG2ZWTUr1c/Nj6ujlCiFwSk0nQEhAYaTZtWaqE0KioqjJsQwYYQRgUH//u3f+/Y+aVBF6p1gNSSkpKkhMSOHTtqEVYGrdQeKShA5KrxJBLIyMj45tBhMrdRCxYqrVl8JMAkFW4d31vUCE3Uok20noEuTbGIUJPp26Pf0iAuRUSPygtPZYJlYXWRVD40UQsHCibB0AfNf4UtRUT6FsfUIvD0kteuu3Xrlu6kEjRR+9NPP9mhlJU/RwNhiftgtyFubo+uJ0U2NWPL1h/OnzduaX1OI7XV1dWC5dkNgslkGjP6bUr9zFswX36xcZ3CmTNnCr8thEsIVTfmnbGGxhRc7RbQyAcYRQdf+WnNwroBgYGB/iNVFxvbH8Tol1lZz7doEWIKlaiI0xePBrXcwznwly5dAqM0FUffyVuqYfFFL5R2vvbLNWLU189X3dtEtUATtRcvXBjspmf9kQRoDjwtb8Cm4hit0ySAgBt+e/au3Qfz8iy+6KX/KwM6de5kf0YZNFF75/YdmyXXOoIEl0bmP4ycsywu3v7UMkbhBIFRi9MC6gg0UVtWVmbPEBPXGh8aQiPzvXv37tixo90EF4bgxPHjMJmM0brzjgFrUE8tbIzGxWlUwMfHB8EPucqjgoOME1zc3cWLF+kNW7CXffr1o6k7dZ9RBvXUIjiz/8vEwGh4REROTo5j48ZQzt1cXGyuMy8fEE1E6pcvXf7m8GF6JyLsJTqQ/cf4dIF6ao8UFLj//XUdmyIfSxd/DIK1J3GIy+u//kqTJKncCb6P4NVqjyhUUgt3v+adEkZmj8WgaSNOTk6KVma2hl7dX/Lw9GzXvl2Xrl3DZ84QrGX+GEANtfSOdIQi9nkW7MV82EbIr9fIj92WwawtKKYWSixh1eoePXvaIUePax3MP8hezPeopJ/qCGRRS+5i6dmz5P3rWwNlEYhqWALdbpm5xwxS1NJSK+T9wyy5DnSFTTJUdJjudXZ2tkMC/fGGVWp9vLwp+Qnv3w6vFDOo0uCvDKvUiqsGjQNVZRpRafBXhlVq7cMrzcxUOt/rCeTAKrWGLicqBq2JZU/Y+QbtD8vU2ifm0+tFPSrw2Ae1XO0OxT9m2Z+6hkemyuIJlOJ/ARAFEUiq41cRAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="bottom" width="252" height="155" border="0">


 1. Zárezy na vonkajšom vaku

 2. Otvor na zavesenie vaku

 3. Držadlo

 4. Odlupovacie membrány

 5. Slepý port

 6. Prídavný port

 7. Infúzny port

 8. Absorbér kyslíka


 • Na odstránenie vonkajšieho obalu držte vak horizontálne a odtrhnite obal od zárezu tesne k portom pozdĺž horného okraja /A/.


 • Potom jednoducho roztrhnite dlhú stranu, odtiahnite vonkajší obal a odstráňte ho spolu s absorbérom kyslíka /B/.

2. Miešanie

2. Miešanie

MORL05KLCkpcaoXUGMAVdvo3d0F3S3U+v7779V9LMFQvj1QXHy8U72AqrMjrCk6vxaU26/RXGBhZw2b8pTz6wU++vgonVSJbwYHZ0A2sc7tHaRU9xSloEoTMEj0iebmosLCR4KHqz0Vxp8I8SbxTubdqdAbfyJqo50DvPZIAqFW37e09PTUV1LGT5ig0v354I/A8894AaToTuuoSdHbr1xhkG+depTT7kKIVAMCArzjxjjiud9qE88nm2jmtn7hzDuDULG7I6J3Wnp+8KNqrw06uk59qkS8a1iOGM2UYVRpwx8FoW5DT7C+o7REQmNz+VApheu2uwm38R+EO/5FA591BiVA9R6utEcNLLz3ZxLlxPPU1NDWaqO+nF9/fXlocPCBynvtSvkUfnfjRklJSd0nx9KMGVQT0a2FZ4p1b7Tt5faoEdvOXj6ksU77AUTPnIHwc9r0aThz6tSp2qP3Ek5Yb7oGZFdWVlnM5nfycl23M3fimCnWRaw8LdtdJrnRXerS1HVr1optZ68IRFl4bpdtJ0+EWGTBggX4CI2ffhY6YQKRbTSZus25+exyjoAd1oVS3t7ejg8JkZc8qkDt7AMHB2qyitGjorvZZRv/amlp2b933/H6+qVpy+bNmTs7IcH9AAsRzE/W2QnghVJOIn/u3DnJsTeXtg0bNszLCatHRXezyza1IB4wYMCgwD8GDh58reOakF6XTnz/8hhsKLqI9eVDgoK++e83ct6MtgfNXLFSk32AnRSdC9AOVFX9YdCgdGOG6/hB8fbipsZGo2n53vKK/g/1f794u3CJZ4HdbiEifHsyIgKfX6Yzhn5L25lIJviKbrVaqb847HPkM1N7kj/wfbqlZejQoRbzVv5ufSLe9Le5OyNCIILysInhUAj5u8RI25lIPn744YeCgqKPDx+i3TVdw2w+wPcntbW3bt2MnJq8eu0aadLJmXdGTDpBDOVh91q8tZw+LX/1DYVyI0aO8M5CHm4LiMQlyUIaxW/K3/RhZWX4xPBtBRaZDogdpjmIoBwffnxoaPWhw/J5olAuJiq6tr5ObadOjeqET2LGx8Y5Ll5ckZWZmJio6oNpBXFDMQruAAamzQUWaTtHC4fYLvGFBYXg+9DHH40YMUKlR9Ic4iiPiYkB5Upt4woazpw+rV6XFeJbeOSFfMx68iQO4l54kUGDrBTEUa74Nq40ra7G6lz4b9JvgXwjjDdlGHUug+T+B9Fj7LSNq1JLb9Rz6jAe0TNnCJQkh8ORkpRM82C6LtafmznTX1kXTbniG7Mr7tRtNpv5b1suORy1dceEXE+NSneUllAkzx8Z9UvWpcyk0cbsCi6hVtCpI5+G3wkeFpy3eZMQAaJJM87fs1zNohSkUE57Cb2ZlR35zFSlfLAiTr2ivPyLs2cr9u+LnPyUeZvnxc/crhFufIr/Kbqs9kCbcvP0er0iPpjrjCn5hkgdd5XurNi3V/fzz0aTyaOKQ7yaGhtdvYmrovsZ67LaAyEkVnC0nFvIKO2GTc3NsxN+mc73mEMif0N8jpiRwSX/akNWe6D89zYvmDM3d+O7Sjl1ycPvpJcIwYRcfKKpacNbG3BxT+bEvxVdViFUSEgIlXUOCQpSao4ke9Ub8YZYsYv2iKSHH37Y/WUI1k40N9ceqdmYnyd2ZsxvWJdb+4ZoC47TYjbrFFpPC0tLc+pCKhH4gFV3fwGc/Z3bt3/88ccXDIZZs2a5v7jb0N0/WFeg3JGYBuvtV65AR+V7R+j34qTEnHU5QloOccQkLkm+fv26m1kyCNC8+fPt5+0LFy8S8hhccaqfpW3KVLiC9cDBgUjbOjs7c9bn4Mu1Wq0Ve8olR3bgxnrS6rGjHFdshINRjz7a0dHh8c7wQaLKufyMb52CRc3gZtCgQSlJyRfsdljmBx544Hh9fWtrq+TVSZQRjBkzpid6nIrLIHAvL1rksZYyZFzI0SM1AksunVTcD6y6Ttk6drCLtCc7Mwth/Ko1q6FPhZYCyZQjnKb2Ot0OxPL5djgceK/nZj3fcdWzlo8bNw5yKTzFYHDtgUwo30UCDBUVFm7c8Db+hHeX0+SQ2uu4TuHw+ea28kK4XrZrt8d7QnqmRUWJ2pDan/jWqbFaBcb85v9uQu1oac+HlVVySpipyfnjY8dyN+HzTSPkNGIKFgXeExmgnOpsX4daC5SejIjQj9YH9Osn8z6IBClnO1h9mPZX1f3KN82gcCPkvx848JTVKuSeECAIoub7QGkF5SmP6IKCN6TmmHAWOp6NpRkRfu6OA7IrHjFq1CjIiiL5pC/CG8sQ5SMtPT3eEMuNpxLfkjNAcudffvklm10e1IZvUA6SqGEo1LqyskoO3wS4c9ykj3KmQa3tEco9ptfLn7ubOGmSZes2BtsoewE+Q7muq6Oc/by9Jx+MiB3mWuCtIEDH6+vv3r3bC925L1EOetwPofTv31/43WYnJPROd+5LlCuLsInhvdOdO1Pu67MIyL5EXU+jhL0Kv6Hcz0YW+9Ateq9h77Xoo7zX4f+Tvqp9VMGF6AAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek4" align="bottom" width="241" height="152" border="0">

 • Položte vak na plochý povrch.

 • Rolujte vak pevne zo strany od držadla a tlačte, až do prelomenia vertikálnej membrány.

Odlupovacie membrány možno tiež otvoriť predtým, ako sa odstráni vonkajší obal.

Dajte prosím pozor: Tekutiny sa miešajú ľahko hoci horizontálne zvary ostanú nezmenené


 • Miešajte obsahy troch komôr trojnásobným prevrátením vaku dovtedy, kým sú komponenty dostatočne zmiešané

3. Finalizácia prípravy ►


 • Krátko pred injikovaním aditív odlomte z bieleho prídavného portu uzáver označený čistou šípkou /A/.


 • Pridržte spodok prídavného portu. Vsuňte ihlu, injikujte aditíva /so známou kompabilitou/ cez stred portu /B/.


 • Pred každým pridaním aditíva dostatočne premiešajte obsah viacnásobným prevrátením vaku.

Dajte prosím pozor: Membrána prídavného portu je sterilná.3. Finalizácia prípravy ► • Krátko pred vsunutím infúznej súpravy odlomte uzáver označený čistou šípkou z modrého infúzneho portu /B/.


 • Použite nezavzdušnenú infúznu súpravu, alebo v prípade zavzdušnenej súpravy zatvorte vzdušný ventil.


 • Pridržte spodok infúzneho portu.


 • Vsuňte hrot infúznej súpravy cez infúzny port.


 • Hrot infúznej súpravy musí byť úplne zasunutý, aby bol bezpečne umiestnený.


Prosím dajte pozor: Membrána infúzneho portu je sterilná.


4. Zavesenie vaku ►


 • Zaveste vak cez otvor pod držadlom.

KABIVEN PERIPHERAL

Súhrn údajov o lieku


PRÍLOHA č.1 k rozhodnutiu o PREDLŽENIE REGISTRÁCIE LIEKU, EV. č.: 2106/3572-P


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku KABIVEN PERIPHERAL


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


KABIVEN PERIPHERAL sa dodáva v trojkomorovom systéme. Každá komora obsahuje rôzne objemy v závislosti od veľkosti balenia.2400 ml

1920 ml

1440 ml

Glukóza (Glucosum 11%)

1475 ml

1180 ml

885 ml

Aminokyseliny a elektrolyty (Vamin 18 Novum)

500 ml

400 ml

300 ml

Tuková emulzia (Intralipid 20%)

425 ml

340 ml

255 ml


Čo zodpovedá nasledujúcemu zloženiu:


Liečivá:

2400 ml

1920 ml

1440 ml

Sojae oleum raffinatum

85 g

68 g

51 g

Glucosum monohydricum

178 g

143 g

107 g

/zodp. Glucosum/

/162 g/

/130 g /

/ 97 g/

Alaninum

8,0 g

6,4 g

4,8g

Argininum

5,6 g

4,5 g

3,4 g

Acidum asparticum

1,7 g

1,4 g

1,0 g

Acidum glutamicum

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Glycinum

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Histidinum

3,4 g

2,7 g

2,0 g

Isoleucinum

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Leucinum

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Lysini hydrochloridum

5,6 g

4,5 g

3,4 g

/zodp. Lysinum/

/ 4,5 g/

/ 3,6 g/

/ 2,7 g/

Methioninum

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Phenylalaninum

4,0 g

3,2 g

2,4 g

Prolinum

3,4 g

2,7 g

2,0 g

Serinum

2,2 g

1,8 g

1,4 g

Threoninum

2,8 g

2,2 g

1,7 g

Tryptophanum

0,95 g

0,76 g

0,57 g

Tyrosinum

0,12 g

0,092 g

0,069 g

Valinum

3,6 g

2,9 g

2,2 g

Calcii chloridum dihydricum

0,49 g

0,39 g

0,29 g

/zodp. Calcii chloridum/

/ 0,37 g/

/ 0,30 g/

/ 0,22 g/

Natrii glycerophosphas

2,5 g

2,0 g

1,5 g

Magnesii sulfas heptahydricus

1,6 g

1,3 g

0,99 g

/zodp. Magnesii sulfas /

/ 0,80 g/

/ 0,64 g/

/ 0,48 g/

Kalii chloridum

3,0 g

2,4 g

1,8 g

Natrii acetas trihydricus

4,1 g

3,3 g

2,5 g

/zodp. Natrii acetas /

/ 2,4 g/

/ 2,0 g/

/ 1,5 g/


1 súčet z Intralipidu a Vaminu


2400 ml

1920 ml

1440 ml

Aminokyseliny:

57 g

45 g

34 g

Dusík:

9,0 g

7,2 g

5,4 g

Lipidy:

85 g

68 g

51 g

Sacharidy:
- glukóza

162 g

130 g

97 g

Obsah energie:
- celkový približne

1700/7118 kcal/kJ

1400/5862 kcal/kJ

1000/4187 kcal/kJ

- nebielkovinový približne

1500/6280 kcal/kJ

1200/5024 kcal/kJ

900/3768 kcal/kJ

Obsah elektrolytov:
sodík

53 mmol

43 mmol

32 mmol

draslík

40 mmol

32 mmol

24 mmol

horčík

6,7 mmol

5,3 mmol

4,0 mmol

vápnik

3,3 mmol

2,7 mmol

2,0 mmol

fosforečnany 1

18 mmol

14 mmol

11 mmol

sírany

6,7 mmol

5,3 mmol

4,0 mmol

chloridy

78 mmol

62 mmol

47 mmol

octany

65 mmol

52 mmol

39 mmol

Osmolalita :

približne 830 mosmol/kg vody

Osmolarita :

približne 750 mosmol/l

pH

približne 5,6


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma

Infúzna intravenózna emulzia


KABIVEN PERIPHERAL pozostáva z trojkomorového vaku. Jednotlivé komory obsahujú roztok glukózy, roztok aminokyselín a tukovú emulziu. Roztok glukózy a roztok aminokyselín sú číre a bezfarebné alebo slabožlté, tuková emulzia je biela a homogénna.


4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

Parenterálna výživa dospelých pacientov a detí starších ako 2 roky, u ktorých je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie a rýchlosť podania závisia od schopnosti organizmu eliminovať tuky a metabolizovať glukózu. Pozri časť 4.4. Špeciálne upozornenia.

Dávkovanie musí byť individuálne a zvolená veľkosť vaku musí zohľadňovať klinický stav, telesnú hmotnosť a nutričné potreby pacienta.


Dospelí :

Potreba dusíka na udržanie telesnej proteínovej hmoty závisí od stavu pacienta (napr. stav výživy a stupeň katabolického stresu). Potreba dusíka je 0,10 - 0,15 g dusíka/kg telesnej hmotnosti/deň pri normálnom stave výživy alebo miernom metabolickom strese. U pacientov so stredne ťažkým až ťažkým metabolickým stresom s malnutríciou alebo bez nej, je potreba dusíka v rozmedzí od 0,15-0,30 g /kg telesnej hmotnosti/deň (1,0 - 2,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň). Tomu zodpovedá potreba 2,0 - 6,0 g glukózy a 1,0 - 2,0 g tuku.

Celková energetická potreba závisí od klinického stavu pacienta a je často medzi 20 - 30 kcal/kg telesnej hmotnosti /deň. U obéznych pacientov má dávka vychádzať z vypočítanej ideálnej hmotnosti.


KABIVEN PERIPHERAL je vyrábaný v troch veľkostiach určených pre pacientov so stredne zvýšenou, základnou alebo nízkou nutričnou potrebou. Pre celkovú parenterálnu výživu je nutné zabezpečiť podanie stopových prvkov, vitamínov a doplnkových elektrolytov.

Dávkovanie dusíka je 0,10 – 0,15 g / kg telesnej hmotnosti/deň ( 0,7 – 1,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň) a celkový príjem energie 20 –30 kcal/kg telesnej hmotnosti/ deň, čo zodpovedá približne 27 – 40 ml lieku KABIVEN PERIPHERAL / kg telesnej hmotnosti / deň.


Deti:

Dávkovanie musí byť prispôsobené schopnosti pacienta metabolizovať jednotlivé živiny.

Dávkovanie pre malé deti (2 – 10 rokov) obyčajne začína nízkou dávkou 14 – 28 ml/kg (čo zodpovedá 0,49 – 0,98 g tukov/kg/deň, 0,34 – 0,67 g aminokyselín/kg/deň a 0,95 – 1,9 g glukózy/kg/deň), ktorá sa postupne zvyšuje o 10 – 15 ml/kg/deň do maximálnej dávky 40 ml/kg/deň.

Pre deti nad 10 rokov sa používa rovnaké dávkovanie ako u dospelých.

Neodporúča sa použitie u detí do 2 rokov. Aminokyselina cysteín je považovaná pre túto skupinu pacientov za podmienečne esenciálnu.


Rýchlosť podávania infúzie

Maximálna rýchlosť podávania infúzie glukózy je 0,25 g/kg telesnej hmotnosti/hod.

Dávka aminokyselín nesmie prekročiť 0,1 g/kg telesnej hmotnosti/hod.

Dávka tukov nesmie byť väčšia ako 0,15 g/kg telesnej hmotnosti/hod.

Rýchlosť podávanie infúzie nesmie prekročiť 3,7 ml/kg telesnej hmotnosti/hodinu (čo zodpovedá
0,25 g glukózy, 0,09 g aminokyselín a 0,13 g tukov/kg telesnej hmotnosti). Odporučená dĺžka podávania infúzie je 12 - 24 hodín.


Maximálna denná dávka

40 ml/kg telesnej hmotnosti/deň. Toto zodpovedá jednému baleniu (najväčšej veľkosti) pre pacienta s telesnou hmotnosťou 64 kg a znamená podanie 0,96 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti/deň (0,16g N/kg telesnej hmotnosti/deň) a 25 kcal/kg telesnej hmotnosti/deň nebielkovinovej energie (2,7g glukózy/kg telesnej hmotnosti/deň a 1,4 g tuku/kg telesnej hmotnosti/deň).

Maximálna denná dávka sa závisí od klinického stavu pacienta a môže sa meniť zo dňa na deň.


Spôsob a dĺžka podávania

Intravenózna infúzia do periférnej alebo centrálnej žily. Infúzia sa môže podávať tak dlho, ako to vyžaduje klinický stav pacienta.

Aby sa minimalizovalo riziko vzniku tromboflebitídy, odporúča sa denne meniť miesto podania infúzie.


4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na proteíny vajec, podzemnice olejnej, sóje alebo alebo na ktorúkoľvek zložku lieku,

ťažká hyperlipidémia,

ťažká hepatálna insuficiencia,

ťažké poruchy zrážanlivosti krvi,

vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín,

ťažká renálna insuficiencia bez možnosti hemofiltrácie alebo dialýzy,

akútny šok,

hyperglykémia závislá na viac ako 6 jednotkách inzulínu / hod.,

patologicky zvýšené sérové hladiny ktoréhokoľvek obsiahnutého elektrolytu,

všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc, hyperhydratácia a dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť a hypotonická dehydratácia,

hemofagocytárny syndróm,

nestabilizované stavy (napr. ťažké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes, akútny infarkt myokardu, metabolická acidóza, ťažká sepsa a hyperosmolárna kóma).

Vzhľadom na svoje zloženie KABIVEN PERIPHERAL nie je vhodný pre novorodencov a deti do dvoch rokov.


4.4. Špeciálne upozornenia

Je potrebné monitorovať schopnosť eliminovať tuky. Odporúča sa robiť to formou merania koncentrácie serových triglyceridov po 5 - 6 hodinách bez podania tukov.

Sérová koncentrácia triglyceridov nesmie prekročiť 3 mmol/l počas podávania infúzie.

Veľkosť vaku, jeho objem a kvantitatívne zloženie musia byť vybraté po starostlivom zvážení. Objemy sa musia prispôsobiť hydratácii a nutričnému stavu detí. Vak po zmiešaní komôr je určený k jednorazovému podaniu.


Pred podávaním infúzie musia byť korigované poruchy elektrolytovej a vodnej rovnováhy (napr. abnormálne vysoké alebo nízke hladiny elektrolytov v sére).


Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať pacientovi hlavne na začiatku infúznej intravenóznej liečby. V prípade výskytu akýchkoľvek abnormalít, je potrebné infúziu zastaviť. Keďže každé použitie centrálneho katétra predstavuje zvýšené riziko infekcie, pri jeho zavedení a každom použití musia byť dodržané prísne aseptické podmienky.


KABIVEN PERIPHERAL je nutné podávať s opatrnosťou v prípade porušeného metabolizmu tukov, ako napríklad pri renálnej insuficiencii, nekompenzovanom diabetes mellitus, pankreatitíde, poškodených pečeňových funkciách, hypotyreóze (s hypertriglyceridémiou) alebo sepse. V prípade podávania KABIVEN PERIPHERAL pacientom s týmito ochoreniami, je nutné dôsledne monitorovať koncentráciou sérových triglyceridov.


Je potrebné pravidelne kontrolovať sérovú hladinu glukózy, elektrolytov, osmolaritu ako aj rovnováhu tekutín, acidobázickú rovnováhu a pečeňové enzýmy.


V prípade dlhodobejšieho podávania tukov je potrebné kontrolovať počet krviniek a zrážanlivosť krvi.


U pacientov s insuficienciou obličiek je potrebné starostlivo sledovať prívod fosfátov a draslíka, aby sa predišlo vzniku hyperfosfatémie a hyperkaliémie.


Dávky jednotlivých elektrolytov závisia od klinického stavu pacienta a pravidelného sledovania ich sérových hladín.


Emulzia neobsahuje vitamíny a stopové prvky. Je potrebné vždy podať stopové prvky a vitamíny.


Opatrnosť pri podávaní parenterálnej výživy je potrebná u pacientov s metabolickou acidózou (napr. laktátovou acidózou), zvýšenou sérovou osmolaritou a nedostatočným okysličením buniek.


KABIVEN PERIPHERAL je potrebné podávať s opatrnosťou pacientom s tendenciou k retencii elektrolytov.

Akýkoľvek náznak alebo symptóm anafylaktickej reakcie vyžaduje okamžité prerušenie infúzie.


Obsah tuku v lieku KABIVEN PERIPHERAL môže skresliť niektoré laboratórne výsledky (napr. bilirubínu, laktátovej dehydrogenázy, saturácie kyslíkom, Hb), ak je krv odobratá skôr, ako sú tuky dostatočne eliminované z krvného riečiska. U väčšiny pacientov je tuk eliminovaný po 5 - 6 hodinách po podaní.


Liek obsahuje sojové proteíny a vaječné fosfolipidy, ktoré môže v zriedkavých prípadoch vyvolať alergické reakcie. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala medzi sójou a podzemnicou olejnou.


Intravenózna infúzia aminokyselín môže byť sprevádzaná zvýšenou exkréciou stopových prvkov, hlavne zinku, močom. Tento fakt je potrebné brať do úvahy pri dávkovaní stopových prvkov najmä pri dlhodobej parentrálnej výžive.


U pacientov s malnutríciou môže začiatok podávania parentrálnej výživy vyvolať poruchy v rovnováhe tekutín, čo môže následne vyvolať edém pľúc a kongestívne zlyhanie srdca. Okrem toho sa môže objaviť počas 24 - 48 hodín zníženie sérových hladín draslíka, fosforu, horčíka a vitamínov rozpustných vo vode. Preto sa odporúča opatrne a pomaly začať podávať parenterálnu výživu spolu s presnou kontrolou a primeraným regulovaním tekutín, elektrolytov, minerálov a vitamínov.


KABIVEN PERIPHERAL sa nesmie podávať súčasne s krvou a krvnými derivátmi tou istou infúznou súpravou kvôli riziku vzniku pseudoaglutinácii.


U pacientov s hyperglykémiou môže byť potrebné podávanie exogénneho inzulínu.


Periférna infúzia

Rovnako ako aj pri iných hypertonických roztokoch sa môže objaviť tromboflebitída periférnej žily, do ktorej sa podáva infúzia. K výskytu tromboflebitídy prispieva niekoľko faktorov. Patria sem typ kanyly, jej dĺžka a priemer, trvanie infúzie, pH a osmolarita podávaného roztoku, infekcia a počet manipulácii. Odporúča sa, aby sa miestami venóznej aplikácie, ktoré sú používané na celkovú parenterálnu výživu, nepodávali iné intravenózne doplnky a roztoky.


4.5. Liekové a iné interakcie

Heparín podávaný v klinických dávkach zapríčiňuje uvoľnenie lipoproteínovej lipázy do krvného obehu. Čo môže viesť k zvýšenej prechodnej plazmatickej lipolýzy nasledovanej prechodným znížením klírens triglyceridov.

Niektoré lieky, ako inzulín, môžu mať vplyv na aktivitu lipázy, ale nie sú dôkazy, že by to spôsobovali v terapeutických dávkach.

Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1, ktorý môže ovplyvňovať terapeutický účinok kumarínových derivátov. V praxi je tento efekt zriedkavý, avšak odporúča sa dôsledná kontrola zrážanlivosti u pacientov liečených týmito liekmi.

Neexistujú klinické údaje, ktoré by dokazovali jednoznačný klinický význam vyššie uvedených interakcií.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Neboli vykonané zvláštne štúdie, ktoré by vyhodnotili bezpečnosť podávania lieku KABIVEN PERIPHERAL počas tehotenstva a dojčenia. Ošetrujúci lekár musí zvážiť vzťah prínos/riziko podania tehotným alebo dojčiacim ženám.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

Neaplikovateľné.


4.8. Nežiaduce účinky

Infúzia môže zapríčiniť zvýšenie telesnej teploty (výskyt < 3%), a menej často triašku, zimnicu a nauzeu alebo vracanie (výskyt <1%). Bolo dokumentované prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov počas intravenóznej výživy.

Správy o iných nežiaducich účinkoch súvisiacich s infúziou Intralipidu sú veľmi zriedkavé, objavujú sa s frekvenciou menej ako jeden nežiaduci účinok na milión infúzií.

Boli popísané hypersenzitívne reakcie (anafylaktická reakcia, vyrážka na koži, žihľavka), dýchacie ťažkosti (napr. tachypnoe) a hypo- alebo hypertenzia. Bola tiež zaznamenaná hemolýza, retikulocytóza, bolesť brucha, bolesti hlavy, nauzea, vracanie, únava a priapizmus.


Syndróm preťaženia tukmi

Poškodená schopnosť eliminovať tuky môže viesť k syndrómu preťaženia tukmi. Objavuje sa ako výsledok predávkovania, ale tiež pri odporúčanom dávkovaní ako výsledok náhlej zmeny klinického stavu pacienta pri ťažkom renálnom alebo pečeňovom poškodení.

Syndróm preťaženia tukmi je charakterizovaný hyperlipidémiou, horúčkou, hepatosplenomegáliou, anémiou, leukopéniou, trombocytopéniou, koagulopatiou a kómou. Tieto zmeny sú konštantne reverzibilné po prerušení infúzie s tukmi.


4.9. Predávkovanie

Pozri časť 4.8. „Syndróm preťaženia tukmi“.

Nauzea, vracanie a potenie sa objavujú počas infúzie aminokyselín podávanej rýchlosťami prekračujúcimi odporučené maximálne rýchlosti infúzie.

Ak sa objavia príznaky predávkovania, infúzia sa musí spomaliť alebo prerušiť.

Okrem toho, predávkovanie môže spôsobiť zavodnenie, poruchu rovnováhy elektrolytov, hyperglykémiu a hyperosmolalitu.

V niektorých zriedkavých závažných prípadoch je nevyhnutná hemodialýza, hemofiltrácia, alebo hemodiafiltrácia.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: B05BA10

Farmakoterapeutická skupina: roztoky na prenterálnu výživu, kombinácie.


Tuková emulzia

Intralipid, tuková emulzia obsiahnutá v lieku KABIVEN PERIPHERAL dodáva esenciálne a neesenciálne mastné kyseliny s dlhým reťazcom pre potreby energetického metabolizmu a štrukturálnu integritu bunkových membrán.

Intralipid podávaný v odporúčaných dávkach nespôsobuje hemodynamické zmeny. Pri dodržaní dávkovania neboli popísané žiadne klinicky významné zmeny pľúcnych funkcií. Prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov u niektorých pacientov je reverzibilné a vymizne pri prerušení podávania parenterálnej výživy. Podobné zmeny sú pozorovateľné aj pri parenterálnej výžive bez tukovej emulzie.


Aminokyseliny a elektrolyty

Aminokyseliny sú zložkami bielkovín normálnej potravy. Využívajú sa v tkanivovej proteosyntéze a nadbytok je využitý v glukoneogenéze. Infúzie aminokyselín sú spojené s malým zrýchlením metabolizmu a termogenézou.


Glukóza

Glukóza nemá farmakodynamický účinok, okrem úlohy v udržaní a znovuobnovení normálneho výživového stavu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Tuková emulzia

Intralipid má biologické vlastnosti podobné endogénnym chylomikrónom. Na rozdiel od chylomikrónov, neobsahuje estery cholesterolu a apoproteíny a jeho obsah fosfolipidov je výrazne vyšší.

Intralipid je eliminovaný z krvného obehu podobne ako endogénne chylomikróny. Exogénna tuková častica je hlavne hydrolyzovaná v krvnom obehu a vychytávaná periférnymi a pečeňovými LDL receptormi. Rýchlosť eliminácie závisí na zložení tukových častíc, nutričnom a klinickom stave pacienta a rýchlosti infúzie. U zdravých dobrovoľníkov je maximálny klírens Intralipidu, podanom po nočnom hladovaní, ekvivalentný hodnote 3,8 1,5 g triglyceridov na kg telesnej hmotnosti za 24 hod.

Rýchlosť eliminácie a oxidácie sú závislé na klinickom stave pacienta. Eliminácia aj rýchlosť oxidácie sa zrýchľujú pri sepse a traume, kým u pacientov s renálnym zlyhaním a hypertriglyceridémiou sú nižšie.


Aminokyseliny a elektrolyty

Farmakokinetické vlastnosti aminokyselín a elektrolytov dodávaných infúziou sú v princípe rovnaké ako vlastnosti aminokyselín a elektrolytov dodaných normálnou potravou.

Avšak aminokyseliny z bielkovín potravy sa dostávajú do systémového krvného obehu cez portálnu žilu, intravenózne podané aminokyseliny vstupujú priamo do systémového obehu.


Glukóza

Farmakokinetické vlastnosti glukózy podanej infúziou sú úplne rovnaké ako vlastnosti glukózy prijatej normálnou potravou.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Neboli vykonané predklinické štúdie bezpečnosti lieku KABIVEN PERIPHERAL, avšak predklinické štúdie Intralipidu, Vamínu a glukózy jednotlivo a aj v rôznych pomeroch potvrdili dostatočnú toleranciu s minimálnymi nežiaducimi účinkami.


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok

Phospholipida ex ovo fractionata

Glycerolum

Natrii hydroxidum

Acidum aceticum 96%

Aqua ad iniectabilia


6.2. Inkompatibility

KABIVEN PERIPHERAL je možné miešať len s liekmi, ktorých kompatibilita je dokumentovaná. (Pozri časť 6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom).


6.3. Čas použiteľnosti

2 roky.


Čas použiteľnosti po zmiešaní: Po pretrhnutí membrán a zmiešaní obsahu všetkých troch komôr je dokázaná chemická a fyzikálna stabilita vhodná na podanie počas 24 hodín pri 25°C.


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Skladovať vo vrchnom vaku pri teplote do 25°C. Nezmrazovať!


Po zmiešaní s aditívami

Po pretrhnutí membrán a zmiešaní všetkých troch roztokov sa môžu cez port pre liečivá pridávať aditíva.

Aby nedošlo ku kontaminácii, má sa liek použiť ihneď po pridaní aditív do zmesi. Ak sa liek nepodá ihneď, za podmienky a dobu uskladnenia zodpovedá užívateľ, za normálnych okolností nemá byť dlhšia ako 24 hodín pri teplote 2-8 ºC. Ak sa nemožno vyhnúť uskladneniu a za predpokladu, že aditíva boli pridané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, emulzia po zmiešaní môže byť uskladnená 6 dní pri 2-8ºC pred použitím. Po zmene podmienok skladovania (teplota
2-8ºC), zmes musí byť podaná do 24 hodín.

6.5. Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu, veľkosť balenia

Obal pozostáva z viackomorového vnútorného vaku a vonkajšieho vrecka. Vnútorný vak je rozdelený na tri komory prepážkami. Medzi vnútorný vak a vonkajšie vrecko je vložený kyslíkový vak absorbér.


Vnútorný vak je vyrobený z viacvrstvového polymérového filmu, alternatívne z materiálu Excel alebo Biofin,


Vnútorný vak vyrobený z materiálu Excel pozostáva z troch vrstiev. Vnútorná vrstva pozostáva z poly (propylén/etylén) kopolyméru a styrén/etylén/butylén/styrénového termoplastového elastoméru (SEBS). Stredná vrstva pozostáva zo SEBS a vonkajšia vrstva pozostáva z kopolyester-éteru. Otvor na infúznu súpravu je pokrytý polyolefínovým viečkom. V otvore na aditíva je syntetická polyizoprénová (bez latexu) zátka.


Vnútorný vak vyrobený z materiálu Biofin pozostáva z poly (propylén/etylén) kopolyméru, syntetickej gumy (poly[styrén blokový (kopolymér etylén-butylénu)], (SEBS ) a syntetickej gumy (poly(styrén blokový izoprén), (SIS). Otvory na infúziu a aditívna sú vyrobené polypropylénu a syntetickej gumy (poly[styrén blokový (kopolymér etylén-butylénu)], (SEBS) a sú vybavené syntetickými polyizoprénovými (bez latexu) zátkami. Blind port, používaný len počas výroby, je vyrobený z polypropylénu a obsahuje syntetickú polyizoprénovú (bez latexu) zátku


Veľkosti balenia :

1 x 1440 ml, 4 x 1440 ml,

1 x 1920 ml, 2 x 1920 ml (Excel), 4 x 1920 ml (Biofin),

1 x 2400 ml, 2 x 2400 ml (Excel), 3 x 2400 ml (Biofin) infúznej intravenóznej emulzie.


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Nepoužívať, ak je obal poškodený. Obsah troch komôr musí byť zmiešaný pred použitím.

Po roztrhnutí vnútorných membrán sa obsah vaku musí otáčaním premiešať, kým nevznikne homogénna zmes.

Použiť len ak sú roztoky aminokyselín a glukózy číre a tuková emulzia je homogénna.

Kompatibilita

K lieku KABIVEN PERIPHERAL sa môžu pridávať len lekárske a nutričné doplnky s dokumentovanou kompatibilitou.

Pridanie je nutné uskutočniť za aseptických podmienok.

Zmes, ktorá zostane po infúzii, musí byť znehodnotená.

Údaje o zmiešavaní poskytuje výrobca na vyžiadanie.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala,, Švédsko

8. Registračné číslo

76/0303/01-S


9. Dátum registrácie

05.10.2001


10. Dátum poslednej revízie textu:

Júl 2008

1KABIVEN PERIPHERAL