+ ipil.sk

KalobaPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/01223PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Kaloba®

perorálne kvapky


Tekutý extrakt z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs®7630)

extrakčná látka: 11 % etanol (m/m)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Kalobu®pozorne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 7 dňoch, musíte kontaktovať lekára.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Kaloba®a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Kalobu®

3. Ako užívať Kalobu®

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Kalobu®

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE KALOBA®A NA ČO SA POUŽÍVA


Kaloba®je rastlinný liek, ktorý patrí do farmakoterapeutickej skupiny prípravkov používaných pri nachladnutí a kašli.


Kaloba®sa používa pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.


2. SKÔR AKO UŽIJETE KALOBA®


Neužívajte Kalobu®

  • keď ste alergický (precitlivený) na extrakt z Pelargonium sidoides alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Kaloba®.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Kaloba®

Pokiaľ nedochádza k zlepšeniu príznakov v priebehu jedného týždňa, ak máte zvýšenú teplotu trvajúcu niekoľko dní, dušnosť alebo vykašliavate krvavý hlien, ihneď sa poraďte so svojim lekárom.

Neodporúča sa podávanie Kaloby®deťom mladším ako jeden rok vzhľadom k chýbajúcim údajom.

Z bezpečnostných dôvodov by ste nemali užívať Kalobu®pri zvýšenom riziku krvácania alebo pri užívaní antikoagulačných liekov.

Neužívajte Kalobu®, ak máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek, pretože pre tieto prípady nie sú k dispozícii potrebné údaje.

Kaloba®obsahuje 12 objemových % alkoholu.


Užívanie iných liekov

Interakcie s inými liekmi neboli doposiaľ hlásené.


Pretože existuje potenciálny vplyv Kaloby®na parametre krvnej koagulácie, nie je možné vylúčiť, že Kaloba®pri súčasnom podávaní inhibítorov koagulácie, ako je phenprocoumon a warfarin, zosilňuje ich účinok.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Kaloba®sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia, pretože pre v tejto oblasti nie sú k dispozícii potrebné údaje.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Kaloba®ovplyvnila Vašu schopnosť pri vedení dopravných prostriedkov a pri obsluhe strojov.


3. AKO UŽÍVAŤ KALOBU®


Vždy užívajte Kalobu®presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kaloba®je tekutý prípravok pre perorálne užívanie.


Ak Vám Váš lekár neodporučí inak, je denné dávkovanie nasledovné:

  • Dospelí a mladiství nad 12 rokov užívajú 30 kvapiek 3 x denne

  • Deti vo veku od 6 do 12 rokov užívajú 20 kvapiek 3 x denne

  • Deti vo veku od 1 do 5 rokov užívajú 10 kvapiek 3 x denne


Kvapky užívajte s trochou tekutiny ráno, na obed a večer.


Liekovku držte vo zvislej polohe, prípadne ľahko poklopkávajte na jej dno.


Ako dlho môžete Kalobu®užívať?

Po odoznení príznakov ochorenia pokračujte v liečbe Kalobou®ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Trvanie liečby nesmie presiahnuť tri týždne.


Ak užijete viac Kaloby®ako by ste mali

Príznaky predávkovania neboli zaznamené.


Ak zabudnete užiť Kalobu®

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku Kaloba®tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, môže Kaloba®spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcej klasifikácii podľa frekvencie výskytu:


Veľmi časté:

Viac ako 1 na 10 liečených osôb

Časté:

Viac ako 1 na 100 liečených osôb

Menej časté:

Viac ako 1 na 1.000 liečených osôb

Zriedkavé:

Viac ako 1 na 10.000 liečených osôb

Veľmi zriedkavé:

menej ako 1 na 10.000 liečených osôb vrátane jednotlivých hlásených prípadov


Nasledujúci zoznam nežiaducich účinkov pozostáva zo všetkých reakcií, ktoré sa môžu objaviť pri liečbe liekom Kaloba®vrátane tých, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vyššej dávke alebo dlhodobej terapii.


Gastrointestinálne ťažkosti ako bolesti brucha, pálenie záhy, nausea (vracanie) alebo hnačka, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu užívania Kaloby®, sú menej časté.

V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť mierne krvácanie z ďasien alebo nosa. Hypersenzitívna reakcia (napr. kožná vyrážka, žihľavka, svrbenie kože a slizníc) bola popísaná v zriedkavých prípadoch. Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť už po prvom užití Kaloby®.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytovať závažné hypersenzitívne reakcie s opuchom tváre, dušnosťou a poklesom krvého tlaku.

Po podaní Kaloby®bolo vo veľmi zriedkavých prípadoch spozorované zvýšenie pečeňových hodnôt; príčinná súvislosť medzi týmto javom a užívaním lieku nebola preukázaná.


Ako postupovať v prípade nežiaducich účinkov?

Ak spozorujete príznaky hypersenzitívnej reakcie, ako začervenanie kože spolu so svrbením, prerušte užívanie Kaloby®a ihneď informujte svojho lekára, aby mohol posúdiť závažnosť príznakov a rozhodnúť o nevyhnutných opatreniach. Pokiaľ sa známky heprsenzitivity vyskytli, liek opätovne neužívajte.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ KALOBU®


Kalobu®uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Po otvorení liekovky nepoužívajte balenia s obsahom 20 ml a 50 ml dlhšie ako 6 mesiacov.

Rastlinné výťažky vo forme kvapiek môžu po dlhšej dobe spôsobiť zakalenie, ktoré však nemá negatívny vplyv na účinnosť lieku. Liek Kaloba®je prírodným produktom, môže preto dochádzať k ľahkému kolísaniu farby a chuti.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Kaloba®obsahuje


Liečivo je extrakt z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs®7630). Extrakčná látka je 11 % etanol (m/m).


10,0 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z koreňa Pelargonium sidoides.


Pomocou látkou je glycerol 85 % a čistená voda.


Ako vyzerá Kaloba®a čo obsahuje balenie

Kaloba®je hnedo zafarbený roztok. Dodáva sa vo veľkosti balenia 20 ml a 50 ml roztoku. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


ASI Bratislava, s.r.o.

Grösslingová 58

SK-811 09 Bratislava

Tel.: +421-2/529 24 583

E-mail: asi@computel.sk


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2010.4Kaloba

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/01223SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Kaloba®

perorálne kvapky


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Účinná látka:

10,0 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs®7630). Extrakčná látka je 11 % etanol (m/m).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


  1. LIEKOVÁ FORMA


Perorálne kvapky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútne infekcie horných dýchacích ciest.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelým a mladistvým nad 12 rokov sa podáva 30 kvapiek 3 x denne.

Deťom vo veku od 6 do 12 rokov sa podáva 20 kvapiek 3 x denne.

Deťom vo veku od 1 do 5 rokov sa podáva 10 kvapiek 3 x denne.


Kvapky sa užívajú s trochou tekutiny ráno, na obed a večer.


Dĺžka podávania

Po odoznení príznakov ochorenia pokračuje liečba liekom Kaloba®ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Trvanie liečby nesmie presiahnuť tri týždne.


4.3 Kontraindikácie


Kaloba®sa neužíva v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kaloba®sa neodporúča používať u detí mladších ako 1 rok vzhľadom na nedostatočné údaje pre túto vekovú skupinu.


V písomnej informácii pre používateľov sa pacientom odporúča ihneď upozorniť svojho lekára v prípade, že nedochádza k zlepšeniu príznakov v priebehu jedného týždňa, v prípade zvýšenej teploty trvajúcej niekoľko dní, alebo v prípade dušnosti alebo vykašliavania krvavého hlienu.

Vzhľadom na teoretickú možnosť ovplyvnenia sa Kaloba®nesmie užívať pri zvýšenom riziku krvácania alebo pri užívaní antikoagulačných liekov.


Kaloba®sa nesmie užívať v prípade vážneho ochorenia pečene alebo obličiek, pretože pre tieto prípady nie sú k dispozícii potrebné údaje.


Kaloba®obsahuje 12 objemových % alkoholu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Žiadne liekové interakcie neboli doposiaľ hlásené.

V placebom kontrolovanej dvojito-slepej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi neboli preukázané žiadne interakcie medzi Kalobou®a penicilínom V.

Pre potencionálny vplyv Kaloby®na parametre krvnej koagulácie nie je možné vylúčiť, že Kaloba®pri súčasnom podávaní inhibítorov koagulácie, ako je phenprocoumon a warfarin, zosilňuje ich účinok.


4.6 Gravidita a laktácia


Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva a laktácie, pretože v tejto oblasti nie sú k dispozícii adekvátne údaje.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Kaloba®nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Gastrointestinálne ťažkosti ako bolesti brucha, pálenie záhy, nausea alebo hnačka, ktoré sa môžu prejaviť v priebehu užívania Kaloby®, sú menej časté.

V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť mierne krvácanie z ďasien alebo nosa. Hypersenzitívna reakcia (napr. kožná vyrážka, žihľavka, svrbenie kože a slizníc) bola popísaná v zriedkavých prípadoch. Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť už po prvom užití Kaloby®.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytovať závažné hypersenzitívne reakcie s opuchom tváre, dušnosťou a poklesom krvého tlaku.

Vo veľmi vzácnych prípadoch bolo po podaní Kaloby®pozorované zvýšenie pečeňových hodnôt; kauzálny vzájomný vzťah medzi týmto efektom a podaním lieku nebol dokázaný.4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum - prípravky pri nachladnutí a kašli

ATC-kód: R05


Pri pokusoch na zvierati po orálnej aplikácii extraktu u myší boli preukázané antioxidačné vlastnosti lieku a inhibícia príznakov ochorenia (nešpecifické príznaky vyskytujúce sa v súvislosti s ochorením).


In vitro sú dokázané nasledujúce účinky lieku Kaloba®:

Stimulácia nešpecifických obranných mechanizmov:

- stimulácia frekvencie pohybu riasiniek epiteliálnych buniek,

- ovplyvnenie syntézy interferónu a protizápalových cytokínov,

- stimulácia aktivity NK buniek,

- stimulácia fagocytov, expresia adhéznych molekúl, chemotaxia.

Antimikrobiálne účinky:

- tlmenie priamych antibakteriálnych a antivírusových vlastností

- zníženie/inhibícia adhézie A-streptokokov na deskvamované/žijúce epiteliálne bunky

- inhibícia -laktamázy

Cytoprotektívne vlastnosti:

- inhibícia ľudskej leukocytárnej elastázy

antioxidatívne vlastnosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kaloba®je komplexná zmes veľkého množstva komponentov, ktoré sú ako celok považované za liečivú látku. Farmakokinetické údaje o jednotlivých látkach nie sú zatiaľ známe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V súlade s dnešným stavom znalostí a skúseností Kaloba®podávaná v odporúčaných dávkach nevykazuje žiadnu toxikologickú aktivitu.

Pri reprodukčných toxikologických štúdiách na potkanoch (kombinovaná štúdia segmentu I a segmentu II) nebola zistená žiadna porucha fertility ani porucha embryofetálneho vývoja.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glycerolum 85 %, ethanolum, aqua purificata.6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

Doba použiteľnosti Kaloby®je 2 roky.


Doba použiteľnosti roztoku po otvorení liekovky pre balenia s obsahom 20 a 50 ml je 6 mesiacov.


Poznámka pre pacientov:

Rastlinné výťažky vo forme kvapiek môžu po dlhšej dobe spôsobiť zakalenie, ktoré však nemá negatívny vplyv na účinnosť lieku. Liek Kaloba®je prírodným produktom, môže preto dochádzať k ľahkému kolísaniu farby a chuti.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C, uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hnedá sklenená liekovka, hydrolytické sklo triedy III (Európsky liekopis), biela kvapkacia vložka a biely skrutkovací uzáver (PP/PE), vo veľkostiach balenia 20 ml a 50 ml perorálnych kvapiek, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


94/0493/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2010

4Kaloba