+ ipil.sk

Karesol 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07298


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Karesol 10 mg filmom obalené tablety


solifenacíniumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Karesol a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Karesol

3. Ako užívať Karesol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Karesol

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE KaresolA NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo lieku Karesol patrí do skupiny anticholinergík. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity príliš aktívneho močového mechúra. Výsledkom je, že dokážete vydržať dlhšie, pokým budete mať potrebu ísť na toaletu a Váš močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.


Karesol sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču v prípade, že ste nestihli dôjsť včas na toaletu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Karesol


Neužívajte liek Karesol

 • keď nie ste schopný močiť alebo úplne vyprázdniť močový mechúr (retencia moču).

 • keď máte závažné žalúdočné alebo črevné problémy (vrátene toxického megakolónu, komplikácie spojenej so zápalom hrubého čreva (ulcerózna kolitída)).

 • keď trpíte ochorením svalov nazývaným myasténia gravis, ktorá môže spôsobiť extrémne ochabnutie niektorých svalov.

 • keď trpíte vysokým vnútroočným tlakom s postupnou stratou zraku (zelený zákal).

 • ak ste alergický (precitlivený) na solifenacín sukcinát alebo na ktorúkoľvek zo zložiek lieku Karesol.

 • keď podstupujete dialýzu.

 • keď trpíte závažným ochorením pečene.

 • keď trpíte závažným ochorením obličiek alebo stredne závažným ochorením pečene a súbežne užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie lieku Karesol z tela (napr. ketokonazol). Váš lekár alebo lekárnik Vás bude o tom informovať.

 • keď sa Vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať liek Karesol.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníKaresolu

 • ak máte ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra (obštrukcia močového mechúra) alebo máte problémy s močením, napr. slabý prúd moču. Je u Vás značne zvýšené riziko hromadenia moču v mechúre.

 • ak máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu (zápcha).

 • ak sa u Vás vyskytuje riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu (pohyby žalúdka a čriev). Váš lekár Vás bude o tom informovať.

 • ak máte závažné ochorenie obličiek.

 • ak máte stredne závažné ochorenie pečene.

 • ak máte časť žalúdka vysunutú cez bránicu do hrudníka (hiátová prietrž) alebo pálenie záhy.

 • ak máte nervovú poruchu nazývanú autonómna neuropatia.


Ak sa Vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať liek Karesol.

Pred začiatkom liečby liekom Karesol Vás lekár vyšetrí, aby zistil, či nie sú iné príčiny Vášho častého močenia, napríklad srdcové zlyhávanie alebo ochorenie obličiek. Ak máte infekciu močových ciest, Váš lekár Vám predpíše antibiotikum (liek proti určitým bakteriálnym infekciám).


Deti a dospievajúci

Karesol sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je mimoriadne dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak užívate:

 • iné anticholinergické lieky, pretože účinky a vedľajšie účinky oboch liekov sa môžu znásobiť. Prosím, spýtajte sa svojho lekára, či liek, ktorý užívate, patrí do tejto skupiny.

 • cholinergiká, ktoré môžu znižovať účinok lieku Karesol. Prosím, spýtajte sa svojho lekára, či liek, ktorý užívate, patrí do tejto skupiny.

 • liečivá, ako metoklopramid a cisaprid, ktoré urýchľujú pohyb potravy tráviacim traktom. Karesol môže znižovať ich účinok.

 • liečivá, ako ketokonazol, itrakonazol (liečivá na liečbu plesňových infekcií), ritonavir, nelfinavir (liečivá na liečbu infekcie HIV) a verapamil, diltiazem (liečivá na liečbu vysokého krvného tlaku a ochorenia srdca). Tieto lieky znižujú rýchlosť, ktorou sa liek Karesol odstraňuje z tela.

 • liečivá, ako rifampicín (liečivá na liečbu tuberkulózy a ďalších bakteriálnych infekcií) a fenytoín, karbamazepín (liečivá na liečbu epilepsie). Tieto lieky zvyšujú rýchlosť, ktorou sa liek Karesol odstraňuje z tela.

 • liečivá, ako sú bisfosfonáty, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť zápal pažeráka (ezofagitída). Prosím, spýtajte sa svojho lekára, či liek, ktorý užívate, patrí do tejto skupiny.


Užívanie lieku Karesol s jedlom a nápojmi

Karesol môžete užívať podľa Vášho uváženia s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, nemáte užívať Karesol, pokiaľ to Váš lekár nepovažuje za výslovne nevyhnutné. Keďže solifenacín môže prechádzať do materského mlieka, neužívajte liek Karesol, ak dojčíte.

Skôr ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Karesol môže spôsobovať rozmazané videnie a niekedy ospalosť alebo únavu. Ak sa u Vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, neveďte vozidlo a ani neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Karesol

Karesol obsahuje mliečny cukor (laktózu). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Karesol


Pokyny na správne užívanie

Vždy užívajte liek Karesol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou, napr. pohárom vody. Môžete ju užívať podľa vlastného uváženia – s jedlom alebo bez jedla. Tablety nedrvte.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 5 mg raz denne, pokiaľ Vám lekár nepredpíše dávku 10 mg raz denne.


Použitie u detí a dospievajúcich

Karesol sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac lieku Karesol, ako máte

Ak ste užili príliš mnoho lieku Karesol alebo ak náhodne užije Karesol dieťa, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Príznakmi predávkovania môžu byť: bolesť hlavy, sucho v ústach, závrat, ospalosť a rozmazané videnie, vnímanie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie), výrazné podráždenie, záchvat (kŕče), problémy s dýchaním, zrýchlený pulz (tachykardia), hromadenie moču v močovom mechúre (retencia moču), rozšírenie zreníc (mydriáza).


Ak zabudnete užiť liek Karesol

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju hneď, ako si spomeniete, ale nie v prípade, ak je už čas na užitie ďalšej dávky. Nikdy neužívajte viac ako jednu dávku denne. V prípade pochybností sa vždy opýtajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak prestanete užívať liek Karesol

Ak prestanete užívať liek Karesol, príznaky hyperaktívneho močového mechúra sa môžu znova objaviť alebo zhoršiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak uvažujete o ukončení liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Karesol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Karesol môže spôsobovať:


Veľmi časté vedľajšie účinky (možný výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)

 • sucho v ústach.

Časté vedľajšie účinky (možný výskyt u 1 až 10 zo 100 pacientov)

 • rozmazané videnie,

 • zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia s príznakmi ako pocit plnosti žalúdka, bolesť brucha, grganie, nevoľnosť, pálenie záhy (dyspepsia), nepríjemný pocit v bruchu.

Menej časté vedľajšie účinky (možný výskyt u 1 až 10 z 1 000 pacientov)

 • infekcia močových viest, infekcia močového mechúra,

 • ospalosť,

 • porucha vnímania chuti (dysgeúzia),

 • suché (podráždené) oči,

 • suché nosné dutiny,

 • refluxná choroba (mimovoľný návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka),

 • sucho v hrdle,

 • suchá pokožka,

 • ťažkosti s močením,

 • únava,

 • hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).

Zriedkavé vedľajšie účinky (možný výskyt u 1 až 10 z 10 000 pacientov)

 • hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (zápcha).

 • hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania (retencia moču).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (možný výskyt u menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • halucinácie, zmätenosť,

 • závrat, bolesť hlavy,

 • zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový tep (torsades de pointes),

 • vracanie,

 • svrbenie, vyrážka, alergická vyrážka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Karesol


PVC/PVDC-hliníkové blistre a OPA/ALU/PVC/hliníkové blistre:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

PVC/ACLAR-hliníkové blistre:

Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Karesol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužívajte žiadne balenie Karesolu, ak je poškodené alebo vykazuje známky manipulácie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo liek Karesol obsahuje


 • Liečivo je solifenacíniumsukcinát.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: kukuričný škrob, monohydrát laktózy, hypromelóza (E464), magnéziumstearát (E572)

Filmový obal: hypromelóza (E464), makrogol 8000, mastenec (E553b), oxid titaničitý (E171) a červený oxid železitý (E172)


Ako vyzerá liek Karesol a obsah balenia


Karesol 10 mg filmom obalené tablety sú okrúhle svetloružové tablety označené kódom „391“ na jednej strane.

Karesol 10 mg filmom obalené tablety sa dodávajú v blistroch v balení po 10, 30 alebo 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobcovia:

Sanitas AB

Veiveriu g. 134B

46352 Kaunas

Litva


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Karesol 10 mg potahované tablety

Malta: Karesol 10 mg pillola miksija b’rita

Slovenská republika Karesol 10 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2014.

5

Karesol 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07299


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Karesol 5 mg filmom obalené tablety

Karesol 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta Karesol 5 mg obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.

Každá filmom obalená tableta Karesol 10 mg obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.


Karesol 5 mg filmom obalené tablety

Pomocné látky: monohydrát laktózy 107,5 mg


Karesol 10 mg filmom obalené tablety

Pomocné látky: monohydrát laktózy: 102,5 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Každá 5 mg tableta je okrúhla svetložltá tableta veľkosti približne 8 mm, označená nápisom „390“ na jednej strane tablety.

Každá 10 mg tableta je okrúhla svetloružová tableta veľkosti približne 8 mm, označená nápisom „391“ na jednej strane tablety


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Karesol je indikovaný u dospelých na symptomatickú liečbu urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a nutkania na močenie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti


U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek


U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie pečene


U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childvo-Pughovo skóre 7 až 9) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).

Pacienti liečení silnými inhibítormi cytochrómu P450 3A4

Maximálna dávka lieku Karesol sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (pozri časť 4.5).

Deti a dospievajúci


Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola doteraz stanovená. Liek Karesol sa preto nemá používať u detí a dospievajúcich.


Spôsob podania


Karesol je určený na perorálne užitie a liek sa má prehltnúť celý a zapiť tekutinou.


4.3 Kontraindikácie


 • Solifenacín je kontraindikovaný u pacientov s retenciou moču, so závažnými gastrointestinálnymi poruchami (vrátane toxického megakolónu), myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.

 • Pacienti precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Pacienti liečení hemodialýzou (pozri časť 5.2).

 • Pacienti so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2).

 • Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene a ktorí sú liečení silnými inhibítormi CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby liekom Karesol sa majú zhodnotiť ďalšie príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). V prípade výskytu infekcie močovej sústavy sa má začať príslušná antibakteriálna liečba.


Karesol sa má podávať opatrne u pacientov s:

 • klinicky významnou obštrukciou vývodu z močového mechúra s možným rizikom retencie moču.

 • gastrointestinálnou obštrukčnou poruchou.

 • rizikom zníženej gastrointestinálnej motility.

 • závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min; pozri časť 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg.

 • stredne závažným poškodením funkcie pečene (Child-Pughovo skóre 7 až 9; pozri časť 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg.

 • súbežným užívaním silného inhibítora CYP3A4, napr. ketokonazolu (pozri časť 4.2 a 4.5).

 • hiátovou prietržou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu.

 • autonómnou neuropatiou.


U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Maximálny účinok lieku Karesol je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakologické interakcie

Súčasná liečba inými liekmi s anticholinergickými vlastnosťami môže vyústiť do výraznejších terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi ukončením liečby liekom Karesol a iniciáciou liečby iným anticholinergickým liekom má uplynúť približne jeden týždeň. Liečebný účinok solifenacínu sa môže znížiť pri súčasnom podávaní agonistov cholinergných receptorov.

Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.


Farmakokinetické interakcie


Štúdie in vitro dokázali, že solifenacín pri terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 - získané z mikrozómov ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP enzýmov.


Účinok iných liekov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu


Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súbežné podanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu (200 mg/deň) viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400 mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto má byť maximálna dávka lieku Karesol obmedzená na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť 4.2). Súčasná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene.

Účinky enzýmovej indukcie na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu a jeho metabolitov neboli predmetom štúdie, rovnako ako ani účinok substrátov s vyššou afinitou k CYP3A4 na účinok solifenacínu. Keďže solifenacín sa metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, farmakokinetické interakcie s inými substrátmi s vyššou afinitou k CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín) sú možné.

Účinok solifenacínu na farmakokinetické vlastnosti iných liekov

Perorálne kontraceptíva

Užívanie lieku Karesol nevykázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu solifenacínu s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).

Warfarín

Užívanie lieku Karesol nezmenilo farmakokinetické vlastnosti R-warfarínu ani S warfarínu, ani ich účinok na protrombínový čas.


Digoxín

Užívanie lieku Karesol nevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetické vlastnosti digoxínu.


Lieky, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu

Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití solifenacínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku Karesol počas gravidity.

Laktácia

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvierat preukázali vylučovanie solifenacínu/metabolitov do mlieka (pre podrobné informácie pozri 5.3). Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Karesol nemá byť užívaný počas laktácie.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o možných účinkoch lieku Karesol na fertilitu mužov a žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky z hľadiska fertility. Možné riziko pre človeka nie je známe. V rámci bezpečnostných opatrení je lepšie sa vyhnúť užívaniu lieku Karesol u pacientov plánujúcich graviditu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže solifenacín, tak ako aj iné anticholinergiká, môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky), môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrnný bezpečnostný profil


Vzhľadom na farmakologické účinky solifenacínu môže liek spôsobiť anticholinergické nežiaduce účinky (obvykle) miernej alebo strednej závažnosti. Frekvencia anticholinergických nežiaducich účinkov je závislá od dávky. Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacínu bola sucho v ústach. K tejto reakcii došlo u 11 % pacientov, ktorí užívali dávku 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali dávku 10 mg jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť sucha v ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby. Compliance lieku bola obvykle veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90 % pacientov liečených solifenacínom ukončilo celú štúdiu v trvaní 12 týždňov.


b. Prehľadná tabuľka nežiaducich účinkov


Frekvencia

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10,000

Neznáme

z dostupných údajov

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Infekcie a nákazyinfekcia močových

ciest,

cystitída
Psychické poruchy

halucinácie*,

stavy zmätenosti*


Poruchy nervového systémusomnolencia,

poruchy chuti


závrat,*

bolesť hlavy


Poruchy oka


rozmazané

videnie

suché oči
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


predĺženie intervalu QT *

Komorová tachykardia typu Torsade de Pointes


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínasucho v nose
Poruchy gastrointerstinálneho traktu

sucho v ústach

zápcha,

nauzea,

dyspepsia,

bolesť brucha

gastroezofageálny reflux,

sucho v hrdle

obštrukcia hrubého čreva,

porucha vyprázdňovania hrubého čreva

vracanie*


Poruchy kože a podkožného tkanivasuchá pokožka


multiformný erytém*,

pruritus*,

vyrážka*,

urtikária*


Poruchy obličiek a močových

ciestdyzúria

retencia močuCelkové poruchy a reakcie v mieste podaniaúnava,

periférny

edém
* pozri časť c.


c. Popis vybraných nežiaducich účinkov


Halucinácie, stavy zmätenosti, závrat, bolesť hlavy, multiformný erytém, pruritus, vyrážka a urtikária sú nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované až po uvedení na trh.

Predĺženie intervalu QT a komorové tachykardie typu Torsade de Pointes boli hlásené v spojitosti s užívaním solifenacínu vo svete po jeho uvedení na trh. Keďže tieto účinky boli hlásené spontánne počas užívania lieku po jeho uvedení na trh vo svete, frekvenciu výskytu a vplyv solifenacínu na ich výskyt nie je možné spoľahlivo stanoviť.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže viesť k ťažkým anticholinergickým účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu podaná ľudským dobrovoľníkom bolo 100 mg jednorazovo. Pri tejto dávke boli najčastejšie sa vyskytujúcimi nežiaducimi účinkami bolesť hlavy (mierna), sucho v ústach (mierne závažné), závrat (mierne závažný), ospalosť (mierna) a rozmazané videnie (mierne závažné). Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu podaná jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín a mala za následok zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali hospitalizáciu.

V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom sa má pacient liečiť adsorpčným uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale nemá sa vyvolávať vracanie.

Iné anticholinergické symptómy sa môžu liečiť nasledovne:


 • Závažné centrálne anticholinergické účinky, ako napr. halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

 • Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

 • Respiračná nedostatočnosť: liečba umelou ventiláciou

 • Tachykardia: liečba beta-blokátormi.

 • Retencia moču: liečba katetrizáciou.

 • Mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta do tmavej miestnosti.

Tak ako pri ostatných antimuskarinikách sa má v prípade predávkovania venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia intervalu QT (t.j. pri hypokaliémii, bradykardii a súčasnom užívaní liekov, u ktorých je známe, že predlžujú interval QT) a pacientom s existujúcim ochorením srdca (t.j. s ischémiou myokardu, arytmiou, kongestívnym zlyhávaním srdca).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Urologiká Liečivá na časté močenie a inkontinenciu,

ATC kód: G04B D08.


Spôsob účinku

Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholinergných receptorov.


Farmakodynamické účinky

Močový mechúr je inervovaný parasympatickými cholinergnými nervami. Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových receptorov, predovšetkým podtypom M3. Farmakologické štúdie in vitro a in vivo naznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je aj špecifickým antagonistom muskarínových receptorov - vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu vo vzťahu k rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Liečba solifenacínom v dávkach 5 mg a 10 mg denne bola predmetom niekoľkých dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií, ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky 5 mg a 10 mg solifenacínu spôsobili štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych ukazovateľov v porovnaní s placebom. Účinnosť lieku sa prejavila do jedného týždňa od začatia liečby a stabilizuje sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej počas 12 mesiacov. Po 12 týždňoch liečby u približne 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli inkontinenciou, došlo k vymiznutiu inkontinencie a 35 % pacientov dosiahlo zníženie frekvencie močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov hyperaktívneho močového mechúra malo prínos i s ohľadom na hodnotenie kvality života, napríklad na celkové vnímanie zdravia, vnímanie inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, úroveň závažnosti a spánok/vitalitu.


Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií 3. fázy s dĺžkou trvania liečby 12 týždňov

Placebo

Solifenacín

5 mg jedenkrát denne

Solifenacín

10 mg jedenkrát denne

Tolterodín

2 mg dvakrát denne

Počet močení/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

11,9


1,4


(12 %)

1138

12,1


2,3


(19 %)


552

<0,001

11,9


2,7


(23 %)


1158

<0,001

12,1


1,9


(16 %)


250

0,004

Počet epizód urgencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

6,3


2,0


(32 %)


1124

5,9


2,9


(49 %)

548

<0,001

6,2


3,4


(55 %)

1151

<0,001

5,4


2,1


(39 %)

250

0,031

Počet epizód inkontinencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

2,9


1,1


(38 %)


781

2,6


1,5


(58 %)


314

<0,001

2,9


1,8


(62 %)


778

<0,001

2,3


1,1


(48 %)


157

0,009

Počet epizód nočného močenia/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

1,8


0,4


(22 %)


1005

2,0


0,6


(30 %)


494

0,025

1,8


0,6


(33 %)


1035

<0,001

1,9


0,5


(26 %)


232

0,199

Vymočený objem/močenie

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

166 ml


9 ml


(5 %)


1135

146 ml


32 ml


(21 %)


552

<0,001

163 ml


43 ml


(26 %)


1156

<0,001

147 ml


24 ml


(16 %)


250

<0,001

Počet vložiek/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

hodnota p*

3,0


0,8


(27 %)


238

2,8


1,3


(46 %)


236

<0,001

2,7


1,3


(48 %)


242

<0,001

2,7


1,0


(37 %)


250

0,010

Poznámka: V 4 pivotných štúdiách boli použité filmom obalené tablety s 10 mg solifenacínu a placebo. V 2 zo 4 štúdií sa použili taktiež filmom obalené tablety s 5 mg solifenacínu a v jednej štúdii bol použitý tolterodín 2 mg dvakrát denne.

V každej jednotlivej štúdii neboli hodnotené všetky parametre a liečené skupiny. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a od liečených skupín líšiť.

* Hodnota P znamená párové porovnanie s placebom


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecná charakteristika


Absorpcia

Po užití tabliet Karesol dosiahne solifenacín maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) po 3 až 8 hodinách. tmax nezávisí od dávky. Cmax a plocha pod krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy neovplyvňuje Cmax ani AUC solifenacínu.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní dosahuje približnú hodnotu 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1-kyslý glykoproteín.


Metabolizmus

Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a terminálny polčas solifenacínu je 45 – 68 hodín. Po perorálnom užití bol okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).


Vylučovanie

Po jednorazovom podaní 10 mg solifenacínu označeného [14 C] sa zistil v priebehu 26 dní 70 %-ný výskyt izotopom značenej látky v moči a 23 %- ný výskyt izotopom značenej látky v stolici. V moči sa približne 11 % izotopom značenej látky vyskytovalo vo forme nezmenenej aktívnej látky; približne 18 % vo forme metabolitu N-oxid, 9 % vo forme metabolitu 4R-hydroxy-N-oxid a 8 % vo forme 4R-hydroxy metabolitu (aktívny metabolit).

Lineárnosť/nelineárnosť

Farmakokinetika je v rozsahu terapeutických dávok lineárna.


Charakteristiky u pacientov


Vek

Nie je potrebná úprava dávkovania v závislosti od veku pacientov. Štúdie u starších pacientov dokázali, že pôsobenie solifenacínu, vyjadrené vo forme AUC, po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) bolo podobné u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) a u zdravých mladých jedincov (vo veku do 55 rokov). Stredná hodnota rýchlosti absorpcie vyjadrená ako tmax bola u starších jedincov mierne pomalšia a biologický polčas bol u starších jedincov približne o 20 % dlhší. Tieto mierne odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.

U detí a dospievajúcich sa farmakokinetické vlastnosti solifenacínu nestanovili.

Pohlavie

Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.

Rasa

Rasa nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.

Poškodenie funkcie obličiek

AUC a Cmax solifenacínu nemali u pacientov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie obličiek významne odlišné hodnoty v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu Cmax o približne 30 %, AUC o viac než 100 % a t1/2 o viac než 60 %. Štatisticky významný vzťah bol zistený medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu. Farmakokinetické vlastnosti u hemodialyzovaných pacientov neboli predmetom štúdie (pozri časť 4.2 a 4.3).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childvo-Pughovo skóre 7 až 9) nebola hodnota Cmax ovplyvnená, avšak hodnota AUC sa zvýšila o 60 % a hodnota t1/2 sa zdvojnásobila. Farmakokinetické vlastnosti solifenacínu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene neboli predmetom štúdie (pozri časť 4.2 a 4.3).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, fertility, embryofetálneho vývoja, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdia pre- a postnatálneho vývoja myší odhalila, že podávanie solifenacínu matke počas laktácie spôsobilo klinicky významné od dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a pomalší fyzický rozvoj mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Kukuričný škrob

Monohydrát laktózy

Hypromelóza (E464)

Magnéziumstearát (E 572)


Filmový obal:

Karesol 5 mg

Hypromelóza (E464)

Makrogol 8000/

mastenec (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E 172)


Karesol 10 mg

Hypromelóza (E464)

Makrogol 8000/

mastenec (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


PVC/PVDC-hliníkové blistre a OPA/ALU/PVC/hliníkové blistre:

3 roky

PVC/ACLAR-hliníkové blistre:

3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


PVC/PVDC-hliníkové blistre a OPA/ALU/PVC/hliníkové blistre:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


PVC/ACLAR-hliníkové blistre:

Uchovávajte pri teplote do 30°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal:

Tablety sú balené v PVC/PVDC-hliníkových blistroch, PVC/ACLAR-hliníkových blistroch alebo OPA/ALU/PVC/hliníkových blistroch s obsahom 10 tabliet na jeden blister. Blistre sú balené v škatuľke.


Veľkosť balenia:

10, 30 alebo 100 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Karesol 5 mg: 73/0760/11-S

Karesol 10 mg: 73/0761/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. novembra 2011.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

10

Karesol 10 mg filmom obalené tablety