+ ipil.sk

KARONPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č.2009/07827


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Prečítajte si pozorne celú písomnú informáciu skôr, ako začnete liek používať.

Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad, že si ju budete potrebovať prečítať znova.

Ak máte prípadne ďalšie otázky, spýtajte sa, prosím, svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný len Vám, a preto ho nedávajte žiadnej inej osobe. Mohol by jej ublížiť,

a to aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.


KARON®

(alprostadilum)

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva k. s., Praha, Česká republika


1. Čo je liek Karon a na čo sa používa?

Karon obsahuje alprostadil, synteticky pripravenú obdobu telu vlastnej látky prostaglandínu E1. Po podaní injekcie Karonu do hubovitých telies pohlavného údu dôjde ku zvýšeniu prítoku tepnovej krvi do týchto telies a ich rýchlym plnením sa tiež zníži rýchlosť žilového odtoku z nich, čo spoločne vedie k dostatočnému stoporeniu počas 5 až 15 minút.

Liek sa používa k diagnóze a liečbe porúch erekcie u dospelých mužov.


Zloženie a pomocné látky:

Liečivo:alprostadilum (alprostadil) 0,1 mg v 1 ampulke

Pomocná látka: bezvodý etanol

Rozpúšťadlo:chlorid sodný, voda na injekciu

2. Čomu musíte venovať pozornosť, skôr ako začnete liek Karon používať?

Neužívajte liek Karon:

Ak ste precitlivenína liečivo alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku, pri krvácavých stavoch a ťažších ochoreniach srdca. Ďalej sa nesmie používať u pacientov s deformáciou penisu a u pacientov s náchylnosťou k priapizmu (dlhotrvajúca bolestivá erekcia) napr. pri niektorých krvných chorobách.


Zvláštna opatrnosť pri používaní lieku Karon je potrebná:

Odporúča sa pravidelné sledovanie a starostlivé vyšetrenie penisu k včasnej detekcii príznakov zmnoženia väziva v penisu. U chorých s poruchou erekcie nervového pôvodu je potrebná zvláštna opatrnosť pri voľbe úvodnej dávky, pretože títo pacienti reagujú priaznivo už na veľmi nízke dávky okolo 1-2 µg.

Pri indikácii tejto invazívnej terapie je nutné mať pre prípad potreby zaistenú následnú starostlivosť na pracoviskách zariadených na zvládnutie prípadne vzniknutého priapizmu (priapizmom v tomto prípade rozumieme pokračovanie erekcie nad 4-5 hodín po aplikácii, prejavujúcej sa mimo iného aj spontánnou bolesťou).

V prípade predĺženej erekcie - erekcie trvajúcej dlhšie ako 4 hodiny musíte okamžite kontaktovať lekára. Dlhotrvajúca erekcia môže viesť k poškodeniu tkaniva penisu a tým k nevratnej poruche erekcie.


Tehotenstvo a dojčenie:

Liek je určený len pre mužov.


Vediete motorové vozidlo alebo obsluhujete stroje?

Výnimočne môže liek vyvolať nízky krvný tlak s následným znížením reaktivity.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Karon:

Reprodukčné štúdie u potkanov dokázali, že alprostadil v dávke do 2mg/kg/deň (podkožne) nepôsobí nepriaznivo na tvorbu spermií.


Vzájomné pôsobenie s ďalšími liekmi:

Prosím, informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali nedávno, a to aj o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

Účinky lieku Karon a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.


Vzájomné ovplyvnenie účinku lieku Karon a iných súčasne používaných liekov nie je pri dodržaní dávkovania a postupu aplikácie známy. Napriek tomu informujte lekára o prípadnom užívaní liekov na zníženie krvného tlaku alebo liekov rozširujúcich cievy.

Ak vám lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že užívate Karon.

Súčasné podávanie ďalších liekov používaných k navodeniu erekcie môže viesť k dlhotrvajúcej erekcii. Preto sa takéto liečivá nesmú užívať súčasne s Karonom.


3. Ako sa liek Karonužíva?

Vždy používajte liek presne podľa pokynov svojho lekára.Ak si nie ste niečím istý, poraďte sa so svojim lekárom.


Dávkovanie je prísne individuálne podľa citlivosti pacienta. Dávka stanovená lekárom by mala vyvolať erekciu trvajúcu 20 - 60 minút.

Zvyčajne sa podáva počiatočná dávka 1,25 – 2,5 mg alprostadilu a podľa intenzity a trvania účinku sa dávka zvyšuje na vhodné množstvo, ktoré si pacient sám podáva.

Erekcia nastáva obvykle o 5 – 15 minút po injekcii. Dávkovanie sa u jednotlivých pacientov líši, ale obvykle sa pohybuje v rozmedzí 10-20 µg na jednu dávku. V jednej injekcii nesmie byť prekročená dávka 60 µg. Liek používajte maximálne 1-krát denne a nie častejšie ako 3-krát týždenne.


Spôsob použitia

Aplikáciu injekcií spočiatku vykonáva odborný lekár, ktorý súčasne určuje optimálnu dávku potrebnú na vyvolanie stoporenia, ktoré by malo v ideálnom prípade trvať 20 - 60 minút. Až po stanovení vhodného dávkovania je možné pod priamym dohľadom lekára začať s nacvičovaním techniky tzv. "auto-injekcií", tj. podávania injekcií sebe samému. Bezpečné používanie lieku Karon v rámci auto-injekcií predpokladá:

- dodržiavanie všetkých zásad na zabránenie vniknutia choroboplodných zárodkov pri aplikácii,

- zvládnutie techniky auto-injekcií z hľadiska konkrétne odporúčaného miesta vpichu,

- dodržiavanie lekárom stanoveného dávkovania.

V prípade, že erekcia trvá viac ako 4 hodiny, vyhľadajte najbližšie urologické nebo chirurgické pracovisko. Pri dlhšie pretrvávajúcej erekcii by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu tkanív pohlavného údu. Liek si neaplikujte z tohto dôvodu ani v prípadoch, keď v prípade potreby nemáte možnosť najneskôr do 5 hodín od podania injekcie vyhľadať niektoré z vyššie uvedených pracovísk (napr. na dovolenke, pri pobyte v cudzine atď.). Auto-injekcia sa aplikuje 1 až 2-krát týždenne, aby tkanivá v mieste vpichu mali dostatok času na zhojenie.

V prípade neúspešnej aplikácie (tj. bez vyvolania dostatočnej erekcie) podanie v ten istý deň nikdy neopakujte!


Postup pri aplikácii

Karon sa aplikuje z fľaštičky s prepichovacím uzáverom, v ktorej bol liek nariedený a pripravený v lekárni.

1. Gumenný uzáver fľaštičky s liekom Karon dezinfikujte odporúčaným dezinfekčným prostriedkom, asi po 1 minúte odoberte čerstvo vybalenou jednorazovou injekčnou striekačkou s nasadenou ihlou stanovené množstvo roztoku a ihlu znovu zakryte nasadením ochranného krytu.

2. Nikdy nevstrekujte už nabraté prebytočné množstvo roztoku naspäť!

3. Pomocou tampónu dezinfikujte odporučeným antiseptickým prostriedkom miesto vpichu, asi po 1 minúte zložte ochranný kryt injekčnej ihly a liek aplikujte.

4. Pri aplikáciách striedajte stranu a miesto vpichu pri jednotlivých podaniach, aby sa maximálne šetrilo tkanivo hubovitých telies penisu.

5. Používajte lekárom odporúčanú a pod jeho dohľadom precvičenú techniku. Ihla sa musí zaviesť dostatočne hlboko do hubovitého telesa a vlastná aplikácia látky sa nesmie robiť proti odporu ani vyvolávať pálčivú bolesť. Ak sa vyskytne odpor či pálenie, je nutné zavedenú ihlu o 1-2 mm povytiahnuť alebo naopak zaviesť hlbšie. Po vytiahnutí ihly vždy silno pritlačte sterilný tampón s antiseptickým roztokom na miesto vpichu na dobu 1 - 3 minút. V prípade pokračujúceho krvácania je nutné miesto vpichu stlačiť na 5 - 10 minút a súlož odložiť.


Upozornenie

Na základe predpisu odborného lekára vám v lekárni vydajú 1 balenie lieku čerstvo pripraveného na priamu aplikáciu. Pri dodržiavaní vyššie opísaného postupu pri jednotlivých odberoch predpísaného množstva roztoku (1 ml roztoku obsahuje 10 μg liečiva!) a uchovaní fľaštičky v chladničke pri teplote 1 °C až 5 °C, je možné toto balenie používať počas 4 týždňov (nesmie sa dávať na výparník chladničky alebo do mrazničky, roztok nesmie zamrznúť, po zamrznutí a opätovnom rozmrazení sa nedá roztok použiť).

Striekačku ani ihlu nikdy nepoužívajte opakovane!

Pri náhodnom dotyku ihly či kužeľa striekačky počas manipulácie pred vlastnou aplikáciou ich vyraďte a použite nové. Chránite sa tak pred možným zanesením infekcie do pohlavného údu s možnými závažnými následkami. Miesto vpichu po injekcii je možným miestom vstupu infekcie, vrátane pohlavných chorôb. Odporúčame vám preto dbať nielen na pravidlá bezpečného sexu (výber partnera a ochranných prostriedkov), ale aj dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny pri pohlavnom styku.


Výnimočne môže liek vyvolať pokles krvného tlaku s následným znížením reaktivity. Môže tak dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu činnosti vyžadujúcich zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov), ak by tieto činnosti boli vykonávané bezprostredne po aplikácii lieku.


Ak máte pocit, že účinok lieku Karon príliš silný nebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

S lekárom by ste sa mali poradiť i v prípade, že sa Vás niektoré vyššie uvedené tvrdenia týkali i v minulosti.


Použili ste viac lieku Karon, ako ste mali?

Pri predávkovaní vyhľadajte lekára.

Miestna reakcia - dlhotrvajúca erekcia až priapizmus, celková reakcia - pri masívnom žilovom úniku krvi do krvného obehu môže dôjsť k rozšíreniu ciev.


4. Možné nežiaduce účinky

Počas liečby liekom Karon sa môžu vyskytnúť návaly tepla, pálenie močovej trubice, zrýchlená činnosť srdca, zníženie krvného tlaku, závraty, modrina alebo krvácanie v mieste vpichu, predĺžená erekcia alebo neprirodzené stuhnutie penisu, ukladanie väziva v penise. Menej často sa môže vyskytnúť rozšírenie ciev v krvnom obehu, slabosť, začervenanie, vyrážka, svrbenie či podráždenie kože, zvýšené potenie; podráždenie, opuch či zápal v mieste vpichu, poranenie močovej trubice, krvácanie z močovej trubice, bolestivá erekcia, nenormálna ejakulácia, pocit tepla v penise, opuch penisu, zvýšená citlivosť/necitlivosť penisu.

V prípade nedodržania všetkých zásad na zabránenie vniknutia choroboplodných zárodkov pri aplikácii Karonu sa môže vyskytnúť zúženie predkožky, zápal žaluďa, kvasinkové infekcie.

O výskyte všetkých týchto nežiaducich účinkov informujte ihneď svojho odborného lekára a liek znova použite len po jeho výslovnom súhlase.


V prípade výskytu vyššie uvedených nežiaducich účinkov sa poraďte so svojim lekárom.

Ak zaznamenáte akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý nie je uvedený v tejto informácii, oznámte to prosím svojmu lekárovi.


5. Uchovávanie lieku Karon

Uchovávajte originálne balenie aj fľaštičku s nariedeným roztokom v suchu pri teplote 1 °C až 5 °C.

Chráňte pred svetlom a mrazom!

Roztok po nariedení v lekárni používajte najdlhšie 4 týždne.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


6. Ďalšie informácie


Balenie

1 ampulka s 0,2 ml roztoku alprostadilu (0,1 mg) v bezvodom alkohole

1 fľaša rozpúšťadla s 9,8 ml fyziologického roztoku


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Čas použiteľnosti po nariedení: 4 týždne


Dátum poslednej revízie

August 2009
4


20050720

KARON

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č.2009/07827


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


KARON


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Alprostadilum 0,1 mg (t.j. 100 μg - 0,05 %) v 0,20 ml ethanolum anhydricum


Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číry, bezfarebný injekčný roztok bez mechanických nečistôt


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Diagnostika a terapia erektilnej dysfunkcie:

  • diagnostická aplikácia (zvyčajne jednorazová na odlíšenie psychogénnej a organickej erektilnej dysfunkcie a jej foriem),

  • terapeutické podávanie pri psychogénnych poruchách erekcie nereagujúcich na bežnú psychoterapiu a farmakoterapiu,

  • terapeutické podávanie pri vaskulogénnych poruchách erekcie s nižším stupňom vaskulárnej insuficiencie,

  • terapeutické podávanie pri neurogénnych poruchách erekcie, napr. transverzálna lézia miechy, sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, tabes dorsalis,

  • terapeutické podávanie pri hormonálne podmienených poruchách erekcie (primárna je liečba pôvodného ochorenia)

Psychogénna zložka v rôznej miere bežne komplikuje poruchy na podklade vaskulogénnom, neurogénnom či hormonálnom (napr. aj pri hypogonadizme).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Vyššie uvedené erektilné dysfunkcie sú liečené auto-injekčnou liečbou a to dávkou, ktorá je vytitrovaná opakovanými aplikáciami v ordinácii lekára.


Dávkovanie lieku v ordinácii lekára

Injekciu pre diagnostické zhodnotenie a nastavenie dávky musí aplikovať lekár. Lekár sám rozhodne o individuálnej dávke potrebnej k dosiahnutiu erekcie pre diagnostické účely. U pacientov s erektilnou dysfunkciou spôsobenou psychickými, či nervovými poruchami je odporučená začiatočná dávka 1,25 g Karonu. Pre pacientov s erektilnou dysfunkciou inej etiológie (vaskulogénnej, hormonálne podmienenej alebo zmiešanej) sa má v začiatočnej dávke použiť 2,5 g Karonu. Ak nedôjde po podanej dávke k žiaducej reakcii, podá sa vyššia dávka až po 1 hodine. Pri dosiahnutí žiaduceho účinku by mala byť ďalšia dávka podaná najskôr za 24 hodín. Pacient musí zostať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia pod dohľadom odborného personálu, kým dôjde k úplnému ochabnutiu penisu. Väčšina pacientov potrebuje 10-20 μg v každej injekcii, niektorí pacienti však vyžadujú vyššiu dávku. V jednej injekcii by dávka nemala prekročiť 60 μg. U pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi je nevyhnutné podávať opatrne dávky vyššie než 20 μg.


Dávkovanie pre domácu liečbu

Pacient má užívať svoju optimálnu dávku, stanovenú vyššie uvedeným postupom. Pacient si môže sám aplikovať injekcie až potom, keď je dostatočne zoznámený s technikou aplikácie injekcie. Lekár sa musí presvedčiť, že pacient túto techniku zvládol a je spôsobilý si injekciu podať. Pacient nikdy nesmie začať samoliečbu bez podrobnej inštrukcie svojho lekára. V prípade, že pacient sám nie je schopný zaistiť bezpečnosť liečby (napr. nedostatočná zručnosť, slabozrakosť, vysoká obezita), má byť v technike podávania preškolený partner, ktorý potom injekcie podáva. Dávka by mala pacientovi umožniť erekciu, ktorá netrvá dlhšie než jednu hodinu. Pokiaľ sa u pacienta dostaví dlhšie trvajúca erekcia ( dlhšia než dve a kratšia než štyri hodiny) mal by oznámiť túto skutočnosť svojmu lekárovi, ktorý by mal stanoviť nové dávkovanie. Pokiaľ sa objaví erekcia trvajúca dlhšie než 4 hodiny, musí pacient okamžite kontaktovať svojho lekára. Liek sa odporúča aplikovať maximálne 3x týždenne, pričom interval medzi injekciami má byť minimálne 24 hodín.


Pravidelné sledovanie pacienta

Lekár by mal pacienta vyšetriť po prvej injekcii a následne potom v pravidelných intervaloch. Akékoľvek miestne nežiaduce účinky (napr. hematóm, fibróza, uzlíky) musia byť evidované a prekonzultované pozorne. Niekedy je nevyhnutné korigovať dávku.


Spôsob podania

Roztok liečiva sa má pripraviť tesne pred aplikáciou a čas použiteľnosti pripraveného roztoku je 4 týždne.

Injekcia sa pripraví spôsobom uvedeným v odstavci 6.6 „Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom“. Liek sa aplikuje po nariedení v injekčnej fľaške s uzáverom pre opakované podanie ihlou č.20(„25G“) intrakavernózne.

Vlastná intrakavernózna injekcia sa aplikuje do pravého alebo ľavého kavernózneho telesa penisu. Akonáhle je ihla v kavernóznom telese, má byť roztok injikovaný v priebehu 5-10 sekúnd, čo je veľmi jednoducho uskutočniteľné v prípade, že je ihla správne umiestnená. Erekcia nastane zhruba po 5 – 15 minútach po aplikácii injekcie Karonu.

Prípadný masívny venózny únik aplikovanej látky a následnú celkovú reakciu je možné v odôvodnených prípadoch obmedziť tzv. „stiahnutím penisu“ pri koreni pružným prstencom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na alprostadil alebo pomocné látky lieku, ťažšie hemoragické diatézy, kardiopulmonálna dekompenzácia a ďalšie stavy, u ktorých nie je vhodná sexuálna aktivita, anatomické deformácie penisu, angulácia penisu, kavernózna fibróza, Peyronieovo ochorenie, náchylnosť k priapizmu (napr. pri kosáčikovitej anémii, leukémii) zavedený penilný implantát.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť je potrebná pri indikácii lieku sexuálne agresívnym pacientom.

Roztok po nariedení v lekárni, uchovávaný pri dodržiavaní podmienok sterility pri teplote 1 °C až 5 °C, používajte najdlhšie 4 týždne.

Použitie auto-aplikačnej techniky pri psychotických stavoch alebo pri nespolupráci pacienta nie je vhodné.

Odporúča sa pravidelné sledovanie a starostlivé vyšetrenie penisu k včasnej detekcii príznakov penilnej fibrózy alebo Peyronieovoho ochorenia.

U chorých s neurogénnou formou erektilnej dysfunkcie je potrebná osobitná opatrnosť pri voľbe počiatočnej dávky, pretože reagujú priaznivo už na veľmi nízke dávky okolo 1 - 2 μg. Pri indikácii tejto invazívnej terapie je nutné mať pre prípad potreby zabezpečenú nasledovnú starostlivosť na pracoviskách zariadených na zvládnutie prípadne vzniknutého priapizmu (priapizmom tu rozumieme pokračovanie prolongovanej erekcie viac ako 4 - 5 hodín po aplikácii, prejavujúcej sa okrem iného aj spontánnou bolesťou).

Pacienti musia byť poučení, že v prípade predĺženej erekcie - erekcie trvajúcej dlhšie ako 4 hodiny musia okamžite kontaktovať lekára. Predĺžená erekcia môže viesť k poškodeniu erektilného tkaniva penisu a tým k ireverzibilnej erektilnej dysfunkcii.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri intrakavernóznom podaní a bežnom dávkovaní nie sú známe.

Pri masívnom venóznom úniku do systémového obehu sa môže potenciovať účinok súčasne podávaných antihypertenzív či vazodilatancií.

Karon by sa nemal podávať súčasne s ďalšími liekmi určenými k liečbe porúch erekcie.


4.6 Gravidita a laktácia


Liek je určený len mužom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Výnimočne môže liek vyvolať hypotenziu s následným znížením reaktivity.


4.8 Nežiaduce účinky


Podľa veľkosti dávky a reaktivity pacienta môže dôjsť k systémovej vazodilatácii s prejavmi začervenania, potenia, s návalom tepla, slabosťou, tachykardiou, poklesom krvného tlaku až závratom.


Hemodynamické zmeny prejavujúce sa ako pokles krvného tlaku pri dávkovaní vyššom ako 20 g a zvyšujúca sa tepová frekvencia u dávok vyšších ako 30 g sa pozorovali v priebehu klinických štúdií a môžu súvisieť s dávkou. Tieto zmeny však boli prevažne klinicky nevýznamné; iba 3 pacienti prerušili liečbu z dôvodu symptomatickej hypotenzie.

Nesprávny postup pri aplikácii môže viesť k poraneniu močovej trubice alebo dorzálneho neurovaskulárneho zväzku. Erekcia sa pri nesprávnej aplikácii nedostaví.

Komplikáciou dlhodobej injekčnej liečby vazoaktívnymi látkami môže byť fibrotická degenerácia strómy hubovitých telies, ktorá môže narušiť až znemožniť vlastnú erekciu, či indurácia tunica albuginea, ktorá spôsobí zakrivenie penisu.


Nežiaduce účinky, ktoré sa pri liečbe môžu vyskytnúť, sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (>10%), časté (1 – 10%), menej časté (0,1 – 1%), zriedkavé (0,01 – 0,1%), veľmi zriedkavé (<0,01%).


Triedy orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

tachykardia

Poruchy ciev

veľmi časté

návaly tepla

časté

hypotenzia

menej časté

systémová vazodilatácia

Poruchy nervového systému

časté

závraty

menej časté

slabosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

začervenanie (erytém), vyrážka, pruritus, podráždenie, potenie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

hematóm alebo krvácanie v mieste vpichu

menej časté

podráždenie, opuch a zápal v mieste vpichu

Poruchy obličiek a močových ciest

veľmi časté

pálenie uretry

menej časté

poranenie močovej trubice, krvácanie z uretry

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

časté

predĺžená erekcia, priapizmus, penilná fibróza, Peyronieova choroba

menej časté

bolestivá erekcia, abnormálna ejakulácia,

pocit tepla v penise, opuch penisu,

citlivosť/necitlivosť penisu,

fimóza, balanitis

veľmi zriedkavé

indurácia tunica albuginea

Infekcie a nákazy

menej časté

kvasinkové infekcie


Ďalšie reakcie, ktoré mohli v klinických štúdiách súvisieť s aplikáciou alprostadilu, uvedené u menej než 1% pacientov boli bolesť semenníkov, skrotálne zmeny (začervenanie, bolestivosť, spermatokéla), opuch mieška, hematúria, problémy v oblasti semenníkov (pocit tepla, opuchu, napnutia), problémy s močením (zvýšená frekvencia močenia, časté nutkanie na močenie), bolesti v oblasti panvy, poruchy v oblasti periférnych ciev, supraventrikulárne extrasystoly, vazovagálne reakcie, hypestézie, svrbenie mimo miesta aplikácie, nauzea, sucho v ústach, zvýšený sérový kreatinín, kŕče končatín a mydriáza.


4.9 Predávkovanie


Miestna reakcia - predĺžená erekcia až priapizmus, celková reakcia - pri masívnom venóznom úniku do systémového obehu môže dôjsť k systémovej vazodilatácii.

Liečba systémovej vazodilatácie je symptomatická.

Odporučený postup na zrušenie farmakologicky navodenej pretrvávajúcej erekcie:

Punkcia corpora cavernosa s odsatím cca 100 ml krvi a vyšetrením saturácie O2.

Pri saturácii < 60 % opakovať aspiráciu, pri saturácii > 60 % aplikácia α- sympatomimetika (napr. adrenalín) už zavedenou ihlou. Pri podávaní týchto látok je potrebné starostlivo sledovať TK v prítomnosti anestéziológa pripraveného aplikovať α - blokátor, pretože uvoľnenie odtoku z kavernóznych telies býva náhle, s prechodom aplikovanej dávky do systémového obehu.

Ak erekcia ani po týchto opatreniach neustúpi, je indikované urgentné chirurgické riešenie (na špecializovanom urologickom alebo angiochirurgickom pracovisku).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA - Vazodilatanciá

ATC kód: G04BE01


Alprostadil je synteticky pripravený prostaglandín E1 (PGE1) s vazodilatačnými a hemoreologickými účinkami. Lokálna aplikácia alprostadilu do corpora cavernosa penis vyvoláva u mužov s funkčným cievnym riečiskom v priebehu 5 - 15 minút erekciu umožňujúcu pohlavný styk.

Farmakologický účinok intrakavernózne podaného alprostadilu spočíva v sprostredkovaní inhibície v pokoji prevládajúcej a1adrenergnej aktivity v tkanive penisu (vazokonstrikcia) a jeho relaxačnom účinku na hladkú svalovinu trámcoviny kavernóznych telies s nasledovným zvýšením prítoku krvi, plnením relaxovaných kavernóznych lakún a tým vytvorením podmienok na uplatnenie venookluzívneho mechanizmu na úrovni odvodných ciev.

Ako telu vlastná látka je alprostadil metabolizovaný už v kavernóznom tkanive, jeho prienik do systémového obehu je za normálnych podmienok (t.j. pri uplatnení venookluzívneho mechanizmu) minimálny a ťažko detegovateľný.

Prostaglandín E1v endotele arteriol aj lakún kavernóznych telies aktivuje enzým adenylátcyklázu štiepiaci ATP na cAMP otvárajúci kalciové kanály, nasleduje pokles intracelulárnej koncentrácie vápenatých iónov s hyperpolarizáciou bunkových membrán hladkého svalstva a s nasledovnou relaxáciou buniek kavernózneho a arteriálneho hladkého svalstva.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Erekcia navodená intrakavernóznym podaním alprostadilu trvá podľa použitej dávky a citlivosti pacienta desiatky minút až hodiny, pričom cieľom je dosiahnuť trvanie erekcie 20 - 60 minút. Maximálny čas bezpečnej erekcie sú 3-4 hodiny .

V prípade, že alprostadil prenikne do systémového obehu, je metabolizovaný v 60 – 90 % už pri prvom priechode pľúcnym riečiskom. Enzymatickou oxidáciou vznikajú v organizme 3 biologicky aktívne metabolity, z ktorých 13,14-dihydro-PGE1(PGEO) má účinok porovnateľný s podanou látkou (PGE1), pričom polčas distribučnej fázy (α-fázy) je 1 minúta, polčas eliminačnej fázy (β-fázy) je 30 minút. Po ďalšej β-oxidácii a Ω-oxidácii sa hlavné metabolity vylúčia močom (88 %) a stolicou (12 %).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Intraperitoneálne LD50myš = 1 980 μg/kg, potkan = 24 900 μg/kg,

intravenózne LD50- myš = 21 000 μg/kg, LD50potkan = 19 200 μg/kg,

subkutánne LD50- myš = 26 400 μg/kg, LD50potkan = 18 600 μg/kg.

Dlhodobé štúdie kancerogenity sa nerobili. Testy mutagenity nepreukázali mutagénny potenciál. Reprodukčné štúdie u potkanov preukázali, že alprostadil v dávke do 2mg/kg/deň (subkutánne) nepôsobí nepriaznivo na spermatogenézu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Pomocná látka: ethanolum anhydricum

Rozpúšťadlo: natrii chloridum, aqua ad injectabilia


6.2 Inkompatibility


Liek nie je vhodné miešať s akýmkoľvek iným prípravkom.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Čas použiteľnosti po nariedení: 4 týždne


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Originálne balenie aj fľaštičku s nariedeným roztokom uchovávajte v suchu pri teplote 1 °C až 5 °C, chráňte pred svetlom a mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: Ampulky z bezfarebného skla, fľaša s gumenou zátkou a obrubou, plastová vložka, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Balenie: 1 x 0,2 ml injekčného roztoku + 1 x 9,8 ml rozpúšťadla


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Na intrakavernózne použitie po nariedení.

Po príprave a podaní injekcie treba starostlivo dodržiavať zvyčajné pravidlá sterility. Používame ihly aj striekačky na jedno použitie, nikdy nie opakovane!

Pred použitím fľaštičku s roztokom ľahko pretrepeme, antiseptikom očistíme jej uzáver (roztok sa pripravuje za sterilných podmienok v lekárni) a odoberieme odporúčanú dávku. Nasleduje dôkladná dezinfekcia miesta vpichu. Pri správnom zavedení ihly je roztok vstrekovaný ľahko a bezbolestne, pri odpore a náhlej bolesti je nutné zavedenú ihlu posunúť o 1 - 2 mm smerom von alebo hlbšie. Po vytiahnutí ihly je nutné miesto vpichu pevne komprimovať tampónom 1 - 3 minúty ako prevenciu vzniku hematómu.

Vlastnú aplikáciu lieku môže výrazne uľahčiť použitie auto-injektora. Čiastočným technickým obmedzením použitia auto-injektora môže byť veľkosť potrebnej dávky alprostadilu vzhľadom na jeho koncentráciu v lieku a objemovú kapacitu auto-injektora.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva k.s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0751/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


23.11.1995


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


August 20096KARON