+ ipil.sk

Ketesse 12,5 mg gro porPríbalový leták

PRÍLOHA Č.3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2010/04232

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ketesse 12,5 mg gro por

dexketoprofen trometamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ketesse a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Ketesse

3. Ako užívať Ketesse

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ketesse

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE KETESSEA NA ČO SA POUŽÍVA


Ketesse je liek proti bolesti, ktorý patrí do skupiny liekov nazývanej nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Používa sa na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej bolesti miernej až stredne silnej intenzity, ako je akútna bolesť svalov alebo bolesť kostí, bolestivá menštruácia (dysmenorea), bolesť zubov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE KETESSE


Neužívajte Ketesse

 • keď ste alergický (precitlivený) na dexketoprofen trometamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ketesse (pozri časť 6);

 • keď ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo na iné nesteroidové protizápalové lieky;

 • keď trpíte astmatickými záchvatmi, akútnou alergickou rinitídou (krátkodobý zápal nosovej sliznice), nosovými polypmi (útvary v nose spôsobené alergiou), žihľavkou (kožná vyrážka), angioedémom (opuch tváre, očí, pier alebo jazyka alebo ťažkosti s dýchaním) alebo pískaním na hrudníku po užití lieku, ktorý obsahuje kyselinu acetylsalicylovú alebo iných nesteroidových protizápalových liekov;

 • keď sa u Vás vyskytli fotoalergické alebo fototoxické reakcie (určitá forma začervenania kože a/alebo pľuzgierov na koži po vystavení kože slnečnému žiareniu) počas užívania ketoprofenu (nesteroidový protizápalový liek) alebo fibrátov (lieky znižujúce hladinu tukov v krvi);


 • keď máte alebo ste v minulosti mali peptické vredy (žalúdkový vred), krvácanie zo žalúdka alebo čriev alebo chronické problémy s trávením (napr. problémy s trávením, pálenie záhy);

- keď ste mali v minulosti žalúdočné alebo črevné krvácanie alebo perforáciu (prederavenie) v dôsledku predchádzajúceho užívania nesteroidových protizápalových liekov (NSAID) proti bolesti;

- keď máte ochorenie čriev s chronickým zápalom (Crohnova choroba alebo vredová kolitída);

- keď trpíte závažným zlyhaním srdca, stredne závažnými alebo závažnými problémami s obličkami alebo závažnými problémami s pečeňou;

- keď máte poruchu krvácania alebo poruchu zrážania krvi;

- keď ste závažne dehydratovaný (stratili ste veľa telesných tekutín) v dôsledku vracania, hnačky alebo nedostatočného príjmu tekutín;

- keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva alebo dojčíte;

- keď máte menej ako 18 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní:

-ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli na alergiu;

-ak máte problémy s obličkami, pečeňou alebo srdcom (vysoký krvný tlak a/alebo zlyhanie srdca) rovnako ako zadržiavanie tekutín alebo ste v minulosti trpeli niektorým z týchto problémov;

- ak užívate diuretiká (močopudné lieky) alebo máte veľmi slabú hydratáciu organizmu a znížený objem krvi v dôsledku nadmernej straty tekutín (napr. z nadmerného močenia, hnačky alebo vracania;

- ak máte problémy so srdcom, mali ste mozgovú príhodu alebo si myslíte, že u Vás existuje riziko vzniku týchto stavov (napr. ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku alebo vysoký cholesterol alebo ste fajčiar), poraďte sa o svojej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom. Lieky ako Ketesse môžu byť spojené s miernym zvýšením rizika srdcového záchvatu ("infarkt myokardu") alebo cerebrovaskulárnej príhody (mŕtvica). Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby

- ak ste v staršom veku: môže byť v Vás pravdepodobnejší výskyt vedľajších účinkov (pozri časť 4). V prípade výskytu akéhokoľvek vedľajšieho účinku ihneď kontaktujte lekára;

- ak ste žena a máte problémy s plodnosťou (Ketesse môže znížiť Vašu plodnosť, preto ho neužívajte, ak plánujete otehotnieť alebo ak podstupujete testy na plodnosť);

- ak trpíte poruchou tvorby krvi a krvných buniek;

- ak máte systémový lupus erythematosus alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva (porucha imunitného systému, ktorá postihuje spojivové tkanivo);

- ak ste v minulosti trpeli chronickým zápalovým ochorením čreva (vredová kolitída, Crohnova choroba);

- ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli inými žalúdočnými alebo črevnými problémami;

- ak máte ovčie kiahne, pretože NSAID môžu výnimočne zhoršovať infekciu;

 • ak užívate iné lieky, ktoré zvyšujú riziko žalúdkového vredu alebo krvácania, napr. perorálne steroidy, niektoré antidepresíva (typu SSRI, t.j. selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu), látky zabraňujúce vzniku krvných zrazenín, ako je aspirín (kyselina acetylsalicylová) alebo antikoagulanciá, ako warfarín. V týchto prípadoch sa pred užitím Ketesse poraďte so svojím lekárom: možno bude potrebné, aby ste užívali ďalšie lieky na ochranu sliznice žalúdka (napr. misoprostol alebo lieky, ktoré zabraňujú tvorbe žalúdočnej kyseliny).Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Sú niektoré lieky, ktoré sa nemajú užívať súbežne a iné, ktoré môžu vyžadovať úpravu dávkovania, ak sa užívajú súbežne.

Vždy informujte svojho lekára, zubára alebo lekárnika, ak užívate spolu s Ketesse akýkoľvek z nasledujúcich liekov:

Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

 • Kyselina acetylsalicylová (aspirín), kortikosteroidy alebo iné protizápalové lieky

 • Warfarín alebo heparín alebo iné lieky používané na prevenciu vzniku krvných zrazenín

 • Lítium, používané na liečbu určitých porúch nálady

 • Metotrexát, používaný na liečbu reumatoidnej artritídy a rakoviny

 • Hydantoíny a fenytoín, používané na liečbu epilepsie

 • Sulfametoxazol, používaný na liečbu bakteriálnych infekcií


Kombinácie, ktoré vyžadujú opatrnosť:

 • ACE inhibítory, diuretiká, beta-blokátory a antagonisty angiotenzínu II, používané na liečbu vysokého krvného tlaku a problémov so srdcom

 • Pentoxyfilín a oxpentifilín, používané na liečbu chronických žilových vredov

 • Zidovudín, používaný na liečbu vírusových infekcií

 • Aminoglykozidové antibiotiká, používané na liečbu bakteriálnych infekcií

 • Chlórpropamid a glibenklamid, používaný na liečbu cukrovky


Kombinácie, ktoré je potrebné starostlivo zvážiť:

 • Chinolónové antibiotiká (napr. ciprofloxacín, levofloxacín), používané na liečbu bakteriálnych infekcií

 • Cyklosporín alebo takrolimus, používané na liečbu ochorení imunitného systému a pri transplantácii orgánov

 • Streptokináza a iné trombolytiká alebo fibrinolytiká, t.j. lieky používané na rozklad krvných zrazenín

 • Probenecid, používaný pri dne

 • Digoxín, používaný na liečbu chronického zlyhania srdca

 • Mifepriston, používaný na ukončenie tehotenstva

 • Antidepresíva typu selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI)

 • Lieky proti zhlukovaniu krvných doštičiek, používané na zníženie agregácie (zhlukovania) krvných doštičiek a tvorby krvných zrazenín


Ak máte akékoľvek pochybnosti o užívaní iných liekov súčasne s Ketesse, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Užívanie Ketesse s jedlom a nápojmi

Ak pociťujete akútnu bolesť, užite liek na prázdny žalúdok, t.j. najmenej 15 minút pred jedlom, pretože to pomáha k rýchlejšiemu nástupu účinku lieku.


Deti a mladiství

Neužívajte Ketesse ak máte menej ako 18 rokov.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Ketesse počas posledných troch mesiacov tehotenstva alebo ak dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, pretože Ketesse nemusí byť pre Vás vhodný

 • nesmiete užívať Ketesse počas dojčenia. Poraďte sa s lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ketesse môže mierne ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje z dôvodu možných vedľajších účinkov liečby, ako sú závraty, ospalosť a poruchy videnia. Ak spozorujete tieto nežiaduce účinky, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje pokiaľ príznaky nevymiznú. Poraďte sa s lekárom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ketesse

Tento liek obsahuje sacharózu. Ak Vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, informujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ KETESSE


Vždy užívajte Ketesse presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka Ketesse, ktorú potrebujete, závisí od typu, závažnosti a doby trvania Vašej bolesti. Váš lekár Vám povie koľko vrecúšok lieku musíte denne užiť a ako dlho máte liek užívať.

Odporúčané dávkovanie je zvyčajne 1 vrecúško (12,5 mg dexketoprofenu) každých 4-6 hodín a maximálna dávka je 6 vrecúšok denne (75 mg).


Ak ste starší pacient alebo ak máte problémy s obličkami alebo s pečeňou, máte začať liečbu s celkovou dennou dávkou, ktorá nemá prekročiť 4 vrecúška denne (50 mg).

U starších pacientov, ak je Ketesse dobre znášaný, môže byť táto začiatočná dávka neskôr zvýšená na zvyčajne odporúčanú dávku (75 mg dexketoprofenu).


Ak je Vaša bolesť intenzívna a potrebujete rýchlejšiu úľavu od bolesti, užite liek na prázdny žalúdok (najmenej 15 minút pred jedlom), pretože liek sa bude ľahšie vstrebávať (pozri časť 2 „Užívanie Ketesse s jedlom a nápojmi“).


Pokyny na správne použitie

Rozpustite celý obsah vrecúška v pohári vody; dobre premiešajte na uľahčenie rozpustenia lieku. Pripravený roztok sa má užiť ihneď po rozpustení.


Ak užijete viac Ketesse, ako máte

Ak užijete príliš veľa lieku, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Prosím, nezabudnite si so sebou zobrať balenie tohto lieku alebo túto písomnú informáciu pre používateľov.


Ak zabudnete užiť Ketesse

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu pravidelnú dávku užite podľa predpisu (podľa časti 3 „Ako užívať Ketesse“).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚĆINKY


Tak ako všetky lieky, aj Ketesse môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie podľa častosti výskytu. Keďže zoznam je čiastočne založený na vedľajších účinkoch z tabuľky pre Ketesse tablety a Ketesse granulát sa vstrebáva rýchlejšie než tablety, je možné, že aktuálna častosť výskytu (žalúdočno-črevných) vedľajších účinkov môže byť vyššia u Ketesse granulátu. Táto tabuľka znázorňuje u koľkých pacientov sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky

Postihujú 1 – 10 pacientov zo 100

Menej časté vedľajšie účinky

Postihujú 1 – 10 pacientov z 1 000

Zriedkavé vedľajšie účinky

Postihujú 1 – 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

Časté vedľajšie účinky:

Nevoľnosť a/alebo vracanie, bolesť žalúdka, hnačka, problémy s trávením (dyspepsia).


Menej časté vedľajšie účinky:

Pocit točenia hlavy (vertigo), závraty, ospalosť, porucha spánku, nervozita, bolesť hlavy, palpitácie (búšenie srdca), sčervenanie, žalúdočné problémy, zápcha, sucho v ústach, plynatosť, kožná vyrážka, únava, bolesť, pocit horúčky a triašky, celkový pocit necítenia sa dobre (nevoľnosť).


Zriedkavé vedľajšie účinky:

Žalúdkový vred, perforácia žalúdkového vredu alebo krvácanie (ktoré sa môže pozorovať ako vracanie krvi alebo čierna stolica), omdlievanie, vysoký krvný tlak, príliš pomalé dýchanie, zadržiavanie vody a periférny opuch (napr. opuchnuté členky), strata chuti do jedla (anorexia), abnormálne pocity, svrbiaca vyrážka, akné, zvýšené potenie, bolesť chrbta, časté močenie, poruchy menštruácie, problémy s prostatou, abnormálne hodnoty testov funkcie pečene (krvné testy), narušenie funkcie obličiek (akútne zlyhanie obličiek).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

Anafylaktická reakcia (reakcia precitlivenosti, ktorá môže viesť ku kolapsu), otvorené rany na koži, v ústach, očiach a v oblasti genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm), opuch tváre alebo opuch pier a hrdla (angioedém), dýchavičnosť v dôsledku zúženia dýchacích ciest (bronchospazmus), krátky dych, rýchly tep, nízky krvný tlak, zápal pankreasu (slinivky brušnej), poškodenie pečeňových buniek (hepatitída), zahmlené videnie, zvonenie v ušiach (tinnitus), citlivá koža, citlivosť na svetlo, svrbenie, problémy s obličkami. Zníženie počtu bielych krviniek (neutropénia), zníženie počtu krvných doštičiek v krvi (trombocytopénia).


Ihneď informujte svojho lekára, ak na začiatku liečby spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok súvisiaci so žalúdkom/črevami (napr. bolesť žalúdka, pálenie záhy alebo krvácanie), ak ste v minulosti trpeli takýmito vedľajšími účinkami v dôsledku dlhodobého užívania protizápalových liekov a najmä ak ste v staršom veku.


Ak spozorujete výskyt kožnej vyrážky alebo akejkoľvek lézie (rany) v ústach alebo na genitáliách alebo akýkoľvek príznak alergie, ihneď prestaňte užívať Ketesse.


Počas liečby nesteroidovými protizápalovými liekmi bolo hlásené zadržiavanie tekutín a opuch (najmä členkov a nôh), zvýšený krvný tlak a zlyhanie srdca.


Lieky ako Ketesse môžu byť spojené s miernym zvýšeným rizikom srdcového infarktu ("infarkt myokardu") alebo cerebrovaskulárnej príhody (mŕtvica).


Protizápalové lieky môžu u pacientov s poruchami imunitného systému postihujúcimi spojivové tkanivo (systémový lupus erythematosus alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) zriedkavo spôsobovať horúčku, bolesť hlavy a stuhnutosť krku.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ KETESSE


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Ketesse po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo na vrecúškach po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Ketesse obsahuje

Každé vrecúško obsahuje 12,5 mg dexketoprofenu (ako dexketoprofen trometamol).


Ďalšie zložky sú: glycyrizin amónny, dihydrochalkón neohesperidínu, chinolínová žltá (E 104), citrónová aróma, sacharóza, koloidný hydratovaný oxid kremičitý


Každé vrecúško obsahuje 1,25 g sacharózy.


Ako vyzerá Ketesse a obsah balenia

Ketesse 12,5 mg je dostupný vo vrecúškach obsahujúcich granule citrónovo-žltej farby.

Ketesse 12,5 mg sa dostupný v baleniach obsahujúcich 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100 a 500 vrecúšok.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko
Výrobca:

Laboratorios Menarini S.A.

Alfons XII 587

08918-Badalona (Barcelona)

Španielsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Enantyum

Lotyšsko

Ketesse

Belgicko

Enantyum

Litva

Ketesse

Česká republika

Ketesse

Luxembursko

Enantyum

Dánsko

Enantyum

Holandsko

Enantyum

Estónsko

Ketesse

Nórsko

Orodek

Fínsko

Enantyum

Poľsko

Ketesse

Francúzsko

Enantyum

Portugalsko

Enantyum

Nemecko

Enantyum

Slovenská republika

Ketesse

Grécko

Viaxal

Slovinsko

Ketesse

Maďarsko

Enantyum

Španielsko

Enantyum

Island

Enantyum

Švédsko

Enantyum

Írsko

Enantyum

Veľká Británia

Enantyum

Taliansko

Enantyum
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2011.

Ketesse 12,5 mg gro por

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/01231


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ketesse 12,5 mg gro por

Ketesse 25 mg gro por

granulát na perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každé vrecko granulátu na perorálny roztok obsahuje dexketoprofen 12,5 mg alebo 25 mg ako dexketoprofen trometamol.


Pomocné látky: sacharóza 1,25 g alebo 2,5 g

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Granulát na perorálny roztok, vrecko,

granule citrónovožltej farby.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krátkodobá symptomatická liečba akútnej bolesti miernej až stredne silnej intenzity, ako je akútna muskuloskeletálna bolesť, dysmenorea a bolesť zubov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí:

Podľa charakteru a závažnosti bolesti je odporúčaná dávka zvyčajne 12,5 mg každých 4-6 hodín alebo 25 mg každých 8 hodín. Celková denná dávka nemá prekročiť 75 mg.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).

Ketesse je určený iba na krátkodobú liečbu a liečba musí byť limitovaná dobou pretrvávania symptómov.

Podávanie súčasne s potravou spomaľuje rýchlosť absorpcie lieku (pozri časť Farmakokinetické vlastnosti), preto sa pri akútnej bolesti odporúča užitie lieku najmenej 15 minút pred jedlom.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti:

U starších pacientov sa odporúča začať liečbu s najnižšou dávkou (celková denná dávka 50 mg). Len po zistení, že pacient liek všeobecne dobre znáša, je možné dávku zvýšiť na odporúčanú dávku pre dospelých. Vzhľadom na profil možných nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4), starší pacienti majú byť starostlivo monitorovaní.


Poruchy funkcie pečene:

U pacientov s mierne závažnou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa má liečba začať zníženými dávkami (celková denná dávka 50 mg) a pacienta je potrebné starostlivo monitorovať. Ketessesa nesmie podávať pacientom so závažnou hepatálnou dysfunkciou.


Poruchy funkcie obličiek:

U pacientov s mierne závažnou poruchou funkcie obličiek má byť počiatočná dávka znížená na celkovú dennú dávku 50 mg. Ketessesa nesmie podávať pacientom so stredne závažnou až závažnou renálnou dysfunkciou.


Pediatrická populácia:

Pôsobenie Ketesse granulátu sa u detí a mladistvých neštudovalo. Preto jeho bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená a tento liek sa nemá používať u detí a mladistvých.


4.3 Kontraindikácie


Ketesse granulát sa nesmie podávať v nasledujúcich prípadoch:

 • pacientom s precitlivenosťou na dexketoprofen, na ktorékoľvek iné NSAID alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

 • pacientom, u ktorých liečivá s podobným účinkom (napr. kyselina acetylsalicylová alebo iné NSAID) vyvolávajú astmatické záchvaty, bronchospazmus, akútnu rinitídu alebo spôsobujú nosové polypy, urtikáriu alebo angioneurotický edém.

 • pri známych fotoalergických alebo fototoxických reakciách počas liečby s ketoprofenom alebo fibrátmi.

 • pacientom s gastrointestinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze v súvislosti s predchádzajúcou terapiou NSAID.

 • pacientom s aktívnym alebo opakujúcim sa peptickým vredom/gastrointestinálnym krvácaním (dve alebo viac samostatných epizód potvrdenej ulcerácie alebo poruchy zrážavosti krvi) v anamnéze.

 • pacientom s chronickou dyspepsiou alebo s podozrením na peptický vred/krvácanie.

 • pacientom s iným aktívnym krvácaním alebo s poruchami zrážavosti krvi.

 • pacientom s Crohnovou chorobou alebo s ulceratívnou kolitídou.

 • pacientom so závažným zlyhaním srdca.

 • pacientom so stredne závažnou až závažnou dysfunkciou obličiek.

 • pacientom so závažným poškodením funkcie pečene.

 • pacientom s hemoragickou diatézou a inými koagulačnými poruchami.

 • pacientom so závažnou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín).

 • počas tretieho trimestra tehotenstva a počas laktácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečné použitie u detí a mladistvých nebolo stanovené.


U pacientov, ktorí majú v anamnéze alergické ochorenia, je nutné podávať liek s opatrnosťou.


Súbežnému užívaniu Ketesse s inými NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, sa treba vyhnúť.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká nižšie).


Gastrointestinálna bezpečnosť


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené u všetkých NSAID kedykoľvek počas liečby, s alebo bez predchádzajúcich varovných symptómov alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych udalostí. Ak sa u pacientov užívajúcich Ketesse vyskytne gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má ukončiť.


Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol skomplikovaný krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov.


Starší pacienti: U starších pacientov je zvýšený výskyt nežiaducich reakcií na NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). U týchto pacientov sa má liečba začať s najnižšou možnou dávkou.


Ako u všetkých NSAID, je potrebné preveriť akúkoľvek anamnézu ezofagitídy, gastritídy a/alebo peptického vredu, aby sa zabezpečilo ich úplné vyliečenie ešte pred začatím liečby s dexketoprofen trometamolom. Pacienti s gastrointestinálnymi symptómami alebo s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze majú byť monitorovaní , či u nich nedochádza k tráviacim poruchám, najmä ku gastrointestinálnemu krvácaniu.


NSAID sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s gastrointestinálnym ochorením (ulceratívna kolitída, Crohnova choroba) v anamnéze, pretože ich stav sa môže zhoršiť (pozri časť 4.8).

Kombinovaná liečba s ochrannými látkami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa má zvážiť u týchto pacientov a tiež u pacientov, ktorí vyžadujú súčasnú liečbu nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liekmi, ktoré môžu zvýšiť gastrointestinálne riziko (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä gastrointestinálne krvácanie) obzvlášť na začiatku liečby.

Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky, ktoré môže zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako je warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo látky proti zhlukovaniu krvných doštičiek, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Renálna bezpečnosť


Opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. U týchto pacientov, užívanie NSAID môže mať za následok zhoršenie funkcie obličiek, retenciu tekutín a edém. Opatrnosť je tiež potrebná u pacientov, ktorí užívajú diuretiká alebo u tých, u ktorých môže vzniknúť hypovolémia, keďže u nich existuje zvýšené riziko nefrotoxicity.


Počas liečby sa má zabezpečiť dostatočný príjem tekutín, aby sa zabránilo dehydratácii a prípadne súvisiacej zvýšenej renálnej toxicite.

Tak ako u všetkých NSAID, sa v plazme môže zvýšiť dusík močoviny a kreatinín. Tak ako u

iných inhibítorov syntézy prostaglandínu, liečba môže byť spojená s nežiaducimi účinkami na renálny systém, čo môže viesť ku glomerulárnej nefritíde, intersticiálnej nefritíde, renálnej papilárnej nekróze, nefrotickému syndrómu a k akútnemu renálnemu zlyhaniu.


U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zhoršenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Hepatálna bezpečnosť


Opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodenou funkciou pečene. Tak ako iné NSAID, aj dexketoprofen môže spôsobiť prechodné mierne zvýšenie niektorých parametrov funkcie pečene a tiež významné zvýšenie SGOT a SGPT. V prípade významného zvýšenia týchto parametrov sa musí liečba ukončiť.


U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zhoršenia funkcie pečene (pozri časť 4.2).


Kardiovaskulárna a cerebrovaskulárna bezpečnosť


Vhodné monitorovanie a poradenstvo je potrebné u pacientov s hypertenziou a/alebo s mierne závažným až stredne závažným zlyhaním srdca v anamnéze. Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov so srdcovým ochorením v anamnéze, najmä u tých s predchádzajúcimi epizódami srdcového zlyhania, keďže u nich existuje zvýšené riziko srdcového zlyhania, pretože v súvislosti s liečbou s NSAID bola hlásená retencia tekutín a edém.


Klinické skúšky a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (obzvlášť pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica). Nie sú dostatočné údaje na vylúčenie takéhoto rizika pri dexketoprofen trometamole.


Preto, pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, so stanovenou ischemickou chorobou srdca, chorobami periférnych ciev a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení dexketoprofen trometamolom len po starostlivom zvážení. Podobne by sa malo zvážiť začatie dlhodobejšej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenie (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Všetky neselektívne NSAID môžu inhibovať agregáciu krvných doštičiek a predlžovať čas krvácania cez inhibíciu syntézy prostaglandínu. Preto sa neodporúča užívanie dexketoprofen trometamolu u pacientov, ktorí užívajú iné lieky, ktoré narušujú hemostázu, ako je warfarín alebo iné kumaríny alebo heparíny (pozri časť 4.5).

U starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zhoršenia kardiovaskulárnej funkcie (pozri časť 4.2).


Kožné reakcie


Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné kožné reakcie (niektoré z nich fatálne), vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy v súvislosti s užívaním NSAID. Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií u pacientov je na začiatku liečby, vo väčšine prípadov sa reakcie objavili počas prvého mesiaca liečby. Ketesse sa má vysadiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo akýchkoľvek iných príznakov hypersenzitivity.


Ďalšie informácie

Osobitná opatrnosť je potrebná u pacientov:

- s kongenitálnou poruchou metabolizmu porfyrínu (napr. akútna intermitentná porfýria) - s dehydratáciou - priamo po veľkom chirurgickom zákroku.


Ak lekár rozhodne, že dlhodobá liečba dexketoprofenom je nevyhnutná, majú byť pravidelne kontrolované pečeňové a renálne funkcie a krvný obraz.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovali závažné akútne reakcie hypersenzitivity (napr. anafylaktický šok). Pri prvých príznakoch závažných reakcií hypersenzitivity po podaní Ketesse sa

liečba musí ukončiť. V závislosti od príznakov musí byť akýkoľvek medicínsky potrebný postup zahájený odbornými zdravotníckymi pracovníkmi.


Vo výnimočných prípadoch môžu byť ovčie kiahne na začiatku vzniku závažných infekčných komplikácií kože a mäkkých tkanív. Doteraz nemožno vylúčiť, že NSAID neprispievajú k zhoršeniu týchto infekcií. Preto sa odporúča, aby sa Ketesse neužíval v prípade ovčích kiahní.


Ketesse sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s poruchami krvotvorby, so systémovým lupus erytematosus alebo so zmiešaným ochorením spojivového tkaniva.


Tak ako iné NSAID, aj dexketoprofen môže maskovať symptómy infekčných ochorení.


Tento liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavým dedičnými ochoreniami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharázo-izomaltázovej insuficiencie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nasledujúce interakcie platia všeobecne pre nesteroidové protizápalové lieky (NSAID):


Nevhodné kombinácie:

 • Iné NSAID, vrátane vysokých dávok salicylátov (³ 3 g /deň): podávanie niekoľkých NSAID súbežne môže zvýšiť riziko gastrointestinálnych vredov a krvácania prostredníctvom synergického účinku.

 • Antikoagulanciá: NSAID môžu zvýšiť účinok antikoagulancií, ako je warfarín (pozri časť 4.4), v dôsledku silnej väzby dexketoprofenu na plazmatické bielkoviny a inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenia gastroduodenálnej sliznice. Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • Heparíny: zvýšené riziko krvácania (následkom inhibície funkcie krvných doštičiek a poškodenia gastroduodenálnej sliznice). Ak sa nedá tejto kombinácii vyhnúť, je potrebné starostlivé klinické sledovanie a monitorovanie laboratórnych hodnôt.

 • Kortikosteroidy: existuje zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

 • Lítium (popísané s niekoľkými NSAID): NSAID zvyšujú hladinu lítia v krvi, ktorá môže dosiahnuť až toxické hodnoty (znížená renálna exkrécia lítia). Tento parameter je preto potrebné monitorovať na začiatku liečby, pri úprave liečby a pri ukončení liečby dexketoprofenom.

 • Metotrexát, užívanie vo vysokých dávkach 15 mg/týždeň alebo vyšších: zvýšená hematologická toxicita metotrexátu v dôsledku zníženia jeho renálneho klírensu NSAID všeobecne.

 • Hydantoíny a sulfónamidy: toxické účinky týchto liečiv môžu byť zvýšené.


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť:

 • Diuretiká, ACE inhibítory, antibakteriálne aminoglykozidy a antagonisty receptorov angiotenzínu II: Dexketoprofen môže znížiť účinok diuretík a antihypertenzných liekov. U niektorých pacientov s poruchou funkcie obličiek (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti s poruchou renálnej funkcie) môže mať súbežné podávanie látok, ktoré inhibujú cyklo-oxygenázu a ACE inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II alebo antibakteriálnych aminoglykozidov za následok ďalšie zhoršenie renálnej funkcie, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Pri predpísaní kombinácie dexketoprofenu a diuretika je nutné zabezpečiť, aby bol pacient adekvátne hydratovaný a monitorovať jeho renálnu funkciu na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch. Súbežné podávanie Ketesse a diuretík šetriacich draslík môže viesť ku hyperkaliémii. Je potrebné monitorovanie koncentrácie draslíka v krvi (pozri časť 4.4).

 • Metotrexát, užívanie v nízkych dávkach, menej ako 15 mg/týždeň: zvýšená hematologická toxicita metotrexátu v dôsledku zníženia jeho renálneho klírensu protizápalovými liečivami všeobecne. Počas prvých týždňov tejto kombinovanej liečby je potrebné týždenné monitorovanie krvného obrazu. Je potrebný zvýšený dohľad u pacientov aj s mierne poškodenou renálnou funkciou, rovnako ako u starších pacientov.

 • Pentoxifylín: zvýšené riziko krvácania. Je potrebné zvýšené klinické monitorovanie a častejšia kontrola času krvácania.

 • Zidovudín: riziko zvýšenej toxicity na erytrocyty v dôsledku pôsobenia na retikulocyty, so vznikom závažnej anémie vyskytujúcej sa týždeň po začatí liečby NSAID. Je potrebná kontrola krvného obrazu a počtu retikulocytov jeden až dva týždne po začatí liečby s NSAID.

 • Sulfonylurea: NSAID môžu zvyšovať hypoglykemický účinok sulfonylurey vytesnením z väzobných miest na plazmatických proteínoch.


Kombinácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:

 • Beta-blokátory: liečba so NSAID môže znížiť ich antihypertenzívny účinok inhibíciou syntézy prostaglandínov.

 • Cyklosporín a takrolimus: NSAID môžu zvýšiť nefrotoxicitu týchto liečiv účinkami sprostredkovaným renálnymi prostaglandínmi. Počas kombinovanej terapie sa musia sledovať renálne funkcie.

 • Trombolytiká: zvýšené riziko krvácania.

 • Lieky proti zhlukovaniu krvných doštičiek a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

 • Probenecid: plazmatické koncentrácie dexketoprofenu môžu byť zvýšené; táto interakcia môže byť spôsobená inhibičným mechanizmom v mieste renálnej tubulárnej sekrécie a konjugáciou glukuronidov a vyžaduje úpravu dávky dexketoprofenu.

 • Srdcové glykozidy: NSAID môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu srdcových glykozidov.

 • Mifepriston: existuje teoretické riziko, že inhibítory syntetázy prostaglandínu môžu zmeniť účinnosť mifepristonu. Limitované dôkazy naznačujú, že súčasné podanie NSAID v deň podania prostaglandínu nemá nepriaznivý vplyv na účinky mifepristonu alebo prostaglandínu na cervikálne dozrievanie alebo na kontraktilitu maternice a neznižuje klinickú účinnosť lekársky ukončeného tehotenstva.

 • Chinolónové antibiotiká: údaje získané zo štúdií na zvieratách naznačujú, že vysoké dávky chinolónov v kombinácii s NSAID môžu zvýšiť riziko vzniku kŕčov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ketesse je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie (pozri časť 4.3).


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť tehotenstvo a/alebo vývin embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratu a srdcových malformácií a gastroschízy pri užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínu v skorom štádiu gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % až na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávku a s dĺžkou liečby. U zvierat bolo preukázané, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov má za následok zvýšenie pre- a post- implantačnej straty a úmrtia embrya/plodu.


Navyše, u zvierat, ktorým bol podávaný inhibítor syntézy prostaglandínu počas organogenézy, bol hlásený zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Napriek tomu štúdie na zvieratách s dexketoprofen trometamolom nepreukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Dexketoprofen trometamol sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné. Ak dexketoprofen trometamol užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo počas 1. a 2. trimestra gravidity, dávkovanie musí byť čo najnižšie a dĺžka liečby čo najkratšia.


Počas 3. trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínu vystavovať plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzavretím ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • dysfunkcii obličiek, ktorá môže prejsť do renálneho zlyhania s oligohydroamniónom;


matku a novorodenca na konci tehotenstva:

 • možnému predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach;

 • inhibícii kontrakcií maternice, ktorá môže mať za následok oddialenie alebo predĺženému pôrodu.


Fertilita

Užívanie Ketesse môže zhoršiť plodnosť žien a neodporúča sa u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo ktoré podstupujú vyšetrenie na neplodnosť, treba zvážiť ukončenie liečby dexketoprofen trometamolu.


Laktácia

Nie je známe, či sa dexketoprofen vylučuje do ľudského mlieka. Ketesse je kontraindikovaný počas dojčenia (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ketesse granulát môže mať nežiaduce účinky ako sú závrat, poruchy videnia alebo ospalosť. V týchto prípadoch môže byť schopnosť reagovať a aktívne sa podieľať na cestnej premávke a obsluhovať stroje znížená.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky hlásené v klinických skúškach (forma tablety) ako majúce aspoň možnú súvislosť s dexketoprofen trometamolom, rovnako nežiaduce účinky hlásené po uvedení Ketesse granulátu na trh, sú uvedené v tabuľke nižšie a sú rozdelené podľa tried orgánových systémov a frekvencie ich výskytu:

Pretože Cmaxplazmatickej koncentrácie dexketoprofenu v granulách je vyššia ako bolo zistené pre tablety, nemožno vylúčiť možné zvýšené riziko nežiaducich (gastrointestinálnych) účinkov.


Trieda orgánových systémov

Časté (≥1/100 až

<1/10)

Menej časté

(≥1/1000 až

<1/100)

Zriedkavé

(≥1/10 000 až

<1/1000)

Veľmi zriedkavé/ Jednotlivé hlásenia

(<1/10 000)

Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systému
Neutropénia, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému
Anafylaktická reakcia vrátane anafylaktického šoku

Edém hrtana

Poruchy metabolizmu a výživyAnorexiaPsychické poruchy


Nespavosť, úzkosť
Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy, závraty, ospalosť

Parestézia, synkopaPoruchy oka
Rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu


Vertigo


Tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Palpitácie


Tachykardia


Poruchy ciev


Sčervenanie

Hypertenzia

Hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaBradypnoe

Bronchospazmus, dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nevoľnosť a/alebo vracanie, bolesť brucha, hnačka, dyspepsia

Gastritída, zápcha, sucho v ústach, plynatosť

Peptický vred, krvácanie z peptického vredu alebo perforácia peptického vredu (pozri časť 4.4)

Pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciestHepatálne lézie

Hepatocelulárne poškodenie

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Žihľavka, akné, zvýšené potenie


Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), angioedém, edém tváre, fotosenzitívna reakcia, pruritus


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaBolesť chrbtaPoruchy obličiek a močových ciestPolyúria

Nefritída alebo nefrotický syndróm

Akútne zlyhanie obličiek

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovPoruchy menštruácie, poruchy prostatyCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava, bolesť, asténia, stuhnutosť, nevoľnosť

Periférny edémLaboratórne a funkčné vyšetreniaAbnormálne hodnoty testov funkcie pečene
Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sa týkajú gastrointestinálneho traktu. Najmä u starších pacientov sa môže vyskytnúť peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy smrteľné (pozri časť 4.4). Po podaní lieku bola hlásená nevoľnosť, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často bola pozorovaná gastritída. Edém, hypertenzia a zlyhanie srdca boli hlásené v súvislosti s liečbou NSAID.


Klinická štúdia a epidemiologické dáta naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (najmä pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšeným rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


Tak ako u iných NSAID, sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: aseptická meningitída, ktorá sa môže vyskytnúť najmä u pacientov so systémovým lupus erythematosus alebo so zmiešaným ochorením spojivového tkaniva; a hematologické reakcie (purpura, aplastická a hemolytická anémia a zriedkavo agranulocytóza a medulárna hypoplázia).


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania môžu zahŕňať príznaky spojené s CNS ako bolesť hlavy, závrat, letargia, bezvedomie (u detí tiež myoklonické kŕče), bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, gastrointestinálne krvácanie a dysfunkciu pečene a obličiek. Hypotenzia, respiračná depresia a cyanóza.

V prípade náhodného alebo nadmerného užitia lieku je potrebné ihneď začať symptomatickú liečbu podľa klinického stavu pacienta. V prípade užitia viac ako 5mg/kg dospelým alebo dieťaťom v priebehu 1 hodiny sa má podať aktívne uhlie.

Dexketoprofen trometamol sa môže odstrániť dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: deriváty kyseliny propiónovej

ATC kód: M01AE17


Dexketoprofen trometamol je trometamínová soľ S-(+)-2-(3-benzoylfenyl) propiónovej kyseliny, ktorá patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liekov s analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom (M01AE).


Mechanizmus účinku nesteroidových protizápalových liekov súvisí s redukciou syntézy prostaglandínov spôsobenou inhibíciou cyklooxygenázy (COX). Predovšetkým je to inhibícia transformácie arachidónovej kyseliny na cyklické endoperoxidy, PGG2a PGH2, ktoré vytvárajú prostaglandíny PGE1, PGE2, PGF2a PGD2a aj prostacyklín PGI2a tromboxany (TxA2a TxB2). Inhibícia syntézy prostaglandínov môže navyše ovplyvniť iné mediátory zápalu, ako sú kiníny, ktoré pôsobia nepriamo a toto pôsobenie môže doplňovať priamy účinok.


V štúdiách na zvieratách a u ľudí sa preukázalo, že dexketoprofen je inhibítorom COX-1 a COX-2.


Klinické štúdie, ktoré sa robili u niekoľkých typoch bolestivých stavov, preukázali účinné analgetické pôsobenie dexketoprofen trometamolu. V niektorých štúdiách sa zistilo, že analgetický účinok nastupuje 30 minút po podaní. Analgetický účinok pretrváva 4-6 hodín.


5.2Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa dexketoprofen trometamol rýchlo absorbuje a maximálna plazmatická hladina sadosiahne po 0,25 - 0,33 hodiny pri podaní vo forme granúl.


Porovnanie medzi štandardným uvoľnením dexketoprofenu z perorálnej tablety a z granúl pri dávke 12,5 mg a 25 mg ukázalo, že obe formy boli bioekvivalentné, pokiaľ ide o rozsah biologickej dostupnosti (AUC). Maximálne koncentrácie (Cmax) boli približne o 30 % vyššie po podaní granúl v porovnaní s tabletou.


Hodnota distribučného polčasu dexketoprofen trometamolu je 0,35 hod a hodnota eliminačného polčasu 1,65 hod. Tak ako u iných liekov s vysokou väzbou na plazmatické proteíny (99 %), distribučný objem má priemernú hodnotu nižšiu ako 0,25 l/kg. Dexketoprofen sa eliminuje hlavne glukuronidovou konjugáciou a následnou renálnou exkréciou.

Po podaní dexketoprofen trometamolu sa v moči nachádza len S-(+) enantiomér, čo dokazuje, že u ľudí nedochádza ku žiadnej konverzii na R-(-) enantiomér.

Vo farmakokinetických štúdiách s opakovaným podávaním sa zistilo, že AUC získané po poslednej dávke sa nelíši od AUC získanej po podaní jednorazovej dávky, čo dokazuje, že nedochádza k akumulácii lieku.


Ak sa liečivo podáva súčasne s jedlom, AUC sa nemení, avšak Cmaxdexketoprofen trometamolu klesá a jeho absorpčná rýchlosť sa spomaľuje (zvyšuje sa tmax).


5.3Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe konvenčných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a imunofarmakológie neodhalili žiadne špeciálne riziko u ľudí. Štúdie chronickej toxicity uskutočnené na myšiach a opiciach určili hodnotu 3 mg/kg/deň ako hodnotu, pri ktorej sa nepozorujú žiadne nežiaduce účinky (NOAEL - No Observed Adverse Affect Level). Hlavným nežiaducim účinkom pozorovaným pri vysokých dávkach boli gastrointestinálne erózie a vredy, ktoré vznikli v závislosti na dávke.


Ako bolo zistené pre celú farmakologickú skupinu NSAID, dexketoprofen trometamol môže u zvierat spôsobiť zmeny embryo-fetálneho prežitia, a to nepriamo cez gastrointestinálnu toxicitu na tehotné samice a priamo na vývoj plodu.


6. farmaceutické informácie


6.1Zoznam pomocných látok


Glycyrizin amónny

Dihydrochalkón neohesperidínu

Chinolínová žltá (E 104)

Citrónová aróma

Sacharóza

Koloidný hydratovaný oxid kremičitý


6.2Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3Čas použiteľnosti


3 roky


6.4Špeciálneupozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5Druh obalu a obsah balenia


Granulát na perorálny roztok v jednodávkových, tepelne zatavených vrecúškach z hliníkovo-polyetylénovej vrstvy.


Ketesse 12,5 mg - balenie obsahujúce 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100 alebo 500 vreciek

Ketesse 25 mg - balenie obsahujúce 2, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100 alebo 500 vreciek


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6Upozornenia na spôsob používania resp. zaobchádzania s liekom


Rozpustiť celý obsah vrecúška v pohári vody a dobre premiešať na uľahčenie rozpustenia. Pripravený roztok sa má užiť ihneď po rozpustení.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg

Luxembursko


8. registračné číslo


Ketesse 12,5 mg gro por : 07/0292/11-S

Ketesse 25 mg gro por : 07/0293/11-S


9. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 29.04.2011


10. dátum revízie textu


Október 2013


Ketesse 12,5 mg gro por