+ ipil.sk

Ketilept 150 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/08521, 2012/03463, 2013/02198

Písomná informácia pre používateľa


Ketilept 25 mg

Ketilept 100 mg

Ketilept 150 mg

Ketilept 200 mg

Ketilept 300 mg

filmom obalené tablety

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ketilept a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ketilept

3. Ako užívať Ketilept

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ketilept

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


  1. Čo je Ketilept a na čo sa používa


Názov lieku, ktorý vám bol predpísaný, je Ketilept. Liečivo je kvetiapín. Ketilept patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká, ktoré zlepšujú príznaky určitých duševných ochorení, ktorých príznaky sú halucinácie (napr. počutie nevysvetliteľných hlasov), nezvyčajné a desivé myšlienky, zmeny správania, pocit osamelosti a zmätenosti.


Ketilept možno tiež použiť na liečbu ľudí s ochorením, ktoré ovplyvňuje ich náladu, keď sa cítia neprimerane vybudení alebo sú rozrušení. Ľudia v tejto situácii môžu pociťovať nižšiu potrebu spánku ako zvyčajne, sú viac zhovorčiví a môžu sa tiež cítiť nezvyčajne podráždení.


Navyše Ketilept možno použiť aj na liečbu pacientov s depresívnou náladou, stratou energie, pocitom viny, stratou chuti do jedla alebo neschopnosťou zaspať.

Váš lekár môže pokračovať v predpisovaní Ketileptu aj keď došlo k zlepšeniu vášho stavu, aby predišiel opätovnému návratu príznakov.

Možno vám pomôže, keď sa so svojimi problémami zveríte vaším priateľom alebo príbuzným a požiadate ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď sa im bude zdať, že sa vaše príznaky v priebehu liečby zhoršujú, alebo ak budú znepokojení inými zmenami vo vašom chovaní.


  1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ketilept


Neužívajte Ketilept

ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalšíchzložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak užívate, alebo ste nedávno užívali ktorýkoľvek z nasledovných liekov: inhibítory HIV-proteázy ako je nelfinavir (na liečbu HIV infekcie), azolové lieky ako je ketokonazol (na liečbu plesňovćh infekcií), erytromycín, klaritromycín (antibiotiká) alebo nefazodón (na liečbu depresie).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnikapredtým, ako začnete užívať Ketilept:

ak máte, alebo ste mali vy alebo niekto z vašej rodiny problémy so srdcom ako je veľmi rýchla frekvencia srdca, "predĺženie QT intervalu", alebo ak užívate niektoré lieky, ktoré môžu mať vplyv sa spôsob ako vaše srdce pracuje,

ak máte nízky tlak krvi,

ak steprekonali mozgovú mŕtvicu, hlavne ak ste starší pacient,

ak máte vy alebo niekto z vašej rodiny problém s krvnými zrazeninami, pretože užívanie liekov ako je tento môžu ovplyvniťtvorbu krvných zrazenín,

ak máte problémy s pečeňou,

ak ste niekedy mali epileptický záchvat (kŕče),

ak máte cukrovku, alebo rizikové faktory pre cukrovku (prítomnosť cukrovky v rodine alebo vysoké hladiny cukru v krvi v priebehu tehotenstva). Lekár vám môže v tomto prípade počas liečby Ketileptom kontrolovať hladinu cukru v krvi,

ak máte pankreatitídu (zápal podžalúdkovej žľazy) alebo príznaky spojené s pankreatitídou ako sú žlčníkové kamene alebo vysoké hladiny triglyceridov (určité typy tukov prítomné vo vašej krvi),

ak viete, že ste v minulosti mali nízky počet bielych krviniek, ktorý mohol alebo nemusel byť spôsobený inými liekmi,

ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu), Ketilept nesmiete užívať, pretože skupina liekov, medzi ktoré Ketilept patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších ľudí s demenciou riziko úmrtia.


Ak pôjdete do nemocnice, je dôležité, aby ste informovali zdravotnícky personál o tom, že užívate Ketilept.


Samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

  • ste už mali v minulosti samovražedné myšlienky.

  • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


U pacientov užívajúcich Ketileptsa pozoroval nárast telesnej hmotnosti. Vaša telesná hmotnosť má byť vami a vašim lekárom pravidelne kontrolovaná.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Ketileptu nebola stanovená u detí a dospievajúcich. Ketilept sa neodporúča užívať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Ketilept

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovialebo lekárnikovi.

Predovšetkým oznámte svojmu lekárovi ak užívate niektorý z nasledujúcich:

lieky na infekciu (ako je erytromycín, čo je antibiotikum alebo ketokonazol, čo je antimykotikum alebo inhibítory HIV-proteázy)

lieky na úzkosť

lieky na depresiu

lieky na epilepsiu (napr. fenytoín, karbamazepín alebo valproát sodný)

lieky na vysoký krvný tlak

rifampicín (na tuberkulózu)

barbituráty (na poruchy spánku)

tioridazín (na psychotické poruchy)

lieky, ktoré majú vplyv na činnosť vášho srdca, napríklad lieky, ktoré môžu spôsobiť nerovnováhu v elektrolytoch (nízke hladiny draslíka alebo horčíka), ako sú diuretiká (lieky podporujúce vylučovanie moču) alebo niektoré antibiotiká (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií).


Predtým, ako prestanete užívať ktorýkoľvek zo svojich liekov, poraďte sa najskôr so svojím

lekárom.


Pri vyšetrení moču, kedy sa používajú niektoré testovacie metódy, môže užívanie Ketileptu spôsobiť pozitívne výsledky na metadón alebo niektoré lieky proti depresii, tzv. tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo tricyklické antidepresíva. Odporúča sa potvrdiť výsledky podrobnejším testovaním.


Ketilept a jedlo, nápoje a alkohol

Ketilept môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Počas liečby Ketileptom nekonzumujte alkoholické nápoje.Ak pijete alkohol pravidelne, povedzte o tom svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Ketilept.

Nepite grapefruitový džús počas liečby Ketileptom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Ketilept počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom.


Nasledovné príznaky sa môžu objaviť u novorodencov matiek, ktoré užívali Ketilept v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva): tras, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a problémy s príjmom potravy. Ak sa u vášho dieťaťa objaví akýkoľvek z týchto príznakov, informujte svojho lekára.

Ketilept neužívajte ak dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ketilept môže spôsobovať ospalosť. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, aký má liek na vás účinok.


Ketilept obsahuje laktózu

Pri neznášanlivosti laktózy treba vziať do úvahy, že každá Ketilept 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg alebo 300 mg filmom obalená tableta obsahuje 4,00 mg, 16,0 mg, 24,0 mg, 32,0 mg alebo 48,0 mg laktózy, v tomto poradí.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Ketilept


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám stanoví úvodnú dávku lieku a môže ju postupne zvyšovať. Pre každé ochorenie sú rôzne dávkovacie režimy. Zvyčajne budete užívať dávku od 150 mg do 800 mg každý deň.


Ak ste staršia osoba, alebo máte ochorenie pečene, váš lekár môže rozhodnúť o znížení dávky Ketileptu.


Tablety prehltnite celé - nepožuté a zapite vodou. Ketilept môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Neprestaňte tablety užívať ani vtedy, ak sa cítite lepšie, kým vám lekár nepovie, že tak máte urobiť.


Použitie u detí a dospievajúcich

Ketilept sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.


Ak užijete viac Ketileptu, ako máte

Ak užijete viac Ketileptu ako vám predpísal váš lekár, okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo najbližšou nemocnicou.

Vo všeobecnosti môžete mať nasledovné príznaky a prejavy: ospalosť a útlm, zrýchlená činnosť srdca a znížený tlak krvi.


Ak zabudnete užiť Ketilept

Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Neužívajte zabudnutú dávku a vašu nasledujúcu dávku v rovnakom čase alebo krátko po sebe. Potom pokračujte v liečbe tak a s takou dávkou akú vám predpísal váš lekár.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Ketilept

Neprestaňte užívať Ketilept aj keď sa cítite lepšie, kým vám lekár nepovie, že tak máte urobiť.

Ak náhle prestanete užívať Ketilept, môžu sa objaviť nasledovné príznaky: nevoľnosť, vracanie, nespavosť, závraty, bolesť hlavy, hnačka a podráždenosť, alebo sa môže vrátiť vaše pôvodné ochorenie. Váš lekár vám odporučí postupné znižovanie dávky pred ukončením liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite prestaňte užívať Ketilept a spojte sa s lekárom alebo najbližšou nemocnicou.

Horúčka, pretrvávajúca bolesť hrdla alebo vredy v ústach (môžu byť následkom výrazného zníženia počtu bielych krviniek)

Epileptické záchvaty alebo kŕče

Alergické reakcie, ktoré zahŕňajú zvýšený počet modrín (podliatin), opuch kože a opuchy okolo úst

Nekontrolovateľné pohyby, hlavne vašej tváre alebo jazyka (tardívna dyskinéza)

Vysoká horúčka, zrýchlené dýchanie, výrazné zvýšenie krvného tlaku alebo zrýchlená činnosť srdca, potenie, svalová stuhnutosť, pocit nezvyklej ospalosti alebo slabosti (príznaky neuroleptického malígneho syndrómu)

Žltačka (zožltnutie kože a očí)

Hepatitída (zápal pečene)

Dlhotrvajúca a bolestivá erekcia

Krvné zrazeniny v žilách, hlavne dolných končatín (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie dolnej končatiny), ktoré môžu putovať žilovým riečiskom do pľúc a môžu zapríčiniť bolesť na hrudi a problémy s dýchaním

Ťažká alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže zahŕňať ťažkosti s dýchaním, závrat a kolaps

Náhly opuch kože, zvyčajne okolo očí, pier a hrdla (angioedém)

Závažná kožná vyrážka, ktorá môže vzniknúť rýchlo. Príznaky môžu zahŕňať začervenanie, pľuzgiere alebo odlupovanie kože, s možnosťou pľuzgierov v ústach alebo v nose.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

Závrat (môže spôsobiť pády)

Bolesť hlavy

Ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe Ketileptom) (môže spôsobiť pády)

Sucho v ústach

Zvyšovanie hmotnosti

Príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky vznikajúce po ukončení liečby Ketileptom), zahŕňajúce nevoľnosť, vracanie, bolesť hlavy, hnačku, nespavosť, závrat a podráždenosť. Užívanie lieku sa má ukončovať postupne.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov):

Rýchly tlkot srdca

Pocit, že vaše srdce búši, zrýchlene alebo nepravidelne bije

Zápcha

Poruchy trávenia

Pocit slabosti (môže spôsobiť pády)

Opuch rúk alebo nôh

Odpadnutie

Upchatý nos

Nízky tlak krvi v stojacej polohe, ktorý môže vyvolať závrate alebo pocit na odpadnutie (môže spôsobiť pády)

Zvýšené hladiny cukru v krvi

Rozmazané videnie

Neobvyklé pohyby svalov. Môžu zahŕňať problémy pri pohybe svalov, tras, pocit nepokoja alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť

Nočné mory a abnormálne sny

Zvýšený pocit hladu

Podráždenosť

Poruchy reči

Samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie. Okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo choďte do nemocnice!

Dýchavičnosť

Vracanie (hlavne u starších pacientov)

Horúčka


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1000 pacientov):

Syndróm nepokojných nôh (neodolateľné nutkanie pohybovať nohami)

Sťažené prehĺtanie

Abnormálne vedenie elektrických vzruchov v srdci (predĺženie QT intervalu) viditeľné na EKG

Sexuálna dysfunkcia

Vznik cukrovky

Pomalšia frekvencia srdca, ako je normálna, ktorá sa môže objaviť na začiatku liečby a ktorá môže byť spojená s nízkym tlakom krvi a mdlobami


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov):

Vznik kombinácie zdravotných porúch, ktoré keď sa objavia spolu, zvyšujú riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia a cukrovky (metabolický syndróm)

Zväčšenie prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka u mužov a žien

Poruchy menštruácie

Chodenie, rozprávanie, jedenie alebo ďalšie aktivity počas spánku

Znížená telesná teplota (hypotermia)

Zápal podžalúdkovej žľazy, ktorý môže spôsobiť veľké bolesti brucha a chrbta

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):

Neprimerané vylučovanie hormónu, ktorý kontroluje množstvo (objem) moču

Porušenie štruktúry svalových vlákien alebo bolesť v svaloch (rabdomyolýza).


Neznáme (frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov)

Kožné vyrážky s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém)

Skupina liekov, do ktorej patrí aj Ketilept, môže spôsobiť problémy so srdcovým rytmom, ktoré môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch môžu spôsobiť smrť


Nasledovné vedľajšie účinky možno zistiť až pri kontrolách krvi:

Zmeny v počte určitých typov krvných buniek (ako sú biele krvinky, červené krvinky, krvné doštičky)

Zmeny v hladinách pečeňových enzýmov (časom vymiznú pri pokračovaní v liečbe Ketileptom)

Zvýšené hladiny určitých tukov (zvýšené hladiny lipidov, napr. triglyceridov a cholesterolu)

Zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy (stavebná zložka svalov)

Zvýšené hladiny cukru v krvi

Zvýšené hladiny prolaktínu (môže zriedkavo spôsobiť opuch prsníkov, neočakávanú tvorbu mlieka u mužov a žien a poruchy menštruácie)

Pokles hladiny sodíka v krvi

Zmeny v množstve hormónov štítnej žľazy v krvi.

Ak ste užívali iný liek na toto ochorenie, a ten liek spôsobil zastavenie vášho menštruačného krvácania, zmena lieku na Ketilept môže viesť k jeho obnoveniu.

Deti a dospievajúci

U detí a dospievajúcich sa môžu objaviť niektoré rovnaké vedľajšie účinky ako u dospelých.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované iba u detí a dospievajúcich:

Veľmi časté(postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

Zvýšenie krvného tlaku.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

Zvýšenie hladiny hormónu prolaktínu v krvi. Toto môže zriedkavo spôsobiť opuch prsníkov a neočakávanú tvorbu mlieka u chlapcov a dievčat a poruchy menštruácie (chýbanie menštruácie alebo nepravidelná menštruácia)

Zvýšený pocit hladu

Neobvyklé pohyby svalov. Môžu zahŕňať problémy pri pohybe svalov, tras, pocit nepokoja alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ketilept


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ketilept obsahuje

Liečivo:25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg alebo 300 mg kvetiapínu (vo forme 28,78 mg, 115,13 mg, 172,7 mg, 230,26 mg a 345,4 mg kvetiapíniumfumarátu) v každej filmom obalenej tablete.


Pomocné látky sú:

Ketilept 25 mg filmom obalené tablety

magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (4,00 mg), mikrokryštalická celulóza.

Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Ketilept 100 mg filmom obalené tablety

magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (16,0 mg), mikrokryštalická celulóza.

Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Ketilept 150 mg filmom obalené tablety

magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (24,0 mg), mikrokryštalická celulóza.

Obal:

Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Opadry II 33G24283 ružový (žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Ketilept 200 mg filmom obalené tablety

magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (32,0 mg), mikrokryštalická celulóza.

Obal:

Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Opadry II 33G24283 ružový (žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Ketilept 300 mg filmom obalené tablety

magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón K-90, sodná soľ karboxymetylškrobu A, monohydrát laktózy (48,0 mg), mikrokryštalická celulóza.

Obal:

Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).


Ako vyzerá Ketilept a obsah balenia

Vzhľad

Ketilept 25 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným číslom “201” na jednej strane a vytlačeným písmenom “E” na strane druhej.

Ketilept 100 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným znakom “E202” na jednej strane.

Ketilept 150 mg filmom obalené tablety – svetloružové, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety so štylizovanými znakmi E oproti sebe a deliacou ryhou na oboch stranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Ketilept 200 mg filmom obalené tablety – ružové, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným znakom “E204” na jednej strane.

Ketilept 300 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným znakom “E205” na jednej strane.


Balenie:

Bezfarebný, priesvitný PVC/PVdC//Al blister alebo hnedá sklenená fľaša (typ III.) uzatvorená bielym PE uzáverom obsahujúce 30 alebo 60 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

MAĎARSKO


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod

nasledovnými názvami:


Maďarsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg filmtabletta

Česká republika: Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Litva: Ketilept 25/100/150/200/300 mg plévele dengtos tabletés

Lotyšsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg film-coated tablets

Poľsko: Ketilept

Rumunsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate

Slovinsko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Slovensko: Ketilept 25/100/150/200/300 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2014.

8Ketilept 150 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/08521, 2012/03463, 2013/02198


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU (SPC)


1. NÁZOV LIEKU


Ketilept 25 mg

Ketilept 100 mg

Ketilept 150 mg

Ketilept 200 mg

Ketilept 300 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVE ZLOŽENIE


25 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg kvetiapínu (vo forme 28,78 mg kvetiapíniumfumarátu).

100 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg kvetiapínu (vo forme 115,13 mg kvetiapíniumfumarátu).

150 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kvetiapínu (vo forme 172,7 mg kvetiapíniumfumarátu).

200 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg kvetiapínu (vo forme 230,26 mg kvetiapíniumfumarátu).

300 mg filmom obalená tableta: každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kvetiapínu (vo forme 345,4 mg kvetiapíniumfumarátu).


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta Ketileptu 25 mg obsahuje 4 mg monohydrátu laktózy

Každá filmom obalená tableta Ketileptu 100 mg obsahuje 16 mg monohydrátu laktózy

Každá filmom obalená tableta Ketileptu 150 mg obsahuje 24 mg monohydrátu laktózy

Každá filmom obalená tableta Ketileptu 200 mg obsahuje 32 mg monohydrátu laktózy

Každá filmom obalená tableta Ketileptu 300 mg obsahuje 48 mg monohydrátu laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Ketilept 25 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným číslom “201” na jednej strane a vytlačeným písmenom “E” na strane druhej.

Ketilept 100 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným označením “E202” na jednej strane.

Ketilept 150 mg filmom obalené tablety – svetloružové, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety so štylizovanými znakmi E oproti sebe a deliacou ryhou na oboch stranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Ketilept 200 mg filmom obalené tablety – ružové, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným znakom “E204” na jednej strane.

Ketilept 300 mg filmom obalené tablety – biele alebo takmer biele, bez zápachu alebo takmer bez zápachu, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným znakom “E205” na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba schizofrénie.

Liečba stredne ťažkých až ťažkých manických epizód spojených s bipolárnou poruchou.

Liečba depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy.

Prevencia rekurencie depresívnych, manických alebo zmiešaných epizód u pacientov, ktorých manické, zmiešané alebo depresívne epizódy odpovedali na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pre každú indikáciu sú k dispozícii odlišné dávkovacie schémy. Preto je potrebné zabezpečiť, aby pacienti dostali jasné informácie o vhodnom dávkovaní v súvislosti s ich diagnózou.


Dávkovanie


Dospelí:


Liečba schizofrénie.

Ketilept sa podáva dvakrát denne.

Celková denná dávka na prvé 4 dni liečby je 50 mg (1.deň), 100 mg (2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg (4.deň).

Od 4. dňa je zvyčajná účinná dávka Ketileptu 300 – 450 mg denne.

V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivých pacientov sa dávka môže upraviť v rozmedzí od 150 do 750 mg denne.


Liečba manických epizód spojených s bipolárnou poruchou.

Ketilept sa podáva dvakrát denne. Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 100 mg (1.deň), 200 mg (2.deň), 300 mg (3.deň) a 400 mg (4.deň) v monoterapii alebo ako prídavná liečba k stabilizátorom nálady. Ďalšie zvyšovanie dávky na 800 mg denne do dňa 6 má byť maximálne o 200 mg denne. V závislosti od klinickej odpovede na liečbu a znášanlivosti jednotlivých pacientov sa dávka môže upraviť v rozmedzí od 200 do 800 mg denne. Zvyčajná účinná dávka je v rozmedzí od 400 do 800 mg denne.


Liečba depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy.

Ketilept sa má podávať jedenkrát denne pred spaním.

Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg (1.deň), 100 mg (2.deň), 200 mg (3.deň) a 300 mg (4.deň). Odporúčaná denná dávka je 300 mg. V závislosti od klinickej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 600 mg denne. Antidepresívny účinok sa dokázal pri dávke 300 mg a 600 mg denne, avšak počas krátkodobej liečby sa nepozoroval ďalší úžitok liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1).


Prevencia rekurenciemanických, depresívnych alebo zmiešaných epizódv rámci bipolárnej poruchy.

Pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy majú pokračovať v liečbe kvetiapínom rovnakou dávkou lieku. Dávka sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta v rozmedzí 300 – 800 mg/deň podávaná dvakrát denne. Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu použila najnižšia účinná dávka.


Liečbu bipolárnej depresie majú začať lekári so skúsenosťou s liečbou bipolárnej poruchy.


Starší pacienti:

Tak ako je to aj v prípade iných antipsychotík a antidepresív. Ketilept je potrebné používať u starších pacientov opatrne, a to najmä v začiatočnej fáze titrácie dávky.

Rýchlosť titrovania dávky Ketileptu má byť pomalšia a denná terapeutická dávka nižšia ako tá, ktorá sa používa u mladších pacientov, a to v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta.

Priemerný plazmatický klírens kvetiapínu môže klesnúť o 30-50 % u pacientov vo veku 65 rokov a starších v porovnaní s mladšími pacientmi.


Účinnosť a bezpečnosť nebola skúmaná u pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy.


Podobne ako je to v prípade starších pacientov, pomalšia titrácia dávky a nižšie terapeutické dávky sa odporúčajú aj u tých pacientov, ktorí sú oslabení, alebo náchylní na hypotenzívne reakce.


Pediatrická populácia:

Ketilept sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, z dôvodu nedostatku údajov o jeho používaní v tejto vekovej skupine. Dostupné údaje s placebom kontrolovaných klinických štúdií sú uvedené v častiach 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Porucha funkcie obličiek:

Dávkovanie nie je potrebné upravovať u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Porucha funkcie pečene:

Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni a perorálny plazmatický klírens liečiva je u pacientov s hepatálnym poškodením o 30 % nižší, než u pacientov s normálnou funkciou pečene. Práve z tohto dôvodu sa má kvetiapín používať opatrne u pacientov so známym hepatálnym poškodením, a to najmä v začiatočnej fáze liečby.

Odporúčaná začiatočná dávka je 25 mg denne, ktorá sa má každý deň zvyšovať o 25 až 50 mg, až na účinnú dávku v závislosti od klinickej odpovede a individuálnej znášanlivosti pacienta.

Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. Preto sa má Ketilept u pacientov s hepatálnym poškodením podávať opatrne, hlavne na začiatku liečby. U pacientov so známym hepatálnym poškodením sa má začať liečba dávkou 25 mg/deň.

Dávka sa každý deň zvyšuje o 25 až 50 mg, až na účinnú dávku v závislosti od klinickej odpovede a individuálnej znášanlivosti pacienta.


Spôsob podávania

Ketilept sa môže podávať počas jedla alebo nezávisle od jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosťna liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, akými sú inhibítory HIV-proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón (pozri tiež časti 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže Ketilept má viacero indikácií, jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne vzhľadom na diagnózu jednotlivého pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Ketilept sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov, vzhľadom na nedostatok údajov o použití v tejto vekovej skupine. Klinické štúdie ukázali, že okrem známeho bezpečnostného profilu zisteného u dospelých (pozri časť 4.8), sa niektoré nežiaduce účinky vyskytli vo vyššej frekvencii u


detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie prolaktínu v sére a extrapyramídové príznaky) a identifikoval sa jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým nepozoroval v

štúdiách s dospelými pacientmi (zvýšenie krvného tlaku). Zmeny testov funkcie štítnej žľazy boli tiež pozorované u detí a dospievajúcich.

Navyše dlhodobý vplyv bezpečnosti liečby na rast a dospievanie sa neskúmal dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobý vplyv na kognitívny a behaviorálny vývoj nie je známy.

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s detskými a dospievajúcimi pacientmi, bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov v porovnaní s placebom u pacientov so schizofréniou a bipolárnou mániou (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou).

Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie.

Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňoch liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie.

Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na známe rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychiatrické stavy, na liečbu ktorých bol Ketilept predpísaný, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania.

Okrem toho, tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou.

Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou majú byť dodržiavané aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.


Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby.

Meta-analýza placebom-kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.

Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach pacientov s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo zvýšené riziko príznakov súvisiacich so samovraždou u mladých dospelých pacientov vo veku menej ako 25 rokov, ktorí boli liečení kvetiapínom v porovnaní s tými liečenými palcebom (3,0 % vs. 0 %).


Somnolencia a závraty

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými symptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach, sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou, začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou depresiou, so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity, môžu vyžadovať častejší kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia, je

potrebné zvážiť ukončenie liečby.

Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby v období titrácie dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov.


Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Kardiovaskulárne ochorenia

Ketilept sa má používať opatrne u pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením, alebo inými stavmi, ktoré môžu vyvolať hypotenziu.

Kvetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu predovšetkým pri úvodnom zvyšovaní dávok; toto býva častejšie u starších pacientov než u mladších pacientov. Ak sa tento stav vyskytnetreba zvážiť redukciu dávky alebo postupnejšiu titráciu dávky. Režim pomalšej titrácie sa má zvážiť u pacientov so základným kardiovaskulárnym ochorením.


Predĺženie QT intervalu

V klinických štúdiách a pri užívaní v súlade s SPC, kvetiapín nespôsobil perzistujúce predĺženie absolútneho QT intervalu. V postmarketingovom sledovaní bolo hlásené predĺženie QT intervalu pri terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) pri predávkovaní (pozri časť 4.9). Podobne ako je to v prípade iných antipsychotík, zvýšená opatrnosť je potrebná v prípade, keď sa kvetiapín predpíše pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo s predĺženým QT intervalom v rodinnej anamnéze. Zvýšená opatrnosť je tiež potrebná pri súbežnom podávaní s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, čo platí najmä u starších pacientov, u pacientov s kongenitálnym syndrómom predĺženého QT intervalu, s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagneziémiou (pozri časť 4.5).


Starší pacienti s psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou

Kvetiapín nie je schválený na liečbu psychózy vzniknutej v súvislosti s demenciou.


Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach populácie trpiacej demenciou sa vyskytlo približne trojnásobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí. Mechanizmus vzniku tohto zvýšenia rizika v tejto skupine pacientov nie je známy.

Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pre iné antipsychotiká alebo iné populácie pacientov.

Pri podávaní kvetiapínu pacientom s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody je potrebná zvýšená opatrnosť.


V metaanalýze atypických antipsychotík sa zistilo, že starší pacienti s psychózou vzniknutou v súvislosti s demenciou, majú zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom.

V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) však bola incidencia mortality u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine pacientov, ktorí dostávali palcebo. Pacienti v tejto štúdii zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou kvetiapínom a úmrtím u starších pacientov s demenciou.


Epileptické záchvaty

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách sa nepreukázal žiaden rozdiel vo výskyte epileptických záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom a tými, ktorí užívali placebo. Nie sú k dispozícii údaje o výskyte záchvatov u pacientov so záchvatmi v anamnéze. Rovnako ako v prípade iných antipsychotík, osobitnú pozornosť treba venovať pacientom, ktorí majú v anamnéze epileptické záchvaty (pozri časť 4.8).


Tardívna dyskinéza

Tardívna dyskinéza je syndróm potenciálne ireverzibilných, mimovoľných, dyskinetických pohybov, ktoré sa môžu vyvinúť u pacientov liečených antipsychotikami vrátane kvetiapínu.


Ak sa prejavia príznaky tardívnej dyskinézy, treba zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie Ketileptu. Príznaky tardívnej dyskinézy sa môžu zhoršiť alebo dokonca objaviť aj po prerušení liečby (pozri časť 4.8).


Extrapyramídové symptómy

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u dospelých pacientov bol kvetiapín spojený so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s placebom u pacientov liečených na veľké depresívne epizódy v rámci bipolárnej poruchy (pozri časti 4.8 a 5.1).


Použitie kvetiapínu súvisí s rozvojom akatízie, ktorá je charakterizovaná subjektívne nepríjemným alebo sužujúcim nepokojom a potrebou pohybu, často sprevádzanou neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Tieto príznaky sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytnú počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov s týmito príznakmi môže byť škodlivé zvyšovanie dávky.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Neuroleptický malígny syndróm je potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý sa objavil v súvislosti s podávaním antipsychotík, vrátane kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinickými prejavmi sú hypertermia, zmenený duševný stav, svalová rigidita, nestabilita autonómneho nervového systému (nepravidelný pulz alebo krvný tlak, potenie, srdcová arytmia) a zvýšená hladina kreatínfosfokinázy. V takých prípadoch sa musí ukončiť podávanie Ketileptu a nasadiť vhodná liečba.


Ťažká neutropénia

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol v menej častých prípadoch hlásený výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov <0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Na základe postmarketingových skúseností sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení liečby kvetiapínom upravila.Možné rizikové faktory vzniku neutropénie zahŕňajú preexistujúci nízky počet bielych krviniek (WBC) a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov <1,0 x 109/l. U týchto pacientov je treba sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l). (pozri časti 4.8 a 5.1).


Venózna tromboembólia

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venóznej tromboembólie (VTE). Keďže u pacientov liečených antipsychotikami sú často prítomné získané rizikové faktory vzniku VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Ketileptom a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Interakcie (pozri tiež časť 4.5)

Súbežné podávanie kvetiapínu so silnými induktormi hepatálnych enzýmov, ako je karbamazepín alebo fenytoín, podstatne znižuje plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. U pacientov, ktorí užívajú induktor hepatálnych enzýmov, iniciácia liečby Ketileptom je možná len ak lekár rozhodne, že prínos liečby kvetiapínom prevýši riziko spojené s vysadením induktora hepatálnych enzýmov. Dôležité je, aby bola každá zmena induktora postupná, a v prípade nutnosti aby bol nahradený liekom, ktorý neindukuje pečeňové enzýmy (napr. valproátom sodným).


Telesná hmotnosť

U pacientov, ktorí sa liečili kvetiapínom bol hlásený nárast telesnej hmotnosti, preto sa majú sledovať a klinicky vhodne liečiť v súlade s používanými odporúčaniami týkajúcimi sa antipsychotík (pozri časť 4.8 a 5.1).Hyperglykémia

V zriedkavých prípadoch bola hlásená hyperglykémia a/alebo vznik alebo zhoršenie diabetu, ktoré bolo občas sprevádzané ketoacidózou alebo kómou, vrátane niekoľkých smrteľných prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch sa zaznamenal predošlý nárast telesnej hmotnosti, ktorý môže byť predisponujúcim faktorom. Odporúča sa náležité klinické sledovanie v súlade s využitím odporúčaní týkajúcich sa antipsychotík. Pacienti liečení antipsychotikami, vrátane kvetiapínu, majú byť sledovaní na znaky a príznaky hyperglykémie (akými sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetom mellitus alebo s rizikovými faktormi pre diabetes mellitus majú byť pravidelne sledovaní z hľadiska zhoršenia kontroly glukózy. Telesná hmotnosť sa má pravidelne sledovať.


Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov, LDL a celkového cholesterolu a zníženie HDL cholesterolu (pozri časť 4.8). Zmeny v hladine lipidov sa majú liečiť na základe klinického stavu pacienta.


Metabolické riziko

Vzhľadom na zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach, môže dôjsť u pacientov (vrátane pacientov s normálnou východiskovou hodnotou) k zhoršeniu metabolického rizikového profilu, čo sa má primerane liečiť podľa klinickej potreby (pozri tiež časť 4.8).


Dysfágia

Pri užívaní kvetiapínu sa pozorovala dysfágia (pozri časť 4.8) a aspirácia. Ketilept sa má používať opatrne u pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie.


Pankreatitída

Vklinickýchskúšaniach a v priebehu postmarketingovej praxe bola hlásená pankreatitída.V rámci hlásenípo uvedení na trh malo veľa pacientov faktory, o ktorýchje známe, žesú spojenéspankreatitídou, akoje zvýšenietriglyceridov(pozri časť 4.4 Lipidy), žlčovékameneakonzumáciaalkoholu, i keď nie všetky prípady boli spojené s rizikovými faktormi.


Účinky na pečeň

Ak sa vyskytne žltačka, liečbu Ketileptom treba prerušiť.


Ďalšie informácie

Údaje o liečbe s kvetiapínom v kombinácii s divalproexom alebo lítiom pri stredne závažných až závažných manických epizódach sú limitované; kombinovaná terapia bola však dobre tolerovaná (pozri časti 4.8 a 5.1). Údaje ukázali aditívny efekt v 3. týždni.

Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku

Akútne symptómy z náhleho vysadenia lieku, akými sú insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť boli zaznamenané po náhlom vysadení antipsychotík, vrátane kvetiapínu. Odporúča sa liečbu ukončovať postupným znižovaním dávky lieku (pozri časť 4.8).


Laktóza

Keďže Ketilept obsahuje monohydrát laktózy, pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom k primárnemu účinku kvetiapínu na centrálny nervový systém je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní Ketileptu v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a s alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je hlavný enzým, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii na zdravých dobrovoľníkoch sa po súbežnom podaní kvetiapínu (dávka 25 mg) s ketokonazolom, čo je inhibítor CYP3A4, zistilo 5-8 násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Preto je súbežné podávanie kvetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča konzumovať grapefruitovú šťavu počas liečby kvetiapínom.


V klinickej štúdii u pacientov s viacnásobnou dávkou na zistenie farmakokinetiky kvetiapínu podaného pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor hepatálnych enzýmov), súbežné podávanie karbamazepínu výrazne zvýšilo klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znížilo systémovú expozíciu kvetiapínu (merané ako AUC) na priemerne 13 % expozície počas podávania samotného kvetiapínu, hoci u niektorých pacientov sa pozorovali silnejšie účinky. V dôsledku tejto interakcie môže dôjsť k zníženiu plazmatickej koncentrácie, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom.


Súbežné užívanie kvetiapínu s fenytoínom (induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo enormné zvýšenie klírensu kvetiapínu, približne o 450 %. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má podávať Ketilept iba v tom prípade, ak lekár vyhodnotí, že prínos kvetiapínu prevýši možné riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom bola postupná, niekedy je potrebné zameniť induktor za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri tiež časť 4.4).

Farmakokinetika kvetiapínu nie je ovplyvnená súbežným podávaním cimetidínu, známy inhibítor enzýmu P450.


Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní s antipsychotikami - risperidónom alebo haloperidolom. Tioridazín zvýšil orálny plazmatický klírens kvetiapínu približne o 70 %.

Farmakokinetika kvetiapínu nie je významne ovplyvnená pri súbežnom podávaní antidepresív - imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4 a CYP2D6).

Priemerný perorálny plazmatický klírens lorazepamu (2 mg, jednorazová dávka) sa v prítomnosti kvetiapínu (250 mg trikrát denne) znížil o 20 %.


Pri súčasnom podávaní valproátu sodného s kvetiapínom nebola farmakokinetika oboch látok klinicky významne ovplyvnená. Retrospektívna štúdia u detí a dospievajúcich, ktorí užívali valproát, kvetiapín alebo oboje, ukázala vyššiu incidenciu leukopénie a neutropénie v skupine s kombinovanou liečbou oproti skupine s monoterapiou.


Formálne interakčné štúdie s bežne používanými kardiovaskulárnymi liekmi neboli vykonané.


Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súbežnom podávaní kvetiapínu s liekmi, ktoré môžu vyvolať elektrolytovú nerovnováhu alebo predĺžiť QTcinterval.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, boli hlásené falošne pozitívne výsledky v enzýmových imunologických testoch pre metadón a tricyklické antidepresíva. Odporúča sa tieto otázne výsledky imunologického skríningu potvrdiť vhodnou chromatografickou technikou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Bezpečnosť a účinnosť podávania kvetiapínu počas gravidity u ľudí neboli stanovené. V skúškach na zvieratách sa doteraz nezistili žiadne náznaky škodlivosti, aj keď možné účinky na zrak plodu neboli hodnotené.


Ketilept sa počas gravidity môže používať len ak sa dokáže, že prínos prevyšuje potenciálne riziká. U novorodencov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali kvetiapín, bol pozorovaný výskyt „syndrómu z vysadenia lieku“.

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane kvetiapínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia:

Boli publikované prípady vylučovania kvetiapínu do ľudského materského mlieka, miera vylučovania však nebola konzistentná.Preto dojčiace ženy majú byť poučené, aby počas užívania kvetiapínu nedojčili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom k jeho primárnemu účinku na centrálny nervový systém, môže kvetiapín ovplyvňovať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Preto sa má pacientom odporučiť, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, až kým nie je známa ich individuálna citlivosť na tento liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami, ktoré sprevádzajú podávanie kvetiapínu sú spavosť, závraty, suchosť v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Podobne ako pri iných antipsychotikách, aj podávanie kvetiapínu sa spája s výskytom prírastku telesnej hmotnosti, synkopy, neuroleptického malígneho syndrómu, leukopénie, neutropénie a periférneho edému.


Nežiaduce účinky pri liečbe kvetiapínom sú klasifikované podľa orgánových systémov a sú uvedené nižšie ako: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nemožno stanoviť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi časté:

Časté:

pokles hemoglobínu23

leukopénia1,29, zníženie počtu neutrofilov, zvýšenie eozinofilov28

Menej časté:

trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov14

Zriedkavé:

Neznáme:

agranulocytóza27

neutropénia1

Poruchy imunitného systému

Menej časté:

hypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií)

Veľmi zriedkavé:

anafylaktická reakcia6

Poruchy endokrinného systému

Časté:


Menej časté:

Veľmi zriedkavé:

hyperprolaktémia16, zníženie celkového T425, zníženie voľného T425, zníženie celkového T325, zvýšenie TSH25

zníženie voľného T325, hypotyreóza22

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

Časté:

zvýšenie hladiny sérových triglyceridov11,31, zvýšenie celkového cholesterolu (hlavne LDL-cholesterolu)12,31, zníženie hladiny HDL cholesterolu18,31, zvyšovanie hmotnosti 9,31

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie glukózy v krvi až do hyperglykemických hodnôt7,31

Menej časté:

hyponatriémia20, diabetes mellitus1,5,6

Zriedkavé:

metabolický syndróm30

Psychické poruchy

Časté: abnormálne sny a nočná mora, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie21

Zriedkavé: somnambulizmus a ďalšie súvisiace stavy ako je rozprávanie počas spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

závrat4, 17, somnolencia2, 17, bolesť hlavy

Časté:

synkopa 4, 17, extrapyramídové symptómy1, 22, dyzartria

Menej časté:

záchvat kŕčov1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,6


Poruchy oka

Časté: rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

Menej časté:

tachykardia4, palpitácie24

predĺženie QT intervalu1,13,19, bradykardia33


Poruchy ciev

Časté:

Zriedkavé:


ortostatická hypotenzia4, 17

venózna tromboembólia1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

rinitída, dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

sucho v ústach

Časté:

zápcha, dyspepsia, vracanie26

Menej časté:

Zriedkavé:

dysfágia8

pankreatitída1

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Zriedkavé:

zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST)3, zvýšenie hladín gama-GT3

žltačka6, hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

angioedém6, Stevensov-Johnsonov syndróm6

Neznáme: toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé: rabdomyolýza


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme: novorodenecký syndróm z vysadenia lieku32

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Zriedkavé:

sexuálna dysfunkcia

priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Časté:

Zriedkavé:

symptómy súvisiace s vysadením lieku1, 10

ľahká asténia, periférny edém, podráždenosť

malígny neuroleptický syndróm1

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:


zvýšenie kreatinínfosfokinázy v krvi15


(1) Pozri časť 4.4.


(2) Počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním liečby kvetiapínom ustúpi.


(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (posun od normálu k > 3x HLN kedykoľvek) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltranspeptidázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe kvetiapínom obyčajne vrátili k normálu.


(4) Kvetiapín môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu α1-adrenergných receptorov, spôsobiť ortostatickú hypotenziu so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou. Uvedené nežiaduce účinky sa vyskytujú najmäpri úvodnej titrácii dávky. (Pozri časť 4.4).


(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytla exacerbácia latentnej formy diabetu.


(6) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov sa zistila len z postmarketingových údajov.


(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) alebo ≥ 200 mg/dl (≥11,1 mmol/l) po jedle minimálne v jednom prípade.


(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.


(9) Založené na >7 % zvýšení telesnej hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby.


(10) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku boli pozorované nasledujúce symptómy z vysadenia lieku: nespavosť, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závraty a podráždenosť. Incidencia týchto príznakov zvyčajne ustúpila po 1 týždni po vysadení lieku.


(11) Triglyceridy ≥200 mg/dl (2,258 mmol/l) (vek pacienta ≥18 rokov) alebo ≥150 mg/dl (1,694 mmol/l) (vek pacienta <18 rokov) zaznamenané minimálne pri jednom meraní.


(12) Cholesterol ≥240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (vek pacienta ≥18 rokov) alebo ≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l) (vek pacienta <18 rokov) zaznamenaný minimálne raz. Zvýšenie LDL-cholesterolu o ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l) sa pozorovalo veľmi často. Priemerná zmena hodnoty u pacientov, pri ktorých sa pozorovalo toto zvýšenie bola 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).


(13) Pozri text nižšie.


(14) Trombocyty ≤100x109/l zaznamenané minimálne raz.


(15) Založené na hláseniach nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.


(16) Hladiny prolaktínu (vek pacienta >18 rokov): >20 g/l (>869,56 pmol/l) u mužov; >30 g/l (>1304,34 pmol/l) kedykoľvek u žien.


(17) Môže spôsobiť pád.


(18) HDL-cholesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mužov; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) kedykoľvek u žien.


(19) Výskyt u pacientov, ktorí majú QTCposun od < 450 ms do ≥ 450 ms s ≥ 30 ms predĺžením. V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s kvetiapínom bola priemerná zmena a početnosť pacientov, ktorí mali posun na klinicky významnú úroveň, podobná u kvetiapínu a placeba.


(20) Posun od > 132 mmol/l do < 132 mmol/l aspoň v jednom prípade.


(21) V priebehu liečby kvetiapínom alebo skoro po vysadení liečby boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1).


(22) Pozri časť 5.1.


(23) Znížený hemoglobín ≤ 13 g/dl (8,07 mmol/l) u mužov, ≤ 12 g/dl (7,45 mmol/l) u žien aspoň jeden prípad sa vyskytol u 11 % kvetiapínom liečených pacientov vo všetkých štúdiách, vrátane rozšírených nezaslepených štúdií. U týchto pacientov, priemerný maximálny pokles hemoglobínu kedykoľvek bol -1,50 g/dl.


(24) Tieto hlásenia sa často vyskytovali pri tachykardii, závratoch, ortostatickej hypotenzii a/alebo podkladovom kardio/respiračnom ochorení.


(25) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v celkového T4, voľného T4, celkového T3a voľného T3, sú definované ako < 0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH je > 5 mIU/l kedykoľvek.


(26) Na základe zvýšenej miery vracania u starších pacientov (≥ 65 rokov)


(27) Posun v počte neurofilov z východiskovej hodnoty ≥ 1,5 x 109/l na < 0,5 x 109/l kedykoľvek počas liečby.


(28) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte eozinofilov je definovaný ako ≥ 1 x 109buniek/l kedykoľvek.


(29) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielych krviniek (white blood cells, WBCs) je definovaný ako ≤ 3 x 109buniek/l kedykoľvek.


(30) Založené na hláseniach metabolického syndrómu ako nežiaduceho účinku vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


(31) V klinických skúšaniach sa zistilo u niektorých pacientov zhoršenie viac než jedného z metabolických faktorov: zmeny telesnej hmotnosti, hladiny glukózy v krvi a lipidov v krvi (pozri časť 4.4).


(32) Pozri časť 4.6.


(33) Môže nastať na začiatku alebo krátko po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a/alebo synkopou. Frekvencia na základe hlásení nežiaducich účinkov bradykardie a súvisiacich účinkov vo všetkých klinických štúdiách s kvetiapínom.


Pri užívaní neuroleptík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, ventrikulárnej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a „torsades de pointes“ a sú považované za skupinový efekt neuroleptík. (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Tie isté nežiaduce účinky uvedené vyššie pre dospelých možno predpokladať u detí a dospievajúcich. Nasledujúca tabuľka zahŕňa nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú u detí a dospievajúcich pacientov (10 – 17 rokov) vo vyššej frekvencii ako v dospelej populácii alebo nežiaduce účinky, ktoré sa v dospelej populácii neidentifikovali.

Frekvencie nežiaducich účinkov sú klasifikované nasledovne: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: zvýšená chuť do jedla


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:extrapyramídové symptómy1

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: podráždenosť2

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: zvýšenie hladiny prolaktínu3, zvýšenie krvného tlaku4


(1) Pozri časť 5.1.


(2) Poznámka: Frekvencia je zhodná, ako tá pozorovaná u dospelých, ale podráždenosť môže byť sprevádzaná inými klinickými súvislosťami u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými.


(3) Hladiny prolaktínu (vek pacienta <18 rokov): >20 g/l (>869,56 pmol/l) u mužov; >26 g/l (>1130,428 pmol/l) kedykoľvek u žien. Menej ako 1% pacientov malo zvýšenie hladiny prolaktínu >100 g/l.

(4) Na základe posunov nad klinicky signifikantné hranice (prispôsobené podľa National Institute of Health criteria) buď zvýšenie >20 mmHg pre systolický alebo >10 mmHg pre diastolický tlak krvi kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3-6 týždňov), placebom kontrolovaných skúšaní u detí a dospievajúcich.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vo všeobecnosti boli hlásené tie príznaky a symptómy, ktoré vyplývajú zo zdôrazneného známeho farmakologického účinku liečiva, ku ktorým patria ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.

Prípad úmrtia bol hlásený v klinickom skúšaní pri akútnom predávkovaní liekom v dávke 13,6 g a v postmarketingovom používaní pri dávkach 6 g kvetiapínu samotného. Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho predávkovania kvetiapínom v dávke až do 30 gramov. V postmarketingových štúdiách sa zaznamenali prípady predávkovania kvetiapínom samotným, ktorých následkom bola smrť alebo kóma.

Okrem toho sa zaznamenali pri nastavení v monoterapii nasledujúce prípady pri predávkovaní kvetiapínom: predĺženie QT intervalu, záchvaty, epileptický stav, rabdomyolýza, respiračné depresie, retencia moču, zmätenosť, delírium, a/alebo nepokoj.

U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením je zvýšené riziko účinkov z predávkovania. (Pozri časť 4.4 Kardiovaskulárne ochorenia).Liečba predávkovania

Kvetiapín nemá špecifické antidotum.V prípade ťažkej intoxikácie je možné uvažovať o použití viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest, dostatočnej ventilácie, prísunu kyslíka, pravidelného sledovania a podpory kardiovaskulárneho systému. Prevencia absorpcie nadmernej dávky sa síce neskúmala, no môže sa zvážiť v prípade ťažkej intoxikácie výplach žalúdka, ktorý treba vykonať v priebehu jednej hodiny od podania dávky. Možno zvážiť podanie aktívneho uhlia.

V prípade predávkovania kvetiapínom sa má liečiť refraktérna hypotenzia vhodnými opatreniami ako sú intravenózne tekutiny a/alebo sympatomimetiká (adrenalínu a dopamínu je potrebné sa vyhnúť, pretože beta stimulácia môže zhoršiť hypotenziu v nastavení kvetiapínom vyvolanej alfa blokády).


Starostlivý lekársky dohľad a sledovanie musí pokračovať až do úplného vyliečenia pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Pharmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny a tiazepíny.


ATC: N05AH04


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny ľudský plazmatický metabolit, norkvetiapínreagujú s celým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapínmajú afinitu k serotonínovým (5HT2) a k dopamínovým D1a D2receptorom v mozgu. Klinické antipsychotické vlastnosti kvetiapínu a jeho slabý extrapyramídový nežiaduci účinok sa pripisujú práve kombinácii receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2 receptorom v porovnaní s typickými antipsychotikami. Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášaču noradrenalínu (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a norkvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným α2 a serotonínovým 5HT1A receptorom. Kvetiapín nevykazuje afinitu k cholinergným muskarínovým ani benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Kvetiapín potláča účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe elektrofyziologických meraní a behaviorálnych hodnotení a zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2receptorov.


V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania extrapyramídového syndrómu, kvetiapín sa nepodobá štandardným antipsychotikám a má profil atypického antipsychotika. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká supersenzitivita dopamínových D2receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu A10 mezolimbických neurónov, nepôsobí však na A9 nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií.


Nie je známe, v akom rozsahu metabolit norkvetiapín prispieva k farmakologickej aktivite kvetiapínu u ľudí.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Schizofrénia

V troch klinických štúdiách kontrolovaných placebom u pacientov so schizofréniou, vrátane jednej, kde sa použili dávky kvetiapínu v rozsahu od 75 do 750 mg/deň, sa nezistil rozdiel v incidencii extrapyramídových symptómov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholínergík medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali kvetiapín alebo placebo. Dlhodobá účinnosť kvetiapínu v prevencii relapsov schizofrénie nebola overená v zaslepených klinických štúdiách. V otvorených štúdiách u pacientov so schizofréniou bol kvetiapín účinný v udržiavaní klinického zlepšenia počas pokračujúcej liečby u pacientov, u ktorých sa pozorovala odpoveď na začiatočnú liečbu, čo naznačuje dlhodobú účinnosť.


V klinických štúdiách bol kvetiapín účinný v liečbe pozitívnych ako aj negatívnych symptómov schizofrénie. V porovnávacích klinických štúdiách s chlórpromazínom a v dvoch s haloperidolom má kvetiapín podobnú krátkodobú účinnosť.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa hodnotil účinok kvetiapínu na liečbu manických epizód v dávkach až do 800 mg denne, v dvoch sa podával ako monoterapia a v dvoch ako kombinovaná liečba s lítiom alebo valproátom sodným, sa nezistil rozdiel v incidencii extrapyramídových symptómov a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorý dostávali kvetiapín alebo placebo.


V klinických štúdiách bol kvetiapín účinný v znížení manických príznakov v monoterapii ako aj v prídavnej liečbe u pacientov s bipolárnou mániou. Priemerná stredná dávka kvetiapínu bola približne 600 mg denne a približne 85% pacientov dostávalo dávku v rozmedzí 400 - 800 mg denne.


V 4 klinických skúšaniach u pacientov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej afektívnej poruchy I alebo bipolárnej afektívnej poruchy II, s rýchlym cyklickým priebehom alebo bez neho, sa u 51 % pacientov liečených kvetiapínom pozorovalo aspoň 50 % zlepšenie v celkovom skóre MADRS v 8. týždni v porovnaní s 37 % pacientmi, ktorým sa podávalo placebo. Antidepresívny účinok bol významný v 8. dni liečby (1. týždeň).

Pozorovalo sa menej epizód mánie spôsobenej liečbou kvetiapínom v porovnaní placebom. V pokračujúcej liečbe sa antidepresívny účinok udržal u pacientov, ktorí boli liečení kvetiapínom (priemerné trvanie liečby 30 týždňov). Kvetiapín znižoval riziko relapsu porúch nálady (manické a depresívne) o 49 %. Užívanie 300 mg a 600 mg kvetiapínu v porovnaní s placebom znižovalo riziko o 41 % resp. 55 %. Kvetiapín bol účinnejší v liečbe príznakov úzkosti spojených s bipolárnou depresiou v porovnaní s placebom, stanovené priemernou zmenou hodnoty v 8. týždni od východiskových hodnôt celkového skóre HAM-A.


V dvoch skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami a kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času do návratu ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Riziko recidívy sa znížilo o 70 %. Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom sodným.


V jednej dlhodobej štúdii (až do 2 rokov trvania liečby, priemerná expozícia kvetiapínom 191 dní) zameranej na hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami preukázal lepší účinok kvetiapín v porovnaní s placebom čo sa týka predĺženia času do rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou typu I. Počet pacientov s náladovými epizódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebovej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, keď sa porovnávala pokračujúca liečba kvetiapínom zmenená na liečbu lítiom, výsledky dokazujú, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do recidívy náladových epizód.

Účinnosť bola nezávislá od veku, pohlavia a rasy, frekvencie rekurencie epizód a geografickej oblasti.

U pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu alebo zmenu liečby bolo zníženie rizika 74 % u všetkých typov epizód (manických, depresívnych alebo zmiešaných) v porovnaní s placebom;

v prípade manických epizód to bolo 73 % a v prípade depresívnych epizód 75 %.

Kvetiapín nezvyšuje riziko samovraždy a samovražedných myšlienok v porovnaní s placebom u pacientov s depresiou a v štúdiách prevencie relapsu.


Klinické skúšania preukázali, že kvetiapín je účinný v liečbe schizofrénie a mánie pri podávaní 2-krát denne, hoci farmakokinetický polčas je približne 7 hodín. Tento výsledok podporila aj štúdia, ktorá využila pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), kde sa zistilo, že kvetiapín blokuje 5HT2a D2receptory až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg/deň sa nehodnotili.


Klinická bezpečnost


V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pre kvetiapín a 8,0 % pre placebo; bipolárna mánia: 11,2 % pre kvetiapín a 11,4 % pre placebo). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebom v krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátko trvajúcich placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pre kvetiapín a 3,8 % pre placebo. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, mimovoľných

svalových kontrakcií, psychomotorickej hyperaktivity a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 %.


V krátko trvajúcej placebom kontrolovanej štúdii, fixná dávka (50 mg/deň až 800 mg/deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg na 50 mg dennej dávky až 1,4 kg na 600 mg dennej dávky (s nižším prírastkom na 800 mg dennej dávky), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥ 7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % na 50 mg dennej dávky až 15,5 % na 400 mg dennej dávky (s nižším prírastkom pre 600 a 800 mg dennej dávky) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg a do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí na 100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov, ktorým bolo podávané placebo.


Vo všetkých krátko trvajúcich, placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov <1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo 1,3 %. Výskyt posunu na > 0,5 - < 1,0x109/l bol rovnaký (0,2 %) u pacientov liečených kvetiapínom ako aj u pacientov liečených placebom. Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných; u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥1,5x109/l) incidencia minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov <1,5x109/l bola 2,9 % a na ˂0,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 0,75%.


Pediatrická populácia (vo veku 10 až 17 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola sledovaná v 3-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii liečby mánie (n = 284 pacientov z USA vo veku 10 až 17 rokov). Asi 45 % populácie pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Navyše bola vykonaná 6-týždňová placebom kontrolovaná štúdia u pacientov so schizofréniou (n = 222, vek 13 až 17 rokov). V oboch štúdiách boli vyradení pacienti, ktorí neodpovedali na kvetiapín. Liečba kvetiapínom bola začatá dávkou 50 mg/deň, druhý deň zvýšená na 100 mg/deň a následne bola dávka titrovaná na cieľovú dávku (mánia 400-600 mg/deň; schizofrénia 400-800 mg/deň) vzostupne po 100 mg/deň, ktorá sa podávala v dvoch alebo troch rozdelených denných dávkach.


V štúdii s mániou bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre YMRS (aktívna liečba mínus placebo) -5,21 pre kvetiapín 400 mg/deň a -6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podiel pacientov odpovedajúcich na liečbu (zlepšenie YMRS ≥50 %) bol 64 % pre kvetiapín 400 mg/deň, 58 % pre 600 mg/deň a 37 % pre placebo.


V štúdii so schizofréniou bol rozdiel priemernej zmeny LS od východiskovej hodnoty v celkovom skóre PANSS (aktívna liečba mínus placebo) -8,16 pre kvetiapín 400 mg/deň a ‑9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/deň), ani vysokou dávkou (800 mg/deň) kvetiapínu nebol lepší ako placebo s ohľadom na podiel pacientov, ktorí dosiahli odpoveď definovanú ako pokles o ≥30 % oproti východiskovej hodnote v celkovom skóre PANNS. Vyššie dávky mali za následok číselne nižší podiel odpovedajúcich na liečbu ako u mánie, tak aj u schizofrénie.


Nie sú k dispozícii údaje o udržiavacej liečbe alebo o prevencii rekurencie v tejto vekovej kategórii.


26-týždňová otvorená fáza akútnych štúdií (n = 380 pacientov) s kvetiapínom dávkovaným flexibilne v rozmedzí 400-800 mg/deň poskytli ďalšie bezpečnostné údaje. U detí a dospievajúcich bolo hlásené zvýšenie krvného tlaku; zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové symptómy a zvýšenie sérových hladín prolaktínu boli hlásené s vyššou frekvenciou u detí a dospievajúcich ako u dospelých pacientov (pozri časť 4.4 a časť 4.8).


Extrapyramídové symptómy

V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii v monoterapii u dospievajúcich pacientov (13-17 rokov) so schizofréniou bol kumulovaný výskyt extrapyramídových symptómov 12,9 % pre kvetiapín a 5,3 % pre placebo, avšak výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, tras, extrapyramídová porucha, hypokinézia, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová stuhnutosť a dyskinéza) nepresiahol 4,1 % v žiadnej liečenej skupine. V krátkodobej placebom kontrolovanej štúdii v monoterapii u detí a dospievajúcich pacientov (10-17 rokov) s bipolárnou mániou bol kumulovaný výskyt extrapyramídových symptómov 3,6 % pre kvetiapín a 1,1 % pre placebo. V dlhodobej otvorenej fáze štúdie schizofrénie a bipolárnej mánie bol kumulovaný výskyt EPS závislých na liečbe 10 %.


Nárast telesnej hmotnosti

V krátkodobej klinickej štúdii u pediatrických pacientov (10-17 rokov) pribralo 17 % pacientov užívajúcich kvetiapín a 2,5 % pacientov užívajúcich placebo ≥ 7 % svojej telesnej hmotnosti. Po korekcii na normálny rast v priebehu ďalšej doby, bol vzostup minimálne 0,5 štandardnej odchýlky od východiskovej hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokladaný za klinicky významnú zmenu; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom počas minimálne 26 týždňov splnilo toto kritérium.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie stavu

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pediatrických pacientov so schizofréniou bol výskyt príznakov súvisiacich so samovraždou 1,4 % (2/147) pre kvetiapín a 1,3 % pre placebo (1/75) u pacientov < 18 rokov. V krátkodobých placebom kontrolovaných štúdiách u pediatrických pacientov s bipolárnou mániou bol výskyt príznakov súvisiacich so samovraždou 1,0 % (2/193) pre kvetiapín a 0 % pre placebo (0/90) u pacientov < 18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Kvetiapín sa po perorálnom podaní absorbuje veľmi rýchlo. Maximálna plazmatická koncentrácia kvetiapínu sa dosiahne po 1,5 hodine. Rovnovážna koncentrácia sa vytvorí za 2 dni.

Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je v rámci schváleného dávkového rozpätia lineárna.

Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je po požití jedla signifikantne ovplyvnená.


Distribúcia:

Kvetiapín sa v tele rozsiahlo distribuuje, jeho zdanlivý distribučný objem je 104 l/kg.

Pri terapeutických koncentráciách sa až 83% kvetiapínu viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia:

Kvetiapín sa intenzívne metabolizuje v pečeni, pričom sulfoxidácia a oxidácia predstavujú primárne cesty biotransformácie.

In vitro skúšky ukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4. Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35% koncentrácií kvetiapínu.


V skúšaní s mnohonásobnými dávkami u zdravých dobrovoľníkov, v ktorej sa posudzovali farmakokinetiky kvetiapínu pred a počas liečby ketokonazolom sa zistilo, že súbežné podávanie ketokonazolu viedlo k zvýšeniu priemernej Cmaxkvetiapínu o 235 % a AUC kvetiapínu o 522 % pri korešpondujúcom znížení priemerného perorálneho klírensu o 84 %. Priemerný polčas kvetiapínu sa zvýšil z 2,6 na 6,8 hodín, ale priemerný tmaxzostal bez zmien.


Zistilo sa, že kvetiapín a niekoľko jeho metabolitov (vrátane norkvetiapínu) slabo inhibujú in vitroaktivitu ľudských izoenzýmov cytochrómu P450 (1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4), ale iba koncentrácie minimálne 5- až 50-krát vyššie než koncentrácie pozorované pri bežnej dávke (300 až 800 mg/deň) u ľudí. Na základe týchto výsledkov in vitroje nepravdepodobné, že súčasné podávanie Ketileptu s inými liekmi bude mať za následok klinicky významnú liekovú inhibíciu cytochrómom P450 sprostredkovaného metabolizmu druhého lieku. Zo štúdií na zvieratách sa predpokladá, že kvetiapín môže indukovať cytochróm P450. V špecifickom interakčnom skúšaní so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia:

Po užití jednorazovej dávky kvetiapínu označeného 14C sa menej než 5 % dávky eliminovalo ako nezmenený liek, čo svedčí o tom, že kvetiapín sa výrazne metabolizuje; približne 73 % izotopom značenej látky sa vylúči močom a 21 % stolicou.

Eliminačný polčas je približne 7 hodín pre kvetiapín a 12 hodín pre norkvetiapín.


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika kvetiapínu a norkvetiapínu je v rámci schváleného dávkového rozpätia lineárna.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Nie sú k dispozícii údaje, ktoré by podporili vzťah medzi koncentráciou kvetiapínu v sére a terapeutickou odpoveďou.


Osobitné skupiny pacientov

Farmakokinetika kvetiapínu sa nelíši u mužov a žien.


Starší pacienti

Stredný klírens kvetiapínu je u starších pacientov približne o 30 až 50 % nižší ako u dospelých osôb vo veku od 18 do 65 rokov.


Deti a dospievajúci (vo veku 10 až 17 rokov)

Farmakokinetické údaje boli získané u 9 detí vo veku 10-12 rokov a 12 dospievajúcich, ktorí užívali v udržiavacej liečbe dávku 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. Dávkovo normalizované plazmatické hladiny pôvodnej látky, kvetiapínu, v rovnovážnom stave u detí a dospievajúcich (vek 10-17 rokov) boli všeobecne podobné tým, ktoré sa pozorovali u dospelých pacientov, hoci hodnota Cmaxbola u detí pri hornej hranici rozpätia, ktoré sa pozorovalo u dospelých pacientov. Hodnoty AUC a Cmaxaktívneho metabolitu, norkvetiapínu, boli v porovnaní s hodnotami, ktoré sa pozorovali u dospelých pacientov vyššie približne o 62 % resp. 49 % u detí (10-12 rokov) a o 28 % resp. 14 % u dospievajúcich (13-17 rokov).


Poškodenie funkcie pečene

U osôb so známym poškodením funkcie pečene (kompenzovaná alkoholická cirhóza) je stredný plazmatický klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší. Keďže sa kvetiapín intenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením funkcie pečene. U týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


Poškodenie funkcie obličiek

Stredný plazmatický klírens kvetiapínu za zmenšil o približne 25% u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menší než 30 ml/min/1,73m2), ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt u zdravých jedincov. Menej ako 5% priemernej molárnej dávkovej frakcie voľného kvetiapínu a aktívneho plazmatického metabolitu norkvetiapínu sa vylučuje močom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niekoľkých in vitroa in vivoštúdiách zameraných na genotoxicitu sa genotoxicita nedokázala. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však v dlhodobých klinických štúdiách nepotvrdili.


Karcinogénny účinok:

V štúdii vykonanej na potkanoch v dávkach 20, 75 a 250 mg/kg/deň vykazujúcich pretrvávajúcu hyperprolaktinémiu bola u samíc potkanov incidencia adenokarcinómov prsnej žľazy vyššia vo všetkých dávkovacích režimoch.


U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy a hypertrofia folikulárnych buniek a adenóm; u opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu a zníženie počtu červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta (pre kataraktu/zákal šošovky pozri časť 5.1).


Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ketilept 25 mg filmom obalené tablety

Jadro:

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý

Povidón K-90

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Monohydrát laktózy (4,00 mg)

Mikrokryštalická celulóza


Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).


Ketilept 100 mg filmom obalené tablety

Jadro:

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý

Povidón K-90

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Monohydrát laktózy (16,0 mg)

Mikrokryštalická celulóza


Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).


Ketilept 150 mg filmom obalené tablety

Jadro:

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý

Povidón K-90

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Monohydrát laktózy (24,0 mg)

Mikrokryštalická celulóza


Obal:

Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Opadry II 33G24283 ružový (žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).


Ketilept 200 mg filmom obalené tablety

Jadro:

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý

Povidón K-90

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Monohydrát laktózy (32,0 mg)

Mikrokryštalická celulóza


Obal:

Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).

Opadry II 33G24283 ružový (žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).


Ketilept 300 mg filmom obalené tablety

Jadro:

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý

Povidón K-90

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Monohydrát laktózy (48,0 mg)

Mikrokryštalická celulóza


Obal: Opadry II 33G28523 biely (triacetín, makrogol 3350, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), hypromelóza).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ketilept 25 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová škatuľka.

Ketilept 100 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová škatuľka.

Ketilept 150 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová škatuľka.

Ketilept 200 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová škatuľka.

Ketilept 300 mg filmom obalené tablety – 30 alebo 60 filmom obalených tabliet v bezfarebnom, priesvitnom PVC/PCdC//Al blistri alebo v hnedej sklenenej fľaši (typ III.) uzatvorenej bielym PE uzáverom, papierová škatuľka.


6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom


Liek sa vydáva len na predpis po overení diagnózy odborníkom alebo nemocnicou a len za neustáleho dohľadu odborníka.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť,

Keresztúri út 30-38

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Ketilept 25 mg 68/0141/07-S

Ketilept 100 mg 68/0142/07-S

Ketilept 150 mg 68/0143/07-S

Ketilept 200 mg 68/0144/07-S

Ketilept 300 mg 68/0145/07-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.4.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 6.6.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2014

22Ketilept 150 mg