+ ipil.sk

Ketonal 100 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2010/04400


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ketonal 100 mg

čapíky

ketoprofén


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ketonal 100 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Ketonal 100 mg

3. Ako používať Ketonal 100 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ketonal 100 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Ketonal 100 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Ketonal 100 mg je liek obsahujúci liečivo ketoprofén. Ketoprofén je nesteroidné antireumatické liečivo s protizápalovým, analgetickým (pôsobiacim proti bolesti) a antipyretickým účinkom (znižujúcim horúčku). Používa sa na zmiernenie bolesti a na liečbu zápalových, degeneratívnych a metabolických reumatických ochorení.


Ketonal 100 mg sa používa na liečbu posttraumatickej (poúrazovej) bolesti, pooperačnej bolesti, bolestivej menštruácie, bolesti kostí u pacientov s metastázami. Ďalej sa používa na liečbu reumatických ochorení, ako sú reumatoidná artritída (zápal kĺbov podobný reumatizmu), séronegatívna spondylartritída (zápal stavcových kĺbov) vrátane ankylozujúcej spondylitídy (zápal stavcov spojený so stuhnutím), psoriatická artritída (lupienkový zápal kĺbov), reaktívna artritída (reaktívny zápal kĺbov), dna, pseudodna (nepravá dna), osteoartritída (zápal kostí a kĺbov), extraartikulárny reumatizmus (mimokĺbový reumatizmus) ako je tendinitída (zápal šľachy), burzitída (zápal šľachového vačku), kapsulitída ramena (zápal puzdra ramenného kĺbu).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Ketonal 100 mg


Nepoužívajte Ketonal 100 mg

 • keď ste alergický (precitlivený) na ketoprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri časť 6. Čo Ketonal 100 mg obsahuje);

- keď sa u Vás v minulosti vyskytla astma, bronchospazmus (kŕče svalstva priedušiek), rinitída (senná nádcha), žihľavka alebo reakcie z precitlivenosti vyvolané podávaním ketoprofénu alebo iných liečiv s podobným účinkom, ako sú iné nesteroidné protizápalové liečivá alebo salicyláty (napr. kyselina acetylsalicylová);

- keď máte závažné zlyhanie srdca;

- keď máte aktívne alebo opakovane sa vyskytujúce peptické vredy (vredy tráviaceho ústrojenstva) alebo krvácanie;

- keď sa u Vás v minulosti po liečbe nesteroidnými protizápalovými liečivami vyskytlo krvácanie v žalúdku alebo čreve, prípadne došlo k prasknutiu čreva;

- keď ste náchylný ku krvácaniu;

- keď máte závažnú poruchu funkcie obličiek;

- keď máte závažnú poruchu funkcie pečene;

- keď máte rektitídu (zápal konečníka) alebo ste v minulosti mali proktorágiu (krvácanie z konečníka);

- keď ste v poslednom trimestri tehotenstva (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ketonalu 100 mg

- ak ste starší pacient, pretože sa u Vás môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky spôsobené používaním nesteroidných protizápalových liečiv (napr. krvácanie v žalúdku alebo čreve). Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to aj bez varovných príznakov alebo aj keď ste v minulosti nemali ochorenie žalúdka alebo čreva. Z tohto dôvodu Vám Váš lekár predpíše najnižšiu možnú dávku Ketonalu 100 mg.

 • ak súbežne užívate iné lieky zvyšujúce riziko žalúdočno-črevných ochorení (napr. lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú). Váš lekár Vám môže predpísať navyše liečbu chrániacu pred vyššie uvedenými žalúdočno-črevnými ochoreniami (napr. misoprostol alebo iné liečivá).

 • ak súbežne užívate lieky, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku vredov alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy alebo antikoagulanciá (lieky proti zrážaniu krvi, napr. warfarín), antiagregačné liečivá (liečivá znižujúce riziko tvorby krvnej zrazeniny, napr. klopidogrel, tiklopidín).

 • ak sa u Vás v minulosti vyskytli ochorenia žalúdka alebo čreva (napr. ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k opätovnému prepuknutiu choroby alebo jej zhoršeniu.

 • ak máte poruchu funkcie pečene a/alebo obličiek, liečite sa diuretikami (močopudné lieky) po chirurgickom výkone. Váš lekár bude starostlivo sledovať funkciu Vašich obličiek a produkciu moču.

 • ak máte astmu spojenú s chronickou rinitídou (pretrvávajúcou nádchou), chronickou sínusitídou (pretrvávajúcim zápalom prinosových dutín) a/alebo nosovými polypmi (nezhubné nádory na sliznici nosa), pretože je u Vás vyššie riziko výskytu alergických reakcií po užití kyseliny acetylsalicylovej a/alebo nesteroidných protizápalových liečiv. Podávanie týchto liekov môže vyvolať astmatický záchvat.

 • ak sa u Vás v minulosti vyskytla hypertenzia a/alebo srdcové zlyhanie, pretože liečba nesteroidnými protizápalovými liečivami môže spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy.

 • ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak požívate väčšie množstvo alkoholu alebo fajčíte.


Lieky, ako je Ketonal 100 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že je u Vás toto riziko vyššie (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o Vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak sa u Vás vyskytne po začatí liečby ketoprofénom krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Ak sa u Vás počas liečby objaví rozmazané videnie, poraďte sa so svojím lekárom.


Tak ako všetky nesteroidné protizápalové lieky, aj ketoprofén môže maskovať prejavy infekčných chorôb.


V súvislosti s liečbou nesteroidnými protizápalovými liekmi boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída (zápal kože spojený s odlupovaním kože), Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich boli smrteľné. Väčšina týchto kožných reakcií sa objavila v prvom mesiaci liečby. Liečba Ketonalom 100 mg sa má preto ukončiť pri prvom výskyte reakcií z precitlivenosti, ako sú napr. kožné vyrážky alebo mukózne lézie (poškodenie sliznice).


Pri dlhodobej liečbe ketoprofénom môže Váš lekár vyžadovať častejšie sledovanie krvného obrazu, ako aj funkcie obličiek a pečene, obzvlášť ak ste starší pacient. Ak to bude potrebné Váš lekár Vám upraví dávku lieku.


Pred plánovanou operáciou sa má používanie Ketonalu 100 mg prerušiť.


Používanie iných liekov

Ak používate alebo ste v poslednom čase používali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Počas liečby Ketonalom 100 mg nesmiete užívať nasledujúce liečivá:

 • iné nesteroidné protizápalové liečivá alebo salicyláty (napr. kyselina salicylová) kvôli zvýšenému riziku krvácania v žalúdku alebo čreve a tvorbe vredov.

 • liečivá s protizrážavým účinkom (napr. heparín, warfarín) alebo liečivá zabraňujúce zhlukovaniu krvných doštičiek (klopidogrel, tiklopidín) kvôli zvýšenému riziku krvácania.

 • lítium (používané na liečbu psychických ochorení). Ketoprofén môže zosilniť účinok lítia.

 • vysoké dávky metotrexátu (liečivo na liečbu rakoviny a reumatických ochorení), kvôli riziku závažnej toxicity.


Pri užívaní nasledujúcich liečiv spolu s Ketonalom 100 mg sa vyžaduje opatrnosť:

 • diuretiká (močopudné lieky), najmä ak pijete nedostatočné množstvá tekutín, pretože je u Vás vyššie riziko porúch funkcie obličiek.

 • ACE inhibítory a antagonisty angiotenzínu II (liečivá používané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení kvôli riziku zhoršenia funkcie obličiek.

 • metotrexát (liečivo na liečbu rakoviny a reumatických ochorení), i keď v nízkych dávkach, kvôli možnej toxicite.

 • kortikosteroidy a pentoxyfylín kvôli možnému riziku krvácania.


O užívaní nasledujúcich liečiv spolu s Ketonalom 100 mg rozhodne Váš lekár:

- antihypertenzíva (liečivá znižujúce krvný tlak), nakoľko ich účinok môže byť oslabený.

- trombolytiká (liečivá urýchľujúce rozpúšťanie zrazenín krvi). Súbežné užívanie môže zvýšiť riziko krvácania.

- inhibítory selektívneho vychytávania serotonínu (liečivá na liečbu depresie) kvôli zvýšenému riziku krvácania v žalúdku alebo čreve.

- probenecid (liek na liečbu dny) kvôli zvýšeniu rizika porúch funkcie obličiek.


Ketoprofén môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tento liek môže nepriaznivo ovplyvniť tehotenstvo a/alebo vývoj Vášho plodu. Ketonal 100 mg sa nemá používať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva.

Ak ste v prvom alebo druhom trimestri tehotenstva a používate Ketonal 100 mg, musíte používať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia. O veľkosti dávky a dĺžke liečby rozhodne Váš lekár.

Ak sa snažíte otehotnieť alebo máte problémy s otehotnením, tento liek by ste nemali používať, pretože znižuje plodnosť.


Ketonal 100 mg sa nesmie používať počas tretieho trimestra tehotenstva.


Nakoľko nie sú dostupné údaje o vylučovaní ketoprofénu do materského mlieka, neodporúča sa používať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Počas liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ako sú závraty, ospalosť alebo kŕče. V takýchto prípadoch nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Ketonal 100 mg


Vždy používajte Ketonal 100 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti staršie ako 15 rokov:

Ketonal 100 mg čapíky sú určené na zavedenie do konečníka. Jeden čapík sa aplikuje do konečníka jeden alebo dvakrát denne.


Ketonal 100 mg čapíky sa môžu kombinovať s tabletami alebo kapsulami Ketonalu, napríklad:

- jedna kapsula Ketonalu (50 mg) ráno a na obed a jeden čapík Ketonalu (100 mg) večer alebo

- jedna tableta Ketonalu forte (100 mg) ráno a jeden čapík Ketonalu (100 mg) večer.


V závislosti od ochorenia a zdravotného stavu Vám môže Váš lekár zvyšovať celkovú dennú dávku Ketonalu na maximálnu dennú dávku 200 mg, alebo znižovať dávku až na 100 mg.


Starší pacienti:

U starších pacientov je zvýšené riziko závažných vedľajších účinkov. Ak je používanie ketoprofénu nevyhnutné, Váš lekár Vám predpíše najnižšiu možnú dávku a bude Vás po začatí liečby sledovať kvôli možnému krvácaniu v žalúdku alebo čreve.


Deti:

Liek nie je určený pre deti do 15 rokov.


Ak máte pocit, že účinok Ketonalu 100 mg je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Spôsob podávania

Ketonal 100 mgčapíky sa zavádzajú do konečníka (rektálne použitie).


Ak použijete viac Ketonalu 100 mg ako máte

Ak ste použili príliš veľa Ketonalu 100 mg, ihneď vyhľadajte svojho lekára. Najčastejšie príznaky predávkovania ketoprofénom sú nutkanie na vracanie, vracanie, ospanlivosť, vykašliavanie krvi, poruchy vedomia, kŕče, bolesť žalúdka, čierna stolica, poruchy funkcie obličiek, zlyhanie obličiek a poruchy dýchania.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Ketonal 100 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne. Sú uvedené nižšie a zoradené podľa častosti výskytu.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 ľudí)

- poruchy trávenia, nutkanie na vracanie, vracanie, bolesť brucha


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 1 000, ale menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • bolesť hlavy, závrat, ospanlivosť, únava

 • zápcha, hnačka, nadúvanie, gastritída (zápal sliznice žalúdka)

 • vyrážka, svrbenie

 • opuch


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1 000 ľudí)

- hemoragická anémia (málokrvnosť spôsobená krvácaním)

- parestézia (pocit tŕpnutia)

- rozmazané videnie

- hučanie v ušiach

- astma

- zápaly ústnej dutiny, peptický vred (vred v tráviacom systéme)

- hepatitída (zápal pečene), zvýšené hodnoty niektorých enzýmov a látok v krvi poukazujúce na poruchy funkcie pečene

- zvýšenie telesnej hmotnosti


Neznáme (častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

 • poruchy krvi, ako sú agranulocytóza (nedostatok bielych krviniek), trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek), zlyhanie kostnej drene

 • anafylaktické reakcie (ťažké alergické reakcie)

 • zmeny nálady

 • kŕče, dyzgeúzia (porucha trávenia)

 • srdcové zlyhanie

 • hypertenzia (vysoký krvný tlak), vazodilatácia (rozšírenie ciev)

 • kŕče svalstva priedušiek, senná nádcha

 • zhoršenie kolitídy (zápal čreva) a Crohnovej choroby (zápalové ochorenie tráviacej trubice), krvácanie alebo perforácia v žalúdku alebo čreve

 • reakcie z precitlivenosti na svetlo, vypadávanie vlasov, žihľavka, angioedém (podkožný opuch), tvorba pľuzgierov na koži (vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy)

 • ochorenia obličiek ako sú náhle zlyhanie obličiek, špecifický zápal obličiek, nefrotický syndróm a zmeny v hodnotách testov funkcie obličiek


Vysoké dávky lieku a dlhodobá liečba môžu zvyšovať riziko arteriálnych trombotických príhod (ako je srdcový infarkt alebo porážka).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Ketonal 100 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte Ketonal 100 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Ketonal 100 mg obsahuje

 • Liečivo je ketoprofén. Každý čapík obsahuje 100 mg ketoprofénu.

 • Ďalšie zložky sú tuhý tuk, stredne nasýtené triacylglyceroly, frakcionovaný kokosový olej.


Ako vyzerá Ketonal 100 mg a obsah balenia

Ketonal 100 mg sú biele homogénne hladké čapíky.


Ketonal 100 mg je balený v plastových stripoch po 12 čapíkov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2011.


6Ketonal 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2010/04400


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ketonal 100 mg

čapíky


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý čapík obsahuje 100 mg ketoprofénu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Čapík

Biele homogénne hladké čapíky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ketoprofén je nesteroidné antireumatické liečivo s protizápalovým, analgetickým a antipyretickým účinkom. Je určený na zmiernenie niektorých symptómov bolesti a na liečbu zápalových, degeneratívnych a metabolických reumatických ochorení.


Ketonal 100 mg čapíky sa používajú pri nasledujúcich indikáciách:


Bolesť:

- posttraumatická bolesť

- pooperačná bolesť

- bolestivá menštruácia

- bolesť kostí pri metastázach tumoru


Reumatické ochorenia:

- reumatoidná artritída

- séronegatívna spondylartritída (ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída, reaktívna artritída)

- dna, pseudodna

- osteoartritída

- extraartikulárny reumatizmus (tendinitída, burzitída, kapsulitída ramena)


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na rektálne použitie.


Odporúčané dávkovanie:


Dospelí a deti staršie ako 15 rokov:

Ketonal 100 mg čapíky sú určené na rektálne použitie. Jeden čapík sa aplikuje do konečníka jeden alebo dvakrát denne.

Ketonal 100 mg čapíky u sa môžu kombinovať s perorálnymi formami Ketonalu, napríklad:

- jedna kapsula Ketonalu (50 mg) ráno a na obed a jeden čapík Ketonalu (100 mg) večer alebo

- jedna tableta Ketonalu forte (100 mg) ráno a jeden čapík Ketonalu (100 mg) večer.


Celková denná dávka Ketonalu sa môže zvyšovať na maximálnu dennú dávku 200 mg, alebo znižovať na 100 mg, v závislosti od pacientovho ochorenia a zdravotného stavu.


Starší pacienti:

U starších pacientov je zvýšené riziko závažných nežiaducich účinkov. Ak je užívanie nesteroidných protizápalových liečiv (NSAID) nevyhnutné, má sa užívať najnižšia dávka a u pacienta je potrebné adekvátne sledovať klinickú bezpečnosť užívania tohto lieku.


Pediatrickí pacienti:

Nie sú k dispozícii údaje o používaní vo vyššie uvedených indikáciách a preto sa tento liek má používať iba u detí starších ako 15 rokov.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Ketoprofén je kontraindikovaný u pacientov s hypersenzitívnymi reakciami v anamnéze, ako sú bronchospazmus, astmatické záchvaty, rinitída, urtikária alebo iné typy alergických reakcií na ketoprofén, kyselinu acetylsalicylovú (ASA) a iné NSAID.

U týchto pacientov sa zaznamenali závažné, zriedkavo fatálne, anafylaktické reakcie (pozri časť 4.8).


Ketonal 100 mg je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

Ketoprofén je tiež kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.


Ketoprofén je kontraindikovaný pri nasledujúcich stavoch:

- závažné zlyhanie srdca

- aktívny alebo rekurentný peptický vred/hemorágia (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania)

- gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia vo vzťahu k predchádzajúcej liečbe s NSAID v anamnéze

- hemoragická diatéza

- ťažké poškodenie funkcie pečene

- ťažké poškodenie funkcie obličiek

- rektitída alebo proktorágia v anamnéze.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.


Opatrnosť je nevyhnutná u pacientov súbežne liečených liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko tvorby vredu alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá, ako napr. warfarín, selektívne inhibítory vychytávania serotonínu alebo salicyláty, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu ketoprofénu s iným NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia perforácia:

Gastrointestinálne krvácanie, vredy a perforácia, ktoré môžu byť fatálne, sa zaznamenali kedykoľvek počas liečby ktorýmkoľvek NSAID, a to s varovnými príznakmi alebo bez bez nich alebo so závažnými gastrointestinálnymi príhodami v anamnéze alebo bez nich.


Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie stúpa so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze, obzvlášť ak bola komplikovaná hemorágiou alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U týchto pacientov sa má začať liečba s najnižšou možnou dávkou.

U takýchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť súčasné podávanie protektívnej liečby (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4.5).


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, hlavne starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä o gastrointestinálnom krvácaní), obzvlášť na začiatku liečby.


Starší pacienti

U starších pacientov je zvýšená frekvencia výskytu nežiaducich reakcií spôsobených užívaním NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.


Ak sa u pacienta liečeného ketoprofénom objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa musí ukončiť.


V súvislosti s liečbou NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. Liečba ketoprofénom sa má ukončiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo pri iných prejavoch precitlivenosti.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda). Neexistuje dostatok údajov, aby bolo možné vylúčiť takéto riziko pri používaní ketoprofénu.


Opatrenia


Pacienti s aktívnym peptickým vredom alebo s peptickým vredom v nedávnej minulosti.


NSAID sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s gastrointestinálnymi ochoreniami v anamnéze (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k exacerbácii tohto ochorenia (pozri časť 4.8).


U pacientov so zlyhaním srdca, cirhózou a nefrózou, u pacientov liečených diuretikami, u pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek, najmä ak ide o starších pacientov, sa musia na začiatku liečby dôkladne monitorovať renálne funkcie. U týchto pacientov môže podávanie ketoprofénu vyvolať pokles prietoku krvi obličkami spôsobený inhibíciou prostaglandínu, čo môže viesť k renálnej dekompenzácii.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym zlyhávaním srdca, nakoľko v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Tak ako pri všetkých NSAID podávaných počas prebiehajúceho infekčného ochorenia, aj protizápalový, analgetický a antipyretický účinok ketoprofénu môže maskovať bežné príznaky infekčných chorôb, ako je horúčka.


U pacientov s poruchou funkcie pečene, u pacientov liečených diuretikami po chirurgickom výkone, ktorá zahŕňa hypovolémiu a najmä u starších pacientov je potrebné starostlivo sledovať produkciu moča a renálnu funkciu.


U pacientov s abnormálnymi hodnotami funkčných pečeňových testov alebo s ochorením pečene v anamnéze sa majú pravidelne kontrolovať hladiny transamináz, najmä počas dlhodobej liečby.

Pri liečbe ketoprofénom boli popísané zriedkavé prípady výskytu žltačky a hepatitídy.


Tak ako pri inej dlhodobej liečbe nesteroidnými antireumatikami, liečba ketoprofénom si vyžaduje sledovanie krvného obrazu, ako aj hepatálnej a renálnej funkcie, najmä u starších pacientov. Ak je klírens kreatinínu pacienta nižší ako 0,33 ml/s (20 ml/min), dávku ketoprofénu je potrebné upraviť.


Používanie ketoprofénu sa neodporúča u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť, pretože NSAID môžu u žien znížiť fertilitu. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia kvôli infertilite, sa má zvážiť ukončenei liečby s NSAID.


U pacientov s astmou spojenou s chronickou rinitídou, chronickou sínusitídou a/alebo nosovými polypmi je vyššie riziko výskytu alergických reakcií po podaní kyseliny acetylsalicylovej a/alebo NSAID ako u bežnej skupiny pacientov. Podávanie tohto lieku môže vyvolať astmatický záchvat alebo bronchospazmus, hlavne u osôb alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (pozri časť 4.3).


Tak ako pri všetkých NSAID, má sa dôkladne zvážiť liečba u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Podobné starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Ak sa vyskytnú poruchy videnia, ako je rozmazané videnie, má sa liečba ukončiť.


Ketoprofén sa má podávať s opatrnosťou u alkoholikov a fajčiarov.

Podávanie tohto lieku sa má prerušiť pred chirurgickým výkonom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Iné NSAID (vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2) a vysoké dávky salicylátov

Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania.


Antikoagulanciá (heparín a warfarín) a antiagregačné lieky (napr. tiklopidín, klopidogrel)

Zvýšené riziko krvácania (pozri časť 4.4).

Ak nie je možné vyhnúť sa súbežnej liečbe, pacient má byť pozorne sledovaný.


Lítium

Riziko zvýšenia plazmatických hladín lítia, pričom niekedy sa v dôsledku zníženej renálnej eliminácie dosiahnu hladiny toxicity. Ak je to potrebné, majú sa počas liečby a po liečbe s NSAID dôkladne monitorovať plazmatické hladiny lítia a upraviť jeho dávkovanie.


Metotrexát v dávkach vyšších ako 15 mg/týždeň

Zvýšené riziko hematologickej toxicity metotrexátu, hlavne ak sa podáva vo vysokých dávkach (> 15 mg/týždeň). Riziko pravdepodobne súvisí s vytesňovaním metotrexátu z väzbových miest na proteíny, čím dochádza k zníženiu jeho renálneho klírensu.


Kombinácie, ktoré si vyžadujú opatrnosť


Diuretiká

U pacientov a najmä dehydrovaných pacientov, ktorí užívajú diuretiká je vyššie riziko zníženého prietoku krvi obličkami spôsobeného inhibíciou prostaglandínu, čoho sekundárnym dôsledkom je renálne zlyhanie. Takýto pacienti majú byť pred začatím súbežnej liečby rehydrovaný a po začiatku liečby sa majú monitorovať renálne funkcie (pozri časť 4.4).


Inhibítory angiotenzín-kovertujúceho enzýmu (ACE inhibítory) a antagonisty angiotenzínu II

U pacientov s potlačenou renálnou funkciou (napr. u dehydrovaných alebo starších pacientov) môže súbežná liečba ACE inhibítormi alebo antagonistami angiotenzínu II a liečivami, ktoré inhibujú cyklooxygenázu zhoršiť renálnu funkciu, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania.


Metotrexát v dávkach nižších ako 15 mg/týždeň

Počas prvých týždňov kombinovanej liečby sa má raz týždenne kontrolovať krvný obraz. Ak sa spozoruje akákoľvek zmena renálnej funkcie alebo ak je pacient starší, monitorovanie má byť pravidelnejšie.


Kortikosteroidy

Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).


Pentoxyfylín

Zvýšené riziko krvácania. Vyžaduje sa častejšie sledovanie klinického stavu a kontrola času krvácania.


Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť


Antihypertenzíva (betablokátory, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, diuretiká)

Riziko oslabenia antihypertenzného účinku (inhibícia vazodilatačného účinku prostaglandínov s NSAID).


Trombolytiká

Zvýšené riziko krvácania.


Inhibítory selektívneho vychytávania serotonínu (SSRI)

Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Probenecid

Súbežné podávanie probenecidu môže výrazne znížiť plazmatický klírens ketoprofénu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch gravidity. Absolutné riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre a postimplantačných strát a embryo-fetálnu letalitu. Naviac u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, Ketonal 100 mg čapíky sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak čapíky Ketonal 100 mg užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

- kardiovaskulárnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou),

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligohydroamniónom,


matku a plod na konci gravidity:

- možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach,

- inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.


V dôsledku toho je ketoprofén kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.


Laktácia


Nie sú dostupné žiadne údaje o vylučovaní ketoprofénu do materského mlieka u ľudí. Ketoprofén sa neodporúča podávať dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti musia byť upozornení na možnosť výskytu somnolencie, závratov alebo kŕčov a má sa im odporučiť, aby neviedli vozidlo ani neobsluhovali stroje, ak sa u nich tieto symptómy objavia.


4.8 Nežiaduce účinky


Klasifikácia frekvencií očakávaných nežiaducich účinkov:

Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


U dospelých boli počas liečby ketoprofénom hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: hemoragická anémia

Neznáme: agranulocytóza, trombocytopénia, zlyhanie kostnej drene.


Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktické reakcie (vrátane šoku)


Psychické poruchy

Neznáme: zmeny nálady


Poruchy nervového systému

Menej časté: bolesť hlavy, závrat, somnolencia

Zriedkavé: parestézia

Neznáme: kŕče, dysgeúzia


Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie (pozri časť 4.4)


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: srdcové zlyhanie


Poruchy ciev

Neznáme: hypertenzia, vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: astma

Neznáme: bronchospazmus (hlavne u pacientov so známou precitlivenosťou na ASA a iné NSAID), rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: dyspepsia, nauzea, bolesť brucha, vracanie

Menej časté: obstipácia, diarea, plynatosť, gastritída

Zriedkavé: stomatitída, peptický vred

Neznáme: zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby, gastrointestinálna hemorágia a perforácia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída, zvýšené hodnoty transamináz, zvýšená hodnota sérového bilirubínu spojená s hepatitídou


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, pruritus

Neznáme: fotosenzitívne reakcie, alopécia, urtikária, angioedém, bulózne erupcie zahŕňajúce Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: akútne renálne zlyhanie, tubulointersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, abnormálne výsledky testov funkcie obličiek


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: edém, únava


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: zvýšenie telesnej hmotnosti


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Prípady predávkovania ketoprofénom boli zaznamenané pri dávkach do 2,5 g. Vo väčšine prípadov boli pozorované symptómy benígne a obmedzili sa na letargiu, ospanlivosť, nauzeu, vracanie a bolesť v epigastriu.


Pri predávkovaní ketoprofénom neexistuje žiadne špecifické antidotum. Pri podozrení na masívne predávkovanie sa odporúča výplach žalúdka. Má sa začať so symptomatickými a podpornými opatreniami, aby sa kompenzovala dehydratácia, má sa monitorovať vylučovanie obličkami a upraviť acidóza, ak sa vyskytne.


Ak dôjde k renálnemu zlyhaniu, hemodialýza môže byť nápomocná pri odstránení liečiva z krvného obehu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antireumatikum, antiflogistikum, analgetikum

ATC kód: M01AE03


Mechanizmus účinku

Ketoprofén je nesteroidné antiflogistikum s protizápalovým, analgetickým a antipyretickým účinkom. Tieto účinky boli dokázané testami na laboratórnych zvieratách a in vitro testami. Na zvieracích modeloch zápalu sa ukázalo, že ketoprofén inhibuje syntézu prostaglandínov a leukotriénov inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy a čiastočne aj lipooxygenázy. Ketoprofén tiež inhibuje syntézu bradykinínu a stabilizuje membrány lyzozómov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po rektálnom podaní 100 mg ketoprofénu sa maximálna plazmatická koncentrácia (10,4 mikrogramov/ml) dosiahne za 1,05 až 1,22 hodiny. Biologická dostupnosť ketoprofénu po perorálnom podaní dávky 50 mg je 90 % a s dávkou sa lineárne zvyšuje. Biologická dostupnosť ketoprofénu po intramuskulárnom podaní je veľmi podobná biologickej dostupnosti po rektálnom podaní a predstavuje 71 ‑ 96 % biologickej dostupnosti po perorálnom podaní kapsúl. Ketoprofén je racemická zmes, ale farmakokinetiky dvoch enantiomérov sú podobné.


Distribúcia

99 % ketoprofénu sa viaže na bielkoviny v plazme, predovšetkým na albumínovú frakciu. Distribučný objem v tkanivách je 0,1 až 0,2 l/kg. Ketoprofén penetruje do synoviálnej tekutiny. Tri hodiny po podaní 100 mg je plazmatická koncentrácia ketoprofénu približne 3 mikrogramy/ml a koncentrácia v synoviálnej tekutine 1,5 mikrogramov/ml. Po deviatich hodinách je plazmatická koncentrácia 0,3 mikrogramy/ml a koncentrácia v synoviálnej tekutine 0,8 mikrogramov/ml. Z toho vyplýva, že ketoprofén pomaly penetruje do synoviálnej tekutiny a tiež sa z nej pomaly eliminuje, zatiaľ čo plazmatická koncentrácia klesá ďalej. Koncentrácie v rovnovážnom stave sa dosiahnu po 24 hodinách od podania ketoprofénu. U starších pacientov, sa koncentrácie v rovnovážnom stave dosiahnu po 8,7 hodinách a rovnajú sa 6,3 mikrogramov/ml.


Metabolizmus a eliminácia

Ketoprofén sa masívne metabolizuje v pečeni prostredníctvom hepatálnych mikrozomálnych enzýmov. Viaže sa na kyselinu glukurónovú a z tela sa eliminuje vo forme glukuronidu. Po perorálnom podaní je plazmatický klírens 1,16 ml/min/kg. Kvôli rýchlemu metabolizmu je biologický polčas len dve hodiny. Až 80 % ketoprofénu sa vylučuje močom, prevažne (viac ako 90 %) vo forme gukuronidu ketoprofénu a približne 10 % sa vylučuje stolicou. U pacientov s renálnou insuficienciou sa ketoprofén vylučuje pomalšie a jeho biologický polčas je predĺžený o hodinu. U pacientov s hepatálnou insuficienciou sa môže ketoprofén akumulovať v tkanivách. Jeho metabolizmus a eliminácia sú u starších pacientov pomalšie, čo však má klinický význam iba u pacientov so zníženou renálnou funkciou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

LD50ketoprofénu je po perorálnom podaní u myší 360 mg/kg, u potkanov 160 mg/kg a u morčiat približne 1300 mg/kg. LD50ketoprofénu je viacnásobne vyššia ako u indometacínu.


Toxicita po opakovaných dávkach

Potkanom sa podávali perorálne dávky 2 mg, 6 mg alebo 18 mg ketoprofénu na kg telesnej hmotnosti počas 4 týždňov. Medzi 6.‑30. dňom, 10 % zvierat, ktoré dostávali dávku 18 mg/kg, zahynulo a u niektorých bola zistená ulcerácia intestinálnej sliznice. U psov, tie isté dávky ketoprofénu vyvolali len intestinálnu ulceráciu, žiadne zviera neuhynulo. Zo zvierat, ktoré dostávali 6 mg indometacínu na kg telesnej hmotnosti, polovica uhynula; všetky zvieratá, ktoré dostávali dávku 18 mg/kg telesnej hmotnosti, uhynuli.

V štúdii trvajúcej 6 mesiacov, sa potkanom podávala perorálna dávka 3 mg, 6 mg alebo 9 mg na kg telesnej hmotnosti denne. Po 9. týždni uhynulo 53 % samcov potkanov, ktorí dostávali dávku 6 mg/kg a taktiež 67 % samcov a 20 % samíc potkanov, ktorí dostávali dávku 9 mg/kg. U zvierat, ktoré dostávali dávku 9 mg/kg sa plazmatická koncentrácia všetkých bielkovín znížila a hmotnosť sleziny a pečene sa zvýšila. Histopatologické analýzy tkanív zvierat, ktoré prežili, nepreukázali žiadne charakteristické patologické zmeny.


Karcinogenita, mutagenita a vplyv na fertilitu

Dlhodobejšie štúdie toxicity u myší, ktoré dostávali dennú perorálnu dávku až do 32 mg ketoprofénu na kg telesnej hmotnosti, nepotvrdili karcinogénny účinok liečiva. Nebola potvrdená ani mutagenita v Amesovom teste. Ketoprofén neovplyvňoval fertilitu samcov potkanov, ktorí dostávali dávku až do 9 mg/kg/deň. U samíc potkanov, ktoré dostávali dennú dávku 6 mg alebo 9 mg ketoprofénu na kg telesnej hmotnosti, sa znížil počet implantačných miest. U samcov potkanov a u psov bola zistená abnormálna spermatogenéza. U psov a samcov opíc, ktorí dostávali vysoké dávky ketoprofénu sa pozorovalo zníženie hmotnosti semenníkov.


Teratogenita

U myší, ktoré dostávali dávku až do 12 mg ketoprofénu/kg/deň a u potkanov, ktorí dostávali dávku až do 9 mg/kg/deň, nebol pozorovaný žiaden teratogénny účinok alebo ovplyvnenie plodu. Dávky ketoprofénu, ktoré boli toxické pre samice králika, poškodili plod, ale nemali teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


tuhý tuk, stredne nasýtené triacylglyceroly, frakcionovaný kokosový olej


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: plastové stripy

Vonkajší obal: papierová škatuľka a písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 12 čapíkov


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0602/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


12.8.1994


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2011


10Ketonal 100 mg