+ ipil.sk

Ketonal 100 mg/2 mlPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2010/04400


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ketonal 100 mg/2 ml

injekčný roztok

ketoprofén


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ketonal 100 mg/2 ml a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Ketonal 100 mg/2 ml

3. Ako používať Ketonal 100 mg/2 ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ketonal 100 mg/2 ml

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Ketonal 100 mg/2 mlA NA ČO SA POUŽÍVA


Ketonal 100 mg/2 ml je liek obsahujúci liečivo ketoprofén. Ketoprofén je nesteroidné antireumatické liečivo s protizápalovým, analgetickým (pôsobiacim proti bolesti) a antipyretickým účinkom (znižujúcim horúčku). Používa sa na zmiernenie bolesti a na liečbu zápalových, degeneratívnych a metabolických reumatických ochorení.


Ketonal 100 mg/2 ml sa používa na liečbu posttraumatickej (poúrazovej) bolesti, pooperačnej bolesti, bolestivej menštruácie, bolesti kostí u pacientov s metastázami. Ďalej sa používa na liečbu reumatických ochorení, ako sú reumatoidná artritída (zápal kĺbov podobný reumatizmu), séronegatívna spondylartritída (zápal stavcových kĺbov) vrátane ankylozujúcej spondylitídy (zápal stavcov spojený so stuhnutím), psoriatická artritída (lupienkový zápal kĺbov), reaktívna artritída (reaktívny zápal kĺbov), dna, pseudodna (nepravá dna), osteoartritída (zápal kostí a kĺbov), extraartikulárny reumatizmus (mimokĺbový reumatizmus) ako je tendinitída (zápal šľachy), burzitída (zápal šľachového vačku), kapsulitída ramena (zápal puzdra ramenného kĺbu).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Ketonal 100 mg/2 ml


Nepoužívajte Ketonal 100 mg/2 ml

 • keď ste alergický (precitlivený) na ketoprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri časť 6. Čo Ketonal 100 mg/2 ml);

- keď sa u Vás v minulosti vyskytla astma, bronchospazmus (kŕče svalstva priedušiek), rinitída (senná nádcha), žihľavka alebo reakcie z precitlivenosti vyvolané podávaním ketoprofénu alebo iných liečiv s podobným účinkom, ako sú iné nesteroidné protizápalové liečivá alebo salicyláty (napr. kyselina acetylsalicylová);

- keď máte závažné zlyhávanie srdca;

- keď máte aktívne alebo opakovane sa vyskytujúce peptické vredy (vredy tráviaceho ústrojenstva) alebo krvácanie;

- keď ste náchylný ku krvácaniu;

- keď máte závažnú poruchu funkcie obličiek;

- keď máte závažnú poruchu funkcie pečene;

- keď ste v poslednom trimestri tehotenstva (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ketonalu 100 mg/2 ml

- ak ste starší pacient, pretože sa u Vás môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky spôsobené používaním nesteroidných protizápalových liečiv (napr. krvácanie v žalúdku alebo čreve). Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to aj bez varovných príznakov alebo aj keď ste v minulosti nemali ochorenie žalúdka alebo čreva. Z tohto dôvodu Vám Váš lekár predpíše najnižšiu možnú dávku Ketonalu 100 mg/2 ml.

 • ak súbežne užívate iné lieky zvyšujúce riziko žalúdočno-črevných ochorení (napr. lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú). Váš lekár Vám môže predpísať navyše liečbu chrániacu pred vyššie uvedenými žalúdočno-črevnými ochoreniami (napr. misoprostol alebo iné liečivá).

 • ak súbežne užívate lieky, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku vredov alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy alebo antikoagulanciá (lieky proti zrážaniu krvi, napr. warfarín), antiagregačné liečivá (liečivá znižujúce riziko tvorby krvnej zrazeniny, napr. klopidogrel, tiklopidín).

 • ak sa u Vás v minulosti vyskytli ochorenia žalúdka alebo čreva (napr. ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k opätovnému prepuknutiu choroby alebo jej zhoršeniu.

 • ak máte poruchu funkcie pečene, liečite sa diuretikami (močopudné lieky) po chirurgickom výkone. Váš lekár bude starostlivo sledovať funkciu Vašich obličiek a produkciu moču.

 • ak máte astmu spojenú s chronickou rinitídou (pretrvávajúcou sennou nádchou), chronickou sínusitídou (pretrvávajúcim zápalom prinosových dutín) a/alebo nosovými polypmi (nezhubné nádory na sliznici nosa), pretože je u Vás vyššie riziko výskytu alergických reakcií po užití kyseliny acetylsalicylovej a/alebo nesteroidných protizápalových liečiv. Podávanie týchto liekov môže vyvolať astmatický záchvat.

 • ak sa u Vás v minulosti vyskytla hypertenzia a/alebo srdcové zlyhanie, pretože liečba nesteroidnými protizápalovými liekmi môže spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy.

 • ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak požívate väčšie množstvo alkoholu alebo fajčíte

 • ak máte cukrovku alebo súbežne užívate lieky šetriace draslík, nakoľko je u Vás vyšie riziko výskytu hyperkaliémie (zvýšená hladina draslíka v krvi). Váš lekár Vám bude pravidelne kontrolovať hladinu draslíka v krvi.


Ak sa u Vás vyskytne po začatí liečby ketoprofénom krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Tak ako všetky nesteroidné protizápalové liečivá, aj ketoprofén môže maskovať prejavy infekčných chorôb.


V súvislosti s liečbou nesteroidnými protizápalovými liečivami boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída (zápal kože spojený s odlupovaním kože), Stevensov‑Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich boli smrteľné. Väčšina týchto kožných reakcií sa objavila v prvom mesiaci liečby. Liečba Ketonalom 100 mg/2 ml sa má preto ukončiť pri prvom výskyte reakcií z precitlivenosti, ako sú napr. kožné vyrážky alebo mukózne lézie (poškodenie sliznice).


Pri dlhodobej liečbe ketoprofénom môže Váš lekár vyžadovať častejšie sledovanie krvného obrazu, ako aj funkcie obličiek a pečene, obzvlášť ak ste starší pacient. Ak to bude potrebné Váš lekár Vám upraví dávku lieku.


Pred plánovanou operáciou sa má používanie Ketonalu 100 mg/2 ml prerušiť.


Lieky ako je Ketonal 100 mg/2 ml môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o Vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Používanie iných liekov

Ak používate alebo ste v poslednom čase používali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Počas liečby Ketonalom 100 mg/2 mlnesmiete užívať nasledujúce liečivá:

 • iné nesteroidné protizápalové liečivá alebo salicyláty (napr. kyselina salicylová) kvôli zvýšenému riziku krvácania v žalúdku alebo čreve a tvorbe vredov.

 • liečivá s protizrážavým účinkom (napr. heparín, warfarín) alebo liečivá zabraňujúce zhlukovaniu krvných doštičiek (klopidogrel, tiklopidín) kvôli zvýšenému riziku krvácania.

 • lítium (používané na liečbu psychických ochorení). Ketoprofén môže zosilniť účinok lítia.

 • vysoké dávky metotrexátu (liečivo na liečbu rakoviny a reumatických ochorení), kvôli riziku závažnej toxicity. Metotrexát a ketoprofén Vám budú podávať s odstupom minimálne 12 hodín, aby sa toto riziko minimalizovalo.


Pri užívaní nasledujúcich liečiv spolu s Ketonalom 100 mg/2 mlsa vyžaduje opatrnosť:

 • diuretiká (močopudné lieky), najmä ak pijete nedostatočné množstvá tekutín, pretože je u Vás vyššie riziko porúch funkcie obličiek.

 • ACE inhibítory a antagonisty angiotenzínu II (liečivá používané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení kvôli riziku zhoršenia funkcie obličiek.

 • metotrexát (liečivo na liečbu rakoviny a reumatických ochorení), i keď v nízkych dávkach, kvôli možnej toxicite.


O užívaní nasledujúcich liečiv spolu s Ketonalom 100 mg/2 mlrozhodne Váš lekár:

- antihypertenzíva (liečivá znižujúce krvný tlak), nakoľko ich účinok môže byť oslabený.

- trombolytiká (liečivá urýchľujúce rozpúšťanie zrazenín krvi). Súbežné užívanie môže zvýšiť riziko krvácania.

- inhibítory selektívneho vychytávania serotonínu (liečivá na liečbu depresie) kvôli zvýšenému riziku krvácania v žalúdku alebo čreve.

- Ak súbežne užívate cyklosporín je u Vás zvýšené riziko nefrotoxicity (toxicita obličiek).


Niektoré liečivá, ako sú soli draslíka, draslík šetriace diuretiká, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, nesteroidné protizápalové liečivá, heparíny, cyklosporín, takrolimus a trimetoprim môžu prispievať k výskytu hyperkaliémie (zvýšený obsah draslíka v krvi).


Ketoprofén môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tento liek môže nepriaznivo ovplyvniť tehotenstvo a/alebo vývoj Vášho plodu.

Ketonal 100 mg/2 ml sa nemá používať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva.

Ak ste v prvom alebo druhom trimestri tehotenstva a používate Ketonal 100 mg/2 ml, musíte používať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia. O veľkosti dávky a dĺžke liečby rozhodne Váš lekár.

Ak sa snažíte otehotnieť alebo máte problémy s otehotnením, tento liek by ste nemali dostávať, pretože znižuje plodnosť.

Ketonal 100 mg/2 ml sa nesmie podávať počas tretieho trimestra tehotenstva.


Nakoľko nie sú dostupné údaje o vylučovaní ketoprofénu do materského mlieka, neodporúča sa podávať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Počas liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ako sú závraty, ospalosť, kŕče alebo poruchy videnia. V takýchto prípadoch nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ketonalu 100 mg/2 ml

Ketonal 100 mg/2 ml obsahuje 12,3 obj. % (v/v) alkoholu. Každá 2 ml dávka obsahuje 0,2 g alkoholu. Ak máte poškodenie mozgu alebo mozgové ochorenie, ste tehotná alebo dojčíte alebo ak sa má liek podávať dieťaťu, Váš lekár rozhodne o ďalšom postupe.


3. AKO POUŽÍVAŤ Ketonal 100 mg/2 ml


Vždy používajte Ketonal 100 mg/2 ml presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti staršie ako 15 rokov:

Ketonal 100 mg/2 ml injekčný roztok jeurčený na vnútrosvalové alebo vnútrožilové použitie.


Vnútrosvalové použitie:

Odporúčané dávkovanie je 2 ml injekčného roztoku (jedna ampulka) jeden až dvakrát denne.

Ak je to potrebné, lekár Vám môže predpísať navyše iné liekové formy Ketonalu (určené na podávanie cez ústa, aplikáciu na kožu alebo zavádzanie do konečníka).

Váš lekár Vám môže zvýšiť dennú dávku Ketonalu na 200 mg alebo znížiť dávku na 100 mg.


Vnútrožilová infúzia:

Infúziu Ketonalu Vám podajú len v nemocničnom zariadení. Infúzia sa podáva 30 minút až 1 hodinu a maximálne 48 hodín. Maximálna dávka je 200 mg/24 hodín.


Prerušovaná vnútrožilová infúzia:

100 až 200 mg ketoprofénu sa pridá do 100 ml fyziologického roztoku a podáva sa 30 minút až 1 hodinu. Infúzia sa môže opakovať každých 8 hodín. Maximálna dávka je 200 mg/24 hodín.


Neprerušovaná vnútrožilová infúzia:

100 až 200 mg ketoprofénu sa pridá do 500 ml infúzneho roztoku (fyziologický roztok, Ringerov roztok s laktátom sodným, glukóza) a podáva sa 8 hodín. Podanie infúzie sa môže opakovať v 8 hodinových intervaloch. Maximálna dávka je 200 mg/24 hodín.


Ketoprofén sa môže kombinovať s centrálne pôsobiacimi analgetikami (lieky proti bolesti); môže sa v tej istej fľaši miešať s morfínom: 10-20 mg morfínu a 100-200 mg ketoprofénu sa pridajú do 500 ml fyziologického roztoku alebo Ringerovho roztoku s laktátom sodným. Podávanie sa môže opakovať v 8 hodinových intervaloch. Maximálna dávka je 200 mg/24 hodín.


Upozornenie

Ketoprofén sa nesmie miešať v tej istej fľaši s tramadolom, pretože sa tvoria zrazeniny. Infúzna fľaša s ketoprofénom sa musí obaliť tmavým papierom alebo hliníkovou fóliou, pretože ketoprofén je citlivý na svetlo.


Starší pacienti:

U starších pacientov je zvýšené riziko závažných vedľajších účinkov. Ak je používanie ketoprofénu nevyhnutné, Váš lekár Vám podá najnižšiu možnú dávku a bude Vás po začatí liečby sledovať.


Deti:

Liek nie je určený pre deti do 15 rokov.


Ak máte pocit, že účinok Ketonalu 100 mg/2 ml je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Spôsob podávania

Ketonal 100 mg/2 ml sa podáva do svalu vo forme injekcie alebo do žily vo forme infúzie.


Ak použijete viac Ketonalu 100 mg/2 mlako máte

Najčastejšie príznaky predávkovania ketoprofénom sú bolesti hlavy, závraty, ospanlivosť, nutkanie na vracanie, hnačka a bolesť brucha. Ak sa u Vás vyskytnú tieto príznaky, vyhľadajte svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Ketonal 100 mg/2 ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne. Sú uvedené nižšie a zoradené podľa častosti výskytu.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 ľudí)

 • nutkanie na vracanie, vracanie


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 1 000, ale menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • bolesť hlavy, závrat, ospanlivosť, únava

 • zápcha, hnačka, gastritída (zápal sliznice žalúdka)

 • vyrážka, svrbenie

 • opuch


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1 000 ľudí)

- hemoragická anémia (málokrvnosť spôsobená krvácaním), leukopénia (nízky počet bielych krviniek)

- rozmazané videnie

- hučanie v ušiach

- astma

- zápaly ústnej dutiny, peptický vred (vred v tráviacom systéme), kolitída (zápal čreva)

- hepatitída (zápal pečene), zvýšené hodnoty niektorých enzýmov a látok v krvi poukazujúce na poruchy funkcie pečene


Neznáme (častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

 • poruchy krvi, ako sú agranulocytóza (nedostatok bielych krviniek), trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek)

 • anafylaktické reakcie (ťažké alergické reakcie)

 • zmeny nálady

 • krvácanie alebo perforácia v žalúdočno-črevnom trakte, žalúdočno-črevný dyskomfort, bolesť žalúdka

 • srdcové zlyhanie

 • hypertenzia (vysoký krvný tlak)

 • kŕče svalstva priedušiek, senná nádcha

 • reakcie z precitlivenosti na svetlo, vypadávanie vlasov, žihľavka, angioedém (podkožný opuch), tvorba pľuzgierov na koži (vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy)

 • ochorenia obličiek ako sú náhle zlyhanie obličiek, špecifický zápal obličiek, nefrotický syndróm a zmeny v hodnotách testov funkcie obličiek, organické poškodenie obličiek, ktoré môže viesť k náhlemu zlyhaniu obličiek

 • bolesť a pocit pálenia v mieste podania


Vysoké dávky lieku a dlhodobá liečba môžu zvyšovať riziko arteriálnych trombotických príhod (ako je srdcový infarkt alebo porážka).


Vysoké dávky ketoprofénu môžu predĺžiť čas krvácania a spôsobiť epistaxiu (krvácanie z nosa) a pomliaždeniny.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Ketonal 100 mg/2 ml


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte Ketonal 100 mg/2 ml po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Ketonal 100 mg/2 mlobsahuje

- Liečivo je ketoprofén. Každé 2 ml injekčného roztoku obsahujú 100 mg ketoprofénu.

- Ďalšie zložky sú propylénglykol, etanol, benzylalkohol, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Ketonal 100 mg/2 mla obsah balenia

Ketonal 100 mg/2 ml je bezfarebný až mierne nažltlý číry roztok, takmer bez viditeľných častíc.


Ketonal 100 mg/2 ml je balený v ampulkách.

Veľkosť balenia: 5 alebo 10 ampuliek po 2 ml injekčného roztoku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2011.


6Ketonal 100 mg/2 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2013/00256


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ketonal 100 mg/2 ml

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každé 2 ml injekčného roztoku (1 ampulka) obsahujú 100 mg ketoprofénu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Popis: bezfarebný až mierne nažltlý číry roztok, takmer bez viditeľných častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ketoprofén je nesteroidné antireumatické liečivo s protizápalovým, analgetickým a antipyretickým účinkom. Je určený na zmiernenie niektorých symptómov bolesti a na liečbu zápalových, degeneratívnych a metabolických reumatických ochorení.


Ketonal 100 mg/2 ml injekčný roztok sa používa pri nasledujúcich indikáciách:


Bolesť:

- pooperačná bolesť

- bolestivá menštruácia

- bolesť kostí pri metastázach tumoru

- posttraumatická bolesť


Reumatické ochorenia:

- reumatoidná artritída

- séronegatívna spondylartritída (ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída, reaktívna artritída)

- dna, pseudodna

- osteoartritída

- extraartikulárny reumatizmus (tendinitída, burzitída, kapsulitída ramena)


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na parenterálne použitie.


Odporúčané dávkovanie:


Dospelí a deti staršie ako 15 rokov:


Intramuskulárne použitie:

Odporúčané intramuskulárne dávkovanie je jedna ampulka (100 mg) jeden až dvakrát denne.

Ak je to potrebné, liečba sa môže doplniť perorálnou, rektálnou alebo transdermalnou terapiou.

V závislosti od stavu pacienta sa môže denné dávkovanie Ketonalu zvýšiť na 200 mg alebo znížiť na 100 mg.


Intravenózna infúzia:

Infúzia Ketonalu sa má aplikovať len v nemocničnom zariadení. Infúzia sa má aplikovať 30 minút až 1 hodinu a maximálne 48 hodín. Maximálna dávka je 200 mg/24 hodín.


Intermitentná intravenózna infúzia:

100 až 200 mg ketoprofénu sa pridá do 100 ml fyziologického roztoku a aplikuje sa ½ až 1 hodinu. Opakovať sa môže každých 8 hodín. Maximálna dávka je 200 mg/24 hodín.


Kontinuálna intravenózna infúzia:

100 až 200 mg ketoprofénu sa pridá do 500 ml infúzneho roztoku (fyziologický roztok, Ringerov roztok s laktátom sodným, glukóza) a podáva sa 8 hodín. Opakovať sa môže v 8 hodinových intervaloch. Maximálna dávka je 200 mg/24 hodín.

Ketoprofén sa môže kombinovať s centrálne pôsobiacimi analgetikami; môže sa v tej istej fľaši miešať s morfínom: 10 ‑ 20 mg morfínu a 100 ‑ 200 mg ketoprofénu sa pridajú do 500 ml fyziologického roztoku alebo Ringerovho roztoku s laktátom sodným. Podávanie sa môže opakovať v 8 hodinových intervaloch. Maximálna dávka je 200 mg/24 hodín.


Upozornenie

Ketoprofén sa nesmie miešať v tej istej fľaši s tramadolom, pretože sa tvoria precipitáty. Infúzna fľaša s ketoprofénom sa musí obaliť tmavým papierom alebo hliníkovou fóliou, pretože ketoprofén je citlivý na svetlo.


Starší pacienti

U starších pacientov sa vo všeobecnosti odporúča, aby sa liečba začala nižšou dávkou dávkovacieho rozpätia a pokračovala najnižšou účinnou dávkou.


Pediatrickí pacienti

Dávkovanie nie je stanovené.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Ketoprofén je kontraindikovaný u pacientov s hypersenzitívnymi reakciami v anamnéze, ako sú bronchospazmus, astmatické záchvaty, rinitída, urtikária alebo iné typy alergických reakcií na ketoprofén, kyselinu acetylsalicylovú (ASA) a iné nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID).


Ketonal 100 mg/2 ml je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

Ketoprofén je tiež kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.


Ketoprofén je kontraindikovaný pri nasledujúcich stavoch:

- závažné zlyhanie srdca

- aktívny alebo rekurentný peptický vred/hemorágia (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania)

- hemoragická diatéza

- ťažké poškodenie funkcie pečene

- ťažké poškodenie funkcie obličiek.


Ketoprofén je kontraindikovaný v prípade cerebrovaskulárneho krvácania alebo akéhokoľvek iného aktívneho krvácania.


Ketoporofén sa nesmie podávať pacientom s poruchami hemostázy ani pri súbežne prebiehajúcej antikoagulačnej liečbe.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať používaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia perforácia:

Gastrointestinálne krvácanie, vredy a perforácia, ktoré môžu byť fatálne, sa zaznamenali kedykoľvek počas liečby ktorýmkoľvek NSAID, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo so závažnými gastrointestinálnymi príhodami v anamnéze alebo bez nich.


Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie stúpa so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze, obzvlášť ak bola komplikovaná hemorágiou alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U týchto pacientov sa má začať liečba s najnižšou možnou dávkou.

U takýchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť súčasné podávanie protektívnej liečby (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4.5).


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, hlavne starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä o gastrointestinálnom krvácaní), obzvlášť na začiatku liečby.


Opatrnosť je nevyhnutná u pacientov súbežne liečených liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko tvorby vredu alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá, ako napr. warfarín, selektívne inhibítory vychytávania serotonínu alebo salicyláty, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu ketoprofénu s iným NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.


Starší pacienti:

U starších pacientov je zvýšená frekvencia výskytu nežiaducich reakcií spôsobených užívaním NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.


Ak sa u pacienta liečeného ketoprofénom objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa musí ukončiť.


V súvislosti s liečbou NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. Liečba ketoprofénom sa má ukončiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo pri iných prejavoch precitlivenosti.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda). Neexistuje dostatok údajov, aby bolo možné vylúčiť takéto riziko pri používaní ketoprofénu.


Opatrenia


Pacienti s aktívnym peptickým vredom alebo s peptickým vredom v nedávnej minulosti.


Riziko gastrointestinálneho krvácania:

Relatívne riziko je zvýšené u osôb s nízkou telesnou hmotnosťou. Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo vredy, liečba sa musí ihneď ukončiť.

NSAID sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s gastrointestinálnymi ochoreniami v anamnéze (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k exacerbácii týchto ochorení (pozri časť 4.8).


U pacientov so zlyhaním srdca, cirhózou a nefrózou, u pacientov liečených diuretikami, u pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek, najmä ak ide o starších pacientov, sa musia na začiatku liečby dôkladne monitorovať renálne funkcie. U týchto pacientov môže podávanie ketoprofénu vyvolať pokles prietoku krvi obličkami spôsobený inhibíciou prostaglandínu, čo môže viesť k renálnej dekompenzácii.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym zlyhávaním srdca, nakoľko v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Tak ako pri všetkých NSAID, má sa dôkladne zvážiť liečba u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Podobné starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Tak ako pri všetkých NSAID podávaných počas prebiehajúceho infekčného ochorenia, aj protizápalový, analgetický a antipyretický účinok ketoprofénu môže maskovať bežné príznaky infekčných chorôb, ako je horúčka.


Používanie ketoprofénu sa neodporúča u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť, pretože NSAID môžu u žien znížiť fertilitu. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia kvôli infertilite, sa má zvážiť ukončenie liečby s NSAID.


U pacientov s astmou spojenou s chronickou rinitídou, chronickou sínusitídou a/alebo nosovými polypmi je vyššie riziko výskytu alergických reakcií po podaní kyseliny acetylsalicylovej a/alebo NSAID ako u bežnej skupiny pacientov. Podávanie tohto lieku môže vyvolať astmatický záchvat alebo bronchospazmus, hlavne u osôb alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (pozri časť 4.3).


U pacientov s abnormálnymi hodnotami funkčných pečeňových testov alebo s ochorením pečene v anamnéze sa majú pravidelne kontrolovať hladiny transamináz, najmä počas dlhodobej liečby.


U pacientov s poruchou funkcie pečene, u pacientov liečených diuretikami po chirurgickom výkone, ktorá zahŕňa hypovolémiu a najmä u starších pacientov je potrebné starostlivo sledovať produkciu moču a renálnu funkciu.


Tak ako pri inej dlhodobej liečbe nesteroidovými antireumatikami, liečba ketoprofénom si vyžaduje sledovanie krvného obrazu, ako aj hepatálnej a renálnej funkcie, najmä u starších pacientov. Ak je klírens kreatinínu pacienta nižší ako 0,33 ml/s (20 ml/min), dávku ketoprofénu je potrebné upraviť.


Hyperkaliémia:

Diabetom alebo súbežne podávanými liekmi šetriacimi draslík prehĺbená hyperkaliémia (pozri časť 4.5). V takomto prípade sa musia pravidelne monitorovať hladiny draslíka.


Ak je bolesť silná, môže sa ketoprofén podávať súbežne s derivátmi morfínu.


Ketoprofén sa má podávať s opatrnosťou u alkoholikov a fajčiarov.

Podávanie tohto lieku sa má prerušiť pred chirurgickým výkonom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ketonalu 100 mg/2 ml:

Liek obsahuje 12,3 obj. % (v/v) etanolu. Každá 2 ml dávka obsahuje 0,2 g etanolu, ktorý je škodlivý u pacientov trpiacich alkoholizmom. Táto skutočnosť sa musí vziať do úvahy u pacientov s poškodením mozgu alebo mozgovým ochorením, gravidných a dojčiacich žien a detí.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Iné NSAID (vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2) a vysoké dávky salicylátov

Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania.


Antikoagulanciá (heparín a warfarín) a antiagregačné lieky (napr. tiklopidín, klopidogrel)

Zvýšené riziko krvácania (pozri časť 4.4).

Ak nie je možné vyhnúť sa súbežnej liečbe, pacient má byť pozorne sledovaný.


Lítium

Riziko zvýšenia plazmatických hladín lítia, pričom niekedy sa v dôsledku zníženej renálnej eliminácie dosiahnu hladiny toxicity. Ak je to potrebné, majú sa počas liečby a po liečbe s NSAID dôkladne monitorovať plazmatické hladiny lítia a upraviť jeho dávkovanie.


Metotrexát v dávkach vyšších ako 15 mg/týždeň

Zvýšené riziko hematologickej toxicity metotrexátu, hlavne ak sa podáva vo vysokých dávkach (> 15 mg/týždeň). Riziko pravdepodobne súvisí s vytesňovaním metotrexátu z väzbových miest na proteíny, čím dochádza k zníženiu jeho renálneho klírensu.

Medzi prerušením alebo začatím liečby ketoprofénom a podaním metotrexátu sa má dodržať časový interval minimálne 12 hodín.


Kombinácie, ktoré si vyžadujú opatrnosť


Diuretiká

U pacientov a najmä dehydrovaných pacientov, ktorí užívajú diuretiká je vyššie riziko zníženého prietoku krvi obličkami spôsobeného inhibíciou prostaglandínu, čoho sekundárnym dôsledkom je renálne zlyhanie. Takýto pacienti majú byť pred začatím súbežnej liečby rehydrovaný a po začiatku liečby sa majú monitorovať renálne funkcie (pozri časť 4.4).


Inhibítory angiotenzín-kovertujúceho enzýmu (ACE inhibítory) a antagonisty angiotenzínu II

U pacientov s potlačenou renálnou funkciou (napr. u dehydrovaných alebo starších pacientov) môže súbežná liečba ACE inhibítormi alebo antagonistami angiotenzínu II a liečivami, ktoré inhibujú cyklooxygenázu zhoršiť renálnu funkciu, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania.


Metotrexát v dávkach nižších ako 15 mg/týždeň

Počas prvých týždňov kombinovanej liečby sa má raz týždenne kontrolovať krvný obraz. Ak sa spozoruje akákoľvek zmena renálnej funkcie alebo ak je pacient starší, monitorovanie má byť pravidelnejšie.


Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť


Antihypertenzíva (betablokátory, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, diuretiká)

Riziko oslabenia antihypertenzného účinku (inhibícia vazodilatačného účinku prostaglandínov s NSAID).


Trombolytiká

Zvýšené riziko krvácania.


Inhibítory selektívneho vychytávania serotonínu (SSRI):

Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Riziká spojené s hyperkaliémiou

Niektoré liečivá alebo terapeutické triedy majú potenciál prispievať k výskytu hyperkaliémie, t.j. soli draslíka, draslík šetriace diuretiká, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, NSAID, heparíny (s nízkou molekulovou hmotnosťou alebo nefrakcionované), cyklosporín, takrolimus a trimetoprim.

Výskyt hyperkaliémie môže závisieť od spoločného pôsobenia viacerých faktorov. Ak sa súbežne podávajú vyššie uvedené liečivá, riziko je väčšie.


Cyklosporín

Riziko aditívneho nefrotoxického účinku, najmä u starších osôb.


Riziká spojené s antiagregačným účinkom

Interakcie sa týkajú viacerých liečiv s antiagregačným účinkom: tirofiban, eptifibarid, abcixiab a iloprost. Súbežná liečba viacerými antiagregačnými liečivami zvyšuje riziko krvácania.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch gravidity. Absolutné riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre a postimplantačných strát a embryo-fetálnu letalitu. Naviac u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ketoprofén sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak ketoprofén užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

- kardiovaskulárnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou),

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligohydroamniónom,


matku a plod na konci gravidity:

- možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach,

- inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.


V dôsledku toho je ketoprofén kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.


Laktácia


Nie sú dostupné žiadne údaje o vylučovaní ketoprofénu do materského mlieka u ľudí. Ketoprofén sa neodporúča podávať dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti musia byť upozornení na možnosť výskytu somnolencie, závratov, kŕčov a porúch videnia a má sa im odporučiť, aby neviedli vozidlo ani neobsluhovali stroje, ak sa u nich tieto symptómy objavia.


4.8 Nežiaduce účinky


Klasifikácia očakávaných frekvencií nežiaducich účinkov:

Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


U dospelých boli počas liečby ketoprofénom hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: hemoragická anémia, leukopénia

Neznáme: agranulocytóza, trombocytopénia.


Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktické reakcie (vrátane šoku)


Psychické poruchy

Neznáme: zmeny nálady


Poruchy nervového systému

Menej časté: bolesť hlavy, závrat, somnolencia


Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie (pozri časť 4.4)


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: srdcové zlyhanie


Poruchy ciev

Neznáme: hypertenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: astma

Neznáme: bronchospazmus (hlavne u pacientov so známou precitlivenosťou na ASA a iné NSAID), rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, vracanie

Menej časté: obstipácia, diarea, gastritída

Zriedkavé: stomatitída, peptický vred, kolitída

Neznáme: gastrointestinálna hemorágia a perforácia, gastrointestinálny dyskomfort, bolesť žalúdka


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída, zvýšené hodnoty transamináz, zvýšená hodnota sérového bilirubínu spojená s hepatitídou


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, pruritus

Neznáme: fotosenzitívne reakcie, alopécia, urtikária, zhoršenie chronickej urtikárie, angioedém, bulózne erupcie zahŕňajúce Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu,


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: akútne renálne zlyhanie, tubulointersticiálna nefritída, nefrotický syndróm,

zadržiavanie vody/sodíka s možným výskytom edému, hyperkaliémie (pozri časti 4.4 a 4.5), organické poškodenie obličiek, ktoré môže viesť k akútnej renálnej insuficiencii: boli zaznamenané ojedinelé prípady akútnej tubulárnej nekrózy a renálnej papilárnej nekrózy


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: edém, únava

Neznáme: bolesť a pocit pálenia v mieste podania


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


U dospelých sú hlavnými príznakmi predávkovania bolesť hlavy, závrat, ospanlivosť, nauzea, diarea a bolesť brucha. V prípade závažnej intoxikácie sa pozorovala hypotenzia, respiračná depresia a gastrointestinálne krvácanie.

Pacient musí byť okamžite premiestnený na špecializovanú jednotku v nemocnici, kde môže začať symptomatická liečba.

Špecifické antidotum neexistuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antireumatikum, antiflogistikum, analgetikum

ATC kód: M01AE03


Mechanizmus účinku

Ketoprofén je nesteroidné antiflogistikum s protizápalovým, analgetickým a antipyretickým účinkom. Tieto účinky boli dokázané testami na laboratórnych zvieratách a in vitro testami. Na zvieracích modeloch zápalu sa ukázalo, že ketoprofén inhibuje syntézu prostaglandínov a leukotriénov inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy a čiastočne aj lipooxygenázy. Ketoprofén tiež inhibuje syntézu bradykinínu a stabilizuje membrány lyzozómov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Priemerná plazmatická koncentrácia 5 minút po intravenóznom podaní formou infúzie a 4 minúty po ukončení podávania je 26,4 ± 5,4 mikrogramov/ml. Biologická dostupnosť je 90 %.


Distribúcia

99 % ketoprofénu sa viaže na bielkoviny v plazme, predovšetkým na albumínovú frakciu. Distribučný objem v tkanivách je 0,1 až 0,2 l/kg. Ketoprofén penetruje do synoviálnej tekutiny. Tri hodiny po podaní 100 mg je plazmatická koncentrácia ketoprofénu približne 3 mikrogramy/ml a koncentrácia v synoviálnej tekutine 1,5 mikrogramov/ml. Po deviatich hodinách je plazmatická koncentrácia 0,3 mikrogramy/ml a koncentrácia v synoviálnej tekutine 0,8 mikrogramov/ml. Z toho vyplýva, že ketoprofén pomaly penetruje do synoviálnej tekutiny a tiež sa z nej pomaly eliminuje, zatiaľ čo plazmatická koncentrácia klesá ďalej. Koncentrácie v rovnovážnom stave sa dosiahnu po 24 hodinách od podania ketoprofénu. U starších pacientov, sa koncentrácie v rovnovážnom stave dosiahnu po 8,7 hodinách a rovnajú sa 6,3 mikrogramov/ml.

Po podaní jednorazovej intramuskulárnej dávky 100 mg ketoprofénu, boli sérové koncentrácie ketoprofénu detegovateľné v sére a cerebrospinálnej tekutine po 15 minútach. Maximálne plazmatické koncentrácie ketoprofénu sa dosiahli v priebehu 2 hodín (1,3 mikrogramov/ml).


Metabolizmus a eliminácia

Ketoprofén sa masívne metabolizuje v pečeni prostredníctvom hepatálnych mikrozomálnych enzýmov. Viaže sa na kyselinu glukurónovú a z tela sa eliminuje vo forme glukuronidu. Po perorálnom podaní je plazmatický klírens 1,16 ml/min/kg. Kvôli rýchlemu metabolizmu je biologický polčas len dve hodiny. Až 80 % ketoprofénu sa vylučuje močom, prevažne (viac ako 90 %) vo forme gukuronidu ketoprofénu a približne 10 % sa vylučuje stolicou. U pacientov s renálnou insuficienciou sa ketoprofén vylučuje pomalšie a jeho biologický polčas je predĺžený o hodinu. U pacientov s hepatálnou insuficienciou sa môže ketoprofén akumulovať v tkanivách. Jeho metabolizmus a eliminácia sú u starších pacientov pomalšie, čo však má klinický význam iba u pacientov so zníženou renálnou funkciou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

LD50ketoprofénu je po perorálnom podaní u myší 360 mg/kg, u potkanov 160 mg/kg a u morčiat približne 1300 mg/kg. LD50ketoprofénu je viacnásobne vyššia ako u indometacínu.


Toxicita po opakovaných dávkach

Potkanom sa podávali perorálne dávky 2 mg, 6 mg alebo 18 mg ketoprofénu na kg telesnej hmotnosti počas 4 týždňov. Medzi 6.‑30. dňom, 10 % zvierat, ktoré dostávali dávku 18 mg/kg, zahynulo a u niektorých bola zistená ulcerácia intestinálnej sliznice. U psov, tie isté dávky ketoprofénu vyvolali len intestinálnu ulceráciu, žiadne zviera neuhynulo. Zo zvierat, ktoré dostávali 6 mg indometacínu na kg telesnej hmotnosti, polovica uhynula; všetky zvieratá, ktoré dostávali dávku 18 mg/kg telesnej hmotnosti, uhynuli.

V štúdii trvajúcej 6 mesiacov, sa potkanom podávala perorálna dávka 3 mg, 6 mg alebo 9 mg na kg telesnej hmotnosti denne. Po 9. týždni uhynulo 53 % samcov potkanov, ktorí dostávali dávku 6 mg/kg a taktiež 67 % samcov a 20 % samíc potkanov, ktorí dostávali dávku 9 mg/kg. U zvierat, ktoré dostávali dávku 9 mg/kg sa plazmatická koncentrácia všetkých bielkovín znížila a hmotnosť sleziny a pečene sa zvýšila. Histopatologické analýzy tkanív zvierat, ktoré prežili, nepreukázali žiadne charakteristické patologické zmeny.


Karcinogenita, mutagenita a vplyv na fertilitu

Dlhodobejšie štúdie toxicity u myší, ktoré dostávali dennú perorálnu dávku až do 32 mg ketoprofénu na kg telesnej hmotnosti, nepotvrdili karcinogénny účinok liečiva. Nebola potvrdená ani mutagenita v Amesovom teste. Ketoprofén neovplyvňoval fertilitu samcov potkanov, ktorí dostávali dávku až do 9 mg/kg/deň. U samíc potkanov, ktoré dostávali dennú dávku 6 mg alebo 9 mg ketoprofénu na kg telesnej hmotnosti, sa znížil počet implantačných miest. U samcov potkanov a u psov bola zistená abnormálna spermatogenéza. U psov a samcov opíc, ktorí dostávali vysoké dávky ketoprofénu sa pozorovalo zníženie hmotnosti semenníkov.


Teratogenita

U myší, ktoré dostávali dávku až do 12 mg ketoprofénu/kg/deň a u potkanov, ktorí dostávali dávku až do 9 mg/kg/deň, nebol pozorovaný žiaden teratogénny účinok alebo ovplyvnenie plodu. Dávky ketoprofénu, ktoré boli toxické pre samice králika, poškodili plod, ale nemali teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


propylénglykol, etanol, benzylalkohol, hydroxid sodný, voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Ketoprofén sa nesmie miešať v tej istej fľaši s tramadolom, pretože sa tvoria precipitáty. Infúzna fľaša s ketoprofénom sa musí obaliť tmavým papierom alebo hliníkovou fóliou, pretože ketoprofén je citlivý na svetlo.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: jantárová sklenená ampulka s 1 žltým kódovacím krúžkom a červeným bodom.

Vonkajší obal: papierová škatuľka a písomná informácia pre používateľov.


Veľkosť balenia: 5 alebo 10 ampuliek s obsahom 2 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Infúzia ketoprofénu je určená len na použitie v nemocničnom zariadení.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0599/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


12.8.1994/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013

11Ketonal 100 mg/2 ml