+ ipil.sk

Ketonal DUO 150 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2012/01383


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ketonal DUO 150 mg

tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním

ketoprofén


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ketonal Duo 150 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Ketonal Duo 150 mg

3. Ako užívať Ketonal Duo 150 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ketonal Duo 150 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ketonal Duo 150 mg a na čo sa používa


Ketonal Duo 150 mg je liek obsahujúci liečivo ketoprofén. Ketoprofén je nesteroidné antireumatické liečivo s protizápalovým, analgetickým (pôsobiacim proti bolesti) a antipyretickým (znižujúcim horúčku) účinkom. Používa sa na zmiernenie bolesti a liečbu zápalových, degeneratívnych a metabolických reumatických ochorení.


Ketonal Duo 150 mg sa používa na liečbu posttraumatickej (poúrazovej) bolesti, pooperačnej bolesti, bolestivej menštruácie, bolesti kostí pri metastázach nádoru. Ďalej sa používa na liečbu reumatických ochorení, ako sú reumatoidná artritída (ochorenie spôsobujúce zápal kĺbov vedúce k deformáciám a stuhnutosti kĺbov), séronegatívna spondylartritída (zápal stavcových kĺbov) vrátane ankylozujúcej spondylitídy (typ zápalu, ktorý spôsobuje bolesť a stuhnutosť stavcov), psoriatickej artritídy (lupienkového zápalu kĺbov), reaktívnej artritídy (reaktívneho zápalu kĺbov), dny, pseudodny (nepravej dny), artróza (ochorenie kĺbov sprevádzané poruchou funkcie kĺbov, bolesťou a zápalom), extraartikulárneho reumatizmu (mimokĺbového reumatizmu) ako je tendinitída (zápal šľachy), burzitída (zápal šľachového vačku), kapsulitída ramena (zápal puzdra ramenného kĺbu).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Ketonal Duo 150 mg


Neužívajte Ketonal Duo 150 mg

- ak ste alergický na ketoprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.;

- keď sa u vás v minulosti vyskytla astma, bronchospazmus (kŕče svalstva priedušiek), rinitída (senná nádcha), žihľavka alebo reakcie z precitlivenosti vyvolané podávaním ketoprofénu alebo iných liečiv s podobným účinkom, ako sú iné nesteroidné protizápalové liečivá alebo salicyláty (napr. kyselina acetylsalicylová);

- keď máte závažné zlyhávanie srdca;

- keď máte aktívne alebo opakovane sa vyskytujúce peptické vredy (vredy tráviaceho ústrojenstva) alebo krvácanie;

- keď sa u vás v minulosti po liečbe nesteroidnými protizápalovými liečivami vyskytlo krvácanie v žalúdku alebo čreve, prípadne došlo k prasknutiu čreva;

- keď ste náchylný na krvácanie;

- keď máte závažnú poruchu funkcie obličiek;

- keď máte závažnú poruchu funkcie pečene;

- keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Ketonal Duo 150 mg

- ak ste starší pacient, pretože sa u vás môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky spôsobené užívaním nesteroidných protizápalových liečiv (napr. krvácanie v žalúdku alebo čreve). Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to aj bez varovných príznakov alebo aj keď ste v minulosti nemali ochorenie žalúdka alebo čreva. Z tohto dôvodu vám váš lekár predpíše najnižšiu možnú dávku Ketonalu Duo 150 mg.

 • ak súbežne užívate iné lieky zvyšujúce riziko žalúdočno-črevných ochorení (napr. lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú). Váš lekár vám môže predpísať navyše liečbu chrániacu pred vyššie uvedenými žalúdočno-črevnými ochoreniami (napr. misoprostol alebo iné liečivá).

 • ak súbežne užívate lieky, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku vredov alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy alebo antikoagulanciá (lieky proti zrážaniu krvi, napr. warfarín), antiagregačné liečivá (liečivá znižujúce riziko tvorby krvnej zrazeniny, napr. klopidogrel, tiklopidín).

 • ak sa u vás v minulosti vyskytli ochorenia žalúdka alebo čreva (napr. ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k opätovnému prepuknutiu choroby alebo jej zhoršeniu.

 • ak máte poruchu funkcie pečene a/alebo obličiek, liečite sa diuretikami (močopudné lieky) po chirurgickom výkone. Váš lekár bude starostlivo sledovať funkciu vašich obličiek a produkciu moča.

 • ak máte astmu spojenú s chronickou rinitídou (pretrvávajúcou nádchou), chronickou sínusitídou (pretrvávajúcim zápalom prinosových dutín) a/alebo nosovými polypmi (nezhubnými nádormi na sliznici nosa), pretože je u vás vyššie riziko výskytu alergických reakcií po užití kyseliny acetylsalicylovej a/alebo nesteroidných protizápalových liečiv. Podávanie týchto liekov môže vyvolať astmatický záchvat.

 • ak sa u vás v minulosti vyskytla hypertenzia a/alebo srdcové zlyhanie, pretože liečba nesteroidnými protizápalovými liečivami môže spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy.

 • ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak požívate väčšie množstvo alkoholu alebo fajčíte.


Lieky, ako je Ketonal Duo 150 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že je u vás toto riziko vyššie (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu, alebo ste fajčiar), poraďte sa o vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak sa u vás vyskytne po začatí liečby ketoprofénom krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Ak sa u vás počas liečby objaví rozmazané videnie, poraďte sa so svojím lekárom.


Tak ako všetky nesteroidné protizápalové lieky, aj ketoprofén môže maskovať prejavy infekčných chorôb.


V súvislosti s liečbou nesteroidnými protizápalovými liekmi boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída (zápal kože spojený s odlupovaním kože), Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich boli smrteľné. Väčšina týchto kožných reakcií sa objavila v prvom mesiaci liečby. Liečba Ketonalom Duo 150 mg sa má preto ukončiť pri prvom výskyte reakcií z precitlivenosti, ako sú napr. kožné vyrážky alebo mukózne lézie (poškodenie sliznice).


Pri dlhodobej liečbe ketoprofénom môže váš lekár vyžadovať častejšie sledovanie krvného obrazu, ako aj funkcie obličiek a pečene, najmä, ak ste starší pacient. Ak to bude potrebné váš lekár vám upraví dávku lieku.


Pred plánovanou operáciou sa má užívanie Ketonalu Duo 150 mg prerušiť.


Iné lieky a Ketonal Duo 150 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Počas liečby Ketonalom Duo 150 mg nesmiete užívať nasledujúce liečivá:

 • iné nesteroidné protizápalové liečivá alebo salicyláty (napr. kyselina salicylová) kvôli zvýšenému riziku krvácania v žalúdku alebo čreve a tvorbe vredov.

 • Liečivá s protizrážavým účinkom (napr. heparín, warfarín) alebo liečivá zabraňujúce zhlukovaniu krvných doštičiek (klopidogrel, tiklopidín) kvôli zvýšenému riziku krvácania.

 • lítium (používané na liečbu psychických ochorení). Ketoprofén môže zosilniť účinok lítia.

 • vysoké dávky metotrexátu (liečivo na liečbu rakoviny a reumatických ochorení), kvôli riziku závažnej toxicity.


Pri užívaní nasledujúcich liečiv spolu s Ketonalom Duo 150 mg sa vyžaduje opatrnosť:

 • diuretiká (močopudné lieky), najmä ak pijete nedostatočné množstvá tekutín, pretože je u vás vyššie riziko porúch funkcie obličiek.

 • ACE inhibítory a antagonisty angiotenzínu II (liečivá používané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení kvôli riziku zhoršenia funkcie obličiek.

 • Metotrexát (liečivo na liečbu rakoviny a reumatických ochorení), i keď v nízkych dávkach, kvôli možnej toxicite.

 • kortikosteroidy a pentoxyfylín kvôli možnému riziku krvácania.


O užívaní nasledujúcich liečiv spolu s Ketonalom Duo 150 mg rozhodne váš lekár:

- antihypertenzíva (liečivá znižujúce krvný tlak), nakoľko ich účinok môže byť oslabený.

- trombolytiká (liečivá urýchľujúce rozpúšťanie zrazenín krvi). Súbežné užívanie môže zvýšiť riziko krvácania.

- inhibítory selektívneho vychytávania serotonínu (liečivá na liečbu depresie) kvôli zvýšenému riziku krvácania v žalúdku alebo čreve.

- probenecid (liek na liečbu dny) kvôli zvýšeniu rizika porúch funkcie obličiek.


Ketoprofén môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení.


Ketonal Duo 150 mg a jedlo a nápoje

Jedlo neovplyvňuje účinok Ketonalu Duo 150 mg tvrdé kapsuly.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek môže nepriaznivo ovplyvniť tehotenstvo a/alebo vývoj vášho plodu. Ketonal Duo 150 mg sa nemá užívať počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva.

Ak ste v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a užívate Ketonal Duo 150 mg, budete užívať nízke dávky a liečba bude čo najkratšia. O veľkosti dávky a dĺžke liečby rozhodne váš lekár.

Ak sa snažíte otehotnieť alebo máte problémy s otehotnením, neužívajte tento liek, pretože znižuje plodnosť.

Ketonal Duo 150 mg sa nesmie užívať počas posledných troch mesiacov tehotenstva.


Nakoľko nie sú dostupné údaje o vylučovaní ketoprofénu do materského mlieka, neodporúča sa užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Počas liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ako sú závraty, ospalosť alebo kŕče. V takýchto prípadoch nesmiete viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.


Ketonal Duo 150 mg obsahuje laktózu

Ketonal Duo 150 mg obsahuje laktózu (pozri časť 6. Čo Ketonal Duo 150 mg obsahuje). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Ketonal Duo 150 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti staršie ako 15 rokov:

Odporúčaná dávka je jedna kapsula Ketonalu Duo 150 mgdenne.


Maximálna denná dávka ketoprofénu je 200 mg.Túto dávku nesmiete prekročiť.


Starší pacienti:

U starších pacientov je zvýšené riziko závažných vedľajších účinkov. Ak je užívanie ketoprofénu nevyhnutné, váš lekár vám predpíše najnižšiu možnú dávku a bude vás po začatí liečby sledovať kvôli možnému krvácaniu v žalúdku alebo čreve. Váš lekár vám môže predpísať iné liekové formy Ketonalu v nižších dávkach.


Deti:

Liek nie je určený pre deti do 15 rokov.


Ak máte pocit, že účinok Ketonalu Duo 150 mgje priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Spôsob podávania

Ketonal Duo 150 mgsa majú užívať s jedlom alebo bez jedla, majú sa prehĺtať celé a zapiť aspoň 100 ml vody alebo mlieka. V rovnakom čase môžete užívať aj antacidá (lieky používané na zníženie kyslosti v žalúdku), ktoré znižujú možné vedľajšie účinky ketoprofénu na tráviaci systém.


Ak užijete viac Ketonalu Duo 150 mg ako máte

Ak ste užili príliš veľa Ketonalu Duo 150 mg, ihneď vyhľadajte svojho lekára. Najčastejšie príznaky predávkovania sú nutkanie na vracanie, vracanie, ospanlivosť, vykašliavanie krvi, poruchy vedomia, kŕče, bolesť žalúdka, čierna stolica, poruchy funkcie obličiek, zlyhanie obličiek a poruchy dýchania.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne. Sú uvedené nižšie a zoradené podľa častosti výskytu.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 ľudí)

- poruchy trávenia, nutkanie na vracanie, vracanie, bolesť brucha


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 1 000, ale menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • bolesť hlavy, závrat, ospanlivosť, únava

 • zápcha, hnačka, nadúvanie, gastritída (zápal sliznice žalúdka)

 • vyrážka, svrbenie

 • opuch


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1 000 ľudí)

- hemoragická anémia (málokrvnosť spôsobená krvácaním)

- parestézia (pocit tŕpnutia)

- rozmazané videnie

- hučanie v ušiach

- astma

- zápaly ústnej dutiny, peptický vred (vred v tráviacom systéme)

- hepatitída (zápal pečene), zvýšené hodnoty niektorých enzýmov a látok v krvi poukazujúce na poruchy funkcie pečene

- zvýšenie telesnej hmotnosti


Neznáme (častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

 • poruchy krvi, ako sú agranulocytóza (nedostatok bielych krviniek), trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek), zlyhanie kostnej drene

 • anafylaktické reakcie (ťažké alergické reakcie)

 • zmeny nálady

 • kŕče, dyzgeúzia (porucha trávenia)

 • srdcové zlyhanie

 • hypertenzia (vysoký krvný tlak), vazodilatácia (rozšírenie ciev)

 • kŕče svalstva priedušiek, senná nádcha

 • zhoršenie kolitídy (zápal čreva) a Crohnovej choroby (zápalové ochorenie tráviacej trubice), krvácanie alebo perforácia v žalúdku alebo čreve

 • reakcie z precitlivenosti na svetlo, vypadávanie vlasov, žihľavka, angioedém (podkožný opuch), tvorba pľuzgierov na koži (vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy)

 • ochorenia obličiek ako sú náhle zlyhanie obličiek, špecifický zápal obličiek, nefrotický syndróm a zmeny v hodnotách testov funkcie obličiek


Vysoké dávky lieku a dlhodobá liečba môžu zvyšovať riziko arteriálnych trombotických príhod (ako je srdcový infarkt alebo porážka).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Ketonal Duo 150 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ketonal Duo 150 mg obsahuje

- Liečivo je ketoprofén. Každá tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním obsahuje 150 mg ketoprofénu.

- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón, sodná soľ kroskarmelózy, polysorbát 80, Eudragit RS 30D - disperzia metakrylátového kopolyméru RS 30 %, Eudragit RL 30D - disperzia metakrylátového kopolyméru RL 30 %, trietylcitrát, mastenec, žltý oxid železitý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, želatína, indigokarmín E 132, oxid titaničitý E 171.


Ako vyzerá Ketonal Duo 150 mg a obsah balenia

Ketonal Duo 150 mg sú modro-biele priehľadné kapsuly, obsahujúce pelety bielej a žltej farby.


Ketonal Duo 150 mg je balený v blistroch po 20 alebo 30 tvrdých kapsúl s riadeným uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 05/2012.


6Ketonal DUO 150 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2012/01383


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ketonal DUO 150 mg

tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje 150 mg ketoprofénu vo forme peliet s riadeným uvoľňovaním.

Ketonal Duo 150 mg v novej liekovej forme sa líši od klasických kapsúl rozdielnym uvoľňovaním liečiva. Kapsuly obsahujú dva typy peliet, štandardné (biele) a obalené (žlté). Ketoprofén sa rýchlo uvoľňuje z bielych peliet (60 % obsahu kapsuly) a pomaly z obalených peliet (40 % obsahu kapsuly), čo znamená, že kapsuly majú okamžitý aj predĺžený účinok.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním


Vrchnák kapsuly je modrý a telo priehľadné, kapsula je naplnená bielymi a žltými peletami.

Kapsuly obsahujú ketoprofén vo forme peliet s riadeným uvoľňovaním.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ketoprofén je nesteroidné antireumatické liečivo s protizápalovým, analgetickým a antipyretickým účinkom. Je určený na symptomatickú liečbu zápalových, degeneratívnych a metabolických reumatických ochorení a na zmiernenie niektorých symptómov bolesti.


Ketonal Duo 150 mg sa používa pri nasledujúcich indikáciách:


Reumatické ochorenia:

- reumatoidná artritída

- séronegatívna spondylartritída (ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída, reaktívna artritída)

- dna, pseudodna

- artróza (osteoartritída)

- extraartikulárny reumatizmus (tendinitída, burzitída, kapsulitída ramena)


Bolesť:

- posttraumatická bolesť

- pooperačná bolesť

- bolestivá menštruácia

- bolesť kostí pri metastázach tumoru


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Odporúčané dávkovanie:


Dospelí a deti staršie ako 15 rokov:

Zvyčajná dávka je jedna 150 mg kapsula Ketonalu Duo raz denne.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


Maximálna denná dávka ketoprofénu je 200 mg.


Pred začiatkom liečby Ketonalom Duo dávkou 150 mg denne je potrebné starostlivo zvážiť pomer rizika a prínosu. Neodporúča sa podávať dávky vyššie ako je maximálna denná dávka (pozri tiež časť 4.4).


Ketonal Duo kapsuly sa majú užívať s jedlom alebo bez jedla a zapiť minimálne 100 ml vody alebo mlieka.

Kapsuly sa môžu užívať spolu s antacidami, aby sa redukovala možnosť výskytu nežiaducich účinkov ketoprofénu v tráviacom trakte.


Starší pacienti

U starších pacientov je zvýšené riziko závažnych následkov nežiaducich účinkov a preto ak je liečba nesteroidnými protizápalovými liečivami (NSAID) nevyhnutná, majú užívať najnižšiu dávku a je potrebné sledovať, či počas prvých 4 týždňov liečby NSAID nedôjde ku gastrointestinálnemu krvácaniu.


Deti

Dávkovanie nie je určené.


4.3 Kontraindikácie


Ketoprofén je kontraindikovaný u pacientov s hypersenzitívnymi reakciami v anamnéze, ako sú bronchospazmus, astmatické záchvaty, rinitída, urtikária alebo iné typy alergických reakcií na ketoprofén, kyselinu acetylsalicylovú (ASA) a iné NSAID.

U týchto pacientov sa zaznamenali závažné, zriedkavo fatálne, anafylaktické reakcie (pozri časť 4.8).


Ketonal Duo 150 mg je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

Ketoprofén je tiež kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.


Ketoprofén je kontraindikovaný pri nasledujúcich stavoch:

- závažné zlyhanie srdca

- aktívny alebo rekurentný peptický vred/hemorágia (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania)

- gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia vo vzťahu k predchádzajúcej liečbe s NSAID v anamnéze

- hemoragická diatéza

- ťažké poškodenie funkcie pečene

- ťažké poškodenie funkcie obličiek.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.


Opatrnosť je nevyhnutná u pacientov súbežne liečených liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko tvorby vredu alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá, ako napr. warfarín, selektívne inhibítory vychytávania serotonínu alebo antikoagulanciá, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu ketoprofénu s iným NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia perforácia:

Gastrointestinálne krvácanie, vredy a perforácia, ktoré môžu byť fatálne, sa zaznamenali kedykoľvek počas liečby ktorýmkoľvek NSAID, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo so závažnými gastrointestinálnymi príhodami v anamnéze alebo bez nich.


Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie stúpa so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze, obzvlášť ak bola komplikovaná hemorágiou alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U týchto pacientov sa má začať liečba s najnižšou možnou dávkou.

U takýchto pacientov a tiež u pacientov vyžadujúcich súčasnú liečbu nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných látok zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť súčasné podávanie protektívnej liečby (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4.5).


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, hlavne starší pacienti, majú informovať o akýchkoľvek nezvyčajných abdominálnych príznakoch (najmä o gastrointestinálnom krvácaní), obzvlášť na začiatku liečby.


Starší pacienti

U starších pacientov je zvýšená frekvencia výskytu nežiaducich reakcií spôsobených užívaním NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.


Ak sa u pacienta liečeného ketoprofénom objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa musí ukončiť.


V súvislosti s liečbou NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. Liečba ketoprofénom sa má ukončiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo pri iných prejavoch precitlivenosti.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda). Neexistuje dostatok údajov, aby bolo možné vylúčiť takéto riziko pri používaní ketoprofénu.


Opatrenia


Pacienti s aktívnym peptickým vredom alebo s peptickým vredom v nedávnej minulosti.


NSAID sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s gastrointestinálnymi ochoreniami v anamnéze (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k exacerbácii tohto ochorenia (pozri časť 4.8).


U pacientov so zlyhaním srdca, cirhózou a nefrózou, u pacientov liečených diuretikami, u pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek, najmä ak ide o starších pacientov, sa musia na začiatku liečby dôkladne monitorovať renálne funkcie. U týchto pacientov môže podávanie ketoprofénu vyvolať pokles prietoku krvi obličkami spôsobený inhibíciou prostaglandínu, čo môže viesť k renálnej dekompenzácii.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym zlyhávaním srdca, nakoľko v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Tak ako pri všetkých NSAID podávaných počas prebiehajúceho infekčného ochorenia, aj protizápalový, analgetický a antipyretický účinok ketoprofénu môže maskovať bežné príznaky infekčných chorôb, ako je horúčka.


U pacientov s poruchou funkcie pečene, u pacientov liečených diuretikami po chirurgickom výkone, ktorá zahŕňa hypovolémiu a najmä u starších pacientov je potrebné starostlivo sledovať produkciu moču a renálnu funkciu.


U pacientov s abnormálnymi hodnotami funkčných pečeňových testov alebo s ochorením pečene v anamnéze sa majú pravidelne kontrolovať hladiny transamináz, najmä počas dlhodobej liečby.

Pri liečbe ketoprofénom boli popísané zriedkavé prípady výskytu žltačky a hepatitídy.


Tak ako pri inej dlhodobej liečbe nesteroidovými antireumatikami, liečba ketoprofénom si vyžaduje sledovanie krvného obrazu, ako aj hepatálnej a renálnej funkcie, najmä u starších pacientov. Ak je klírens kreatinínu pacienta nižší ako 0,33 ml/s (20 ml/min), dávku ketoprofénu je potrebné upraviť.


Používanie ketoprofénu sa neodporúča u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť, pretože NSAID môžu u žien znížiť fertilitu. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia kvôli infertilite, sa má zvážiť ukončenie liečby s NSAID.


U pacientov s astmou spojenou s chronickou rinitídou, chronickou sínusitídou a/alebo nosovými polypmi je vyššie riziko výskytu alergických reakcií po podaní kyseliny acetylsalicylovej a/alebo NSAID ako u bežnej skupiny pacientov. Podávanie tohto lieku môže vyvolať astmatický záchvat alebo bronchospazmus, hlavne u osôb alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (pozri časť 4.3).


Tak ako pri všetkých NSAID, má sa dôkladne zvážiť liečba u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením. Podobné starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Ak sa vyskytnú poruchy videnia, ako je rozmazané videnie, má sa liečba ukončiť.


Ketoprofén sa má podávať s opatrnosťou u alkoholikov.

Podávanie tohto lieku sa má prerušiť pred chirurgickým výkonom.


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Iné NSAID (vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2) a vysoké dávky salicylátov

Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania.


Antikoagulanciá (heparín a warfarín) a antiagregačné lieky (napr. tiklopidín, klopidogrel)

Zvýšené riziko krvácania (pozri časť 4.4).

Ak nie je možné vyhnúť sa súbežnej liečbe, pacient má byť pozorne sledovaný.


Lítium

Riziko zvýšenia plazmatických hladín lítia, pričom niekedy sa v dôsledku zníženej renálnej eliminácie dosiahnu hladiny toxicity. Ak je to potrebné, majú sa počas liečby a po liečbe s NSAID dôkladne monitorovať plazmatické hladiny lítia a upraviť jeho dávkovanie.


Metotrexát v dávkach vyšších ako 15 mg/týždeň

Zvýšené riziko hematologickej toxicity metotrexátu, hlavne ak sa podáva vo vysokých dávkach (> 15 mg/týždeň). Riziko pravdepodobne súvisí s vytesňovaním metotrexátu z väzbových miest na proteíny, čím dochádza k zníženiu jeho renálneho klírensu.


Kombinácie, ktoré si vyžadujú opatrnosť


Diuretiká

U pacientov a najmä dehydrovaných pacientov, ktorí užívajú diuretiká je vyššie riziko zníženého prietoku krvi obličkami spôsobeného inhibíciou prostaglandínu, čoho sekundárnym dôsledkom je renálne zlyhanie. Takýto pacienti majú byť pred začatím súbežnej liečby rehydrovaný a po začiatku liečby sa majú monitorovať renálne funkcie (pozri časť 4.4).


Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory) a antagonisty angiotenzínu II

U pacientov s potlačenou renálnou funkciou (napr. u dehydrovaných alebo starších pacientov) môže súbežná liečba ACE inhibítormi alebo antagonistami angiotenzínu II a liečivami, ktoré inhibujú cyklooxygenázu zhoršiť renálnu funkciu, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania.


Metotrexát v dávkach nižších ako 15 mg/týždeň

Počas prvých týždňov kombinovanej liečby sa má raz týždenne kontrolovať krvný obraz. Ak sa spozoruje akákoľvek zmena renálnej funkcie alebo ak je pacient starší, monitorovanie má byť pravidelnejšie.


Kortikosteroidy

Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).


Pentoxyfylín

Zvýšené riziko krvácania. Vyžaduje sa častejšie sledovanie klinického stavu a kontrola času krvácania.


Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť


Antihypertenzíva (betablokátory, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, diuretiká):

Riziko oslabenia antihypertenzného účinku (inhibícia vazodilatačného účinku prostaglandínov s NSAID).


Trombolytiká

Zvýšené riziko krvácania.


Inhibítory selektívneho vychytávania serotonínu (SSRI)

Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Probenecid

Súbežné podávanie probenecidu môže výrazne znížiť plazmatický klírens ketoprofénu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch gravidity. Absolutné riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre a postimplantačných strát a embryo-fetálnu letalitu. Naviac u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ketoprofén sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak ketoprofén užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

- kardiovaskulárnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou),

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligohydroamniónom,


matku a plod na konci gravidity:

- možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach,

- inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.


V dôsledku toho je ketoprofén kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.


Laktácia


Nie sú dostupné žiadne údaje o vylučovaní ketoprofénu do materského mlieka u ľudí. Ketoprofén sa neodporúča podávať dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti musia byť upozornení na možnosť výskytu somnolencie, závratov alebo kŕčov a má sa im odporučiť, aby neviedli vozidlo ani neobsluhovali stroje, ak sa u nich tieto symptómy objavia.


4.8 Nežiaduce účinky


Klasifikácia frekvencií očakávaných nežiaducich účinkov:

Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


U dospelých boli počas liečby ketoprofénom hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: hemoragická anémia

Neznáme: agranulocytóza, trombocytopénia, zlyhanie kostnej drene.


Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktické reakcie (vrátane šoku)


Psychické poruchy

Neznáme: zmeny nálady


Poruchy nervového systému

Menej časté: bolesť hlavy, závrat, somnolencia

Zriedkavé: parestézia

Neznáme: kŕče, dysgeúzia


Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie (pozri časť 4.4)


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: srdcové zlyhanie


Poruchy ciev

Neznáme: hypertenzia, vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: astma

Neznáme: bronchospazmus (hlavne u pacientov so známou precitlivenosťou na ASA a iné NSAID), rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: dyspepsia, nauzea, bolesť brucha, vracanie

Menej časté: obstipácia, diarea, plynatosť, gastritída

Zriedkavé: stomatitída, peptický vred

Neznáme: zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby, gastrointestinálna hemorágia a perforácia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: hepatitída, zvýšené hodnoty transamináz, zvýšená hodnota sérového bilirubínu spojená s hepatitídou


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, pruritus

Neznáme: fotosenzitívne reakcie, alopécia, urtikária, angioedém, bulózne erupcie zahŕňajúce Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: akútne renálne zlyhanie, tubulointersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, abnormálne výsledky testov funkcie obličiek


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: edém, únava


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: zvýšenie telesnej hmotnosti


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Prípady predávkovania ketoprofénom boli zaznamenané pri dávkach do 2,5 g. Vo väčšine prípadov boli pozorované symptómy benígne a obmedzili sa na letargiu, ospanlivosť, nauzeu, vracanie a bolesť v epigastriu.


Pri predávkovaní ketoprofénom neexistuje žiadne špecifické antidotum. Pri podozrení na masívne predávkovanie sa odporúča výplach žalúdka. Má sa začať so symptomatickými a podpornými opatreniami, aby sa kompenzovala dehydratácia, má sa monitorovať vylučovanie obličkami a upraviť acidóza, ak sa vyskytne.


Ak dôjde k renálnemu zlyhaniu, hemodialýza môže byť nápomocná pri odstránení liečiva z krvného obehu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antireumatikum, antiflogistikum, analgetikum

ATC kód: M01AE03


Mechanizmus účinku

Ketoprofén má inhibičný účinok na syntézu prostaglandínov a leukotriénov, ktorý spočíva v inhibícii enzýmu cyklooxygenázy (minimálne dvoch izoenzýmov cyklooxygenázy–1 (COX-1)

a cyklooxygenázy–2 (COX-2), ktorý katalyzuje syntézu prostaglandínov v metabolizme kyseliny arachidónovej.

Ketoprofén stabilizuje membrány lyzozómov in vitro a in vivo, vo vysokých koncentráciách inhibuje syntézu leukotriénov in vitro a inhibuje aktivitu bradykinínu.

Mechanizmus antipyretického účinku ketoprofénu nie je známy, pravdepodobne inhibuje syntézu prostaglandínu v centrálnom nervovom systéme (najpravdepodobnejšie v hypotalame).

U niektorých žien, ketoprofén redukuje symptómy primárnej dysmenorey, pravdepodobne tým, že inhibuje syntézu prostaglandínov a/alebo účinnosť prostaglandínov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Ketoprofén v Ketonale Duo 150 mg sa ľahko absorbuje po perorálnom podaní.


Ketonal Duo 150 mg v novej liekovej forme sa líši od klasických kapsúl rozdielnym uvoľňovaním liečiva. Kapsuly obsahujú dva typy peliet, štandardné (biele) a obalené (žlté). Ketoprofén sa rýchlo uvoľňuje z bielych peliet (60 % obsahu kapsuly) a pomaly z obalených peliet (40 % obsahu kapsuly), čo znamená, že kapsuly majú okamžitý aj predĺžený účinok.


Biologická dostupnosť klasických kapsúl je 90 % a taká istá je aj u kapsúl s riadeným uvoľňovaním.

Keď sa ketoprofén podáva s jedlom, jeho celková biologická dostupnosť (AUC) sa nemení; rýchlosť absorpcie sa však spomalí. Potrava s obsahom tuku nemení biologickú dostupnosť (AUC) alebo maximálne plazmatické koncentrácie; maximálna plazmatická koncentrácia sa však dosiahne pomalšie.

Nepredpokladá sa, že by súbežné podávanie antacíd alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť pH žalúdka, zmenilo rýchlosť alebo rozsah absorpcie ketoprofénu.

Po perorálnom podaní Ketonalu Duo 150 mg kapsúl s riadeným uvoľňovaním sa maximálne plazmatické hladiny Cmax 9036,64 ng/ml dosiahnu v priebehu 1,76 hodín.


Distribúcia

99 % ketoprofénu sa viaže na bielkoviny v plazme, predovšetkým na albumínovú frakciu. Distribučný objem je 0,1 l/kg. Ketoprofén penetruje do synoviálnej tekutiny, kde plazmatická koncentrácia dosiahne 30 %.


Metabolizmus a eliminácia

Ketoprofén sa extenzívne metabolizuje v pečeni; väzbou na kyselinu glukurónovú vzniká nestabilný metabolit ketoprofénglukuronid, ktorý je potenciálnym rezervoárom liečiva. Je to dôležité pre pacientov, ktorí trpia renálnou insuficienciou, u ktorých sa konjugát môže kumulovať v sére a podliehať dekonjugácii späť na pôvodné liečivo. Konjugáty sa v malých množstvách nachádzajú v plazme zdravých dospelých jedincov, ale u starších jedincov je ich množstvo vyššie (pravdepodobne z dôvodu zníženého renálneho klírensu).

Približne 60 ‑ 75 % ketoprofénu sa vylúči močom, hlavne vo forme glukuronidu. Menej než 10 % podanej dávky sa vylúči v nezmenenej forme stolicou.

Iné metabolity ketoprofénu nie sú známe. Hydroxyl-metabolit nie je účinný. Plazmatický klírens ketoprofénu je približne 0,08 l/kg/hod.


Špeciálne skupiny pacientov

Porucha funkcie pečene:

U pacientov s hepatálnou insuficienciou, pravdepodobne v dôsledku hypoalbuminémie (neviazaný biologicky aktívny ketoprofén), je koncentrácia ketoprofénu približne dvojnásobná a uspokojivý terapeutický účinok sa dosiahne najnižšou dennou dávkou.

Porucha funkcie obličiek:

U pacientov s renálnou insuficienciou je klírens ketoprofénu redukovaný. V prípade závažnej renálnej insuficiencie je potrebné dávku znížiť.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

LD50 ketoprofénu je po perorálnom podaní u myší 360 mg/kg telesnej hmotnosti, u potkanov 160 mg/kg a u morčiat 1300 mg/kg telesnej hmotnosti.


Toxicita po opakovaných dávkach

Potkanom sa podávali perorálne dávky 2 mg, 6 mg alebo 18 mg ketoprofénu na kg telesnej hmotnosti počas 4 týždňov. Medzi 6.‑30. dňom, 10 % zvierat, ktoré dostávali dávku 18 mg/kg, zahynulo; u niektorých potkanov bola zistená gastrická ulcerácia. U psov, tie isté dávky ketoprofénu vyvolali len gastrickú ulceráciu, žiadne zviera neuhynulo.V porovnaní s indometacínom, zo zvierat, ktoré dostávali 6 mg indometacínu na kg telesnej hmotnosti, 50 % uhynulo a všetky zvieratá, ktoré dostávali dávku 18 mg/kg telesnej hmotnosti, uhynuli.

V štúdii trvajúcej 6 mesiacov, sa potkanom podávala perorálna dávka 3 mg, 6 mg alebo 9 mg ketoprofénu na kg telesnej hmotnosti. Po 8 týždňoch uhynulo 53 % samcov potkanov, ktorí dostávali dávku 6 mg/kg a taktiež 67 % samcov a 20 % samíc potkanov, ktorí dostávali dávku 9 mg/kg. U zvierat, ktoré dostávali dávku 9 mg/kg sa plazmatická koncentrácia bielkovín znížila a hmotnosť sleziny a pečene sa zvýšila. U zvierat, ktoré prežili, neboli hlásené žiadne významné patologické zmeny.


Karcinogenita, mutagenita a vplyv na fertilitu

Štúdie chronickej toxicity po perorálnom podávaní u myší (až do dávky 32 mg/kg/deň) nepotvrdili karcinogénny potenciál ketoprofénu. Nebola potvrdená ani mutagenita v Amesovom teste. Ketoprofén neovplyvňoval fertilitu samcov potkanov, ktorí dostávali dávku až do 9 mg/kg/deň. U samíc potkanov, ktoré dostávali dávku 6 mg alebo 9 mg/kg/deň sa znížil počet implantačných miest. U samcov potkanov a psov bola zistená inhibícia spermatogenézy. U psov a paviánov, ktorí dostávali vysoké dávky ketoprofénu sa pozorovalo zníženie hmotnosti semenníkov.


Teratogenita

U myší, ktoré dostávali dávku až do 12 mg ketoprofénu/kg/deň a u potkanov, ktorí dostávali dávku až do 9 mg/kg/deň, nebol pozorovaný žiaden teratogénny alebo embryotoxický účinok. Dávky ketoprofénu, ktoré boli toxické pre samice králika, mali embryotoxický ale nemali teratogénny účinok.


Bezpečnosť používania ketoprofénu je preverená dlhou klinickou praxou.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Povidón

Sodná soľ kroskarmelózy

Polysorbát 80

Eudragit RS 30D ‑ disperzia metakrylátového kopolyméru RS 30 %

Eudragit RL 30D ‑ disperzia metakrylátového kopolyméru RL 30 %

Trietylcitrát

Mastenec

Žltý oxid železitý E 172

Koloidný oxid kremičitý bezvodý


Telo kapsuly

Želatína

Indigokarmín E 132

Oxid titaničitý E 171


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (Al/PVC/TE/PVDC fólia) v škatuľke po 20 tvrdých kapsúl (2 x 10) obsahujúcich 150 mg ketoprofénu vo forme peliet s riadeným uvoľňovaním.


Blister (Al/PVC/TE/PVDC fólia) v škatuľke po 30 tvrdých kapsúl (3 x 10) obsahujúcich 150 mg ketoprofénu vo forme peliet s riadeným uvoľňovaním.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0358/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


26.9.2007/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2012

11Ketonal DUO 150 mg