+ ipil.sk

KLABAX 250 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


KLABAX 250 mg

KLABAX 500 mg

filmom obalené tablety


klaritromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je KLABAX a na čosa používa

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete KLABAX

3. Ako užívaťKLABAX

4. Možné vedľajšieúčinky

5. Ako uchovávať KLABAX

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je KLABAX a na čo sa používa


Klaritromycín je makrolidové antibiotikum, ktoré je vysoko účinné v liečbe rôznych infekcií zahŕňajúcich:


  • infekcie horných dýchacích ciest,

 • infekcie dolných dýchacích ciest,

 • infekcie kože a mäkkých tkanív,

 • infekcie vyvolané baktériou Helicobacter pylori, ktoré súvisia s vredmi dvanástnika.


KLABAX je určený pre dospelých a deti starších ako 12 rokov.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete KLABAX


Neužívajte KLABAX

 • ak ste alergický na klaritromycín, iné makrolidy (podobné antibiotiká) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Alergickáreakcia môže zahŕňať vyrážku, svrbenie, ťažkosti s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.

 • ak máte hypokaliémiu (nízka hladina draslíka v krvi).

 • ak máte závažné poruchy pečene v kombinácii s poruchami obličiek.

 • ak máte osobitný typ nepravidelného tlkotu srdca (takzvané predĺženie QT intervalu alebo torsades de pointes).

 • ak užívate:

 • lieky podobné ergotamínu (zvyčajne sa používajú na migrénu),

 • cisaprid (používa sa na pálenie záhy),

 • pimozid (na ochorenie duševného zdravia),

 • astemizol alebo terfenadín (na sennú nádchu),

 • lovastatín alebo simvastatín (liečivá na zníženie hladiny cholesterolu),

 • lieky, ktoré bránia peristaltike (pohyb čriev) ako napr. lieky proti hnačke,

 • tikagrelor (na liečbu cievnej mozgovej príhody alebo srdcového infarktu),

 • ranolazín (na bolesť v hrudníku),

 • kolchicín (na liečbu dny).


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať KLABAX, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:


- ak ste tehotná, informujte, prosím, svojho lekára.

- ak sa u vás počas liečby alebo po liečbe filmom obalenými tabletami Klabax objaví hnačka - prestaňte užívať tablety a povedzte to svojmu lekárovi. Je potrebné predísť užívaniu liekov, ktoré bránia peristaltike čriev (pohyb svalov, ktoré posúvajú obsah v tráviacej sústave), ako sú napr. lieky na hnačku.

- ak sa u vás objaví iná infekcia – prestaňte užívať tablety a povedzte to svojmu lekárovi.

 • ak máte poruchu funkcie pečene alebo obličiek.

 • ak máte alergiu na iné antibiotiká.

 • ak máte poruchu srdca.

 • ak máte hypomagneziémiu (nízka hladina horčíka v krvi).

 • ak máte ochorenie myasthenia gravis (ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť).

 • ak sú baktérie odolné voči erytromycínu A. Baktérie môžu byť rezistentné aj voči klaritromycínu.

 • ak užívate liečivá proti zrážaniu krvi napr. warfarín (liečivo na riedenie vašej krvi). Váš protrombínový čas sa má často sledovať.

 • ak užívate lieky, ktoré môžu porušiť sluch. V prípade potreby má váš lekár skontrolovať vašu schopnosť počuť.

 • ak užívate lieky na zníženie hladiny vášho cukru v krvi. Klaritromycín môže zosilniť ich účinok.

 • ak máte zápal pľúc, pretože baktéria (Streptococcus pneumoniae) spôsobujúca tento zápal môže byť odolná voči klaritromycínu.

 • ak máte zápal hltanu a neexistuje precitlivenosť alebo iná kontraindikácia na použitie penicilínov.

 • ak užívate kolchicín, musia vás sledovať kvôli príznakom škodlivých účinkov kolchicínu, pretože klaritromycín môže zvýšiť hladiny kolchicínu v krvi.


Iné lieky a KLABAX

Akteraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


KLABAX nesmiete užívať, ak užívate ktorékoľvek nasledovných liečiv (pozri časť „Neužívajte KLABAX“)

 • astemizol alebo terfenadín (pri sennej nádche alebo alergii)

 • cisaprid (pri žalúdočných problémoch)

 • pimozid (pri poruchách duševného zdravia)


pretože kombinácia s týmito liečivami môže niekedy spôsobiť závažné poruchy srdcového rytmu


 • liečivá podobné ergotamínu (pri migréne)

 • lovastatín alebo simvastatín (na zníženie hladiny cholesterolu)

 • tikagrelor (na liečbu cievnej mozgovej príhody alebo srdcového infarktu)

 • ranolazín (na bolesť v hrudníku)

 • kolchicín (na liečbu dny)


Môže byť potrebné, aby váš lekár kontroloval hladiny v krvi alebo účinky alebo aby upravil dávkovanie ,alebo prerušil (na určitý čas) liečbu, ak sa KlabaxKLABAX používa v rovnakom čase s liekmi, ktoré obsahujú jedno z liečiv uvedených nižšie:

 • digoxín (pri zlyhávaní srdca),

 • chinidín alebo dizopyramid (na problémy s tlkotom srdca),

 • midazolam (liek na upokojenie/tablety na spanie),

 • triazolam (tablety na spanie),

 • alprazolam (na úzkosť),

 • cilostazol (na problémy s krvným obehom),

 • verapamil, amlodipín a diltiazem (liečivá proti vysokému tlaku krvi),

 • tolterodín (liečivo na liečbu problémov s únikom moču),

 • ľubovník bodkovaný (rastlinný prípravok na depresiu),

 • cyklosporín, takrolimus alebo sirolimus (pomáhajú predchádzať odmietnutiu po transplantácii),

 • teofylín (používa sa u pacientov s ťažkosťami s dýchaním, ako je napr. astma),

 • efavirenz, nevirapín, ritonavir, etravirín, zidovudín, atazanavir alebo sachinavir (liečivá na liečbu HIV),

 • rafampicín, rifabutín alebo rifapentín (antibiotiká),

 • flukonazol, itrakonazol (na liečbu hubových infekcií),

 • warfarín (na riedenie krvi),

 • omeprazol (pri pálení záhy alebo vredoch), pokiaľ vám ho lekár nepredpísal na liečbu infekcie vyvolanej baktériou Helibacter pylori, ktorá súvisí s vredmi žalúdka a dvanástnika.

 • metylprenizolón (kortikosteroid),

 • vinblastín (na liečbu rakoviny),

 • fenytoín, karbamazepín, valproát alebo fenobarbital (pri epilepsii),

 • inzulín alebo iné liečivá na liečbu cukrovky napr. repaglinid a nateglinid,

 • sildenafil, tadalafil a vardenafil (pri problémoch s dosiahnutím erekcie).


Ešte stále môže byť v poriadku, že vám podajú Klabax a váš lekár bude schopný rozhodnúť sa, čo je pre vás vhodné.


Klabax a jedlo a nápoje

Klabax sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiela obsluha strojov

KLABAX môže spôsobiť závrat, vertigo (pocit točenia sa), zmätenosť alebo dezorientáciu (neviete, kde sa nachádzate). Ak takto na vás účinkuje, nesmiete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívaťKLABAX


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečímistý, overte si to u svojholekára alebo lekárnika.


Filmom obalené tablety KLABAX 500 mg sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Filmom obalené tablety KLABAX sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí, staršie osoby a deti staršie ako 12 rokov

Zvyčajnádávka je 250 mg dvakrát denne. Pri závažných infekciách sa táto dávka môže zvýšiť na 500 mg dvakrát denne.


Odporúčaná dávka na liečbu Helicobacter pylori, ako súčasť liečby vredov dvanástnika, je 500 mg dvakrát denne.


Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiekmôžu potrebovať zníženú dávku a ich liečba nesmie byť dlhšia ako 14 dní.


KLABAX nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov alebo deti, ktorých telesná hmotnosť je nižšia ako 30 kg.


Dĺžka trvania liečby

Zvyčajná dĺžka trvania liečby je 7 až 14 dní. Po vymiznutí príznakov infekcie sa v liečbe pokračuje počas minimálne 2 dní.


Ak užijete viac KLABAXU, ako máte

Ak počas jedného dňa omylom užijete viac KLABAXU, ako vám odporučil lekár alebo ak nejaké tablety náhodne užije dieťa, okamžite kontaktuje svojho lekára, lekárnika alebo pohotovosť najbližšej nemocnice. Predávkovanie KLABAXOM pravdepodobne spôsobí vracanie a bolesť brucha.


Ak zabudnete užiť KLABAX

Ak vynecháte dávku, užite ju hneď, ako to bude možné. Ak už je však takmer čas na vašu ďalšiu dávku, vynechanú dávku preskočte a pokračujte ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetkylieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Všetky lieky môžu spôsobovať alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé. Ak sa u vás objaví náhly sipot, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážka alebo svrbenie (najmä ak postihuje celé telo), okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Hlásené boli nasledovné vedľajšie účinky:


Závažné vedľajšie účinky

 • Stevensov-Johnsonov syndróm (zriedkavý stav postihujúci kožu spojený s tvorbou pľuzgierov a krvácaním pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov). Toxická epidermálna nekrolýza (závažné olupovanie pokožky s tvorbou pľuzgierov). Liečba klaritromycínom sa musí okamžite ukončiť a má sa okamžite začať príslušná liečba.

 • Alergické reakcie, ako je napr. svrbenie pokožky, kožná vyrážka alebo šok (pokles krvného tlaku, nepokoj, slabý rýchly pulz, vlhká pokožka, znížená úroveň vedomia), ak sa toto objaví, okamžite to povedzte lekárovi.

 • Srdcový infarkt, nebezpečne rýchly tlkot srdca.

 • Silná a dlhotrvajúca hnačka, s prítomnosťou krvi alebo hlienu. Hnačka sa môže objaviť počas dvoch mesiacov po liečbe klaritromycínom, v takomto prípade sa ešte stále obráťte na svojho lekára (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

 • Opuch tváre, pier, úst, jazyka a hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním.


Ďalšie vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • hnačka,

 • nespavosť (insomnia),

 • bolesť hlavy,

 • nauzea (nevoľnosť),

 • vracanie,

 • bolesť žalúdka,

 • ťažkosti s trávením,

 • zmena vnímania chuti, zmenená chuť (napríklad kovová alebo horká chuť),

 • nezvyčajné výsledky vyšetrení pečene,

 • vyrážka,

 • zvýšené potenie (hyperhidróza),

 • rozšírenie krvných ciev.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • horúca, citlivá a červená pokožka, niekedy s horúčkou a zimnicou (celulitída),

 • kvasinková infekcia úst alebo pošvy (hubová infekcia),

 • mierna až silná nevoľnosť, vracanie, kŕče, hnačka. Tieto príznaky môžu byť spôsobené zápalom žalúdka a čriev, zvyčajne vyvolaným vírusom.

 • grganie,

 • pálenie záhy,

 • zápal pažeráka (ezofagitída),

 • zápal úst alebo jazyka,

 • zápcha,

 • sucho v ústach,

 • vetry,

 • nafúknutie brucha,

 • hepatitída (zápal pečene), cholestáza (porucha žlčníka),

 • žltačka (zožltnutie kože a očí),

 • horúčka,

 • celkový pocit choroby, pocit slabosti,

 • bolesť v hrudníku,

 • zmeny na EKG, nepravidelný tlkot srdca, búšenie srdca,

 • zimnica,

 • únava,

 • bolesť svalov, svalová stuhnutosť, svalové kŕče,

 • zvýšená hladina močoviny alebo kreatinínu (odpadový produkt) v krvi,

 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov,

 • znížená chuť do jedla, strata chuti do jedla (anorexia),

 • úzkosť, krik, nervozita,

 • strata vedomia, nekontrolovateľné zášklby, trhavé pohyby alebo zvíjanie sa (dyskinéza), závrat, ospalosť, tras alebo triaška,

 • porucha sluchu,

 • vertigo (pocit točenia sa), tinitus (zvonenie v ušiach),

 • znížený počet bielych krviniek,

 • dýchavičnosť, sipot, kašeľ, ktorý je niekedy vyvolaný fyzickou aktivitou a pocit tlaku v hrudníku (astma),

 • krvná zrazenina v pľúcach, ktorá vyvoláva bolesť v hrudníku a dýchavičnosť,

 • krvácanie z nosa,

 • bolesť v konečníku,

 • opuch, začervenanie alebo svrbenie pokožky (niekedy sa môžu objaviť hnedé šupinky).


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • bakteriálna infekcia kože (eryzipel),

 • zlyhanie pečene (najmä u pacientov s ochorením pečene alebo pacientov užívajúcich iné lieky, ktoré môžu byť škodlivé pre pečeň), žltačka (zožltnutie pokožky a očí), nezvyčajná farba moču,

 • zmeny tlkotu srdca (torsades de pointes), zvýšený tlkot srdca (tachykardia),

 • zápal podžalúdkovej žľazy (kombinovaný so silnou bolesťou v hornej časti brucha, ktorá vyžaruje do chrbta, spolu s nevoľnosťou a vracaním),

 • zmena farby jazyka, zmena farby zubov,

 • zápal obličiek (kombinovaný s krvou prítomnou v moči, horúčkou a bolesťou v bokoch),

 • závažne znížená funkcia obličiek (zlyhanie obličiek),

 • hluchota,

 • depresia, halucinácie, psychóza (nezvyčajné myšlienky), dezorientácia (neviete, kde sa nachádzate), depersonalizácia (strata osobnosti), zlé sny,

 • zmätenosť,

 • parestézia (znecitlivenie alebo mravčenie v rukách a nohách),

 • konvulzie (kŕče), strata schopnosti jazyka vnímať chute (ageúzia),

 • zmena vo vnímaní, neschopnosť vnímať vône (anosmia),

 • závažný pokles počtu bielych krviniek, čo spôsobuje väčšiu náchylnosť na vznik infekcií (agranulocytóza),

 • nezvyčajne nízke počty krvných doštičiek (čo môže spôsobiť tvorbu modrín na koži alebo zvýšenú náchylnosť ku krvácaniu),

 • akné,

 • krvácanie, dlhý čas krvácania a dlhý čas do vzniku krvnej zrazeniny,

 • svalová bolesť alebo slabosť (myopatia),

 • nezvyčajný rozpad svalovej hmoty, ktorý môže viesť k problémom s obličkami (rabdomyolýza).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať KLABAX


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo KLABAX obsahuje

 • Liečivo je klaritromycín. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 250 mg alebo 500 mg klaritromycínu.

 • Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, povidón 40, čistená voda, magnéziumstearát, kyselina stearová, mastenec, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ kroskarmelózy, hypromelóza, hyprolóza, propylénglykol, oxid titaničitý E 171, vanilín, lak chinolínovej žltej.

Ako vyzerá KLABAX a obsah balenia

KLABAX 250 mg sú svetložlto sfarbené na obidvoch stranách vypuklé filmom obalené tablety oválneho tvaru s označením C1 na jednej strane.


KLABAX 500 mg sú svetložlto sfarbené na obidvoch stranách vypuklé filmom obalené tablety oválneho tvaru na jednej strane s označením C a 2 na obidvoch stranách oddelených deliacou ryhou a s ryhovaním obidvoch strán pozdĺž deliacej ryhy.


KLABAX sa dodáva v blistroch so 14 filmom obalenými tabletami.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ranbaxy (UK) Ltd.

Building 4 Chiswick Park

Londýn W4 5YE, Veľká Británia


Výrobca

Ranbaxy Ireland Limited

Spafield Cork Road

Cashel, Co. Tipperary

Írsko


CEMELOG Kft.

Vasút ut. 2

2040 Budaors,

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.

7

KLABAX 250 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku

KLABAX 250 mg

KLABAX 500 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

KLABAX 250 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg klaritromycínu.

KLABAX 500 mg: každáfilmom obalená tableta obsahuje 500 mg klaritromycínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


KLABAX 250 mg sú svetložlté po obidvoch stranách vypuklé filmom obalené tablety oválneho tvaru s označením C1 na jednej strane.


KLABAX 500 mg sú svetložlté po obidvoch stranách vypuklé filmom obalené tablety oválneho tvaru na jednej strane s označením C a 2 na obidvoch stranách oddelených deliacou ryhou a s ryhovaním obidvoch strán pozdĺž deliacej ryhy.


4. Klinické Údaje


4.1 Terapeutické indikácie


KLABAX sa používa na liečbu nasledovných infekcií, ak sú spôsobené citlivými mikroorganizmami:

 • infekcie dolných dýchacích ciest: akútna a chronická bronchitída a pneumónia.

 • infekcie horných dýchacích ciest: sinusitída a faryngitída.

 • infekcie kože a mäkkých tkanív miernej až strednej závažnosti.


Klaritromycín je vhodný na úvodnú liečbu infekcií dýchacích ciest získaných v komunite a preukázalo sa, že in vitroje účinný proti bežným a atypickým respiračným patogénom, ktoré sú uvedené v časti 5.1.


Na eradikáciu Helicobacter pylori u pacientov s vredmi dvanástnika vo vhodnej kombinácii s liečebnými režimami s antibakteriálnymi liečivami a pri potlačení tvorby žalúdočnej kyseliny spôsobenej omeprazolom alebo lanzoprazolom (pozri časť 4.2).


Do úvahy sa má vziať oficiálne odporúčanie na vhodné používanie antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


KLABAX sa môže podávať bez ohľadu na jedlo, pretože jedlo nemá vplyv na rozsah biologickej dostupnosti.


Pacientis infekciami dýchacích ciest/kože amäkkýchtkanív

Dospelí a dospievajúci: zvyčajná dávka je 250 mg dvakrát denne počas 7 dní, hoci táto dávka sa pri závažných infekciách môže zvýšiť na 500 mg dvakrát denne až počas 14 dní.

KLABAX nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg.

Klaritromycín sa má v tejto vekovej skupine používať vo forme suspenzie.


Eradikácia H. pyloriu pacientov s vredmi dvanástnika (dospelí):

Liečba tromi liečivami(7 14dní):500 mg klaritromycínudvakrátdennea 30mglanzoprazoludvakrátdennesa má podať s 1 000 mg amoxicilínudvakrátdenne počas714dní.


Liečba tromi liečivami(7dní):500 mg klaritromycínudvakrátdennea30mglanzoprazoludvakrátdennesa má podať s 500 mg metronidazolutrikrát denne počas7dní.


Liečba tromi liečivami(7 dní):500 mg klaritromycínudvakrátdennea 40 mg omeprazolu denne sa má podať s 1 000 mg amoxicilínudvakrátdennealebos 500 mg metronidazolutrikrátdenne počas7 dní.


Liečba tromi liečivami(10 dní):500 mg klaritromycínudvakrátdennesa mápodať s 1 000 mg amoxicilínudvakrátdennea 20 mg omeprazoludvakrát dennepočas10dní.


Staršie osoby:

Ako u dospelých.


Pediatrická populácia:

KLABAX nie je vhodný na používanie u detí mladších ako 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg.


Klinické štúdie sa vykonali u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov s použitím suspenzie klaritromycínu na pediatrické použitie, sa vykonali u detí a dospievajúcich vo veku 6 mesiacov až 12 rokov. Deti mladšie ako 12 rokov majú preto užívať suspenziu (granulát na perorálnu suspenziu) klaritromycínu na pediatrické použitie u detí a dospievajúcich. K dispozícii sú nedostatočné údaje na odporúčanie dávkovacieho režimu pre použitie intravenóznej liekovej formy s obsahom klaritromycínu u pacientov mladších ako 18 rokov.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min sa má dávkovanie klaritromycínu znížiť o jednu polovicu, t.j. na 250 mg raz denne alebo pri závažnejších infekciách na 250 mg dvakrát denne. Po uplynutí 14 dní sa v liečbe u týchto pacientov nemá pokračovať.


Porucha funkcie pečene

Pri podávaní tohto antibiotika pacientov s poruchou funkcie pečene sa má postupovať s opatrnosťou.


4.3 Kontraindikácie


Klaritromycín je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na klaritromycín, na iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie klaritromycínu s ktorýmkoľvek z nasledovných liečiv je kontraindikované: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadín, pretože môže spôsobiť predĺženie QT intervalu a srdcové arytmie vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes.


Súbežné podávanie s tikagrelorom alebo ranolazínom je kontraindikované.


Súbežné podávanie klaritromycínu a derivátov ergotamínu (ergotamín a dihydroergotamín) je kontraindikované, pretože to môže viesť k toxickým účinkom ergotamínu (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s predĺžením QT intervalu alebo s ventrikulárnou srdcovou arytmiou vrátane torsades de pointes v anamnéze (pozri časti 4.4 a 4.5).


Klaritromycín sa nemá súbežne užívať s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny), ktoré sa vo veľkej miere metabolizujú prostredníctvom CYP3A4 (lovastatín alebo simvastatín), kvôli zvýšenému riziku vzniku myopatie vrátane rabdomyolýzy (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s hypokaliémiou (riziko predĺženia času QT).


Klaritromycín sa nemá používať u pacientov, ktorí trpia závažným zlyhávaním pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek.


Tak ako pri iných silných inhibítoroch CYP3A4, aj klaritromycín sa nemá používať u pacientov užívajúcich kolchicín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekár nesmie predpísať klaritromycín gravidným ženám bez starostlivého zváženia prínosov oproti riziku, najmäpočasprvýchtrochmesiacovgravidity (pozri časť 4.6).


U pacientov so závažnou insuficienciou obličiek sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.2).


Klaritromycín sa vylučuje predovšetkým pečeňou. Preto pri podávaní tohto antibiotika pacientom s poruchou funkcie pečene sa má postupovať s opatrnosťou. S opatrnosťou sa má tiež postupovať pri podávaní klaritromycínu pacientom so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek.


Hlásili sa prípadyzlyhania pečene s fatálnym koncom (pozri časť 4.8). Niektorí pacientimohli mať už existujúce ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky. Pacientov je potrebné poučiť, abyukončililiečbuakontaktovali svojholekára, aksa objavia znaky alebo príznakyochorenia pečeneakonapr. anorexia, žltačka, tmavýmoč, svrbeniealebocitlivosť brucha.


Pseudomembranózna kolitída sa hlásila pri užívaní takmer všetkých antibakteriálnych liečiv vrátane makrolidov a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej po život ohrozujúcu. Pri užívaní takmer všetkých antibakteriálnych liečiv vrátane klaritromycínu sa hlásila hnačka súvisiaca s Clostridium difficile (CDAD) a jej závažnosť sa môže pohybovať od slabej hnačky po kolitídu s fatálnym koncom. Liečba antibakteriálnymi liečivami spôsobuje zmeny v normálnej črevnej flóre, čo môže viesť k premnoženiu C. difficile. U všetkých pacientov s hnačkou po užití antibiotika sa musí vziať do úvahy CDAD. Potrebná je starostlivá anamnéza zdravotného stavu, pretože sa hlásilo, že sa CDAD objavuje po dvoch mesiacoch po podaní antibakteriálnych liečiv. Bez ohľadu na indikáciu sa má zvážiť ukončenie liečby klaritromycínom. Má sa vykonať mikrobiálne vyšetrenie a má sa začať s vhodnou liečbou. Má sa predísť podaniu liekov, ktoré inhibujú peristaltiku.


Pri používaní lieku po jeho uvedení na trh sa objavili hlásenia toxického účinku kolchicínu pri súbežnom použití klaritromycínu a kolchicínu, najmä u starších pacientov, z ktorých niektoré sa objavili u pacientov s insuficienciou obličiek. U niekoľkých takýchto pacientov sa hlásilo úmrtie (pozri časť 4.5). Súbežnépodávanieklaritromycínua kolchicínuje kontraindikované (pozri časť 4.3).


V súvislosti so súbežnýmpodávaním klaritromycínuatriazolobenzodiazepínovakonapr. triazolamamidazolamsa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).


V súvislosti so súbežným podávaním klaritromycínusinými ototoxickýmiliekmi, najmäs aminoglykozidmi, sa má postupovať s opatrnosťou. Počas liečby a po liečbe sa má sledovaťvestibulárnafunkcia a funkciasluchu.


Vzhľadom na riziko predĺženia QT intervalu sa má klaritromycín používať s opatrnosťou u pacientov s ischemickou chorobou srdca, závažnou insuficienciou srdca, hypomagneziémiou, s nekompenzovanou hypokaliémiou, bradykardiou (< 50 tepov za minútu) alebo pri súbežnom podávaní iných liekov, ktoré predlžujú QT interval. Klaritromycín sa nesmie používať u pacientov s vrodeným alebo zdokumentovaným získaným predĺžením QT intervalu alebo s ventrikulárnou arytmiou v anamnéze (pozri časti 4.3 a 4.5).


Pneumónia: vzhľadom na vysokú rezistenciu Streptococcus pneumoniae na makrolidy, je dôležité, aby sa pri predpisovaní klaritromycínu na pneumóniu získanú v komunite vykonal test citlivosti. Pri pneumónii získanej v nemocnici sa má klaritromycín používať v kombinácii s ďalšími vhodnými antibiotikami.


Infekcie kože a mäkkých tkanív miernej až strednej závažnosti: tieto infekcie sú najčastejšie spôsobené baktériami Staphylococcus aureusa Streptococcus pyogenes, z ktorých obe môžu byť rezistentné na makrolidy. Preto je veľmi dôležité, aby sa vykonal test citlivosti.V prípadoch, kedy nie je možné použiť betalaktamové antibiotiká (napr. alergia), môžu byť liekmi prvej voľby iné antibiotiká ako napr. klindamycín. V súčasnej dobe sa predpokladá, že pri niektorých infekciách kože a mäkkých tkanív ako napr. infekcie spôsobené Corynebacterium minutissimum, akné vulgaris a eryzipel a v prípadoch, kedy nie je možné použiť liečbu penicilínom, zohrávajú makrolidy dôležitú úlohu.


V prípade závažných akútnych reakcií z precitlivenosti ako napr. anafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, sa má liečba klaritromycínom okamžite prerušiť a urgentne sa má začať s vhodnou liečbou.


Klaritromycín sa musí podávať s opatrnosťou u pacientov, ktorí už užívajú induktory CYP3A4 (pozri časť 4.5).


HMG-CoA reduktázy (statíny): súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri predpisovaní klaritromycínu s inými statínmi je potrebné postupovať s opatrnosťou. U pacientov, ktorí súbežne užívali klaritromycín a statíny, sa hlásili prípady rabdomyolýzy. U pacientov sa majú sledovať znaky a príznaky myopatie. V situáciách, kedy sa súbežnému použitiu klaritromycínu so statínmi nie je možné vyhnúť, sa odporúča predpísať najnižšiu registrovanú dávku statínu. Môže sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu CYP3A4 (napr. fluvastatín) (pozri časť 4.5).


Perorálne antidiabetiká/inzulín: súbežné používanie klaritromycínu a perorálnych antidiabetík (ako je napr. sulfonylmočovina) a/alebo inzulínu môže viesť k významnej hypoglykémii. Odporúča sa pozorné sledovanie hladiny glukózy (pozri časť 4.5).


Perorálne antikoagulanciá: existuje riziko vzniku závažného krvácania a signifikantných predĺžení INR a protrombínového času, ak sa klaritromycín súbežne podáva s warfarínom (pozri časť 4.5). Pokiaľ pacienti súbežne užívajú klaritromycín a perorálne antikoagulanciá, hodnoty INR a protrombínového času sa majú pravidelne sledovať.


Použitie akéhokoľvek antimikrobiálneho liečiva, ako je napr. klaritromycín na liečbu infekcie vyvolanej baktériou H. pylori môže spôsobiť selekciu mikroorganizmov rezistentných na liečivo.


Dlhodobé alebo opakované užívanie klaritromycínu môže viesť k premnoženiu baktérií alebo húb, ktoré nie sú citlivé. Ak sa objaví superinfekcia, klaritromycín sa má vysadiť a má sa začať s vhodnou liečbou.


Pozornosť sa má venovať možnosti vzniku skríženej rezistencie medzi klaritromycínom a inými makrolidmi, ako aj linkomycínom a klindamycínom.


Tento liek obsahuje lak obsahujúci chinolínovú žltú (E104), ktorý môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Použitie nasledovných liekov je prísne kontraindikované kvôli možnosti závažných účinkov v dôsledku liekových interakcií:


Súbežné podávanie klaritromycínu s cisapridom, pimozidom, astemizolom alebo terfenadínom je kontraindikované (pozri časť 4.3).


U pacientov, ktorí súbežne užívali klaritromycín a cisaprid, sa hlásili zvýšené hladiny cisapridu. To môže spôsobiť predĺženie QT intervalu a vznik srdcových arytmií vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes. Podobné účinky sa pozorovali u pacientov, ktorí súbežne užívali klaritromycín a pimozid (pozri časť 4.3).


Hlásilo sa, že makrolidy menia metabolizmus terfenadínu, čo spôsobilo zvýšené hladiny terfenadínu, ktoré boli zriedkavo spojené so srdcovými arytmiami, ako napr. predĺženie QT intervalu, ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia a torsades de pointes (pozri časť 4.3). V jednej štúdii u 14 zdravých dobrovoľníkov viedlo súbežné podávanie klaritromycínu a terfenadínu k 2- až 3‑násobnému zvýšeniu sérovej hladiny kyslého metabolitu terfenadínu a k predĺženiu QT intervalu, čo neviedlo k žiadnemu klinicky stanoviteľnému účinku. Podobné účinky sa pozorovali pri súbežnom podaní astemizolu a iných makrolidov.


Ergotamín/dihydroergotamín

Hlásenia pri používaní lieku a jeho uvedení na trh naznačujú, že sa súbežné podávanie klaritromycínu s ergotamínom alebo dihydroergotamínom môže spájať s akútnym toxickým účinkom ergotamínu charakteristického vazospazmom a ischémiou končatín a iných tkanív vrátane centrálneho nervového systému. Súbežné podávanie klaritromycínu a týchto liekov je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3), pretože sa tieto statíny vo veľkej miere metabolizujú prostredníctvom CYP3A4 a súbežná liečba klaritromycínom zvyšuje ich plazmatickú koncentráciu, čo má za následok zvýšenie rizika myopatie vrátane rabdomyolýzy. U pacientov, ktorí súbežne užívali klaritromycín s týmito statínmi, sa hlásili prípady rabdomyolýzy. Ak sa liečbe klaritromycínom nie je možné vyhnúť, liečba lovastatínom alebo simvastatínom sa musí počas liečby prerušiť.


Pri predpisovaní klaritromycínu so statínmi sa má postupovať s opatrnosťou. V situáciách, kedy nie je možné vyhnúť sa súbežnému použitiu klaritromycínu so statínmi, sa odporúča predpísať najnižšiu registrovanú silu statínu. Má sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu CYP3A (napr. fluvastatín). Pacienti sa musia sledovať pre prejavy a príznaky myopatie.


ÚČINKY INÝCH LIEKOV NA KLARITROMYCÍN


Lieky, ktoré indukujú CYP3A (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný), môžu indukovať metabolizmus klaritromycínu. To môže spôsobiť subterapeutické hladiny klaritromycínu, ktoré vedú k nižšej účinnosti. Okrem toho, môže byť potrebné sledovať plazmatické hladiny induktoru CYP3A, ktoré by sa mohli zvýšiť v dôsledku inhibície CYP3A klaritromycínom (pozri tiež príslušný súhrn charakteristických vlastností induktora CYP3A podávaného súbežne). Súbežné podávanie rifabutínu a klaritromycínu viedlo k zvýšeniu sérových hladín rifabutínu a k poklesu sérových hladín klaritromycínu spolu so zvýšeným rizikom vzniku uveitídy.


O nasledovných liekoch je známe alebo sa predpokladá, že ovplyvňujú koncentrácie klaritromycínu v cirkulácii; môže byť potrebná úprava dávkovania klaritromycínu alebo sa majú zvážiť alternatívne liečby.


Efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín

Silné induktory metabolického systému cytochrómu P450 ako napr. efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín môžu urýchľovať metabolizmus klaritromycínu, a tak znížiť plazmatické hladiny klaritromycínu, zatiaľ čo sa zvýšia hladiny metabolitu 14-(R)-klaritromycínu (14-OH-klaritromycín), ktorý je tiež mikrobiologicky účinný. Keďže sú mikrobiologické účinky klaritromycínu a 14-OH-klaritromycínu odlišné pri rôznych baktériách, zamýšľaný terapeutický účinok sa počas súbežného podávania klaritromycínu a induktorov enzýmov môže oslabiť.


Etravirín

Etravirín znížil expozíciu klaritromycínu, koncentrácia aktívneho metabolitu 14-OH-klaritromycínu sa však zvýšila. Vzhľadom na to, že 14-OH-klaritromycín má zníženú aktivitu proti komplexu Mycobacterium avium(MAC), celková účinnosť proti tomuto patogénu sa môže zmeniť, a preto sa pri liečbe MAC majú zvážiť iné možnosti liečby ako klaritromycínom.


Flukonazol

Súbežné podávanie 200 mg flukonazolu denne a 500 mg klaritromycínu dvakrát denne 21 zdravým dobrovoľníkom viedlo k zvýšeniu priemernej minimálnej koncentrácie klaritromycínu v rovnovážnom stave (Cmin) o 33 % a plochy pod krivkou (AUC) o 18 %. Koncentrácie účinného metabolitu 14-OH-klaritromycínu v rovnovážnom stave neboli významne ovplyvnené súbežným podávaním flukonazolu. Nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Ritonavir

Farmakokinetická štúdia ukázala, že súbežné podávanie 200 mg ritonaviru každých osem hodín a 500 mg klaritromycínu každých 12 hodín viedlo k výraznej inhibícii metabolizmu klaritromycínu. Pri súbežnom podávaní ritonaviru sa Cmax klaritromycínu zvýšila o 31 %, Cmin sa zvýšila o 182 % a AUC sa zvýšila o 77 %. Pozorovala sa prakticky úplná inhibícia tvorby 14-OH-klaritromycínu. Vzhľadom na široké terapeutické okno klaritromycínu, zníženie dávky u pacientov s normálnou funkciou obličiek pravdepodobne nie je potrebné, ale denná dávka klaritromycínu nesmie prekročiť 1 g (500 mg dvakrát denne). U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa však dávky klaritromycínu majú upraviť. U pacientov s klírensom kreatinínu 30 až 60 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 % a u pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min) sa má dávka znížiť o 75 %. Dávky klaritromycínu väčšie ako 1 g/deň sa nemajú podávať súbežné s ritonavirom.


ÚČINOK KLARITROMYCÍNU NA INÉ LIEKY


Interakcie založené na CYP3A

Súbežné podávanie klaritromycínu, o ktorom je známe, že inhibuje CYP3A, s liečivom metabolizovaným prevažne prostredníctvom CYP3A, sa môže spájať so zvýšeniami koncentrácií liečiva, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické a nežiaduce účinky súbežne podávaného liečiva. Klaritromycín sa má u pacientov liečených inými liečivami, o ktorých je známe, že sú substrátmi enzýmu CYP3A, používať opatrne, najmä ak má substrát CYP3A úzky bezpečnostný profil (napr. karbamazepín) a/alebo ak je substrát týmto enzýmom značne metabolizovaný. Môže sa zvážiť úprava dávkovania a ak je to možné, majú sa u pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín pozorne sledovať sérové koncentrácie liekov metabolizovaných prostredníctvom CYP3A.


O nasledovných liekoch alebo skupinách liekov je známe alebo sa predpokladá, že sa metabolizujú prostredníctvom rovnakého izoenzýmu CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepín, cilostazol, cisaprid, cyklosporín, dizopyramid, námeľové alkaloidy, lovastatín, metylprednizolón, midazolam, omeprazol, perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín), pimozid, chinidín, rifabutín, sildenafil, simvastatín, takrolimus, terfenadín, triazolam a vinblastín. Liečivá interagujúce podobnými mechanizmami prostredníctvom iných izoenzýmov v rámci systému cytochrómu P450 zahŕňajú fenytoín, teofylín a valproát.


Antiarytmiká

U pacientov, u ktorých sa klaritromycín podával súbežne s chinidínom alebo dizopyramidom, sa hlásili prípady torsades de pointes. Počas súbežného podávania klaritromycínu s týmito liečivami sa majú sledovať elektrokardiogramy kvôli predĺženiu QTc. Počas liečby klaritromycínom sa majú sledovať sérové hladiny chinidínu a dizopyramidu.


Po uvedení lieku na trh sa pri súbežnom podávaní klaritromycínu a dizopyramidu objavili hlásenia hypoglykémie. Počas súbežného podávania klaritromycínu a dizopyramidu sa má preto sledovať hladina cukru v krvi.


Perorálne antidiabetiká alebo inzulín

Pri niektorých antidiabetikách ako napr. KLABAX, nateglinid a repaglinid, môže súbežné užívanie klaritromycínu spôsobiť inhibíciu enzýmu CYP3A a môže dôjsť k hypoglykémii. Odporúča sa pozorné sledovanie glykémie.


Omeprazol

U zdravých dospelých jedincov sa podával klaritromycín (500 mg každých 8 hodín) v kombinácii s omeprazolom (40 mg denne). Pri súbežnom podávaní klaritromycínu sa plazmatické koncentrácie omeprazolu v rovnovážnom stave zvýšili (Cmaxzvýšená o 30 %, AUC0-24zvýšená o 89 % a t1/2zvýšený o 34 %). Priemerná 24-hodinová hodnota pH v žalúdku bola 5,2, ak sa omeprazol podával osamote a 5,7, ak sa omeprazol podával súbežne s klaritromycínom.


Sildenafil, tadalafil a vardenafil

Každý z týchto inhibítorov fosfodiesterázy sa prinajmenšom čiastočne metabolizuje prostredníctvom CYP3A a CYP3A, sa môže inhibovať súbežne podávaným klaritromycínom. Súbežné podávanie klaritromycínu so sildenafilom, tadalafilom alebo vardenafilom pravdepodobne povedie k zvýšenej expozícii inhibítoru fosfodiesterázy. Pri súbežnom podávaní sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu s klaritromycínom sa má do úvahy vziať zníženie ich dávkovania.


Teofylín, karbamazepín

Výsledky klinických štúdií naznačujú, že sa objavilo mierne ale štatisticky významné (p ≤ 0,05) zvýšenie hladín teofylínu a karbamazepínu v cirkulácii, ak sa niektoré z týchto liečiv súbežne podávalo s klaritromycínom. Vzhľadom na zníženie rýchlosti vylučovania môže klaritromycín zosilniť účinky karbamazepínu.


Tolterodín

Hlavná metabolická cesta pri tolterodíne je prostredníctvom izoformy 2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6). Pri podskupine populácie, ktorej chýba CYP2D6, bola však zistenou metabolickou cestou cesta prostredníctvom CYP3A. V tejto podskupine populácie vedie inhibícia CYP3A k signifikantne vyšším sérovým koncentráciám tolterodínu. V populácii slabých CYP2D6 metabolizátorov môže byť v prítomnosti inhibítorov CYP3A ako napr. klaritromycín, potrebné zníženie dávkovania tolterodínu.


Triazolobenzodiazepíny (ako napr. alprazolam, midazolam, triazolam)

Ak sa midazolam súbežne podával s tabletami s obsahom klaritromycínu (500 mg dvakrát denne), sa AUC midazolamu po intravenóznom podaní midazolamu zvýšila 2,7-násobne a 7-násobne po perorálnom podaní. Má sa predísť súbežnému podávaniu perorálneho midazolamu a klaritromycínu. Ak sa intravenózny midazolam podáva súbežne s klaritromycínom, pacient sa musí pozorne sledovať, aby bola možná úprava dávky. Rovnaké opatrenia sa majú vzťahovať aj na ostatné benzodiazepíny, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A vrátane triazolamu a alprazolamu. Pri benzodiazepínoch, ktorých eliminácia nezávisí od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam) je klinicky významná interakcia s klaritromycínom nepravdepodobná.


Po uvedení lieku na trh sa objavili hlásenia liekových interakciách a účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. ospanlivosť a zmätenosť) pri súbežnom používaní klaritromycínu a triazolamu. Odporúča sa sledovanie pacienta kvôli zvýšeným farmakologickým účinkom na CNS.


INÉ LIEKOVÉ INTERAKCIE


Aminoglykozidy

V súvislosti so súbežným podávaní klaritromycínu s inými ototoxickými liekmi, najmä aminoglykozidmi, sa má postupovať s opatrnosťou. Pozri časť 4.4.


Kolchicín

Kolchicín je substrátom aj pre CYP3A aj pre efluxový transportér glykoproteín-P (Pgp). O klaritromycíne a iných makrolidoch je známe, že inhibujú CYP3A a Pgp. Ak sa klaritromycín a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia Pgp a/alebo CYP3A klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Pacientov je potrebné sledovať kvôli klinickým príznakom toxického účinku kolchicínu (pozri časť 4.4).


Digoxín

Predpokladá sa, že digoxín je substrátom pre efluxný transportér P-glykoproteín (Pgp). O klaritromycíne je známe, že inhibuje Pgp. Ak sa klaritromycín a digoxín podávajú súbežne, inhibícia Pgp klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii digoxínu. Zvýšené sérové koncentrácie digoxínu u pacientov užívajúcich klaritromycín súbežne s digoxínom boli tiež hlásené pri dohľade po uvedení lieku na trh. U niektorých pacientov sa objavili klinické znaky zhodné s toxickým účinkom digoxínu vrátane potenciálne fatálnych arytmií. Pokiaľ pacienti užívajú digoxín súbežne s klaritromycínom, majú sa sledovať sérové koncentrácie digoxínu.


Zidovudín

Súbežné perorálne podávanie klaritromycínu a zidovudínu dospelým pacientom infikovaným vírusom HIV môže viesť k zníženým koncentráciám zidovudínu v rovnovážnom stave. Keďže sa zdá, že klaritromycín ovplyvňuje absorpciu súbežne podávaného perorálneho zidovudínu, tejto interakcii sa dá do značnej miery vyhnúť striedavým rozložením dávok klaritromycínu a zidovudínu, aby bol možný 4-hodinový interval medzi každým liečivom. Zdá sa, že táto interakcia sa nevyskytuje u detských a dospievajúcich pacientov infikovaných vírusom HIV, ktorí užívajú suspenziu s obsahom klaritromycínu so zidovudínom alebo dideoxyinozínom. Táto interakcia je nepravdepodobná, ak sa klaritromycín podáva formou intravenóznej infúzie.


Fenytoín a valproát

Objavili sa spontánne alebo publikované hlásenia interakcií inhibítorov CYP3A vrátane klaritromycínu s liečivami, o ktorých sa nepredpokladalo, že sa metabolizujú prostredníctvom CYP3A (napr. fenytoín a valproát). Ak sa súbežné podávajú s klaritromycínom, odporúčajú sa pri týchto liečivách stanovenia sérovej hladiny. Hlásili sa zvýšené sérové hladiny.


OBOJSMERNÉ LIEKOVÉ INTERAKCIE


Atazanavir

Klaritromycín aj atazanavir sú substrátmi a inhibítormi CYP3A a existuje dôkaz o obojsmernej liekovej interakcii. Súbežné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) s atazanavirom (400 mg jedenkrát denne) viedlo k 2-násobnému zvýšeniu expozície klaritromycínu a 70 % zníženiu expozície 14-OH-klaritromycínu s 28 % zvýšením AUC atazanaviru. Kvôli širokému terapeutickému oknu klaritromycínu nie je u pacientov s normálnou funkciou obličiek potrebné zníženie dávkovania. U pacientov so stredne závažne zníženou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 30 až 60 ml/min) sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 % a použiť vhodná lieková forma klaritromycínu. Dávky klaritromycínu väčšie ako 1 000 mg denne sa nemajú súbežne podávať s inhibítormi proteázy.


Blokátory kalciového kanála

V súvislosti so súbežným podávaním klaritromycínu a blokátorov kalciového kanála, ktoré sa metabolizujú prostredníctvom CYP3A4 (napr. verapamil, amlodipín, diltiazém), sa má postupovať s opatrnosťou vzhľadom na riziko vzniku hypotenzie. Z dôvodu tejto interakcie sa plazmatické koncentrácie klaritromycínu ako aj blokátorov kalciového kanála môžu zvýšiť. U pacientov, ktorí súbežne užívali klaritromycín a verapamil, sa pozorovala hypotenzia, bradyarytmia a laktátová acidóza.


Itrakonazol

Klaritromycín aj itrakonazol sú substrátmi a inhibítormi CYP3A, čo vedie k obojsmernej liekovej interakcii. Klaritromycín môže zvyšovať plazmatické hladiny itrakonazolu, zatiaľ čo itrakonazol môže zvyšovať plazmatické koncentrácie klaritromycínu. Pacienti, ktorí súbežne užívajú itrakonazol a klaritromycín sa majú pozorne sledovať kvôli znakom alebo príznakom zvýšených alebo predĺžených farmakologických účinkov.


Sachinavir

Klaritromycín aj sachinavir sú substrátmi a inhibítormi CYP3A a existuje dôkaz o obojsmernej liekovej interakcii. Súbežné podávanie klaritromycínu (500 mg 2-krátdenne) a sachinaviru (1 200 mg vo forme mäkkých želatínových kapsúl 3-krátdenne) 12 zdravým dobrovoľníkom viedlo k hodnotám AUC a Cmaxsachinaviru v rovnovážnom stave, ktoré boli o 177 % a 187 % vyššie ako pri sachinavire, ktorý sa podával samostatne. Hodnoty AUC a Cmaxklaritromycínu boli približne o 40 % vyššie ako hodnoty pozorované priklaritromycíne, ktorý sa podával samostatne. Pri súbežnom podávaní oboch liekov v sledovaných dávkach a liekových formách a počas obmedzenej doby, nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií sachinaviru, v ktorých sa ako lieková forma použili mäkké želatínové kapsuly, nemusia zodpovedať účinkom sachinaviru v liekovej forme tvrdé želatínové kapsuly. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií so samotným sachinavirom nemusia zodpovedať účinkom pri kombinovanej liečbe sachinavirom/ritonavirom. Pri súbežnom podávaní sachinaviru a ritonaviru je potrebné vziať do úvahy možné účinky ritonaviru na klaritromycín (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť klaritromycínu počas gravidity nebola stanovená. Na základe rôznych výsledkov zo skúšaní na myšiach, potkanoch, králikoch a opiciach nemožno vylúčiť možné nežiaduce účinky na embryofetálny vývoj. Preto sa užívanie klaritromycínu počas gravidity bez starostlivého zváženia pomeru prínosu a rizika neodporúča.


Laktácia

Bezpečnosť klaritromycínu pri jeho užívaní počas laktácie nebola stanovená. Klaritromycín sa vylučuje do ľudského materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistujú údaje o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri výkone týchto činností sa má vziať do úvahy možný výskyt nežiaducich reakcií: závrat, vertigo, zmätenosť a dezorientácia.


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami u dospelých užívajúcich tablety s obsahom klaritromycínu boli hnačka (3 %), nauzea (3 %), nezvyčajná chuť (3 %), dyspepsia (2 %), bolesť/nepríjemný pocit v bruchu (2 %), vracanie a bolesť hlavy (2 %). Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami u detských a dospievajúcich pacientov boli hnačka, vracanie, bolesť brucha, vyrážka a bolesť hlavy. Intenzita týchto nežiaducich reakcií je zvyčajne mierna a nežiaduce reakcie sú v súlade so známym bezpečnostným profilom makrolidových antibiotík.


V klinických štúdiách sa neobjavil žiadny signifikantný rozdiel vo výskyte týchto gastrointestinálnych nežiaducich reakcií medzi populáciou pacientov s už existujúcimi infekciami vyvolanými mykobaktériami a populáciou pacientov bez týchto infekcií.


b. Tabuľkový súhrn nežiaducich reakcií

Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce reakcie hlásené z klinických štúdií a zo skúseností s klaritromycínom po jeho uvedení na trh vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, granulátu na perorálnu suspenziu, prášku na injekčný roztok, tabliet s predĺženým uvoľňovaním a tabliet s riadeným uvoľňovaním.


Reakcie považované za minimálne pravdepodobne súvisiace s klaritromycínom sa uvádzajú podľa triedy orgánových systémov a frekvencie, použitím nasledovného pravidla: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a neznáme (sa nedá odhadnúťz dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej závažnosti, ak závažnosť bolo možné zhodnotiť.


Trieda orgánových systémov

veľmi časté ≥ 1/10

časté

1/100 až < 1/10

menej časté

1/1 000 až < 1/100

neznáme

(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazycelulitida1, kandidóza, gastroenteritída2, infekcia3, vaginálna infekcia

pseudomembranó-zna kolitída, eryzipel

Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia, neutropénia4, trombocytémia3, eozinofília4

agranulocytóza, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému5anafylaktická reakcia1,

precitlivenosť

anafylaktická reakcia, angioedém

Poruchy metabolizmu a výživyanorexia, znížená chuť do jedla


Psychické poruchy


nespavosť


úzkosť, nervozita3, krik3

psychotická porucha,

stav zmätenosti, depersonalizácia,

depresia,

dezorientácia,

halucinácia,

abnormálne sny

Poruchy nervového systému


dysgeúzia, bolesť hlavy, poruchy vnímania chuti

strata vedomia1, dyskinéza1, závrat, somnolencia6, tras

kŕče, strata chuti, chybné vnímanie čuchu, porucha čuchu, parestézia

Poruchy ucha a labyrintuvertigo, zhoršenie sluchu, zvonenie v ušiach

hluchota

Poruchy srdca a srdcovej činnostizastavenie srdca1, fibrilácia predsiení1, predĺžený QT7 interval na elektrokardio-grame8, extrasystoly1, palpitácie

torsades de pointes7,

ventrikulárna tachykardia7

Poruchy ciev


vazodilatácia1


hemorágia8

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaastma1, epistaxa2, pľúcna embólia1


Poruchy gastrointestinálneho traktu


hnačka9, vracanie, dyspepsia,

nauzea,

bolesť brucha

ezofagitída1, gastroezofageálny reflux2, gastritída, proktalgia2, stomatitída, glositída, abdominálna distenzia4, zápcha, sucho v ústach, grganie, plynatosť

akútna pankreatitída, zmena farby jazyka, sfarbenie zubov

Poruchy pečene a žlčových ciest


abnormálna funkcia pečene

cholestáza4, hepatitída4, zvýšenie alanínaminotrans-ferázy, zvýšenie aspartátaminotrans-ferázy, zvýšenie gamaglutamyltrans-ferázy4

zlyhanie pečene10, hepatocelulárna žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka, nadmerné potenie

bulózna dermatitída1, pruritus, žihľavka, makulopapulárny exantém3

Stevensov-Johnsonov syndróm5,

toxická epidermálna nekrolýza5,

lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS), akné

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivasvalové kŕče3, svalová stuhnutosť1,

myalgia2


rabdomyolýza2, 11, myopatia

Poruchy obličiek a močových ciestzvýšenie kreatinínu v krvi1, zvýšenie močoviny v krvi1


zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

flebitída v mieste podania injekcie1


bolesť v mieste podania injekcie1, zápal v mieste podania injekcie1

nevoľnosť4, horúčka3, asténia, bolesť hrudníka4, triaška4, únava4


Laboratórne a funkčné vyšetreniaabnormálny pomer albumínu ku globulínu1, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi4, zvýšenie laktátdehydrogená-zy v krvi4

zvýšenie INR8, predĺženie protrombínového času8, zmena farby moču

1 Nežiaduce účinky hlásené len pri liekovej forme prášok na injekčný roztok

2 Nežiaduce účinky hlásené len pri liekovej forme tablety s predĺženým uvoľňovaním

3 Nežiaduce účinky hlásené len pri liekovej forme granulát na prípravu perorálnej suspenzie

4 Nežiaduce účinky hlásené len pri liekovej forme tablety s okamžitým uvoľňovaním

5, 7, 9, 10 Pozri časť a)

6, 8, 11 Pozri časť c)


c. Opis vybraných nežiaducich reakcií


Flebitída v mieste vpichu injekcie, bolesť v mieste podania injekcie, bolesť v mieste prepichnutia cievy a zápal v mieste podania injekcie sú charakteristické pre intravenóznu liekovú formu klaritromycínu.


Pri niektorých hláseniach rabdomyolýzy sa klaritromycín podával súbežne so statínmi, fibrátmi, kolchicínom alebo alopurinolom (pozri časti 4.3 a 4.4).


Po uvedení lieku na trh sa objavili hlásenia o liekových interakciách a účinkoch na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť) pri súbežnom užívaní klaritromycínu a triazolamu. Pacientov sa odporúča sledovať kvôli zvýšeným farmakologickým účinkom na CNS (pozri časť 4.5).


Objavili sa hlásenia výskytu tabliet s predĺženým uvoľňovaním obsahujúcich klaritromycín v stolici, z ktorých mnohé sa objavili u pacientov s anatomickými (vrátane ileostómie a kolostómie) alebo funkčnými gastrointestinálnymi poruchami so skráteným časom prechodu gastrointestinálnym traktom. V niektorých hláseniach sa zvyšky tabliet objavili v stolici v súvislosti s hnačkou. Odporúča sa, aby sa pacienti, u ktorých sa zvyšky tabliet objavia v stolici a u ktorých nedôjde k zlepšeniu stavu, prešli na inú liekovú formu s obsahom klaritromycínu (napr. suspenzia) alebo na iné antibiotikum.


Osobitné skupiny pacientov: nežiaduce reakcie u pacientov s oslabeným imunitným systémom (pozri časť e).


d. Pediatrická populácia


Klinické štúdie s použitím suspenzie klaritromycínu na pediatrické použitie sa vykonali u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov. Deti mladšie ako 12 rokov majú preto užívať suspenziu (granulát na perorálnu suspenziu) klaritromycínu na pediatrické použitie . K dispozícii sú nedostatočné údaje na odporúčanie dávkovacieho režimu pre použitie intravenóznej liekovej formy s obsahom klaritromycínu u pacientov mladších ako 18 rokov.

Očakáva sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí budú rovnaké ako u dospelých.


e. Iné osobitné skupiny pacientov


Pacienti s oslabeným imunitným systémom

U pacientov s AIDS alebo u iných pacientov s oslabeným imunitným systémom, u ktorých sa infekcie spôsobené mykobaktériami liečia vysokými dávkami klaritromycínu počas dlhého obdobia, bolo často náročné rozlíšiť nežiaduce účinky, ktoré pravdepodobne súviseli s podávaním klaritromycínu, od základných znakov ochorenia HIV alebo pridruženého ochorenia.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami u dospelých pacientov liečených celkovými dennými dávkami 1 000 mg a 2 000 mg klaritromycínu boli: nauzea, vracanie, zmena vnímania chuti, bolesť brucha, hnačka, vyrážka, plynatosť, bolesť hlavy, zápcha, porucha sluchu, zvýšenia hladín ALT a AST. Ďalšie účinky s nízkou frekvenciou výskytu zahŕňalidyspnoe, nespavosť a sucho v ústach. U pacientov užívajúcich dávku 1 000 mg a dávku 2 000 mg boli výskyty porovnateľné, ale vo všeobecnosti približne 3- až 4-násobne vyššie, ako u tých pacientov, ktorí užívali celkovú dennú dávku 4 000 mg klaritromycínu.


U týchto pacientov s oslabeným imunitným systémom sa vykonali hodnotenia laboratórnych hodnôt, analyzovaním tých hodnôt, ktoré boli mimo závažne abnormálnej hladiny (t. j. extrémne vysoká alebo nízka hodnota) špecifikovaného testu. Na základe týchto kritérií približne 2 % až 3 % tých pacientov, ktorí dostávali 1 000 mg alebo 2 000 mg klaritromycínu denne, mali závažne abnormálne zvýšené hladiny ALT a AST a abnormálne nízky počet leukocytov a trombocytov. Nižšie percento pacientov v týchto dvoch dávkovacích skupinách malo tiež zvýšené hladiny močoviny v krvi. Mierne vyššie výskyty abnormálnych hodnôt pri všetkých parametroch, okrem počtu leukocytov, sa zaznamenali u pacientov, ktorí užívali 4 000 mg denne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hlásenia naznačujú, že pri požití veľkého množstva klaritromycínu sa môže očakávať, že vyvolá gastrointestinálne príznaky.


Jeden pacient s bipolárnou poruchou v anamnéze požil 8 gramov klaritromycínu a objavil sa u neho zmenený duševný stav, paranoidné správanie, hypokaliémia a hypoxémia.


Nežiaduce reakcie, ktoré sprevádzajú predávkovanie sa majú liečiť okamžitou elimináciou neabsorbovaného lieku (výplach žalúdka) a podpornými opatreniami. Tak ako pri iných makrolidoch, aj pri sérových hladinách klaritromycínu sa neočakáva, že sa výrazne ovplyvnia hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, makrolidy

ATC kód: J01FA09


Všeobecné vlastnosti


Mechanizmus účinku:Klaritromycín je semisyntetický derivát erytromycínu A. Jeho antibakteriálny účinok spočíva vo väzbe na 50S ribozomálnu podjednotku citlivých baktérií a v supresii syntézy proteínov.


Mikrobiológia: In vitropreukázal klaritromycín výraznú účinnosť proti bežným kmeňom baktérií a klinickým izolátom. Je vysoko účinný proti širokému spektru aeróbnycha anaeróbnych grampozitívnych a gramnegatívnych mikroorganizmov.Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) klaritromycínu sú všeobecne o jedno log2 riedenie silnejšieako MIC erytromycínu.


Údaje in vitrotiež naznačujú, že klaritromycín má výraznú účinnosť proti Legionella pneumophila aMycoplasma pneumoniae.Je baktericídny na Helicobacter pylori;táto účinnosť klaritromycínu je väčšia pri neutrálnom pH než pri kyslom pH. Údaje in vitro a in vivo preukazujú, že toto antibiotikum je účinné proti klinicky výrazným kmeňom mykobaktérií.


Antibakteriálne spektrum klaritromycínu in vitro je nasledovné. Hraničné hodnoty MIC, pozri, prosím, tabuľku nižšie.


ZVYČAJNE CITLIVÉ BAKTÉRIE

NECITLIVÉ BAKTÉRIE

Streptococcus agalactiae

Enterobacteriacae

Streptococcus pyogenes

Pseudomonas species

Streptococcus viridans

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Neisseria gonorrhoea

Listeria monocytogenes

Legionella pneumophila

Pasteurella multocida

Mycoplasma pneumoniae

Helicobacter (Campylobacter) pylori

Campylobacter jejuni

Chlamydia pneumoniae (TWAR)

Chlamydia trachomatis

Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Staphylococcus aureus

Clostridium perfringens

Peptococcus niger

Propionibacterium acnes

Bacterioides melaninogenicus

Mycobacterium avium

Mycobacterium leprae

Mycobacterium kansasii

Mycobacterium chelonae

Mycobacterium fortuitum

Mycobacterium intracellulare


U ľudí a primátov je hlavným metabolitom klaritromycínu mikrobiologicky účinný 14-OH-klaritromycín. Tento metabolit je rovnako alebo 1- alebo 2-násobne menej účinný ako materská zlúčenina pri väčšine mikroorganizmov, s výnimkou H. influenzae, pri ktorom je dvakrát taký účinný. Materská zlúčenina a 14-OH-metabolit vykazujú buď aditívny alebo synergický účinok na H. influenzae. U morčiat s infekciou vyvolanou Legionella pneumophila bola intraperitoneálna dávka 1,6 mg/kg/deň klaritromycínu účinnejšia ako 50 mg/kg/deň erytromycínu.


Testy citlivosti: Kvantitatívne metódy, ktoré vyžadujú meranie priemeru inhibičnej zóny poskytujú najpresnejší odhad citlivosti baktérie na antimikrobiálne liečivá. Jedna z odporúčaných metód využíva disk napustený 15 µg klaritromycínu na testovanie citlivosti (Kirby-Bauerov difúzny test); interpretácie priemerov inhibičnej zóny testovacieho disku korelujú s MIC pre klaritromycín. MIC sú stanovené bujónovou alebo agarovou dilučnou metódou. Odporúčané testovacie médium pre testovanie citlivostiHeamophilus influenzaeje podľa Národnej komisie pre laboratórne normy (NCCLS) testovacie médium pre Heamophilus(H.T.M.). Korelácia priemeru inhibičnej zóny disku s MIC sa uvádza v nasledovnej tabuľke:


Interpretačné štandardy klaritromycínu


Priemer inhibičnej zóny (mm)

MIC (µg/ml)

Mikroorganizmus

S

I

R

S

I

R

Všetky mikroorganizmy

(okrem Haemophilus a Staphylococci)

18

14 – 17

13

1

2 – 4

8

Staphylococci

20

----

19

0,5

-

1

Haemophilus influenzae, ak sa testuje na HTM*

13

11 – 12

10

8

16

32

* HTM = Testovacie médium pre Haemophilus

S = Citlivý

I = Stredne citlivý

R = Rezistentný


Pri týchto testoch výsledok ”citlivý” naznačuje, že u infikujúceho mikroorganizmu existuje pravdepodobnosť, že bude reagovať na liečbu. Výsledok ”rezistentný” naznačuje, že u infikujúceho mikroorganizmu nie je žiadna pravdepodobnosť, že infikujúci mikroorganizmus na liečbu zareaguje. Výsledok ”stredná citlivosť” naznačuje, že terapeutický účinok lieku môže byť dvojaký alebo že mikroorganizmus by mohol byť citlivý, ak sa použijú vyššie dávky (nižšie sa uvádza tiež ako „stredne citlivý“).


Hraničné hodnoty

Nasledovné hraničné hodnoty pre klaritromycín, ktoré oddeľujú citlivé mikroorganizmy od rezistentných mikroorganizmov, boli stanovené Európskym výborom pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (EUCAST).


Hraničné hodnoty (MIC, µg/ml)

Mikroorganizmus

Citlivý ()

Rezistentný (>)

Streptococcus spp.

0,25 µg/ml

0,5 µg/ml

Staphylococcus spp.

1 µg/ml

2 µg/ml

Haemophilus spp.

1 µg/ml

32 µg/ml

Moraxella catarrhalis

0,25 µg/ml

0,5 µg/ml

Klaritromycín sa používa na eradikáciu H. pylori; minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) ≤ 0,25 g/ml, ktorá bola stanovená ako citlivá hraničná hodnota Ústavom pre klinické a laboratórne štandardy (CLSI).5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Klaritromycín sa po perorálnom podaní rýchlo a dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu – primárne v lačníku – ale po perorálnom podaní podlieha rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Absolútna biologická dostupnosť po podaní tablety s obsahom 250 mg klaritromycínu je približne 50 %. Potrava absorpciu mierne spomaľuje, ale neovplyvňuje mieru biologickej dostupnosti. Preto sa tablety s obsahom klaritromycínu môžu užívať bez ohľadu na príjem potravy. Kvôli jeho chemickej štruktúre (6-O-metylerytromycín) je klaritromycín úplne rezistentný voči degradácii žalúdočnou kyselinou. Maximálne plazmatické hladiny 1 – 2 μg/ml klaritromycínu sa pozorovali u dospelých po perorálnom podaní 250 mg dvakrát denne. Po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne bola maximálna plazmatická hladina 2,8 μg/ml.


Po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne dosahuje mikrobiologicky účinný 14-hydroxymetabolit maximálne plazmatické koncentrácie 0,6 μg/ml. Rovnovážny stav sa dosiahol do 2 dní po podaní dávok.


Distribúcia

Klaritromycín dobre prestupuje do rôznych častí s odhadovaným distribučným objemom 200 – 400 l. V niektorých tkanivách dosahuje klaritromycín koncentrácie, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako hladiny lieku v obehu. Zvýšené hladiny sa zistili v tkanive mandlí a pľúc. Klaritromycín tiež prestupuje cez sliznicu žalúdka.


Približne 80 % klaritromycínu sa pri terapeutických dávkach viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia a eliminácia

Klaritromycín sa rýchlo a vo veľkej miere metabolizuje v pečeni. Metabolizmus zahŕňa prevažne N‑dealkyláciu, oxidáciu a stereošpecifickú hydroxyláciu v polohe C14.


Farmakokinetika klaritromycínu nie je lineárna v dôsledku saturácie metabolizmu pečeňou pri vysokých dávkach. Polčas eliminácie je zvýšený z 2 – 4 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne na 5 hodín po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne. Polčas aktívneho 14‑hydroxymetabolitu je v rozmedzí 5 – 6 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne.


Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného klaritromycínu sa rádioaktivita zaznamenala v stolici. Približne 20 – 30 % klaritromycínu sa vylúčilo v nezmenenej forme močom. Množstvo sa zvýšilo, ak sa zvýšila dávka. Insuficiencia obličiek zvyšuje plazmatické hladiny klaritromycínu, ak sa nezníži dávka.


Celkový plazmatický klírens sa stanovil približne na 700 ml/min s renálnym klírensom približne 170 ml/min.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie obličiek

Znížená funkcia obličiek spôsobuje zvýšené plazmatické hladiny klaritromycínu a hladiny účinného metabolitu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna, subakútna a chronická toxicita

S perorálne podávaným klaritromycínom sa vykonali štúdie na myšiach, potkanoch, psoch a/alebo opiciach. Dĺžka podávania sa pohybovala od jednorazovej perorálnej dávky až po opakované denné perorálne podávanie počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.


V štúdiách akútnej toxicity na myšiach a potkanoch po jednorazovom podaní dávky 5 g/kg telesnej hmotnosti nazogastrickou sondou zahynul jeden potkan, ale žiadna myš. Stredná letálna dávka bola teda vyššia ako 5 g/kg, čo je maximálna možná dávka na jednorazové podanie.


Pri podávaní klaritromycínu primátom v dávke 100 mg/kg/deň počas 14 dní alebo 35 mg/kg/deň počas 1 mesiaca sa nevyskytli žiadne nežiaduce účinky. Rovnako sa nežiaduce účinky nepozorovali ani u potkanov pri podávaní dávky 75 mg/kg/deň počas 1 mesiaca, 35 mg/kg/deň počas 3 mesiacov alebo 8 mg/kg/deň počas 6 mesiacov. Psi boli na klaritromycín citlivejší, tolerovali dávku 50 mg/kg/deň počas 14 dní, 10 mg/kg/deň počas 1 a 3 mesiacov a dávku 4 mg/kg/deň počas 6 mesiacov bez nežiaducich účinkov.


Vo vyššie uvedených štúdiách medzi hlavné klinické prejavy toxických dávok patrilo vracanie, slabosť, znížený príjem potravy, zníženie prírastku na hmotnosti, salivácia, dehydratácia a hyperaktivita. Dve z desiatich opíc, ktorým sa podávala dávka 400 mg/kg/deň uhynuli na 8. deň štúdiestolice niektorých prežívajúcich opíc, ktoré dostávali dávku 400 mg/kg/deň počas 28 dní, boli sfarbené do žlta. Primárne postihnutým orgánom pri toxických dávkach bola u všetkých živočíšnych druhov pečeň. Rozvoj hepatotoxicity sa u všetkých živočíšnych druhov prejavil prvotným zvýšením plazmatických koncentrácií alkalickej fosfatázy, alanín- a aspartátaminotransferázy, gamaglutamyltransferázy a/alebo laktátdehydrogenázy. Po prerušení podávania lieku sa tieto parametre zvyčajne upravili na bežné hodnoty alebo sa im priblížili.


K ďalším tkanivám, menej často postihnutým v rôznych štúdiách, patril žalúdok, týmus a iné lymfatické tkanivá a obličky. Prekrvenie spojoviek a slzenie, po dávkach približujúcich sa liečebným, sa vyskytlo len u psov. Pri vysokej dávke 400 mg/kg/deň sa u niektorých psov a opíc vyvinul zákal rohovky a/alebo edém.


Fertilita, reprodukcia a teratogenita

Štúdie fertility a reprodukcie preukázali, že denná dávka 150 až 160 mg/kg/deň, podávaná samcom a samiciam potkanov, nemala nežiaduce účinky na estrálny cyklus, plodnosť, pôrod, počet a životaschopnosť potomstva. Teratogenita klaritromycínu sa nepreukázala v dvoch štúdiách teratogenity na potkanoch typu Wistar (perorálne podanie) a Sprague-Dawley (perorálne a intravenózne podanie), v jednej štúdii na novozélandských bielych králikoch a jednej štúdii na opiciach Cynomolgus. Len v jednej ďalšej štúdii na potkanoch Sprague-Dawley s podobnými dávkami a za približne rovnakých podmienok sa zaznamenala veľmi nízka, štatisticky nevýznamná incidencia (približne 6 %) anomálií kardiovaskulárneho systému. Tieto anomálie boli pravdepodobne spôsobené spontánnou kombináciou genetických zmien vo vnútri kolónie. V dvoch štúdiách na myšiach sa tiež objavil s rôznou incidenciou rázštep podnebia (3 až 30 %) po dávkach 70-krát vyšších ako je horná hranica obvyklej dennej klinickej dávky (500 mg 2-krát denne), avšak nie po 35-násobku maximálnej dennej klinickej dávky pre ľudí, čo poukazuje na toxicita u matky a plodu, ale nie na teratogenitu.


Klaritromycín vyvoláva stratu embryí u opíc, ak sa podáva približne desaťnásobok hornej hranice zvyčajnej dennej dávky u ľudí (500 mg 2-krát denne), počínajúc dvadsiatym dňom gestácie. Tento účinok sa pripisuje toxickému vplyvu liečiva na matku pri veľmi vysokých dávkach. V ďalšej štúdii na gravidných opiciach sa pri dávkovaní 2,5- až 5-krát vyššom, ako je maximálna predpokladaná denná dávka, neobjavilo žiadne zvláštne riziko pre zárodok.


Hlavný test letality na myšiach, v ktorom sa podávala dávka 1000 mg/kg/deň (približne 70-násobok maximálnej dennej klinickej dávky u ľudí), bol jednoznačne negatívny pokiaľ ide o akúkoľvek mutagénnu aktivitu. V štúdii Segment I sa na potkanoch, ktoré dostávali 80 dní dávku do 500 mg/kg/deň (približne 35-násobok maximálnej dennej klinickej dávky u ľudí), nepreukázal dôkaz funkčného poškodenia fertility samcov pri dlhodobej expozícii takýmto veľmi vysokým dávkam klaritromycínu.


Mutagenita

Štúdie na posúdenie mutagénneho potenciálu klaritromycínu sa vykonali na neaktivovaných a aktivovaných pečeňových potkaních mikrozómoch (Amesov test). Výsledky týchto štúdií nepreukázali žiadny mutagénny potenciál klaritromycínu pri koncentráciách 25 μg a menej/Petriho misku. Pri koncentrácii 50 μg bol klaritromycín toxický pre všetky testované kmene.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Povidón 40

Čistená voda

Magnéziumstearát

Kyselina stearová

Mastenec

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Sodná soľ kroskarmelózy

Hypromelóza

Hyprolóza

Propylénglykol

Oxid titaničitý E 171

Vanilín

Lak chinolínovej žltej (E 104)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Filmom obalené tablety sú balené do PVC/PVdC/hliníkového blistra.

Blistre sú vložené do papierovej škatule.


Veľkosti balenia:

KLABAX 250 mg: 14 filmom obalených tabliet.

KLABAX 500 mg: 14 filmom obalených tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ranbaxy (UK) Ltd.

Building 4 Chiswick Park

Londýn W4 5YE, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


KLABAX 250 mg: 15/0002/04-S

KLABAX 500 mg: 15/0003/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19. januára 2004

Dátum posledného predĺženia: 15. apríla 2009


10. Dátum poslednej revízie textu


01/2015


19

KLABAX 250 mg