+ ipil.sk

KLACID SRPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


KLACID SR

tablety s riadeným uvoľňovaním


klaritromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je KLACID SR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete KLACID SR

3. Ako užívať KLACID SR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať KLACID SR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je KLACID SR a na čo sa používa


KLACID SR je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných makrolidy. Antibiotiká zastavujú rast určitých baktérií, ktoré spôsobujú infekcie. KLACID SR sú tablety s riadeným uvoľňovaním, čo znamená, že liečivo sa z tablety uvoľňuje pomaly, preto sa liek užíva len raz denne.


KLACID SR sa používa na liečbu infekcií, ako sú:

 • infekcie dolných dýchacích ciest (napr. zápal priedušiek, zápal pľúc),

 • infekcie horných dýchacích ciest (napr. zápal hrdla a prinosových dutín),

 • infekcie kože a mäkkých tkanív (zápal vlasových vačkov, zápal podkožného tkaniva, ruža).


KLACID SR je určený na liečbu infekcií u dospelých a detí starších ako 12 rokov vyvolaných mikroorganizmami citlivými na toto liečivo.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete KLACID SR


Neužívajte KLACID SR

 • ak ste alergický na klaritromycín, iné antibiotiká z rovnakej skupiny liečiv (makrolidové antibiotiká, ako napr. erytromycín a azitromycín) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak užívate

 • ergotamínové deriváty ergotamín alebo dihydroergotamín (na liečbu migrény),

 • cisaprid (na liečbu tráviacich ťažkostí),

 • pimozid (na liečbu niektorých psychických ochorení),

 • terfenadín alebo astemizol (na liečbu alergie, sennej nádchy),

 • lovastatín alebo simvastatín (lieky na zníženie hladiny cholesterolu),

 • tikagrelor (na riedenie krvi),

 • ranolazín (na liečbu anginy pectoris - bolesti na hrudníku spôsobenej zníženým tokom krvi do srdca),

 • kolchicín (na liečbu dny),

 • ak máte hypokaliémiu (zníženú hladinu draslíka v krvi),

 • ak máte závažné ochorenie pečene a zároveň ťažkosti s obličkami,

 • ak máte závažné ťažkosti s obličkami (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min)

 • ak sa u vás vyskytujú určité ochorenia srdca, ako je predĺženie QT intervalu a komorová srdcová arytmia, vrátane torsades de pointes.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať KLACID SR, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak máte ťažkosti s pečeňou, prejavujúce sa nechutenstvom, žltačkou, tmavým močom, svrbením kože a bolesťou či citlivosťou brucha na dotyk,

 • ak máte ťažkosti s obličkami,

 • ak ste alergický na linkomycín alebo klindamycín (antibiotiká),

 • ak užívate kolchicín, nakoľko jeho súbežné užívanie s KLACIDOM SR môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky,

 • ak súbežne užívate iné antibiotiká s možným škodlivým účinkom na sluch (aminoglykozidy, napr. streptomycín, tobramycín, gentamicín, neomycín),

 • ak máte alebo ste niekedy mali problémy so srdcom,

 • ak máte nízku hladinu horčíka v krvi,

 • ak užívate lieky proti cukrovke, pretože súbežné užívanie týchto liekov s KLACIDOM SR môže vyvolať hypoglykémiu (nízku hladinu cukru v krvi, prejavujúcu sa ako hlad, nervozita, slabosť, potenie, búšenie srdca),

 • ak užívate lieky na riedenie krvi (napr. warfarín),

 • ak užívate lieky na zníženie cholesterolu (napr. atorvastatín, rosuvastatín),

 • ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“),

 • ak sa počas liečby alebo po jej ukončení u vás vyskytne ťažká alebo dlhotrvajúca hnačka. V tomto prípade sa čo najskôr poraďte so svojím lekárom.


Ak si myslíte, že sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Iné lieky a KLACID SR

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liečiv:

 • digoxín, chinidín alebo dizopyramid (liečivá na liečbu niektorých ochorení srdca),

 • warfarín (na riedenie krvi),

 • ergotamínové deriváty ergotamín, dihydroergotamín,

 • karbamazepín, valproát alebo fenytoín (na liečbu epilepsie alebo bipolárnej poruchy)

 • fenobarbital (na liečbu epilepsie),

 • kolchicín (na liečbu dny),

 • teofylín (na liečbu astmy alebo emfyzému),

 • terfenadín alebo astemizol (na liečbu sennej nádchy alebo alergie),

 • triazolam, alprazolam alebo midazolam (na liečbu úzkosti alebo nespavosti),

 • cisaprid alebo omeprazol (na liečbu žalúdočných ťažkostí),

 • pimozid (na liečbu niektorých psychických ochorení),

 • zidovudín, ritonavir, atazanavir, sachinavir, nevirapín, efavirenz alebo etravirín (na liečbu vírusových infekcií),

 • itrakonazol alebo flukonazol (na liečbu plesňových infekcií),

 • sildenafil, tadalafil alebo vardenafil (na erektilnú dysfunkciu),

 • tolterodín (na liečbu častého močenia),

 • metylprednizolón (protizápalové liečivo),

 • vinblastín (na liečbu rakoviny),

 • cilostazol (na zlepšenie cirkulácie v nohách),

 • rifabutín (antibiotikum na liečbu niektorých infekcií),

 • rifampicín alebo rifapentín (na liečbu tuberkulózy),

 • takrolimus alebo cyklosporín (lieky používané pri transplantáciách orgánov),

 • ľubovník bodkovaný,

 • lovastatín, simvastatín (na zníženie hladiny cholesterolu),

- verapamil, amlodipín, diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku),

- nateglinid, repaglinid (na liečbu cukrovky).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Bezpečnosť užívania KLACIDU SR u tehotných a dojčiacich žien nie je známa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

KLACID SR môže vyvolať závrat, zmätenosť a dezorientáciu, čo môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

KLACID SR obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať KLACID SR


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti od 12 rokov

Zvyčajná dávka KLACIDU SR pre dospelých a deti staršie 12 rokov je 1 tableta 1-krát denne počas 5 až 14 dní. Váš lekár môže pri ťažkých infekciách zvýšiť dávku na 2 tablety 1-krát denne. Obe tablety užívajte naraz.


Tablety užívajte s jedlom, celé, nerozhryznuté a nerozžuté. Tento liek musíte užívať každý deň v rovnakom čase po celý čas trvania liečby.


Neprestaňte užívať KLACID SR, keď sa budete lepšie cítiť. Je dôležité, aby ste tento liek užívali tak dlho, ako vám povedal váš lekár, inak je možné, že sa infekcia úplne nevylieči a vaše ťažkosti sa vrátia.


Použitie u detí

KLACID SR nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov. Deťom do 12 rokov sa podáva perorálna suspenzia KLACID 125 mg/5 ml alebo KLACID 250 mg/5 ml.


Ak zabudnete užiť KLACID SR

Ak zabudnete užiť dávku lieku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak užijete viac KLACIDU SR, ako máte

Pri náhodnom užití väčšieho množstva tabliet, predovšetkým dieťaťom, ihneď vyhľadajte lekára, a to aj vtedy, ak nemáte žiadne ťažkosti. Predávkovanie môže spôsobiť vracanie a bolesť brucha. Môže sa vyskytnúť aj alergická reakcia.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Po ukončení liečby dôjde zvyčajne k ich vymiznutiu.


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zápal žíl v mieste podania injekcie (pri podaní do žily).


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nespavosť,

 • bolesť hlavy,

 • poruchy vnímania chuti, zmeny vnímania chuti,

 • vazodilatácia (rozšírenie ciev, ktoré sa môže prejaviť ako sčervenanie pokožky a zníženie krvného tlaku),

 • hnačka,

 • nevoľnosť alebo vracanie,

 • bolesť brucha,

 • tráviace ťažkosti,

 • nezvyčajné výsledky vyšetrení pečene

 • vyrážka,

 • nadmerné potenie.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • infekcie, ako napr. celulitída (zápalová infekcia kožného a podkožného tkaniva), kandidóza (plesňová infekcia), zápalové ochorenie žalúdka a čriev, infekcia pošvy,

 • znížený počet niektorých typov bielych krviniek (leukopénia, neutropénia), zvýšený počet niektorých typov bielych krviniek (eozinofília), zvýšený počet nefunkčných krvných doštičiek (trombocytémia)

 • alergické reakcie, ako napr. vyrážka a opuch, precitlivenosť, alergická reakcia môže v zriedkavých prípadoch zahŕňať ťažkosti s dýchaním, nízky krvný tlak a opuch tváre a hrdla. Tieto vedľajšie účinky môžu byť život ohrozujúce a môžu vyžadovať naliehavú liečbu,

 • strata alebo zníženie chuti do jedla,

 • úzkosť, nervozita, verbálna agresivita (krik),

 • strata vedomia, dyskinéza (porucha normálnych pohybov), závrat, ospalosť, tras,

 • vertigo (pocit točenia sa okolia), zhoršenie sluchu, hučanie v ušiach,

 • zmeny srdcového rytmu, prejavujúce sa ako búšenie srdca, nepravidelné sťahy predsiení srdca, nadbytočné údery srdca mimo normálneho srdcového rytmu, predĺženie QT intervalu na EKG, zastavenie srdca,

 • astma, krvácanie z nosa, pľúcna embólia,

 • zápal pažeráka, refluxná choroba pažeráka, zápal žalúdka, zápal jazyka alebo ústnej dutiny, zápcha, sucho v ústach, grganie, plynatosť, kŕčovitá bolesť konečníka,

 • zápalové ochorenie pečene (zožltnutie kože a očných bielkov, tmavý moč, bledá stolica, bolesť brucha na pravej strane), hromadenie žlče v pečeni, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov,

 • zápalové ochorenie kože s tvorbou pľuzgierov, žihľavka, svrbenie kože, vyrážka

 • svalová stuhnutosť, kostrová stuhnutosť, bolesť svalov

 • nevoľnosť, horúčka, malátnosť, bolesť na hrudníku, triaška, únava,

 • zvýšenie hladiny enzýmov v krvi, nezvyčajný pomer obsahu krvných bielkovín, zvýšenie hladiny kreatinínu a močoviny v krvi.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • pseudomembranózny zápal čreva, prejavujúci sa závažnou a pretrvávajúcou hnačkou,

 • eryzipel (ruža),

 • znížený počet krvných doštičiek a granulocytov (nedostatok granulocytov, jedného typu bielych krviniek, je závažný stav, počas ktorého môže byť akákoľvek infekcia život ohrozujúca, môže sa prejaviť vysokou horúčkou, silnou bolesťou hrdla a vredmi v ústach),

 • anafylaktická reakcia* (prudká alergická reakcia, prejavujúca sa ťažkosťami s dýchaním, nízkym krvným tlakom a opuchom tváre a hrdla),

 • psychické poruchy, ako napr. depresia, stavy zmätenosti, neobvyklé sny, dezorientácia, halucinácie (vidiny),

 • kŕče, porucha alebo strata chuti alebo čuchu, porucha citlivosti,

 • hluchota,

 • poruchy srdcového rytmu, prejavujúce sa napr. zrýchleným tepom,

 • krvácanie, zvýšenie hodnôt pri vyšetrení krvácania,

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu), zmena sfarbenia jazyka alebo zubov,

 • ochorenie pečene (zožltnutie kože a očných bielkov, tmavý moč, bledá stolica, bolesť brucha na pravej strane), zlyhanie pečene,

 • zápal obličiek, zlyhanie obličiek,

 • abnormálne sfarbenie moču,

 • tzv. Stevensov-Johnsonov syndróm* (zahŕňa horúčku, zápal hrdla, tvorbu bolestivých vredov, najmä v ústach a na perách a vyrážku) alebo toxická epidermálna nekrolýza (ťažké ochorenie spojené s odlupovaním kože), akné,

 • tzv. DRESS syndróm*, ktorý sa prejavuje ako lieková vyrážka sprevádzaná horúčkou, zvýšením hladiny eozinofilov (typ bielych krviniek) v krvi a celkovými príznakmi infekcie niektorého z vnútorných orgánov,

 • ochorenie svalov, nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo v kostiach.


*Ak u seba spozorujete uvedené príznaky, ihneď prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekára.


Ak vám počas užívania KLACIDU SR robili krvné testy, je možné, že tieto preukázali zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, zmeny v krvnom obraze alebo zmeny iných laboratórnych hodnôt. Môže sa tiež zaznamenať prítomnosť bielkoviny v moči.


Ak sa u vás počas užívania alebo po skončení užívania KLACIDU SR objaví hnačka, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom. Hnačka môže byť len vedľajším účinkom lieku, môže však byť aj príznakom závažného ochorenia. Váš lekár bude vedieť tieto dva stavy odlíšiť.


Môže sa stať, že máte infekciu spôsobenú baktériou, ktorú KLACID SR nedokáže vyliečiť. V takomto prípade sa príznaky vášho ochorenia môžu zhoršiť. Ak sa váš stav nezlepšuje, alebo sa cítite horšie, poraďte sa so svojím lekárom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Klacid SR


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote 15 °C – 30 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo KLACID SR obsahuje


Liečivo je klaritromycín. Každá tableta KLACIDU SR obsahuje 500 mg klaritromycínu.


Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety

Kyselina citrónová

Nátriumalginát

Nátriumkalciumalginát

Laktóza

Povidón

Mastenec

Kyselina stearová

Magnéziumstearát


Obaľovací roztok

Hydroxypropylmetylcelulóza

Polyetylénglykol

Oxid titaničitý

Chinolínová žltá (E104 alumíniový lak)

Kyselina sorbová


Ako vyzerá KLACID SR a obsah balenia


Žlté oválne filmom obalené tablety.

Veľkosť balenia: 7, 10, 12, 14, 16 a 20 tabliet s riadeným uvoľňovaním v škatuli.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BGP Products Ltd., Abbott House, Vanwall Business Park, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, 9189103, Veľká Británia, SL6 4 XE

Výrobca

Aesica Queenborough Limited, Queenborough, Kent ME11 5EL, Veľká Británia

AbbVie S.r.l. S.R. 148 Pontina km 52 snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

6

KLACID SR

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieKU


KLACID SR

500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním


2. kvalitatívne a kvantitatívne ZLOŽENIE


Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 500 mg klaritromycínu.


Pomocná látka so známym účinkom:laktóza.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


tableta s riadeným uvoľňovaním


Žlté oválne filmom obalené tablety.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


KLACID SR je indikovaný na liečbu infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na toto liečivo.

Medzi hlavné indikácie patria:

- infekcie dolných ciest dýchacích (napr. bronchitída, pneumónia),

- infekcie horných ciest dýchacích (napr. faryngitída, sínusitída),

- infekcie kože a mäkkých tkanív (napr. folikulitída, celulitída, eryzipel).


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania pre správne používanie antibakteriálnych liečiv.


KLACID SR je indikovaný na liečbu dospelých a detí starších ako 12 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Odporúčaná dávka klaritromycínu vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov je zvyčajne 500 mg (1 tableta) 1-krát denne spolu s jedlom. U závažnejších infekcií možno dávku zvýšiť na 1000 mg (2 tablety) 1-krát denne. Zvyčajná dĺžka liečby je 5 až 14 dní, okrem pneumónie získanej v komunite a sínusitídy, ktoré vyžadujú 6 až 14-dňovú liečbu.


Liečba odontogénnych infekcií

Odporúčaná dávka klaritromycínu vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním na liečbu odontogénnych infekcií je 500 mg 1-krát denne počas 5 dní.


Pacienti s poškodením obličiek

U pacientov s poškodením obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min) je potrebné dávku klaritromycínu znížiť na polovicu, t. j. 250 mg 1-krát denne alebo pri ťažších infekciách na 250 mg 2- krát denne. U týchto pacientov nemá liečba presiahnuť 14 dní. Keďže tableta KLACIDU SR sa nedá deliť, dávku 500 mg nie je možné znížiť, preto sa KLACID SR u týchto pacientov nesmie používať.


Pediatrická populácia

Deti staršie ako 12 rokov

Dávkovanie ako u dospelých.


Spôsob podávania


Tablety KLACIDU SR sa užívajú s jedlom, celé, nerozhryznuté a nerozžuté.


4.3 Kontraindikácie


Klaritromycín je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie klaritromycínu a ktoréhokoľvek z nasledujúcich liečiv je kontraindikované: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadín, pretože môže viesť k predĺženiu QT intervalu a srdcovým arytmiám, vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie s tikagrelorom alebo ranolazínom je kontraindikované.


Súbežné podávanie klaritromycínu s ergotamínom alebo dihydroergotamínom je kontraindikované, pretože môže viesť k ergotamínovej toxicite (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nesmie podávať pacientom s anamnézou predĺženého QT intervalu alebo ventrikulárnej srdcovej arytmie, vrátane torsades de pointes(pozri časti 4.4 a 4.5).


Klaritromycín sa nesmie podávať pacientom s hypokaliémiou (riziko predĺženia QT intervalu).


Klaritromycín sa nesmie podávať súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny), ktoré sa v značnej miere metabolizujú CYP3A4 (lovastatín alebo simvastatín), z dôvodu zvýšeného rizika myopatie, vrátane rabdomyolýzy (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nesmie podávať pacientom, ktorí majú závažné zlyhávanie pečene v kombinácii s poškodením obličiek.


Rovnako, ako v prípade iných silných inhibítorov CYP3A4, sa klaritromycín nesmie používať u pacientov, ktorí súbežne užívajú kolchicín.


Keďže dávku 500 mg 1-krát denne nie je možné znížiť, je KLACID SR kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min). U týchto pacientov možno použiť iné liekové formy klaritromycínu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekár nemá predpisovať klaritromycín gravidným ženám bez starostlivého zváženia pomeru prínosu a rizika, najmä počas prvých troch mesiacov gravidity (pozri časť 4.6).


U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.2).


Klaritromycín sa vylučuje hlavne pečeňou. Pacientom s poruchou funkcie pečene sa musí venovať pri podávaní tohto antibiotika zvýšená pozornosť. Opatrnosť je tiež potrebná u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek.


Zaznamenali sa prípady fatálneho zlyhania pečene (pozri časť 4.8). Je možné, ženiektorí ztýchto pacientovmali predtým existujúceochoreniepečene aleboužívaliiné hepatotoxické lieky. Pacientov treba upozorniť, aby ukončili liečbu a vyhľadali svojho lekára, ak sa u nich objavia prejavy a príznaky ochorenia pečene ako je anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo citlivosť brucha na dotyk.


Pseudomembranózna kolitídabola zaznamenanátakmer u všetkýchantibakteriálnychlátok, vrátane makrolidov, jejzávažnosťsa môže pohybovaťod miernej až po život ohrozujúcu. Hnačka, ktorej pôvodcomje Clostridium difficile(C.difficileassociateddiarrhea,CDAD), bola hlásená pri užívaní takmer všetkých antibakteriálnych látok, vrátane klaritromycínu, jej závažnosťsa môže pohybovaťv rozmedzíodmiernejhnačkypofatálnukolitídu. Liečba antibakteriálnymi látkami mení fyziologickú mikroflóruhrubého čreva, čo môže viesť k premnoženiu C. difficile.CDADtreba zvážiťuvšetkých pacientov, u ktorýchsa po podávaní antibiotík vyskytne hnačka. Dôkladná anamnéza je nevyhnutná, nakoľko výskyt CDAD bol hlásený aj viac ako dva mesiace po ukončení užívania antibakteriálnych látok. Z tohto dôvoduje potrebné zvážiťukončenie liečby klaritromycínombezohľadu najehoindikáciu. Je potrebné vykonať mikrobiologické testy a začať vhodnú liečbu. Je potrebné vyhnúť sa podávaniu liekov inhibujúcich peristaltiku.


Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a kolchicínu sa po uvedení lieku na trh zaznamenali hlásenia toxicity kolchicínu a to najmä u starších pacientov. Niektoré z týchto prípadov sa vyskytli u pacientov s renálnou insuficienciou. U viacerých z týchto pacientov boli hlásené aj prípady úmrtí (pozri časť 4.5). Súbežné podávanie klaritromycínu a kolchicínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolobenzodiazepínov, ako je triazolam a midazolam, sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a iných ototoxických liekov, predovšetkým aminoglykozidov, je potrebná opatrnosť. Počas liečby a po jej ukončení sa má sledovať funkcia sluchu a vestibulárneho aparátu.


Z dôvodu rizika predĺženia QT intervalu sa má klaritromycín podávať s opatrnosťou u pacientov s ischemickou chorobou srdca, závažnou insuficienciou srdca, hypomagneziémiou, bradykardiou (< 50 úderov/min), ako aj pri súbežnom podávaní s inými liekmi, ktoré môžuvyvolaťpredĺženie QT intervalu (pozri časť 4.5). Klaritromycín nesmú užívať pacienti s vrodeným alebo preukázaným získaným predĺžením QT intervalu alebo s anamnézou ventrikulárnej arytmie (pozri časť 4.3).


Pneumónia

Vzhľadom na vznikajúcu rezistenciu Streptococcus pneumoniae na makrolidy je dôležité, aby sa pri predpisovaní klaritromycínu na liečbu pneumónie získanej v komunite najprv vykonali testy citlivosti. Na liečbu nozokomiálnej pneumónie sa má klaritromycín používať v kombinácii s ďalšími vhodnými antibiotikami.


Mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív

Tieto infekcie najčastejšie spôsobujú Staphylococcus aureusa Streptococcus pyogenes,ktoré môžu byť rezistentné na makrolidy. Preto je potrebné vykonať testovanie citlivosti. V prípade, že sa nemôžu použiť betalaktámové antibiotiká (napr. pri alergii), môžu byť liekmi prvej voľby iné antibiotiká, ako napr. klindamycín. V súčasnosti sa predpokladá, že makrolidy zohrávajú rolu iba pri liečbe niektorých infekcií kože a mäkkých tkanív, ako sú infekcie spôsobené Corynebacterium minutissimum, akné vulgaris a eryzipel a v prípadoch, kedy nie je možné použiť penicilín.


V prípade závažných akútnych hypersenzitívnych reakcií, ako je anafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, sa má liečba klaritromycínom okamžite ukončiť a bezodkladne začať s vhodnou liečbou.


Pacienti, ktorým sa súbežne podávajú lieky, ktoré indukujú enzým CYP3A4, majú klaritromycín užívať s opatrnosťou(pozri časť 4.5).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri predpisovaní klaritromycínu s inými statínmi je potrebná opatrnosť. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a statíny bola hlásená rabdomyolýza. Pacienti majú byť sledovaní vzhľadom na prejavy a príznaky myopatie. V prípadoch, kedy je súbežné užívanie klaritromycínu so statínmi nevyhnutné, sa odporúča predpísať najnižšiu registrovanú silu statínu. Má sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu sprostredkovaného CYP3A (napr. fluvastatín) (pozri časť 4.5).


Perorálne antidiabetiká/inzulín

Súbežné užívanie klaritromycínu a perorálnych antidiabetík (ako napr. deriváty sulfonylmočoviny) a/alebo inzulínu môže spôsobiť významnúhypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie hladiny glukózy (pozri časť 4.5).


Perorálne antikoagulanciá

Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko závažného krvácania a významného zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (International Normalized Ratio, INR) a protrombínového času (pozri časť 4.5). Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a perorálnych antikoagulancií sa majú pravidelne sledovať hodnoty INR a protrombínového času.


LiečbainfekciespôsobenejH. pyloriakýmikoľvekantimikrobiálnymiliečivami,akoje napr.klaritromycín, môže spôsobiť vývin mikroorganizmov rezistentných na liečivo.


Dlhodobé užívanie klaritromycínu môže, rovnako ako u iných antibiotík, viesť ku kolonizácii zvýšeným množstvomrezistentnýchbaktérií a húb. Pri výskyte superinfekcie je potrebné začať s vhodnou liečbou.


Je potrebné venovať pozornosť možnosti skríženej rezistencie medzi klaritromycínom a inými makrolidmi a tiež linkomycínom a klindamycínom.


Precitlivenosť na laktózu.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskej deficiencie laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tieto lieky.


 1. Liekové a iné interakcie


Súbežné užívanie nasledovných liečiv je prísne kontraindikované z dôvodu možnosti výskytu závažných liekových interakcií:


Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadín

U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s cisapridom sa zaznamenali zvýšené hladiny cisapridu. To môže viesť k predĺženiu QT intervalu a srdcovým arytmiám vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes. Podobné účinky sa pozorovali u pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s pimozidom(pozri časť 4.3).


Zaznamenalo sa, že makrolidy ovplyvňujú metabolizmus terfenadínu, dôsledkom čoho sú zvýšené hladiny terfenadínu, ktoré boli v ojedinelých prípadoch spájané so vznikom srdcových arytmií ako je predĺženie QT intervalu, ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia a torsades de pointes(pozri časť 4.3). V jednej štúdii so 14 zdravými dobrovoľníkmi viedlo súbežné podávanie klaritromycínu s terfenadínom k dvoj- až trojnásobnému nárastu sérovej hladiny kyslého metabolitu terfenadínu a k predĺženiu QT intervalu, čo neviedlo k žiadnemu klinicky zistiteľnému účinku. Podobné účinky sa pozorovali pri súbežnom podávaní astemizolu s inými makrolidmi.


Ergotamín/dihydroergotamín

Hlásenia po uvedení lieku na trh naznačujú, že súbežné podávanie klaritromycínu s ergotamínom alebo dihydroergotamínom súvisí s akútnou ergotovou toxicitou charakterizovanou vazospazmom a ischémiou končatín a iných tkanív vrátane centrálneho nervového systému. Súbežné podávanie klaritromycínu a týchto liečiv je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3), pretože tieto statíny sa v značnej miere metabolizujú prostredníctvom CYP3A4 a súbežná liečba s klaritromycínom zvyšuje ich plazmatickú koncentráciu, čo zvyšuje riziko myopatie, vrátane rabdomyolýzy. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s týmito statínmi boli hlásené prípady rabdomyolýzy. Ak je liečba klaritromycínom nevyhnutná, musí sa počas nej prerušiť liečba lovastatínom alebo simvastatínom.


Pri predpisovaní klaritromycínu so statínmi je potrebná opatrnosť. V prípadoch, kedy je súbežné užívanie klaritromycínu so statínmi nevyhnutné, sa odporúča predpísať najnižšiu registrovanú silu statínu. Má sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu sprostredkovaného CYP3A (napr. fluvastatín). U pacientov sa majú sledovať prejavy a príznaky myopatie.


Vplyv iných liekov na klaritromycín


Liečivá, ktoré sú induktoryCYP3A (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný) môžu indukovať metabolizmus klaritromycínu. To môže viesť k subterapeutickým hladinám klaritromycínu, a tým k zníženejúčinnosti. Navyše môže byť potrebné sledovať plazmatické hladiny induktora CYP3A, ktoré môžu byť zvýšené následkom inhibície CYP3A klaritromycínom (pozri tiež Súhrn charakteristických vlastností podávaného inhibítoraCYP3A4). Súbežné podávanie rifabutínu a klaritromycínu spôsobilo zvýšenie sérovej hladiny rifabutínu a zníženie sérovej hladiny klaritromycínu a následne zvýšené rizikovzniku uveitídy.


O nasledujúcich liečivách je známe alebo sa predpokladá, že ovplyvňujú koncentrácie cirkulujúceho klaritromycínu. Môže byť potrebná úprava dávkovania klaritromycínu alebo zváženie alternatívnej liečby.


Efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín

Silné induktory metabolického systému cytochrómu P450 ako efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín môžu urýchľovať metabolizmus klaritromycínu, a tak znižovať plazmatické koncentrácie klaritromycínu, pri súčasnom zvyšovaní koncentrácií 14-hydroxyklaritromycínu, metabolitu, ktorý je tiež mikrobiologicky účinný. Keďže mikrobiologické účinky klaritromycínu a 14-hydroxyklaritromycínu na rôzne baktérie sú odlišné, zamýšľaný terapeutický účinok môže byť počas súbežného podávania klaritromycínu a induktorov enzýmov oslabený.


Etravirín

Etravirín znižuje expozíciu klaritromycínom, avšak koncentrácia účinného metabolitu, 14-hydroxyklaritromycínu, sa zvyšuje. Keďže 14-hydroxyklaritromycín znižuje účinok proti Mycobacterium avium complex(MAC), celkový účinok proti tomuto patogénu sa môže zmeniť. Pri liečbe MAC je preto potrebné zvážiť alternatívnu liečbu.


Flukonazol

Súbežné podávanie flukonazolu v dávke 200 mg denne a klaritromycínu v dávke 500 mg dvakrát denne 21 zdravým dobrovoľníkom viedlo k zvýšeniu priemerných minimálnych koncentrácií klaritromycínu v rovnovážnom stave (Cmin) o 33 % a plochy pod krivkou (AUC) o 18 %. Súbežné podávanie flukonazolu výrazne neovplyvnilo rovnovážne koncentrácie účinného metabolitu, 14-hydroxyklaritromycínu. Nie je potrebná úprava dávky klaritromycínu.


Ritonavir

Farmakokinetická štúdia preukázala, že súbežné podávanie 200 mg ritonaviru každých 8 hodín a 500 mg klaritromycínu každých 12 hodín viedlo k výraznej inhibícii metabolizmu klaritromycínu. Pri súbežnom podávaní ritonaviru sa Cmaxklaritromycínu zvýšila o 31 %, Cmino 182 % a AUC o 77 %. Zaznamenala sa takmer úplná inhibícia tvorby 14-hydroxyklaritromycínu. Vzhľadom na široký rozsah terapeutických dávok klaritromycínu zníženie dávky u pacientov s normálnou funkciou obličiek nie je potrebné. Avšak u pacientov s poškodením obličiek sa má zvážiť nasledujúca úprava dávkovania: u pacientov s klírensom kreatinínu 30 až 60 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 % a u pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 %. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1 g/deň sa nemajú podávať súbežne s ritonavirom.


Podobná úprava dávkovania sa má zvážiť u pacientov so zníženou funkciou obličiek v prípade, keď sa ritonavir používa na zlepšenie farmakokinetiky s inými inhibítormi HIV proteázy vrátane atazanaviru a sachinaviru (pozri časť „Obojsmerné liekové interakcie“ uvedenú nižšie).


Vplyvklaritromycínu na iné lieky


Interakcie založené na CYP3A

Súbežné podávanie klaritromycínu, o ktorom je známe, že inhibuje CYP3A, s liečivom metabolizovaným prevažne prostredníctvom CYP3A, sa môže spájať so zvýšením koncentrácie liečiva, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť liečebné ako aj nežiaduce účinky súbežne podávaného liečiva. Klaritromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov liečenýchinými liečivami, o ktorých je známe, že sú substrátmi enzýmu CYP3A, najmä ak má substrát CYP3A úzky bezpečnostný profil (napr. karbamazepín) a/alebo ak je substrát týmto enzýmom značne metabolizovaný.


U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín sa môže zvážiť úprava dávkovania a ak je to možné, treba u týchto pacientov sledovať sérové koncentrácie liečiv metabolizovaných prevažne prostredníctvom enzýmu CYP3A.


O nasledujúcich liečivách alebo skupinách liečiv je známe alebo sa predpokladá, že sú metabolizované rovnakým izoenzýmom CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepín, cilostazol, cisaprid, cyklosporín, dizopyramid, námeľové alkaloidy, lovastatín, metylprednizolón, midazolam, omeprazol, perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín, pozri časť 4.4), pimozid, chinidín, rifabutín, sildenafil, simvastatín, sirolimus, takrolimus, terfenadín, triazolam a vinblastín. Podobný mechanizmus interakcií, na ktorom sa zúčastňujú iné izoenzýmy systému cytochrómu P450, sa uplatňuje u fenytoínu, teofylínu a valproátu.


Antiarytmiká

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a chinidínu alebo dizopyramidu boli po uvedení lieku na trh hlásené prípady torsades de pointes. Počas súbežného podávania klaritromycínu s týmito liečivami sa má sledovať EKG kvôli predĺženiu QT intervalu. Počas liečby klaritromycínom sa majú sledovať sérové koncentrácie chinidínu a dizopyramidu.


Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a dizopyramidu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady hypoglykémie. Preto sa počas súbežného užívania klaritromycínu a dizopyramidu má sledovať hladina glukózy v krvi.


Perorálne antidiabetiká/inzulín

Pri užívaní niektorých antidiabetík ako nateglinid a repaglinid môže dôjsť k inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom, čo môže pri ich súbežnom užívaní spôsobiť hypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie glukózy.


Omeprazol

Zdravým dospelým jedincom bol podávaný klaritromycín (500 mg každých 8 hodín) v kombinácii s omeprazolom (40 mg denne). Pri súbežnom podávaní klaritromycínu boli plazmatické koncentrácie omeprazolu v rovnovážnom stave zvýšené (Cmaxsa zvýšila o 30 %, AUC0-24o 89 % a t1/2o 34 %). Priemerná hodnota pH v žalúdku počas 24 hodín bola 5,2 pri podávaní samotného omeprazolu a 5,7 pri súbežnom podávaní omeprazolu s klaritromycínom.


Sildenafil, tadalafil a vardenafil

Každý z týchto inhibítorov fosfodiesterázy sa prinajmenšom čiastočne metabolizuje prostredníctvom CYP3A. CYP3A môže byť súbežným podávaním klaritromycínu inhibovaný. Súbežné podávanie klaritromycínu so sildenafilom, tadalafilom alebo vardenafilom pravdepodobne vedie k zvýšenej expozícii inhibítorom fosfodiesterázy. Pri súbežnom podávaní s klaritromycínom treba zvážiť zníženie dávok sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu.


Teofylín, karbamazepín

Výsledky klinických štúdií preukázali mierne, ale štatisticky významné (p ≤ 0,05) zvýšenie cirkulujúcich hladín teofylínu alebo karbamazepínu, ak sa každé z týchto liečiv podávalo súbežne s klaritromycínom. Môže byť potrebné zvážiť zníženie dávky.


Tolterodín

Tolterodín sa prednostne metabolizuje prostredníctvom izoformy 2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6). V podskupine populácie, ktorej chýba CYP2D6, sa však zistila metabolická cesta sprostredkovanáCYP3A. V tejto podskupinepopulácie vedie inhibícia CYP3A k významne vyšším koncentráciám tolterodínu v sére. U pacientov, ktorí sú pomalí metabolizéri CYP2D6, môže byť v prítomnosti inhibítorov CYP3A, akým je klaritromycín, potrebné zníženie dávkytolterodínu.


Triazolobenzodiazepíny (napr. alprazolam, midazolam, triazolam)

Pri súbežnom podávaní midazolamu s tabletami klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) sa zvýšila hodnota AUC midazolamu 2,7-násobne po intravenóznom podaní midazolamu a 7-násobne po perorálnom podaní. Súbežnému perorálnemu podávaniu midazolamu a klaritromycínu sa treba vyhnúť.Pri súbežnom intravenóznom podávaní midazolamu s klaritromycínom je potrebné pacienta starostlivo sledovať, aby bolo možné upraviť dávkovanie. Rovnaké opatrenia platia aj pre iné benzodiazepíny, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A, vrátane triazolamu a alprazolamu. Pri benzodiazepínoch, ktorých eliminácia nezávisí od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je klinicky významná interakcia s klaritromycínom nepravdepodobná.


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu po uvedení lieku na trh sa hlásili prípady liekových interakcií a účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť). Odporúča sa sledovanie pacienta kvôli zosilneným farmakologickým účinkom na CNS.


Iné liekové interakcie


Aminoglykozidy

Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s inými ototoxickými liekmi, najmä aminoglykozidmi, sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4).

Kolchicín

Kolchicín je substrátom pre CYP3A aj pre efluxný transportér glykoproteín-P (Pgp). Klaritromycín a iné makrolidy sú známe inhibítory CYP3A a Pgp. Ak sa klaritromycín a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia Pgp a/alebo CYP3A klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Pacientov je potrebné sledovať kvôli klinickým príznakom toxicity kolchicínu (pozri časť 4.4).


Digoxín

Predpokladá sa, že digoxín je substrát efluxného transportéra, P-glykoproteín (Pgp). Je známe, že klaritromycín inhibuje Pgp. Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a digoxínu môže inhibícia Pgp klaritromycínom viesť k zvýšenej expozícii digoxínom. U pacientov súbežne liečených klaritromycínom a digoxínom boli zvýšené koncentrácie digoxínu v sére hlásené aj v rámci sledovania po uvedení lieku na trh. U niektorých pacientov sa objavili klinické príznaky zodpovedajúce toxicite digoxínu, vrátane potenciálne fatálnych arytmií. U pacientov súbežne liečených digoxínom a klaritromycínom je potrebné starostlivo sledovať koncentrácie digoxínu v sére.


Zidovudín

Súbežné perorálne podávanie tabliet klaritromycínu a zidovudínu dospelým pacientom s HIV infekciou môže spôsobiť zníženie koncentrácie zidovudínu v rovnovážnom stave. Keďže klaritromycín zrejme ovplyvňuje absorpciu súčasne podávaného perorálneho zidovudínu, tejto interakcii sa dá do značnej miery vyhnúť striedavým rozvrhnutím dávok klaritromycínu a zidovudínu tak, aby sa medzi jednotlivými dávkami dodržal 4-hodinový časový odstup. Táto interakcia sa zrejme nevyskytuje u pediatrických pacientov infikovaných HIV, ktorí užívajú suspenziu klaritromycínu súčasne so zidovudínom alebo dideoxyinozínom. Táto interakcia je nepravdepodobná v prípade, keď sa klaritromycín podáva formou intravenóznej infúzie.


Fenytoín a valproát

Vyskytli sa spontánne alebo publikované hlásenia interakcií inhibítorov CYP3A, vrátane klaritromycínu, s liečivami, u ktorých sa nepredpokladá metabolizmus prostredníctvom CYP3A (napr. fenytoín a valproát). Ak sa tieto liečivá podávajú súbežne s klaritromycínom, odporúča sa stanovenie ich sérových hladín. Zaznamenali sa zvýšené sérové koncentrácie.


Obojsmerné liekové interakcie


Atazanavir

Klaritromycín a atazanavir sú substráty a inhibítory CYP3A a bola dokázaná obojsmerná lieková interakcia. Súbežné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) s atazanavirom (400 mg jedenkrát denne) viedlo k 2-násobnému zvýšeniu expozície klaritromycínom a 70% zníženiu expozície 14-hydroxyklaritromycínom s 28% zvýšením AUC atazanaviru. Vzhľadom na široké terapeutické okno klaritromycínu nie je u pacientov s normálnou funkciou obličiek potrebné zníženie dávok. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 až 60 ml/min) sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 % a použiť vhodná lieková forma klaritromycínu. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1000 mg denne sa nemajú podávať s inhibítormi proteázy.


Blokátory kalciového kanála

Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a blokátorov kalciového kanála metabolizovaných CYP3A4 (napr. verapamilu, amlodipínu, diltiazemu) sa z dôvodu rizika hypotenzie odporúča opatrnosť. Plazmatické koncentrácie klaritromycínu, ako aj blokátorov kalciového kanála, sa môžu v dôsledku interakcie zvýšiť. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a verapamil sa pozorovala hypotenzia, bradyarytmie a laktátová acidóza.


Itrakonazol

Klaritromycín a itrakonazol sú substráty a inhibítory CYP3A, čo vedie k obojsmernej liekovej interakcii. Klaritromycín môže zvyšovať plazmatické koncentrácie itrakonazolu, kým itrakonazol môže zvyšovať plazmatické koncentrácie klaritromycínu. Pacientov, ktorí súbežne užívajú itrakonazol a klaritromycín, treba pozorne sledovať kvôli prejavom alebo príznakom zvýšeného alebo predĺženého farmakologického účinku.


Sachinavir

Klaritromycín a sachinavir sú substráty a inhibítory CYP3A a preukázala sa medzi nimi obojsmerná lieková interakcia. Pri súbežnom podávaní klaritromycínu (500 mg 2-krátdenne) a sachinaviru (mäkké želatínové kapsuly, 1200 mg 3-krátdenne) 12 zdravým dobrovoľníkom boli hodnoty AUC sachinaviru v rovnovážnom stave o 177 % vyššie a hodnoty Cmaxsachinaviru v rovnovážnom stave o 187 % vyššie ako hodnoty sachinaviru podávaného samostatne. Hodnoty AUC a Cmaxklaritromycínu boli približne o 40 % vyššie ako hodnoty klaritromycínu podávaného samostatne. Ak sa tieto liečivá podávajú súbežne obmedzenú dobu a v dávkach/liekových formách sledovaných v štúdiách, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií s mäkkými želatínovými kapsulami sachinaviru nemusia zodpovedať účinkompozorovaným pri použití tvrdých želatínových kapsúl sachinaviru. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií so samotným sachinavirom nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným pri kombinovanej liečbe sachinavir/ritonavir. Pri súbežnom podávaní sachinaviru a ritonaviru treba zvážiť možné účinky ritonaviru na klaritromycín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Bezpečnosť užívania klaritromycínu počas gravidity nebola stanovená. Na základe rôznych výsledkov zo skúšaní na myšiach, potkanoch, králikoch a opiciach nemožno vylúčiť možné nežiaduce účinky na embryofetálny vývoj. Preto sa užívanie klaritromycínu počas gravidity bez starostlivého zváženia pomeru prínosu a rizika neodporúča.


Laktácia

Bezpečnosť klaritromycínu počas laktácie nebola stanovená. Klaritromycín sa vylučuje do materského mlieka u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Účinky o účinkoch klaritromycínu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie sú známe. Pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov je potrebné vziať do úvahy možnosť výskytu závratov, vertiga, zmätenosti a dezorientácie, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie a najbežnejšie nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou klaritromycínom u dospelých a pediatrických pacientov sú bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie a porucha vnímania chuti. Tieto nežiaduce reakcie sú zvyčajne mierne a zodpovedajú známemu bezpečnostnému profilu makrolidových antibiotík (pozri časť 4.8, odsek b).


Počas klinických skúšaní sa medzi pacientmi s existujúcou mykobakteriálnou infekciou a pacientmi bez nej nezistil žiadny významný rozdiel vo výskyte uvedených gastrointestinálnych nežiaducich reakcií.


b. Prehľadný súhrnnežiaducich reakcií

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie klaritromycínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, granulátu na perorálnu suspenziu, prášku na injekčný roztok a tabliet s riadeným uvoľňovaním, ktoré boli hlásené v klinických skúšaniach a po uvedení na trh.


Reakcie, ktorých výskyt je v súvislosti s klaritromycínom prinajmenšom možný, sú uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie ich výskytu s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a neznáme (nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh; častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie zoradené v poradí klesajúcej závažnosti, ak závažnosť bolo možné zhodnotiť.


Trieda orgánových systémov


Veľmi časté (≥ 1/10 )

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Neznáme

(z dostupných

údajov)

Infekcie a nákazyCelulitída1, kandidóza, gastroenteritída2, infekcia3, vaginálna infekcia

Pseudomembranózna

kolitída, eryzipel


Poruchy krvi a lymfatického systémuLeukopénia, neutropénia4, trombocytémia3, eozinofília4

Agranulocytóza, trombocytopénia

Poruchy imunitného systémuAnafylaktická reakcia1, hypersenzitivita

Anafylaktická reakcia, angioedém

Poruchy metabolizmu

a výživyAnorexia, znížená chuť do jedla


Psychické poruchy


Nespavosť


Úzkosť, nervozita3 verbálna agresivita (krik)3

Psychotická porucha, stav zmätenosti, depersonalizácia,

depresia, dezorientácia, halucinácia, abnormálne sny

Poruchy nervového systémuPorucha vnímania chuti, bolesť hlavy, zmeny vnímania chuti

Strata vedomia1, dyskinéza1, závrat, ospalosť6, tras

Kŕče, strata schopnosti vnímať chuť, porucha čuchu, strata čuchu, parestézia

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo, porucha sluchu,

tinnitusHluchota

Poruchy srdca

a srdcovej činnostiZastavenie srdca1, atriálna fibrilácia1, predĺženie QT intervalu na EKG7, extrasystoly1, palpitácie

Torsades de pointes,

ventrikulárna tachykardia

Poruchy ciev


Vazodilatácia


Krvácanie8

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaAstma1, epistaxa2, pľúcna embólia1


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Hnačka9, vracanie, dyspepsia, nauzea, bolesť brucha

Ezofagitída1, refluxná choroba pažeráka2, gastritída, proktalgia2, stomatitída, glositída, abdominálna distenzia4, zápcha, sucho v ústach, grganie, flatulencia

Akútna pankreatitída,

zmena sfarbenia jazyka, zmena

sfarbenia zubov

Poruchy pečene a žlčových ciestAbnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene

Cholestáza4, hepatitída4, zvýšenie alanínaminotransferázy,

zvýšenie aspartátaminotransferázy,

zvýšenie gamaglutamyltransferázy4

Zlyhanie pečene10,

hepatocelulárna žltačka

Poruchy kože a podkožného tkanivaVyrážka, nadmerné potenie


Bulózna dermatitída1, pruritus, žihľavka, makulopapulárna vyrážka3

Stevensov-Johnsonov

Syndróm5, toxická

epidermálna nekrolýza5,

lieková vyrážka s eozino-

fíliou a systémovými

príznakmi (DRESS

syndróm), akné

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaSvalové spazmy3, muskuloskeletálna stuhnutosť1, myalgia2

Rabdomyolýza2, 11,

myopatia

Poruchy obličiek a močových ciest
Zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi1,

zvýšenie hladiny močoviny v krvi1

Zlyhávanie obličiek, intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Flebitída v mieste podania injekcie1


Bolesť v mieste podania injekcie1, zápal v mieste podania injekcie1

Nevoľnosť4, horúčka3, asténia, bolesť na hrudníku4, triaška4, únava4


Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Abnormálny pomer albumínu a globulínu1, zvýšenie alkalickej fosfatázy4,

zvýšenie laktátdehydrogenázy v krvi4

Zvýšenie INR8, predĺženie protrombínového času8,

abnormálne sfarbenie moču

1 Nežiaduce reakcie (NR) hlásené iba pre liekovú formu prášok na injekčný roztok

2NR hlásené iba pre liekovú formu tablety s riadeným uvoľňovaním

3 NR hlásené iba pre liekovú formu granulát na perorálnu suspenziu

4 NR hlásené iba pre liekovú formu tablety s okamžitým uvoľňovaním

5, 7, 9, 10 pozri odsek a)

6, 8, 11 pozri odsek c)


c. Opis vybraných nežiaducich reakcií


Flebitída v mieste vpichu injekcie, bolesť v mieste podania injekcie, bolesť v mieste prepichnutia cievy a zápal v mieste podaniainjekcie sú charakteristické pre intravenóznu liekovú formu klaritromycínu.


V niektorých prípadoch hlásení rabdomyolýzy sa klaritromycín podával súbežne so statínmi, fibrátmi, kolchicínom alebo alopurinolom (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu sa po uvedení lieku na trh hlásili liekové interakcie a účinky na centrálny nervový systém (CNS) (napr. ospalosť a zmätenosť). Odporúča sledovanie pacienta kvôli zvýšeným farmakologickým účinkom na CNS (pozri časť 4.5).


Zriedkavo sa hlásili prípady výskytu zvyškov tabliet klaritromycínu s riadeným uvoľňovaním v stolici, z ktorých mnohé sa vyskytli u pacientov s anatomickými (vrátane ileostómie alebo kolostómie) alebo funkčnými poruchami gastrointestinálneho traktu so skráteným časom prechodu traktom. V niekoľkých prípadoch sa zvyšky tabliet objavili v stolici v súvislosti s hnačkou. Odporúča sa, aby pacienti, u ktorých sa v stolici objavili zvyšky tabliet a nedošlo k zlepšeniu ich stavu, prešli na liečbu inou liekovou formou klaritromycínu (napr. suspenziu) alebo iným antibiotikom.


Osobitná skupina pacientov: nežiaduce reakcie u pacientov s oslabeným imunitným systémom (pozri odsek e).


d. Pediatrická populácia


Klinické skúšania sa uskutočnili u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov, ktorým sa podával klaritromycín vo forme suspenzie. Preto deti mladšie ako 12 rokov majú užívať klaritromycín vo forme suspenzie. Dostatočné údaje na stanovenie dávkovacej schémy intravenóznej formy klaritromycínu u pacientov mladších ako 18 rokov nie sú k dispozícii.


U detí sa predpokladá rovnaká frekvencia výskytu, druh a závažnosť nežiaducich reakcií ako u dospelých.


e.Ďalšie osobitné skupiny pacientov


Pacienti s oslabeným imunitným systémom

U pacientov s AIDS a iných pacientov s oslabeným imunitným systémom dlhodobo liečených vyššími dávkami klaritromycínu kvôli mykobakteriálnym infekciám bolo často náročné rozlíšiť nežiaduce reakcie pravdepodobne súvisiace s podávaním klaritromycínu od nežiaducich udalostí predstavujúcich príznakyzákladného ochorenia vyvolaného vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) alebo pridruženého ochorenia.


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie u dospelých pacientov liečených celkovými dennými dávkami 1000 mg a 2000 mg klaritromycínu boli: nevoľnosť, vracanie, zmeny vnímania chuti, bolesť brucha, hnačka, vyrážka, plynatosť, bolesť hlavy, zápcha, poruchy sluchu, zvýšenie hladín aspartátaminotransferázy (AST) a alanínaminotransferázy (ALT) v sére. Ďalšie reakcie objavujúce sa s nízkou frekvenciou zahŕňali dyspnoe, nespavosť a sucho v ústach. Výskyt u pacientov liečených 1000 mg a 2000 mg dávkami bol porovnateľný, avšak bol zvyčajne približne 3- až 4-násobne častejší u pacientov, ktorí dostávali celkové denné dávky klaritromycínu 4000 mg.

U týchto pacientov s oslabeným imunitným systémom sa hodnotili laboratórne výsledky analyzovaním týchto hodnôt mimo hraničného rozpätia abnormálnych hladín (t. j. najvyššia a najnižšia hraničná hodnota) konkrétneho testu. Na základe týchto kritérií asi 2 % až 3 % pacientov, ktorí dostávali 1000 mg alebo 2000 mg klaritromycínu denne, mali závažne abnormálne zvýšené hladiny AST a ALT a abnormálne nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek. Nižšie percento pacientov v týchto dvoch skupinách dávkovania malo tiež zvýšenú koncentráciu močoviny v krvi (BUN). Mierne zvýšený výskyt abnormálnych hladín všetkých ukazovateľov, s výnimkou počtu bielych krviniek, sa zaznamenal u pacientov, ktorí užívali 4000 mg denne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Na základe hlásení je možné očakávať, že užitie veľkých množstiev klaritromycínu môže spôsobiť gastrointestinálne príznaky. U jedného pacienta s bipolárnou poruchou v anamnéze, ktorý užil 8 g klaritromycínu sa objavila zmena duševného stavu, paranoidné správanie, hypokaliémia a hypoxémia.


Nežiaduce reakcie sprevádzajúce predávkovanie sa majú liečiť včasným odstránením nevstrebaného liečiva a podpornými opatreniami. Podobne ako v prípade iných makrolidov nemožno očakávať, že by hemodialýza alebo peritoneálna dialýza výrazne ovplyvnili sérové koncentrácie klaritromycínu.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antibiotiká na systémové použitie, makrolidy

ATC kód: J01FA09


Mechanizmus účinku

Klaritromycín je polosyntetické makrolidové antibiotikum získané substitúciou hydroxylovej skupiny metoxylovou skupinou na pozícii 6 laktónového kruhu erytromycínu. Klaritromycín je vlastne 6-O-metylerytromycín A.


Antibakteriálny účinok klaritromycínu spočíva vo väzbe na ribozomálne 50S podjednotky citlivých baktérií a potlačení ich proteosyntézy.


Spektrum účinku

In vitrovykazuje klaritromycín vysokú účinnosť na štandardné kmene baktérií aj na klinické izoláty. Je vysoko účinný na široké spektrum aeróbnych a anaeróbnych grampozitívnych a gramnegatívnych mikroorganizmov. Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) klaritromycínu sú zvyčajne dvojnásobne nižšie ako MIC erytromycínu.


Klaritromycín je in vitromimoriadne účinný naLegionella pneumophilaaMycoplasma pneumoniae.Baktericídne účinkuje na Helicobacter pylori;táto účinnosť klaritromycínu je vyššia pri neutrálnom pH ako pri kyslom pH. Údaje získané in vitroa in vivodokazujú účinok klaritromycínu na klinicky významné kmene mykobaktérií. In vitronie sú na klaritromycín citlivé enterobaktérie, Pseudomonas sp. a iné gramnegatívne paličky nefermentujúce laktózu.

Klaritromycín je účinný tak in vitro,ako aj na liečbu klinických infekcií vyvolaných väčšinou kmeňov nasledujúcich mikroorganizmov (pozri časti 4.1 a 4.2):

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Listeria monocytogenes


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

Legionella pneumophila


Iné mikroorganizmy

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae(TWAR)


Mykobaktérie

Mycobacterium leprae

Mycobacterium kansasii

Mycobacterium chelonae

Mycobacterium fortuitum

Mycobacterium aviumcomplex (MAC),zložený z: Mycobycterium aviuma Mycobacterium intracellulare

Tvorba betalaktamázy nemá vplyv na aktivitu klaritromycínu.


Poznámka: väčšina kmeňov stafylokokov, rezistentných na meticilín a oxacilín, je rezistentná aj na klaritromycín.


Helikobakter

Helicobacter pylori

Na kultúrach pripravených pred liečbou sa zo vzoriek odobratých 104 pacientomizolovalH. pyloria stanovili sa hodnoty MIC klaritromycínu. Štyria pacienti mali rezistentné kmene, dvaja stredne citlivé kmene a 98 pacientov malo kmene citlivé na klaritromycín.


Klinický význam nasledujúcich údajov získaných in vitronie je známy.Účinnosť klaritromycínu in vitrosa preukázala u väčšiny kmeňov nižšie uvedených mikroorganizmov; bezpečnosť a účinnosť klaritromycínu na liečbu infekcií spôsobených týmito mikroorganizmami sa však doposiaľ nepotvrdila v adekvátnych a dobre kontrolovaných klinických skúškach.


Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Streptococcus agalactiae

Streptokoky skupiny C, F, G

Viridujúce streptokoky


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bordetella pertussis

Pasteurella multocida


Anaeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Clostridium perfringens

Peptococcus niger

Propionibacterium acnes


Anaeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bacteroides melaninogenicus


Spirochéty

Borrelia burgdorferi

Treponema pallidum


Kampylobakter

Campylobacter jejuni


Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis


Hlavný metabolit klaritromycínu u ľudí a primátov je mikrobiologicky účinný 14-hydroxyklaritromycín. Tento metabolit je rovnako účinný alebo jeden- až dvakrát menej účinný ako materská molekula na väčšinu mikroorganizmov, s výnimkou H. influenzae, na ktorý je dvojnásobne účinnejší. Klaritromycín a jeho 14-hydroxymetabolit vykazujú in vitro ajin vivobuď aditívny alebo synergický účinok naH. Influenzae a tov závislosti od bakteriálnych kmeňov.


Klaritromycín bol v mnohých modelových experimentálnych infekciách u zvierat dva-až desaťkrát účinnejší ako erytromycín. Bol napríklad účinnejší ako erytromycín nasystémovúinfekciu u myší, subkutánny absces u myší a na infekcie respiračného traktu myší spôsobené S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus a H. influenzae. Tento účinokbol ešte výraznejší u morčiat s infekciou Legionella pneumophila; intraperitoneálna dávka 1,6 mg/kg/deň klaritromycínu bola účinnejšia ako 50 mg/kg/deň erytromycínu.


Testy citlivosti

Kvantitatívne metódy vyžadujúce meranie priemeru inhibičnej zóny dávajú najpresnejší odhad citlivosti baktérie na antimikrobiálne látky. Jedna z odporúčaných metód (Kirbyho-Bauerov difúzny test) využíva disky napustené 15 µg klaritromycínu; pri interpretácii koreluje priemer zóny inhibície s hodnotami MIC pre klaritromycín. MIC sú určené bujónovou alebo agarovou dilučnou metódou.

Ak sa použili vyššie uvedené testy, potom výsledok ”citlivý” znamená pravdepodobnosť odpovede mikroorganizmu na liečbu. Pri označení ”rezistentný” je nepravdepodobné, že mikroorganizmus na liečbu zareaguje. Označenie ”stredne citlivý” znamená, že terapeutický účinok lieku je neistý, alebo že mikroorganizmus môže byť citlivý, ak sa použijú vyššie dávky.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty pre klaritromycín, oddeľujúce citlivé od rezistentných mikroorganizmov, sú podľa Európskeho výboru pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (EUCAST) nasledovné:


Hraničné hodnoty (MIC, µg/ml)

Mikroorganizmus

Citlivý ()

Rezistentný (>)

Streptococcus spp.

0,25 µg/ml

0,5 µg/ml

Staphylococcus spp.

1 µg/ml

2 µg/ml

Haemophilus spp.*

1 µg/ml

32 µg/ml

Moraxella catarrhalis

0,25 µg/ml

0,5 µg/ml

Klaritromycín sa používa na eradikáciu H. pylori; MIC ≤ 0,25 g/ml bola stanovená ako hraničná hodnota citlivosti Ústavom pre klinické a laboratórne štandardy (CLSI).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Farmakokinetika perorálne podávaného klaritromycínu vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním sa skúmala u dospelých jedincov a výsledky sa porovnávali s farmakokinetikou 250 a 500 mg klaritromycínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním. Pri podaní rovnakých denných dávok bol rozsah absorpcie klaritromycínu zhodný. Absolútna biologická dostupnosť bola približne 50 %. Nezistila sa žiadna alebo len malá nepredvídaná kumulácia a metabolizmus lieku sa nezmenil ani po dlhodobom užívaní. Vzhľadom na rovnaký rozsah absorpcie je možné aplikovať nasledujúce údaje, zistené in vitroa in vivo, aj na tablety s riadeným uvoľňovaním.


Distribúcia, biotransformácia a eliminácia

In vitro

Štúdie in vitroukázali, že pri koncentrácii klaritromycínu 0,45 až 4,5 μg/ml v ľudskej plazme je jeho väzba na proteíny priemerne asi 70 %. Pokles väzby na 41 % pri koncentrácii 45,0 μg/ml naznačuje saturáciu väzby. Dochádza však k nej až pri koncentráciách vysoko presahujúcich terapeutické koncentrácie liečiva.


In vivo

Výsledky štúdií na zvieratách preukázali, že koncentrácie klaritromycínu vo všetkých tkanivách, s výnimkou centrálneho nervového systému,boli niekoľkokrát vyššie ako v krvi. Najvyššie koncentrácie boli zvyčajne detegovanév pečeni a v pľúcach, kde pomer tkanivo/plazma (T/P) bol 10 až 20.


Zdraví jedinci

Pri podávaní 500 mg tabliet klaritromycínu s riadeným uvoľňovaním 1-krát denne po jedle bola priemerná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie klaritromycínu v rovnovážnom stave (Cmax) 1,3 g/ml a 14‑hydroxyklaritromycínu 0,48 g/ml. Polčasy vylučovania materskej molekuly a jej metabolitu boli 5,3 hodiny a 7,7 hodiny. Pri podávaní dvoch 500 mg tabliet klaritromycínu s riadeným uvoľňovaním 1‑krát denne boli Cmaxklaritromycínu a jeho 14-hydroxymetabolitu v rovnovážnom stave 2,4 g/ml a 0,67 g/ml. Polčas eliminácie materskej molekuly bol pri dávke 1000 mg približne 5,8 hodiny a polčas 14‑hydroxyklaritromycínu 8,9 hodiny, tmax bol pri obidvoch dávkach, 500 mg aj 1000 mg, približne 6 hodín. V rovnovážnom stave sa koncentrácie 14-hydroxyklaritromycínu nezvyšovali proporcionálne s dávkou klaritromycínu a polčasy klaritromycínu aj jeho 14-hydroxymetabolitu sa pri vyšších dávkach predlžovali. Táto nelineárna farmakokinetika klaritromycínu, spolu s celkovým znížením tvorby 14-hydroxylovaných a N-demetylovaných metabolitov pri vyšších dávkach naznačuje, že nelineárny metabolizmus klaritromycínu sa stáva výraznejší pri vysokých dávkach.


Približne 40 % podaného klaritromycínu sa vylučuje močom a 30 % stolicou.


Pacienti

Klaritromycín a jeho 14-hydroxymetabolit sa rýchlo distribuujú do telesných tkanív a tekutín. Obmedzené údaje, získané u malého počtu pacientov, naznačujú, že klaritromycín nedosahuje po perorálnych dávkach významné hladiny v cerebrospinálnej tekutine (tzn. u pacientov s neporušenou hematoencefalickou bariérou dosahuje hladina klaritromycínu v cerebrospinálnej tekutine iba 1 až 2 % plazmatickej koncentrácie). Koncentrácie v tkanivách sú zvyčajne niekoľkokrát vyššie ako v sére.


Pacienti s poškodením pečene

V štúdii, porovnávajúcej skupinu zdravých jedincov a skupinu jedincov s poškodením pečene, ktorí užívali 250 mg klaritromycínu s okamžitým uvoľňovaním 2-krát denne počas dvoch dní a jednorazovú dávku 250 mg tretí deň, sa nepozorovali významné rozdiely v plazmatických koncentráciách v rovnovážnom stave a vo vylučovaní medzi týmito dvoma skupinami. Avšak rovnovážne koncentrácie 14-hydroxymetabolitu boli výrazne nižšie v skupine jedincov s poškodením pečene. Znížené vylučovanie materskej molekuly 14-hydroxyláciou, bolo čiastočne vyvážené zvýšením renálneho klírensu materskej molekuly, výsledkom čoho boli porovnateľné plazmatické koncentrácie materskej molekuly v rovnovážnom stave u jedincov s poškodením pečene aj u zdravých jedincov. Vzhľadom na tieto výsledky nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením pečene, ale s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti s poškodením obličiek

Vykonala sa štúdia s cieľom zhodnotiť a porovnať farmakokinetický profil opakovaných perorálnych dávok 500 mg klaritromycínu s okamžitým uvoľňovaním u jedincov s normálnou a so zníženou funkciou obličiek. Plazmatické koncentrácie, polčas, Cmaxa Cmin klaritromycínu a jeho 14-hydroxymetabolitu boli vyššie a AUC väčšie u jedincov s poškodením obličiek. Kelim a vylučovanie močom boli nižšie. Rozsah rozdielov v týchto parametroch závisel od stupňa poškodenia obličiek. Čím závažnejšie bolo poškodenie obličiek, tým boli rozdiely výraznejšie (pozri časti 4.2 a 4.3).


Starší jedinci

Vykonala sa štúdia s cieľom vyhodnotiť a porovnať bezpečnosť a farmakokinetický profil opakovaných perorálnych dávok 500 mg tabliet klaritromycínu s okamžitým uvoľňovaním u zdravých starších mužov a žien v porovnaní so zdravými mladými dospelými mužmi. V skupine starších jedincov boli plazmatické hladiny cirkulujúceho klaritromycínu a 14-hydroxymetabolitu vyššie a ich vylučovanie pomalšie ako v skupine mladších jedincov. Avšak medzi oboma skupinami nebol rozdiel, ak sa sledovala korelácia renálneho klírensu s klírensom kreatinínu. Z týchto výsledkov vyplýva, že úprava dávkovania klaritromycínu má byť podmienená funkciou obličiek a nie vekom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna, subakútna a chronická toxicita

S perorálne podávaným klaritromycínom sa vykonali štúdie na myšiach, potkanoch, psoch a/alebo opiciach. Dĺžka podávania sa pohybovala od jednorazovej perorálnej dávky až po opakované denné perorálne podávanie počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.


V štúdiách akútnej toxicity na myšiach a potkanoch po jednorazovom podaní dávky 5 g/kg telesnej hmotnosti nazogastrickou sondou zahynul jeden potkan, ale žiadna myš. Stredná letálna dávka bola teda vyššia ako 5 g/kg, čo je maximálna možná dávka na jednorazové podanie.


Pri podávaní klaritromycínu primátom v dávke 100 mg/kg/deň počas 14 dní alebo 35 mg/kg/deň počas 1 mesiaca sa nezaznamenali žiadne nežiaduce účinky. Nežiaduce účinky sa nepozorovali ani u potkanov pri podávaní dávky 75 mg/kg/deň počas 1 mesiaca, 35 mg/kg/deň počas 3 mesiacov alebo 8 mg/kg/deň počas 6 mesiacov. Psy boli na klaritromycín citlivejšie, bez výskytu nežiaducich účinkov tolerovali dávku 50 mg/kg/deň počas 14 dní, 10 mg/kg/deň počas 1 a 3 mesiacov a dávku 4 mg/kg/deň počas 6 mesiacov.


Medzi hlavné klinické prejavy toxických dávok vo vyššie uvedených štúdiách patrilo vracanie, slabosť, znížený príjem potravy, zníženie prírastku na hmotnosti, salivácia, dehydratácia a hyperaktivita. Dve z 10 opíc, ktorým sa podávala dávka 400 mg/kg/deň uhynuli na 8. deň štúdiestolice niektorých prežívajúcich opíc, ktoré dostávali dávku 400 mg/kg/deň počas 28 dní, boli sfarbené do žlta.


Primárne postihnutým orgánom pri toxických dávkach bola u všetkých živočíšnych druhov pečeň. Rozvoj hepatotoxicity sa u všetkých živočíšnych druhov prejavil prvotným zvýšením plazmatických koncentrácií alkalickej fosfatázy, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy, gamaglutamyltransferázy a/alebo laktátdehydrogenázy. Po prerušení podávania lieku sa tieto parametre zvyčajne upravili na normálne hodnoty, alebo sa im priblížili.


K ďalším tkanivám, menej často postihnutým v rôznych štúdiách, patril žalúdok, týmus a iné lymfatické tkanivá a obličky. Prekrvenie spojoviek a slzenie, po dávkach približujúcich sa liečebným, sa vyskytlo len u psov. Pri vysokej dávke 400 mg/kg/deň sa u niektorých psov a opíc vyvinul zákal rohovky a/alebo edém.


Fertilita, reprodukcia a teratogenita

Štúdie fertility a reprodukcie preukázali, že denná dávka 150 až 160 mg/kg/deň, podávaná samcom a samiciam potkanov, nemala nežiaduce účinky na pohlavný cyklus, plodnosť, pôrod, počet a životaschopnosť potomstva. Teratogenita klaritromycínu sa nepreukázala v dvoch štúdiách teratogenity na potkanoch Wistar (perorálne podanie) a Sprague-Dawley (perorálne a intravenózne podanie), v jednej štúdii na novozélandských bielych králikoch a jednej štúdii na opiciach cynomolgus. Len v jednej ďalšej štúdii na potkanoch Sprague-Dawley s podobnými dávkami a za približne rovnakých podmienok sa zaznamenala veľmi nízka, štatisticky nevýznamná incidencia (približne 6 %) anomálií kardiovaskulárneho systému. Tieto anomálie boli pravdepodobne spôsobené spontánnou kombináciou genetických zmien vo vnútri kolónie. V dvoch štúdiách na myšiach sa tiež objavil rázštep podnebia s rôznou incidenciou (3 až 30 %) po dávkach 70-krát vyšších ako je horná hranica obvyklej dennej klinickej dávky u ľudí (500 mg 2-krát denne), avšak nie po 35-násobku maximálnej dennej klinickej dávky u ľudí, čo poukazuje na toxicitu na matku a plod, ale nie na teratogenitu.


Klaritromycín vyvoláva stratu embryí u opíc, ak sa podáva približne desaťnásobok hornej hranice zvyčajnej dennej dávky u ľudí (500 mg 2-krát denne), počínajúc dvadsiatym dňom gestácie. Tento účinok sa pripisuje toxickému vplyvu liečiva na matku pri veľmi vysokých dávkach. V ďalšej štúdii na gravidných opiciach sa pri dávkovaní 2,5- až 5-krát vyššom, ako maximálna predpokladaná denná dávka, neobjavilo žiadne zvláštne riziko pre embryo.


Hlavný test letality na myšiach, v ktorom sa podávala dávka 1000 mg/kg/deň (približne 70-násobok maximálnej dennej klinickej dávky u ľudí), bol jednoznačne negatívny pokiaľ ide o akýkoľvek mutagénny účinok. V štúdii Segment I na potkanoch, ktoré dostávali 80 dní dávku do 500 mg/kg/deň (približne 35-násobok maximálnej dennej klinickej dávky u ľudí), sa nepreukázala funkčná porucha fertility samcov pri dlhodobej expozícii takýmto veľmi vysokým dávkam klaritromycínu.


Mutagenita

Štúdie na posúdenie mutagénneho potenciálu klaritromycínu sa vykonali na neaktivovaných a aktivovaných pečeňových potkaních mikrozómoch (Amesov test). Výsledky týchto štúdií nepreukázali žiadny mutagénny potenciál klaritromycínu pri koncentráciách 25 μg a menej na Petriho misku. Pri koncentrácii 50 μg na Petriho misku bol klaritromycín toxický pre všetky testované kmene.


6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Kyselina citrónová

Nátriumalginát

Nátriumkalciumalginát

Laktóza

Povidón

Mastenec

Kyselina stearová

Magnéziumstearát


Obaľovací roztok

Hydroxypropylmetylcelulóza

Polyetylénglykol

Oxid titaničitý

Chinolínová žltá (E104 alumíniový lak)

Kyselina sorbová


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 °C – 30 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balenie pre dávkovanie 500 mg (1 tableta) 1-krát denne:PVC/PVdC blister

Veľkosť balenia

7 tabliet s riadeným uvoľňovaním


Balenie pre dávkovanie 1000 mg (2 tablety) 1-krát denne:PVC/PVdC double blister

Veľkosť balenia

10 tabliet s riadeným uvoľňovaním

12 tabliet s riadeným uvoľňovaním

14 tabliet s riadeným uvoľňovaním

16 tabliet s riadeným uvoľňovaním

20 tabliet s riadeným uvoľňovaním


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BGP Products Ltd., Abbott House, Vanwall Business Park, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, 9189103, Veľká Británia, SL6 4 XE


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0141/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:26. októbra 1999

Dátum posledného predĺženia registrácie: 17. augusta 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/2015

20

KLACID SR