+ ipil.sk

Klaritromycin Mylan 500 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Klaritromycin Mylan 500 mg

Filmom obalené tablety


klaritromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Klaritromycin Mylan a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Klaritromycin Mylan

 3. Ako užívať Klaritromycin Mylan

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Klaritromycin Mylan

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Klaritromycin Mylan a na čo sa používa


Klaritromycin Mylan patrí do skupiny liekov nazývaných makrolidové antibiotiká a používa sa na liečbu celého radu rôznych infekcií u dospelých a detí vo veku 12 rokov a starších. Tie zahŕňajú infekcie kože a mäkkých tkanív alebo infekcie dýchacích ciest (nos, hrdlo, priedušky, pľúca).


Klaritromycín sa takisto môže použiť (spolu s ďalšími liekmi) na liečbu infekcií Helicobacter pyloriu pacientov s dvanástnikovým vredom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Klaritromycin Mylan


Neužívajte Klaritromycin Mylan

 • ak ste alergický na klaritromycín, alebo na akékoľvek podobné makrolidové antibiotikum, ako je erytromycín, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak už užívate lieky, ktoré obsahujú niektoré z nasledovných liečiv:

- ergotamín alebo dihydroergotamín (na liečbu migrény)

 • cisaprid (na žalúdočné ťažkosti)

 • pimozid (na liečbu duševných chorôb)

 • terfenadín a astemizol (na liečbu sennej nádchy alebo alergie)

 • lovastatín alebo simvastatín (statíny, na liečbu vysokého cholesterolu)

 • kolchicín (na liečbu dny)

 • tikagrelor (na prevenciu vzniku krvných zrazenín)

 • ranolazín (na srdcovú angínu)

 • ak máte v chorobopise (anamnéze) diagnózu zmien srdcového rytmu, tiež známu ako predĺženie QT intervalu alebo srdcovú komorovú arytmiu (poruchu rytmu), vrátane torsades de pointes

 • ak máte hypokaliémiu (nízku hladinu draslíka v krvi)

 • ak máte ťažké zlyhanie pečene v kombinácii s poruchami funkcie obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Klaritromycin Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte problémy s funkciou obličiek alebo pečene

 • ak máte hypomagneziémiu (nízku hladinu horčíka v krvi)

 • ak máte koronárne ochorenie srdca, ťažkú srdcovú nedostatočnosť (zlyhávanie) alebo bradykardiu (pomalý tep srdca).


Iné lieky a Klaritromycin Mylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktoré nie sú na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, obzvlášť ak ide o ktorékoľvek z nasledujúcich:

 • digoxín, chinidín, verapamil, amlodipín, diltiazem alebo disopyramid (lieky na srdce)

 • warfarín alebo iné liečivá na zriedenie krvi

 • ergotamín alebo dihydroergotamín (na migrénu)

 • karbamazepín, fenobarbital, valproát alebo fenytoín (lieky na epilepsiu)

 • teofylín (napomáha dýchaniu)

 • terfenadín alebo astemizol (na sennú nádchu alebo alergiu)

 • triazolam, alprazolam alebo midazolam (sedatíva)

 • statíny (ako sú atorvastatín, rosuvastatín, cerivastatín na vysoký cholesterol)

 • cisaprid (na žalúdočné ťažkosti)

 • cyklosporín, sirolimus alebo takrolimus (imunosupresíva)

 • pimozid (na psychické poruchy)

 • zidovudín, ritonavir, atazanavir, sakvinavir, etravirín, nevirapín alebo efavirenz (používané na liečbu HIV infekcie)

 • rifabutín, rifapentín alebo rifampicín (na liečbu niektorých infekcií)

 • flukonazol alebo itrakonazol (antimykotikum, proti plesniam)

 • omeprazol (na pálenie záhy a žalúdočné vredy)

 • Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (na depresiu)

 • iné antibiotiká, ako je erytromycín

 • kolchicín (zvyčajne používaný na liečbu dny)

 • inzulín alebo perorálne antidiabetiká ako sú nateglinid alebo repaglinid (lieky na liečbu cukrovky na zníženie hladiny cukru v krvi)

 • cilostazol (na zlepšenie obehu krvi)

 • metylprednizolón (proti zápalom)

 • sildenafil, tadalafil alebo vardenafil (na liečbu poruchy erekcie)

 • vinblastín (liek na liečbu rakoviny)

 • tolterodín (na liečbu neschopnosti udržať moč)

 • aminoglykozidy (antibiotiká).


Tehotenstvo a dojčenie

Klaritromycin Mylan sa nemápodávať tehotným ženám alebo dojčiacim matkám, pokiaľ prospech liečby pre matku neprevyšuje riziko pre dieťa. S


NedojčiteVaše dieťa, keďže malé množstvo klaritromycínu môže prestupovať do materského mlieka.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje, ak počas užívania tohto lieku zaznamenáte závraty, pocit zmätenosti alebo dezorientácie.


 1. Ako užívať Klaritromycin Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tablety prehltnite vcelku a zapite trochou vody.

 • Tablety môžete užiť spolu s jedlom alebo nalačno.

 • Tablety Klaritromycin Mylan 500 mg nedeľte.


Odporúčaná dávka je:


Liečba infekcií dýchacích ciest, kože alebo mäkkých tkanív

Dospelí, starší pacienti a deti vo veku 12 rokov a staršie

Odporúčaná dávka je 250 mg klaritromycínu dvakrát denne. Ak trpíte vážnejšou infekciou, váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 500 mg klaritromycínu dvakrát denne. Liečba zvyčajne trvá 6 až 14 dní.


Použitie u detí (mladších ako 12 rokov)

Tento liek nedávajte deťom mladším ako 12 rokov.


Liečba infekcie spôsobenej Helicobacter pylori u dospelých s dvanástnikovým vredom

Klaritromycín sa zvyčajne užíva v kombinácii s ďalšími liekmi používanými na liečbu infekcie Helicobacter pyloriu dospelých s dvanástnikovým vredom.

Presné dávkovanie klaritromycínu i frekvencia užívania závisí od toho, aké ďalšie lieky vám váš lekár predpíše. Je dôležité, aby ste váš liek užívali podľa pokynov vášho lekára.


Ak užijete viac Klaritromycinu Mylan, ako máte

Ihneďkontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci. Zoberte si so sebou obal lieku a zvyšné tablety. Prejavy predávkovania zahŕňajú pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, hnačku, tráviace ťažkosti alebo bolesť žalúdka.


Ak zabudnete užiť Klaritromycin Mylan

Užite dávku hneď, ako si na to spomeniete, pokiaľ už nie je čas užitia nasledujúcej tablety. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Klaritromycin Mylan

Tablety užívajte až do ukončenia liečby. Neprestaňte užívať váš liek len preto, že sa cítite lepšie. Ak liečbu ukončíte priskoro, infekcia sa môže opäť vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte užívať Klaritromycin Mylan a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci:


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • alergické reakcie ako sú kožné vyrážky vrátane žihľavky alebo urtikárie alebo opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo pri prehĺtaní

 • prejavy infekcie ako je horúčka, zimnica, bolesť v hrdle, únava, zdurené uzliny, ktoré môžu byť znakom nízkeho počtu bielych krviniek

 • zmeny srdcového rytmu ako je zrýchlený alebo nepravidelný tlkot srdca

 • ťažkosti s pečeňou, ktoré môžu spôsobiť tmavo sfarbený moč, svetlú stolicu, žltnutie kože alebo očných bielok (žltačka), pocit nevoľnosti, strata hmotnosti, čo môže viesť až k zlyhaniu pečene


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • silná bolesť v oblasti brušnej dutiny a chrbta spôsobená v dôsledku zápalu pankreasu (podžalúdkovej žľazy)

 • ťažká hnačka s výskytom krvi v stolici

 • závažné kožné reakcie, tvorba pľuzgierov na koži, ústach, očiach alebo genitáliách (pohlavných orgánoch)

 • Zmeny v množstve a častosti močenia, prípadne krv v moči s možnou bolesťou v spodnej časti chrbta, vyrážka, horúčka, pocit únavy alebo slabosti, pocit nevoľnosti alebo vracanie (môže to byť príznakom ťažkosti s vašimi obličkami)

 • Rýchly tlkot srdca s bolesťou na hrudi a dýchavičnosťou

 • Červená, opuchnutá koža spôsobená bakteriálnou infekciou

 • Strata sluchu


Tieto vedľajšie účinky sú závažné. Možno budete potrebovať lekársku starostlivosť.


Ostatné možné vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):

 • pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, hnačka, tráviace ťažkosti alebo bolesť brucha

 • bolesti hlavy

 • zmeny vnímania chuti, napr. kovová alebo horká chuť

 • ťažkosti so spánkom

 • vyrážka

 • nadmerné potenie

 • zmeny výsledkov funkčných testov pečene

 • afta v ústnej dutine

 • zmeny hladín niektorých zlúčenín v krvi, ktoré sa používajú na stanovenie toho, ako vaše telo pracuje a možno to vidieť v krvných testoch .


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • bolestivé kĺby alebo svaly

 • pocit závratov, vertigo (točenie hlavy), pocit úzkosti, triaška, ospalosť

 • bolestivý zápal v ústach alebo na jazyku

 • strata chuti do jedla alebo úbytok telesnej hmotnosti, zápcha, sucho v ústach, plynatosť, pocit nadúvania alebo grganie

 • svrbenie

 • slabosť, únava, zimnica, bolesť na hrudi, celkový pocit choroby

 • vaginálna vyrážka

 • zvonenie v ušiach


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • zlé sny


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné), nezvyčajné sny, depresia, záchvaty, pocit dezorientácie alebo zmätenosti alebo mimo svojej osoby alebo svojich činností

 • zmena alebo strata čuchu

 • krvácanie alebo modriny častejšie ako je zvyčajné, môže to byť príznakom nízkeho počtu krvných doštičiek v krvi

 • pocit znecitlivenia, pichania alebo pálenia v rukách alebo nohách

 • zmena farby moču

 • akné

 • zmena farby jazyka alebo zubov


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Klaritromycin Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Klaritromycin Mylan po dátume exspirácie uvedenom na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Klaritromycin Mylan obsahuje

Liečivo jeklaritromycín. Každá tableta obsahuje 500 mg klaritromycínu.

Ďalšie zložky súmikrokryštalická celulóza, predželatinovaný kukuričný škrobu, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý, kyselina stearová, magnéziumstearát. Obal tablety obsahuje hypromelózu (E 464), hydroxypropylcelulózu (E 463), oxid titaničitý (E 171), makrogol (E 1510), vanilín a chinoleínovú žlť (E 104).


Ako vyzerá Klaritromycin Mylan a obsah balenia

Klaritromycin Mylan sú žlté oválne vypuklé filmom obalené tablety. Tablety Klaritromycin Mylan 500 mg sú označené nápisom „C500“ na jednej strane a nápisom „G“ na strane druhej.


Tablety Klaritromycin Mylan sú dostupné v baleniach v blistroch alebo vo fľašiach obsahujúcich 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 42, 50, 60, 100, 250 alebo 500 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1, H-2900 Komarom, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Klaritromycin Mylan

Grécko: Clarithromycin / Mylan

Maďarsko: Klarigen

Slovenská republika: Klaritromycin Mylan

Taliansko: Claritromicina Mylan Generics

Veľká Británia: Clarithromycin


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2015.

6

Klaritromycin Mylan 500 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Klaritromycin Mylan 500 mg

filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg klaritromycínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


Žlté, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s nápisom „C500“ na jednej strane a „G“ na druhej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Klaritromycin Mylan 500 mg je určený na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na klaritromycín. Medzi terapeutické indikácie liečby klaritromycínom patria:


Infekcie dolných dýchacích ciest, napr. akútna a chronická bronchitída a pneumónia.


Infekcie horných dýchacích ciest, napr. sinusitída a faryngitída.


Klaritromycín je indikovaný na úvodnú terapiu respiračných infekcií získaných v komunite a ukázalo sa, že in vitroje účinný proti bežným i atypickým respiračným patogénom, ktoré sú uvedené v mikrobiologickej časti.


Klaritromycín je indikovaný aj na liečbu infekcií kože a mäkkých tkanív miernej až strednej závažnosti (napr. celulitída, pyodermia, impetigo).


Klaritromycín je v kombinácii s látkami, ktoré tlmia tvorbu žalúdočnej kyseliny, ako je omeprazol alebo lansoprazol, vhodný aj na eradikáciu H. pyloriu pacientov s dvanástnikovým vredom. Pozri časť 4.2.


Pri liečbe je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania pre správne používanie antibakteriálnych liečiv.


Klaritromycin Mylan je indikovaný na liečbu dospelých a detí vo veku 12 rokov a starších.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Pri dávkovaní 250 mg dvakrát denne, je nutné užívať tablety s obsahom 250 mg, pretože tablety s obsahom 500 mg nie je možné rozdeliť na rovnaké polovice.


Pacienti s infekciami respiračného traktu/kože a mäkkých tkanív


Dospelí:Tablety Klaritromycin Mylan sú dostupné v jednej sile –500 mg.

Zvyčajné dávkovanie je 250 mg dvakrát denne . Dávkovanie však môže byť zvýšené na 500 mg dvakrát denne v prípade závažných infekcií. Trvanie liečby je zvyčajne 6 až 14 dní.


Deti vo veku 12 rokov a staršie:dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.


Eradikácia H. pylori u pacientov s dvanástnikovým vredom (dospelí)


Trvanie liečby je zvyčajne 6 až 14 dní.


Liečba trojkombináciou :Klaritromycín 500 mg dvakrát denne a lanzoprazol 30 mg dvakrát denne sa podávajú spolu s amoxicilínom 1 000 mg dvakrát denne.


Liečba trojkombináciou:Klaritromycín 500 mg dvakrát denne a lanzoprazol 30 mg dvakrát denne sa podávajú spolu s metronidazolom 400 mg dvakrát denne (v prípade, ak potenciálna účinnosť metronidazolu nie je istá, odporúča sa vyšetrenie citlivosti).


Liečba trojkombináciou:Klaritromycín 500 mg dvakrát denne a omeprazol 40 mg jedenkrát denne sa podávajú spolu s amoxicilínom 1 000 mg dvakrát denne alebo s metronidazolom 400 mg dvakrát denne (v prípade, ak potenciálna účinnosť metronidazolu nie je istá, odporúča sa vyšetrenie citlivosti).


Liečba trojkombináciou:Klaritromycín 500 mg dvakrát denne sa podáva s amoxicilínom 1 000 mg dvakrát denne a s omeprazolom 20 mg jedenkrát denne.


Liečba dvojkombináciou:Zvyčajná dávka klaritromycínu je 500 mg trikrát denne v kombinácii s omeprazolom 40 mg jedenkrát denne.


Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa nápojom.


Starší ľudia:dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.


Porucha funkcie obličiek:u pacientov s poruchou funkcie obličiek, klírens kreatinínu < 30 ml/min, je potrebná úprava dávkovania klaritromycínu na polovicu, t.j. 250 mg raz denne alebo 250 mg dvakrát denne v prípade závažnejších infekcií. Liečba u týchto pacientov nemá presiahnuť 14 dní.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:Úprava dávkovania zvyčajne nie je nutná, avšak je potrebná opatrnosť pri podávaní klaritromycínu pacientom s porušenou funkciou pečene.


Pediatrická populácia

Deti mladšie ako 12 rokov: použitie tabliet Klaritromycin Mylan sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov. U detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov sa uskutočnili klinické skúšania s použitím perorálnej suspenzie klaritromycínu. Preto sa má u detí mladších ako 12 rokov použiť klaritromycín vo forme perorálnej suspenzie (granulátu na perorálnu suspenziu). Údaje o odporúčanom dávkovacom režime pri používaní klaritromycínu v intravenóznej forme nie sú dostatočné u pacientov vo veku menej ako 18 rokov.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapíjajú sa nápojom.


Tablety Klaritromycin Mylan sa môžu užívať bez ohľadu na stravovacie režimy pacienta, pretože jedlo neovplyvňuje rozsah biologickej dostupnosti klaritromycínu.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na klaritromycín, iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie klaritromycínu s akýmkoľvek z nasledujúcich liečiv je kontraindikované:

 • astemizol, antihistaminikum;

 • cisaprid, prokinetikum, stimulans motility;

 • pimozid, neuroleptikum;

 • terfenadín, antihistaminikum.


U pacientov užívajúcich klaritromycín v kombinácii s niektorým z týchto vyššie uvedených liečiv boli zaznamenané zvýšené hladiny astemizolu, cisapridu, pimozidu a terfenadínu. Tento stav môže spôsobiť predĺženie QT intervalu a srdcové arytmie, vrátane komorovej tachykardie, komorovej fibrilácie a torsades de pointes (pozri časť 4.5).


Podobné účinky sa pozorovali aj pri súbežnom podávaní ostatných makrolidov.


Súbežné užívanie tikagreloru alebo ranolazínu je kontraindikované.


Súbežné užívanie klaritromycínu a ergotamínu alebo dihydroergotamínu je kontraindikované, pretože môže viesť k ergotamínovej toxicite.


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s anamnézou predĺženého QT intervalu alebo ventrikulárnej srdcovej arytmie, vrátane torsades de pointes(pozri časti 4.4 a 4.5).


Klaritromycín sa nemá používať súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny), ktoré sú výrazne metabolizované CYP3A4 (lovastatín alebo simvastatín), vzhľadom na zvýšené riziko myopatie, vrátane rabdomyolýzy (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s hypokaliémiou (riziko predĺženia QT intervalu).


Klaritromycín sa nemá používať u pacientov, ktorí trpia závažným zlyhávaním pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek.


Tak ako pri iných inhibítoroch CYP3A4, sa nemá klaritromycín používať u pacientov súbežne užívajúcich kolchicín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekár nemá predpisovať klaritromycín tehotným ženám bez dôkladneho zváženia pomeru prínosu a rizika, obzvlášť počas prvých troch mesiacov gravidity (pozri časť 4.6).


Opatrnosť sa odporúča u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (pozri časť 4.2).


Klaritromycín sa vylučuje prevažne pečeňou. Preto je potrebné pri podávaní antibiotika pacientom s poruchou funkcie pečene postupovať s opatrnosťou. Opatrnosť je tiež potrebná u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek.


Zaznamenali sa fatálne prípady zlyhania pečene (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti mohli mať už existujúce ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky. Pacientom sa odporúča ukončiť liečbu a vyhľadať svojho lekára, ak sa rozvinú prejavy a príznaky ochorenia pečene, ako je anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo bolesť v abdominálnej oblasti.


Klaritromycín sa môže podávať pacientom so známou precitlivenosťou na penicilín alebo ak penicilín nie je vhodný na liečbu z iných dôvodov.


Pseudomembranózna kolitída sa zaznamenala takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach, vrátane makrolidov, pričom jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu.

Hnačka súvisiaca s Clostridium difficile(CDAD) sa zaznamenala v súvislosti s užívaním takmer všetkých antibakteriálnych látok, vrátane klaritromycínu, pričom jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu. Liečba antibakteriálnymi látkami pozmeňuje normálnu flóru hrubého čreva, čo môže viesť k premnoženiu C. difficile. CDAD sa musí zvážiť u všetkých pacientov, u ktorých sa po užívaní antibiotík vyskytla hnačka. V takomto prípade je potrebná podrobná lekárska anamnéza, nakoľko výskyt CDAD bol hlásený aj po viac ako dvoch mesiacoch po podaní antibakteriálnych látok. Ukončenie liečby klaritromycínom sa má preto zvážiť bez ohľadu na indikáciu. Je potrebné vykonať mikrobiologické vyšetrenie a zahájiť príslušnú liečbu. Takisto je potrebné vyhnúť sa liekom inhibujúcim peristaltiku.


Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a kolchicínu sa po uvedení lieku na trh zaznamenali hlásenia kolchicínovej toxicity, obzvlášť u starších ľudí, niektoré z nich sa vyskytli u pacientov s renálnou insuficienciou. U niektorých pacientov bolo hlásené úmrtie (pozri časť 4.5). Súbežné užívanie klaritromycínu a kolchicínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolobenzodiazepínov, ako je triazolam a midazolam (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nesmie kombinovať s inými ototoxickými liekmi, obzvlášť s aminoglykozidmi. Počas liečby a po jej ukončení sa má sledovať vestibulárna a sluchová (auditórna) funkcia.


Vzhľadom na riziko predĺženia QT intervalu sa klaritromycín musí používať s opatrnosťou u pacientov s chorobou koronárnych artérií, ťažkým srdcovým zlyhaním alebo hypomagneziémiou, bradykardiou (srdcová frekvencia < 50 úderov/min) alebo u pacientov súbežne liečených inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval (pozri časť 4.5). Klaritromycín sa nesmie používať u pacientov s vrodeným alebo preukázaným získaným predĺžením QT intervalu alebo s ventrikulárnou arytmiou v anamnéze (pozri časť 4.3).


Pneumónia:vzhľadom na zvyšujúcu sa rezistenciu Streptococcus pneumoniaena makrolidy je dôležité, aby sa v prípade predpísania klaritromycínu na liečbu pneumónie získanej v komunite vykonali testy citlivosti. V prípade nozokomiálnej pneumónie (získanej v nemocnici) sa má klaritromycín používať v kombinácii s ďalšími vhodnými antibiotikami.


Mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív:tieto infekcie sú najčastejšie spôsobené Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes, ktoré môžu byť rezistentné na makrolidy. Preto je dôležité, aby sa urobili testy citlivosti. V prípadoch, kedy nie je možné použiť betalaktámové antibiotikum (napr. pri alergii), môžu byť liekmi prvej voľby iné antibiotiká, ako klindamycín. V súčasnosti sa makrolidy považujú za významné len pri niektorých infekciách kože a mäkkých tkanív, ako sú infekcie spôsobené Corynebacterium minutissimum(erytrazma), akné vulgaris a eryzipel a v situáciách, kedy nie je možné použiť liečbu penicilínom.


V prípade závažných akútnych hypersenzitívnych reakcií, ako je anafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, sa má liečba klaritromycínom okamžite ukončiť a bezodkladne začať vhodná liečba.


Klaritromycín je nutné užívať vždy s opatrnosťou u pacientov liečených induktorom enzýmu CYP 3A4 vzhľadom na možné zníženie hladín klaritromycínu na subterapeutické hodnoty (pozri časť 4.5).


Klaritromycín je inhibítorom enzýmu CYP 3A4, a preto sa jeho súbežné užívanie s liečivami, ktoré sa v prevažnej miere metabolizujú týmto enzýmom, musí obmedziť len na situácie, kedy to je jednoznačne indikované (pozri časť 4.5).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy: Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Je potrebné postupovať s opatrnosťou, keď sa klaritromycín predpisuje s inými statínmi. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a statíny bol pozorovaný výskyt rabdomyolýzy. Pacientov je potrebné sledovať kvôli prejavom a príznakom myopatie. V prípadoch, kedy je súbežné užívanie klaritromycínu so statínmi nevyhnutné, sa odporúča predpisovať najnižšiu možnú dávku statínov. Je tiež potrebné zvážiť užívanie statínu, ktorý nie je závislý na metabolizme CYP 3A (napr. fluvastatín).


Perorálne antidiabetiká/inzulín: Súbežné užívanie klaritromycínu a perorálnych antidiabetík (ako je sulfonylurea) a/alebo inzulínu môže viesť k výraznej hypoglykémii. Odporúča sa dôkladné sledovanie hladiny glukózy (pozri časť 4.5).


Perorálne antikoagulanciá: Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko ťažkej hemorágie a signifikantného zvýšenia INR (medzinárodný normalizovaný pomer) a protrombínového času (pozri časť 4.5). Počas súbežnej liečby klaritromycínom s perorálnymi antikoagulanciami je potrebné u pacientov pravidelne sledovať INR a protrombínový čas.


Streptococcus pyogenes: Klaritromycín je všeobecne účinný v rámci streptokokovej eradikácie z orofaryngu. Avšak údaje potvrdzujúce účinnosť tohto antibiotika z hľadiska následnej prevencie vzniku reumatickej horúčky nie sú dostupné.


Liečba faryngitídy spojenej s betahemolytickou streptokokovou infekciou má trvať najmenej 10 dní.


H. pylori

Použitie akejkoľvek antimikrobiálnej liečby, ako klaritromycín, na liečbu infekcií H. pylorisa má zvoliť na základe organizmov rezistentných na liek.


Dlhodobé podávanie môže rovnako ako u iných antibiotík viesť ku kolonizácii so zvýšeným počtom necitlivých baktérií a húb. Pri výskyte superinfekcie je potrebné nasadiť vhodnú liečbu.


Má sa venovať pozornosť možnej skríženej rezistencii a skríženej alergickej reakcii medzi klaritromycínom a inými makrolidovými antibiotikami, klindamycínom a linkomycínom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Použitie nasledovných liekov je prísne kontraindikované kvôli potenciálu závážnych účinkov, vyplývajúcich z liekových interakcií:


Cizaprid, pimozid, astemizol a terfenadín

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a cisapridu boli hlásené zvýšené koncentrácie cisapridu. To môže mať za následok predĺženie intervalu QT a vznik srdcových arytmií, vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes. Podobné účinky sa pozorovali u pacientov užívajúcich súbežne klaritromycín a pimozid (pozri časť 4.3).


Bolo hlásené, že makrolidy ovplyvňujú metabolizmus terfenadínu. Dôsledkom sú zvýšené koncentrácie terfenadínu, niekedy spojené s poruchami srdcového rytmu, ako je predĺženie intervalu QT, ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia a torsades de pointes(pozri časť 4.3). V štúdii u 14 zdravých dobrovoľníkov malo súbežné podávanie klaritromycínu a terfenadínu za následok dvoj- až trojnásobné zvýšenie sérovej koncentrácie kyslého metabolitu terfenadínu a predĺženie intervalu QT, čo neviedlo k žiadnemu viditeľnému klinickému účinku. Podobné účinky boli pozorované pri súbežnom podaní astemizolu a ďalších makrolidov.


Ergotamín/dihydroergotamín

Postmarketingové hlásenia naznačujú, že súbežné podávanie klaritromycínu a ergotamínu alebo dihydroergotamínu bolo spojené s akútnou ergotoxicitou charakterizovanou vazospazmom, ischémiou končatín a iných tkanív, vrátane centrálneho nervového systému. Súbežné podávanie klaritromycínu a týchto liekov je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu a lovastatínu alebo simvastatínu je kontraindikované (pozri časť 4.3), nakoľko sú tieto statíny výrazne metabolizované CYP3A4 a súbežná liečba klaritromycínom zvyšuje ich plazmatické koncentrácie, čo zvyšuje riziko myopatie, vrátane rabdomyolýzy. Boli zaznamenané hlásenia rabdomyolýzy u pacientov užívajúcich klaritromycín súbežne s týmito statínmi. Ak sa nedá vyhnúť liečbe klaritromycínom, má sa užívanie lovastatínu alebo simvastatínu prerušiť na čas trvania liečby.


Je potrebné postupovať s opatrnosťou keď sa klaritromycín predpisuje so statínmi. V prípadoch, kedy je súbežné užívanie klaritromycínu so statínmi nevyhnutné, sa odporúča predpisovať najnižšiu možnú dávku statínov. Má sa tiež zvážiť používanie statínu, ktorý nie je závislý na metabolizme CYP 3A (napríklad fluvastatín). Pacientov je potrebné sledovať kvôli prejavom a príznakom myopatie.


Účinok klaritromycínu na iné lieky


Interakcie založené na CYP 3A

Súbežné podávanie klaritromycínu, známeho inhibítoru CYP 3A, s liečivami metabolizovanými prevažne prostredníctvom CYP 3A sa môže spájať so zvýšením koncentrácií liečiv, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť liečebné ako aj nežiaduce účinky súbežne podávaného liečiva.

Klaritromycín sa má u pacientov podstupujúcich liečbu inými liečivami, o ktorých je známe, že sú substrátmi enzýmu CYP 3A, používať s opatrnosťou, obzvlášť ak má substrát CYP 3A úzky bezpečnostný profil (napr. karbamazepín) a/alebo ak je substrát týmto enzýmom značne metabolizovaný.


Je potrebné zvážiť úpravu dávkovania a keď je to možné u pacientov súbežne liečených klaritromycínom treba pozorne sledovať plazmatické koncentrácie liečiv metabolizovaných prevažne prostredníctvom CYP 3A.Inou možnosťou je prerušenie podávania týchto liekov počas liečby klaritromycínom.


Je známe alebo sa predpokladá, že nasledujúce lieky alebo skupiny liekov sú metabolizované rovnakým izoenzýmom CYP 3A: alprazolam, astemizol, karbamazepín, cilostazol, cisaprid, cyklosporín, dizopyramid, námeľové alkaloidy, lovastatín, metylprednizolón, midazolam, omeprazol, perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín, pozri časť 4.4), pimozid, chinidín, rifabutín, sildenafil, simvastatín, sirolimus, takrolimus, terfenadín, triazolam a vinblastín. Podobný mechanizmus interakcií, na ktorom sa zúčastňujú iné izoenzýmy cytochrómového systému P450, sa uplatňuje u fenytoínu, teofylínu a valproátu.


Antiarytmiká

Zaznamenali sa postmarketingové hlásenia prípadov torsades de pointes, ktoré sa vyskytli pri súbežnom užívaní klaritromycínu a chinidínu alebo dizopyramidu. Počas súbežného podávania klaritromycínu s týmito liečivami sa má monitorovať elektrokardiogram z dôvodu predĺženia QT. Počas liečby klaritromycínom je potrebné sledovať plazmatické koncentrácie chinidínu a dizopyramidu.


Po uvedení lieku na trh boli zaznamenané hlásenia hypoglykémie pri súbežnom užívaní klaritromycínu a disopyramidu. Preto sa počas súbežného užívania klaritromycínu a disopyramidu odporúča dôkladné sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Perorálne antidiabetiká/inzulín

Pri užívaní niektorých antidiabetík, ako sú nateglinid a repaglinid, môže dôjsť k inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom a môže tak pri súbežnom užívaní spôsobiť hypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie hladiny glukózy.


Omeprazol

Zdravým dospelým jedincom bol podávaný klaritromycín (500 mg každých 8 hodín) v kombinácii s omeprazolom (40 mg denne). Pri súbežnom podávaní klaritromycínu boli plazmatické koncentrácie omeprazolu v rovnovážnom stave zvýšené (Cmaxsa zvýšila o 30 %, AUC0-24o 89 % a t1/2o 34 %). Priemerné hodnoty pH v žalúdku boli pri podávaní samotného omeprazolu 5,2 a pri súbežnom podávaní omeprazolu s klaritromycínom 5,7.


Sildenafil, tadalafil a vardenafil

Každý z týchto inhibítorov fosfodiesterázy sa prinajmenšom čiastočne metabolizuje prostredníctvom CYP 3A. CYP 3A môže byť súbežným podávaním klaritromycínu inhibovaný. Súbežné podávanie klaritromycínu so sildenafilom, tadalafilom alebo vardenafilom pravdepodobne povedie k zvýšenej expozícii inhibítorom fosfodiesterázy. Pri súbežnom podávaní sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu s klaritromycínom sa má zvážiť zníženie ich dávok.


Teofylín, karbamazepín

Pri súbežnom podávaní teofylínu a karbamazepínu s perorálnym klaritromycínom sa v klinických štúdiách preukázalo mierne, ale štatisticky významné (p 0,05) zvýšenie ich hladín v obehu. Je potrebné zvážiť zníženie dávky.


Tolterodín

Tolterodín sa prednostne metabolizuje prostredníctvom izoformy 2D6 cytochrómu P450 (CYP 2D6). Avšak u podskupiny populácie, ktorej chýba CYP 2D6, bol zistený metabolizmus cestou CYP 3A. U tejto podskupiny populácie vedie inhibícia CYP 3A k významne vyšším plazmatickým koncentráciám tolterodínu. U populácie slabých CYP 2D6 metabolizérov môže byť v prítomnosti inhibítorov CYP 3A, ako napr. klaritromycín, potrebné zníženie dávkovania tolterodínu.


Triazolobenzodiazepíny (napr. alprazolam, midazolam, triazolam)

Pri súbežnom podávaní midazolamu s tabletami klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) sa zvýšila AUC midazolamu 2,7-krát po intravenóznom podaní midazolamu a 7-krát po perorálnom podaní. Súbežnému podávaniu midazolamu a klaritromycínu perorálne sa treba vyhnúť. Pri súbežnom intravenóznom podávaní midazolamu s klaritromycínom musí byť pacient starostlivo sledovaný kvôli možnosti úpravy dávok. To isté upozornenie platí aj pre iné benzodiazepíny, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP 3A, vrátane triazolamu a alprazolamu. Pri benzodiazepínoch, ktorých eliminácia nezávisí od CYP 3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam) je klinicky významná interakcia s klaritromycínom nepravdepodobná.


V období po uvedení do klinickej praxe sa vyskytli hlásenia o liekových interakciách a účinkoch na centrálnu nervovú sústavu (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť) pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu. Odporúča sa monitorovanie pacienta pre zvýšené farmakologické účinky na CNS.


Účinok iných liekov na klaritromycín


Induktory CYP 3A4 (ako je rifampicín, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný) môžu indukovať metabolizmus klaritromycínu. To môže viesť k subterapeutickým hladinám klaritromycínu, a tým k zníženej účinnosti lieku. Môže byť potrebné sledovanie plazmatických hladín induktora CYP 3A4, pretože jeho hladiny môžu byť zvýšené v dôsledku inhibície CYP 3A4 klaritromycínom (pozri tiež príslušný Súhrn charakteristických vlastností podávaného induktora CYP 3A4). Súbežné podávanie rifabutínu a klaritromycínu spôsobilo zvýšené hladiny rifabutínu a znížené hladiny klaritromycínu v sére a zvýšené riziko uveitídy.


Nasledovné liečivá sú známe alebo sa predpokladá, že ovplyvňujú obehové koncentrácie klaritromycínu; môže byť potrebná úprava dávkovania klaritromycínu alebo zváženie alternatívnej liečby.


Efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín

Silné induktory metabolického systému cytochrómu P450 ako efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín môžu urýchľovať metabolizmus klaritromycínu, a tak znižovať plazmatické koncentrácie klaritromycínu pri súbežnom zvyšovaní koncentrácií 14-OH-klaritromycínu, metabolitu, ktorý je tiež mikrobiologicky aktívny. Pretože sú mikrobiologické účinky klaritromycínu a 14‑OH‑klaritromycínu odlišné na rôzne baktérie, zamýšľaný terapeutický účinok môže byť počas súbežného podávania klaritromycínu a induktorov enzýmov oslabený. Ak sa klaritromycín podával s induktorom CYP 3A4 efavirenzom, pozorovalo sa 39 % zníženie hodnoty AUC pre klaritromycín a 34 % zvýšenie hodnoty AUC pre jeho aktívny 14-OH hydroxymetabolit. V takom prípade môže byť nevyhnutné zvýšiť dávku klaritromycínu a sledovať bezpečnosť a účinnosť. Sledovanie plazmatických hladín CYP 3A4 induktora môže byť nevyhnutné, pretože hladiny sa môžu zvýšiť vzhľadom na inhibíciu CYP 3A4 klaritromycínom (pozri tiež príslušný Súhrn charakteristických vlastností podávaného induktora CYP 3A4).


Etravirín

Etravirín znižuje dostupnosť klaritromycínu; hoci, koncentrácia aktívneho metabolitu 14-OH-klaritromycínu sa zvyšuje. Keďže 14-OH-klaritromycín znižuje účinok voči komplexu Mycobacterium avium(MAC), celková aktivita voči tomuto patogénu sa môže zmeniť; preto sa majú zvážiť iné alternatívne spôsoby liečby namiesto klaritromycínu pri liečbe MAC.


Flukonazol

Súbežné podávanie 200 mg flukonazolu denne s 500 mg klaritromycínu dvakrát denne 21 zdravým dobrovoľníkom viedlo k zvýšeniam priemernej minimálnej koncentrácie (Cmin) klaritromycínu v rovnovážnom stave o 33 % a hodnoty AUC o 18 %. Rovnovážne koncentrácie účinného metabolitu 14-OH-klaritromycínu neboli významne ovplyvnené súbežným podávaním flukonazolu.

Nie je potrebná žiadna úprava dávky klaritromycínu.


Ritonavir

Farmakokinetická štúdia ukázala, že súbežné podávanie 200 mg ritonaviru každých 8 hodín a 500 mg klaritromycínu každých 12 hodín viedlo k výraznej inhibícii metabolizmu klaritromycínu. Súbežné podanie ritonaviru viedlo k zvýšeniu Cmaxklaritromycínu o 31 %, Cmino 182 % a AUC o 77 %. Pozorovala sa prakticky úplná inhibícia tvorby 14-OH-klaritromycínu. Vzhľadom na široké terapeutické okno klaritromycínu nie je potrebné pacientom s normálnou funkciou obličiek znížiť dávku klaritromycínu. Avšak u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť nasledovná úprava dávky: u pacientov s klírensom kreatinínu 30 až 60 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min o 75 %. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1 g/deň sa nemajú podávať súbežne s ritonavirom.


Podobné úpravy dávkovania sa majú zvážiť aj u pacientov so zníženou funkciou obličiek v prípade, ak sa ritonavir používa na podporu farmakokinetiky spolu s inými inhibítormi HIV proteáz, vrátane atazanaviru a sachinaviru (pozri časť uvedenú nižšie, obojsmerné farmakokinetické interakcie).


Iné liekové interakcie


Aminoglykozidy

Je potrebné postupovať s opatrnosťou pri súbežnom užívaní klaritromycínu a iných ototoxických liekov, obzvlášť pri aminoglykozidoch. Pozri časť 4.4.


Kolchicín

Kolchicín je substrátom pre CYP 3A ako aj pre efluxný transportér - glykoproteín-P (Pgp). Klaritromycín a ďalšie makrolidy sú známymi inhibítormi CYP 3A a Pgp. Ak sa klaritromycín a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia Pgp a/alebo CYP 3A klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Súbežné užívanie klaritromycínu a kolchicínu je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Digoxín

Digoxín je považovaný za substrát pre efluxný transportér glykoproteín-P (Pgp). Je známe, že klaritromycín inhibuje Pgp. Keď sa klaritromycín podáva spolu s digoxínom, inhibícia Pgp klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii digoxínu. Zvýšené plazmatické koncentrácie digoxínu u pacientov užívajúcich klaritromycín súbežne s digoxínom sa zaznamenali aj v rámci postmarketingového sledovania. U niektorých pacientov sa objavili klinické príznaky zodpovedajúce toxicite digoxínu, vrátane potenciálne fatálnych arytmií. Pokým je pacient liečený súbežne digoxínom a klaritromycínom, je potrebné starostlivo sledovať plazmatické koncentrácie digoxínu.


Zidovudín

Súbežné perorálne podávanie klaritromycínu a zidovudínu dospelým pacientom s HIV infekciou sa môže prejaviť poklesom koncentrácií zidovudínu v rovnovážnom stave. Klaritromycín zrejme interferuje s absorpciou súbežne podávaného perorálneho zidovudínu, tejto interakcii sa dá do značnej miery vyhnúť rozložením dávok klaritromycínu a zidovudínu tak, aby bol medzi ich užitím 4‑hodinový interval. Táto interakcia sa zrejme neobjavuje u pediatrických pacientov s HIV infekciou užívajúcich suspenziu klaritromycínu spolu so zidovudínom alebo dideoxyinozínom. Táto interakcia nie je pravdepodobná v prípade, ak sa klaritromycín podáva formou intravenóznej infúzie.


Fenytoín a valproát

Zaznamenali sa spontánne alebo publikované hlásenia liekových interakcií inhibítorov CYP 3A, vrátane klaritromycínu, a liekov, u ktorých sa nepredpokladá metabolizmus prostredníctvom CYP 3A, (napr. fenytoín a valproát). Pri súbežnom podávaní s klaritromycínom sa odporúča stanovenie plazmatických hladín týchto liečiv. Zaznamenali sa zvýšené koncentrácie.


Obojsmerné farmakokinetické interakcie


Atazanavir

Oba klaritromycín aj atazanavir sú substrátmi a inhibítormi CYP 3A a existujú dôkazy o obojsmernej liekovej interakcii. Súbežné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) s atazanavirom (400 mg jedenkrát denne) viedlo k 2-násobnému zvýšeniu expozície klaritromycínu a 70 % zníženiu expozície 14-OH klaritromycínu s 28 % zvýšením AUC atazanaviru. Vzhľadom na široké terapeutické okno klaritromycínu u pacientov s normálnou funkciou obličiek nie je potrebné zníženie dávok.

U pacientov s mierne zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 30 až 60 ml/min) je potrebné znížiť dávky klaritromycínu o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 % s použitím vhodnej liekovej formy klaritromycínu.

Dávky klaritromycínu vyššie ako 1 000 mg denne sa nemajú podávať súbežne s inhibítormi proteáz.


Blokátory kalciového kanála

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a blokátorov kalciového kanála metabolizovaných CYP3A4 (napr. verapamilu, amlodipínu, diltiazemu) sa vzhľadom na riziko hypotenzie odporúča opatrnosť. Plazmatické koncentrácie klaritromycínu ako aj blokátorov kalciového kanála môžu byť zvýšené v dôsledku interakcie. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a verapamil, sa pozorovala hypotenzia, bradyarytmia a laktátová acidóza.


Itrakonazol

Klaritromycín ako aj itrakonazol sú substrátmi a inhibítormi CYP 3A, čo vedie k obojsmernej liekovej interakcii: klaritromycín môže zvyšovať plazmatické koncentrácie itrakonazolu, zatiaľ čo itrakonazol môže zvyšovať plazmatické koncentrácie klaritromycínu. Pacientov, ktorí užívajú súbežne itrakonazol a klaritromycín, je potrebné starostlivo sledovať pre známky alebo príznaky zvýšeného alebo predĺženého farmakologického účinku.


Sachinavir

Klaritromycín ako aj sakvinavir sú substrátmi a inhibítormi CYP 3A, a existujú dôkazy o obojsmernej liekovej interakcii. Súbežné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) a sachinaviru (mäkké želatínové kapsuly 1200 mg trikrát denne) 12 zdravým dobrovoľníkom viedlo v rovnovážnom stave k takým hodnotám plochy pod krivkou (AUC) a maximálnej koncentrácie (Cmax) sachinaviru, ktoré boli o 177 % a 187 % vyššie, ako keď sa sachinavir podával samostatne. Hodnoty AUC a Cmaxklaritromycínu boli približne o 40 % vyššie ako keď sa klaritromycín podával samostatne.

Pri súbežnom podávaní oboch liekov v sledovaných dávkach/liekových formách po obmedzenú dobu nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií sachinaviru s použitím liekovej formy mäkkých želatínových kapsúl nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným s tvrdými želatínovými kapsulami sachinaviru. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií so samotným sachinavirom nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným pri kombinovanej liečbe sachinavir/ritonavir. Pri súbežnom podávaní sachinaviru a ritonaviru je potrebné zvážiť možné účinky ritonaviru na klaritromycín.


Preukázalo sa, že klaritromycín neinteraguje s perorálnymi kontraceptívami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívania perorálneho klaritromycínu v priebehu gravidity nebola stanovená. Na základe premenlivých výsledkov získaných zo štúdií na myšiach, potkanoch, králikoch a opiciach sa nedá vylúčiť možnosť nežiaducich účinkov na embryofetálny vývoj. Preto sa použitie počas gravidity neodporúča bez starostlivého zváženia prínosu a rizika.


Laktácia

Bezpečnosť užívania klaritromycínu počas laktácie dojčiat nebola stanovená. Klaritromycín sa vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V súčasnosti nie sú dostupné žiadne údaje o účinku klaritromycínu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Možný výskyt závratov, točenia hlavy, zmätenosti a dezorientácie sa má vziať do úvahy skôr, ako budú pacienti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrn bezpečnostného profilu


Najčastejšie sa bežne vyskytujúce nežiaduce účinky súvisiace s liečbou klaritromycínom u dospelých aj u detí a dospievajúcich sú bolesť brucha, hnačka, nauzea, vracanie a zmeny vnímania chuti. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne miernej intenzity a sú konzistentné so známym profilom bezpečnosti makrolidových antibiotík (pozri časť b časti 4.8).


V klinických skúšaniach nebol významný rozdiel vo výskyte týchto gastrointestinálnych nežiaducich účinkov medzi populáciami pacientov s alebo bez existujúcej mykobakteriálnej infekcie.


b. Súhrn nežiaducich účinkov v tabuľkovej forme


Nasledujúca tabuľka zobrazuje nežiaduce účinky hlásené z klinických skúšaní a zo skúseností po uvedení na trh klaritromycínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, granulátu na perorálnu suspenziu, prášku na injekčný roztok, tabliet s predĺženým uvoľňovaním a tabliet s riadeným uvoľňovaním.


Nežiaduce účinky považované minimálne za pravdepodobne súvisiace s klaritromycínom sú zobrazené podľa tried orgánových systémov s použitím nasledujúcej konvencie:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, až < 1/100), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti, ak bolo možné závažnosť určiť.


Triedy orgánových systémov

Veľ-mi časté


Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazy


kandidóza v ústnej dutine (moniliáza)

kandidóza, vaginálna infekcia


pseudomembranózna kolitída, eryzipel

Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia,

neutropénia1,

eozinofília1


agranulocytóza,

trombocytopénia

Poruchy imunitného systémuHypersenzitivita


anafylaktická reakcia, angioedém

Poruchy metabolizmu a výživyanorexia, znížená chuť do jedlaPsychické poruchy


nespavosť

Úzkosť

nočné mory

psychotické poruchy, stavy zmätenosti, depersonalizácia, depresia, dezorientácia,

halucinácie,

nezvyčajné sny

Poruchy nervového systému


dysgeúzia, bolesť hlavy, zmeny chuti

závraty, somnolencia2, tras


kŕče, strata chuti, porucha čuchu, strata čuchu, parestézia

Poruchy ucha a labyrintuvertigo, porucha sluchu, tinitus


hluchota

Poruchy srdca a srdcovej činnostipredĺženie QT intervalu na elekrokardiograme, palpitácie


torsades de Pointes, komorová tachykardia

Poruchy ciev

krvácanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu


hnačka3, vracanie,

porucha trávenia,

nauzea, bolesti brucha

gastritída, stomatitída, glositída, abdominálna distenzia1, zápcha, sucho v ústach, grganie, flatulencia


akútna pankreatitída, sfarbenie jazyka, sfarbenie zubov

Poruchy pečene a žlčových ciest


nezvyčajné funkčné testy pečene

cholestáza1, hepatitída1, zvýšená hladina alanín aminotransferázy,

zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina gama-glutamyltransferázy1


zlyhanie pečene, hepatocelulárna žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka, nadmerné potenie

pruritus, žihľavka


Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, lieková vyrážka s eozynofíliou a systémovými príznakmi (DRESS), akné

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

rabdomyolýza4, myopatia

Poruchy obličiek a močových ciest

zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniamalátnosť1, asténia, bolesť na hrudi1, triaška1, vyčerpanosť1Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi (BUN)

zvýšené hladiny kreatinínu v sére, zvýšené hladiny alkalickej fosfatáźy v krvi1, zvýšené hladiny laktátdehydrogenázy v krvi1


zvýšená hodnota medzinárodného normalizovaného pomeru (INR), predĺženie protrombínového času , nezvyčajná farba moču

1nežiaduce účinky hlásené len pre liekovú formu tabliet s okamžitým uvoľňovaním

3pozri časť a)

2,4pozri časť c)


c. Popis vybraných nežiaducich účinkov


V niektorých hláseniach rabdomyolýzy bol klaritromycín podávaný súbežne so statínmi, fibrátmi, kolchicínom alebo alopurinolom (pozri časti 4.3 a 4.4).


Po uvedení na trh boli zaznamenané hlásenia o liekových interakciách a účinkoch na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť) pri súbežnom užívaní klaritromycínu a triazolamu. Odporúča sa sledovanie pacientov z dôvodu zvýšených farmakologických účinkov na CNS (pozri časti 4.5).


Špeciálne populácie pacientov: Nežiaduce účinky u pacientov so zníženou imunitou (pozri časť e).


d. Pediatrická populácia


Boli vykonané klinické skúšania s klaritromycínom vo forme pediatrickej suspenzie u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov. Z toho dôvodu majú deti vo veku do 12 rokov užívať klaritromycín vo forme pediatrickej suspenzie. Nie sú dostatočné údaje pre odporučenie dávkovania intravenózne podávaného klaritromycínu pacientom vo veku menej ako 18 rokov.


Očakáva sa, že frekvencia, typ a intenzita nežiaducich účinkov u detí bude rovnaká ako u dospelých pacientov.


e. Iné osobitné populácie


Pacienti so zníženou imunitou


U pacientov s AIDS alebo u iných pacientov so zníženou imunitou liečených vyššími dávkami klaritromycínu počas dlhého obdobia z dôvodu mykobakteriálnej infekcie bolo často ťažké rozlíšiť nežiaduce účinky pravdepodobne spôsobené podávaním klaritromycínu od príznakov základného ochorenia spôsobeného HIV (human imunodeficiency virus) alebo pridruženého ochorenia.


U dospelých pacientov liečených celkovou dennou dávkou 1 000 mg a 2 000 mg klaritromycínu boli najčastejšie hlásené nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, zmena chuti, abdominálna bolesť, hnačka, vyrážka, plynatosť, bolesť hlavy, zápcha, porucha sluchu, zvýšenie sérových hladín glutamátoxalacetáttransaminázy(SGOT (AST)) a glutamátpyruváttransaminázy(SGPT (ALT)). Ďalšie udalosti s nízkou frekvenciou zahŕňajú dyspnoe, nespavosť a sucho v ústach. Ich výskyt bol porovnateľný u pacientov liečených dávkou 1 000 mg a 2 000 mg, ale boli vo všeobecnosti 3 až 4-krát častejšie u pacientov, ktorí dostávali celkovú dennú dávku klaritromycínu 4 000 mg.


U týchto pacientov so zníženou imunitou boli výsledky laboratórnych vyšetrení vyhodnotené na základe analýzy hodnôt závažne prekračujúcich abnormálne úrovne (t.j. extrémne vysoké alebo nízke hraničné hodnoty) špecifického vyšetrenia. Na základe týchto kritérií mali 2 až 3 % pacientov, ktorí dostávali 1 000 mg alebo 2 000 mg klaritromycínu denne, závažné abnormálne zvýšené hladiny SGOT a SGPT a abnormálne znížené množstvo bielych krviniek a krvných doštičiek. Nižšie percento pacientov v týchto dvoch dávkovacích skupinách malo tiež zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi. Mierne zvýšený výskyt abnormálnych hodnôt všetkých parametrov okrem bielych krviniek bol zaznamenaný u pacientov, ktorí dostávali dávku 4 000 mg denne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Záznamy udávajú, že po užití veľkého množstva klaritromycínu sa môžu objaviť gastrointestinálne príznaky (poruchy trávenia). Bol opísaný prípad pacienta s bipolárnou poruchou, ktorý užil 8 gramov klaritromycínu a následne boli u neho pozorované zmeny duševného stavu, paranoidné správanie, hypokaliémia a hypoxémia.


Liečba

Pri nežiaducich reakciách sprevádzajúcich predávkovanie treba previesť včasné odstránenie neabsorbovaného lieku výplachom žalúdka a podporné opatrenia. Tak ako pri ostatných makrolidových antibiotikách, ani hladina klaritromycínu v sére sa nedá značne ovplyvniť hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antibiotiká na systémové použitie, makrolidy. ATC kód:J01FA09


Mechanizmus účinku:

Klaritromycín je semisyntetický derivát erytromycínu A. Jeho antibakteriálne pôsobenie je sprostredkované naviazaním sa na 50S ribozómovú podjednotku citlivých baktérií, čím potláča ich proteosyntézu. Je vysoko účinný voči širokému spektru aeróbnych a anaeróbnych grampozitívnych a gramnegatívnych organizmov. Minimálne inhibičné koncentrácie (MICs) klaritromycínu sú všeobecne dvakrát nižšie ako MICs erytromycínu.


Antimikrobiálne účinky má takisto aj 14-hydroxymetabolit klaritromycínu. MICs tohto metabolitu je rovnaká alebo dvojnásobne vyššia ako MICs materskej zložky s výnimkou H. influenzae, proti ktorému je 14-hydroxymetabolit klaritromycínu dvojnásobne aktívnejší ako materské liečivo.


Hraničné hodnoty


Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST) stanovil nasledovné hraničné hodnoty pre klaritromycín, rozlišujúce citlivé mikroorganizmy od rezistentných.


Hranica citlivosti (MIC, µg/ml)

Mikroorganizmus

Citlivý (≤)

Rezistentný (>)

Streptococcus spp.

0,25 µg/ml

0,5 µg/ml

Staphylococus spp.

1 µg/ml

2 µg/ml

Haemophilus spp.

1 µg/ml

32 µg/ml

Moraxella catarrhalis

0,25 µg/ml

0,5 µg/ml


Výskyt rezistencie sa môže meniť v závislosti od zemepisnej polohy a postupne aj s časom pre vybrané druhy, pričom je žiaduce poznať miestne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe závažných infekcií. Tieto informácie poskytujú len približnú orientáciu pri určovaní pravdepodobnej citlivosti konkrétneho mikroorganizmu na klaritromycín. V prípade značnej variability rozsahu rezistencie určitých mikroorganizmov na klaritromycín v rámci Európskej únie je táto informácia uvedená v nasledujúcej tabuľke.


Bežne citlivé druhy

 • Aeróbne gramnegatívne baktérie

Moraxella catarrhalis

 • Anaeróbne baktérie

Peptococcus druhy

Peptostreptococcus druhy

Propionibacterium acnes

Clostridium perfringens

 • Iné baktérie

Chlamydia pneumoniae

Legionella pneumophila

Mycoplasma pneumoniae


Druhy, u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

 • Aeróbne grampozitívne baktérie

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)

Staphylococcus aureus (rezistentný na meticilín)*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

 • Aeróbne gramnegatívne baktérie

Haemophilus influenzae +

* Výskyt rezistencie na makrolidové antibiotiká medzi MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus) je v Európskej únii zvyčajne vyšší ako 50 %, pričom v niektorých oblastiach postihuje takmer všetky kmene.

+ Tento druh sa môže považovať za stredne citlivý voči klaritromycínu, avšak môže tiež získať vysoký stupeň rezistencie na makrolidy.


Rezistencia


Medzi mechanizmy zodpovedné za vznik rezistencie voči makrolidovým antibiotikám patrí zmena cieľového miesta pre dané antibiotikum, prípadne modifikácia a/alebo aktívny eflux antibiotika. Vznik rezistencie môže byť sprostredkovaný prostredníctvom chromozómov alebo plazmidov, rezistencia môže byť indukovaná alebo konštitutívna. Baktérie rezistentné na makrolidy vytvárajú enzýmy, ktoré spôsobujú metyláciu adenínového zvyšku ribozómovej RNA, v dôsledku čoho dochádza k inhibícii väzby antibiotika na ribozóm. Mikroorganizmy rezistentné na makrolidy zvyčajne preukazujú skríženú rezistenciu na linkosamidy a streptogramín B v dôsledku metylácie väzbového miesta na ribozóme. Klaritromycín patrí medzi silné induktory tohto enzýmu. Makrolidové antibiotiká majú bakteriostatický účinok aj v dôsledku inhibície peptidyltransferázy ribozómov.


Medzi klaritromycínom, erytromycínom a azitromycínom existuje úplná skrížená rezistencia. Stafylokoky rezistentné na meticilín a Streptococcus pneumoniaerezistentný na penicilín sú rezistentné aj na makrolidové antibiotiká, ako je klaritromycín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


H. pylorije spojený s tráviacimi ochoreniami vrátane dvanástnikového a žalúdočného vredu, pri ktorých približne v 95 % a 80 %, v tomto poradí, sú pacienti infikovaní týmto agensom. H. pylorisa považuje za faktor, v hlavnej miere prispievajúci k žalúdočnej a dvanástnikovej recidíve u týchto pacientov.


Klaritromycín sa používal na malom počte pacientov v iných dávkovacích schémach. Možné kinetické interakcie neboli plne preskúmané. Tieto dávkovacie schémy zahrňujú:


Klaritromycín s tinidazolom a omeprazolom; klaritromycín s tetracyklínom, bizmut subsalicylátom a ranitidínom; klaritromycín s ranitidínom samotným.


Klinické štúdie používajúce rôzne druhy dávkovacích režimov na eradikáciuH. pyloriukazujú, že eradikácia H. pylorije prevenciou recidívy vredov.


Klaritromycín sa rýchlo a dobre vstrebáva z gastrointestinálneho traktu po perorálnom užití tabliet Klaritromycin Mylan. Mikrobiologicky aktívny metabolit 14-hydroxyklaritromycín vzniká v prvotnom metabolizme pri prechode pečeňou („first pass“). Tablety Klaritromycin Mylan sa preto môžu podávať bez ohľadu na stravovanie, keďže potrava neovplyvňuje rozsah biologickej dostupnosti tabliet Klaritromycin Mylan. Jedlo však mierne spomaľuje nástup vstrebávania klaritromycínu a tvorbu 14-hydroxymetabolitu. Farmakokinetika klaritromycínu nie je lineárna, avšak rovnovážny stav hladiny klaritromycínu („steady state“) sa dosiahne do 2 dní od začiatku užívania. Pri dávkovaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne sa močom vylúči 15-20 % nepremeneného liečiva. Pri dávkovaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne sa množstvo močom vylúčeného liečiva zvýši na približne 36 %. Hlavným metabolitom vylúčeným močom je 14-hydroxyklaritromycín, ktorý predstavuje asi 10-15 % podanej dávky. Väčšina zvyšnej dávky sa vylučuje stolicou, najmä žlčou. Zo stolice sa spätne vstrebáva 5-10 % pôvodného liečiva.


Pri dávkovaní 500 mg klaritromycínu trikrát denne sú plazmatické koncentrácie klaritromycínu vyššie v porovnaní s dávkovaním 500 mg klaritromycínu dvakrát denne.


Klaritromycín dosahuje v tkanivách koncentrácie, ktoré môžu byť niekoľkonásobne vyššie, ako sú hladiny liečiva cirkulujúce v obehu. Zvýšené hladiny klaritromycínu sa našli v tkanivách mandlí a pľúc. Pri terapeutických hladinách liečiva je 80 % klaritromycínu viazaného na plazmatické bielkoviny.


Klaritromycín prestupuje aj cez vrstvu žalúdočného hlienu. Hladina klaritromycínu v žalúdočnom hliene a tkanive žalúdka je vyššia, ak sa klaritromycín podáva súbežne s omeprazolom, ako keď sa užíva samostatne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách akútnej toxicity sledovanej na myšiach a potkanoch LD50(stredná letálna dávka) bola vyššia ako najvyššia prípustná podávaná dávka (5 g/kg).


Toxicita po opakovanom podaní súvisela s dávkovaním, dĺžkou liečby a živočíšnym druhom. Psy boli voči klaritromycínu citlivejší ako primáty či potkany. Medzi hlavné klinické prejavy toxických dávok patrili vracanie, slabosť, znížený príjem potravy, prírastok hmotnosti, nadmerné slinenie, dehydratácia a hyperaktivita. U všetkých živočíšnych druhov bola pečeň primárnym cieľovým orgánom toxických dávok. Hepatotoxicita bola preukázateľná na základe skorých zvýšených hodnôt funkčných testov pečene. Prerušenie podávania lieku viedlo vo všeobecnosti k úprave alebo priblíženiu sa k normálnym hodnotám. Ďalšie tkanivá, ako sú žalúdok, týmus a ostatné lymfatické tkanivá a obličky, boli postihnuté menej často. V prípade dávok blízkym terapeutickým dávkam sa iba u psov objavilo nastreknutie spojoviek a slzenie. Pri masívnych dávkach 400 mg/kg/deň sa u niektorých psov a opíc objavil zákal rohovky a/alebo edém.


Štúdie fertility a reprodukcie na potkanoch nepreukázali žiadne nežiaduce účinky. Štúdie teratogenity na potkanoch [kmene Wistar (aplikácia p.o.) a Sprague-Dawley (aplikácia p.o. a i.v.)], na bielych novozélandských králikoch a štúdia na cynomológnych opiciach nepreukázala žiadnu teratogenitu spôsobenú klaritromycínom. Avšak, neskoršia podobná štúdia s potkanmi kmeňa Sprague-Dawley preukázala v malom množstve (6 %) kardiovaskulárne abnormality, ktoré sa vyskytli v dôsledku spontánnej expresie genetických zmien. Dve štúdie na myšiach odhalili variabilný výskyt (3-30 %) rázštepu podnebia a potratu pozorovaný u opíc, ale len v tých prípadoch, keď im boli podané dávky výrazne toxické už aj pre matky.


6. Farmaceutické INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Kukuričný škrob, predželatinovaný

Sodná soľ kroskarmelózy

Povidón

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Kyselina stearová

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Hypromelóza (E 464)

Hydroxypropylcelulóza (E 463)

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol (E 1520)

Vanilín

Chinoleínová žlť (E 104)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


PVC/Al blister potiahnutý PVdC: 3 roky.

HDPP fľaše: 2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister potiahnutý PVdC v papierovej skladačke.

HDPP nádoba s PE vrchnákom (s možnosťou nepovinnej výplne).


Veľkosť balenia: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 42, 50, 60, 100, 250, 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. Registračné číslo


15/0118/06-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 23. februára 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. októbra 2009


10. Dátum REVÍZIE textu


02/2015

18


Klaritromycin Mylan 500 mg