+ ipil.sk

Klimakt-HeelPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 1679/2002


Písomná informácia pre používateľa


Klimakt-Heel®

tablety


Homeopatický liek


Sanguinaria canadensis D3, Sepia officinalis D4, Sulfur D4, Strychnos ignatii D4,

Simarouba cedron D4, Stannum metallicum D12, Lachesis mutus D12


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Klimakt-Heela na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Klimakt-Heel

3. Ako užívať Klimakt-Heel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Klimakt-Heel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Klimakt-Heel a na čo sa používa


Klimakt-Heel, tablety je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.


Liek Klimakt-Heel, tablety sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri klimakterických ťažkostiach.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Klimakt-Heel


Neužívajte Klimakt-Heel

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Klimakt-Heel, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.


Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku tehotenstva.


Iné lieky a Klimakt-Heel

Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užitie predpísanej dávky tabliet Klimakt-Heel nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Klimakt-Heel obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Klimakt-Heel


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 3-krát denne 1 tableta.

Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.


Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac tabliet Klimakt-Heel, ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.


Ak zabudnete užiť tablety Klimakt-Heel

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.


Ak prestanete užívať tablety Klimakt-Heel

Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Doposiaľ nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Klimakt-Heel


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liekuchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Klimakt-Heel obsahuje

Liečivá sú Sanguinaria canadensis (Krvavček kanadský) D3 30,0 mg, Sepia officinalis (Sépia obyčajná) D4 30,0 mg, Sulfur (síra) D4 30,0 mg, Strychnos ignatii (Strichnínovník Ignatiusov) D4 30,0 mg, Simarouba cedron (Simaba hadia) D4 30,0 mg, Stannum metallicum (cín) D12 60,0 mg, Lachesis mutus (Krovinár tichý) D12 90,0 mg v 1 tablete.


Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Klimakt-Heel a čo obsahuje balenie

Klimakt-Heel, tablety sú okrúhle, bielej až žltkastobielej farby.

Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastickej hmoty s uzáverom, s obsahom 50 a 250 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Straße 2-4

D-76532 Baden-Baden

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Dr. Peithner Bratislava s.r.o.

Grösslingová 58

811 09 Bratislava

Tel.: +421-2/52 73 32 93

E-mail: peithner@schwabe.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.


3Klimakt-Heel

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 1679/2002SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Klimakt-Heel

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta obsahuje:

Sanguinaria canadensis D3 30,0 mg

Sepia officinalis D4 30,0 mg

Sulfur D4 30,0 mg

Strychnos ignatii D4 30,0 mg

Simarouba cedron D4 30,0 mg

Stannum metallicum D12 60,0 mg

Lachesis mutus D12 90,0 mg.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


  1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Tablety okrúhle, bielej až žltkastobielej farby.


Homeopatický liek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Stimulácia vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri klimakterických ťažkostiach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie má byť individuálne, ale zvyčajne sa užíva 3-krát denne 1 tableta.

Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.


Spôsob podávania


Tableta sa nechá voľne rozpustiť v ústach. Užíva sa pred jedlom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Pri dlhodobom, neindikovanom užívaní homeopatík sa môžu prejaviť funkčné symptómy skúšky lieku (symptómy obrazu lieku).


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidite a laktácii. Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu. Doposiaľ neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek Klimakt-Heel tablety nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Na základe doterajších podkladov nie sú známe žiadne nežiaduce účinky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Homeopatiká

ATC-kód:V03AX


Viaczložkový homeopatický liek sa používa na stimuláciu vlastných obranných mechanizmov pri konkrétnom komplexe symptómov určitého ochorenia. Liečebný účinok jednotlivých zložiek homeopatického lieku je založený na princípe podobnosti príznakov choroby a homeopatika. Pre meranie účinku homeopatického lieku nemožno použiť kritérium farmakologického účinku, ani sledovanie hladiny v organizme.

Princíp podobnosti: Proti komplexu symptómov choroby sa použije homeopatický liek schopný vyvolať u zdravého človeka symptómy čo najpodobnejšie, ktoré sú pre každý liek špecifické (telesné aj duševné).

Princíp riedenia - potenciácia: príprava stupňovitého zrieďovania kvapalného (dilúcie) a rozteru tuhého (triturácie) koncentrátu podľa homeopatickej prevádzkovej techniky. Každý stupeň potenciácie sa spravidla pripravuje v decimálnom (D) alebo centezimálnom (C) pomere. Počet stupňov potenciácie určuje v označení stupeňzriedenia, napr. D4, C15 (resp. 15CH, znamená pätnásty stupeň potenciácie v centezimálnom Hahnemannovom systéme). Dynamizácia je mechanický proces, ktorý nasleduje po každom stupni potenciácie.

Modality:podmienky, pri ktorých sa stav alebo symptómy pacienta zhoršujú a zlepšujú.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nie sú známe žiadne výsledky.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú známe žiadne výsledky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát, monohydrát laktózy.


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nepriehľadná biela liekovka valcovitého tvaru z plastickej hmoty, plastový uzáver, papierová škatuľa s označením „Homeopatický liek“, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 50, 250 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Straße 2-4

D-76532 Baden-Baden

Nemecko

Tel.: +49-7221/501 00

Fax: +49-7221/501 210

E-mail: info@heel.de


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


93/0590/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 9.12.1997

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2013

4Klimakt-Heel