+ ipil.sk

Klion-D 100 vaginálne tabletyPríbalový leták

Príloha č. 1 k oznámeniu o notifikácii zmeny, ev.č.: 2010/02169

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/02841

Príloha č. 3 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/02168


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY


Klion-D 100 vaginálne tablety


(metronidazol 100 mg/ mikonazoliumnitrát 100 mg)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať užívať Váš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľky sa dozviete:

1. Čo je Klion-D 100 vaginálne tablety (ďalej len "Klion-D 100") a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Klion-D 100

3. Ako používať Klion-D 100

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Klion-D 100

6. Ďalšie informácie1. ČO JE Klion-D 100 A NA ČO SA POUŽÍVA


Klion-D 100 je účinný proti vaginálnym infekciám spôsobeným protozoami (jednobunkové organizmy) a/alebo hubami. Metronidazol je účinný proti trichomoniáze, mikonazoliumnitrát je účinný proti vaginálnym hubovým infekciám.

Liečba týchto infekcií je dôležitá pre zabránenie ich šírenia do vnútorných ženských pohlavných orgánov, t.j. do vajcovodu, vaječníka a lona.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Klion-D 100 X


Nepoužívajte Klion-D 100

- keď ste alergická (precitlivená) na metronidazol alebo mikonazoliumnitrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Klion-D 100.

- keď ste tehotná v prvom trimestri gravidity.


Buďte zvlášť opatrná pri používaní lieku Klion-D 100

- počas liečby sa treba vyhnúť pohlavnej aktivite.

- len na vnútropošvové použitie.


Používanie (užívanie) iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Používanie lieku Klion-D 100 s jedlom a nápojmi

Počas liečby liekom Klion-D 100 a jeden deň po jej skončení je zákaz požívania alkoholických nápojov.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Skôr ako začnete používať Klion-D 100, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak počas používania lieku Klion-D 100 otehotniete, prosím, povedzte to svojmu lekárovi.

Dojčenie

Skôr ako začnete používať Klion-D 100, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Klion-D 100 neovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Klion-D 100


Vaginálne tablety Klion-D 100 sa majú používať podľa pokynov lekára a tak dlho, ako predpísal lekár.

Pokiaľ nie je predpísané inak, zavádza sa jedenkrát denne hlboko do pošvy jedna vaginálna tableta Klion-D 100 mierne navlhčená trochou vody (večer pred spaním) počas 10 dní.

Ak je to potrebné, má byť na základe odporúčania Vášho lekára liečba podporená užívaním tabliet s obsahom metronidazolu.

Pre úspešnosť liečby má byť aj Váš sexuálny partner liečený tabletami s obsahom metronidazolu.

Ak nie je liečba úspešná, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak liečba presahuje 10 dní, treba vykonať starostlivú kontrolu klinických a laboratórnych hodnôt.


Ak použijete viac lieku Klion-D 100, ako máte

Iba na vnútropošvové použitie.

Ak Vy alebo niekto iný vrátane dieťaťa náhodne prehltne vaginálnu tabletu, bezodkladne sa kontaktujte so svojím lekárom.


Ak zabudnete použiť Klion-D 100

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú vaginálnu tabletu.

Ak zabudnete použiť Vašu vaginálnu tabletu, zaveďte si ju hneď ako to je možné, a so zvyškom pokračujte v normálnej liečbe.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Klion-D 100 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Bola použitá nasledovná klasifikácia frekvencií výskytu:

veľmi časté: viac ako 1 z 10 pacientov;

časté: viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako 1 z 10 pacientov;

menej časté: viac ako 1 z 1.000 pacientov, ale menej ako 1 zo 100 pacientov;

zriedkavé: viac ako 1 z 10.000 pacientov; ale menej ako 1 z 1.000 pacientov;

veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10.000 pacientov;


Infekcie a nákazy

Zriedkavé: hubové superinfekcie (napr. kandidóza)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: neutropénia (leukopénia), trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: anafylaktická reakcia


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: anorexia


Psychické poruchy

Zriedkavé: stavy zmätenosti


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy

Menej časté: periférna neuropatia, závrat, kŕče, abnormálna koordinácia, ospanlivosť, hypestézia (znecitlivenie končatín), porucha chuti (kovová pachuť)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nevoľnosť

Časté: bolesť brucha (kŕče v bruchu), hnačka

Menej časté: vracanie, povlak na jazyku


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: cholestáza, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: angioneurotický edém, svrbenie, vyrážka, žihľavka

Veľmi zriedkavé: multiformný erytém


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: dyskomfort v mieste podania, podráždenie v mieste podania, horúčka


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: abnormálna farba moču

Veľmi zriedkavé: zvýšenie pečeňových enzýmov


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Klion-D 100


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Klion-D 100 obsahuje


Liečivá: Každá vaginálna tableta obsahuje metronidazol 100 mg a mikonazoliumnitrát 100 mg.


Ďalšie zložky sú: laurylsíran sodný, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, povidón, hydrogenuhličitan sodný, kyselina vínna, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), krospovidón, hypromelóza, monohydrát laktózy (473,5 mg).


Ako Klion-D 100 vyzerá a obsah balenia


Takmer biele vaginálne tablety špeciálneho mandľového tvaru s rozmermi približne 24 mm x 14 mm s potlačou “100” na jednej strane.


Strip z mäkkej hliníkovej fólie s LDPE vrstvou na jednej strane a s lakovanou vrstvou na druhej strane. Každý strip obsahuje 10 vaginálnych tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2010.


4

Klion-D 100 vaginálne tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/02841

Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/02168


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Klion-D 100 vaginálne tablety

metronidazol 100 mg/mikonazoliumnitrát 100 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá vaginálna tableta obsahuje metronidazol 100 mg a mikonazoliumnitrát 100 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Vaginálne tablety.


Takmer biele vaginálne tablety špeciálneho mandľového tvaru s rozmermi približne 24 mm x 14 mm s potlačou “100” na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Lokálna liečba ženských urogenitálnych trichomonádových, kandidových, (alebo zmiešaných) infekcií, vyžadujúcich takúto kombináciu liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pri trichomoniáze: pri súčasnej liečbe metronidazolom perorálne sa má hlboko do pošvy zavádzať 1 vaginálna tableta Klion-D 100 jedenkrát denne (večer pred spaním) počas 10 dní.

Počas týchto 10 dní majú byť každý deň užívané tablety s obsahom metronidazolu 2-krát 250 mg počas jedla alebo po ňom bez rozhryzenia. Dlhodobé zotavenie sa dá očakávať iba v prípade, ak sa súčasne perorálne tabletami s obsahom metronidazolu lieči aj mužský sexuálny partner. V prípade neúčinnosti liečby sa môže 10-dňová kúra zopakovať.

Pri kandidóze: 1 vaginálna tableta Klion-D 100 sa má zavádzať hlboko do pošvy počas 10 dní. Vaginálne tablety Klion-D 100 treba pred zavedením mierne navlhčiť.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Prvý trimester gravidity.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas liečby liekom Klion-D 100 a najmenej jeden deň po jej ukončení sa treba vyhnúť alkoholickým nápojom.

Počas liečby vaginálnymi tabletami Klion-D 100 sa treba vyhnúť sexuálnemu životu.

Odporúča sa zistiť celkové a diferenciálne počty leukocytov pred liečbou a po nej, nakoľko počas liečby bola pozorovaná mierna leukopénia.

Pacientky so závažným ochorením pečene metabolizujú metronidazol pomaly s následnou akumuláciou metronidazolu a jeho metabolitov v plazme. Preto treba takýmto pacientkám opatrne podávať dávky nižšie než zvyčajne odporúčané.

Ak sa kvôli mikonazolu objaví sensibilizácia, podráždenie slizničnej membrány, treba liečbu prerušiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Doposiaľ nie sú známe interakcie s vaginálne podávaným metronidazolom a mikonazoliumnitrátom.

Ak sa vaginálne tablety Klion-D 100 používajú súčasne s perorálnymi tabletami s obsahom metronidazolu, je pri nasledujúcich liekoch potrebná zvýšená opatrnosť:

Metronidazol zvyšuje antikoagulačný účinok perorálnych kumarínových antikoagulancií, čo vedie k predĺženiu protrombínového času.

Fenytoín a fenobarbital môžu urýchliť vylučovanie metronidazolu, čo vedie k zníženým plazmatickým hladinám.

Cimetidín môže predĺžiť polčas a znížiť plazmatický klírens metronidazolu.

Počas liečby metronidazolom nemajú byť požívané alkoholické nápoje, nakoľko sa môžu objaviť brušné kŕče, nauzea, vracanie, bolesti hlavy a návaly horúčavy.

U alkoholických pacientok, ktoré užívali metronidazol a disulfiram súčasne, boli hlásené psychotické reakcie.

Metronidazol môže brániť v určovaní niektorých typov chemických hodnôt z plazmy, ako napr. aspartát aminotransferázy (AST), alanín aminotranferázy (ALT), laktát dehydrogenázy (LDH), triglyceridov a hexokinázoglukózy. Môžu byť zistené nulové hodnoty.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Liek je kontraindikovaný v prvom trimestri gravidity.

Jedno z liečiv, metronidazol, prechádza placentárnou bariérou a rýchlo vstupuje do obehu plodu. U potkanov boli vykonané reprodukčné štúdie pri dávkach do päťnásobku ľudskej dávky a nepriniesli dôkazy o zníženej fertilite alebo poškodenie plodu kvôli metronidazolu. Metronidazol podávaný intraperitoneálne gravidným myšiam v dávkach približne sa rovnajúcim humánnym, spôsobil fetotoxocitu, pri perorálnom podávaní gravidným myšiam nebola fetotoxicita pozorovaná.

U gravidných žien však nie sú adekvátne a kontrolované štúdie.

Nakoľko reprodukčné štúdie na zvieratách nie vždy predpovedajú humánnu odpoveď, a nakoľko je pre hlodavce metronidazol karcinogénom, majú sa tieto liečivá používať počas gravidity iba ak je to jasne potrebné.


Laktácia

Pre tumorogénny potenciál metronidazolu, ktorý sa prejavil v štúdiách u myší a potkanov je treba zvážiť, či prerušiť dojčenie alebo liečbu, pri zvážení dôležitosti liečiva pre matku.

Metronidazol sa vylučuje do materského mlieka v koncentráciách podobných koncentráciám v plazme.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vaginálne tablety s metronidazolom a mikonazoliumnitrátom neovplyvnia Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Lokálne nežiaduce účinky:

Príležitostne bolo hlásené podráždenie, zriedkavo sa môže vyskytnúť miestna sensibilizácia, vyžadujúca prerušenie liečby.


Pri súčasnom podávaní s perorálnymi tabletami s obsahom metronidazolu sa môžu vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky:


Frekvencia

Primárna trieda systémových orgánov (MedDRA 10.0)

Veľmi časté

≥1/10

Časté

≥1/100 až <1/10

Menej časté

≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Infekcie a nákazy
hubová superinfekcia (napr. kandidóza)


Poruchy krvi a lymfatického systému

neutropénia (leukopénia), trombocyto-

pénia

Poruchy imunitného systému

anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživyanorexiaPsychické poruchy
stavy zmätenosti


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy


Periférna neuropatia, závrat, kŕče, abnormálna koordinácia, ospanlivosť, hypestézia (znecitlivenie končatín), dysgeúzia (kovová pachuť)Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea

bolesť brucha (brušné kŕče) hnačka

vracanie, povlak na jazykuPoruchy pečene a žlčových ciest

Cholestáza, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkanivaAngioneurotický edém, svrbenie, vyrážka, žihľavka


Multiformný erytém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniadyskomfort v mieste podania, podráždenie v mieste podania, horúčkaLaboratórne a funkčné vyšetrenia
abnormálna farba moču*

zvýšenie pečeňových enzýmov


* stmavnutie moču je spôsobené metabolitom metronidazolu bez klinického významu


Bolesť hlavy, kŕče, ospanlivosť, závrat, abnormálna koordinácia a stavy zmätenosti boli pozorované zriedka počas dlhodobej liečby vysokými dávkami.

Po znížení dávky alebo prerušení liečby spontánne odoznejú všetky vyššie uvedené príznaky.


4.9 Predávkovanie


Len na intravaginálne použitie. Ak dôjde k náhodnému požitiu veľkého množstva, treba v prípade potreby zvážiť vyprázdnenie žalúdka vhodným spôsobom.

Pri pokusoch o samovraždu a náhodných predávkovaniach boli hlásené jednotlivé perorálne dávky až do 15 g. Hlásené príznaky boli nauzea, vracanie a ataxia.

Pri predávkovaní nie je špecifické antidotum, preto má ošetrenie pacienta pozostávať zo symptomatickej a podpornej liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Gynekologické antiinfektíva a antiseptiká; kombinácie derivátov imidazolu.

ATC kód: G01AF20


Metronidazol je priamo trichomonádocídny a amébocídny proti Trichomonas vaginalis a Entamoeba hystolitica. Minimálna inhibičná koncentrácia in vitro (MIC) je pre väčšinu kmeňov týchto organizmov menej ako 1 µg/ml. Mechanizmus antiprotozoálneho účinku metronidazolu nie je známy.

Metronidazol je in vitro účinný proti obligátnym anaeróbnym baktériám, no nezdá sa, že mal klinicky relevantnú účinnosť proti fakultatívnym anaeróbom alebo obligátnym aeróbom. Metronidazol je všeobecne baktericídny proti citlivým organizmom pri koncentráciách rovnakých alebo trocha vyšších ako sú minimálne inhibičné koncentrácie (MIC).

Mikonazoliumnitrát má silný fungicídny a fungistatický účinok na kvasnice, blastomycéty a Actinomyces ako aj baktericídny a bakteriostatický účinok na grampozitívne paličky a koky. In vitro experimenty preukázali, že mikonazoliumnitrát bol účinnejší proti kmeňom Microsporum, Trichopyton, Saccharomyces a Candida, než tolnaftát a nystatín. V koncentráciách 0,01 µg/ml vykazuje mikonazol in vitro bakteriostatický a baktericídny účinok na Staphylococcus haemolyticus a aureus, Enterococcus a na kmene Bacillus subtilis.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri topickej aplikácii dochádza k malej absorpcii metronidazolu a mikonazol nitrátu cez slizničnú membránu.

Ani metronidazol ani mikonazoliumnitrát sa neabsorbujú v detegovateľných množstvách. Ide o množstvá nižšie ako 0,2 µg/ml resp. 0,3 µg/ml.

Perorálny metronidazol sa zvyčajne dobre absorbuje s vrcholovými plazmatickými koncentráciami, ktoré sa dostavia medzi jednou a dvomi hodinami. U zdravých ľudí je priemerný vylučovací polčas 8 hodín.

Plazmatické koncentrácie metronidazolu sú úmerné podanej dávke. Menej ako 20 % cirkulujúceho metronidazolu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Metronidazol sa vyskytuje v mozgovomiešnej kvapaline, slinách a materskom mlieku v koncentráciách podobných koncentráciám v plazme.

Hlavnou cestou vylučovania metronidazolu a jeho metabolitov je moč (60-80 % dávky) pri vylučovaní stolicou v rozsahu 6-15 % dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita metronidazolu sa pri dlhodobom podávaní kmeňom myší a rôznym druhom iných zvierat líši, psy vykazujú neurologické poruchy, ktoré neboli pozorované u iných druhov zvierat.

Vysoké perorálne dávky spôsobili úbytok telesnej hmotnosti a atrofiu semenníkov u jedného kmeňa myší a u potkanov, pokým intravenózny metronidazol neovplyvnil mieru prírastku telesnej hmotnosti u potkanov ani nemal za následok významné zmeny krvného tlaku alebo hematologických alebo biochemických hodnôt. Pri vysokých dávkach sa u opíc vyskytli histologické zmeny pečene bez sprievodných zmien hladín enzýmov v plazme. Dávky až do 1 g/kg denne počas 5 týždňov nemali za následok prevažujúci smrteľný účinok u myší. U švajčiarskych myší bol pri jednej laboratórnej štúdii pozorovaný zvýšený výskyt pľúcnych nádorov a malígneho lymfómu, avšak nie u Spragueových-Dawleyho potkanov alebo škrečkov, študovaných inými výskumníkmi. Ďalšie štúdie nepreukázali, že metronidazol indukuje neplánovanú syntézu DNA alebo pôsobí mutagénne dedičným translokačným procesom u samcov myší. Metronidazol vykázal mutagénnu aktivitu vo viacerých systémoch analýz in vitro, avšak štúdie u cicavcov (in vivo) nepreukázali potenciál pre genetické poškodenie.

Štúdie akútnej a chronickej perorálnej toxicity u myší, potkanov, morčiat, a psov priniesli priaznivé výsledky, ktoré nie sú zanedbateľné ani pri vaginálnych tabletách s obsahom metronidazolu a mikonazoliumnitrátu, kde je mikonazol aplikovaný topicky.

Teratologické štúdie ukázali, že 80-160 mg látky zamiešanej do 100 g potravy nemalo teratogénny účinok u gravidných zvierat. Výskyt gravidity sa nelíšil od výskytu u neliečených kontrolných zvierat, frekvencia implantácií a hmotnosť plodov boli normálne, malformácie neboli pozorované.

U opičích samíc, ktorým boli vaginálne podávané dávky 5 mg/kg/deň neboli pozorované hematologické, biochemické, ani histopatologické zmeny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Laurylsíran sodný, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, povidón, hydrogenuhličitan sodný, kyselina vínna, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), krospovidón, hypromelóza, monohydrát laktózy (473,5 mg).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Strip z mäkkej hliníkovej fólie s LDPE vrstvou na jednej strane a s lakovanou vrstvou na druhej strane. Každý strip obsahuje 10 vaginálnych tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0788/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


18.12.1992/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2010

6

Klion-D 100 vaginálne tablety