+ ipil.sk

KOLOMYCÍN INJEKCIA 2 milióny IUPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


KOLOMYCÍN INJEKCIA 1 milión IU

KOLOMYCÍN INJEKCIA 2 milióny IU

prášok na injekčný, infúzny alebo inhalačný roztok


kolistín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je KOLOMYCÍN INJEKCIA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete KOLOMYCÍN INJEKCIU

3. Ako používať KOLOMYCÍN INJEKCIU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať KOLOMYCÍN INJEKCIU

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je KOLOMYCÍN INJEKCIA a na čo sa používa


KOLOMYCÍN INJEKCIA obsahuje liečivo kolistín. Je to antibiotikum, ktoré patrí do skupiny antibiotík nazývanej polymyxíny.


KOLOMYCÍN INJEKCIA pôsobí tak, že zabíja niektoré druhy baktérií, ktoré spôsobujú rôzne infekcie u ľudí. Rovnako ako všetky antibiotiká, aj kolistín zabíja iba niektoré druhy baktérií, preto je vhodný na liečbu len niektorých druhov infekcií.


 • KOLOMYCÍN INJEKCIA sa používa na liečbu infekcií pľúc vyvolaných baktériou Pseudomonas aeruginosa u detí a dospelých s cystickou fibrózou. KOLOMYCÍN INJEKCIA sa zvyčajne podáva pacientom inhaláciou (nebulizáciou). To znamená, že pacienti vdychujú kvapôčky roztoku KOLOMYCÍN INJEKCIA v jemnom spreji a kvapôčky sa dostávajú v pľúcach na miesta, kde sú baktérie spôsobujúce infekciu.

 • KOLOMYCÍN INJEKCIA sa niekedy podáva dospelým a deťom vo forme roztoku do žily pri liečbe závažných infekcií spôsobených určitým typom baktérií. Tieto infekcie zahŕňajú zápal pľúc (pneumónia) a niektoré infekcie močových ciest a obličiek. KOLOMYCÍN INJEKCIA sa nepoužíva často na liečbu týchto typov infekcií ale môže sa použiť ak iné antibiotiká, bežne používané na liečbu týchto infekcií, nie sú z nejakého dôvodu vhodné. Napríklad infikovaný pacient je alergický na iné typy antibiotík, alebo sú baktérie rezistentné na iné typy antibiotík.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete KOLOMYCÍN INJEKCIU


Nepoužívajte KOLOMYCÍN INJEKCIU:

 • ak ste alergický na kolistínalebo na iné antibiotikum nazývané polymyxín B

 • ak máte ochorenie myastenia gravis (ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť a nadmernú únavu)


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať KOLOMYCÍN INJEKCIU, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte ochorenie nazývané porfýria (zriedkavé, často dedičné ochorenie)

 • ak máte problémy s obličkami

 • Pri inhalácii KOLOMYCÍN INJEKCIE môžu mať niektorý pacienti pocit zovretia na hrudi v dôsledku zúženia dýchacích ciest. Na prevenciu alebo liečbu tejto nežiaducej reakcie vám lekár môže predpísať iné lieky na inhaláciu pred alebo ihneď po užití KOLOMYCÍN INJEKCIE.


Iné lieky a KOLOMYCÍN INJEKCIA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak užívate niektorý z nasledovných liekov, užívanie KOLOMYCÍN INJEKCIE pre vás môže alebo nemusí byť vhodné. Niekedy je potrebné prestať užívať iné lieky (aj keď na krátky čas) alebo vám bude musieť byť znížená dávka kolistínu alebo bude potrebné vás sledovať (monitorovať) pri užívaní KOLOMYCÍN INJEKCIE. V niektorých prípadoch vám možno bude sledovaná hladina kolistínu v krvi, aby bola istota, že je vaša dávka správna.


Obzvlášť oznámte svojmu lekárovi :

 • ak užívate iné antibiotiká nazývané aminoglykozidy (zahŕňajúce gentamicín, tobramycín, amikacín a netilmicín). Súčasné používanie KOLOMYCÍN INJEKCIE s aminoglykozidovými antibiotikami zvyšuje riziko poškodenia obličiek alebo môže spôsobiť vedľajšie reakcie postihujúce sluch, alebo iné časti nervového systému (pozri časť 4).

 • ak užívaťe antibiotiká nazývané cefalosporíny. Súčasné používanie KOLOMYCÍN INJEKCIE s cefalosporínovými antibiotikami zvyšuje riziko poškodenia obličiek.

 • ak užívate lieky na uvoľnenie svalov (svalové relaxanciá). Najčastejšie používané počas celkovej anestézie, preto sa uistite, že ste pred operáciou oznámili anesteziológovi, že používate KOLOMYCÍN INJEKCIU. Súčasné používanie KOLOMYCÍN INJEKCIE s liekmi na uvoľnenie svalov zvyšuje a predlžuje uvoľňujúci účinok týchto liekov.

 • Ak vám bude z akéhokoľvek dôvodu podaný éter (látka , ktorá sa niekedy používa ako anestetikum), informujte prosím svojho lekára, že používate KOLOMYCÍN INJEKCIU.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Nie sú známe škodlivé účinky kolistínu na nenarodené dieťa. Avšak KOLOMYCÍN INJEKCIA sa má používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch, ak prínos pre matku preváži nad možným rizikom pre plod.


Dojčenie

Kolistín sa vylučuje do materského mlieka. Kolistín sa má dojčiacim ženám podávať len vtedy, ak je to jednoznačne nevyhnutné. Ak nemôžete prerušiť dojčenie počas liečby kolistínom, musíte starostlivo sledovať, či sa u vášho dieťaťa neprejavia známky ochorenia a ihneď povedať svojmu lekárovi, ak by ste spozorovali čokoľvek nepriaznivé.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po podaní KOLOMYCÍN INJEKCIE do žily sa môžu objaviť nežiaduce reakcie ako sú závraty, zmätenosť, alebo problémy s videním. Ak sa vyskytnú, neriaďte motorové vozidlá a neobsluhujte stroje.


KOLOMYCÍN INJEKCIA obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej injekčnej liekovke, čo znamená, že je v podstate „bez sodíka“.


3. Ako používať KOLOMYCÍN INJEKCIU


V závislosti od dôvodu podania (pozri časť 1. tejto písomnej informácie pre používateľa) môže byť KOLOMYCÍN INJEKCIA podaná formou :

 • rýchlej injekcie (dlhšie ako 5 minút do špeciálnej kanyly v žile) do žily.

 • pomalej injekcie (infúzia trvajúca dlhšie ako 30 minút) do žily.

 • jemného spreju na vdychovanie do pľúc, ktorý sa pripraví v zariadení nazývanom nebulizátor. Kvapky spreju, ktoré sa tvoria v nebulizátore sú dostatočne malé na to, aby sa dostali do pľúc, takže kolistín sa môže dostať na miesto bakteriálnej infekcie.


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Použitie nebulizátora


Dávkovanie

 • Ak má byť KOLOMYCÍN INJEKCIA podaná inhalačne pomocou nebulizátora , je odporúčaná dávka pre deti mladšie ako dva roky 500 000 až jeden milión jednotiek podaná dvakrát denne.

 • U väčšiny starších detí a dospelých , je odporúčaná dávka jeden alebo dva milióny jednotiek dvakrát denne, pri maximálnej dávke dva milióny jednotiek trikrát denne.


Spôsob podávania

Ak sa liečite doma, váš lekár alebo zdravotná sestra vám pri prvej aplikácii ukážu, ako používať KOLOMYCÍN INJEKCIU v nebulizátore. Dodržte všeobecný návod.


Úplne odstráňte otvorené plastové viečko a prilepenú fóliu na vrchnej časti injekčnej liekovky. Opatrne vyberte gumovú zátku a pridajte v nasledujúcom množstve sterilnú vodu alebo sterilný roztok soli (fyziologický roztok) do každej injekčnej liekovky, aby sa prášok rozpustil:


Počet jednotiek

Množstvo sterilnej vody alebo sterilného roztoku soli (fyziologický roztok)

500 000 IU

1,2 ml

1 milión IU

2 ml

2 milióny IU

4 ml

Roztok vložte do nebulizátora.


Dôležité upozornenie

V nebulizátore nemiešajte KOLOMYCÍN INJEKCIU s nijakým iným liekom v rovnakom čase.


Použitie vo forme injekcie alebo infúzie


Dávka

Ak je KOLOMYCÍN INJEKCIA podávaná do žily na liečbu závažných infekcií pozri časť (1. tejto písomnej informácie pre používateľa), dávka sa určí v závislosti na veku pacienta, jeho telesnej hmotnosti, na základe funkcie obličiek a typu liečenej infekcie.


 • Zvyčajná odporučená dávka pre deti a dospelých s telesnou hmotnosťou do 60 kg je od 50 000 až po 75 000 jednotiek na každý kg/deň. Celková denná dávka sa má rozdeliť na tri dávky podávané v 8-hodinových intervaloch.

 • Zvyčajná odporučená dávka pre dospelých s telesnou hmotnosťou nad 60 kg je 1 až 2 milióny jednotiek trikrát denne podávaná v 8-hodinových intervaloch. Maximálna dávka je 6 miliónov jednotiek/ deň.


Nižšie dávky sú zvyčajne potrebné pre pacientov s poruchou funkcie obličiek. Je to preto, že zvyčajne odporúčaná dávka u nich môže zvýšiť hladinu kolistínu v krvi a teda aj riziko jednotlivých vedľajších reakcií.


Váš lekár vám môže odobrať vzorku krvi na testy , aby sa uistil, či je vaša dávka kolistínu správna.


Niekedy môže byť potrebné zmerať hladinu kolistínu v krvi u novorodencov a u pacientov s cystickou fibrózou.


Spôsob podania

Formou injekcie sa KOLOMYCÍN INJEKCIA podáva hlavne v nemocnici. Ak sa liečite doma, váš lekár alebo sestra vám ukážu, ako sa rozpustí prášok a injikuje správna dávka roztoku.


Dĺžka liečby

O dĺžke vašej liečby rozhodne váš lekár.

Pri liečbe injekciou alebo infúziou sa doporučuje liečba v trvaní najmenej 5 dní.

Liečba injekciou alebo infúziou u pacientov s cystickou fibrózou sa doporučuje predĺžiť až po dobu 12 dní.

Lekár vám poskytne pokyny ako postupovať pri liečbe pomocou nebulizátora.

Pri liečbe bakteriálnych infekcií je dôležité ukončiť celú predpísanú liečbu, aby sa zabránilo zhoršeniu existujúcej infekcie.


Ak ste použili viac KOLOMYCÍN INJEKCIE, ako ste mali

Ak sa obávate, že ste si mohli podať veľa kolistínu, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, aby vám mohli poradiť, alebo ak nie sú zastihnuteľní, kontaktujte najbližšiu lekársku pohotovosť. Ak ste použili viac KOLOMYCÍN INJEKCIE, vedľajšie účinky môžu byť vážne a môžu zahŕňať problémy s obličkami, svalovú slabosť a problémy (dokonca aj zastavenie) s dýchaním.


Ak sa liečite v nemocnici, alebo vás doma ošetruje lekár alebo zdravotná sestra a myslíte si, že by mohla byť vaša dávka vynechaná alebo veľmi vysoká, opýtajte sa na to lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


Ak ste zabudli použiť KOLOMYCÍN INJEKCIU

Ak sa liečite doma a vynechali ste dávku, vynechanú dávku užite hneď, ako si spomeniete, potom užite ďalšiu dávku o 8 hodín neskôr, ak používate KOLOMYCÍN INJEKCIU 3- krát denne, alebo o 12 hodín neskôr ak používate KOLOMYCÍN INJEKCIU 2- krát denne. Ďalej pokračujte podľa pokynov.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať KOLOMYCÍN INJEKCIU

Neukončujte liečbu KOLOMYCÍN INJEKCIOU, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Váš lekár rozhodne o dĺžke trvania liečby. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie

Vznik alergických reakcií je možný pri inhaláciou alebo do žily. Vážne alergické reakcie môžu vzniknúť aj pri prvej dávke, môžu sa prejaviť vznikom vyrážok, opuchom tváre, jazyka a krku, sťaženým dýchaním kvôli zúženiu dýchacích ciest a stratou vedomia.


Ak sa u vás vyskytnú príznaky alergickej reakcie ihneď vyhľadajte najbližšiu lekársku pohotovosť.

K menej ťažkým alergickým reakciám patria vyrážky na koži, ktoré sa objavia neskôr počas liečby.


Vedľajšie účinky spojené s podaním KOLOMYCÍN INJEKCIE do žily

Vedľajšie účinky, ktoré postihujú nervový systém, sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú pri veľmi vysokých dávkach KOLOMYCÍN INJEKCIE u pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u pacientov, ktorý užívajú lieky na uvoľnenie svalov alebo iné lieky s podobným účinkom na činnosť nervov.


Najvážnejší z týchto možných nežiaducich účinkov, ktoré postihujú nervový systém je neschopnosť dýchať, z dôvodu ochrnutia hrudných svalov. Ak sa u vás vyskytnú ťažkosti s dýchaním, ihneď vyhľadajte najbližšiu lekársku pohotovosť.


K možným vedľajším účinkom patrí sťažené dýchanie v dôsledku zúženia dýchacích ciest, poruchy citlivosti končatín (hlavne okolo tváre), závraty alebo strata rovnováhy, rýchle zmeny krvného tlaku alebo prietoku krvi (vrátane mdloby a sčervenania), nezrozumiteľná reč, poruchy zraku, zmätenosť a mentálne problémy. V mieste vpichu injekcie sa môže objaviť lokálne podráždenie.


Môžu sa vyskytnúť aj problémy s obličkami. Veľmi pravdepodobné sú u pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí dostávajú súčasne s KOLOMYCÍN INJEKCIOU lieky, ktoré môžu spôsobiť vedľajšie účinky postihujúce obličky, alebo lieky, ktorých dávky sú veľmi vysoké. Problémy sa zvyčajne zlepšia, keď sa liečba zastaví alebo sa dávka kolistínu zníži.


Vedľajšie účinky spojené s inhaláciou KOLOMYCÍN INJEKCIE (nebulizáciou)

Riziko vzniku vedľajších účinkov je zvyčajne oveľa menšie, keď sa podáva inhalačne, pretože touto cestou sa zvyčajne do krvného riečiska dostane veľmi málo kolistínu.


Možné vedľajšie účinky zahŕňajú kašeľ, pocit zovretia na hrudi v dôsledku zúženia dýchacích ciest, bolesť v ústach alebo krku a kvasinkovú infekciu úst alebo hrdla (Candida).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať KOLOMYCÍN INJEKCIE


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote prevyšujúcej 25°C.

Injekčné liekovky uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Roztok na injekciu použite ihneď po príprave.


Roztok na inhaláciu sa má použiť ihneď. Ak to nie je možné, roztok sa nesmie uchovávať v chladničke dlhšie ako 24 hodín. Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo KOLOMYCÍN INJEKCIA obsahuje


 • Liečivo je kolistín vo forme kolistimetátu sodného. Každá injekčná liekovka obsahuje buď 1 milión IU (jednotiek) alebo 2 milióny IU(jednotiek) kolistínu.

 • Liek neobsahuje žiadne ďalšie zložky


Roztok kolistínu pripravený v sterilnej vode alebo sterilnom roztoku soli sa môže podať ako pomalá alebo rýchla injekcia do žily, infúzia alebo inhalačne (dýchaním kvapôčok vo forme jemného spreju). Viac informácií o spôsobe podávania, KOLOMYCÍN INJEKCIE 1 milión IU a KOLOMYCÍN INJEKCIE 2 milióny IU nájdete v časti 1 a 3 tejto informácie.


Ako vyzerá KOLOMYCÍN INJEKCIA


KOLOMYCÍN INJEKCIA je práškok na injekciu, infúziu alebo inhaláciu, dodávaný ako krémovobiely prášok v jednej injekčnej liekovke v nasledujúcich silách:

 • 1 milión jednotiek kolistínu v jednej injekčnej liekovke s červeným viečkom (1.0 IU)

 • 2 milióny jednotiek kolistínu v jednej injekčnej liekovke so svetlofialovým viečkom (2.0 IU)


Každé balenie obsahuje 10 liekoviek.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Forest Laboratories UK Limited

Riverbridge House, Anchor Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6SL,

Veľká Británia


Výrobca

Penn Pharmaceuticals Limited

Tredegar, Gwent NP22 3AA, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v apríli 2015.


6


KOLOMYCÍN INJEKCIA 2 milióny IU

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


KOLOMYCÍN INJEKCIA 1 milión IU

KOLOMYCÍN INJEKCIA 2 milióny IU


Prášok na injekčný, infúzny alebo inhalačný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje buď 1 milión alebo 2 milióny jednotiek (IU) kolistínu vo forme kolistimetátu sodného.


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný, infúzny alebo inhalačný roztok.


1 milión IU/injekčná liekovka: sterilný biely prášok v 10 ml injekčnej liekovke z bezfarebného skla s odnímateľným červeným viečkom.


2 milióny IU/injekčná liekovka: sterilný biely prášok v 10 ml injekčnej liekovke z bezfarebného skla s odnímateľným fialovým viečkom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


KOLOMYCÍN INJEKCIA je indikovaná na liečbu nasledujúcich infekcií, keď sú podľa testovania citlivosti spôsobené týmito baktériami:


Inhalačná liečba pľúcnych infekcií spôsobených Pseudomonas aeruginosa u pacientov s cystickou fibrózou (CF).


Intravenózne podanie na liečbu niektorých vážnych infekcií spôsobených gramnegatívnymi baktériami, vrátane infekcií dolných dýchacích ciest a močových ciest, kedy bežne používané systémové antibakteriálne lieky môžu byť kontraindikované alebo kvôli bakteriálnej rezistencii neúčinné.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


SYSTÉMOVÁ LIEČBA

KOLOMYCÍN INJEKCIA sa môže podať ako 50 ml intravenózna infúzia dlhšie ako 30 minút. Pacienti so zavedeným úplne implantovateľným zariadením na prístup k žile (TIVAD) môžu tolerovať bolusovú injekciu až do 2 miliónov IU v 10 ml podávanú počas minimálne 5 minút (pozri časť 6.6).


Dávka je daná závažnosťou a typom infekcie a vekom, telesnou hmotnosťou a funkciou obličiek pacienta. Ak je klinická alebo bakteriologická odpoveď pomalá, dávka sa, podľa stavu pacienta, môže zvýšiť.


Stanovenie sérových hladín sa odporúča najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek, u novorodencov a u pacientov s cystickou fibrózou. Hladiny kolistínu 10-15 mg/l (približne 125-200 IU/ml) by mali postačiť na liečbu väčšiny infekcií.

Všeobecne sa odporúča liečba s dĺžkou minimálne 5 dní. Liečba respiračných exacerbácií u pacientov s cystickou fibrózou má pokračovať až do 12 dní.


Pediatrická populácia (vrátane starších osôb)


Hmotnosť do 60 kg: 50 000 IU/kg/deň, maximálne 75 000 IU/kg/deň. Celková denná dávka sa má rozdeliť na tri dávky podávané v približne 8-hodinových intervaloch.


Hmotnosť nad 60 kg: 1 - 2 milióny IU trikrát denne. Maximálna dávka je 6 miliónov IU za 24 hodín.


Anomálna distribúcia u pacientov s cystickou fibrózou môže vyžadovať vyššie dávky na udržanie terapeutických hladín séra.


Porucha funkcie obličiek: Pri miernej až závažnej poruche funkcie obličiek je vylučovanie kolistínu spomalené. Preto sa musí dávka a dávkovací interval upraviť tak, aby sa zabránilo akumulácii. Nasledujúca tabuľka je návodom pre zmeny dávkovacích režimov u pacientov s telesnou hmotnosťou 60 kg alebo vyššou. Je potrebné zdôrazniť, že bude možno potrebné vykonať ďalšie úpravy dávky v závislosti od hladín liečiva v krvi a príznakov toxicity.


NAVRHOVANÁ ÚPRAVA DÁVKY U PACIENTOV

S PORUCHOU FUNKCIE OBLIČIEK


Stupeň poruchy

Klírens kreatinínu

(ml/min)

Telesná hmotnosť nad 60 kg

Slabý

20-50

1-2 milióny IU každých 8 hodín

Mierny

10-20

1 milión IU každých 12-18 hodín

Závažný

<10

1 milión IU každých 18-24 hodín


INHALÁCIA AEROSÓLU

Na lokálnu liečbu infekcií dolných dýchacích ciest s použitím nebulizátora napojeného na zdroj vzduchu/kyslíka (pozri časť 6.6) sa prášok KOLOMYCÍN INJEKCIA rozpustí v 2 - 4 ml vody na injekciu alebo v 0,9% roztoku chloridu sodného na intravenóznu infúziu.


Bezpečnosť a účinnosť bola zistená v malých, nekontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s cystickou fibrózou pri dávke od 500 000 IU dvakrát denne až do 2 miliónov IU trikrát denne.


Nasledujúce odporúčané dávky sú len orientačné a musia sa upraviť podľa klinickej odpovede:

Deti < 2 roky: 500 000 - 1 milión IU dvakrát denne

Deti > 2 roky a dospelí: 1 - 2 milióny IU dvakrát denne


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na kolistimetát sodný (kolistín) alebo na polymyxín B.

Pacienti s myasténiou gravis.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Mimoriadne opatrne používať u pacientov s porfýriou.


Nefrotoxicita a neurotoxicita sa môžu vyskytnúť pri prekročení odporúčanej parenterálnej dávky.


Opatrne používať u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2 „Dávkovanie a spôsob podávania“). Odporúča sa stanoviť základnú hodnotu obličkových funkcií a sledovať ich počas liečby. Sérové koncentrácie kolistínu sa musia monitorovať.


Pri inhalácii antibiotík sa môže objaviť bronchospazmus. Je možné mu predísť alebo ho liečiť použitím vhodných beta2-agonistov. Ak sú ťažkosti vážne, liečba sa musí ukončiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Je treba sa vyhnúť súčasnému používaniu kolistínu s inými liekmi s neurotoxickým a/alebo nefrotoxickým potenciálom. Patria k nim aminoglykozidové antibiotiká ako gentamicín, amikacín, netilmicín a tobramycín. Pri súčasnom podávaní cefalosporínových antibiotík sa môže zvýšiť riziko nefrotoxicity.


Neuromuskulárne blokátory a éter sa musia u pacientov užívajúcich kolistín používať s mimoriadnou opatrnosťou.


4.6 Gravidita a laktácia


K dispozícii nie sú dostatočné údaje o použití kolistínu u gravidných žien.Štúdie po podaní jednorázovej dávky gravidným ženám preukázali, že kolistín prestupuje cez placentárnu bariéru, a ak sa gravidným ženám podajú opakované dávky, existuje riziko toxicity pre plod.Štúdie na zvieratách nie sú vzhľadom na hodnotenie účinku kolistínu na reprodukciu a vývoj dostačujúce (pozri časť 5.3 „Predklinické údaje o bezpečnosti“). Kolistín sa počas gravidity má použiť len vtedy, ak prínos pre matku preváži nad potenciálnym rizikom pre plod.


Kolistín sa vylučuje do materského mlieka. Kolistín sa má dojčiacim ženám podávať len vtedy, ak je to jednoznačne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas parenterálnej liečby kolistínom sa môže objaviť neurotoxicita s možnosťou závratov, zmätenosti a porúch zraku. Pacienti musia byť upozornení, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, keď sa tieto účinky objavia.


 1. Nežiaduce účinky

Systémová liečba

Pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov môže súvisieť s vekom, funkciou obličiek a stavom pacienta.


Neurologické účinky boli hlásené až u 27% pacientov s cystickou fibrózou. Zvyčajne sú slabé a uplynú počas alebo krátko po ukončení liečby.


Neurotoxicita môže súvisieť s predávkovaním, zanedbaním zníženia dávky pacientom s nedostatočnou funkciou obličiek a súčasným používaním buď neuromuskulárnych blokátorov alebo iných liekov s podobnými neurologickými účinkami. Znižovanie dávky môže zmierniť symptómy. Účinky môžu zahŕňať apnoe, prechodné senzorické poruchy (ako sú parestézia tváre a vertigo) a zriedkavejšie ako vazomotorická nestabilita, nezrozumiteľná reč, poruchy zraku, zmätenosť alebo psychóza.


Boli hlásené nežiaduce účinky vo funkcii obličiek, zvyčajne po použití vyšších dávok ako sú odporučené u pacientov s normálnou funkciou obličiek, alebo zanedbaním zníženia dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo počas používania súčasne s inými nefrotoxickými liekmi. Účinky sú zvyčajne reverzibilné po prerušení liečby.


U pacientov s cystickou fibrózou liečených v rámci odporúčaných dávkovacích obmedzení sa nefrotoxicita objavuje zriedkavo (menej ako 1%). U vážne chorých hospitalizovaných pacientov, ktorí netrpia cystickou fibrózou, boli príznaky nefrotoxicity hlásené približne v 20% prípadov.


Boli hlásené alergické reakcie vrátane kožných vyrážok a horúčky. Ak sa vyskytnú, liečba sa musí ukončiť.


V mieste vpichu injekcie sa môže objaviť lokálne podráždenie.

Inhalačná liečba

Inhalácia môže vyvolať kašeľ alebo bronchospazmus.


Hlásené sú bolesti hrdla alebo úst, ktoré môžu spôsobiť infekcie Candida albicans alebo precitlivenosť.Indikátorom precitlivenosti môžu byť aj kožné vyrážky. Ak sa objavia, liečba sa musí ukončiť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie sa môže prejaviť ako neuromuskulárna blokáda, ktorá môže viesť k svalovej slabosti, apnoe a možnej zástave dychu. Predávkovanie môže tiež spôsobiť akútne zlyhanie obličiek charakterizované znížením vylučovania moču a zvýšenými koncentráciami BUN a kreatinínu v sére.


Neexistuje špecifické antidotum, aplikuje sa podporná liečba. Je možné skúsiť opatrenia na zvýšenie miery eliminácie kolistínu, napr. diurézu manitolom, predĺženú hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu ale ich účinnosť nie je známa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antibiotiká na systémové použitie, polymyxíny,

ATC kód:J01X B01

Mechanizmus účinku

Kolistín je cyklické polypeptidové antibiotikum odvodené od Bacillus polymyxa var. colistinus a patrí do skupiny polymyxínov. Polymyxínové antibiotiká sú katiónové zlúčeniny, ktoré účinkujú tak, že poškodzujú bunkovú membránu. Výsledné fyziologické účinky sú pre baktérie letálne. Polymyxíny pôsobia selektívne na gramnegatívne baktérie, ktoré majú hydrofóbnu vonkajšiu membránu.

Rezistencia

Rezistentné baktérie sú charakterizované modifikáciou fosfátových skupín lipopolysacharidu, ktoré sú substituované etanolamínom alebo aminoarabinózou. Prirodzene rezistentné gramnegatívne baktérie ako Proteus mirabilis a Burkholderia cepacia majú fosfáty lipidu kompletne substituované etanolamínom alebo aminoarabinózou.

Skrížená rezistencia

Predpokladá sa skrížená rezistencia medzi kolistínom a polymyxínom B. Keďže sa mechanizmus účinku polymyxínov líši od ostatných antibiotík, neočakáva sa, že by rezistencia na kolistín a polymyxíny založená len na vyššie uvedenom mechanizme mala za následok rezistenciu na iné druhy liečiv.

Kritické hodnoty

Navrhovaný všeobecný hraničný bod MIC na identifikáciu baktérií citlivých na kolistín je ≤ 4 mg/l.


Baktérie, ktoré majú MIC kolistínu ≥ 8 mg/l sa považujú za rezistentné.

Citlivosť

Rozšírenie získanej rezistencie sa u vybraných kmeňov môže meniť v závislosti od geografickej polohy a času, a preto je žiaduca miestna informácia o rezistencii, obzvlášť pri liečbe vážnych infekcií. Ak je potrebné, má vyhľadať odborná rada, ak je lokálna prevaha rezistencie taká, že použitie lieku je aspoň u niektorých typov infekcií otázne.


Všeobecne citlivé kmene

Acinetobacter spp.*

Citrobacter spp.

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Pseudomonas aeruginosa

Kmene, u ktorých môže byť získaná rezistencia problematická

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Kmene s prirodzenou rezistenciou

Brucella spp.

Burkholderia cepacia a príbuzné kmene

Neisseria spp.

Proteus spp.

Providencia spp.

Serratia spp.


Anaeróbne mikroorganizmy

Všetky Gram pozitívne mikroorganizmy

* Výsledky in vitrotestov nemusia korelovať s klinickými odpoveďami u Acinetobacterspp.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Absorpcia z gastrointestinálneho traktu sa u normálnych jedincov vo významom rozsahu nedokázala.

Ak sa liek podával nebulizáciou, zaznamenala sa premenlivá absorpcia, čo môže závisieť od veľkosti aerosólových častíc, nebulizačného systému a stavu pľúc. V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi a pacientmi s rôznymi infekciami sa sérové hladiny pohybovali od nuly až do potenciálne terapeutických koncentrácií 4 mg/l alebo viac. Pri inhalačnej terapii je preto vždy potrebné mať na pamäti možnosť systémovej absorpcie.

Distribúcia

Po podaní dávky 7,5 mg/kg/deň pacientom s cystickou fibrózou formou 30-minútových intravenóznych infúzií v rozdelených dávkach do dosiahnutia ustáleného stavu, sa stanovila hodnota Cmax 23 ± 6 mg/l a hodnota Cmin po 8 hodinách 4,5 ± 4 mg/l. V inej štúdii s podobnými pacientmi, ktorí dostávali 2 milióny IU každých 8 hodín počas 12 dní, bola stanovená hodnota Cmax 12,9 mg/l (5,7 – 29,6 mg/l) a hodnota Cmin 2,76 mg/l (1,0 – 6,2 mg/l). U zdravých dobrovoľníkov, ktorí dostali bolusovú injekciu 150 mg (približne 2 milióny IU), sa najvyššie sérové hladiny s hodnotou 18 mg/ml pozorovali 10 minút po podaní injekcie.

Väzba na proteíny je nízka. Polymyxíny sa nachádzajú v pečeni, obličkách, mozgu, srdci a svaloch. Jedna štúdia s pacientmi s cystickou fibrózou udáva distribučný objem v ustálenom stave 0,09 l/kg.

Biotransformácia

Kolistimetát sodný sa konvertuje na bázu in vivo. Keďže 80% dávky sa vylučuje močom v nezmenenej forme a liečivo sa biliárne nevylučuje, dá sa predpokladať, že zvyšné liečivo je nie je aktívne v tkanivách. Mechanizmus nie je známy.

Eliminácia

Hlavnou cestou eliminácie po parenterálnom podaní je renálna exkrécia, 40% parenterálnej dávky sa vylučuje močom počas 8 hodín a približne 80% počas 24 hodín. Pretože kolistín sa vo veľkej miere vylučuje močom, pri poruche funkcie obličiek je potrebné znížiť dávku, aby sa predišlo akumulácii. Pozri tabuľku v časti 4.2.


Po intravenóznom podaní zdravým dospelým jedincom je eliminačný polčas okolo 1,5 hodiny. V štúdii s pacientmi s cystickou fibrózou, ktorým bola podaná jednorazová 30-minútová intravenózna infúzia, bol eliminačný polčas 3,4 ± 1,4 hodiny.


Eliminácia kolistínu po inhalácii nebola študovaná. V štúdii u pacientov s cystickou fibrózou, ktorí inhalovali 1 milión IU dvakrát denne počas 3 mesiacov, sa po inhalácii nepodarilo detegovať v moči žiaden kolistín.


Kinetika kolistimetátu sodného sa javí byť podobná u detí a dospelých, vrátane starších osôb, za predpokladu normálnej funkcie obličiek. K dispozícii sú obmedzené údaje o použití u novorodencov, čo naznačuje, že kinetiky sú podobné u detí a dospelých. U týchto pacientov sa však musí zvážiť možnosť vyšších maximálnych sérových hladín a predĺženého polčasu a musia sa monitorovať sérové hladiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údaje o potenciálnej genotoxicite sú obmedzené a údaje o karcinogenite kolistínu nie sú k dispozícii. Preukázalo sa, že kolistín in vitro indukuje chromozomálne aberácie ľudských lymfocytov. Tento účinok môže súvisieť so zníženým mitotickým indexom, ktorý bol tiež pozorovaný.


Štúdie reprodukčnej toxicity na potkanoch a myšiach nenaznačujú teratogénne vlastnosti.Avšak dávky kolistínu v množstve 4,15 a 9,3 mg/kg podávané králikom intramuskulárne počas organogenézy viedli k chybnému postaveniu nohy u 2,6 a 2,9 % plodov.Tieto dávky prevyšujú maximálnu dennú dávku pre človeka 0,5 a 1,2-násobne.Okrem toho sa pri 9,3 mg/kg objavila zvýšená resorpcia.


K dispozícii nie sú iné predklinické údaje o bezpečnosti dôležité pre predpisujúceho lekára, ktoré doplňujú údaje o bezpečnosti odvodené od expozície pacienta a už zahrnuté v iných častiach Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Žiadne


6.2 Inkompatibility


Je potrebné sa vyhnúť príprave zmiešaných infúzií, injekcií a roztokov pre nebulizátory s obsahom kolistínu.


6.3 Čas použiteľnosti


Pred otvorením:

3 roky


Pripravené roztoky:


Roztok na injekciu alebo infúziu

Dokázala sa chemická a fyzikálna stabilita počas 28 dní pri 4°C.


Z mikrobiologického pohľadu sa roztoky musia ihneď použiť. Ak sa nepoužijú ihneď, čas skladovania počas používania a podmienky pred použitím sú zodpovednosťou používateľa. Zvyčajne nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 až 8°C, iba ak sa substancia pripravovala a rozpustila v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Roztok na nebulizáciu

Roztoky na nebulizáciu majú podobnú stabilitu počas používania a musí sa s nimi zaobchádzať ako je uvedené vyššie. Pacienti, ktorí sa liečia samostatne antibiotikami podávanými nebulizáciou, musia byť poučení, aby roztoky použili ihneď po príprave. Ak to nie je možné, roztoky sa nesmú uchovávať v chladničke dlhšie ako 24 hodín.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Injekčné liekovky uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky uchovávania roztoku po príprave sú uvedené v časti 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 milión IU/ injekčná liekovka: Injekčná liekovka zo skla Typ I s červeným vyklápacím viečkom v kartóne po 10 kusov.


2 milión IU/ injekčná liekovka: Injekčná liekovka zo skla Typ I so svetlofialovým vyklápacím viečkom v kartóne po 10 kusov.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Parenterálne podanie

Pre dospelého pacienta sa zvyčajná dávka 2 milióny IU rozpustí v 10-50 ml 0,9% intravenózneho infúzneho roztoku chloridu sodného alebo v 10-50 ml vody na injekciu a pripraví sa číry roztok. Roztok je len na jedno použitie a všetok zvyšný roztok sa musí zlikvidovať.

Inhalácia

Požadované množstvo prášku sa rozpustí najlepšie v 2-4 ml roztoku chloridu sodného 0,9% a preleje sa do nebulizátora.Alternatívne sa môže použiť aj voda na injekciu.Roztok bude slabo zakalený a pri zatrepaní môže peniť. Na podávanie antibiotík sa zvyčajne uprednostňuje tryskový alebo ultrazvukový nebulizátor.Väčšina častíc produkovaných týmito nebulizátormi musí byť vo forme vdychovateľných častíc s priemerom v rozmedzí 0,5 - 5,0 mikrónov, keď sa používajú s vhodným kompresorom.Počas obsluhy a starostlivosti o nebulizátor a kompresor sa musia dodržiavať pokyny na použitie od ich výrobcu.


Produkt nebulizátora možno vypustiť do vzduchu alebo je možné nainštalovať filter. Nebulizácia sa má uskutočniť v dobre vetranej miestnosti.


Roztok je len na jedno použitie a všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Forrest Laboratories UK Limited

Riverbridge House

Anchor Boulevard

Crossways Business Park

Dartford

Kent

DA2 6SL

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


KOLOMYCÍN INJEKCIA 1 milión IU: 15/0454/05-S

KOLOMYCÍN INJEKCIA 2 milióny IU: 15/0455/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIAREGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15. decembra 2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27. januára 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2015

8


KOLOMYCÍN INJEKCIA 2 milióny IU