+ ipil.sk

KorylanPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03247, 2013/06161


Písomná informácia pre používateľa


Korylan

tablety

paracetamol 325 mg, hemihydrát kodeíniumfosfátu 28,73 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Korylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Korylan

3. Ako užívať Korylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Korylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Korylan a na čo sa používa


Korylan je zložený liek, ktorý obsahuje kombináciu dvoch liečiv– paracetamol a kodeín. Paracetamol pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Kodeín zvyšuje protibolestivý účinok a navyše tlmí kašeľ, ktorý sprevádza prechladnutie.


Tento liek obsahuje kodeín. Kodeín patrí do skupiny liekov nazývaných opiátové analgetiká, ktoré

zmierňujú bolesť. Možno ich použiť samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi proti bolesti, ako je

paracetamol.

Korylan užívajú dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 12 rokov pri stredne silných až silných bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva, pri chorobách z prechladnutia, najmä sprevádzaných suchým kašľom, ďalej pri bolestivej menštruácii.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Korylan


Neužívajte Korylan

 • ak ste alergický na paracetamol a/alebo kodeín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak máte akútne záchvaty astmy alebo závažné ťažkosti s dýchaním;

 • pri poranení hlavy a pri zvýšenom vnútrolebkovom tlaku (napr. v dôsledku krvácania do mozgu či nádoru);

 • pri akútnom zlyhaní pečene a pri závažnom poškodení pečene;

 • ak máte srdcové zlyhanie v dôsledku chronickej pľúcnej choroby;

 • ak ste nedávno podstúpili operáciu pečene, žlčníka alebo žlčových ciest;

 • ak užívate lieky proti depresii, ktoré sa volajú inhibítory monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných dvoch týždňoch;

 • ak trpíte na paralytický ileus (stav, pri ktorom svalstvo čriev nedovoľuje potrave prechádzať, čo má za následok upchanie čriev);

 • ak dojčíte;

 • na úľavu od bolesti u detí a dospievajúcich (0-18 rokov) po odstránení nosných alebo krčných mandlí z dôvodu syndrómu obštrukčného spánkového apnoe (zastavenie dychu počas spánku);

 • ak viete, že veľmi rýchlo metabolizujete kodeín na morfín.


Liek sa nesmie podávať deťom do 12 rokov.

Dlhodobá liečba (viac ako 10 dní) Korylanom nie je vhodná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Korylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak máte akútne ochorenie pečene;

 • ak máte závažnú poruchu obličiek;

 • ak nadmerne konzumujete alkohol, užívate narkotiká a psychotropné látky, alebo ste závislá/ý na opiátoch (morfín, kodeín). Pri súčasnom užívaní Korylanu a konzumovaní alkoholu môže u alkoholikov dôjsť k poškodeniu pečene;

 • ak máte poruchy vedomia;

 • ak užívate iné lieky, ktoré majú vplyv na pečeň.


Opatrnosť je nutná,

 • ak trpíte chronickou zápchou, zápalovým alebo obštrukčným ochorením čriev, silnou hnačkou, nadmerným potením alebo závažným krvácaním, nepravidelným tepom srdca, myastheniou gravis (autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje svalovú slabosť), ak máte žlčové kamene, ste starší pacient, ak trpíte nezhubným zväčšením prostaty, pri náhlej bolesti brucha, ak ste oboznámený, že máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy alebo máte málokrvnosť nazývanú hemolytická anémia;

 • ak trpíte precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú a /alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).


Kodeín sa určitým enzýmom v pečeni premieňa na morfín. Morfín je látka, ktorá uľavuje od bolesti. Niektorí ľudia majú tento enzým pozmenený, čo sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. U niektorých jedincov morfín nevzniká vôbec alebo vo veľmi malých množstvách a neposkytne preto dostatočnú úľavu od bolesti. U iných ľudí existuje zvýšené riziko závažných vedľajších účinkov, pretože dochádza k tvorbe veľmi vysokého množstva morfínu. Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, musíte prestať tento liek užívať a okamžite vyhľadať pomoc lekára: pomalé alebo plytké dýchanie, zmätenosť, ospalosť, malé zreničky, pocit na vracanie alebo vracanie, zápcha, nechutenstvo.


Korylan neužívajte súčasne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol a kodeín.

V prípade nutnosti dlhodobého užívania Korylanu je potrebné sledovať pečeňové enzýmy.

Pri dlhšom užívaní vysokých dávok Korylanu, ktoré nezodpovedá odporúčaniu lekára, sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy. V tom prípade nezvyšujte dávky lieku. Liek vysaďte a vyhľadajte lekára.


Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k vážnemu poškodeniu pečene.

Pri dlhšie trvajúcom užívaní vyšších dávok je možný vznik závislosti.


Deti a dospievajúci


Užitie u detí a dospievajúcich po chirurgickom zákroku

Tento liek obsahuje kodeín. Kodeín nie je určený na úľavu od bolesti u detí a dospievajúcich po odstránení nosných alebo krčných mandlí z dôvodu syndrómu obštrukčného spánkového apnoe (krátkodobé zastavenie dýchania).


Užitie u detí s dýchacími ťažkosťami

Použitie kodeínu sa u detí s dýchacími ťažkosťami neodporúča, keďže príznaky morfínovej toxicity môžu byť u týchto detí závažnejšie.


Iné lieky a Korylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Korylan môže zvyšovať účinky iných liekov, ktoré tlmia nervový systém, napr. liekov na spanie, na upokojenie, liekov proti alergii, depresii, iných liekov proti bolesti. Súčasné užívanie Korylanu a niektorých liekov na spanie, liekov proti epilepsii alebo rifampicínu (antibiotikum) môže spôsobiť poškodenie pečene.

 • Pri súčasnom užívaní Korylanu a lamotrigínu (liek proti epilepsii) môže dôjsť k zníženiu účinnosti lamotrigínu.

 • Užívanie Korylanu spolu s chloramfenikolom (antibiotikum) môže viesť k hromadeniu antibiotika v organizme a zvýšeniu jeho škodlivosti.

 • Nástup účinku Korylanu môže byť oneskorený pri súčasnom užívaní látok, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka (napr. propantelín) alebo látky, ktorá znižuje hladinu cholesterolu (cholestyramín). Účinok Korylanu môže urýchliť súčasné užívanie látok, ktoré urýchľujú vyprázdňovanie žalúdka (napr. metoklopramid alebo domperidón).

 • Perorálne kontraceptíva (lieky proti otehotneniu užívané ústami) môžu oslabovať účinok paracetamolu.

 • Súčasné užívanie kodeínu spolu s liekmi na vykašliavanie (napr. ambroxol ) nie je vhodné, pretože kodeín môže blokovať reflex kašľa.

 • Súčasné užívanie paracetamolu (liečivo Korylanu) a zidovudínu (protivírusový liek) môže viesť k zníženiu počtu bielych krviniek a poškodeniu pečene.

 • Súčasné užívanie flukloxacillínu s paracetamolom môže viesť k metabolickej acidóze (zvýšenej tvorbe metabolických kyselín).

 • Pri súčasnom dlhodobom užívaní vyšších dávok Korylanu (viac ako 4 tablety denne) súčasne s niektorými liekmi znižujúcimi zrážavosť krvi (warfarín alebo kumarínové deriváty) sa môže zvýšiť krvácavosť. Preto je pri takejto súčasnej liečbe vhodné častejšie kontrolovať zrážavosť krvi.


Korylan a jedlo, nápoje a alkohol

Liek užívajte pred jedlom alebo počas jedla. Užitie po jedle môže viesť k oneskorenému nástupu účinku.

Pri užívaní Korylanu nepitealkoholické nápoje.Užívanie Korylanu s alkoholom môže viesť k poškodeniu pečene. Najvyššie riziko poškodenia pečene nastáva u chronických konzumentov alkoholu, ak užívajú liek po krátkodobej abstinencii (približne 12 hodín).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek môže byť v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva užívaný len v nutných prípadoch a len po dôkladnom medicínskom zvážení prínosu a rizika liečby. Korylan sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva ani počas pôrodu.

Korylan sa nesmie užívať počas dojčenia (pozri časť Neužívajte Korylan).

Korylan obsahuje kodeín. Ak dojčíte, kodeín neužívajte. Kodeín a morfín prechádzajú do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Korylan môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje tým, že znižuje schopnosť rýchlo reagovať. Platí to vo zvýšenej miere pri súčasnom užívaní Korylanu s liekmi, ktoré tlmia nervový systém (napr. lieky na spanie).


3. Ako užívať Korylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:

Dávkovanie určí lekár. Dospelí a dospievajúci zvyčajne užívajú 1 - 2 tablety Korylanu podľa potreby niekoľko ráz denne v najmenej 4-hodinových časových intervaloch.

Deťom nad 12 rokov sa podáva 1 tableta s časovým odstupom najmenej 6 hodín.

Najvyššia denná dávka je 10 tabliet.

Liek nie je určený na dlhodobé užívanie (nad 10 dní).


Vzhľadom na riziko závažných dýchacích ťažkostí Korylan nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov.


Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody.


Starší ľudia:

Dávkovanie je rovnaké ako u dospelých, ak váš lekár nerozhodne o užívaní nižších dávok.


Pacienti so zníženou funkciou pečene a/alebo obličiek:

Dávkovanie určuje lekár. U týchto pacientov je obvykle nutné znížiť dávku alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami.

Pri zníženej funkcii obličiek možno podať maximálne 1 tabletu s odstupom od predchádzajúcej dávky najmenej 6 − 8 hodín.


Ak užijete viac Korylanu, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom ihneďvyhľadajte lekársku pomoc i vtedy, ak sa cítite dobre.

Predávkovanie sa môže prejaviť útlmom dychu, ospalosťou, krátkodobou stratou vedomia, poruchami zraku, zúžením zreníc, nevoľnosťou, vracaním, nechuťou do jedla, bledosťou, bolesťou bruchabolesťou hlavy, zhoršením pohybových schopností, zadržiavaním moču a stolice, modrastým sfarbením pokožky a slizníc, chladnou pokožkou, potením, žltačkou.


Ak zabudnete užiť Korylan

Zabudnutú dávku užite ihneď, ako si spomeniete. Ak sa blíži čas nasledujúcej dávky, vynechajte predchádzajúcu dávku a užite nasledujúcu dávku podľa predpisu. Vždy dodržiavajte odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Korylan

V prípade náhleho prerušenia liečby po dlhodobom užívaní vyšších než odporúčaných dávok Korylanu sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a únava, bolesti svalov, nervozita, poruchy trávenia. Tieto ťažkosti odoznievajú v priebehu niekoľkých dní po prerušení liečby. Potom možno Korylan užívať len so súhlasom lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte tento liek užívať a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc, ak sa u vás objaví:

 • náhla vysoká horúčka, bolesť v krku a vredy v ústach - môže ísť o veľmi závažné ochorenia krvi (nízky počet bielych krviniek). Frekvencia výskytu je veľmi zriedkavá.

 • závažná alergická reakcia s opuchom hrdla, dýchavicou, potením, nevoľnosťou, poklesom krvného tlaku. Frekvencia výskytu je veľmi zriedkavá.

 • závažná kožná reakcia zahŕňajúca začervenanie, pľuzgiere, odlupovanie kože. Frekvencia výskytu nie je známa.


Pri užívaní paracetamolu a kodeínu (liečivá Korylanu) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

 • únava, závraty, ľahké bolesti hlavy, pokles krvného tlaku, synkopa (pri užití vysokých dávok), zápcha, nevoľnosť, vracanie (najmä na začiatku liečby).


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):

 • poruchy spánku, svrbenie, sčervenenie kože, žihľavka.


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb):

 • poruchy videnia/zúženie zrenice (pri vysokých dávkach), zvonenie v ušiach, dýchavica, sucho v ústach, alergická vyrážka.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000osôb):

 • zníženie počtu bielych a červených krviniek, krvných doštičiek, reakcie precitlivenosti ako angioedém, dýchavica, návaly potu, nevoľnosť, pokles krvného tlaku až šok (ojedinelé prípady), útlm dychových funkcií (pri vyšších dávkach alebo u pacientov so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom alebo poranením hlavy), eufória/dysfória (pri vysokých dávkach), zhoršenie vizuálnej motorickej koordinácie (pri vyšších dávkach), edém pľúc (pri vysokých dávkach, najmä u osôb s poruchou funkcie pľúc), erytém, žihľavka, vyrážka.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • agranulocytóza (zníženie počtu bielych krviniek v krvi a v kostnej dreni), typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia, anafylaktický šok (život ohrozujúci stav vznikajúci v dôsledku reakcie z precitlivenosti, prejavujúci sa náhlym opuchom, sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním a poklesom krvného tlaku), angioedém (opuch vznikajúci obvykle v dôsledku reakcie z precitlivenosti na rôznych miestach organizmu), Kounisov syndróm (zrýchlenie tepovej frekvencie), bronchospazmus (zúženie priedušiek), zápal pečene (môže sa prejaviť ako bolesť brucha, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie), ktoré môže viesť k zlyhaniu pečene, závažné kožné reakcie s fialkastými bodkami alebo škvrnami na koži, pľuzgiermi na koži, olupovaním kože.


Pri užívaní vysokých dávok, najmä u osôb s poruchami funkcie pľúc, môže nastať opuch pľúc.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Korylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Korylan obsahuje


Liečivá sú paracetamol 325 mg a hemihydrát kodeíniumfosfátu 28,73 mg.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, povidón, sodná soľ kroskarmelózy, predželatínovaný kukuričný škrob, stearín, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Korylan a obsah balenia


Korylan sú takmer biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, na jednej strane s deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosť balenia: 10 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


6


Korylan

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03247, 2013/06161


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Korylan


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 325 mgparacetamolu a 28,73 mg hemihydrát kodeíniumfosfátu (=21,17 mg kodeínu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Takmer biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, na jednej strane s deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Korylan je indikovaný na tlmenie stredne silnej až silnej bolesti (pooperačných alebo nádorových bolestí, bolesti vertebrogénneho pôvodu, bolesti zubov, hlavy, neuralgia, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalovej etiológie menštruačné bolesti), horúčky, najmä pri akútnych bakteriálnych a vírusových infekciách sprevádzaných neproduktívnym kašľom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie je individuálne.


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov


U dospelých a dospievajúcich sa podávajú 1 - 2-tablety podľa potreby niekoľkokrát denne (v najmenej 4-hodinových intervaloch). Najvyššia denná dávka je 10 tabliet (zodpovedá dávke 3,25 g paracetamolu a 287,3 mg hemihydrát kodeíniumfosfátu).

Deťom nad 12 rokov sa podáva 1 tableta po 6 hodinách.


Liek nie je určený pre deti mladšie ako 12 rokov.


Starší ľudia


Dávkovanie je rovnaké ako u dospelých, ak je to potrebné, dávku je možné znížiť (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Pri poruchách funkcie pečene alebo obličiek je nutné znížiť dávku alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami.

Pri poruchách funkcie obličiek možno podať maximálne 1 tabletu s odstupom najmenej 6 − 8 hodín od predchádzajúcej dávky.


Spôsob podania


Tablety sa užívajú celé, nerozhryznuté a musia sa zapiť dostatočným množstvom vody.


Užitie po jedle môže viesť k oneskorenému nástupu účinku.


Liek nie je určený na dlhodobé podávanie (nad 10 dní).


4.3 Kontraindikácie


Korylan je kontraindikovaný:

 • pri precitlivenosti na liečivá,(alebo iné opioidy) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

 • pri akútnom zlyhaní pečene, pri ťažkej poruche funkcie pečene;

 • po operácii žlčových ciest;

 • pri respiračnej depresii, bronchiálnej astme v akútnej fáze;

 • pri srdcovom zlyhaní v dôsledku chronickej pľúcnej choroby;

 • pri poraneniach hlavy, stavoch so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom;

 • pri paralytickom ileu;

 • spolu s inhibítormi MAO alebo v priebehu 14 dní po ich vysadení (pozri časť 4.5);

 • pri laktácii (pozri časť 4.6);

 • u všetkých pediatrických pacientov (od 0 až 18 rokov), ktorí podstúpili tonzilektómiu a/alebo adenoidektómiu kvôli syndrómu obštrukčného spánkového apnoe pre zvýšené riziko vzniku závažných a život ohrozujúcich nepriaznivých reakcií (pozri časť 4.4);

 • u pacientov, ktorí majú ultrarýchly CYP2D6 metabolizmus.


Ópioidné analgetiká sa nemajú používať u pacientov v kóme.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Táto kombinácia sa nemá používať:

 • pri akútnych chorobách pečene;

 • pri ťažkých formách renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu 10 ml/min);

 • pri alkoholizme a abúze omamných a psychotropných látok;

 • pri závislosti od opiátov;

 • pri poruchách vedomia;

 • súčasne s liekmi ovplyvňujúcimi pečeň.


Zníženie dávky alebo predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami je nutné pri:

 • poruchách pečeňových funkcií (napr. pri chronickom ochorení pečene, dlhodobej konzumácii alkoholu). U pacientov s Gilbertovým syndrómom môže za určitých okolností dochádzať k zníženému metabolizmu paracetamolu. V takom prípade je potrebné znížiť dávku.

 • poruchách funkcie obličiek a u dialyzovaných pacientov.


Zvýšená opatrnosť pri užívaní je potrebná:

 • u pacientov s hemolytickou anémiou;

 • pri deficite enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy;

 • pri hypovolemických stavoch;

 • pri srdcových arytmiách;

 • pri myasténii gravis;

 • pri akútnom bruchu;

 • pri žlčových kameňoch a chronickej zápche;

 • u pacientov, u ktorých sa stav môže zhoršiť vplyvom opioidov, najmä starším ľuďom, ktorí môžu byť citliví na ich centrálne alebo gastrointestinálne účinky;

 • u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky utlmujúce činnosť CNS;

 • u pacientov s hypertrofiou prostaty;

 • u pacientov so zápalovou alebo obštrukčnou chorobou čriev.


Na základe postmarketingových skúseností s užívaním paracetamolu je známe, že sa môže vyskytnúť hepatotoxicita, dokonca i pri terapeutických dávkach, pri maximálnej terapeutickej dávke (4 g/deň) alebo pri krátkodobej liečbe u pacientov bez predchádzajúcej dysfunkcie pečene.

Poškodenie pečene sa môže vyvinúť pri nižších dávkach, ak spolupôsobí alkohol alebo sú súčasne podávané induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické lieky (pozri časť 4.5).


Opatrnosť sa odporúča u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú a /alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).


Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu, najvyššie riziko nastáva u chronických alkoholikov, ktorí krátkodobo abstinujú (12 h). Počas liečby Korylanom sa nesmie konzumovať alkohol.


U pacientov so zmenami pečeňových funkcií a u pacientov dlhodobo (nad 10 dní) užívajúcich vyššie dávky paracetamolu sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov.


Pacientov treba upozorniť, aby súčasne neužívali iné lieky obsahujúce paracetamol a kodeín.


V pokusoch na zvieratách vysoké dávky paracetamolu spôsobovali testikulárnu atrofiu a inhibíciu spermatogenézy. Preto je potrebné u mužov liečených na zníženú plodnosť zvážiť vhodnosť liečby Korylanom.


Pri dlhšom užívaní vysokých dávok paracetamolu, ktoré nezodpovedá odporučeniam, sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, ktoré sa nesmú liečiť zvýšenými dávkami lieku. V týchto prípadoch sa analgetikum bez konzultácie s lekárom nesmie ďalej užívať.


Počas terapie perorálnymi antikoagulanciami a pri súčasnom dlhodobom podávaní vyšších dávok paracetamolu, najmä v kombinácii s dextropropoxyfénom či kodeínom, je nutná kontrola protrombínového času (pozri časť4.5).


CYP2D6 metabolizmus

Kodeín je pečeňovým enzýmom CYP2D6 metabolizovaný na morfín, jeho aktívny metabolit. Ak má pacient nedostatok tohto enzýmu alebo ho nemá vôbec, požadovaný analgetický účinok sa nedosiahne. Odhady naznačujú, že tento nedostatok CYP2D6 má až 7 % populácie bielej (kaukazskej) rasy. Ak však má pacient nadmerný či ultrarýchly CYP2D6 metabolizmus, má tiež zvýšené riziko rozvoja nežiaducich účinkov opiátovej toxicity aj pri bežne predpisovaných dávkach. U týchto pacientov dochádza k rýchlej premene kodeínu na morfín, čo vedie k vyšším než očakávaným hladinám morfínu v sére.

Medzi zvyčajné príznaky opiátovej toxicity patria zmätenosť, ospalosť, plytké dýchanie, malé zreničky, nauzea, vracanie, zápcha a nechutenstvo. V závažných prípadoch tu môžu patriť príznaky obehovej a respiračnej depresie, ktoré môžu byť život ohrozujúce a veľmi zriedkavo aj smrteľné. Odhady prevalencie ultrarýchleho metabolizmu v rôznych populáciách sú zhrnuté nižšie:


Populácie

Prevalencia %

Africká/Etiópska

29 %

Afroamerická

3,4 % až 6,5 %

Ázijská

1,2 % až 2 %

Biela (Kaukazská)

3,6 % až 6,5 %

Grécka

6,0 %

Maďarská

1,9 %

Severoeurópska

1 %-2 %


Pooperačné použitie u detí

V publikovanej literatúre existujú informácie o tom, že podanie kodeínu deťom po tonzilektómii a/alebo adenoidektómii z dôvodu obštrukčného spánkového apnoe viedlo k zriedkavým avšak život ohrozujúcim nežiaducim príhodám vrátane úmrtia (pozri tiež časť 4.3). Všetkým deťom boli podané

dávky kodeínu, ktoré boli v rámci správneho dávkovacieho rozmedzia; existujú však dôkazy o tom, že tieto deti metabolizovali kodeín na morfín buď ultrarýchlo alebo nadmerne.


Deti s poškodenou respiračnou funkciou

Použitie kodeínu sa neodporúča u detí, u ktorých môže byť poškodená respiračná funkcia, vrátane neurosvalových ochorení, závažných ochorení srdca či dýchacieho systému, infekcií horných dýchacích ciest či pľúc, mnohopočetných poranení alebo rozsiahlych chirurgických zákrokoch. Tieto faktory môžu zhoršiť príznaky morfínovej toxicity.


Pri náhlom vysadení vysokých dávok analgetík užívaných dlhodobo, ktoré nebolo v súlade s odporúčaním, sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a únava, bolesti svalov, nervozita a vegetatívne príznaky. Tieto príznaky odznejú v priebehu niekoľkých dní po vysadení liečby. Dovtedy sa analgetiká nesmú znova užívať a liek sa nesmie opätovne užívať bez konzultácie s lekárom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Paracetamol

Riziko toxicity paracetamolu môže byť zvýšené u pacientov liečených ďalšími potenciálne hepatotoxickými liekmi alebo liekmi, ktoré spôsobujú indukciu pečeňových mikrozomálnych enzýmov ako sú niektoré antiepileptiká (okrem iných fenobarbital, fenytoín, karbamazepín, topiramát), rifampicín a alkohol. Rovnako pri súbežnom užívaní s hypnotikami, barbiturátmi, inhibítormi MAO, tricyklickými antidepresívami, ľubovníkom bodkovaným môžu inak neškodné dávky paracetamolu spôsobiť poruchy funkcie pečene.


Pôsobenie cholestyramínu môže viesť k spomaleniu absorpcie paracetamolu, pokým metoklopramid a domperidon môžu absorpciu paracetamolu urýchľovať.


Pri kombinácii s chloramfenikolom môže dôjsť k zreteľnému spomaleniu jeho vylučovania spojenému so zvýšením toxicity.


Paracetamol môže zvýšiť riziko krvácania u pacientov užívajúcich warfarín a iné antagonisty vitamínu K. U pacientov užívajúcich paracetamol a antagonisty vitamínu K je potrebné monitorovať príslušnú koaguláciu (protrombínový čas) a komplikácie zo zvýšenej krvácavosti.


Pri súčasnom užívaní liekov alebo látok, ktoré vedú k spomalenému vyprázdňovaniu žalúdka, napr. propantelínu, môže dôjsť k spomaleniu resorpcie a oneskorenému nástupu účinku paracetamolu.


Pri súčasnom podávaní paracetamolu a lamotrigínu bolo hlásené zníženie účinnosti lamotrigínu pri zvýšení jeho pečeňového klírensu.


Súbežné podávanie flukloxacillínu s paracetamolom môže viesť k metabolickej acidóze, najmä u pacientov s prítomnosťou rizikových faktorov vyčerpania glutatiónu, ako je sepsa, podvýživa alebo chronický alkoholizmus.


Súčasné dlhodobé podávanie paracetamolu a NSA (predovšetkým kyseliny acetylsalicylovej) vo vyšších dávkach zvyšuje riziko analgetickej nefropatie a ďalších renálnych nežiaducich účinkov.


Perorálne kontraceptíva môžu zvyšovať klírens paracetamolu.


Pri súčasnom užívaní paracetamolu a zidovudínu bol pozorovaný zvýšený sklon k rozvoju neutropénie a hepatotoxicity. Tento liek sa preto má užívať súčasne so zidovudínom len po starostlivom zvážení prínosu a rizika liečby.


Kodeín

Korylan je kontraindikovaný u pacientov súčasne liečených (alebo ešte v priebehu 2 týždňov po ukončení liečby) inhibítormi monoaminooxidázy kvôli riziku hypertenznej krízy (pozri časť 4.3).


Súčasnému užívaniu kodeínu s expektoranciami sa treba vyhýbať, pretože kodeín môže inhibovať reflex kašľa.


Pri súčasnom užívaní s inými liekmi spôsobujúcimi centrálny útlm (napr. sedatívami alebo hypnotikami, čiastočne tiež inými analgetikami, antihistaminikami, neuroleptikami, antidepresívami) a pri súčasnej konzumácii alkoholu môže dôjsť k zosilneniu sedatívneho účinku alebo k útlmu dychových funkcií.


4.6 Fertilita, graviditaa laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívania kombinácie paracetamolu a kodeínu v gravidite u ľudí sa nepreukázala. V tejto súvislosti nie sú k dispozícii žiadne údaje zo skúšaní na zvieratách.


Paracetamol a kodeín prechádzajú placentárnou bariérou.


Štúdie vykonané na dvojiciach matka − dieťa nezistili žiadne známky prípadnej súvislosti medzi použitím paracetamolu počas prvých 3 až 4 mesiacov gravidity a výskytom vývojových anomálií.


Pri použití u ľudí však bola zistená súvislosť medzi malformáciami dýchacej sústavy a užívaním kodeínu v prvých 3 mesiacoch gravidity.


Kodeín môže vyvolať respiračnú depresiu a abstinenčný syndróm u novorodencov narodených ženám, ktoré v priebehu tretieho trimestra gravidity užívali kodeín.


V rámci preventívneho opatrenia je potrebné sa vyvarovať použitia Korylanu v priebehu tretieho trimestra gravidity a v priebehu pôrodu.


Laktácia

Údaje o užívaní kombinácie paracetamolu a kodeínu počas dojčenia nie sú k dispozícii.


Samotný paracetamol možno počas dojčenia užívať v bežne odporúčaných dávkach. Dojčatá dostávajú v mlieku len veľmi nízke dávky. Až doposiaľ je známy len jediný prípad nežiaduceho účinku u dojčaťa – výskyt vyrážky.


Kodeín sa nesmie užívať počas dojčenia (pozri časť 4.3).

Pri normálnych terapeutických dávkach môžu byť kodeín a jeho aktívny metabolit prítomné v materskom mlieku vo veľmi nízkych dávkach a je nepravdepodobné, že by nepriaznivo ovplyvnili dojča. Ak však má pacientka ultrarýchly CYP2D6 metabolizmus, môžu byť v materskom mlieku prítomné vyššie hladiny aktívneho metabolitu, morfínu, čo môže u dojčaťa vo veľmi zriedkavých prípadoch viesť k príznakom opiátovej toxicity, ktorá môže byť smrteľná.


Počas laktácie je Korylan kontraindikovaný.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Korylan môže aj pri užívaní podľa odporúčania viesť k takému ovplyvneniu reakčnej schopnosti, že dôjde k nepriaznivému ovplyvneniu schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Platí to vo zvýšenej miere pri súčasnej konzumácii alkoholu alebo súčasnom užívaní liekov s centrálnymi účinkami.


4.8 Nežiaduce účinky


Podávanie liekov obsahujúcich kombináciu paracetamolu s kodeínom môže spôsobiť nasledujúce nežiaduce účinky rozdelené do tried orgánových systémovpodľa terminológie MedDRA a uvedené v kategóriách podľa frekvencie výskytu: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (>1/1 000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Typ nežiaduceho účinku

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

trombocytopénia, leukocytopénia,

pancytopénia (ojedinelé prípady), neutropénia

Neznáme

agranulocytóza

hemolytická anémia u pacientov s deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

reakcie precitlivenosti ako angioedém, dýchavica, návaly potu, nevoľnosť, pokles krvného tlaku až šok (ojedinelé prípady)

Neznáme

anafylaktický šok, angioedém

Poruchy nervového systému

Časté

únava, závraty, ľahké bolesti hlavy

Menej časté

poruchy spánku

Veľmi zriedkavé

útlm dychových funkcií (pri vyšších dávkach alebo u pacientov so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom alebo poranením hlavy)

eufória/dysfória (pri vysokých dávkach)

zhoršenie vizuálnej motorickej koordinácie (pri vyšších dávkach)

Poruchy oka

Zriedkavé

poruchy videnia/mióza (pri vysokých dávkach)

Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé

tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

Kounisov syndróm

Poruchy ciev

Časté

pokles krvného tlaku, synkopa (pri užití vysokých dávok)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

dýchavica

Veľmi zriedkavé


edém pľúc (pri vysokých dávkach, najmä u osôb s poruchou funkcie pľúc)Neznáme

bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

nevoľnosť, vracanie (najmä na začiatku liečby), zápcha

Zriedkavé

sucho v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

cytolytická hepatitída, ktorá môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

pruritus, sčervenenie kože, žihľavka (urtikária)

Zriedkavé

alergické exantémy

Veľmi zriedkavé

erytém, žihľavka, vyrážka

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza (TEN), Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, fixný liekový exantém


Pri dlhotrvajúcom užívaní vyšších dávok je možný vznik závislosti.


Upozornenie

Pacienta je potrebné upozorniť, aby pri prvých náznakoch reakcie z precitlivenosti liek vysadil

a okamžite kontaktoval lekára.

Nie sú žiadne známky, že by užívanie fixnej kombinácie viedlo pri dodržaní zodpovedajúcich

pokynov ku kvantitatívnej alebo kvalitatívnej zmene účinkov oboch zložiek známych pri ich

samostatnom užívaní, alebo k rozšíreniu ich spektra.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a liečba predávkovania Korylanom (kombinácia paracetamolu a kodeínu) zodpovedajú príznakom a možnostiam liečby pri intoxikácii jednotlivými zložkami lieku.


Paracetamol


Príznaky intoxikácie

Prejavy intoxikácie po užití nadmerne vysokých dávok paracetamolu sa objavujú s latenciou 24 – 48 hodín. Predávkovanie paracetamolom môže vyvolať pečeňovú cytolýzu, ktorá môže viesť k hepatocelulárnej nedostatočnosti, metabolickej acidóze, encefalopatii, kóme a úmrtiu. Nezávisle od týchto porúch môže taktiež dôjsť k pankreatitíde, akútnemu zlyhaniu obličiek a k pancytopénii.


V 1. fáze - v priebehu prvých 24 hodín po predávkovaní paracetamolom sa zvyčajne objavujú nevoľnosť, vracanie, strata chute do jedla, bledosť, bolesti brucha, potenie, somnolencia a celkový pocit choroby; v 2. fáze – 12 až 24 hodín po akútnom predávkovaní dochádza k zlepšeniu subjektívneho stavu, objavuje sa však zväčšenie pečene, vzostup hladín pečeňových transamináz, laktátdehydrogenázy a bilirubínu spolu s poklesom hladiny protrombínu; v 3. fáze (od 3. dňa) sa objavujú vysoké hodnoty transamináz, ikterus, poruchy koagulácie, hypoglykémia, prechod do pečeňovej kómy.


Liečba intoxikácie

 • Počas prvých šiestich hodín sa odporúča urobiť celkové opatrenia, napr. podanie aktívneho uhlia, výplach žalúdka.

 • Je vhodné opakované stanovenie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a opakované vykonanie pečeňových testov.

 • dialýza môže viesť k zníženiu plazmatickej koncentrácie paracetamolu;

 • Vnútrožilové podanie donátorov SH-skupín, napr. merkaptamínu alebo N-acetylcysteínu, podľa možnosti v prvých 8 hodinách po intoxikácii, môže viazať cytotoxické metabolity.


Ďalšie možnosti terapie intoxikácie paracetamolom sa riadia rozsahom, štádiom a klinickými príznakmi v súlade s bežnými opatreniami intenzívnej starostlivosti.


Kodeín


Príznaky intoxikácie

Typickým príznakom predávkovania kodeínom je extrémny útlm dychových funkcií. Príznaky sú do značnej miery zhodné s príznakmi otravy morfínom a sú charakterizované extrémnou somnolenciou až kómou a väčšinou sú spojené s miózou, často s nevoľnosťou, vracaním, bolesťami hlavy, stratou chuti do jedla, retenciou moču a stolice. Vyskytuje sa cyanóza, hypoxia, chladná pokožka, strata svalového tonusu kostrového svalstva a areflexia, niekedy bradykardia a pokles krvného tlaku; občas cerebrálne kŕče, predovšetkým u detí.


Liečba intoxikácie

Pri dávkach vyšších ako 2 mg kodeínu/kg telesnej hmotnosti a pri rozvoji klinických príznakov sa majú monitorovať dychové funkcie až do odznenia príznakov s pripravenosťou resuscitovať, pri absencii príznakov najmenej počas 5 hodín od požitia.


Zrušenie účinku kodeínu pri manifestnej depresii dýchania je možné dosiahnuť ópioidným antagonistom, napr. naloxónom (dávkovanie dospelým: 0,4 – 2 mg intravenózne, v prípade nutnosti opakovanie dávky každé 2 – 3 min). Trvanie účinku kodeínu je dlhšie než trvanie účinku naloxónu. Ak nevedie podanie dávky 10 mg naloxónu k požadovanému účinku, je potrebné zvážiť, či je diagnóza intoxikácie ópioidmi správna.


Ak nie je možné použiť naloxón, sú indikované symptomatické opatrenia, predovšetkým uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, umelé dýchanie a liečba šoku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina: analgetikum, antipyretikum

ATC kód: N02AA59 - kodeín, kombinácie okrem psycholeptík


Paracetamol je analgeticky a antipyreticky účinná látka. Mechanizmus účinku nie je jednoznačne objasnený. Bolo preukázané, že paracetamol vedie k výrazne vyššiemu útlmu centrálnej než periférnej syntézy prostaglandínov. Ďalší účinok spočíva v oslabení pôsobenia endogénnych pyrogénov na termoregulačné centrum v hypotalame, čo koreluje s jeho antipyretickým účinkom.


Kodeín je centrálne pôsobiace slabé analgetikum. Kodeín pôsobí prostredníctvom μ-opiátových receptorov, avšak má nízku afinitu k týmto receptorom a jeho analgetický účinok je umožnený premenou na morfín. U kodeínu, najmä v kombinácii s inými analgetikami ako je paracetamol, bol preukázaný účinok na akútnu nociceptívnu bolesť.


Kombinácia paracetamolu a kodeínu sa v klinických štúdiách porovnávala s rôznymi analgetikami a placebom. Fixná kombinácia bola vo všetkých prípadoch štatisticky významne účinnejšia ako placebo. Niektoré štúdie naznačujú, že analgetická účinnosť kombinácie je pri zvýšení dávok oboch zložiek vyššia než analgetická účinnosť jednotlivých liečiv v monoterapii, za predpokladu, že nie je prekročená rozumná miera rizika.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Paracetamol

U ľudí dochádza po perorálnom podaní paracetamolu k jeho rýchlej (maximálne koncentrácie v sére sú dosiahnuté za 0,5 – 1,5 hodiny) a úplnej absorpcii. Absolútna biologická dostupnosť je medzi 65 a 89 %. To poukazuje na 20 až 40 % efekt prvej pasáže. Užívanie nalačno je spojené so zvýšeným vstrebávaním, nemá však žiadny vplyv na biologickú dostupnosť. Pri súčasnom príjme potravy dochádza k zníženému vstrebávaniu paracetamolu a významnému poklesu jeho hladiny v plazme. Väzba na bielkoviny plazmy je nízka, môže sa však zvýšiť pri predávkovaní, úplne výnimočne však na viac než 50 %. Enzymatický metabolizmus prebieha najmä v pečeni, predovšetkým priamou konjugáciou s kyselinou glukurónovou a sírovou (55 %, resp. 35 %). Vzniká malé množstvo p-aminofenolu a N-hydroxy-derivátu, ktoré sa konvertujú na chinón-imíny netoxické pre tkanivá. Tieto sa v závislosti od dávky viažu na glutatión.


Metabolity sa vylučujú obličkami. Menej ako 5 % dávky sa vylúči v nezmenenej forme. Celkový klírens je približne 350 ml/min. Polčas eliminácie z plazmy je 1,5 – 2,5 hodiny. K úplnému vylúčeniu dôjde v priebehu 24 hodín. Maximum účinku a priemerné trvanie účinku (4 – 6 hodín) približne korelujú s plazmatickou koncentráciou. Paracetamol prechádza placentárnou bariérou a prechádza do materského mlieka. Pri podaní jednej dávky 650 mg bola v mlieku nameraná priemerná koncentrácia 11 g/ml. U osôb starších ako 65 rokov dochádza k významnému zníženiu plazmatického klírensu kreatinínu.


Kodeín

Perorálne podaný kodeín sa rýchlo absorbuje. Relatívna biologická dostupnosť po perorálnom podaní (v porovnaní s dávkou podanou intramuskulárne) je na základe výrazného účinku prvej pasáže v pečeni len cca 54 %. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne po 1 hodine. Väzba na bielkoviny plazmy je 25 – 30 %.


Kodeín prestupuje do krvného obehu plodu. V materskom mlieku je po užití vysokých dávok dosiahnutá farmakologicky významná koncentrácia. Metabolizmus prebieha v pečeni (značná interindividuálna variabilita).


Kodeín je metabolizovaný hlavne glukuronidáciou na kodeín-6-glukuronid. Vedľajšie cesty metabolizácie zahŕňajú O-demetyláciu, ktorá vedie k morfínu, N-demetyláciu, ktorá vedie k norkodeinu a O-demetyláciu s N-demetyláciu, čo vedie k normorfínu. Morfín a norkodeín sa ďalej premieňajú na glukurokonjugáty. Polčas eliminácie je 3 – 5 hodín, pri renálnej insuficiencii sa predlžuje na 9 – 18 hodín, a je tiež pomalší u starších osôb. Nezmenený kodeín (približne 10 % kodeínu ) a jeho metabolity sú vylučované prevažne močom v priebehu 48 hodín (84,4±15,9 %). O-demetylácia kodeínu na morfín je katalyzovaná izoenzýmami 2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6), ktorý vykazuje genetický polymorfizmus, čo môže ovplyvniť účinnosť a toxicitu kodeínu. Genetický polymorfizmus CYP2D6 vedie k fenotypom s ultrarýchlym, rýchlym a pomalým metabolizmom.


Osobitné skupiny pacientov

Osoby s pomalým alebo ultrarýchlym metabolizmom súvisiacim s CYP2D6.

Vzhľadom na genetickú variabilitu asi u 7 % belochov nie je enzým CYP2D6 funkčný, uvádza sa, že majú pomalý metabolizmus. Vzhľadom nato, že u týchto jedincov nedochádza k tvorbe morfínu, môže byť účinok nižší. Asi 5,5 % belošskej populácie má ultrarýchlu metabolickú aktivitu. Títo jedinci majú jeden alebo viac duplikátov svojich génov kódujúcich CYP2D6, a preto majú výrazne zvýšenú aktivitu CYP2D6. U nich bude dochádzať k zvýšenej koncentrácii morfínu v plazme, a teda im hrozí vyššie riziko nežiaducich reakcií súvisiacich s morfínom (pozri časti 4.4 a 4.6). Tento fakt je zvlášť dôležité mať na pamäti vtedy, ak pacient má zároveň zníženú funkciu obličiek, čo môže v konečnom dôsledku viesť k zvýšenej koncentrácii aktívneho metabolitu morfín-6-glukuronidu. Genetická variabilita so zreteľom na CYP2D6 sa dá určiť genotypovaním.


Paracetamol a kodeín majú porovnateľné rýchlosti vstrebávania a časy dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie, približne rovnaké trvanie účinku, rôzne, vzájomne sa doplňujúce mechanizmy účinku. Kroky ich biologickej transformácie sa navzájom nenarúšajú a nedochádza k žiadnemu vzájomnému obmedzeniu pri vylučovaní obličkami. Na rôznych zvieracích modeloch bol preukázaný aditívny analgetický účinok.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Paracetamol a kodeín sú často používané zložky liekov a ich bezpečnostný profil je dobre známy.

Výsledky predklinických štúdií neprinášajú z terapeutického hľadiska žiadne nové poznatky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


mikrokryštalická celulóza

povidón 30

sodná soľ kroskarmelózy

predželatínovaný kukuričný škrob

stearín

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: PVC/Al blister, škatuľka.

Veľkosť balenia: 10 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0115/84–CS


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 5.3.1984

Dátum predĺženia registrácie: 6.11.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

11


Korylan