+ ipil.sk

Kventiax 25 mgPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2011/08347

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2011/08341, 2011/08343, 2011/08344, 2011/08345, 2011/08346


Písomná informácia pre používateľa


Kventiax 25 mg, filmom obalené tablety

Kventiax 100 mg, filmom obalené tablety

Kventiax 150 mg, filmom obalené tablety

Kventiax 200 mg, filmom obalené tablety

Kventiax 300 mg, filmom obalené tablety

kvetiapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Kventiax a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kventiax

3. Ako užívať Kventiax

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Kventiax

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Kventiax a na čo sa používa


Kventiax obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Toto patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Kventiax sa používa na liečbu závažných ochorení ako sú:

 • Schizofrénia: môžete vidieť, počuť alebo cítiť veci, ktoré tam nie sú, veriť veciam, ktoré nie sú pravdivé alebo pociťovať nezvyčajnú nedôveru, strach, zmätenosť, vinu, napätie alebo útlm.

 • Mánia: môžete sa cítiť veľmi rozrušený, rozradostený, znepokojený, nadšený alebo hyperaktívny alebo môžete mať zníženú súdnosť, zahŕňajúcu agresivitu alebo rozrušenosť.

 • Bipolárna depresia: stav kedy sa cítite smutný. Môžete sa cítiť stiesnene, mať pocit viny, nedostatku energie, straty chute do jedla a/alebo poruchy spánku.


Váš lekár vám môže predpisovať Kventiax aj keď sa už cítite lepšie, aby sa zabránilo návratu vašich príznakov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kventiax


Neužívajte Kventiax

- ak ste alergický na kvetiapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak užívate hociktorý z nasledovných liekov:

 • niektoré lieky na HIV,

 • lieky obsahujúce azoly (liečbu infekcií spôsobených plesňami),

 • erytromycín alebo klaritromycín (antibiotiká na liečbu infekcií),

 • nefazodón (na liečbu depresie).


Neužívajte Kventiax ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste s niečím istý, porozprávajte sa pred užívaním Kventiaxu so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Kventiax, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Predtým ako začnete užívať váš liek, povedzte svojmu lekárovi:

- ak ste vy alebo niekto z vašej rodiny mali problémy so srdcom, napr. problémy so srdcovým rytmom alebo ak užívate lieky, ktoré môžu mať vplyv na váš srdcový rytmus;

- ak máte nízky krvný tlak;

- ak ste mali mozgovú príhodu, najmä ak ste starší;

- ak máte problémy s pečeňou;

- ak ste mali niekedy záchvat;

- ak máte cukrovku alebo je u vás riziko, že by sa mohla u vás cukrovka vyvinúť. Ak toto pre vás platí, lekár vám môže počas liečby Kventiaxom sledovať hladinu cukru v krvi.

- ak viete, že ste mali v minulosti nedostatok bielych krviniek (čo môže, ale nemusí byť spôsobené inými liekmi);

 • ak ste staršia osoba s demenciou (strata funkcie mozgu), Kventiax nesmiete užívať, pretože skupina liekov, medzi ktoré Kventiax patrí, môže zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody alebo v niektorých prípadoch u starších ľudí s demenciou riziko úmrtia;

 • ak ste vy alebo niektorý váš pokrvný príbuzný zaznamenali tvorbu krvných zrazenín, nakoľko sa u liekov, ako sú tieto, zaznamenal súvis s tvorbou krvných zrazenín;

 • ak máte rizikový faktor spojený so zápalom pankreasu (zvýšená hladina triglyceridov, žlčové kamene alebo užívanie alkoholu).


Oznámte svojmu lekárovi, ak:

 • máte kombináciu vysokej teploty (horúčky), závažnej stuhnutosti svalov, potíte sa alebo sa cítite zmätený (porucha nazývana „neuroleptický malígny syndróm“). Môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc.

 • sa u vás vyskytnú nekotrolovateľné pohyby, najmä tváre a jazyka;

 • pociťujete závrat alebo silnú ospanlivosť Toto môže zvýšiť riziko náhodného poranenia (pádu) u starších pacientov.

 • máte/mávate záchvaty;

 • máte dlhotrvajúcu a bolestivú erekciu (priapizmus).

Tieto stavy môžu byť zapríčinené týmto druhom liekov.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu, môžu sa u vás niekedy objaviť sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Toto sa môže stať častejšie na začiatku liečby, pretože tieto lieky začínajú účinkovať až po 2 týždňoch liečby alebo aj neskôr. Tieto myšlienky sa môžu objaviť častejšie aj vtedy, keď náhle prestanete užívať váš liek. S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých s depresiou mladších ako 25 rokov.


Ak máte kedykoľvek samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo navštívte priamo nemocnicu. Môže byť pre vás prospešné, ak o príznakoch vašej depresie poviete priateľom alebo príbuzným a požiadate ich, aby si prečítali túto Písomnú informáciu pre používateľa. Mohli by ste ich požiadať, aby vám povedali, keď si budú myslieť, že sa príznaky vášho ochorenia zhoršujú, alebo ak ich znepokoja zmeny vo vašom správaní.


U pacientov užívajúcich Kventiax sa vyskytol nárast telesnej hmotnosti. Vy a váš lekár má pravidelne kontrolovať vašu telesnú hmotnosť.


Iné lieky a Kventiax

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Kventiax ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- Niektoré lieky na liečbu HIV.

- Lieky obsahujúce azoly (na infekcie spôsobené plesňami).

- Erytromycín alebo klaritromycín (na infekcie).

- Nefazodón (na depresiu).


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

- Lieky na epilepsiu (ako fenytoín alebo karbamazepín).

- Lieky na vysoký krvný tlak.

- Barbituráty (lieky používané pri problémoch so spaním).

- Tioridazín (iné antipsychotické lieky).

- Lieky, ktoré môžu mať vplyv na to ako bije vaše srdce, napríklad lieky, ktoré zapríčiňujú nerovnováhu elektrolytov (nízky hladina draslíka alebo horčíka) ako sú diuretiká (lieky na odvodnenie) alebo určité antibiotiká(lieky na liečbu infekcií).


Predtým, ako prestanete užívať ktorýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Kventiax a jedlo a nápoje a alkohol

- Kventiax sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

- Musíte si dávať pozor, koľko alkoholu vypijete. Spoločný účinok alkoholu a Kventiaxu môže spôsobiť, že sa budete cítiť ospanlivý.

- Pokiaľ užívate Kventiax, nepite grapefruitový džús. Môže ovplyvniť účinok lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Neužívajte Kventiax počas tehotenstva, kým sa o tom neporozprávate so svojím lekárom. Kventiax sa nemá užívať počas dojčenia.


U novonarodených detí, ktorých matky užívali v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) Kventiax sa môžu objaviť nasledovné vedľajšie účinky: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a problémy s kŕmením. Ak sa u vášho dieťaťa objaví niektorý z týchto príznakov, navštívte svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaše tablety môžu spôsobiť, že sa budete cítiť ospalý. Preto by ste nemali viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým nezistíte ako na vás tablety účinkujú.


Kventiax obsahuje laktózu

Ak vám niekedy lekár povedal, že netolerujete niektoré druhy cukrov, tak skôr ako začnete užívať tento liek poraďte sa so svojim lekárom.


Vplyv na výsledky močových testov

Ak sa máte podrobiť močovým testom, užívanie Kventiaxu môže pri niektorých testoch pozitívne ovplyvniť výsledky na metadón alebo určité lieky na depresiu nazývané tricyklické antidepresíva (TCA), aj keď neužívate metadón alebo TCA. Ak sa toto stane, bude potrebný špecifický test.


3. Ako užívať Kventiax


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám určí úvodnú dávku lieku. Udržiavacia dávka (denná dávka) bude závisieť od vášho ochorenia a vašich potrieb. Zvyčajná denná dávka však bude 150 mg až 800 mg.


 • Liek budete užívať raz denne, pred spaním alebo dva razy, v závislosti od vašej choroby.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.

 • Tabletu môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Pokiaľ užívate Kventiax, nepite grapefruitový džús. Môže ovplyvniť účinok lieku.

 • Neprestaňte liek užívať ani vtedy, keď sa cítite lepšie, kým vám to nepovie váš lekár.


Problémy s pečeňou

Ak máte problémy s pečeňou, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Starší pacienti

Ak ste starší pacient, váš lekár vám môže zmeniť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich

Kventiax sa neodporúča pre osoby mladšie ako 18 rokov.


Ak užijete viac Kventiaxu ako máte

Ak užijete viac tabliet ako je vaša bežná dávka, čo najskôr sa obráťte na vášho lekára alebo na najbližšiu nemocnicu. Tablety zoberte so sebou.


Ak užijete viac Kventiaxu ako vám predpísal váš lekár, môžete pociťovať ospalosť, závrat, neobvyklý tep srdca, nízky krvný tlak, kŕče, mdloby, poškodenie svalov, zmätenosť, delírium, podráždenie, neschopnosť vyprázdniť močový mechúr alebo ťažkosti pri dýchaní.


Ak zabudnete užiť Kventiax

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete. Ak sa blíži čas užitia ďalšej dávky, počkajte dovtedy.


Ak prestanete užívať Kventiax

Ak náhle prestanete užívať Kventiax, môžete mať problémy so spaním (nespavosť), môžete pociťovať nevoľnosť alebo môžete mať bolesť hlavy, hnačku, môžete vracať, mať závrat a môžete byť podráždený. Váš lekár vám pred ukončením liečby začne postupne znižovať dávky lieku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • závrat (môže spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach;

 • ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe Kventiaxom) (môže spôsobiť pád);

 • príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky vznikajúce po ukončení liečby Kventiaxom), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy, hnačku, vracanie závrat a podráždenosť. Odporúča sa postupné vysadzovanie lieku po dobu 1 až 2 týždňov.

 • zvyšovanie telesnej hmotnosti;

 • znížené množstvo hemoglobínu alebo zvýšené množstvo niektorých tukov (triglyceridov a celkového cholesterolu) v krvi.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • zrýchlený tep;

 • abnormálny tep, kedy cítite akoby vaše srdce búšilo, rýchlo bilo alebo vynechalo údery;

 • upchatý nos;

 • zápcha, žalúdočná nevoľnosť (porucha trávenia,);

 • pocit slabosti, mdloby (môže spôsobiť pád).

 • opuchy rúk alebo nôh.

 • nízky krvný tlak pri postavení sa, čo môže byť príčinou závratu či mdloby (môže spôsobiť pád);

 • zvýšené hladiny cukru v krvi, zvýšená hladina pečeňových enzýmov, zvýšenie množstva hormónu nazývaného prolaktín v krvi alebo zmeny v hladinách hormónov štítnej žľazy;

 • rozmazané videnie;

 • abnormálne pohyby svalov, vrátane neschopnosi začať pohyb, triašky, nepokoja alebo nebolestivej svalovej stuhnutosti;

 • abnormálne sny a nočné mory;

 • zvýšenie chuti do jedla;

 • pocit podráždenosti;

 • poruchy artikulácie (reči a výslovnosti);

 • samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie;

 • skrátený dych;

 • vracanie (najmä u starších pacientov);

 • horúčka.


Menej časté(môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • znížená hladina sodíka v krvi;

 • záchvaty kŕčov;

 • alergické reakcie, ktoré môžu zahŕňať žihľavku, opuchy kože a opuchy okolo úst;

 • nepríjemný pocit v nohách (nazývaný tiež syndróm nepokojných nôh);

 • sťažené prehĺtanie;

 • porucha sexuálnej funkcie;

 • neovládateľné pohyby, najmä tváre a jazyka;

 • zhoršenie už existujúcej cukrovky;

 • zmeny elektrickej aktivity vášho srdca viditeľné na EKG (predĺženie QT intervalu), pomalší srdcový rytmus;

 • nedostatočná činnosť štítnej žľazy, ktorá môže spôsobiť únavu alebo zvýšenie telesnej hmotnosti (hypotyreóza);

 • zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia);

 • zníženie počtu červených krviniek (anémia).


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

 • kombinácia vysokej teploty (horúčka), potenia, svalovej stuhnutosti, silnej ospalosti alebo mdlôb (porucha nazývaná „neuroleptický malígny syndróm“);

 • zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka);

 • zápal pečene (hepatitída);

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (priapizmus);

 • opuch prsníkov a neočakávaná tvorba mlieka (galaktorea);

 • poruchy menštruácie;

 • vytvorenie krvných zrazenín v žilách, najmä nôh (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu žilou dostať do pľúc a vyvolať bolesť na hrudi a problémy s dýchaním. Ak pocítite niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • chodenie, rozprávanie alebo jedenie alebo iné činnosti počas spánku;

 • znížená telesná teplota;

 • zápal pankreasu;

 • metabolický syndróm;

 • závažné zníženie počtu bielych krviniek, ktoré zvyšuje pravdepodobnosť infekcie (agranulocytóza);

 • zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy (látky vo svaloch) v krvi.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

 • závažné ochorenie prejavujúce sa pľuzgiermi na koži, v ústach, na očiach a na genitáliách (Stevensov-Johnsonov syndróm);

 • ťažká alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže spôsobiť sťažené dýchanie alebo šok;

 • náhly opuch kože, zvyčajne postihujúci okolie očí, pery a hrdlo (angioedém);

 • neprimerané vylučovanie hormónov, ktoré kontrolujú objem moču;

 • rozpad svalových vlákien a bolesť svalov (rabdomyolýza).


Neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):

 • závažná náhla alergická reakcia prejavujúca sa príznakmi ako sú horúčka, pľuzgiere na koži a olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza);

 • kožná vyrážka s nepravidelnými červenými škvrnami (multiformný erytém);

 • závažné zníženie počtu bielych krviniek (neutropénia).


Skupina liekov, do ktorej patrí Kventiax, môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu byť závažné a v ťažkých prípadoch až smrteľné.


Váš lekár vám preto bude robiť občas krvné testy.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú u dospelých, sa môžu vyskytnúť aj u detí a dospievajúcich. Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované iba u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • zvýšenie krvného tlaku.


Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované častejšie u detí a dospievajúcich:


Veľmi časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • zvýšenie hladiny hormónu nazývaného prolaktín v krvi. Toto môže viesť k:

 • opuchu prsnej žľazy a neočakávanej tvorbe mlieka u chlapcov a dievčat;

 • nepravidelnej alebo chýbajúcej menštruácii u dievčat;

 • zvýšenie chuti do jedla;

 • neprirodzené pohyby svalov, zahŕňajúce neschopnosť začať pohyb, trasenie, nepokoj alebo nebolestivú svalovú stuhnutosť.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Kventiax


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


HDPE obal

Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 3 mesiace.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Kventiax obsahuje


- Liečivo je kvetiapín. Každá filmom obalená tablety obsahuje 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg alebo 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapínhemifumarátu).

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, dihydrát fosforečnanu vápenatého, mikrokryštalická celulóza, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát v jadre tabliet a hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, žltý oxid železitý (E172) (iba v 25 mg a 100 mg tabletách) a červený oxid železitý (E172) (iba v 25 mg tabletách) v obaľovacej vrstve (pozri časť 2).


Ako vyzerá Kventiax a obsah balenia

Kventiax 25 mg sú okrúhle, bledo červené filmom obalené tablety so skosenými hranami.

Kventiax 100 mg sú okrúhle žlto-hnedé filmom obalené tablety.

Kventiax 150 mg sú okrúhle, biele filmom obalené tablety so skosenými hranami.

Kventiax 200 mg sú okrúhle, biele filmom obalené tablety.

Kventiax 300 mg sú biele filmom obalené tablety v tvare kapsúl.


Filmom obalené tablety Kventiax sú k dispozícii v škatuľkách po 6 (iba 25 mg tablety), 10, 20, 30, 30x1, 50, 60, 90, 98, 100, 100x1, 120 (iba 150 mg a 300 mg tablety), 180 (iba 150 mg and 300 mg tablety) alebo 240 (iba 150 mg a 300 mg tablety) balené v blistrových obaloch a po 250 tabliet(iba 100 mg a 200 mg) v HDPE obale.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Rakúsko, Dánsko, Švédsko

Quetiapin Krka

Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nórsko

Quetiapine Krka

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika

Kventiax

Fínsko

Quetiapin ratiopharm

Grécko

Quetiapine TAD

Portugalsko

Quetiapina Krka

Nemecko, Taliansko, Španielsko

Quentiax

UK

Quetiapine


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.

8Kventiax 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2011/08347, 2013/02131

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2011/08341, 2011/08343, 2011/08344, 2011/08345, 2011/08346


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Kventiax 25 mg, filmom obalené tablety

Kventiax 100 mg, filmom obalené tablety

Kventiax 150 mg, filmom obalené tablety

Kventiax 200 mg, filmom obalené tablety

Kventiax 300 mg, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg alebo 300 mg kvetiapínu (vo forme kvetiapínhemifumarátu).


Pomocné látky so známym účinkom:


25 mg

100 mg

150 mg

200 mg

300 mg

Laktóza

4,28 mg

17,10 mg

25,65 mg

34,20 mg

51,30 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Kventiax 25 mg sú okrúhle, bledo červené filmom obalené tablety so skosenými hranami.

Kventiax 100 mg sú okrúhle žlto-hnedé filmom obalené tablety.

Kventiax 150 mg sú okrúhle, biele filmom obalené tablety so skosenými hranami.

Kventiax 200 mg sú okrúhle, biele filmom obalené tablety.

Kventiax 300 mg sú biele filmom obalené tablety v tvare kapsúl.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Kventiax je indikovaný na liečbu:

 • schizofrénie.

 • bipolárnych porúch:

  • pri miernych až ťažkých formách manických epizód v rámci bipolárnej poruchy;

  • pri veľkých depresívnych epizódach v rámci bipolárnej poruchy;

  • na prevenciu rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou, u pacientov ktorých manické alebo depresívne epizódy odpovedali na liečbu kvetiapínom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí:

Liečba schizofrénie

Na liečbu schizofrénie sa má podávať Kventiax dvakrát denne. Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).


Po 4. dni sa má vytitrovať bežná účinná dávka, ktorá je v rozmedzí 300‑450 mg/deň. V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti sa u jednotlivých pacientov môže dávka upraviť na dávku v rozmedzí 150‑750 mg/deň.


Liečba miernych až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy

Pri liečbe manických epizód spojených s bipolárnou poruchou sa má Kventiax podávať dvakrát denne. Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň).


Pri ďalšej úprave dávkovania sa dávka postupne zvyšuje od 6. dňa liečby o nie viac ako 200 mg/deň až na maximálnu dávku 800 mg denne. V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti sa u jednotlivých pacientov môže dávka upraviť na dávku v rozmedzí 200‑800 mg denne. Zvyčajná účinná dávka je dávka v rozmedzí 400‑800 mg/deň.


Liečba depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy

Kventiax sa má podávať jedenkrát denne pred spaním. Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň). Odporučená denná dávka je 300 mg. V klinických skúšaniach sa nepozoroval ďalší úžitok liečby v skupine užívajúcej 600 mg v porovnaní so skupinou užívajúcou 300 mg (pozri časť 5.1). Jednotliví pacienti môžu mať úžitok z dávky 600 mg. Liečbu dávkami vyššími ako 300 mg majú začať lekári so skúsenosťou liečby bipolárnej poruchy.

Klinické skúšania potvrdili, že je možné u jednotlivých pacientov, vzhľadom na toleranciu liečby, zvážiť redukciu dávky na 200 mg.


Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy

Na prevenciu rekurencie manických, zmiešaných alebo depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy, majú pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy, pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku. Dávka lieku sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 300‑800 mg denne.

Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu používala najnižšia účinná dávka.


Starší pacienti:

Kventiax sa, tak ako iné antipsychotiká a antidepresíva, má u starších pacientov používať s opatrnosťou, najmä v úvodnej fáze dávkovania.

V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti u jednotlivých pacientov môže byť potrebné predĺžiť titrovanie kvetiapínu a denná dávka môže byť nižšia ako u mladších pacientov. Stredná hodnota plazmatického klírensu kvetiapínu je u starších pacientov o 30‑50 % nižšia v porovnaní s mladšími pacientmi.


U pacientov starších ako 65 rokov s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy nebola vyhodnocovaná účinnosťa bezpečnosť.


Pediatrická populácia

Kventiax sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, nakoľko nie je dostatok údajov podporujúcich použitie v tejto vekovej skupine. Dostupné údaje z klinických placebom-kontrolovaných skúšaní sú uvedené v časti 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.


Poškodenie obličiek

Pacientom s poškodením obličiek nie je potrebné upravovať dávku.


Poškodenie pečene

Kvetiapín sa v značnej miere metabolizuje v pečeni. Preto sa má Kventiax používať s opatrnosťou u pacientov so známym poškodením pečene, najmä na začiatku úvodného dávkovacieho obdobia.

Pacienti s poškodením pečene majú začínať s dávkou 25 mg/deň. V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti jednotlivých pacientov sa môže denná dávka zvyšovať o 25 – 50 mg denne až na účinnú dávku.


Spôsob podania

Kventiax sa môže podávať dvakrát denne s jedlom alebo bez jedla.

Dávkovanie je pre každú indikáciu rozdielne. Preto je treba zabezpečiť, aby pacienti dostali presné informácie o náležitom dávkovaní pre ich stav.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súčasné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, ako sú inhibítory HIV-proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón je kontraindikované. (Pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže má kvetiapín niekoľko indikácií, jeho bezpečnostný profil sa má posudzovať individuálne s ohľadom na diagnózu jednotlivého pacienta a na dávku, ktorá sa mu podáva.


Deti a dospievajúci vo veku (10 až 17 rokov)

Kventiax sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, nakoľko údaje o jeho používaní v tejto vekovej skupine sú nedostatočné. V klinických skúšaniach sa zistilo, že okrem známeho bezpečnostného profilu stanoveného u dospelých (pozri časť 4.8) sa u detí a dospievajúcich určité nežiaduce účinky vyskytovali častejšie ako u dospelých (zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín prolaktínu v sére a extrapyramídové symptómy) a identifikoval sa jeden nežiaduci účinok, ktorý sa predtým u dospelých nezaznamenal (zvýšenie krvného tlaku). U detí a dospievajúcich sa zaznamenali aj zmeny vo výsledkoch testov funkcie štítnej žľazy.


Okrem toho, dlhodobé dôsledky z hľadiska bezpečnosti liečby na rast a dospievanie neboli sledované dlhšie ako 26 týždňov. Dlhodobé dôsledky na kognitívny a behaviorálny vývoj nie sú známe.


V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach u detí a dospievajúcich so schizofréniou a bipolárnou mániou bola liečba kvetiapínom spojená so zvýšeným výskytom extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi v rovnakom veku a s rovnakou diagnózou, ktorí dostávali placebo (pozri časť 4.8).


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (príznaky súvisiace so samovraždou). Riziko pretrváva pokiaľ nedôjde ku signifikantnej remisii. Ak nedôjde k zlepšeniu počas prvých niekoľkých týždňov alebo počas dlhšej liečby, pacienti sa majú starostlivo monitorovať, kým sa neprejaví zlepšenie. Existuje všeobecná skúsenosť, že riziko samovraždy sa môže zvyšovať vo včasných štádiách liečby.


Okrem toho lekári majú zvážiť potenciálne riziko príznakov súvisiacich so samovraždou po náhlom ukončení liečby kvetiapínom vzhľadom na rizikové faktory ochorenia, na ktoré boli liečení.


Iné psychické poruchy, na ktoré sa kvetiapín predpisuje, môžu tiež súvisieť so zvýšeným rizikom pokusov o samovraždu. Okrem toho, takéto stavy môžu predstavovať komorbidity veľkých depresívnych epizód. Preto je potrebné k pacientom liečeným na iné psychické poruchy pristupovať s rovnakou ostražitosťou ako k pacientom liečeným na veľké depresívne epizódy.


Je známe, že pacientom s príhodami súvisiacimi so samovraždou v anamnéze alebo pacientom, u ktorých sa vo významnej miere prejavujú samovražedné myšlienky pred začatím liečby, hrozí vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a počas liečby sa majú starostlivo sledovať. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní s antidepresívami u dospelých pacientov s psychickými poruchami poukázala na vyššie riziko samovražedného správania u pacientov mladších ako 25 rokov liečených antidepresívami ako u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Pacienti, predovšetkým pacienti so zvýšeným rizikom, si vyžadujú starostlivý dohľad, najmä v začiatočných štádiách liečby a po zmene dávkovania. Pacienti (a osoby starajúce sa o pacientov) majú byť poučení o potrebe sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok na samovraždu alebo neobvyklých zmien správania a o tom, aby v prípade takýchto príznakov okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, pacienti s veľkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy sa pozorovalo zvýšené riziko príznakov súvisiacich so samovraždou u mladých pacientov (mladších ako 25 rokov), ktorí boli liečení kvetiapínom v provnaní s placebom (3,0 % vs. 0 %).


Extrapyramídové príznaky

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bolo u dospelých podanie kvetiapínu spojené so zvýšením incidencie extrapyramídových symptómov (EPS) v porovnaní s pacientmi s depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy, ktorým bolo podané placebo (pozri časť 4.8 a 5.1).

Použitie kvetiapínu bolo spojené s rozvojom akatízie, charakterizovaným subjektívne nepríjemným aleborušivýmnepokojom apotrebou častosa pohybovaťspojenou sneschopnosťouzostať sedieťalebo stáť.Toto sa najpravdepodobnejšie môže vyskytnúť počas niekoľkých prvýchtýždňovliečby. Upacientov stýmito príznakmi môžemať zvyšovanie dávky negatívny dopad.


Tardívna dyskinéza

Ak sa objavia príznaky tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť zníženie dávky alebo prerušenie liečby Kventiaxom. Príznaky tardívnej dyskinézy sa môžu po prerušení liečby zhoršiť alebo sa môžu objaviť (pozri časť 4.8).


Somnolencia a závrat

Liečba kvetiapínom je spojená so somnolenciou a podobnými syptómami ako je sedácia (pozri časť 4.8). V klinickom skúšaní sa počas liečby pacientov s bipolárnou depresiou začiatok účinku prejavil počas prvých 3 dní liečby a bol prevažne miernej až stredne silnej intenzity. Pacienti s bipolárnou depresiou so skúsenosťou somnolencie ťažkej intenzity môžu častejšie vyžadovať kontakt minimálne počas 2 týždňov od začiatku somnolencie alebo pokiaľ sa symptómy nezlepšia a pokiaľ je potrebné zvážiť ukončenie liečby.

Liečba kvetiapínom súvisí s ortostatickou hypotenziou a s ňou spojeným závratom (pozri časť 4.8), čo sa rovnako ako somnolencia prejavuje v začiatočnom štádiu liečby s titráciou dávky. Týmto sa môže zvyšovať výskyt náhodných zranení (pádov), najmä u starších pacientov. Z tohto dôvodu sa má pacientom odporúčať zvýšená opatrnosť, kým si na možné účinky liečby zvyknú.


Kardiovaskulárne ochorenie

Kvetiapín sa má podávať s opatrnosťou pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením alebo s inými stavmi, ktoré predisponujú k vzniku hypotenzie.

Kvetiapín môže, najmä pri úvodnom zvyšovaní dávok, vyvolať ortostatickú hypotenziu a preto, ak dôjde k takémuto stavu, má sa zvážiť redukcia dávky alebo postupnejšia titrácia dávky. U pacientov s prebiehajúcim kardiovaskulárnym ochorením sa má zvážiť režim pomalšej titrácie dávky.


Záchvaty

V kontrolovaných klinických skúšaniach sa nezistil rozdiel v incidencii záchvatov medzi pacientmi liečenými kvetiapínom alebo placebom. Nie sú dostupné údaje o incidencii záchvatov u pacientov so záchvatmi v anamnéze. Tak ako u iných antipsychotík, odporúča sa venovať pozornosť pacientom so záchvatmi v anamnéze (pozri časť 4.8).


Malígny neuroleptický syndróm

Malígny neuroleptický syndróm sa spája s antipsychotickou liečbou, vrátane kvetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenený mentálny stav, svalovú rigiditu, autonómnu nestabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy.

V takýchto prípadoch sa má liečba kvetiapínom prerušiť a má sa podať vhodná liečba.


Ťažká neutropénia

V klinických skúšaniach s kvetiapínom bol v menej častých prípadoch hlásený výskyt ťažkej neutropénie (<0,5 x 109/l). Väčšina prípadov ťažkej neutropénie sa vyskytla počas prvých dvoch mesiacov od začiatku liečby kvetiapínom. Súvislosť s dávkou lieku nebola potvrdená. Na základe postmarketingových skúseností sa leukopénia a/alebo neutropénia po ukončení liečby kvetiapínom upravila.

Možnými rizikovými faktormi pre vznik neutropénie sú: preexistujúci nízky počet bielych krviniek a neutropénia vyvolaná liekmi v anamnéze. Liečba kvetiapínom sa má prerušiť u pacientov s počtom neutrofilov <1,0 x 109/l. U týchto pacientov je treba sledovať príznaky infekcie a pravidelne kontrolovať počet neutrofilov (až kým nepresiahnu hodnotu 1,5 x 109/l) (pozri časť 5.1).


Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.


Súčasné užívanie kvetiapínu a silných induktorov pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín alebo fenytoín, môže značne znížiť plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže mať vplyv na účinnosť liečby kvetiapínom.

Liečba kvetiapínom u pacientov užívajúcich induktory pečeňových enzýmov sa má začať až potom, ako lekár zváži úžitok liečby kvetiapínom v porovnaní s rizikom prerušenia liečby induktormi pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v užívaní induktorov bola postupná, ak je to potrebné, induktory pečeňových enzýmov sa nahradia liekmi neindukujúcimi pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).


Hmotnosť

U pacientov, liečených kvetiapínom, bol hlásený nárast hmostnosti. Títo pacienti sa majú klinicky sledovať a majú sa usmerňovať v súlade so zaužívanými postupmi pre antipsychotickú liečbu (pozri časť 4.8 a 5.1).


Hyperglykémia

Zriedkavo bola zaznamenaná hypergykémia a/alebo rozvoj alebo zhoršenie diabetu, občas spojeného s ketoacidózou alebo kómou, vrátane fatálnych prípadov (pozri časť 4.8). V niektorých prípadoch môže byť zvýšenie telesnej hmotnosti, zaznamené v predchádzajúcom období, predispozičným faktorom. Odporúča sa primerané klinické sledovanie v súlade so zaužívanými postupmi pre antipsychotickú liečbu. Pacienti liečení akýmkoľvek antipsychotikom, vrátane kvetiapínu, sa majú sledovať kvôli príznakom a prejavom hyperglykémie (ako sú polydipsia, polyúria, polyfágia a slabosť) a pacienti s diabetes mellitus alebo rizikovými faktormi pre diabetes mellitus sa majú pravidelne monitorovať kvôli možnému zhoršeniu kontroly glukózy. Hmotnosť sa má kontrolovať pravidelne.


Lipidy

V klinických skúšaniach s kvetiapínom sa pozorovalo zvýšenie hladín triglyceridov LDL a celkového cholesterolu a zníženie HDL cholesterolu (pozri časť 4.8). Zmeny hladín lipidov sa majú klinicky primerane zvládnuť.


Metabolické riziko

Vzhľadom na zaznamenané zmeny hmotnosti, hladiny glukózy (pozri hyperglykémia) a lipidov v krvi v klinických skúšaniach, môže u jednotlivých pacientov (vrátane tých s normálnymi východiskovými hodnotami) dojsť k zhoršeniu ich profilu metabolického rizika, ktorý sa má klinicky primerane zvládnuť (pozri tiež časť 4.8).


Predĺženie QT intervalu

Z výsledkov klinických skúšaní a z používania v súlade s SPC (Súhrnom charakteristických vlastností lieku) vyplýva, že kvetiapín nie je spojený s pretrvávajúcim predĺžením absolútneho QT intervalu.V post-marketingovom období bolo pozorované predĺženie QT intervalu pri terapeutických dávkach (pozri časť 4.8) a po predávkovaní (pozri časť 4.9). Tak ako pri iných antipsychotikách, pri predpísaní Kventiaxu je potrebná opatrnosť, keď sa predpisuje pacientom s kardiovaskulárnym ochorením alebo s predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze. Taktiež je potrebná opatrnosť, keď sa kvetiapín užíva spoločne s liekmi, o ktorých je známe, že môžu predĺžiť QT interval alebo pri súbežnom podávaní s neuroleptikami, predovšetkým u starších pacientov, u pacientov s kongenitálnym dlhým QT intervalom, ako aj pri kongestívnom zlyhaní srdca, srdcovej hypertrofii, hypokaliémii alebo hypomagneziémii (pozri časť 4.5).


Prerušenie liečby

Po náhlom prerušení liečby kvetiapínom boli popísané akútne symptómy z prerušenia liečby, ako sú insomnia,nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, závrat a podráždenosť. Preto sa odporúča postupné znižovanie dávok lieku, ktoré má trvať najmenej jeden až dva týždne (pozri časť 4.8).


Starší pacienti s psychózami súvisiacimi s demenciou

Kvetiapín nie je vhodný na liečbu psychózy súvisiacej s demenciou.


V randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách bol u populácie s demenciou, v súvislosti s atypickými antipsychotikami, pozorovaný približne 3-násobný nárast rizika cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani pri iných antipsychotikách alebo iných populáciách pacientov. Kvetiapín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu.


Pri meta-analýzach atypických antipsychotických liekov bolo hlásené, že v porovnaní s placebom je u starších pacientov s psychózami súvisiacimi s demenciou zvýšené riziko úmrtia.

Avšak v dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných štúdiách s kvetiapínom v rovnakej populácii pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; rozmedzie: 56‑99 rokov) bola incidencia mortality u pacientov liečených kvetiapínom 5,5 % v porovnaní s 3,2 % v skupine kontrolovanej placebom. Množstvo pacientov, ktorí počas tejto štúdie zomreli z rôzneho dôvodu, zodpovedalo očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nepreukázali kauzálnu súvislosť medzi kvetiapínom a úmrtím starších pacientov s demenciou.


Dysfágia

V súvislosti s užívaním kvetiapínu bola hlásená dysfágia (pozri časť 4.8). U pacientov s rizikom aspiračnej pneumónie sa má používať kvetiapín s opatrnosťou.


Venózna trombembólia (VTE)

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby s kvetiapínom a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Pankreatitída

Pankreatitída bola hlásená počas klinických štúdií a z postmarketingových skúseností.Veľa pacientov z postmarketingových hlásení, pričom nie všetky prípady boli spojené s rizikovým faktorom, malo príznaky, o ktorých je známe, že súvisia s pankreatitídou, ako súzvýšenie triglyceridov(pozri časť 4.4), žlčovékamenea konzumácia alkoholu.


Dodatočná informácia

Údaje o kvetiapíne v kombinácii s divalproexom alebo lítiom na liečbu stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje poukazujú na aditívny účinok v treťom týždni.


Laktóza

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vzhľadom k primárnym účinkom kvetiapínu na centrálny nervový systém sa má kvetiapín používať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a s alkoholom.


Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je enzým, ktorý sa primárne podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, kvetiapín (dávkovanie po 25 mg) súčasne podávaný s ketokonazolom (CYP 3A4 inhibítora) spôsobil 5 ‑ 8-násobné zvýšenie AUC kvetiapínu. Na základe toho je súčasné podávanie kvetiapínu a silných inhibítorov CYP 3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča užívať kvetiapín spolu s grapefruitovou šťavou.


V klinických skúškach zameraných na sledovanie farmakokinetiky, v ktorých sa podávali opakované dávky kvetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne zvýšil klírens kvetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú expozíciu kvetiapínu (stanovované pomocou AUC) priemerne na 13 % expozície pri podávaní kvetiapínu samostatne, hoci u niektorých pacientov sa pozorovalo ešte väčšie zníženie. V dôsledku tejto interakcie sa môžu objaviť nižšie plazmatické koncentrácie kvetiapínu, čo môže ovplyvniť účinnosť liečby kvetiapínom. Súčasné podávanie kvetiapínu a fenytoínu (iný induktor mikrozomálnych enzýmov) zapríčinilo výrazné zvýšenie klírensu kvetiapínu o približne 450 %. Pacientom, ktorí užívajú induktory pečeňových enzýmov, sa má začať podávať kvetiapín iba v tom prípade, ak lekár zváži, že prínos liečby kvetiapínom prevýši riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom pečeňových enzýmov bola postupná, a ak je to potrebné, induktory pečeňových enzýmov sa majú vymeniť za neindukujúci liek (napr. valproát sodný) (pozri tiež časť 4.4).


Pri súčasnom podávaní kvetiapínu a antidepresív, imipramínu (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínu (známy inhibítor CYP3A4, CYP2D6), nebola farmakokinetika kvetiapínu významne ovplyvnená.


Farmakokinetika kvetiapínu nebola významne ovplyvnená súčasným podávaním antipsychotík, risperidónu alebo haloperidolu. Súčasné podávanie kvetiapínu a tioridazínu spôsobuje zvýšenie klírensu kvetiapínu približne o 70 %.


Farmakokinetika kvetiapínu nebola ovplyvnená pri súčasnom podávaní cimetidínu.


Farmakokinetika lítia nebola ovplyvnená, keď sa súčasne podával kvetiapín.


Farmakokinetiky valproátu sodného a kvetiapínu sa pri súčasnom podaní neovplyvnili v klinicky významnej miere. Retrospektívnaštúdia u detía dospievajúcich, ktorí užívalivalproát, kvetiapín alebooboje, ukázalavyššiu incidenciuleukopénie aneutropéniev skupine s kombinovanou liečbouoproti skupine s monoterapiou.


Formálne interakčné štúdie s bežne podávanými liekmi ovplyvňujúcimi kardiovaskulárny systém sa nevykonali.


Pri súčasnom užívaní kvetiapínu a liekov, o ktorých je známe, že môžu narušiť rovnováhu elektrolytov alebo predĺžiť QT interval je potrebná opatrnosť.


U pacientov, ktorí užívali kvetiapín, sa vyskytli v enzýmom značených imunologických testoch na metadón a tricyklické antidepresíva hlásenia o falošnej pozitivite. Odporúča sa potvrdiť otázne výsledkyimunologického skríningu vhodnou chromatografickou technikou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť a účinnosť kvetiapínu u ľudí počas tehotenstva sa zatiaľ nezisťovala. V skúškach na zvieratách sa doteraz nezistili škodlivé účinky. Možné účinky na zrak plodu sa však neskúmali. Kvetiapín sa preto môže počas tehotenstva užívať len v tom prípade, keď úžitok liečby prevýši možné riziká. U novorodencov matiek, ktoré počas tehotenstva užívali kvetiapín sa pozorovali symptómy z prerušenia.


U novorodencov, ktorí boli počas tretieho trimestra gravidity vystavení antipsychotikám (vrátane Kventiaxu), hrozí po pôrode výskyt nežiaducich účinkov zahŕňajúcich extrapyramídové symptómy a/alebo symptómy z prerušenia liečby, ktoré sa môžu líšiť závažnosťou a dĺžkou pretrvávania. Hlásené boli agitovanosť, hypertónia, hypotónia, tras, somnolencia, respiračná tieseň alebo poruchy kŕmenia. Novorodenci majú byť preto starostlivo monitorovaní.


Laktácia

Boli publikované hlásenia o tom, že kvetiapín preniká do materského mlieka, stupeň exkrécie však nie je konzistentný. Preto je potrebné upozorniť dojčiace ženy, aby sa vyhli dojčeniu počas užívania kvetiapínu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Kventiax má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Vzhľadom na jeho primárne účinky na centrálny nervový systém môže mať kvetiapín vplyv na činnosti, ktoré si vyžadujú mentálnu ostražitosť. Preto sa majú pacienti upozorniť, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, kým nevedia aká je ich individuálna reakcia na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami (ADRs) pri liečbe kvetiapínom sú somnolencia, závrat, sucho v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.


Tak ako pri iných antipsychotikách, užívanie kvetiapínu bolo spojené s nárastom hmotnosti, synkopou, malígnym neuroleptickým syndrómom, leukopéniou, neutropéniou a periférnym edémom.


Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov

Výskyt nežiaducich reakcií spojených s užívaním kvetiapínuje uvedený v tabuľke vo formáte odporúčanom „Council for International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS III Working Group; 1995).


Na základe frekvencie výskytu delíme nežiaduce účinky nasledovne: veľmi časté (>1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných zdrojov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:

zníženie hemoglobínu23

Časté:

leukopénia1,29, zníženie počtu neutrofilov, zvýšenie eozinofilov28

Menej časté:

trombocytopénia, anémia, zníženie počtu trombocytov14

Zriedkavé

agranulocytóza27

Neznáme:

neutropénia1

Poruchy imunitného system

Menej časté:

hypersenzitivita (vrátane kožných alergických reakcií)

Veľmi zriedkavé:

anafylaktická reakcia6

Poruchy endokrinného system

Časté:

hyperprolactinémia16, zníženie celkového T425, zníženie voľného T425, zníženie totálneho T325, zvýšenie TSH25

Menej časté:

zníženie voľného T325, hypotyroidizmus22

Veľmi zriedkavé:

neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

zvýšenie hladín sérových triglyceridov11,31, zvýšenie celkového cholesterolu (predovšetkým LDL cholesterolu)12,31, zníženie HDL cholesterolu18,31, zvýšenie hmotnosti9,31.

Časté:

zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hladín glukózy až po hyperglykemické hladiny7,31

Menej časté:

hyponatrémia20, diabetes mellitus1,5,6

Zriedkavé:

metabolický syndróm30

Psychické poruchy

Časté:

abnormálne sny a nočné mory, samovražedné myšlienky a samovražedné správanie21

Zriedkavé:

somnambulizmus a s tým súvisiace reakcie, ako sú rozprávanie zo spánku a poruchy príjmu potravy súvisiace so spánkom

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

závrat4,17, bolesť hlavy, somnolencia2,17.

Časté:

synkopa4,17, extrapyramídoné symptómy1,22, dyzartria

Menej časté:

záchvaty1, syndróm nepokojných nôh, tardívna dyskinéza1,6

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

tachykardia4, palpitácie24

Menej časté:

predĺženie QT intervalu1,13,19, bradykardiaxx

Poruchy oka

Časté:

rozmazané videnie

Poruchy ciev

Časté:

ortostatická hypotenzia4,17

Zriedkavé:

venózna tromboembólia1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

rinitída, dyspnoea24

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

sucho v ústach

Časté:

dyspepsia, zápcha, vracanie26

Menej časté:

dysfágia8

Zriedkavé:

pankreatitída1

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

zvýšenie hladín sérových transamináz alanín aminotransferázy (ALT, AST)3, zvýšenie hladín gama-GT3.

Zriedkavé:

žltačka6, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

angioedém6, Stevens-Johnsonov syndróm6

Neznáme:

toxická epidermálna nekrolýza, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:

rabdomyolýza

Stavy v gravidite, šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme:

príznaky z prerušenia liečby u novorodenca32

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

sexuálna dysfunkcia

Zriedkavé:

priapizmus, galaktorea, opuch prsníkov, menštruačné poruchy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

symptómy z prerušenia liečby (abstinenčné príznaky)1,10

Časté:

mierna asténia, periférny edém, podráždenosť, pyrexia

Zriedkavé:

malígny neuroleptický syndróm1, hypotermia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé:

zvýšenie hladiny kreatínfosfokinázy v krvi15


(1) Pozri časť 4.4.

(2) Zvyčajne sa počas prvých dvoch týždňov liečby môže vyskytnúť ospalosť, ktorá pokračovaním liečby ustúpi.

(3) U niektorých pacientov užívajúcich kvetiapín dochádzalo k asymptomatickému zvýšeniu (z normálnych hodnôt až do >3xULN v ktoromkoľvek čase) sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltransferázy. Zvýšené hodnoty sa pri pokračujúcej liečbe obyčajne vrátili k normálu.

(4) Kvetiapín môže, rovnako ako iné antipsychotiká s blokádou alfa-1-adrenergných receptorov, vyvolať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä v období úvodnej titrácie dávky (pozri časť 4.4).

(5) Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená exacerbácia preexistujúceho diabetu.

(6) Výpočet frekvencie pre tieto nežiaduce účinky bol robený len z postmarketingového sledovania kvetiapínu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním.

(7) Hladina glukózy v krvi nalačno ≥126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/l) alebo ≥200 mg/dl (≥ 11.1 mmol/l)po jedle minimálne v jednom prípade.

(8) Zvýšený výskyt dysfágie pri užívaní kvetiapínu v porovnaní s placebom bol pozorovaný len v klinických skúšaniach zameraných na bipolárnu depresiu.

(9) Založené na >7 % zvýšení hmotnosti zo základnej hodnoty. Vyskytuje sa najmä počas prvých týždňov liečby.

(10) V krátkodobých, placebom kontrolovaných, monoterapeutických klinických skúšaniach zameraných na zhodnotenie symptómov súvisiacich s vysadením lieku boli zaznamenané nasledovné symptómy: insomnia, nauzea, bolesť hlavy, hnačka, vracania, závrat a podráždenosť. Incidencia týchto reakcií sa po jednom týždni po vysadení výrazne znížila.

(11) Triglyceridy ≥200 mg/dl (2,258 mmol/l) (pacienti ≥18 rokov) alebo ≥150 mg/dl (≥1,694 mmol/l) (pacienti <18 rokov), zaznamenané minimálne raz.

(12) Cholesterol ≥240 mg/dl (6,2064 mmol/l) ) (pacienti ≥18 rokov) alebo ≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l) (pacienti <18 rokov), zaznamenaný minimálne raz. Zvýšený LDL cholesterol ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l) bol pozorovaný veľmi často. Priemená zmena u pacientov, ktorým sa LDL cholesterol zvýšil bola 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

(13) Pozri text nižšie.

(14) Trombocyty ≤100 x 109/l zaznamenané minimálne raz.

(15) Založené na hlásení nežiaducich účinkov z klinických skúšaní zvýšenia kreatínfosfokinázy v krvi nesúvisiacej s neuroleptickým malígnym syndrómom.

(16) Hladiny prolaktínu (pacienti >18 rokov): >20 g/l, (>869,56 pmol/l), muži: >30 g/l (>1304,34 pmol/l), ženy: kedykoľvek.

(17) Môže spôsobiť pád.

(18) HDL cholesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) muži; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) ženy, kedykoľvek.

(19) Incidencia u pacientov, ktorým sa zmenil QT interval z <450 msec na ≥450 msec s nárastom ≥30 msec. V pacebom kontrolovaných skúšaniach s kvetiapínom bola priemerná incidencia u pacientov, u ktorých bola zmena klinicky významná, rovnaká u kvetiapínu aj placeba.

(20) Posun z >132 mmol/l na 132 mmol/l v najmenej jednom prípade.

(21) Počas liečby kvetiapínom a krátko po jej ukončení boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časti 4.4 a 5.1).

(22) Pozri časť 5.1.

(23) Zníženie hemoglobínu na ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) muži, ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) ženy sa najmenej v jednom prípade vyskytlo u 11% pacientov liečených kvetiapínom zo všetkých skúšaní, vrátane predĺženia po odslepení. U týchto pacientov bolo priemerné maximálne zníženie hladín hemoglobínu 1,50 g/dl.

(24) Tieto hlásenia sa často objavovali v spojení s tachykardiou, závratom, ortostatickou hypotenziou a/alebo súčasne prebiehajúcim ochorením srdca/dýchacích ciest.

(25) Založené na zmene z normálnych hodnôt na potenciálne klinicky závažné hodnoty kedykoľvek vo všetkých skúšaniach. Zmena celkového T4, voľného T4, celkového T3a voľného T3 sú definované ako <0,8xLLN (pmol/l) a zmena TSH je >5 mIU/l kedykoľvek.

(26) Založené na zvýšenom výskyte vracania u starších pacientov (≥65 rokov veku).

(27) Posun v počte neutrofilov z východiskovej hodnoty ≥1,5x109 buniek/l na <0,5x109 buniek/l kedykoľvek počas liečby.

(28) Založené na zmene z normálnych hodnôt na potenciálne klinicky závažné hodnoty kedykoľvek vo všetkých skúšaniach. Zmeny v počte eozinofilov sú definované ako >1x109 buniek/l kedykoľvek.

(29) Založené na posune z normálnej východiskovej k potenciálne klinicky významnej hodnote kedykoľvek vo všetkých skúškach. Posun v počte bielých krviniek (white blood cells WBC) je definovaný ako ≤3x109 buniek/l kedykoľvek.

(30) Založené na hlásení nežiaducich účinkov metabolického syndrómu zo všetkých klinických skúšaniach s kvetiapínom.

(31) U niektorých pacientov sa v klinických skúšaniach pozorovalo zhoršenie viac ako jedného z metabolických faktorov, ako sú telesná hmotnosť, hladina glukózy a lipidov vkrvi (pozri časť 4.4).

(32) Pozri časť 4.6.

(XX) Môže sa objaviť na začiatku alebo tesne po začatí liečby a môže byť spojená s hypotenziou a/alebo synkopou. Frekvencia je stanovená na základe hlásení nežiaduceho účinku bradykardie a súvisiacich udalostí vo všetkých klinických skúšaniach s kvetiapínom.


Pri užívaní neuroleptík boli zaznamenané prípady predĺženia QT intervalu, komorovej arytmie, náhleho nevysvetliteľného úmrtia, zastavenia činnosti srdca a „torsades de pointes“ a sú pre túto skupinu liečiv spoločné.


Deti a dospievajúci (od 10 do 17 rokov)

Pri deťoch a dospievajúcich treba rátať s rovnakými nežiaducimi reakciami ako pri dospelých. Nasledujúce údaje zahŕňajú nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytujú s vyššou frekvenciou vo vekovej kategórii deti a dospievajúci (10‑17 rokov) v porovnaní s dospelou populáciou alebo sa v dospelej populácii nezistili.


Na základe frekvencie výskytu delíme nežiaduce účinky nasledovne: veľmi časté (>1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných zdrojov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

zvýšená chuť do jedla

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:

zvýšenie hladín prolaktínu1, zvýšenie krvného tlaku2

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

extrapyramídoné symptómy3

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

podráždenosť4


(1) Hladiny prolaktínu (pacienti <18 rokov): >20 g/l (>869,56 pmol/l) muži; >26 g/l (>1130,428 pmol/l) ženy, kedykoľvek. Menej ako 1 % pacientov malo zvýšenú hladinu prolaktínu >100 g/l.

(2) Založené na zmenách nad klinicky významné rozmedzia (prevzaté z kritérií National Institutes of Health) alebo nárast >20 mmHg u systolického alebo >10 mmHg u diastolicého krvného tlaku zaznamenané kedykoľvek v dvoch krátkodobých (3‑6 týždňových) placebom kontrolovaných skúšaniach u detí a dospievajúcich.

(3) Pozri časť 5.1

(4) Poznámka: Frekvencia je porovnateľná s frekvenciou zaznamenanou u dospelých, ale podráždenosť môže byť u detí a dospievajúcich spojená s inými klinickými dôsledkami v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Zaznamenané príznaky a prejavy vo všeobecnosti vyplývajú zo zosilnenia známych farmakologických účinkov kvetiapínu, napr. ospanlivosť, sedácia, tachykardia a hypotenzia.


V klinickom skúšaní bol pri akútnom predávkovaní liekom v dávke 13,6 g hlásený prípad úmrtia a v postmarketingovom používaní pri dávkach 6 g kvetiapínu samotného. Boli však hlásené aj prípady prežitia akútneho predávkovania kvetiapínom v dávke až do 30 gramov. Zpostmarketingového obdobia boli hlásené predávkovania samotným kvetiapínom, ktoré viedli k smrti alebo kóme.

Okrem toho boli po predávkovaní kvetiapínom samotným hlásené nasledovné prípady: predĺženie QT intervalu, záchvaty, status epilepticus, rabdomyolýza, útlm dýchania, retencia moču, zmätenosť, delírium a/alebo agitovanosť.


U pacientov s preexistujúcim ťažkým kardiovaskulárnym ochorením môže byť zvýšené riziko účinkov predávkovania. (pozri časť 4.4 Kardiovaskulárne ochorenie).


Liečba predávkovania

Ku kvetiapínu nie je špecifické antidotum. V prípade závažných príznakov, treba zvažovať aj požitie viacerých druhov liekov a odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržiavania priechodných dýchacích ciest, dostatočného okysličenia a ventilácie a podpory kardiovaskulárneho systému. Zatiaľ čo možnosť zabránenia absorpcie lieku po predávkovaní sa nepreverovala, môže sa v prípadoch závažného predávkovania indikovať gastrická laváž a ak je to možné, má sa uskutočniť do jednej hodiny po požití lieku. Má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.


V prípade predávkovania kvetiapínom sa má refraktérna hypotenzia náležite liečiť, napr. podaním intravenóznych roztokov a/alebo sympatomimetických liekov. Keďže kvetiapín spôsobuje alfa-blokádu, je potrebné sa vyhnúť podaniu epinefrínu a dopamínu, ktorých beta-stimulácia môže zhoršiť hypotenziu.


Až do uzdravenia pacienta sa má jeho zdravotný stav podrobne sledovať a monitorovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká; ATC kód: N05AH04.


Mechanizmus účinku:

Kvetiapín je atypické antipsychotikum. Kvetiapín a aktívny plazmatický metabolit, norkvetiapínreagujú so širokým radom neurotransmiterových receptorov. Kvetiapín a norkvetiapín majú afinitu k serotonínovým (5-HT2) a k dopamínovým D1- a D2-receptorom v mozgu. Zdá sa, že u kvetiapínu, v porovnaní s typickými antipsychotikami, prispieva kombinácia receptorového antagonizmu s vyššou selektivitou pre 5HT2oproti D2ku klinickým antipsychotickým účinkom a nízkemu potenciálu k vyvolaniu extrapyramídových účinkov(EPS). Norkvetiapín má navyše vysokú afinitu k prenášaču pre noradrenalín (norepinephrine transporter; NET). Kvetiapín a norkvetiapín majú tiež vysokú afinitu k histamínovým a adrenergným α1-receptorom a nízku afinitu k adrenergným α2-receptorom a serotonínovým 5HT1Areceptorom. Kvetiapín nevykazuje afinitu k cholinergným muskarínovým, ani benzodiazepínovým receptorom.


Farmakodynamické účinky:

Kvetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického účinku, akými sú napr. testy na podmienené obranné reflexy. Potláča tiež účinky dopamínových agonistov, čo sa dokázalo na základe behaviorálnych ako aj elektrofyziologických meraní a zvyšuje koncentráciu metabolitov dopamínu, čo je neurochemický index blokády D2-receptorov.


V predklinických testoch určených na vyvolania extrapyramídového syndrómu sa kvetiapín nepodobá typickým antipsychotikám, má atypický profil. Pri dlhodobom podávaní kvetiapínu nevzniká hypersenzitivita dopamínových D2-receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2receptory dochádza len k slabej katalepsii. Kvetiapín má pri dlhodobom podávaní selektívny účinok na limbický systém, pretože blokuje depolarizáciu mezolimbických neurónov, nepôsobí však na nigrostriatálne dopaminergné neuróny. Pri akútnom a chronickom podávaní opiciam rodu Cebus, po predchádzajúcej senzibilizácii haloperidolom alebo bez neho, vykazuje kvetiapín minimálnu tendenciu k vyvolaniu dystonických reakcií (pozri časť 4.8).


Klinická účinnosť:


Schizofrénia

V troch klinických skúšaniach kontrolovaných placebom, v ktorých sa pacientom so schizofréniou podávali rôzne dávky kvetiapínu, sa nezistili rozdiely v incidencii EPS medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali kvetiapín a placebo alebo súbežne užívali anticholinergiká. Výsledky placebom kontrolovaných skúšok s fixnými dávkami kvetiapínu v rozmedzí od 75 do 750 mg/deň nepreukázali zvýšenie incidencie EPS alebo spotreby súbežne podávaných anticholinergík. Dlhodobá účinnosť kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním v prevencii schizofrenických relapsov sa v zaslepených klinických skúšaniach neoverovala. V otvorených skúšaniach s pacientmi so schizofréniou bol kvetiapín účinný v pretrvávaní klinického zlepšovania pri pokračujúcej liečbe u pacientov, u ktorých sa zlepšenie prejavilo na začiatku liečby, čo svedčí o dlhodobom terapeutickom účinku kvetiapínu.


Bipolárna porucha

V štyroch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, v ktorých sa hodnotil účinok kvetiapínu na liečbu mierne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v dávkach až do 800 mg denne (dve ako monoterapia a dve ako prídavná terapia k lítiu alebo divalproexu) sa nezistil rozdiel v incidencii EPS a v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi kvetiapínom a skupinami pacientov, ktorí dostávali placebo.


V dvoch klinických skúšaniach sa ukázalo, že kvetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo v liečbe stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód, čo sa týka znižovania manických príznakov po 3 a 12 týždňoch liečby. Nie sú k dispozícii údaje z dlhodobého sledovania účinnosti kvetiapínu pri predchádzaní ďalším manickým alebo depresívnym epizódam. Údaje o súčasnom užívaní kvetiapínu a divalproexu alebo lítia počas 3- alebo 6-týždňovej liečby pri akútnych stredne ťažkých až ťažkých formách manických epizód sú obmedzené; zistilo sa však že kombinovaná liečba sa dobre znášala. Výsledky preukázali aditívny účinok v 3. týždni liečby. Druhé klinické skúšanie nepreukázalo aditívny účinok v 6. týždni liečby.


Priemerná dávka kvetiapínu u pacientov odpovedajúcich na liečbu bola v poslednom týždni liečby 600 mg a približne 85 % respondérov dostávalo dávku v rozmedzí 400‑800 mg denne.


V 4 klinických skúšaniach trvajúcich 8 týždňov u pacientov s mierne ťažkými až ťažkými depresívnymi epizódami v rámci bipolárnej poruchy I alebo bipolárnej poruchy II bol kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 mg a 600 mg signifikantne účinnejší v porovnaní so skupinou pacientov liečenou placebom v rámci merateľných výsledkov: priemerné zlepšenie skóre MADRS pre odpoveď definovanú ako najmenej 50 % zlepšenie celkového skóre MADRS zo základnej hodnoty. Nezistil sa rozdiel v rozsahu účinku medzi pacientmi užívajúcimi 300 mg kvetiapínu s okamžitým uvoľňovaním a tými, ktorí boli liečení dávkou 600 mg.


V pokračujúcej fáze týchto 2 skúšaní sa zistilo, že dlhodobá liečba pacientov odpovedajúcich na kvetiapín s okamžitým uvoľňovaním v dávke 300 alebo 600 mg bola efektívnejšia v porovnaní s liečbou placebom s ohľadom na depresívne symptómy, ale bez ohľadu na manické symptómy.


V dvoch klinických skúšaniach zameraných na prevenciu recidívy sa porovnávala účinnosť kvetiapínu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanýmiepizódami kombinácia s kvetiapínom preukázala lepšiu účinnosť ako monoterapia stabilizátormi nálady čo sa týka predĺženia času do návratu ochorenia ktorejkoľvek z porúch nálady (manickej, zmiešanej alebo depresívnej). Kvetiapín sa podával 2-krát denne v celkovej dávke 400 mg až 800 mg denne v kombinácii s lítiom alebo valproátom.


V jednom dlhodobom klinickom skúšaní (viac ako 2 roky liečby), zameranom na hodnotenie prevencie rekurencie u pacientov s manickými, depresívnymi alebo zmiešanými epizódami, sa preukázal lepší účinok kvetiapínu, na predĺženie času do rekurencie ktorejkoľvek z náladových epizód (manickej, zmiešanej alebo depresívnej) u pacientov s bipolárnou poruchou typu I, v porovnaní s placebom. Počet pacientov s náladovými epozódami bol 91 (22,5 %) v skupine s kvetiapínom, 208 (51,5 %) v placebom kontrolovanej skupine a 95 (26,1 %) v skupine liečenej lítiom. U pacientov, ktorí odpovedali na kvetiapín, pri porovnaní pokračujúcej liečby kvetiapínom so zmenou na liečbu lítiom, výsledky ukázali, že zmena na liečbu lítiom nesúvisí so zvýšením času do rekurencie náladových epizód.


Klinické skúšania preukázali, že kvetiapín je účinný pri schizofrénii a mánii, keď sa podáva dvakrát denne, hoci je farmakokinetický polčas kvetiapínu približne 7 hodín. Toto podporili aj výsledky skúšok pozitrónovej emisnej tomografie (PET), ktoré ukázali, že účinok kvetiapínu na 5HT2- a D2- receptory pretrváva 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg/deň sa nevyhodnocovali.


Klinická bezpečnosť

V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach týkajúcich sa schizofrénie a bipolárnej mánie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov podobný ako u placeba (schizofrénia: 7,8 % pri kvetiapíne a 8,0 % pri placebe; bipolárna mánia: 11,2 % pri kvetiapíne a 11, 4 % pri placebe). Vyšší výskyt extrapyramídových symptómov sa pozoroval u pacientov liečených kvetiapínom v porovnaní s tými, ktorí sa liečili placebom v krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s veľkou depresívnou poruchou a s bipolárnou depresiou. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšanich bipolárnej depresie bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 8,9 % pri kvetiapíne a 3,8 % pri placebe. V krátkodobých placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s monoterapiou týkajúcich sa veľkej depresívnej poruchy bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 5,4 % pri kvetiapíne XR a 3,2 % pri placebe. V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní s monoterapiou u starších pacientov s veľkou depresívnou poruchou bol združený výskyt extrapyramídových príznakov 9,0 % pri kvetiapíne XR a 2,3 % pri placebe. V prípade bipolárnej depresie a rovnako v prípade veľkej depresívnej poruchy výskyt jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízie, extrapyramídovej poruchy, tremoru, dyskinézie, dystónie, nepokoja, nedobrovoľných svalových kontrakcií a svalovej rigidity) v žiadnej zo skupín liečby nepresahoval 4 % .


V krátkodobom placebom kontrolovanom skúšaní, fixná dávka (50 mg/deň až 800 mg/deň) (v rozpätí od 3 do 8 týždňov), bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti u pacientov liečených kvetiapínom v rozmedzí od 0,8 kg pri 50 mg dennej dávke až 1,4 kg pri 600 mg dennej dávke (s nižším prírastkom pri 800 mg dennej dávke), v porovnaní s 0,2 kg u pacientov užívajúcich placebo. Percento pacientov liečených kvetiapínom, ktorí získali ≥7 % prírastku telesnej hmotnosti, bol v rozmedzí od 5,3 % pri 50 mg dennej dávke až 15,5 % pri 400 mg dennej dávke (s nižším prírastkom pri 600 a 800 mg dennej dávke) oproti 3,7 % pacientov užívajúcich placebo.


Dlhodobejšie štúdie prevencie relapsu mali otvorenú liečbu (od 4 do 36 týždňov), počas ktorej boli pacienti liečení kvetiapínom, nasledované randomizovaním ukončeného obdobia, počas ktorého boli pacienti randomizovaní do skupín kvetiapínu alebo placeba. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny kvetiapínu, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,56 kg do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok hmotnosti 3,22 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe. U pacientov, ktorí boli randomizovaní do skupiny placeba, bol priemerný prírastok telesnej hmotnosti počas otvorenej liečby 2,39 kg do 48. týždňa v randomizovanom období bol priemerný prírastok váhy 0,89 kg v porovnaní so základnou hodnotou v otvorenej liečbe.


V klinických skúšaniach kontrolovaných placebom u starších pacientov so psychózou súvisiacou s demenciou nebol výskyt cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí/100 pacientorokov u pacientov liečených kvetiapínom vyšší ako u pacientov dostávajúcich placebo.


Vo všetkých krátkodobých placebom kontrolovaných monoterapeutických klinických skúšaniach u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥1,5x109/l bola incidencia minimálne jedného prípadu počtu neutrofilov <1,5x109/l u pacientov liečených kvetiapínom 1,9 % v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo 1,3 %. Incidencia na >0,5 ‑ <1,0x109/l bola rovnaká (0,2 %) u pacientov liečených kvetiapínom ako u placebom kontrolovaných pacientov.

Vo všetkých klinických skúšaniach (placebom kontrolovaných, otvorených, aktívne kontrolovaných) u pacientov s východiskovým počtom neutrofilov ≥1,5x109/l,incidencia minimálne jedného prípadu posunu počtu neutrofilov na <1,5x109/l bola 2,9 % a na ≥0,5 ‑ <1,0x109/l bola 0,21 % u pacientov liečených kvetiapínom.


Liečba kvetiapínom bolaspojená so zníženímhladínhormónovštítnejžľazy súvisiacich s dávkou.IncidenciaposunuvTSHbola3,2 % prekvetiapínoproti2,7 % pre placebo. Incidenciarecipročných,potenciálneklinickyvýznamnýchposunovobochT3aleboT4aTSHvtýchto štúdiáchbola zriedkaváapozorovanézmenyhladínhormónovštítnejžľazynesúviselis klinickou symptomatickouhypotyreózou. Redukciacelkového avoľnéhoT4bola najväčšia počasprvýchšiestichtýždňov liečbykvetiapínom, vpriebehudlhodobej liečby nedošlok jeho ďalšej redukcii. V približne 2/3 všetkýchprípadovvysadenieliečby kvetiapínomsúviselosozmenouúčinkovna celkový avoľnýT4, bezohľaduna dobutrvanialiečby.


Katarakta/zakalenie šošovky

V klinických skúšaniach, ktoré vyhodnocovali kataraktogenický potenciál kvetiapínu (200‑800 mg/deň) oproti risperidónu (2‑8 mg) u pacientov so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou, percento pacientov so zvýšeným stupňom zakalenia šošovky nebolo vyššie pri kvetiapíne (4 %) v porovnaní s risperidónom (10 %), u pacientov s expozíciou trvajúcou 21 mesiacov.


Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci (10 až 17 rokov)

Účinnosť a bezpečnosť kvetiapínu bola skúmaná v 3-týždňových placebom kontrolovaných skúšaniach zameraných na liečbu mánie (n = 284 pacientov vo veku 10‑17 rokov). Asi 45 % pacientov malo ďalšiu diagnózu ADHD. Okrem toho sa uskutočnilo 6-týždňové placebom kontrolované skúšanie zamerané na liečbu schizofrénie (n = 222 pacientov vo veku 13‑17 rokov). Z obidvoch skúšaní boli vylúčení pacienti, ktorí neodpovedali na liečbu kvetiapínom. Liečba sa začala dávkou 50 mg/deň a 2. deň sa zvýšila na 100 mg/deň; následne sa titrovala na cieľovú dávku (400‑600 mg pri mánii a 400‑800 mg pri schizofrénii) zvyšovaním o 100 mg/deň. Denná dávka sa podávala rozdelená do 2 až 3 dávok.


V skúšaní zameranom na liečbu mánie boli rozdiely v zmenách LS faktoru od východiskového celkového YMRS skóre (aktívne mínus placebo) -5,21 pre kvetiapín v dávke 400 mg/deň a -6,56 pre kvetiapín 600 mg/deň. Podieľ respondérov (zlepšenie YMRS ≥50 %) pre kvetiapín 400 mg/deň bol 64 %a pre kvetiapín 600 mg/deň 58 % a pre skupinu, ktorej bolo podávané placebo 37 %.


V skúšaní zameranom na liečbu schizofrénie boli rozdiely v zmenách LS faktoru od východiskového celkového PANSS skóre (aktívne mínus placebo) -8,16 pre kvetiapín v dávke 400 mg/deň a -9,29 pre kvetiapín 800 mg/deň. Ani nízka (400 mg/deň) a ani vysoká (800 mg/deň) dávka kvetiapínu nepreukazovala lepšie výsledky ako placebo, čo sa týka percentuálneho podielu pacientov u ktorých sa dosiahlo zlepšenie zdravotného stavu, definované ≥30 % zníženie od východiskového celkového PANSS skóre. Vyššie dávky u mánie aj schizofrénie viedli k numericky nižšiemu pomeru zlepšení.


Nie sú k dispozícii údaje o pretrvávaní účinku a prevencii rekurencie z tejto vekovej skupine.


26-týždňové predĺženie akútneho skúšania (n = 380 pacientov) s flexibilnými dávkami kvetiapínu od 400 do 800 mg/deň poskytlo ďalšie údaje o bezpečnosti. U detí a dospievajúcich bolo hlásené zvýšenie krvného tlaku a s vyššou frekvenciou ako u dospelých pacientov boli hlásené zvýšená chuť do jedla, extrapyramídové syndrómy a zvýšenie hladiny prolaktínu v krvnom sére (pozri časti 4.4 a 4.8).


Extrapyramídové symptómy

V krátkodobom placebom kontrolovanom skúšaní monoterapie u dospievajúcich pacientov (13‑17 rokov) so schizofréniou bola pri kvetiapíne incidencia extrapyramídových symptómov 12,9 % a pri placebe 5,3 %, hoci incidencia jednotlivých nežiaducich účinkov (napr. akatízia, tremor, extrapyramídové poruchy, hypokinéza, nepokoj, psychomotorická hyperaktivita, svalová stuhnutosť, dyskinéza) v žiadnej liečenej skupine neprekročila 4,1 %. V krátkodobom placebom kontrolovanom skúšaní monoterapie u detí a dospievajúcich (10‑17 rokov) s bipolárnou mániou bola pri kvetiapíne incidencia extrapyramídových symptómov 3,6 % a pri placebe 1,1 %. V dlhodobom otvorenom skúšaní zameranom na liečbu schizofrénie a bipolárnej mánie bola incidencia EPS vyžadujúca liečbu 10 %.


Nárast telesnej hmotnosti

V krátkodobom klinickom skúšaní sa u 17 % pediatrických pacientov (10‑17 rokov) liečených kvetiapínom a u 2,5 % pacientov liečených placebom zvýšila telesná hmotnosť o viac ako 7 %. Pri extrapolácii na normálny rast počas dlhšieho obdobia, bol nárast o prinajmenšom 0,5 štandardnej odchýlky od východiskového BMI použitý ako miera klinicky významnej zmeny; 18,3 % pacientov liečených kvetiapínom najmenej 26 týždňov toto kritérium spĺňalo.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

V krátkodobom placebo kontrolovanom klinickom skúšaní u pediatrických pacientov so schizofréniou bola incidencia príhod súvisiacich so samovraždou 1,4 % (2/147) u kvetiapínu a 1,3 % (1/75) u placeba u pacientov mladších ako 18 rokov. V krátkodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní u pediatrických pacientov s bipolárnou mániou bola incidencia príhod súvisiacich so samovraždou 1,0 % (2/193) u kvetiapínu a 0 % (0/90) u placeba u pacientov mladších ako 18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Kvetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a extenzívne sa metabolizuje. Biologická dostupnosť kvetiapínu nie je výrazne ovplyvnená jedlom. Maximálne rovnovážne molárne koncentrácie aktívneho metabolitu norkvetiapínu predstavujú 35 % koncentrácie kvetiapínu.


Linearita/nelinearita

Kvetiapín a norkvetiapín majú v rámci schváleného dávkovacieho rozpätia lineárnu farmakokinetiku.


Distribúcia

Približne 83 % kvetiapínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia

Kvetiapín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. Po podaní rádioaktívne značeného kvetiapínu je možné v moči alebo v stolici nájsť menej ako 5 % pôvodnej zlúčeniny v nezmenenej forme. In vitro skúškyukázali, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme kvetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Norkvetiapín sa tvorí a vylučuje najmä pomocou CYP3A4.


Približne 73 % rádioaktívne označenej látky sa vylúči močom a 21 % stolicou.


Kvetiapín a niektoré jeho metabolity (vrátane norkvetiapínu) sú in vitro slabými inhibítormi ľudského cytochrómu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4. In vitro CYP inhibícia sa pozoruje pri koncentráciách približne 5‑50-krát vyšších, ako sú koncentrácie dosiahnuté u človeka pri dávkovom rozmedzí od 300 do 800 mg denne. Na základe výsledkov týchto in vitro prác sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie kvetiapínu a iných liečiv viedlo ku klinicky signifikantnej liekovej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Zo štúdií na zvieratách sa javí, že kvetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. V špecifickom interakčnom skúšaní so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní kvetiapínu.


Eliminácia

Polčas rozpadu kvetiapínu je približne 7 hodín a norkvetiapínu je približne 12 hodín.

Priemerná molárna frakcia dávky voľného kvetiapínu a aktívneho metabolitu v ľudskej plazme norkvetiapínu je <5 % vylučovaná močom.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie

Kinetika kvetiapínu nie je rozdielna u mužov a žien.


Starší pacienti

Priemerný klírens kvetiapínu u starších pacientov je o približne 30 až 50 % nižší ako u dospelých vo veku 18 až 65 rokov.


Poškodenie obličiek

U osôb s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) je stredný plazmatický klírens kvetiapínu asi o 25 % nižší, ale individuálne hodnoty klírensu sú v rozmedzí hodnôt pre zdravých jedincov.


Poškodenie pečene

Priemerný plazmatický klírens kvetiapínu sa znižuje o približne 25 % u osôb so známym poškodením pečene (stabilná alkoholická cirhóza). Keďže sa kvetiapín extenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u ľudí s poškodením pečene. U týchto pacientov môže byť nevyhnutná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci (10‑17 rokov)

Farmakokinetické údaje boli zbierané od 9 detí vo veku od 10‑12 rokov a 12 dospievajúcich, ktorým bolo podávané 400 mg kvetiapínu dvakrát denne. V rovnovážnom stave boli pri rovnomerných dávkach u detí a dospievajúcich (10‑17 rokov) plazmatické koncentrácie materskej látky, kvetiapínu, vo všeobecnosti podobné ako u dospelých, aj keď Cmaxbolo u detí na hornej hranici rozmedzia pozorovaného u dospelých. AUC a Cmaxaktívneho metabolitu, norkvetiapínu, bolo vyššie o 62 % (AUC) a o 49 % (Cmax) u detí (10‑12 rokov) a o 28 % (AUC) a o 14 % (Cmax) u dospievajúcich (13‑17 rokov) v porovnaní s dospelými.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V rade in vitroa in vivoskúšaní sa genotoxicita nedokázala. Pri podávaní klinicky významných dávok laboratórnym zvieratám sa zistili nasledovné odchýlky, ktoré sa však doposiaľ v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili:

U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do tkaniva štítnej žľazy; u opíc rodu Cynomolgussa pozorovala hypertrofia tyreoidálnych folikulárnych buniek, zníženie plazmatických hladín T3, znížená koncentrácia hemoglobínu, červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakta. (Pre kataraktu/zákal šošovky pozri časť 5.1).

Tieto zistenia treba zvážiť pri porovnávaní prínosu liečby kvetiapínom a možného rizika pre pacienta.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tabliet:

Monohydrát laktózy

Dihydrát fosforečnanu vápenatého

Mikrokryštalická celulóza

Povidón

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Magnéziumstearát


Obaľovacia vrstva:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 4000

Žltý oxid železitý (E172) – iba v 25 mg a 100 mg tabletách

Červený oxid železitý (E172) – iba v 25 mg tabletách


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


HDPE obal na tablety:

Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (PVC/Al): 6 (iba 25 mg tablety), 10, 20, 30, 30 x 1, 50, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 120 (iba 150 mg a 300 mg tablety), 180 (iba 150 mg and 300 mg tablety) alebo 240 (iba 150 mg a 300 mg tablety) tabliet v škatuľke.

Polyetylénový (HDPE) obal: 250 tabliet(iba 100 mg a 200 mg) v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Kventiax 25mg - 68/0264/07-S

Kventiax 100mg - 68/0265/07-S

Kventiax 150mg - 68/0266/07-S

Kventiax 200mg - 68/0267/07-S

Kventiax 300mg - 68/0268/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.7.2007

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

19Kventiax 25 mg