+ ipil.sk

Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica 8 mg liečivá náplasťPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii ev.č.: 2013/01926-REGPísomná informácia pre používateľa


Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica 8 mg liečivá náplasť

kyselina 5-aminolevulová (vo forme hydrochloridu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica

3. Ako používať Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica a na čo sa používa


Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica sa používa na liečbu miernych až stredne ťažkých abnormalít kože v oblasti hlavy alebo tváre nazývané solárna keratóza. Ide o malé drsné pupence, ktoré sa vyvíjajú na koži. Spôsobené sú nadmerným pôsobením slnečného svetla počas mnohých rokov. Nazývajú sa tiež aktinická keratóza.


Liečba Kyselinou 5-aminolevulovou Regiomedica je dvojstupňový proces, ktorý sa nazýva „fotodynamická liečba“. Pozostáva z použitia náplasti na pupence v trvaní 4 hodín. Nasleduje ožarovanie červeným svetlom, ktoré trvá niekoľko minút. Ožarovanie červeným svetlom vyvoláva chemickú reakciu v bunkách zmenenej kože, ktorá vedie k ich zničeniu. Táto reakcia sa nazýva „fototoxická reakcia“.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica

Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica môže podávať iba lekár, zdravotná sestra alebo iní zdravotnícki pracovníci.


Nepoužívajte Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica


 • ak ste alergický na kyselinu 5-aminolevulovú, akrylátové adhezívum citlivé na tlak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte určité ochorenie metabolizmu krvi, ktoré je známe ako porfýria.

 • ak ste sa v minulosti podrobili podobnej liečbe liekmi obsahujúcimi kyselinu 5-aminolevulovú, pričom táto liečba nebola úspešná.

 • ak máte iné kožné ochoreniami, ktoré sú vyvolané alebo sa zhoršujú pôsobením svetla.


Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica, obráťte sa na svojho lekára.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica

 • ak máte tmavohnedú alebo čiernu pokožku alebo máte veľmi hrubé lézie, pretože s liečbou Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica nie sú v týchto prípadoch k dispozícii žiadne skúsenosti,

 • ak môžete byť tehotná, pretože liečba Kyselinou 5-aminolevulovou Regiomedica sa počas tehotnosti neodporúča.

 • ak sa podrobujete UV liečbe, je potrebné ju ukončiť pred použitím Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica


Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Lekár alebo zdravotná sestra zabezpečí, aby sa náplasť Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica nedostala do kontaktu s vašimi očami.

V rámci všeobecných opatrení je potrebné zabrániť pôsobeniu slnečného svetla na ošetrenú a okolitú kožu v časovom odstupe približne 48 hodín od použitia.


Deti a dospievajúci

Použitie Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica sa neodporúča, keďže nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s liečbou detí a dospievajúcich do 18 rokov.


Iné lieky a Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré zosilňujú alergické alebo iné škodlivé reakcie po vystavení sa svetlu, medzi ktoré patria:

 • ľubovník bodkovaný alebo prípravky, ktoré ho obsahujú: lieky používané na liečbu depresie

 • grizeofulvín: liek určený na liečbu hubových infekcií

 • lieky určené na zvýšenie vylučovania vody obličkami s obsahom liečiv, ktorých názvy najčastejšie končia príponami „tiazid“ alebo „tizid“

 • určité lieky na cukrovku, medzi ktoré patrí glibenklamid, glimepirid

 • lieky určené na liečbu psychických porúch, nevoľnosti alebo vracania s obsahom liečiva, ktoré sa najčastejšie končí príponou „azín“

 • lieky na bakteriálne infekcie s liečivami, ktorých názov sa najčastejšie začína predponou „sulfa“ alebo sa končí príponou „oxacín“ alebo „cyklín“.


Tehotenstvo a dojčenie

Možné škodlivé účinky a riziká na tehotenstvo a nenarodený plod nie je momentálne možné vylúčiť.

Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je preukázateľne nevyhnutné.

Po použití Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica sa má dojčenie na 48 hodín prerušiť.

Predtým, ako začnete tento liek používať, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica nemá žiadne známe účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Ako používať Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica


Je dôležité, aby ste si na pokožku hlavy alebo na tvár v deň ošetrenia pred príchodom k lekárovi nenanášali žiadny krém.

Náplasti Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica sa na vaše aktinické keratózy (kožné zmeny) nechajú pôsobiť 4 hodiny. Potom budú tieto miesta na niekoľko minút vystavené pôsobeniu červeného svetla (fotodynamická terapia). Na ochranu vašich očí pred intenzívnym svetlom dostanete počas pôsobenia svetla ochranné okuliare.


Po ošetrení náplasťou a ožiarením svetlom si musíte počas nasledujúcich 48 hodín chrániť kožu pred slnečným svetlom.


Váš lekár vám postihnuté ložiská skontroluje o 3 mesiace.


Ak prestanete používať Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica

Účinnosť liečby sa môže znížiť,

 • ak sa použitie náplasti ukončí predčasne alebo

 • ak sa liečba svetlom ukončí príliš skoro.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky v mieste ošetrenia (lokálne vedľajšie účinky)


Takmer u všetkých pacientov (99 %) sa vyskytujú vedľajšie účinky lokalizované v mieste ošetrenia (lokálne vedľajšie účinky). Môžu sa objaviť v priebehu používania Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica, v priebehu ožarovania miesta ošetrenia a/alebo po ňom. Prejavy majú zvyčajne miernu alebo strednú intenzitu. Len zriedka vyžadujú predčasné ukončenie ožarovania. Na dosiahnutie úľavy je možné ošetrované miesto v priebehu ožarovania ochladzovať ventilátorom alebo iným podobným spôsobom. Lokálne vedľajšie účinky pretrvávajú 1 až 2 týždne po ošetrení, výnimočne dlhšie.


Veľmi časté (vyskytujú sa u viac než 1 z 10 pacientov):

 • šupinatosť

 • podráždenie

 • svrbenie

 • bolesť

 • začervenanie

 • chrasta


Časté (vyskytujú sa u viac než 1 zo 100 pacientov, ale menej než u 1 z 10 pacientov):

 • miesta s vyblednutím alebo stmavnutím kože

 • krvácanie

 • pľuzgier

 • nevoľnosť

 • odrenina

 • edém (tekutina nahromadená v tkanive)

 • odlupovanie kože

 • vriedky (pupence)

 • kožná reakcia

 • mokvanie

 • opuch


Menej časté (vyskytujú sa u viac než 1 z 1000 pacientov, ale menej než u 1 zo 100 pacientov):

 • popálenina

 • tvorba škvŕn

 • infekcia

 • zápal

 • vred

 • povrchové kožné poruchy


Vedľajšie účinky, ktoré nemajú súvislosť s miestom ošetrenia:


Časté

 • bolesť hlavy


Menej časté

 • úzkosť

 • zvýšené koncentrácie enzýmu alanínaminotransferázy

 • krvácanie z nosa

 • vyrážka s vriedkami (podobnými pupencom)

 • tvorba škvŕn na koži


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a vrecúšku po ‘EXP’ . Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Použite do troch mesiacov po prvom otvorení.

Po otvorení uchovávajte náplasť vo vrecúšku. Použitú náplasť je po odstránení potrebné zložiť na polovicu, adhezívnou stranou dovnútra tak, aby adhezívum neostalo odhalené, následne sa náplasť bezpečne zlikviduje. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo s domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Kyselina 5-aminolevulová Regiomedicaobsahuje

 • Liečivo je hydrochlorid kyseliny 5-aminolevulovej. Každá liečivá náplasť s plochou 4 cm2 obsahuje 8 mg kyseliny 5-aminolevulovej (vo forme hydrochloridu), 2 mg na cm2.

 • Ďalšie zložky sú akrylátové adhezívum citlivé na tlak, krycia vrstva, ktorú tvorí pigmentovaný polyetylén a hliníkom obalený polyester, ochranný polyetyléntereftalátový film (odstráni sa pred použitím).


Ako vyzerá Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica a obsah balenia

Každá liečivá náplasť má veľkosť plochy 4 cm2, má tvar štvorca so zaoblenými rohmi, pozostáva z krycej vrstvy telovej farby so samolepiacou matricou pokrytou ochranným filmom, ktorý sa pred použitím odstráni. Štyri náplasti sú uzatvorené v ochrannom vrecúšku.

Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica je dostupná v balení 4 alebo 8 náplastí ( v 1 alebo 2 ochranných vrecúškach) v kartónovej škatuľke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Regiomedica GmbH

Spitalstrasse 22

D-79539 Lörrach

Nemecko


Výrobca: medac Gesellschaft

fuer klinische Spezialpraeparate mbH
Theaterstrasse 6
D-22880 Wedel
Nemecko


Tento liek je v členských štátoch EEA registrovaný pod nasledujúcimi názvami:


Holandsko 5-Aminolevulinezuur Regiomedica 8 mg pleister

Belgicko Acide 5-aminolévulinique Regiomedica 8 mg emplâtre médicamenteux

Česká republika Aminolevulinic acid Regiomedica 8 mg léčivá náplast

Slovenská republika Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica 8 mg liečivá náplasť


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.


0

Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica 8 mg liečivá náplasť

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii ev.č.: 2013/01926-REGSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica 8 mg liečivá náplasť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá liečivá náplasť s veľkosťou plochy 4 cm2 obsahuje 8 mg kyseliny 5-aminolevulovej (vo forme hydrochloridu), t. j. 2 mg/cm2. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Liečivá náplasť.

Každá náplasť má veľkosť 4 cm2 v tvare štvorca so zaoblenými rohmi, skladá sa z vonkajšej krycej fólie pleťovej farby a samolepiacej matrice s ochranným filmom, ktorý sa pred použitím odstráni.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba miernych až stredne ťažkých lézií aktinickej keratózy (AK) na tvári a pokožke hlavy (na plochách, ktoré nie sú pokryté vlasmi).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica je možné podávať len pod dohľadom lekára, zdravotnej sestry alebo iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s fotodynamickou terapiou.


Dospelí (vrátane starších pacientov)

Na liečbu AK s jedným ošetrením fotodynamickou terapiou (PDT) aplikujte maximálne osem náplastí Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica použitých na ôsmich rozličných léziách pacientov pri jednom terapeutickom ošetrení. Ak náplasť Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica správne nepriľne k léziám, môže sa pripevniť adhezívnou páskou. Náplasť má úplne prekrývať léziu.

Náplasť (náplasti) Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica po štyroch hodinách odstráňte a léziu (lézie) vystavte svetlu v červenej oblasti spektra v pásme 630 ± 3 nm s celkovou dávkou 37 J/cm2 pri povrchu lézie. Používať sa môžu len lampy s označením CE, vybavené nevyhnutnými filtrami a/alebo reflexnými zrkadlami na minimalizáciu vystavenia teplu, modrému svetlu a UV žiareniu. Dôležité je zabezpečiť, aby sa podala správna dávka svetla. Svetelná dávka je určená faktormi, akými sú veľkosť svetelného poľa, vzdialenosť medzi lampou a povrchom kože, ako i iluminačným časom. Tieto faktory sa môžu meniť podľa typu lampy, pričom lampu je potrebné používať v súlade s príručkou pre používateľa. Pacient a operátor musia dodržiavať bezpečnostné predpisy, ktoré sa dodávajú spolu so svetelným zdrojom. Pacient a operátor musia počas iluminácie používať ochranné okuliare, ktoré zodpovedajú svetelnému spektru lampy.

Zdravú neliečenú kožu v okolí lézie nie je potrebné chrániť počas iluminácie.

Odpoveď na liečbu lézie je potrebné zhodnotiť po troch mesiacoch.


Deti a dospievajúci

S liečbou pacientov mladších než 18 rokov nie sú žiadne skúsenosti.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo materiál náplasti.

Žiadna odpoveď na predošlú PDT s liekmi obsahujúcimi kyselinu 5-aminolevulovú.

Porfýria.

Známe fotodermatózy rozličného patologického pôvodu a výskytu, napr. metabolické ochorenia, medzi ktoré patrí aminoacidúria, idiopatické alebo imunologické poruchy, medzi ktoré patrí polymorfná rekcia na svetlo, genetické poruchy, medzi ktoré patrí pigmentózna xerodermia a ochorenia, ktorých priebeh je vyvolaný alebo sa zhoršuje v dôsledku pôsobenia slnečného svetla, medzi ktoré patrí lupus erythematosus alebo pemphigus erythematosus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica sa neodporúča podávať v rámci liečby u gravidných žien, pokiaľ to nie je preukázateľne nevyhnutné (pozri časť 4.6).

S liečbou ťažkých foriem aktinickej keratózy (veľmi hrubé, červené, šupinovité indurované lézie AK) Kyselinou 5-aminolevulovou Regiomedica nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti.

S liečbou lézií AK u pacientov s tmavohnedou alebo čiernou farbou pleti (kožný fototyp V alebo VI podľa Fitzpatricka) nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti.

Akákoľvek UV terapia sa musí ukončiť pred začiatkom liečby. V rámci všeobecnej prevencie sa ošetrované miesta lézií a okolitá koža približne 48 hodín po ošetrení nemajú vystavovať slnečnému svetlu.

Súčasné používanie liekov so známym fototoxickým alebo fotoalergickým potenciálom, medzi ktoré patrí ľubovník bodkovaný, grizeofulvín, tiazidové diuretiká, deriváty sulfonylurey, fenotiazíny, sulfónamidy, chinolóny a tetracyklíny môže zosilniť fototoxickú reakciu na fotodynamickú liečbu. Súčasnému používaniu lieku s inými lokálnymi liekmi je potrebné zabrániť.

Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica nesmie prísť do priameho kontaktu s okom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii príslušné údaje o použití kyseliny 5-aminolevulovej u gravidných žien. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska reprodukčnej toxicity nie sú dostatočné z hľadiska účinku na graviditu, vývoj embrya a plodu, pôrodu a postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe.

Kyselinu 5-aminolevulovú Regiomedica sa neodporúča používať počas gravidity, pokiaľ to nie je preukázateľne nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa kyselina 5-aminolevulová vylučuje materského mlieka u ľudí. Vylučovanie kyseliny 5-aminolevulovej sa u zvierat nesledovalo. Dojčenie je potrebné prerušiť na 48 hodín po aplikácii Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica.


Fertilita

Nie sú dostupné údaje o vplyve kyseliny 5-aminolevulovej na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


 1. Nežiaduce účinky


 1. Takmer u všetkých pacientov (99 %) došlo k nežiaducim reakciám, ktoré sa lokalizovali na liečenom mieste (lokálne reakcie) a ktoré možno pripísať toxickým účinkom fotodynamickej terapie (fototoxicite). Počas aplikácie Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica a pred ilumináciou liečeného miesta sa u 33 % pacientov vyskytujú lokálne reakcie, najčastejšie pruritus, pálenie a erytém. Erytém, pálenie a bolesť počas iluminácie predstavujú najčastejšie hlásené lokálne reakcie. Tieto symptómy sú zvyčajne mierneho alebo stredne ťažkého charakteru, pričom u 1 % pacientov vyžadujú predčasné ukončenie iluminácie. Chladenie liečeného miesta môže tieto symptómy zmierniť. Pruritus, erytém, chrastavenie a olupovanie kože po terapii sú najčastejšími lokálnymi reakciami, ktoré sú taktiež mierneho alebo stredne ťažkého charakteru a pretrvávajú 1 až 2 týždne, niekedy i dlhšie.

Častou (< 10 %) nežiaducou reakciou, ktorá sa netýka liečeného miesta, je bolesť hlavy.

 1. Výskyt nežiaducich reakcií u pacientov, ktorým sa podáva Kyselina 5-aminolevulovú Regiomedica popisuje doleuvedená tabuľka. Nežiaduce reakcie sa uvádzajú podľa tried orgánových systémov podľa databázy MedDRA a frekvencie výskytu. Frekvencia nežiaducich reakcií je definovaná nasledovne: Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).


Orgánové triedy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Veľmi časté


Erytém, exfoliácia*, podráždenie, bolesť, pruritus, chrasta

Časté


Krvácanie*, deskvamácia*, mokvanie*, diskomfort, erózia*, hyper-/hypopigmentácia*, edém*, reakcia*, opuch*, pľuzgieriky*

Menej časté


Pocit pálenia*, zmena sfarbenia*, exkoriácia*, zápal*, vred*

Poruchy nervového systému

Časté


Bolesť hlavy

Infekcie a nákazy

Časté

Pustulárna vyrážka v mieste aplikácie *

Menej časté


Pyodermia, infekcia v mieste aplikácie *

Psychické poruchy

Menej časté


Citová rozrušenosť

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté


Krvácanie z nosa

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté


Zmena sfarbenia kože

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté


Zvýšené hodnoty alanín aminotransferázy

*Reakcie v mieste aplikácie, ktoré sa vyskytli len počas a/alebo po ošetrení, ktorého súčasťou bola iluminácia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Reakcie na mieste liečby však môžu byť zvýraznené, ak sa náplasti Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica aplikujú oveľa dlhšie než 4 hodiny a ak sa zvolí oveľa vyššia dávka svetla, než je odporúčaných 37 J/cm2.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

Liečivá používané pri fotodynamickej/radiačnej terapii, ATC kód: L01XD04


Mechanizmus účinku:

Po lokálnej aplikácii kyseliny 5-aminolevulovej sa jej metabolit protoporfyrín IX (PPIX) akumuluje intracelulárne v mieste lézie AK. Intracelulárny PPIX je fotoaktívna fluoreskujúca zlúčenina, ktorá po aktivácii svetlom v prítomnosti kyslíka vyvoláva tvorbu singletového kyslíka. Singletový kyslík spôsobuje poškodenie bunkových kompartmentov v cieľových bunkách, ktoré sú vystavené pôsobeniu svetla, najmä mitochondrií.

V klinickej štúdii sledujúcej 12 pacientov s AK s miernymi až stredne ťažkými léziami AK v oblasti hlavy a/alebo tváre bola špecifická fluorescencia PPIX vyvolaná Kyselinou 5-aminolevulovou Regiomedica v ložiskách AK vyššia než v normálnej koži a zvyšovala sa s dĺžkou pôsobenia Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica. Avšak predĺženie intervalu pôsobenia nad 4 hodiny neviedlo k vyššej fluorescencii PPIX bezprostredne po odstránení náplasti. Fluorescencia dosiahla svoje maximum 6 hodín po odstránení náplasti, pričom na východiskovú hodnotu sa vrátila až 48 hodín po odstránení náplasti.


Klinická účinnosť a bezpečnosť:

Účinnosť Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica sa sledovala v dvoch randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách. Štúdia č. 1, ktorá bola zaslepená pre pozorovateľov, mala zaradených 107 pacientov a obdobie ďalšieho sledovania bolo 6, 9 a 12 mesiacov. Všetci pacienti mali minimálne 3 malé až stredne veľké lézie AK na pokožke hlavy a/alebo na tvári. Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica sa aplikovala na lézie AK v trvaní 4 hodín bez predchádzajúcej prípravy lézie, následne sa lézie ožiarili červeným svetlom s vlnovou dĺžkou λ 630 ± 3 nm (37 J/cm2).

Do štúdie č. 2 bolo zaradených 349 pacientov, v rámci PDT sa aplikovala Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica v rovnakom režime, ako je popísané vyššie, pričom táto terapia sa porovnávala s kryochirurgiou a placebovou PDT. Liečba Kyselinou 5-aminolevulovou Regiomedica a placebom boli pre pozorovateľa zaslepené, pri kryochirurgii sa zaslepenie neuplatňovalo.


Tabuľka 2. Výsledky hlavných klinických štúdií

Štúdia

1


2Liečba

Placebo

5-ALA Regiomedica

Placebo

5-ALA Regiomedica

Kryochirurgia

N

33

66

48

144

139

Pacienti reagujúci v 12. týždni *

6 %

62 %

15 %

64 %

53 %

Bez rekurencie u pacienta počas

6 mesiacov

9 mesiacov

12 mesiacov


0 %


75 %

60 %

52 %


86 %

86 %

86 %


87 %

78 %

73 %


84 %

75 %

71 %

*Definovaný ako pacient s úplným vymiznutím všetkých lézií


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické údaje z klinickej štúdie u pacientov s miernou a stredne ťažkou formou aktinickej keratózy v oblasti hlavy a/alebo tváre, u ktorých sa aplikovalo 8 náplastí Kyseliny 5-aminolevulovej Regiomedica v trvaní 4 hodín, ukazovali hodnoty Cmax 19,707 µg/l a AUC0-24 137,627 µg*h/l korigované na východiskovú hodnotu pri aplikácii exogénnej kyseliny 5-aminolevulovej. Hodnota Tmax bola 4 hodiny. Vylučovanie 5-ALA močom počas prvých 12 hodín po aplikácii bolo nízke. Maximálna miera exkrécie dosahovala hodnoty 2,06 % celkovej dávky, pričom medián bol 1,39 %.

PPIX sa nezistil v žiadnej zo vzoriek plazmy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické štúdie všeobecnej toxicity a štúdie genotoxicity za prítomnosti fotoaktivácie alebo pri jej absencii neodhalili potenciálne riziko pre človeka. S kyselinou 5-aminolevulovou neboli vykonané žiadne konvenčné štúdie karcinogenity. Štúdie uvádzané v literatúre neodhaľujú žiadny karcinogénny potenciál. Štúdie týkajúce sa vývoja embrya a plodu nepreukazujú žiaden škodlivý účinok. Ostatné štúdie týkajúce sa reprodukčnej funkcie sa nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Náplasti: Akrylátové adhezívum citlivé na tlak

Krycia vrstva: Pigmentovaný polyetylén a hliníkom obalený polyester

Ochranný film: (polyetyléntereftalátový film), ktorý sa pred použitím odstráni


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.

Po prvom otvorení je čas použiteľnosti 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Po otvorení uchovávajte náplasť vo vrecúšku.


 1. Druh obalu a obsah balenia


4 liečivé náplasti uzavreté v ochranných vrecúškach, ktoré sa skladajú zo 4 vrstiev: papier (vonkajšia vrstva), LDPE polyetylén, hliník, etylénový kopolymér (vnútorná vrstva).

Balenie obsahuje 4 alebo 8 liečivých náplastí (v 1 alebo 2 ochranných vrecúškach) v kartónovej škatuľke.

Na trhu nemusia byť dostupné všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Použitá náplasť sa po odstránení musí zložiť na polovicu adhezívnou stranou dovnútra tak, aby adhezívum neostalo odhalené a následne sa bezpečne zlikviduje.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Regiomedica GmbH

Spitalstrasse 22

D-79539 Lörrach

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0255/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


0


Kyselina 5-aminolevulová Regiomedica 8 mg liečivá náplasť