+ ipil.sk

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety


kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg

3. Ako užívať Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg a na čo sa používa


Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú bisfosfonáty. Obsahuje účinnú látku kyselinu ibandrónovú. Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg môže zvrátiť stratu kostného tkaniva zastavením ďalšieho úbytku kostného tkaniva a zvýšením tvorby kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré liek užívajú, hoci nemusia vidieť alebo pociťovať rozdiel. Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg môže pomôcť znížiť možnosť zlomenia kostí (fraktúr). Toto zníženie možnosti zlomenín sa preukázalo pri chrbtici, avšak nie pri stehennej kosti.


Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg vám bola predpísaná na liečbu osteoporózy po menopauze, pretože sa u vás vyskytuje zvýšené riziko vzniku zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabovanie kostí, ktoré sa často vyskytuje u žien po menopauze. Počas menopauzy prestávajú vaječníky ženy vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý u nej pomáha udržiavať kosti v zdravom stave.


Čím skôr dosiahne žena obdobie menopauzy, tým vyššie je riziko vzniku zlomenín pri osteoporóze.


Ďalšie faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku zlomenín zahŕňajú:

 • nedostatok vápnika a vitamínu D v strave

 • fajčenie alebo požívanie nadmerného množstva alkoholu

 • nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou

 • výskyt osteoporózy v rodine


Získať čo najväčší prínos z vašej liečby vám pomôže ajzdravý životný štýl. Ten zahŕňa:

- príjem vyváženej stravy bohatej na vápnik a vitamín D,

- prechádzky alebo akékoľvek iné cvičenie so záťažou,

- nefajčiť a nepiť nadmerné množstvo alkoholu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg


Neužívajte liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg

- Ak ste alergický na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.

- Ak trpíte určitými problémami vášho pažeráka (ezofagus) ako napr. jeho zúženie alebo ťažkosti pri prehĺtaní.

- Ak nemôžete stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe počas minimálne jednej hodiny (60 minút).

- Ak máte alebo ste v minulosti mali nízku hladinu vápnika v krvi. Porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Niektorí pacienti musia byť zvlášť opatrní, pokiaľ užívajú liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg. Porozprávajte sa so svojím lekárom predtým ako užijete Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg:

- Ak máte akékoľvek poruchy metabolizmu minerálov (napr. nedostatok vitamínu D).

- Ak vaše obličky nepracujú tak, ako by mali.

- Ak máte akékoľvek problémy s prehĺtaním alebo trávením.

- Ak podstupujete liečbu zubov alebo máte podstúpiť zubný chirurgický zákrok, povedzte svojmu zubnému lekárovi, že sa liečite Kyselinou ibandrónovou Sandoz 150 mg. Taktiež povedzte svojmu zubnému lekárovi, že máte rakovinu.


Môže sa objaviť podráždenie, zápal alebo vznik vredov pažeráka (ezofagus) často s príznakmi silnej bolesti hrudníka, silnej bolesti po prehltnutí jedla a/alebo nápoja, silné nutkanie na vracanie alebo vracanie, najmä ak počas jednej hodiny po užití lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg nevypijete plný pohár vody a/alebo ak si ľahnete. Ak sa u vás objavia tieto príznaky, okamžite prestaňte užívať Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg a porozprávajte sa so svojím lekárom (pozri časť 3).


Deti a dospievajúci

Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg nedávajte deťom ani dospievajúcim vo veku do 18 rokov.


Iné lieky a Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Najmä:


 • Doplnky s obsahom vápnika, horčíka, železa alebo hliníka, pretože tieto by pravdepodobne mohli ovplyvniť účinky Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg.

 • Kyselina acetylsalicylová a ostatné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (vrátane ibuprofénu, sodnej soli diklofenaku a naproxénu) môžu dráždiť žalúdok a črevá. Takýto účinok môže mať aj Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg. Preto počas užívania Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg buďte zvlášť opatrný, ak užívate lieky proti bolesti alebo lieky proti zápalu.


Po prehltnutí vašej mesačnej tablety Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg počkajte 1 hodinu predtým, ako užijete akýkoľvek iný liek, vrátane tabliet alebo liekov na trávenie, doplnkov s obsahom vápnika alebo vitamínov.


Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg a jedlo a nápoje

Neužívajte Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg s jedlom. Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg je menej účinná, ak sa užíva spolu s jedlom.

Vypiť môžete vodu, avšak nie iné nápoje.


Potom, akoste užiliKyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg, počkajte 1hodinu, nežbudete môcťjesť svoje prvé jedloa piť ďalšie nápoje (pozrite časť 3 „Ako užívať Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg“).


Tehotenstvo a dojčenie

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mgje určená len prepoužitie u žienpo menopauzea nesmiebyťužívaná ženami, ktoré môžuotehotnieť. Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa predpokladá, že Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg obsahuje laktózu (mliečny cukor).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate alebo neviete stráviť niektoré cukry (napr. ak máte intoleranciu galaktózy, lapónsky deficit laktázy alebo máte problémy so vstrebávaním glukózo-galaktózy), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg je jedna tableta raz mesačne.


Užívanie vašej mesačnej tablety

Je dôležité pozorne dodržiavať tieto pokyny. Sú určené na to, aby pomohli vašej tablete Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg dostať sa rýchlo do žalúdka, čím sa zníži pravdepodobnosť, že spôsobí podráždenie.


 • Tabletu Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg užite raz za mesiac.


 • Zvoľte si jeden deň v mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte. Pre užitie tablety Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg si môžete zvoliť buď rovnaký dátum (ako napr. 1. deň v každom mesiaci) alebo rovnaký deň (ako napr. prvá nedeľa v každom mesiaci). Zvoľte si taký dátum, ktorý najlepšie zapadne do vášho bežného režimu.


 • Vašu tabletu Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg užite minimálne 6 hodín potom, ako ste niečo zjedli alebo vypili, okrem vody.


 • Vašu tabletu Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg užite

 • potom, ako ráno prvýkrát vstanete z postele a

 • predtým, ako niečo zjete alebo vypijete (na prázdny žalúdok).


 • Vašu tabletu zapite plným pohárom vody (minimálne 180 ml).


Vašu tabletu nezapíjajte vodou s vysokou koncentráciou vápnika, ovocnou šťavou alebo akýmikoľvek inými nápojmi. Ak máte obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda), odporúča sa použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.


 • Vašu tabletu prehltnite celú – nežuvajte, nedrvte alebo nenechávajte ju rozpustiť vo vašich ústach.


 • Počas nasledujúcej hodiny (60 minút), potom ako ste užili vašu tabletu

 • si nelíhajte; ak nezostanete vo vzpriamenej polohe (v stoji alebo v sede), určitá časť lieku by sa mohla dostať späť do vášho pažeráka

 • nič nejedzte

 • nič nepite (okrem vody, v prípade potreby)

 • neužívajte žiadne iné lieky


 • Potom ako počkáte jednu hodinu, môžete zjesť raňajky a vypiť nápoj. Hneď ako sa najete, ak si želáte, môžete si ľahnúť a v prípade potreby môžete užiť akýkoľvek iný liek.


Pokračovanie v užívaní Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg

Je dôležité pokračovať v užívaní Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg každý mesiac dovtedy, pokiaľ vám ho váš lekár predpisuje. Po 5 rokoch používania Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg, sa poraďte so svojím lekárom, či by ste mali pokračovať v užívaní Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg.


Ak užijete viac Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg, ako máte

Ak ste omylom užili viac ako jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Nevyvolávajte vracanie a nelíhajte si – mohlo by to spôsobiť, že Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg podráždi váš pažerák.


Ak zabudnete užiť Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg

Ak zabudnete ráno počas zvoleného dňa užiť vašu tabletu, neužívajte tabletu neskôr počas dňa. Namiesto toho sa pozrite do svojho kalendára a zistite, na kedy je naplánovaná vaša ďalšia dávka:


 • Ak ste zabudli užiť tabletu vo vami zvolený deň a ak do vašej ďalšej naplánovanej dávky zostáva 1 až 7 dní

Nikdy neužívajte dvetabletyKyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mgpočas toho istého týždňa. Počkajte do vašej ďalšej naplánovanej dávky a užite ju ako zvyčajne. Potom pokračujte v užívaní jednej tablety raz mesačne v určený deň, ktorý ste si vyznačili vo vašom kalendári.


 • Ak ste zabudli užiť tabletu vo vami zvolený deň a ak do vašej ďalšej naplánovanej dávky zostáva viac ako 7 dní

Užite jednu tabletu na druhý deň ráno, po dni kedy ste si na to spomenuli. Potom pokračujte v užívaní jednej tablety raz mesačne v určený deň, ktorý ste si vyznačili vo vašom kalendári.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Bezodkladne informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • silná bolesť na hrudníku, silné bolesti pri prehĺtaní jedla alebo pití, napínanie na vracanie alebo

vracanie, ťažkosti s prehĺtaním. Môžete mať závažný zápal vášho pažeráka, možno aj s rankami alebo zúžením pažeráka.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým dýchaním.

 • pretrvávajúca bolesť a zápal oka.

nová bolesť, slabosť alebo ťažkosti so stehnom, bedrovým kĺbom alebo slabinou. Môžete mať skoré prejavy možnej nezvyčajnej zlomeniny stehennej kosti.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo na čeľusti. Môžete mať skoré prejavy závažných problémov s čeľusťou (nekróza (odumretie kostného tkaniva) čeľustnej kosti).

 • závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia.


Ďalšie možné vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy

 • pálenie záhy, ťažkosti pri prehĺtaní, bolesť žalúdka alebo brucha (môže byť dôsledkom zápalu žalúdka), poruchy trávenia, nevoľnosť, hnačka

 • svalové kŕče, stuhnutosť kĺbov a končatín

 • príznaky podobné chrípke, vrátane horúčky, triašky a chvenia, pocitu choroby, bolesti kostí a bolesti svalov a kĺbov. Informujte svoju zdravotnú sestru alebo lekára, ak vám niektoré účinky spôsobujú ťažkosti alebo trvajú dlhšie ako niekoľko dní.

 • vyrážka.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • závrat

 • plynatosť (vetry, pocit nafúknutia)

 • bolesť chrbta

 • pocit únavy a vyčerpanosti

 • astmatický záchvat.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • zápal dvanástnika (prvá časť čreva), ktorý spôsobuje bolesť žalúdka

 • žihľavka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň danom v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg obsahuje


- Liečivo je kyselina ibandrónová. Jedna tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (vo forme monohydrátu ibandronátu sodného).

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: povidón, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, krospovidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý, glyceroldibehenát.

Obal tablety: Opadry OY-LS-28908 (biela II) zložená z: hypromelózy, monohydrátu laktózy, oxidu titaničitého (E 171), makrogolu 4000.


Ako vyzerá Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg a obsah balenia


Tablety Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg sú biele okrúhle po obidvoch stranách vypuklé filmom obalené tablety.


Filmom obalené tablety Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg sa dodávajú v škatuli, ktorá obsahuje patričný počet (1, 3 alebo 6 tabliet) PA/Al/PVC – Al fóliových blistrov (Al/Al blister) s písomnou informáciou pre používateľa.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca:

Pharmathen S.A

6 Dervenakion Str.

153 51 Pallini Attiki

Grécko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumunsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


LEK S.A.

Administratívne miesto:

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko

Výrobné miesto:

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Varšava

Poľsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Pharmathen International S.A

Industrial park Sapes, Street block 5

693 00 Sapes, Prefecture of Rodopi

Grécko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten

Česká republika Ibandronic Acid Sandoz 150 mg potahované tablety

Francúzsko Acide Ibandronique Sandoz 150 mg, comprimé pelliculé

Holandsko Ibandroninezuur Sandoz 150 mg, filmomhulde tabletten

Nemecko Ibandronsäure HEXAL 150 mg Filmtabletten

Portugalsko Ácido Ibandrónico Sandoz 150 mg comprimidos revestidos por película

Rumunsko Ibandronic Acid Sandoz 150 mg comprimate filmate

Slovensko Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety

Španielsko Ácido ibandrónico Sandoz 150 mg comprimidos recubiertos con película

Taliansko Acido Ibandronico Sandoz 150 mg compresse rivestite con film

Veľká Británia Ibandronic Acid Sandoz 150 Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014 .

7

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (vo forme monohydrátu ibandronátu sodného).


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje malé množstvo monohydrátu laktózy vo filmovom obale tablety.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biele okrúhle bikonvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba osteoporózy u žien v období po menopauze so zvýšeným rizikom vzniku zlomenín (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vzniku zlomenín chrbtice, účinnosť pri zlomeninách krčka stehennej kosti nebola preukázaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:

Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta jedenkrát mesačne. Je vhodnejšie, ak sa tableta užíva každý mesiac v rovnaký deň.


Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sa má užívať nalačno po nočnom spánku (minimálne 6 hodín) a 1 hodinu pred prvým denným jedlom alebo nápojom (iným ako voda) (pozri časť 4.5) alebo akýmkoľvek iným perorálnym liekom alebo doplnkom (vrátane vápnika).


V prípade vynechania dávky majú byť pacienti poučení, aby užili jednu tabletu Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg ráno po tom, ako si spomenuli na tabletu, pokiaľ neostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní. Pacienti sa majú potom vrátiť späť k užívaniu svojej dávky jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Pokiaľ ostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní, pacienti majú počkať do ďalšej dávky a potom pokračovať v užívaní jednej tablety mesačne ako bolo pôvodne naplánované.

Pacienti nesmú užiť dve tablety počas toho istého týždňa.


Pacienti majú užívať doplnok vápnika a/alebo vitamínu D v prípade, že dietetický prísun je neadekvátny (pozri časť 4.4 a časť 4.5).

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientov pravidelne prehodnocovať na základe prínosu a možných rizík Kyseliny ibandrónovej Sandoz, najmä po 5 alebo viacerých rokoch používania.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poškodením činnosti obličiek

Kyselina ibandrónová sa neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min z dôvodu obmedzenej klinickej skúsenosti (pozri časť 4.4 a časť 5.2).

Pre pacientov s mierne až stredne závažným poškodením činnosti obličiek, pri ktorom je klírens kreatinínu rovný alebo vyšší ako 30 ml/min nie je nevyhnutná úprava dávky.


Pacienti s poškodením činnosti pečene

Nevyžaduje sa úprava dávky (pozri časť 5.2).


Starší pacienti (>65 rokov)

Nevyžaduje sa úprava dávky (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Neexistuje opodstatnené používanie Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg u detí do 18 rokov, Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg nebola študovaná u tejto populácie pacientov (pozri časť 5.1 a časť 5.2).


Spôsob podávania:

Na perorálne použitie.


 • Tablety sa prehĺtajú celé s pohárom čistej vody (180 až 240 ml) pacient pritom musí sedieť alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá používať. V prípade obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda) sa odporúča použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.

 • 1 hodinu po užití Kyseliny ibandrónovej Sandoz 150 mg si pacienti nesmú ľahnúť.

 • Jediným nápojom, ktorý sa má spolu s Kyselinou ibandrónovou Sandoz 150 mg užiť je voda.

 • Pacienti nesmú tabletu žuvať alebo cmúľať z dôvodu možného vzniku vredov v oblasti orofaryngu.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Hypokalciémia

 • Abnormality v oblasti pažeráka, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie pažeráka, ako je napr. striktúra alebo achalázia.

 • Neschopnosť stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe počas minimálne 60 minút.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypokalciémia

Pred začatím liečby Kyselinou ibandrónovou Sandoz 150 mg sa musí upraviť existujúca hypokalciémia. Rovnako sa tiež musia účinne liečiť ostatné poruchy metabolizmu kosti a minerálov. U všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D.


Podráždenie gastrointestinálneho traktu

Perorálne podávané bisfosfonáty môžu spôsobovať miestne podráždenie sliznice v hornej časti gastrointestinálneho traktu. Kvôli týmto prípadným dráždivým účinkom a možnosti zhoršenia základného ochorenia sa má venovať pozornosť v prípade, kedy sa Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg podáva pacientom s aktívnym problémami v hornej časti gastrointestinálneho traktu (napr. diagnostikovaný Barrettov pažerák, dysfágia, iné ochorenia pažeráka, gastritída, duodenitída alebo vredy).

Nežiaduce reakcie ako napr. zápal pažeráka, vredy a erózie pažeráka, v niektorých prípadoch závažné a vyžadujúce si hospitalizáciu, zriedkavo s krvácaním alebo sprevádzané striktúrou alebo prederavením pažeráka boli pozorované u pacientov, ktorí dostávali liečbu perorálnymi bisfosfonátmi. Zdá sa, že riziko vzniku závažných nežiaducich účinkov na pažerák je vyššie u pacientov, ktorí nedodržiavajú pokyny pre dávkovanie a/alebo ktorí pokračujú v užívaní perorálnych bisfosfonátov po tom, ako sa u nich objavia príznaky nasvedčujúce podráždeniu pažeráka. Pacienti majú venovať osobitnú pozornosť pokynom pre dávkovanie a majú ich dodržiavať (pozri časť 4.2).


Lekári majú počas liečby pozorne sledovať znaky a príznaky, ktoré nasvedčujú možnej ezofageálnej reakcii a pacienti majú byť poučení, aby vysadili Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich objaví dysfágia, odynofágia, retrosternálna bolesť alebo novo vzniknuté alebo zhoršené pálenie záhy.

Existujú postmarketingové hlásenia o výskyte vredov žalúdka a dvanástnika pri užívaní perorálnych bisfosfonátov, niektoré závažné a s komplikáciami, zatiaľ čo v kontrolovaných klinických štúdiách sa zvýšené riziko nepozorovalo.


Keďže nesteroidné protizápalové lieky a bisfosfonáty sa spájajú s podráždením gastrointestinálneho traktu, pozornosť sa má venovať súbežnému podávaniu.


Osteonekróza čeľuste

U pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú liečebné režimy zahŕňajúce hlavne intravenózne podávanie bisfosfonátov bola hlásená osteonekróza čeľuste, zvyčajne spojená s extrakciou zuba a/alebo miestnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnohí z týchto pacientov dostávali tiež chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov s osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.


Pred liečbou sa má zvážiť prehliadka chrupu spojená s preventívnymi stomatologickými opatreniami u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. rakovina, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, nedostatočná ústna hygiena).


Ak je to možné, majú sa títo pacienti počas liečby vyhnúť invazívnym dentálnym výkonom. U pacientov, u ktorých sa objaví osteonekróza čeľuste počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálny chirurgický výkon zhoršiť tento stav. Pre pacientov, u ktorých sú potrebné dentálne výkony nie sú k dispozícii údaje, ktoré by naznačovali, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste. Plán liečby každého pacienta sa má riadiť klinickým posúdením ošetrujúcim lekárom na základe individuálneho posúdenia prínosu/rizika.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín.


U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Poškodenie činnosti obličiek

Kvôli obmedzenej klinickej skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min (pozri časť 5.2).


Intolerancia galaktózy

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcia liek – jedlo

Biologická dostupnosť kyseliny ibandrónovej po perorálnom podaní je zvyčajne znížená prítomnosťou potravy. S absorpciou kyseliny ibandrónovej pravdepodobne interferujú najmä prípravky s obsahom vápnika, vrátane mlieka a iných polyvalentných katiónov (ako napr. hliník, magnézium, železo), čo sa zhoduje so zisteniami pri štúdiách na zvieratách. Preto počas noci pred užitím kyseliny ibandrónovej nesmú pacienti jesť (minimálne 6 hodín) a 1 hodinu po užití kyseliny ibandrónovej (pozri časť 4.2).


Interakcie s inými liekmi

Interakcie na úrovni metabolizmu sa nepovažujú za pravdepodobné, keďže kyselina ibandrónová u ľudí nespôsobuje inhibíciu hlavných pečeňových izoenzýmov P450 a preukázalo sa, že u potkanov neindukuje systém pečeňového cytochrómu P450 (pozri časť 5.2). Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nedochádza k jej biotransformácii.


Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné katióny

Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo) pravdepodobne narúšajú absorpciu kyseliny ibandrónovej. Preto pacienti nemajú užívať ďalšie perorálne lieky najmenej 6 hodín pred požitím kyseliny ibandrónovej a aspoň jednu hodinu po požití kyseliny ibandrónovej.


Kyselina acetylsalicylová a NSAIDs

Keďže kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) a bisfosfonáty sa spájajú s podráždením gastrointestinálneho traktu, má sa venovať pozornosť súbežnému podávaniu (pozri časť 4.4).


Blokátory H2 receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy

Z viac ako 1500 pacientiek zaradených do štúdie BM 16 549 porovnávajúcej mesačný a denný dávkovací režim kyseliny ibandrónovej, užívalo 14 % pacientiek po jednom roku a 18 % pacientiek po dvoch rokoch blokátory histamínových (H2) receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy. Spomedzi týchto pacientiek bol výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu podobný u pacientiek liečených 150 mg kyseliny ibandrónovej mesačne a 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.


U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia a žien po menopauze zapríčinilo intravenózne podanie ranitidínu zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej o približne 20 %, pravdepodobne ako dôsledok zníženej kyslosti v žalúdku. Keďže je však toto zvýšenie v rámci fyziologickej premenlivosti biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej, nepovažuje sa úprava dávky za nevyhnutnú, ak sa Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg podáva s H2-antagonistami alebo inými liečivami, ktoré zvyšujú pH v žalúdku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg je určená len prepoužitie u žienpo menopauzea nesmiebyť užívanáženami vofertilnomveku. Neexistujú dostatočné údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie na potkanoch preukázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sa nesmie užívať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová u ľudí vylučuje do mlieka. Štúdie na potkanoch počas laktácie preukázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní.

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sa nesmie užívať počas laktácie.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej u ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. V štúdiách u potkanov intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa predpokladá, že kyselina ibandrónová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšie hlásené nežiaduce účinky sú anafylaktická reakcia/šok, atypické zlomeniny stehennej kosti, osteonekróza čeľuste, gastrointestinálne podráždenie a očné zápaly (pozri odstavec „Popis vybraných nežiaducich reakcií“a časť 4.4).Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú artralgia a príznaky podobné chrípke. Tieto príznaky typické pri podaní prvej dávky, zvyčajne majú krátke trvanie, miernu alebo strednú intenzitu a zvyčajne ustúpia počas pokračovania v liečbe bez nutnosti ich liečby (pozri odsek „Ochorenie podobné chrípke“).


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke 1 je uvedený kompletný zoznam známych nežiaducich reakcií na liek. Bezpečnosť perorálnej liečby s 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne bola hodnotená u 1251 pacientiek liečených v 4 placebom kontrolovaných klinických štúdiách; s prevažnou väčšinou pacientiek, ktoré sa zúčastnili pivotnej trojročnej štúdie zameranej na zlomeniny (MF 4411).


V dvojročnej štúdii žien s osteoporózou v období po menopauze (BM 16 459) bola celková bezpečnosť 150 mg kyseliny ibandrónovej jedenkrát mesačne a 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne podobná. Celkový podiel pacientiek, u ktorých sa objavili nežiaduce reakcie pri 150 mg kyseliny ibandrónovej jedenkrát mesačne, bol po jednom roku 22,7 % a 25,0 % po dvoch rokoch. Väčšina prípadov neviedla k prerušeniu liečby.


Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie. Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie objavujúce sa u žien v období po menopauze, ktoré užívajú kyselinu ibandrónovú 150 mg jedenkrát mesačne alebo 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne počas fázy III štúdie BM16 549 a MF4411 a po uvedení liekuna trh.Trieda orgánových

systémov


Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé


Poruchy imunitného

systémuExacerbácia astmy

Reakcia z

precitlivenosti


Anafylaktická reakcia/šok*


Poruchy nervového

systému


Bolesť hlavy

Závrat
Poruchy okaZápal oka*†Poruchy

gastrointestinálneho

traktu *


Ezofagitída,

gastritída,

gastroezofageá

lny reflux,

dyspepsia,

hnačka,

abdominálna

bolesť, nauzea


Ezofagitída

vrátane

ezofagálnych

vredov alebo

striktúr a

dysfágia,

vracanie,

plynatosť


DuodenitídaPoruchy kože

a podkožného tkaniva


Vyrážka


Angioedém,

edém tváre,

urtikáriaPoruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva


Artralgia,

myalgia,

bolesť svalov,

svalové kŕče,

svalová

stuhnutosť


Bolesť chrbta

Atypické

subtrochanterické

a diafyzárne

zlomeniny

stehennej kosti†


Osteonekróza

čeľuste*†


Celkové poruchy a

reakcie v mieste

podania


Ochorenie

podobné

chrípke *


Únava
*Pozri ďalšie informácie nižšie

†Uvedené na základe postmarketingovej praxe.


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Nežiaduce reakcie v gastrointestinálnom trakte

Do štúdie zameranej na liečbu jedenkrát mesačne boli zahrnutí pacienti s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze, vrátane pacientov s peptickým vredom bez nedávneho krvácania alebo hospitalizácie a pacientov s dyspepsiou alebo refluxom liečeným liekmi. U týchto pacientov sa nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich udalostí v hornej časti gastrointestinálneho traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu 2,5 mg raz denne.


Ochorenie podobné chrípke

Ochorenie podobné chrípke zahŕňa udalosti hlásené ako reakcie akútnej fázy alebo príznaky, ktoré zahŕňajú myalgiu, artralgiu, horúčku, triašku, únavu, nauzeu, stratu chuti do jedla alebo bolesť kostí.


Osteonekróza čeľuste

U pacientov liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov sa

vyskytla u pacientov s nádorovým ochorením, ale hlásili sa aj prípady u pacientov liečených

pre osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou

infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia,

kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).


Zápal oka

Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe bifosfonátmi, vrátane

kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba

bisfosfonátmi.


Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených podávaním intravenóznej kyseliny ibandrónovej.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je dostupná žiadna informácia o liečbe predávkovania kyselinou ibandrónovou.


Avšak na základe poznatkov o tejto triede zlúčenín, predávkovanie pri perorálnom užití môže mať za následok nežiaduce reakcie v hornej časti gastrointestinálneho traktu (ako napr. žalúdočná nevoľnosť, dyspepsia, ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Pre naviazanie kyseliny ibandrónovej sa môže podať mlieko alebo antacidá a akékoľvek nežiaduce reakcie sa môžu liečiť symptomaticky. Pre riziko podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne vzpriamenej polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorenia kostí, Bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06.


Mechanizmus účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšeného kostného zvratu u žien po menopauze smerom k úrovni pred menopauzou.


Farmakodynamické účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej resorpcie. Kyselina ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej deštrukcii kosti, spôsobenej prerušením funkcie gonád, vplyvom retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná resorpcia, čo vedie k nárastu fyziologickej kostnej hmoty v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.

Zvieracie modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie, dokonca ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.

Každodenné aj intermitentné (s predĺženými intervalmi bez dávky) dlhodobé podávanie lieku potkanom, psom a opiciam bolo spojené s tvorbou novej kosti s fyziologickými vlastnosťami, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť každodenného aj intermitentného podávania (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky) kyseliny ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej sa preukázala účinnosť kyseliny ibandrónovej v prevencii fraktúr.


Na zvieracích modeloch kyselina ibandrónová spôsobila biochemické zmeny, ktoré poukazujú na inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky, vrátane supresie biochemických markerov degradácie kostného kolagénu (napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných N-telopeptidov kolagénneho typu I (NTX)) v moči.


Vo fáze 1 bioekvivalenčnej štúdie vykonanej u 72 žien po menopauze dostávajúcich 150 mg perorálne každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia sérového CTX nasledujúca po prvej dávke bola pozorovaná už do 24 hodín po dávke (medián inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície (69 %) pozorovaným 6 dní neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej inhibície 6 dní po dávke 74 % s redukciou na medián inhibície 56 % pozorovaný 28 dní po štvrtej dávke. Ak sa už ďalšia dávka nepodá, dochádza k strate supresie biochemických markerov kostnej resorpcie.


Klinická účinnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko vzniku fraktúr v dôsledku osteoporózy.


150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne


Hustota kostných minerálov (BMD)

V dvojročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16549) u žien po menopauze s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako – 2,5 SD vo východiskovom bode) sa 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne ukázalo byť vo zvýšení BMD aspoň tak účinných ako 2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne. Bolo to dokázané na základe primárnej analýzy jednoročných výsledkov, aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).


Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera v porovnaní s východiskovou hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16 549.


Jednoročné údaje zo štúdie BM 16549

Dvojročné údaje zo štúdie BM 16549

Priemerné relatívne zmeny oproti východiskovej hodnote % [95 % IS]


2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne (N=318)


150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne (N=320)


2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne (N=294)


150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne (N=291)

BMD driekovej chrbtice L2-L4

3.9 [3.4, 4.3]

4.9 [4.4, 5.3]

5.0 [4.4, 5.5]

6.6 [6.0, 7.1]

BMD bedrovej oblasti

2.0 [1.7, 2.3]

3.1 [2.8, 3.4]

2.5 [2.1, 2.9]

4.2 [3.8, 4.5]

BMD femorálneho krčku

1.7 [1.3, 2.1]

2.2 [1.9, 2.6]

1.9 [1.4, 2.4]

3.1 [2.7, 3.6]

BMD trochantera


3.2 [2.8, 3.7]

4.6 [4.2, 5.1]

4.0 [3.5, 4.5]

6.2 [5.7, 6.7]


Okrem toho sa overilo, že 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne je účinnejších na zvýšenie BMD driekovej chrbtice ako 2,5 mg kyseliny ibandrónovej v prospektívne plánovanej analýze po jednom roku, p = 0,002 a po dvoch rokoch, p < 0,001.


Po jednom roku (primárna analýza) u 91,3 % (p = 0,005) pacientov, ktorí dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne, bola BMD driekovej chrbtice vyššia alebo rovná východiskovej hodnote (BMD respondenti) v porovnaní s 84,0 % pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne. Po dvoch rokoch respondenti tvorili 93,5 % (p = 0,004) a 86,4 % pacientov, ktorí dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne alebo 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.


Stanovením BMD bedrovej oblasti, 90,0 % (p < 0,001) pacientov, ktorí dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne a 76,7 % pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne, mali po roku BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch 93,4 % (p < 0,001) pacientov, ktorí dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne a 78,4 % pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne, mali BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote.


Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice a bedrovej oblasti, po jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 % (p < 0,001) a 65,7 % pacientov, ktorí dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne alebo 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne. Po dvoch rokoch splnilo toto kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientov v ramenách so 150 mg raz mesačne a 2,5 mg denne.


Biochemické markery kostného obratu

Klinicky významné redukcie hladín CTX v sére sa pozorovali vo všetkých sledovaných časoch, t. j. 3., 6., 12. a 24. mesiac. Po jednom roku (primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti východiskovej hodnote – 76 % pre 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne a – 67 % pre kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej zmeny – 68 % a – 62 % v skupine, ktorá dostávala 150 mg raz mesačne alebo 2,5 mg denne.

Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu 83,5 % (p= 0,006) pacientiek užívajúcich 150 mg kyseliny ibandrónovejraz mesačne a u 73,9 % pacientiek užívajúcich 2,5 mg kyseliny ibandrónovejraz denne (definovaná ako zníženie o ≥50 % v porovnaní so vstupnou hodnotou). Po dvoch rokoch bola odpoveď na liečbu v skupine liečenej 150 mg mesačne u 78,7 % (p=0,002) pacientiek a v skupine liečenej 2,5 mg denne u 65,6 % pacientiek.


Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa očakáva, že 150 mgkyseliny ibandrónovejraz mesačne bude aspoň tak účinných v prevencii zlomenín ako 2,5 mg kyseliny ibandrónovejraz denne.


2,5 mgkyseliny ibandrónovejraz denne

V úvodnej trojročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tejto štúdii bola kyselina ibandrónová vyhodnocovaná pri denných perorálnych dávkach 2,5 mg a prerušovaných 20 mg dávkach slúžiacich ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie pôstu po podaní dávky). Štúdia skúmala ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici s SD od 2 do 5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali obvykle jednu až štyri zlomeniny stavcov. Všetky pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená u 2 928 pacientiek.

Pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr. Tento režim počas troch rokov trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok v prevencii zlomenín sa udržiaval počas trvania štúdie. Nepozoroval sa žiadny náznak ubúdania účinku vplyvom času.

Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % (p = 0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odzrkadľovala štatisticky významná redukcia úbytku telesnej výšky v porovnaní s placebom (p < 0,0001).


Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúryPlacebo

(N = 974)

2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne

(N = 977)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických vertebrálnych fraktúr


62 % (40,9, 75,1)

Výskyt nových morfometrických vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2,6,2)

Zníženie relatívneho rizika klinickej vertebrálnej fraktúry


49 % (14,03, 69,49)

Výskyt klinickej vertebrálnej fraktúry

5,33 % (3,73, 6,92)

2,75 % (1,61, 3,89)

BMD – priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav driekovej chrbtice v 3. roku

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

BMD – priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav bedrovej oblasti v 3. roku

-0,69 % (-1,0, -0,4)

3,36 % (3,0, 3,7)


Účinok liečby kyselinou ibandrónovou bol ďalej stanovený na základe analýzy podskupiny pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5. Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a bolo pozorované v celkovej populácii.


Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry u pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5Placebo

(N = 587)

2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne

(N = 575)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických vertebrálnych fraktúr


59 % (34,5, 74,3)

Výskyt nových morfometrických vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Zníženie relatívneho rizika klinickej vertebrálnej fraktúry


50 % (9,49, 71,91)

Výskyt klinickej vertebrálnej fraktúry

6,97 % (4,67, 9,27)

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD – priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav driekovej chrbtice v 3. roku

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD – priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav bedrovej oblasti v 3. roku

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)


V celej populácii pacientov v štúdii MF4411sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD stehnového krčku < -3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika nevertebrálnych fraktúr o 69%.


Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste stehnového krčku v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad urinárny CTX a sérový osteokalcín) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia bola dosiahnutá v období 3 až 6 mesiacov.

Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej resorpcie bola pozorovaná skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.

Po skončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej resorpcie súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien po menopauze dokázala kosti normálnej kvality, kde nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie.


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.2)

Kyselina ibandrónová nebola skúmaná u pediatrickej populácii, preto nie sú k dispozícii žiadne údaje účinnosti a bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako sa preukázalo v rôznych štúdiách u zvierat aj u ľudí.


Absorpcia


Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu je po perorálnom podaní rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg, s väčšími ako dávke úmernými zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahli od 0,5 do 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri užívaní lieku nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6 %. Rozsah absorpcie je narušený, keď sa liek užíva spolu s jedlom alebo nápojmi (okrem vody). Biologická dostupnosť sa znížila asi o 90 %, keď bola kyselina ibandrónová podávaná so štandardnými raňajkami v porovnaní s biologickou dostupnosťou u pacientov, ktorí liek užívali nalačno. Biologická dostupnosť sa významne nezníži, ak sa kyselina ibandrónová užíva 60 minút pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a prírastky BMD sa znížia, keď sa jedlo alebo nápoj prijme skôr ako za 60 minút po podaní kyseliny ibandrónovej.


Distribúcia


Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách lieku), a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.


Biotransformácia


Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí metabolizovaná.


Eliminácia

Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je odstránená z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje v nezmenenom stave stolicou.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zrejmý terminálny polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Skoré plazmatické hladiny rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) predstavuje 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa považuje za odraz príjmu kosťou.


Zdá sa, že sekrečná dráha eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov.


Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách


Pohlavie

Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.


Rasa

Neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi vo vylučovaní kyseliny ibandrónovej. Je dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.


Pacienti s poškodením činnosti obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami renálnej insuficiencie je lineárne úmerný klírensu kreatinínu.

U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr rovný alebo väčší ako 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávku, čo dokazuje štúdia BM 16549, v ktorej väčšina pacientov má mierne až stredne závažné poškodenie funkcie obličiek.

Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min), ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie ako pacienti s normálnou funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku pacientom so závažným stupňom poškodenia funkcie obličiek poklesol celkový, renálny a nerenálny klírens o 67 %, 77 % a 50 %, avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča pacientom so závažným

poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej nebola stanovená u pacientov s renálnym ochorením v konečnej fáze, ktoré bolo kontrolované inak ako hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u týchto pacientov nie je známa, a preto by sa kyselina ibandrónová nemala používať za týchto okolností.


Pacienti s poškodením činnosti pečene (pozri časť 4.2)

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nemá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov s poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.


Starší pacienti (pozri časť 4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že s vekom sa zhoršuje funkcia obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.1)


Neexistujú žiadne údaje o užívaní kyseliny ibandrónovej pacientmi tejto vekovej skupiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia sa pozorovali u psov len pri expozíciách považovaných za dostatočné v nadbytku maximálnej expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre klinické použitie.


Mutagenita/Karcinogenita:

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.


Reprodukčná toxicita:

U potkanov a králikov, ktorí dostávali perorálne kyselinu ibandrónovú, sa nedokázal jej priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod a u potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na vývin potomstva F1 pri extrapolovanej expozícii, ktorá bola najmenej 35-krát väčšia ako expozícia u ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávanie pri dávkach 1 mg/kg/deň a vyšších

viedlo k nárastu preimplantačných potratov. V reprodukčných štúdiách u potkanov intravenózne

podávaná kyselina ibandrónová znížila počet spermií pri dávkach 0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila fertilitu

u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u žien pri dávke na 1,2 mg/kg/deň. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej v štúdiách o reprodukčnej toxicite u potkanov boli také aké sa zvyčajne pozorujú v prípade bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (renal pelvis ureter syndrome).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Povidón

Mikrokryštalická celulóza

Predželatínovaný kukuričný škrob

Krospovidón

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Glyceroldibehenát


Obal tablety:

Opadry OY-LS-28908 (Biela II) zložená z:

Hypromelózy

Monohydrátu laktózy

Oxidu titaničitého (E 171)

Makrogolu 4000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety sa dodáva v (PA/Al/PVC/Al) fóliových blistroch (Al/Al blister) obsahujúcich 1, 3 alebo 6 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne. Uvoľnenie liečiv do prostredia má byť znížené na minimum.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 87/0548/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.08.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

14

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety