+ ipil.sk

Kyselina mykofenolová Accord 180 mg gastrorezistentné tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.:2014/02996


Písomná informácia pre používateľa


Kyselina mykofenolová Accord 180 mg gastrorezistentné tablety


Kyselina mykofenolová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Kyselina mykofenolová Accord a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kyselinu mykofenolovú Accord

3. Ako užívať Kyseliny mykofenolú Accord

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Kyseliny mykofenolú Accord

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Kyselina mykofenolová Accord a na čo sa používa


Kyselina mykofenolová Accordobsahuje látku, ktorá sa nazýva kyselina mykofenolová.

Patrí do skupiny liekov označovaných ako imunosupresíva.


Kyselina mykofenolová Accordsa používa, aby zabránila imunitnému systému tela odvrhnúť

transplantovanú obličku. Užíva sa spolu s inými liekmi, ktoré obsahujú cyklosporín a kortikosteroidy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kyselinu mykofenolovú Accord


Neužívajte Kyselinu mykofenolovú Accord

- ak ste alergický na kyselinu mykofenolovú, sodnú soľ mykofenolátu, mofetilmykofenolátalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak dojčíte (pozri aj „Tehotenstvo a dojčenie“).

 • ak ste žena v plodnom veku a nepoužívate vysokoúčinné antikoncepčné metódy.


Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Kyselinu mykofenolovú

Accord.


Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom alebo zdravotnou sestrou skôr, ako užijete Kyselinu

mykofenolovú Accord:

 • ak máte alebo ste niekedy mali závažné tráviace ťažkosti, ako je žalúdkový vred.

 • ak máte zriedkavý vrodený nedostatok enzýmu hypoxantínguanínfosforibozyltransferázy (HGPRT), ako je Leschov-Nyhanov alebo Kelleyho-Seegmillerov syndróm.


Na čo tiež musíte pamätať

 • Kyselina mykofenolová Accord oslabuje schopnosť kože chrániť pred slnkom. Zvyšuje sa tak riziko rakoviny kože. Obmedzte pôsobenie slnečného a ultrafialového (UF) žiarenia tým, že si budete čo najviac zakrývať nechránené plochy kože a budete pravidelne používať prostriedky proti opaľovaniu s vysokým ochranným faktorom. Poraďte sa so svojím lekárom, ako sa máte chrániť pred slnkom.

 • Ak sa u vás objavia akékoľvek príznaky infekcie (napríklad horúčka alebo bolesť hrdla), alebo neočakávané podliatiny alebo krvácanie, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.

 • Váš lekár si možno bude chcieť počas liečby Kyselinou mykofenolovou Accord overiť, koľko máte bielych krviniek a povie vám, či môžete Kyselinu mykofenolovú Accord aj ďalej užívať.

 • Liečivo kyselina mykofenolová nie je rovnaké ako iné, podobne znejúce liečivá, napríklad mofetilmykofenolát. Neužívajte striedavo rôzne lieky, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

 • Užívanie Kyseliny mykofenolovej Accord počas tehotenstva môže poškodiť plod (pozri aj „Tehotenstvo a dojčenie“) a zvýšiť riziko potratu.


Deti a dospievajúci

Použitie Kyseliny mykofenolovej Accord u detí a dospievajúcich sa neodporúča pre nedostatok

údajov.


Iné lieky a Kyselina mykofenolová Accord

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Porozprávajte sa so svojím lekárom, najmä ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • ďalšie imunosupresíva, ako je azatioprín alebo takrolimus.

 • lieky používané na liečbu vysokej hladiny cholesterolu v krvi, ako je cholestyramín.

 • adsorpčné uhlie, ktoré sa používa na liečbu tráviacich ťažkostí, ako je hnačka, žalúdočná nevoľnosť a plynatosť.

 • antacidá, ktoré obsahujú horčík alebo hliník.

 • lieky používané na liečbu vírusových infekcií, ako je aciklovir a ganciklovir.


Povedzte svojmu lekárovi aj to, ak máte dostať akékoľvek ochranné očkovanie (vakcináciu).


Kyselina mykofenolá Accord a jedlo a nápoje a alkohol

Kyselinu mykofenolovú Accordmožno užívať s jedlom alebo nalačno. Musíte sa rozhodnúť, či budete

užívať svoje tablety s jedlom alebo nalačno, a potom ich užívajte rovnakým spôsobom každý deň.

Zaistí sa tým vstrebávanie rovnakého množstva lieku do vášho organizmu každý deň.


Starší pacienti

Starší ľudia (vo veku 65 a viac rokov) môžu užívať Kyselinu mykofenolovú Accord bez toho, aby

bolo potrebné upraviť zvyčajnú odporúčanú dávku.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste žena, uistite sa pred začatím užívania Kyseliny mykofenolovej Accord prostredníctvom

negatívneho výsledku tehotenského testu, že nie ste tehotná. Pretože kyselina mykofenolová môže

poškodiť plod a zvýšiť riziko potratu, Kyselina mykofenolová Accord sa nemá užívať počas

tehotenstva, ak to nie je jednoznačne potrebné.


Ak ste žena, váš lekár by vás mal poučiť o antikoncepcii skôr, ako začnete užívať Kyselinu

mykofenolovú Accord. Antikoncepciu musíte používať pred a počas užívania Kyseliny mykofenolovej

Accord a 6 týždňov po skončení jej užívania. Ak počas liečby Kyselinou mykofenolovou Accord

otehotniete, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Nie je známe, či Kyselina mykofenolová Accord prestupuje do materského mlieka. Nedojčite počas

liečby Kyselinou mykofenolovou Accord a 6 týždňov po ukončení užívania Kyseliny mykofenolovej

Accord.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa

so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Ak ste sexuálne aktívny muž, odporúča sa, aby ste počas liečby a trinásť týždňov po podaní

poslednej dávky Kyseliny mykofenolovej Accord používali kondóm. Používanie vysoko účinnej

antikoncepcie počas vašej liečby a trinásť týždňov po podaní poslednej dávky Kyseliny

mykofenolovej Accord sa odporúča aj vašim partnerkám.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepreukázalo sa, že by Kyselina mykofenolová Accord ovplyvňovala schopnosť viesť vozidlo alebo

obsluhovať stroje.


Kyselina mykofenolová Accord obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 0,61 mmol (13,9 mg) sodíka v tablete. Treba to vziať do úvahy u pacientov

na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


3. Ako užívať Kyselinu mykofenolovú Accord


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako sa to uvádza v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo

ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik alebo zdravotná sestra. Kyselinu mykofenolovú Accord vám

predpíše len lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov po transplantácii. Ak si nie ste niečím istý,

overte si to u svojho lekára alebo lekárnika alebo u zdravotnej sestry.


Koľko liekuužívať

Odporúčaná denná dávka Kyseliny mykofenolovej Accord je 1 440 mg (8 tabliet po 180 mg).

Tá sa užíva v 2 oddelených dávkach po 720 mg (4 tablety po 180 mg).

Užívajte tablety ráno a večer.


Prvá dávka 720 mg sa podá v priebehu 72 hodín po transplantácii.


Ak máte závažné ťažkosti s obličkami

Vaša denná dávka nemá byť väčšia ako 1 440 mg (8 tabliet po 180 mg).


Užívanie Kyseliny mykofenolovej Accord

Tablety prehĺtajte celé a zapite ich pohárom vody.

Tablety nelámte a nedrvte.

Neužite tablety, ktoré sú zlomené alebo prasknuté.

Liečba bude trvať dovtedy, kým budete potrebovať imunosupresiu, ktorá zabráni vášmu telu odvrhnúť

transplantát.


Ak užijete viac Kyseliny mykofenolovej Accord,ako máte

Ak užijete viac Kyseliny mykofenolovej Accord, ako by ste mali, alebo ak niekto iný užije vaše

tablety, okamžite to povedzte lekárovi alebo choďte do nemocnice. Možno bude potrebné lekárske

ošetrenie. Tablety si vezmite so sebou a ukážte ich vášmu lekárovi alebo pracovníkom nemocnice. Ak

sa vám tablety minuli, vezmite si so sebou prázdne balenie.


Ak zabudnete užiť Kyselinu mykofenolovú Accord

Ak zabudnete užiť Kyselinu mykofenolovú Accord, užite ju ihneď, keď si spomeniete, pokiaľ už nie je

takmer čas na ďalšiu dávku. Potom užite ďalšiu dávku v obvyklom čase. Poraďte sa so svojím

lekárom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívaťKyselinu mykofenolovú Accord

Neprestaňte užívať Kyselinu mykofenolovú Accord, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Prerušenie

liečby Kyselinou mykofenolovou Accord môže zvýšiť pravdepodobnosť, že vaše telo odvrhne

transplantovanú obličku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U starších pacientov sa pre ich zoslabenú imunitnú odpoveď môže vyskytnúť viac vedľajších účinkov.


Imunosupresíva vrátane Kyseliny mykofenolovej Accord oslabujú vlastné obranné mechanizmy vášho

tela, aby zabránili odvrhnutiu transplantovaného orgánu. V dôsledku toho vaše telo nebude bojovať

proti infekciám tak dobre ako zvyčajne. Ak užívate Kyselinu mykofenolovú Accord, môže vás preto

postihnúť viac infekcií ako obvykle, ako sú infekcie mozgu, kože, úst, žalúdka a čriev, pľúc

a močových ciest.


Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať krv, aby mohol sledovať akékoľvek zmeny počtu krviniek

alebo hladín látok, ktoré sa nachádzajú v krvi, ako je cukor, tuky a cholesterol.


Niektoré účinky môžu byť závažné:

 • príznaky infekcie vrátane horúčky, zimnice, potenia, pocitu únavy, ospalosti alebo nedostatku energie. Keď užívate Kyselinu mykofenolovú Accord, môže byť vyššia pravdepodobnosť ako zvyčajne, že dostanete nejakú infekciu. Takéto infekcie môžu postihnúť rôzne časti vášho tela, ale najčastejšie sú postihnuté obličky, močový mechúr, horné a/alebo dolné dýchacie cesty.

 • vracanie krvi, čierna alebo krvavá stolica, vred žalúdka alebo dvanástnika.

 • zdurenie uzlín, vznik nového kožného výrastku alebo zväčšenie existujúceho kožného výrastku, alebo zmeny existujúceho materského znamienka. Ako sa môže stať u pacientov užívajúcich imunosupresíva, u veľmi malého počtu pacientov liečených Kyselinou mykofenolovou Accord sa vyvinula rakovina kože alebo lymfatických uzlín.


Ak sa niečo z uvedeného u vás vyskytne po užívaní Kyseliny mykofenolovej Accord, ihneď sa o tom

porozprávajte so svojím lekárom.


Ďalšie vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Veľmi časté(postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)

 • hnačka

 • nízky počet bielych krviniek.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov)

 • nízky počet červených krviniek, čo môže vyvolať pocit únavy, dýchavičnosť a bledosť (málokrvnosť)

 • neočakávané krvácanie a podliatiny (možné príznaky nízkeho počtu krvných doštičiek)

 • bolesť hlavy

 • kašeľ

 • bolesť brucha alebo žalúdka, zápal sliznice žalúdka, nadúvanie, zápcha, tráviace ťažkosti, plynatosť (flatulencia), riedka stolica, nutkanie na vracanie (nauzea), vracanie

 • únava, horúčka

 • abnormálne (neobvyklé) výsledky testov funkcie pečene alebo obličiek

 • infekcie dýchacích ciest.


Menej časté(postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • rýchly alebo nepravidelný tep srdca, tekutina v pľúcach

 • výrastok, ktorý vyzerá ako vačok (cysta) a obsahuje tekutinu (lymfa)

 • triaška, nespavosť

 • svrbenie, sčervenenie a opuch očí, neostré videnie

 • sipot

 • grganie, zápach z úst, upchatie čriev, vredy na perách, pálenie záhy, zmena sfarbenia jazyka, suchosť v ústach, zápal ďasien, zápal podžalúdkovej žľazy spôsobujúci silnú bolesť v hornej časti brucha, upchatie slinných žliaz, zápal pobrušnice

 • infekcia kostí, krvi a kože

 • krv v moči, poškodenie obličiek, bolesť a ťažkosti pri močení

 • vypadávanie vlasov, podliatiny na koži

 • zápal kĺbov, bolesť chrbta, svalové kŕče

 • strata chuti do jedenia, zvýšená hladina tukov, cukru a cholesterolu, alebo znížená hladina fosfátu v krvi

 • príznaky chrípky (napríklad únava, zimnica, bolesť hrdla, bolesť kĺbov alebo svalov), opuch členkov a chodidiel, pocit smädu alebo slabosti

 • neobvyklé sny, presvedčenie o veciach, ktoré nie sú skutočné (bludy)

 • neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu.


Neznáme(výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • vyrážky


Iné vedľajšie účinky hlásené pri liekoch podobných ako Kyselina mykofenolová Accord

Ďalšie vedľajšie účinky boli hlásené v skupine liekov, do ktorej patrí Kyselina mykofenolová Accord:

zápal hrubého čreva, zápal sliznice žalúdka vyvolaný cytomegalovírusmi, prederavenie črevnej steny,

čo má za následok silnú bolesť brucha a možné krvácanie, vredy žalúdka alebo dvanástnika, nízky

počet určitých bielych krviniek alebo všetkých krviniek, závažné infekcie, ako je zápal srdca

a srdcových chlopní a blany, ktorá pokrýva mozog a miechu a iné menej časté baktériové infekcie,

ktoré zvyčajne vedú k závažnému ochoreniu pľúc (tuberkulóza a atypická mykobaktériová infekcia).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Kyselinu mykofenolovú Accord


Uchovávajte tento liek mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa

vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek, ak zbadáte, že balenie je poškodené.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho

lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné

prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Kyselina mykofenolová Accord obsahuje


- Liečivo je kyselina mykofenolová (ako sodná soľ mykofenolátu).

Každá tableta obsahuje 180 mg kyseliny mykofenolovej.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, mastenec, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát

Obal tablety:

Acryl-EZE zelená 930510003 (kyselina metakrylová – etyl akrylát kopolymér (1:1), mastenec

(E 553b), oxid titaničitý (E171), trietylcitrát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, uhličitan sodný, žltý oxid železitý E172, indigokarmín (E132), laurylsulfát sodný).


Potlač:

Opa–kód čierny S-1-17823 (šelak, čierny oxid železitý (E172), propyléngykol (E1520)).


Ako vyzerá Kyselina mykofenolová Accord a obsah balenia


Kyselina mykofenolová Accord 180 mg sú svetlozelené okrúhle bikonvexné gastrorezistentné tablety

so šikmými hranami s vyrazeným čiernym M1 na jednej strane a hladké na druhej strane.


Kyselina mykofenolová Accord je dostupná v blistrovom balení po 20, 50, 100, 120 a 250 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:


Accord Healthcare Limited

Sage House,

319, Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


Pharmadox healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA 3000

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Krajina

Názov

ES

Ácido micofenólico Accord 180mg comprimidos gastrorresistentes EFG

AT

Mycophenolsäure Accord 180mg magensaftresistente Tabletten

BG

Mycophenolic acid Accord 180mg gastro-resistant tablets

CZ

Mycophenolic acid Accord 180mg Enterosolventní tablety

DK

Mycophenolsyre Accord

EE

Mycophenolic acid Accord

FI

Mycophenolic acid Accord 180mg enterotabletti

HU

Mikofenolsav Accord 180mg gyomornedv ellenálló tabletta

IE

Mycophenolic acid 180mg gastro-resistant tablets

LT

Mycophenolic acid Accord 180mg skrandyje neirios tabletės

LV

Mycophenolic acid Accord 180mg zarnās šķīstošās tabletes

MT

Mycophenolic acid 180mg gastro-resistant tablets

NO

Mykofenolsyre Accord

PL

Mycophenolic acid Accord

PT

Mycophenolic acid Accord

RO

Acid micofenolic Accord 180 mg Comprimate filmate gastro-rezistente

SI

Mikofenolna kislina Accord 180 mg gastrorezistentne tablete

SK

Kyselina mykofenolová Accord 180 mg gastrorezistentné tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.


7Kyselina mykofenolová Accord 180 mg gastrorezistentné tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.:2014/02996, 2014/02997


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Kyselina mykofenolová Accord 180 mg gastrorezistentné tablety

Kyselina mykofenolová Accord 360 mg gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Kyselina mykofenolová Accord 180 mg gastrorezistentné tablety:

Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 180 mg kyseliny mykofenolovej (ako sodnej soli mykofenolátu).

Pomocné látky: Každá tableta obsahuje 13,9 mg (0,61 mmol) sodíka.


Kyselina mykofenolová Accord 360 mg gastrorezistentné tablety:

Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 360 mg kyseliny mykofelonovej (ako sodnej soli mykofenolátu).

Pomocné látky: každá tableta obsahuje 27,9 mg (1,21 mmol) sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta


180 mg:

Svetlozelené okrúhle bikonvexné gastrorezistentné tablety so šikmými hranami a s vyrazeným čiernym M1 na jednej strane a hladké na druhej strane.

Poznámka: Priemer tablety je 10,80 ± 0,2 mm.


360 mg:

Broskyňové podlhovasté bikonvexné gastrorezistentné tablety s vyrazeným čiernym M2 na jednej strane a hladké na druhej strane.

Poznámka: Dĺžka a šírka tabliet je 17,50 ± 0,2 mm a 10,35 ± 0,2 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Kyselina mykofenolová Accordje indikovaná v kombinácii s cyklosporínom a kortikosteroidmi na prevenciu proti akútnemu odmietnutiu transplantátu u dospelých pacientov po alogénnej transplantácii obličiek.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu Kyselinou mykofenolovou Accordmajú začať a vykonávať primerane kvalifikovaní odborníci v oblasti transplantácie orgánov.


Odporúčaná dávka je 720 mg podávaných dvakrát denne (1440 mg denná dávka). Táto dávka sodnej soli mykofenolátu zodpovedá 1 g mofetilmykofenolátu podávaného dvakrát denne (2 g denná dávka)

vo vzťahu k obsahu kyseliny mokofenolovej (MPA). Ďalšie informácie o zodpovedajúcich terapeutických dávkach sodnej soli mykofenolátu a mofetilmykofenolátu, pozri časť 4.4 a 5.2.


U de novopacientov sa má začať s podávaním Kyseliny mykofenolovej Accord v priebehu 72 hodín po transplantácii.


Kyselina mykofenolová Accord sa môže užívať s jedlom alebo nalačno.Pacienti si môžu vybrať jednu z možností, ale pri zvolenej možnosti musia zotrvať (pozri časť 5.2).


Tablety Kyseliny mykofenolovej Accordsa nemajú drviť, aby sa zachovala neporušenosť enterosolventnej vrstvy.


Ak je potrebné tablety Kyseliny mykofenolovej Accordrozdrviť, vyhýbajte sa vdýchnutiu prášku alebo priamemu kontaktu prášku s kožou alebo sliznicou.


Deti a adolescenti

Nie sú dostupné dostatočné údaje, ktoré by preukázali účinnosť a bezpečnosť Kyseliny mykofenolovej Accord u detí a adolescentov. Sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje u pediatrických pacientov po transplantácii obličky (pozri časť 5.2).


Starší pacienti

Odporúčaná dávka u starších pacientov je 720 mg dvakrát denne.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s oneskoreným rozvojom funkcie obličkového štepu po operácii (pozri časť 5.2).


Pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie < 25 ml·min-1·1,73 m-2) je potrebné dôsledne sledovať a denná dávka Kyseliny mykofenolovej Accord u nich nemá prekročiť 1 440 mg.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov po transplantácii obličky, ktorí majú závažné poškodenie funkcie pečene.


Liečba počas epizód rejekcie

Rejekcia transplantovanej obličky nemá za následok zmeny farmakokinetiky kyseliny mykofenolovej (MPA); úprava dávkovania alebo prerušenie liečby Kyselinou mykofenolovou Accord sa nevyžaduje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na sodnú soľ mykofenolátu, kyselinu mykofenolovú alebo mofetilmykofenolát, alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Kyselina mykofenolová Accord je kontraindikovaná u žien, ktoré dojčia a u žien v reprodukčnom veku (WOCBP), ktoré nepoužívajú vysoko účinné antikoncepčné metódy (pozri časť 4.6).


Informácie o užívaní v gravidite a období dojčenia a požiadavky na používanie antikoncepčných prostriedkov, pozri časť 4.6.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov liečených imunosupresívnymi režimami, ktoré zahŕňajú kombinácie liekov vrátane Kyseliny mykofenolovej Accord, je zvýšené riziko vývoja lymfómov a iných malignít, hlavne kože (pozri časť 4.8). Toto riziko zjavne súvisí skôr so stupňom a trvaním imunosupresie, ako s použitím určitej látky.

Na minimalizovanie rizika rakoviny kože je potrebné pacientom vo všeobecnosti poradiť, aby sa chránili pred slnečným a UV svetlom nosením ochranného odevu a používaním prostriedkov proti opaľovaniu s

vysokým ochranným faktorom.


Pacientov užívajúcich Kyselinu Mykofenolovú Accord je potrebné poučiť, aby okamžite hlásili akékoľvek príznaky infekcie, nevysvetliteľné krvné podliatiny, krvácanie alebo akékoľvek iné prejavy útlmu kostnej drene.


U pacientov liečených imunosupresívami vrátane Kyseliny Mykofenolovej Accord je zvýšené riziko oportúnnych infekcií (bakteriálnych, hubových, vírusových a protozoálnych), fatálnych infekcií a sepsy (pozri časť 4.8). K oportúnnym infekciám patria nefropatia súvisiaca s vírusom BK a progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML) súvisiaca s vírusom JC. Tieto infekcie sa často spájajú s vysokou celkovou imunosupresívnou záťažou a môžu mať za následok závažné alebo fatálne ochorenia, ktoré lekári majú vziať do úvahy pri stanovení diferenciálnej diagnózy u pacientov s imunosupresiou, ktorých funkcia obličiek alebo neurologické symptómy sa zhoršujú.


Prípady čistej aplázie erytrocytov (PRCA) boli hlásené u pacientov liečených derivátmi MPA (ku ktorým patria mofetilmykofenolát a sodná soľ mykofenolátu) v kombinácii s inými imunosupresívami. Mechanizmus vyvolania PRCA derivátmi MPA nie je známy. PRCA sa môže upraviť po znížení dávky alebo ukončení liečby. Zmeny v liečbe Kyselinou mykofenolovou Accord sa majú robiť u príjemcov transplantátu iba pri náležitom dohľade, aby sa minimalizovalo riziko rejekcie štepu (pozri časť 4.8).


Pacientov dostávajúcich Kyselinu mykofenolovú Accord je potrebné sledovať pre krvné dyskrázie (napr. neutropéniu alebo anémiu – pozri časť 4.8), ktoré môžu súvisieť so samotnou MPA, súčasne podávanými liekmi, vírusovými infekciami alebo s niektorou kombináciou týchto príčin. U pacientov užívajúcich Kyselinu mykofenolovú Accord sa má skontrolovať úplný krvný obraz každý týždeň počas prvého mesiaca, dvakrát do mesiaca počas druhého a tretieho mesiaca liečby, a potom každý mesiac počas prvého roka. Ak sa vyskytnú krvné dyskrázie (napr. neutropénia (absolútny počtet neutrofilov < 1,5 x 103/μl alebo anémia), môže byť potrebné prerušiť alebo ukončiť liečbu Kyselinou mykofenolovou Accord.


Pacientov je potrebné upozorniť, že počas liečby MPA môžu byť vakcinácie menej účinné a je potrebné vyhnúť sa použitiu živých oslabených vakcín (pozri časť 4.5). Vakcinácia proti chrípke môže byť prospešná. Predpisujúci lekári sa majú riadiť národnými smernicami o vakcinácii proti chrípke.


Pretože deriváty MPA sa dávali do súvisu so zvýšenou incidenciou nežiaducich udalostí tráviaceho traktu vrátane zriedkavých prípadov ulcerácie, krvácania a perforácie gastrointestinálneho traktu. Kyselina mykofenolová Accord sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s aktívnym závažným ochorením tráviacej sústavy. Neodporúča sa podávať Kyselinu mykofenolovú Accord súčasne s azatioprínom, pretože súčasné podávanie týchto liečiv sa nehodnotilo.


Kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) a mofetilmykofenolát sa nemajú ľubovoľne zamieňať alebo nahrádzať, pretože majú odlišné farmakokinetické profily.


Kyselina mykofenolová Accord sa podávala v kombinácii s kortikosteroidmi a cyklosporínom.


Obmedzené skúsenosti sú s jej súčasným použitím s indukčnou liečbou, napr. antilymfocytovým globulínom alebo basiliximabom. Účinnosť a bezpečnosť použitia Kyseliny mykofenolovej Accord

s inými imunosupresívami (napr. takrolimom) sa nesledovala.


Súčasné podávanie Kyseliny mykofenolovej Accord a liečiv, ktoré zasahujú do enterohepatálnej cirkulácie, napr. cholestyramínu alebo aktívneho uhlia, môže mať za následok subterapeutickú systémovú expozíciu MPA a zníženie účinnosti.


Kyselina mykofenolová Accord je inhibítor IMPDH (inozínmonofosfátdehydrogenázy). Preto sa nemá podávať pacientom so zriedkavým vrodeným deficitom hypoxantínguanínfosforibozyltransferázy (HGPRT), ako je Leschov-Nyhanov a Kelleyho-Seegmillerov syndróm.


Liečba Kyselinou mykofenolovou Accord sa nemá začať, kým sa nezíska negatívny výsledok testu na graviditu. Spoľahlivá antikoncepcia sa musí používať pred začatím liečby Kyselinou mykofenolovou Accord, počas liečby a šesť týždňov po skončení liečby (pozri časť 4.6).


Každá gastrorezistentná tableta Kyseliny mykofenolovej Accord 180 mg obsahuje 0,61 mmol (13,9 mg) sodíka. Treba to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


Každá gastrorezistentná tableta Kyseliny mykofenolovej Accord 360 mg obsahuje 1,21 (27,9 mg) sodíka.

Treba to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Zaznamenali sa nasledujúce interakcie medzi MPA a inými liečivami:


Aciklovir a ganciklovir

Možnosť vyvolať útlm kostnej drene u pacientov, ktorí dostávajú Kyselinu mykofenolovú Accord a aciklovir alebo ganciklovir, sa nesledovala. Pri súčasnom podávaní Kyseliny mykofenolovej Accord a acikloviru/gancikloviru možno očakávať zvýšené hladiny glukuronidu kyseliny mykofenolovej (MPAG) a acikloviru/gancikloviru, čo je možno následok kompetície o tubulárnu sekréciu.

Zmeny farmakokinetiky MPAG pravdepodobne nie sú klinicky významné u pacientov s dostatočnou funkciou obličiek. Pri poškodení funkcie obličiek je možnosť zvýšenia plazmatických koncentrácií MPAG a acikloviru/gancikloviru; majú sa dodržiavať odporúčania pre dávkovanie acikloviru/gancikloviru a pacientov je potrebné starostlivo pozorovať.


Gastroprotektívne látky:

Antacidá obsahujúce horčík a hliník:

Pri súčasnom podaní Kyseliny mykofenolovej Accord a jednorazovej dávky antacíd, ktoré obsahovali horčík a hliník, sa znížili AUC MPA o 37% a Cmaxo 25%. Antacidá obsahujúce horčík a hliník sa môžu používať intermitentnena liečbu občasnej dyspepsie. Dlhodobé každodenné používanie antacíd obsahujúcich horčík a hliník s Kyselinou mykofenolovou Accord sa neodporúča pre možnosť zníženej expozície kyseline mykofenolovej a poklesu účinnosti.


Inhibítory protónovej pumpy:

U zdravých dobrovoľníkov sa nepozorovali žiadne zmeny farmakokinetiky MPA po súbežnom podaní Kyseliny mykofenolovej Accord a pantoprazolu v dávke 40 mg dvakrát denne počas 4 predchádzajúcich dní. Nie sú dostupné údaje s inými inhibítormi protónovej pumpy podávanými vo vysokých dávkach.


Perorálne antikoncepčné prostriedky

Štúdie interakcií medzi MMF a perorálnymi antikoncepčnými prostriedkami nenaznačujú žiadne interakcie. Vzhľadom na metabolický profil MPA sa neočakávajú interakcie medzi Kyselinou mykofenolovou Accord a perorálnymi antikoncepčnými prostriedkami.


Cholestyramín a liečivá, ktoré viažu žlčové kyseliny

Je potrebné postupovať opatrne pri súčasnom podávaní liečiv alebo liečebných postupoch, ktoré môžu viazať žlčové kyseliny, napr. pri látkach sekvestrujúcich žlčové kyseliny alebo perorálne podanom aktívnom uhlí, pretože je možný pokles expozície MPA, a tým zníženie účinnosti Kyseliny mykofenolovej Accord.


Cyklosporín

V rovnovážnom stave neovplyvňovalo podávanie Kyseliny mykofenolovej Accord farmakokinetiku cyklosporínu pri sledovaní u stabilizovaných pacientov po transplantácii obličky. Je známe, že pri súčasnom podávaní s mofetilmykofenolátom cyklosporín znižuje expozíciu MPA. Pri súčasnom podávaní s Kyselinou mykofenolovou Accord môže cyklosporín tiež znižovať koncentráciu MPA (približne o 20%, vypočítané extrapolovaním údajov o mofetilmykofenoláte), presný rozsah tohto zníženia však nie je známy, pretože takáto interakcia sa neskúmala. Keďže klinické skúšania účinnosti sa vykonali v kombinácii s cyklosporínom, táto interakcia nemá vplyv na odporúčané dávkovanie Kyseliny mykofenolovej Accord. Pri prerušení alebo ukončení liečby cyklosporínom sa má dávkovanie Kyseliny mykofenolovej Accord prehodnotiť v závislosti od imunosupresívneho režimu.


Takrolimus

V skríženom klinickom skúšaní inhibítorov kalcineurínu u stabilizovaných pacientov po transplantácii obličky sa stanovila farmakokinetika Kyseliny mykofenolovej Accordv rovnovážnom stave počas liečby Neoralomaj takrolimom.Priemerná hodnota AUC MPA bola o 19% vyššia (90% IS: -3, +47), zatiaľ čo priemerná hodnota AUC MPAG bola asi o 30% nižšia (90% IS: 16, 42) pri takrolime v porovnaní s liečbou Neoralom. Okrem toho sa u jedincov zdvojnásobila variabilita AUC MPA, keď prešli z Neoralu na takrolimus. Klinickí lekári majú vziať do úvahy toto zvýšenie AUC MPA, ako aj variability a upravovať dávkovanie Kyseliny mykofenolovej Accord v závislosti od klinickej situácie. Keď sa plánuje nahradenie jedného inhibítora kalcineurínu iným, je potrebné dôsledné klinické monitorovanie.


Živé oslabené vakcíny

Živé vakcíny sa nemajú podať pacientom so zhoršenou imunitnou odpoveďou. Protilátková odpoveď na iné vakcíny môže byť znížená.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku

Liečba Kyselinou mykofenolovou Accord sa nemá začať, kým sa nezíska negatívny výsledok testu na graviditu.


Antikoncepcia u mužov a žien

Ženy v reprodukčnom veku musia pred začatím liečby Kyselinou mykofenolovou Accord, počas liečby Kyselinou mykofenolovou Accord a šesť týždňov po podaní poslednej dávky Kyseliny mykofenolovej Accord používať vysoko účinnú antikoncepčnú metódu.


Sexuálne aktívnym mužom sa počas liečby a trinásť týždňov po podaní poslednej dávky Kyseliny mykofenolovej Accord odporúča používanie kondómov. Používanie vysoko účinnej antikoncepcie počas liečby a trinásť týždňov po podaní poslednej dávky Kyseliny mykofenolovej Accord sa odporúča aj ich partnerkám.


Gravidita

Užívanie Kyseliny mykofenolovej Accord počas gravidity sa neodporúča a má sa vyhradiť pre prípady, keď nie je dostupná žiadna alternatívna liečba.


Údaje o použití Kyseliny mykofenolovej Accordu gravidných žien sú obmedzené.Vrodené malformácie vrátane malformácií ucha, t.j. abnormálne tvarované alebo chýbajúce vonkajšie/stredné ucho, rázštep podnebia, rázštep pier, mikrognatizmus a kardiopatie sa však zaznamenali u detí pacientok po expozícii mykofenolátu počas gravidity. Prípady spontánnych potratov boli hlásené u pacientok po expozícii zlúčeninám kyseliny mykofenolovej. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri 5.3).


Laktácia

MPA sa vylučuje do mlieka dojčiacich potkanov. Nie je známe, či sa Kyselina mykofenolová Accord vylučuje do materského mlieka u ľudí. Vzhľadom na možné závažné nežiaduce reakcie MPA u dojčiat je Kyselina mykofenolová Accord kontraindikovaná u žien, ktoré dojčia (pozri časť 4.3).Fertilita

U ľudí neboli s Kyselinou mykofenolovou Accord vykonané žiadne špecifické štúdie na zhodnotenie účinku na plodnosť. V štúdií so samcami a samičkami potkanov sa nepozorovali žiadne účinky na plodnosť pri dávkach do výšky 40 mg/kg a 20 mg/kg, v uvedenom poradí (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Mechanizmus účinku, farmakodynamický profil a zaznamenané nežiaduce reakcie naznačujú, že takýto účinok nie je pravdepodobný.


 1. Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky sú zhrnutím nežiaducich reakcií na liek z klinických skúšaní:


Malignity

U pacientov liečených imunosupresívnymi režimami, ktoré tvoria kombinácie liekov vrátane MPA, je zvýšené riziko vzniku lymfómov a iných malignít, hlavne kože (pozri časť 4.4). Lymfoproliferatívne ochorenie alebo lymfóm sa vyvinuli u 2 de novo(0,9%) pacientov a u 2 pacientov na udržiavacej liečbe (1,3%), ktorí dostávali Kyselinu mykofenolovú Accord až 1 rok. Karcinómy kože iné ako melanóm sa vyskytli u 0,9% de novopacientov a 1,8% pacientov pri udržiavacej liečbe, ktorí dostávali Kyselinu mykofenolovú Accord až 1 rok; iné druhy malignít sa vyskytli u 0,5% de novopacientov a 0,6% pacientov na udržiavacej liečbe.


Oportúnne infekcie

U všetkých pacientov po transplantácii je zvýšené riziko oportúnnych infekcií; toto riziko sa zvyšuje s celkovou mierou imunosupresie (pozri časť 4.4). Najčastejšie oportúnne infekcie u de novopacientov po transplantácii obličky, ktorí dostávali Kyselinu mykofenolovú Accord s inými imunosupresívami v kontrolovaných klinických skúšaniach a boli sledovaní 1 rok, boli vyvolané cytomegalovírusmi (CMV), kandidami a herpes simplex. CMV infekcia (sérológia, virémia alebo ochorenie) sa zaznamenala u 21,6% de novopacientov a u 1,9% pacientov na udržiavacej liečbe po transplantácii obličky.


Starší pacienti

U starších pacientov môže byť všeobecne vyššie riziko nežiaducich liekových reakcií spôsobených imunosupresiou.


Iné nežiaduce liekové reakcie:

V Tabuľke 1 nižšie sú uvedené nežiaduce liekové reakcie možno alebo pravdepodobne súvisiace s Kyselinou mykofenolovou Accord, ktoré sa zaznamenali v kontrolovaných klinických skúšaniach s pacientmi po transplantácii obličky, v ktorých sa Kyselina mykofenolová Accord podávala spolu s cyklosporínom v mikroemulzii a kortikosteroidmi v dávke 1 440 mg/deň počas 12 mesiacov. Tabuľka je zostavená podľa systému orgánových tried MedDRA.


Nežiaduce reakcie sú zatriedené podľa nasledujúcich kategórií:


Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

(1/10)

(1/100 až <1/10)

(1/1 000 až <1/100)

(1/10 000 až <1/1 000)

(<1/10 000)Tabuľka 1

Infekcie a nákazy

Veľmi časté

Vírusové, bakteriálne a plesňové infekcie

Časté

Infekcie horných dýchacích ciest, zápal pľúc

Menej časté

Infekcia rany, sepsa *, osteomyelitída *

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Menej časté


Papilóm kože*, bazalióm*, Kaposiho sarkóm*, lymfoproliferatívne poruchy, skvamózny celulárny karcinóm*

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Leukopénia

Časté

Anémia, trombocytopénia

Menej časté

lymfopénia*, neutropénia*, lymfadenopatia*

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté


Anorexia, hyperlipidémia, diabetes mellitus*, hypercholesterolémia*, hypofosfatémia

Psychické poruchy


Menej časté

Abnormálne sny*, halucinačné vnemy*, nespavosť*

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Tremor

Poruchy oka

Menej časté

Konjunktivitída*, neostré videnie*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Tachykardia, komorové extrasystoly

Poruchy ciev

Menej časté

Lymfokéla*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Kašeľ

Menej časté

Pľúcna kongescia*, sipot*, pľúcny edém*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Hnačka

Časté


Dilatácia brucha, bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, flatulencia, gastritída, nauzea, vracanie

Menej častéBolestivosť brucha na dotyk, gastrointestinálne krvácanie, eruktácia, halitóza*, ileus*, ulcerácia pier*, ezofagitída*, subileus*, zmena farby jazyka*, suchosť v ústach*, gastroezofagálny reflux*, hyperplázia ďasien*, pankreatitída, obštrukcia vývodu príušnej žľazy*, peptický vred*, peritonitída*

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Abnormálne hodnoty testov funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Artritída*, bolesť chrbta*, svalové kŕče

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Zvýšenie kreatinínu v krvi

Menej časté

Hematúria*, nekróza obličkových tubulov*, uretrálna striktúra

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Impotencia*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava, pyrexia

Menej časté

Ochorenie podobné chrípke, edém dolných končatín*, bolesť, zimnica*, smäd*, slabosť*

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Menej časté

Kontúzia*

* udalosť zaznamenaná len u jedného pacienta (z 372).


Poznámka: Pacienti po transplantácii obličky sa liečili Kyselinou mykofenolovou Accord v dávke 1 440 mg denne až 1 rok. Podobný profil sa pozoroval v skupinách de novo pacientov a pacientov na udržiavacej liečbe po transplantácii, hoci incidencia bola skôr nižšia u pacientov na udržiavacej liečbe.


Exantém ako nežiaduca reakcia na liek sa identifikoval v postmarketingovej skúsenosti.

Nasledujúce ďalšie nežiaduce reakcie sa pripisujú derivátom MPA ako triede:


Gastroinestinálne poruchy

Kolitída, CMV gastritída, intestinálna perforácia, vredy žalúdka, duodenálne vredy


Infekcie a nákazy:

závažné, život ohrozujúce infekcie vrátane meningitídy, infekčnej endokarditídy, tuberkulózy a atypických mykobaktériových infekcií. U pacientov liečených imunosupresívami vrátane Kyseliny mykofenolovej Accord sa zaznamenali prípady nefropatie súvisiace s vírusom BK, ako aj prípady progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML) súvisiacej s vírusom JC (pozri časť 4.4).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

neutropénia, pancytopénia.


Prípady čistej aplázie erytrocytov (PRCA) boli hlásené u pacientov liečených derivátmi MPA (pozri časť 4.4.).


U pacientov liečených derivátmi MPA boli pozorované ojedinelé prípady abnormálnej morfológie neutrofilov vrátane získanej Pelgerovej-Huetovej anomálie. Tieto zmeny nie sú spojené s poruchou funkcie neutrofilov. Tieto zmeny môžu naznačovať „posun doľava“ zrelosti neutrofilov pri hematologických vyšetreniach, čo môže byť chybne interpretované ako príznak infekcie u imunosuprimovaných pacientov, ako sú tí, ktorí dostávajú Kyselinu mykofenolovú Accord.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Zaznamenali sa prípady úmyselného alebo náhodného predávkovania Kyselinou mykofenolovou Accord, pridružené nežiaduce účinky sa však nevyskytli u všetkých pacientov.


V prípadoch predávkovania, kde boli zaznamenané nežiaduce účinky, išlo o udalosti, ktoré spadajú do známeho bezpečnostného profilu tejto skupiny (najmä krvná dyskrázia, sepsa…) (pozri časti 4.4 a 4.8).


Hoci dialýzu možno použiť na odstránenie neaktívneho metabolitu MPAG, neočakáva sa odstránenie klinicky významných množstiev účinnej látky MPA. Z veľkej časti to spôsobuje veľmi vysoký stupeň väzby MPA na bielkoviny plazmy, ktorý dosahuje 97%. Zásahom do enterohepatálnej cirkulácie MPA môžu látky sekvestrujúce žlčové kyseliny, napr. cholestyramín, znížiť systémovú expozíciu MPA.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresíva: selektívne imunosupresíva

ATC kód: L04A A06


MPA je účinný, selektívny, nekompetitívny a reverzibilný inhibítor inozín monofosfát dehydrogenázy, a preto inhibuje de novodráhu syntézy guanozínového nukleotidu bez inkorporácie do DNA. Pretože proliferácia T a B lymfocytov kriticky závisí od de novosyntézy purínov, zatiaľ čo iné typy buniek môžu využívať záchranné dráhy, MPA má vyššie cytostatické účinky na lymfocyty ako na iné bunky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa mykofenolát sodný vo veľkom rozsahu absorbuje. V súlade s charakterom enterosolventnej tablety bol čas do dosiahnutia maximálnej koncentrácie (Tmax) MPA približne 1,5 - 2 hodiny. Približne 10% všetkých ranných farmakokinetických profilov ukázalo predĺženie Tmax, niekedy až o niekoľko hodín, bez očakávaného dopadu na expozíciu MPA za 24 hod/deň.


U stabilizovaných pacientov po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne bola gastrointestinálna absorpcia MPA 93% a absolútna biologická dostupnosť 72%. Farmakokinetika Kyseliny mykofenolovej Accord je úmerná dávke a lineárna v skúmanom rozmedzí dávok 180 až 2 160 mg.


V porovnaní so stavom nalačno nemalo jednorazové podanie dávky 720 mg Kyseliny mykofenolovej Accord s jedlom s vysokým obsahom tuku (55 g tuku, 1000 cal) žiadny vplyv na systémovú expozíciu MPA (AUC), ktorá je najvýznamnejším farmakokinetickým parametrom súvisiacim s účinnosťou. Maximálna koncentrácia (Cmax) MPA sa však znížila o 33%. Okrem toho sa Tlaga Tmaxpredĺžili v priemere o 3 – 5 hodín, pričom u niekoľkých pacientov bol Tmax>15 hodín. Vplyv jedla na Kyselinu mykofenolovú Accord môže mať za následok presahovanie absorpcie do intervalu po ďalšej dávke. Ukázalo sa však, že tento účinok nie je klinicky významný.


Distribúcia

Distribučný objem MPA v rovnovážnom stave je 50 l. Stupeň väzby kyseliny mykofenolovej aj glukuronidu kyseliny mykofenolovej na bielkoviny je vysoký (97% a 82%). Koncentrácia voľnej MPA sa

môže zvýšiť, ak sa zníži počet väzbových miest na bielkovinách (urémia, zlyhanie pečene, hypoalbuminémia, súčasné používanie liečiv s vysokým stupňom väzby na bielkoviny). Môže sa tak u pacientov zvýšiť riziko nežiaducich účinkov súvisiacich s MPA.


Eliminácia

Polčas MPA je približne 12 hodín a klírens je 8,6 l/hod.


Metabolizmus

MPA sa zásadne metabolizuje prostredníctvom glukuronyltransferázy na fenolický glukuronid MPA, glukuronid kyseliny mykofenolovej (MPAG). MPAG je hlavný metabolit MPA a nevykazuje biologickú aktivitu. U stabilizovaných pacientov po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne sa približne 28% dávky perorálne podanej Kyseliny mykofenolovej Accord premieňa presystémovým metabolizmom na MPAG. Polčas MPAG je dlhší ako MPA, približne 16 hodín a jeho klírens je 0,45 l/hod.


Vylučovanie

Hoci v moči sú prítomné zanedbateľné množstvá MPA (1,0%), väčšina MPA sa eliminuje močom ako MPAG. MPAG vylučovaný do žlče sa môže dekonjugovať črevnou mikroflórou. MPA, ktorá vznikne touto dekonjugáciou, sa potom môže opäť absorbovať. Približne 6 - 8 hodín po podaní Kyseliny mykofenolovej Accord možno stanoviť druhé maximum koncentrácie MPA, ktoré zodpovedá opätovnej absorpcii dekonjugovanej MPA. Lieky obsahujúce MPA sa vyznačujú veľkou variabilitou minimálnych hladín MPA a vysoké ranné minimálne hladiny (C0 > 10 µg/ml) sa pozorovali u približne 2% pacientov liečených Kyselinou mykofenolovou Accord. Na základe výsledkov zo všetkých štúdii AUC v rovnovážnom stave (0-12h), ktoré indikuje celkovú expozíciu, ukázalo nižšiu variabilitu ako to, čo zodpovedá Ctrough.

Farmakokinetika u pacientov po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne

V Tabuľke 2 sú uvedené priemerné farmakokinetické parametre MPA po podaní Kyseliny mykofenolovej Accord. Na začiatku obdobia po transplantácii boli priemerné hodnoty AUC a Cmax MPA približne polovičné oproti hodnotám stanoveným 6 mesiacov po transplantácii.


Tabuľka 2 Priemerné (SD) farmakokinetické parametre MPA po perorálnom podaní Kyseliny mykofenolovej Accord pacientom po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne


Dospelí pacienti,

dlhodobé, opakované podávanie

720 mg 2-krát denne

(klinické skúšanie ERLB 301)

n=48

Dávka

Tmax*

(hod)

Cmax

(μg/ml)

AUC0-12

(μg x hod/ml)

14 dní po transplantácii

720 mg

2

13,9 (8,6)

29,1 (10,4)

3 mesiace po transplantácii

720 mg

2

24,6 (13,2)

50,7 (17,3)

6 mesiacov po transplantácii

720 mg

2

23,0 (10,1)

55,7 (14,6)

Dospelí pacienti,

dlhodobé, opakované podávanie

720 mg 2-krát denne

18 mesiacov po transplantácii

(klinické skúšanie ERLB 302)

n=18

Dávka

Tmax*

(hod)

Cmax

(μg/ml)

AUC0-12

(μg x hod/ml)

720 mg

1,5

18,9 (7,9)

57,4 (15,0)

Pediatrickí pacienti,

jednorazová dávka 450 mg/m2 (klinické skúšanie ERL 0106)

n=16

Dávka

Tmax*

(hod)

Cmax

(μg/ml)

AUCo-

(μg x hod/ml)

450 mg/m2

2,5

31,9 (18,2)

74,5 (28,3)

*hodnoty mediánu


Poškodenie funkcie obličiek

Farmakokinetika MPA sa zjavne nemenila v rozmedzí od normálnej funkcie až do vymiznutia funkcie obličiek. Naproti tomu expozícia MPAG sa zvyšovala so znižujúcou sa funkciou obličiek; expozícia MPAG bola približne 8-krát vyššia pri anúrii. Hemodialýza neovplyvnila klírens MPA alebo MPAG. Voľná MPA sa môže tiež významne zvýšiť pri zlyhaní obličiek. Príčinou môže byť znížený stupeň väzby MPA na bielkoviny plazmy v prítomnosti vysokej koncentrácie močoviny v krvi.


Poškodenie funkcie pečene

U dobrovoľníkov s alkoholickou cirhózou ochorenie pečeňového parenchýmu celkovo neovplyvňovalo procesy glukuronidácie MPA v pečeni. Účinky ochorenia pečene na tento proces pravdepodobne závisia od daného ochorenia. Ochorenie pečene, pri ktorom prevláda biliárne poškodenie, napr. primárna biliárna cirhóza, však môže mať iný účinok.


Pediatrická populácia

O použití Kyseliny mykofenolovej Accord u detí a adolescentov sú dostupné obmedzené údaje.

V Tabuľke 2 vyššie sú uvedené priemerné (SD) farmakokinetické hodnoty MPA u stabilizovaných pediatrických pacientov (vo veku 5 – 16 rokov) po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne. Priemerná hodnota AUC MPA pri dávke 450 mg/m2bola podobná, ako sa stanovila u dospelých pacientov, ktorí dostávali 720 mg Kyseliny mykofenolovej Accord. Priemerný zdanlivý klírens MPA bol približne 6,7 l/hod/m2.


Pohlavie

Nie sú klinicky významné rozdiely farmakokinetiky Kyseliny mykofenolovej Accord závislé od pohlavia.


Starší pacienti

Farmakokinetika sa formálne nesledovala u starších pacientov. Expozícia MPA sa v závislosti od veku zjavne nemení v klinicky významnej miere.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Hematopoetický a lymfatický systém boli orgány, ktoré boli primárne postihnuté v toxikologických štúdiách opakovaného podávania mykofenolátu sodného vykonaných na potkanoch a myšiach. U hlodavcov sa po expozícii MPA zaznamenala aplastická regeneratívna anémia ako toxický účinok vymedzujúci dávku. Hodnotenie myelogramov preukázalo výrazné zníženie erytroidných buniek (polychromatické erytroblasty a normoblasty) a od dávky závislé zväčšenie sleziny a nárast extramedulárnej hematopoézy. Tieto účinky sa vyskytli pri hladinách systémovej expozície, ktoré sú ekvivalentné alebo nižšie, ako je klinická expozícia pri odporúčanej dávke Kyseliny mykofenolovej Accord 1,44 g/deň u pacientov po transplantácii obličky.


Gastrointestinálne účinky sa pozorovali u psov pri hladinách systémovej expozície ekvivalentných alebo nižších, ako je klinická expozícia pri odporúčaných dávkach.


Preedklinický profil toxicity kyseliny mykofenolovej (ako sodnej soli) je zjavne v súlade s nežiaducimi udalosťami pozorovanými u ľudí v klinických skúšaniach, ktoré teraz poskytujú významnejšie údaje o bezpečnosti pre pacientov (pozri časť 4.8).


Tri stanovenia genotoxicity (in vitrostanovenie na myšacom lymfóme, mikronukleový test na bunkách V79 čínskeho škrečka a in vivotest na myšacích mikronukleoch kostnej drene) ukázali schopnosť kyseliny mykofenolovej vyvolávať chromozómové aberácie. Tieto účinky môžu súvisieť aj s farmakodynamickým mechanizmom účinku, t.j. inhibíciou syntézy nukleotidov v citlivých bunkách. Iné in vitrotesty na zistenie génových mutácií nepreukázali génotoxickú aktivitu.

Kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) nebola tumorogénna u potkanov a myší. Pri najvyššej skúšanej dávke v štúdiách karcinogenity na zvieratách bola systémová expozícia (AUC alebo Cmax) približne 0,6 – 5-násobná v porovnaní so systémovou expozíciou pozorovanou u pacientov po transplantácii obličky pri odporúčanej klinickej dávke 1,44 g/deň.


Kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) nemala účinok na fertilitu potkaních samcov a samíc až po hladiny dávok, pri ktorých sa pozoruje všeobecná toxicita a embryotoxicita.

V štúdii teratogenity kyseliny mykofenolovej (ako sodnej soli) vykonanej na potkanoch sa už pri dávke 1 mg/kg pozorovali malformácie potomstva vrátane anoftalmie, exencefálie a umbilikálnej hernie. Systémová expozícia pri tejto dávke predstavuje 0,05-násobok klinickej expozície pri dávke Kyseliny mykofenolovej Accord 1,44 g/deň (pozri časť 4.6).


V štúdii pre- a postnatálneho vývinu u potkanov spôsobila kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) spomalený vývoj (abnormálny zrenicový reflex u samíc a oddelenie predkožky u samcov) pri najvyššej dávke 3 mg/kg, ktorá vyvolávala aj malformácie.

Pri kyseline mykofenolovej (ako sodnej soli) sa preukázal fototoxický potenciál v stanovení fototoxicity 3T3 NRUin vitro.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

povidón

mastenec

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát


Obal

180 mg: Acryl-EZE zelená 930510003 (kyselina metakrylová – etyl akrylát kopolymér (1:1), mastenec

(E 553b), oxid titaničitý (E171), trietylcitrát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, uhličitan sodný, žltý oxid železitý E172, indigokarmín (E132), laurylsulfát sodný).


360 mg: Acryl-EZE ružová 93054222 (kyselina metakrylová – etyl akrylát kopolymér (1:1), mastenec

(E 553b), oxid titaničitý (E171), trietylcitrát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, uhličitan sodný, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), laurylsulfát sodný).


Potlač:

Opa–kód čierny S-1-17823 (šelak, čierny oxid železitý (E172), propyléngykol (E1520)).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené do Al/Al blistrových balení po 10 tabliet na blister v počte 20 (iba 180 mg),

50, 100, 120 a 250 tabliet v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Kyselina mykofenolová Accord sa nemá drviť, aby sa zachovala integrita enterosolventného obalu (pozri časť 4.2).


Kyselina mykofenolová má dokázané teratogénne účinky (pozri časť 4.6). Ak je drvenie Kyseliny mykofenolovej Accord nevyhnutné, vyhýbajte sa vdýchnutiu prášku alebo priamemu kontaktu prášku s kožou alebo sliznicou


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Kyselina mykofenolová Accord 180 mg gastrorezistentné tablety: 59/0360/13-S

Kyselina mykofenolová Accord 360 mg gastrorezistentné tablety: 59/0361/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.09.2013

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 201413


Kyselina mykofenolová Accord 180 mg gastrorezistentné tablety