+ ipil.sk

Kyselina zoledrónová Genthon 5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.:2011/01825


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Kyselina zoledrónová Genthon 5 mg

Kyselina zoledrónová


Pozornesiprečítajtecelúpísomnúinformáciupred tým,akoVámpodatento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

 • Túto písom informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Čo je vtejtopísomnejinforciiprepoužívateľa:

1. ČojeKyselina zoledrónová Genthon 5 mgana čo sa používa.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako VámpodajúKyselinu zoledrónovúGenthon 5 mg.

3. AkopoužívaťKyselinu zoledrónovú Genthon 5 mg.

4. Možnévedľajšieúčinky.

5. AkouchovávaťKyselinu zoledrónovúGenthon 5 mg.

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie.1. Čo je Kyselina zoledrónová Genthon 5mg a na čo sa používa


Kyselina zoledrónová Genthon 5mgobsahujeliečivo kyselinuzoledrónovú.Patrídoskupinyliekovoznačovanýchako bisfosfonátyapoužívasanaliečbupostmenopauzálnychžienamužovsosteoporózoualebo osteoporózou vyvolanouliečbousteroidmi,aPagetovejchorobykostí.

Osteoporóza

Osteoporózajeochorenie,priktoromrednúaoslabujúsakostiaktoréječastéužienpo menopauze,alektorésamôževyskytnúťajumužov.Vmenopauzevaječníkyženyprestávajú tvoriťženskýhormónestrogén,ktorýpomáhaudržiavaťkostizdravé.Pomenopauzedochádza kúbytkukostnejhmoty,kosti súslabšie aľahšiesalámu.Osteoporózamôževzniknúťaju mužova žienpridlhodobompoužívanísteroidov,ktorémôžuovplyvniťpevnosťkostí.Mnohípacientis osteoporózounepociťujúnijaképríznaky,aleajtakimhrozírizikozlomeniny,pretože osteoporózakostioslabila.Zníženéhladinypohlavnýchhormónovvkrvnomobehu,najmä estrogénov,ktorévzniklipremenouandrogénov,tiež zohrávajú úlohupripozvoľnejšejstrate kostnejhmotypozorovanejumužov.UžienajumužovKyselina zoledrónová Genthon 5 mgkostispevňuje,pretojemenšia pravdepodobnosť, že sa zlomia.Kyselina zoledrónová Genthon 5mg sapoužívaaj upacientov,ktorísi nedávnozlomilikrčok stehennej kosti pri ľahkomúraze,napríkladpripáde,apretojeunichrizikoďalšíchzlomenínkostí.

Pagetovachoroba kostí

Jenormálne,že starákosťzanianahrádzaju novákostnáhmota.Tentoprocessanazýva prestavbakostí.Pri Pagetovejchorobejeprestavbakostíprílišrýchlaanovákosťsatvorí neusporiadane,čospôsobuje,že jeslabšiaakonormálne.Aksaochorenienelieči,kostisamôžu deformovať,bolialámaťsa.ÚčinkomKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgsaprocesprestavbykostí vraciadonormálu, zabezpečujesatvorbanormálnejkosti,čím saobnovujepevnosťkostí.


2. Čo potrebujete vedieť skôrako VámpodajúKyselinu zoledrónovúGenthon 5 mg.Dôslednedodržujtevšetkypokyny,ktoréVámVášlekárpredpodanímKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.

NemátedostaťKyselinu zoledrónovú Genthon 5mg


- keďstealergický(precitlivený)nakyselinuzoledrónovú,ibisfosfonáty alebonaktorúkoľvekz ďalšíchzliekKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg (uvedené v časti 6).

- keďmátehypokalciémiu (znamenáto,že hladinypnikavoVašejkrviprílišnízke).

- keďstetehotná.

- keďdojčíte.Upozornenia a opatrenia

PovedzteVášmulekároviskôr,akoVámpodajúKyselinu zoledrónovú Genthon 5 mg:

- akdostávateliečbuKyselinou zoledrónovou Gethon 4mg/5 ml,ktoráobsahujetoistéliečivoako Kyselina zoledrónová Genthon 5mg.

- akmátealebostemaliťažkostisobličkami.

- aknemôžetedenneívaťvýživovédoplnkyobsahujúcevápnik.

- akVámchirurgickyodstránilizkrkuniektoréalebovšetkyprištítnetelieska.

- akVámodstrániličasťtenkéhočreva.


SkôrakosazačneVašaliečbaKyselinou zoledrónovou Genthon 5 mg,povedztesvojmulekárovi,akmáte(alebostemaliv minulosti) bolesti,opuchatŕpnutieďasienalebočeľuste,alebooboch,akmátepocitťažkej čeľuste,aleboakVámvypadolzub. SkôrakoVámošetriazuby alebopodstúpite stomatochirurgickýzákrok,povedztesvojmuzubnémulekárovi,že sa liečiteKyselinou zoledrónovou Genthon 5mg.

Deti a dospievajúci

Kyselinu zoledrónovú Genthon 5mgsaneodporúčapodávaťľuďommladšímako18rokov.PoužitieKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgudetí adospievajúcichsaneskúmalo.

Iné lieky a Kyselina zoledrónová Genthon 5mg

Akívatealebostevposlednomčaseívaliešteilieky,vrátaneliekov,ktorýchvýdajnieje viazanýnalekárskypredpis,oznámteto,prosím,svojmulekárovi,lekárnikovialebozdravotnej sestre.

Jezvlášťdôležité, abyVášlekárvedelovšetkýchliekoch,ktoréužívate,najmäakužívate akékoľveklieky,oktorýchjeznáme,že poškodzujú obličky(napríkladaminoglykozidy),alebo diuretiká(tabletynaodvodnenie),ktorémôžuvyvolaťprílišnústratuvody.

Kyselina zoledrónová Genthon 5 mg a jedlo a nápoje.

Dbajtenato,abystevypilidostatočnémnožstvotekutín(najmenejjedendvapoháre)pred podanímKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgapoňom,takakoVámtoodporučillekár.Pomôžetozabrániťodvodneniu.V deň, keď Vámpodajú Kyselinu zoledrónovú Genthon 5 mg,môžetejesťakozvyčajne.Jetozvlášťležiupacientov,ktoríívajú diureti(liekynaodvodnenie)austaršíchpacientov.

Tehotenstvoadojčenie

Údajeopoužikyselinyzoledrónovejutehotnýchžienniedostatočné.Skúšanianazvieratách ukázalitoxickéúčinkynarozmnožovanie.OkremtohoniežiadneúdajeopoužiKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgu dojčiacichžien.NesmietedostaťKyselinu zoledrónovú Genthon 5 mg,keďstetehotnáalebomátevúmysleotehotnieť.

NesmietedostaťKyselinu zoledrónovú Genthon 5 mg,keďdojčíte.

Skôrakozačneteívaťakýkoľvekliek, poraďtesasosvomlekárom,lekárnikomalebo zdravotnou sestrou.

Vedenie vozidlaaobsluha strojov

AkpočaspoužívaniaKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgpocítite závraty,neveďtevozidloaneobsluhujtestroje,kýmsa nebudetecítiť leie.

Kyselina zoledrónová Genthon 5 mg obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednom infúznom vaku (100 ml), t.j. v podstate „bez obsahu sodíka“.3. AkopoužívaťKyselinu zoledrónovú Genthon 5mg


Dôslednedodržujtevšetkypokyny,ktoréVámVášlekáralebozdravotnásestra.Aksinieste niímistý,overtesitousvojholekáraalebozdravotnejsestry.

LekárVámurobiťkrvnúskúšku,abyVámvyšetrilfunkciuobličiek(hladinukreatinínu)pred každoudávkouKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.Jelité,abystepodľapokynovlekáraalebozdravotnejsestryvypili aspoň jedenalebodvapoháretekutiny(napríkladvody)počasniekkýchhodínpredpodanímKyseliny zoledrónovej Genthon 5mg.

Osteoporóza

Zvyčajdávkaje5mgapodáVámjuakojednuinfúziu dožily razzarokVášlekáralebo zdravotnásestra.Podanieinfúziebudetrvaťnajmenej15minút.

Akstesi nedávnozlomilikrčokstehennojkosti,odporúčasapodaťkyselinu zoledrónovú dvaaleboviactýždňov pooperácii,pri ktorejVámošetrilizlomeninu.

Jelité,abystepodľapokynovVášholekáraužívali výživovédoplnkyobsahujúcevápnik avitamínD(napríkladtablety).

PriosteoporózetrváúčinokKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg jedenrok.VášlekárVámoznámi,kedymáteprísť na podanie ďalšej dávky.

Pagetovachoroba

Zvyčajdávkaje5mg,ktoréVámpodáakojednorazovúinfúziudožily Vášlekáralebozdravotná sestra.Podanieinfúziebudetrvaťnajmenej15minút.Kyselina zoledrónová Genthon 5 mgmôžeúčinkovaťdlienežjedenroka VášlekárVámoznámi,čiliečbuznovapotrebujete.

VášlekárVámmožnoporadí,abysteužívaliživovédoplnkyobsahujúcevápnikavitamínD (napríkladtablety)najmenejprvýchdesaťdnípopodaníKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.Jelité,abystedôsledne dodržiavalijehorady,abyVámhladinavápnikav krviprílišnekleslav obdobípoinfúzii.Vášlekár Vám povieopríznakoch,ktorésaspájajúshypokalciémiou.

Ak savynechádávkaKyseliny zoledrónovej Genthon 5mg

ČonajskôrsaspojtesVašímlekáromalebonemocnicou,abystesidohodliďalšiunávštevu.

Pred ukončením liečbyKyselinou zoledrónovou Genthon 5mg

AkzvažujeteukončenieliečbyKyselinou zoledrónovou Genthon 5mg,príďtenanajbližšiudohodnutúnávštevuaporozprávajte sao tomsosvojímlekárom.LekárVámporadíarozhodne,akodlhobystesamaliliečiťKyselinou zoledrónovou Genthon 5mg.

Akmáteďalšie otázkytýkajúcesapoužitia tohtolieku,opýtajtesasvojholekára,lekárnikaalebo zdravotnejsestry.


4. Možnévedľajšieúčinky.


Takakovšetkylieky,ajtento liek môžespôsobovaťveajšieúčinky,hocisaneprejaviaukaždého. Voväčšineprípadovsinevyžadujúosobitnúliečbu.

Veajšieúčinkyspojenésprvouinfúziou súvmičasté(vyskytujúsauviacako30%pacientov), alemenejčastépoďalšíchinfúziách.Väčšinaveajšíchúčinkov,napríkladhorúčkaazimnica, bolesťsvalovalebokĺbovabolesťhlavy,savyskytnepočasprvýchtrochdní popodanídávky Kyseliny zoledrónovej Genthon 5mg.Príznakybývajúzvyčajnemiernestrednezávažnéaustúpiadotrochdní. Váš lekárVám môžeodporučiťslabšíliek protibolesti,napríkladibuprofénaleboparacetamolnazmiernenietýchto veajšíchúčinkov.Pravdepodobnosťvýskytutýchtoveajšíchúčinkovpri ďalšíchdávkach Kyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgklesá.

Vmičastéveajšieúčinky(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)

Horúčka


Častéveajšieúčinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)


Bolesťhlavy,závraty,nevnosť,vracanie,hnačka,bolesť svalov,bolesťkostía/alebokĺbov,bolesť vchrbte, ramenáchalebonohách,príznakypodobnéchrípke(napríkladúnava,zimnica,bolesťkĺbov a svalov),zimnica,pocit únavy aľahostajnosti,slabosť,bolesť,pocit choroby, kožnéreakcie, napríkladsčervenanie,opucha/alebobolesťvmiestepodaniainfúzie.

UpacientovsPagetovouchorobou:prejavyspôsobenénízkou hladinouvápnikavkrvi,napríklad svalovékŕče,stratacitlivosti alebopocit mravčenianajmävoblasti okoloúst.

Nepravidelsrdcovýrytmus(fibriláciapredsiení)sapozorovalupacientok,ktorédostávalikyselinu zoledrónovú proti postmeopauzálnejosteoporóze.Vsúčasnostiniejejasné,čikyselina zoledrónováspôsobujetento nepravidelsrdcovýrytmus,aksavšakpopodaníkyseliny zoledrónovejuVásvyskytnútakétoprejavy, oznámtetosvojmulekárovi.

Menejčastéveajšieúčinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)

Chrípka,infekciehornýchdýchacíchciest,poklespočtučervenýchkrviniek,stratachutidojedenia, nespavosť, ospalosť,ktorásamôžespájaťsozhoršenoupozornosťouabdelosťou,pocit mravčenia aleboznížecitlivosť,mimoriadnaúnava,chvenie,dočasnástratavedomia,infekciaalebo podráždeniealebozápaločí spojený sbolestivosťouasčervenaním,citlivosťočí nasvetlo,pocit závratu, zvýšenýkrvnýtlak,návaltepla,kašeľ,dýchavičnosť,žalúdočnánevnosť,bolebrucha, zápcha,suchosťvústach,leniezáhy,kožnévyrážky,nadmernépotenie,svrbenie,sčervenanie kože, bolesť šije,stuhnutosťsvalov,kostía/alebokĺbov,opuchkĺbov,svalovékŕče,bolesťv pleciach,bolesťhrudnýchsvalovahrudníka,zápalkĺbov,svalováslabosť,abnormálnevýsledky testovfunkcieobličiek,častémočenie,opuchrúk,členkovachodidiel,smäd,bolesťzubov,poruchy vnímaniachuti.

Častosť neznáma(častosť nemožno určiť z dostupných údajov):závažnéalergickéreakcievrátanezávratov aťažkostí sdýchaním,opuchnajmätváreahrdla,pokleskrvnéhotlaku,bolesťvústach,zuboch alebočeľusti,opuchalebobolestimiestavústach,tŕpnutiealebopocit ťažoby včeľusti alebo uvoľneniezuba,poruchafunkcieobliek(napríkladzníženátvorbamoču),odvodnenienásledkom prejavov popodanílieku,napríkladhorúčky,vracaniaahnačky.

Zriedkavosamôževyskytnúťnezvyčajnázlomeninastehennejkosti, hlavneupacientov,ktorísa dlhodoboliečianaosteoporózu.AksauVásobjavíbolesť,slabosťalebonepríjemnýpocit v stehne, bedre alebovslabine,kontaktujtesvojholekára,pretožetomôžebyťprvotnýpríznakmožnej zlomeninystehennejkosti.

Aksa u Vás prejaví akýkoľvekvedľajšíúčinok, oznámte to Vášmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre; a to vrátane akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Kyselinu zoledrónovúGenthon 5 mg


Vášlekár,zdravotnásestraalebolekárnikvedia,akosprávneuchovávaťKyselinu zoledrónovúGenthon

5mg.

 • Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na krabici a na infúznom vaku po EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac a ďalšie dve číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte v neotvorenom infúznom vaku pri teplote do 25oC.

 • Po otvorení infúzneho vaku sa liek okamžite použiť, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii. Ak sa nepoužije okamžite, používateľ zodpovedá za čas do použitia a podmienky pred použitím, čo normálne nemá byť dlie ako 24 hodín pri 2°C - 8°C. Schladený roztok nechajte pred podaním zohriať na izbovú teplotu.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Kyselina zoledrónová Genthon 5mgobsahuje


 • Liečivo je kyselina zoledrónová. Jeden infúzny vak so 100 ml roztoku obsahuje 5 mg bezvodej kyseliny zoledrónovej (ako monohydrátu). Jeden ml roztoku obsahuje 0,05 mg bezvodej kyseliny zoledrónovej.

 • Ďalšie zložky sú: manitol (E421), dihydrát citrónanu sodného (E331), hydroxid sodný (E524) na úpravu pH, kyselina chlórovodíková (E507) na úpravu pH a voda na injekciu.


AkovyzeráKyselina zoledrónová Genthon 5mga obsahbalenia


Kyselina zoledrónová Genthon 5mgje číryabezfarebnýroztok.Jedostupnáv100mlplastovýchinfúznych vakoch.

Dodáva sa v transparentnom100 ml plastovom infúznom vaku s jedným portom a jedným konektorom so sivou gumennou membránou pripravená na použitie ako infúzny roztok.


Kyselina zoledrónová sa dodáva v balení obsahujúcom jeden infúzny vak.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Genthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Výrobcovia:


Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Золедронова киселина Genthon 5 mg

Holandsko Zoledroninezuur Genthon 5 mg, infusievloeistof

Maďarsko Zoledronsav Genthon 5 mg

Rumunsko Acid zoledronic Genthon 5 mg solutie perfuzabila

Slovensko Kyselina zoledrónová Genthon 5 mg


Tátopísomnáinformáciaprepoužívateľovbolaaktualizovanáv 09/2012.


INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCHPRACOVNÍKOV

Nasledujúcainformáciajeurčenálenprelekárovazdravotníckychpracovníkov(pozri časť3):

AkopripraviťapodaťKyselinu zoledrónovúGenthon 5 mg

Kyselina zoledrónováGenthon 5 mginfúznyroztokjepripravenánapoužitie.

Lennajednorazovépoužitie.Nespotrebovanýroztoksazlikvidovať.sapoužiťlenčíry, nesfarbenýroztokbez cudzorodýchčastíc.Kyselina zoledrónováGenthon 5 mgsanesmiemiaťalebopodaťintravenózneso žiadnyminýmliekomamusísapodaťkonštantnourýchlosťoucez osobitnúinfúznusúpravus odvzdušnením.Infúzianesmietrvaťmenejako15minút.Kyselina zoledrónováGenthon 5 mgnesmieprísťdostykusožiadnymiroztokmiobsahujúcimivápnik.Akjeroztokschladený,nechajtehopredpodanímzohriaťnaizbovú teplotu.Počasprípravyinfúziesamusiadodržiavaťasepticképostupy.Infúziasamusíriadiť štandardnou medicínskoupraxou.

Akouchovávať Kyselinu zoledrónovúGenthon 5 mg

- Uchovávajtemimodoadu a dosahu detí.

- NepoužívajteKyselinu zoledrónovúGenthon 5 mgpodátumeexspirácie,ktorýjeuvedenýnaškatulia infúznom vaku.

- Uchovávajte neotvorený infúzny vak pri teplote do 25 oC.

- Pootvorenívaku saliekokamžitepoužiť, aby sazabránilomikrobiálnejkontaminácii.Aksa nepoužijeokamžite,používateľzodpovedázačasdopoužitiaa podmienkypredpoužitím,čonormálnenemábyťdlieako24hodínpri2°C- 8°C.Schladenýroztoknechajtepredpodanímzohriaťnaizbovúteplotu.6


Kyselina zoledrónová Genthon 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.:2011/01825


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Kyselina zoledrónová Genthon 5 mg


infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý infúzny vakso100mlroztokuobsahuje5mgbezvodej kyselinyzoledrónovej(akomonohydrátu).

Každýmlroztokuobsahuje0,05mgbezvodejkyselinyzoledrónovej,čozodpovedá0,0533mg monohydrátukyselinyzoledrónovej.


Pomocná látka so známym účinkom: Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na vak (100 ml), t.j. je v podstate „bez sodíka“.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok.


Číry a bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečbaosteoporózy

 • u postmenopauzálnych žien

 • u mužov

pri zvýšenomriziku zlomenín,vrátanetýchsnedávnouzlomeninoukrčkastehennejkosti následkomminimálnejtraumy.


Liečbaosteoporózyspojenejsdlhodobousystémovouliečbouglukokortikoidmi

 • u postmenopauzálnych žien

 • u mužov

uktorýchjezvýšenériziko zlomenín.


LiečbaPagetovejchorobykostíudospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčanádávkanaliečbupostmenopauzálnejosteoporózy,osteoporózyumužovanaliečbu osteoporózyspojenejsdlhodobousystémovouliečbouglukokortikoidmijejednorazová intravenóznainfúzia5mgKyseliny zoledrónovej Genthon podávanárazročne.


Optilnadĺžkaliečbyosteoporózybisfosfonátmisanestanovila.Potrebapokračovaťv liečbesa máujednotlivýchpacientovpravidelneprehodnocovaťnazákladeprínosovamožnýchrizík Kyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg,najmäpo5aleboviacerýchrokochpoužívania.


Upacientovsnedávnouzlomeninoukrčkastehennejkosti následkomminimálnejtraumysa odporúčapodaťinfúziuKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgdvaaleboviactýždňovpoošetrenízlomeninykrčkastehennejkosti (pozričasť5.1).


NaliečbuPagetovejchorobymajúKyselinu zoledrónovú Genthon 5 mgpredpisovaťlenlekári,ktorímajúskúsenostis liečbou Pagetovejchorobykostí. Odporúčanádávkajejednorazováintravenóznainfúzia5mgKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg .


OpakovanieliečbyPagetovejchoroby:niedostupšpecifickéúdajeoopakovaníliečby.Po jednorazovejliečbeKyselinou zoledrónovou Genthon 5 mgsapriPagetovejchorobepozorujeupacientovsodpoveďounaliečbu obdobiedlhšejremisie.OpakovanieliečbyKyselinou zoledrónovou Genthon 5 mgsavšakmôžezvážiť upacientov,u ktorých došlopoazvýšeniaalkalickejfosfatázyvsérekrelapsu,upacientov,uktorýchsanedosiahla normalizáciaalkalickejfosfatázyvsére,aleboupacientovsosymptómami,akotovyžaduje medicínskaprax(pozri časť5.1).


PacientimusiabyťpredpodanímKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg dostatočnehydratovaní.Toto jezvlášťliustarších osôbaupacientov,ktorídostávajúdiuretickúliečbu.


VsúvislostispodanímKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg saodporúčadostatočnýprívodvápnikaavitamínuD.Okremtohosa upacientovsPagetovouchorobounaliehavoodporúčazabezpečiťdostatočnúsuplementáciu vápnika,zodpovedajúcunajmenej500mgelementárnehovápnikadvakrátdenne,počasnajmenej10dnípopodaníKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg (pozri časť4.4).


Upacientovsnedávnouzlomeninoukrčkastehennejkosti následkomminimálnejtraumysa odporúčapodaťperorálnealebointramuskulárnesaturačnúdávku50000125000IUvitamínu D predprvouinfúziouKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.


Incidenciusymptómovpopodanídávky,ktorésavyskytujúpočasprvýchtrochdnípopodaní

Kyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg,možnoznížiť podanímparacetamolualeboibuprofénukrátkopopodaníKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.


Pacientispoškodenímfunkcieobliek

Kyselina zoledrónová Genthonje kontraindikovaná upacientovskrensomkreatinínu< 35ml/min(pozričasť4.4).

Úpravadávkyniejepotrebnáupacientovsklírensomkreatinínu35ml/min.


Pacientispoškodenímfunkciepečene

Úpravadávkysanevyžaduje(pozričasť5.2).


Staršípacienti(65rokov)

Úpravadávkyniejepotrebná,pretožebiologická dostupnosť,distribúciaaelimináciaboli podobné ustaršíchpacientovaumladšíchosôb.


Detiadospievajúci

BezpečnosťaúčinnosťKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgudetíadospievajúcichvovekumenejako18rokovneboli stanovené.


Spôsobpodania

Intravenóznepodanie.


Kyselina zoledrónová Genthon(5mgv100mlinfúznehoroztokupripravenéhonapoužitie)sapodávacez infúznusúpravu sodvzdušnenímkonštantnourýchlosťou.Infúzianesmietrvaťmenejako15minút.Informácieo infúziiKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg,pozri časť6.6.


4.3 Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivo, na akékoľvek bisfosfonáty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (uvedených v časti 6.1).

 • Pacienti s hypokalciémiou (pozri časť 4.4).

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek s krensom kreatinínu < 35 ml/min (pozri časť 4.4).

 • Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie Kyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgu pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 35 ml/min) je kontraindikované pre zvýšené riziko zlyhania obličiek u tejto skupiny.


PopodaníKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgsapozorovalopoškodeniefunkcieobličiek (pozričasť4.8),najmäupacientovs už prítomnoudysfunkciouobličiekaleboinými rizikami vrátanepokročiléhoveku,súbežného podanianefrotoxicchliekov,bežnejdiuretickejliečby(pozričasť4.5)alebodehydratácie,ku ktorejdošlopopodaníKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.Zlyhanieobličiekvyžadujúcedialýzu alebokončiacesasmrťousa zriedkavyskytloupacientovsozákladnýmpoškodenímfunkcieobličiekalebos ktorýmkoľvek z rizikových faktorovopísanýchvyššie.


Jepotrebnévziaťdoúvahynasledujúcebezpečnostnéopatrenia,abysaminimalizovaloriziko nežiaducichreakciítýkajúcichsaobličiek:

 • Krens kreatinínu sa stanoviť pred každou dávkou Kyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.

 • Prechodné zvýšenie kreatinínu v sére môže byť väčšie u pacientov so základným poškodením funkcie obličiek.

 • Monitorovanie kreatinínu v sére sa zvážiť u rizikových pacientov.

 • Kyselina zoledrónová Genthon sa používať opatrne pri súbežnom použi s inými liekmi, ktoré môžu ovplyvniť funkciu obličiek (pozri časť 4.5).

 • Pacientov, najmä starších pacientov a tých, ktorí dostávajú diuretickú liečbu, je potrebné pred podaním Kyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg primerane hydratovať.

 • Jednorazová dávka Kyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg nemá byť väčšia ako 5 mg a podanie infúzie trvať najmenej15 minút (pozri časť 4.2).


Prítomnáhypokalciémiasamusíliečiť dostatočnýmprívodomvápnikaavitamínuD predzačatím liečbyKyselinou zoledrónovou Genthon 5 mg(pozri časť4.3).Inéporuchymetabolizmuminerálnychlátoksatiež musiaúčinne liiť (napr.znížetvorbaparathormónu,intestinálnamalabsorpciapnika).Lekárimajúzvážiť klinickésledovanietýchtopacientov.


PrePagetovuchorobukostí jecharakteristickýzvýšenýkostnýobrat.Vdôsledkurýchlehonástupu účinkukyselinyzoledrónovejnakostnýobratsamôževyvinúťprechodnáhypokalciémia,niekedy symptomatická,ktorázvyčajnedosahujemaximumpočasprch10d poinfúziiKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg (pozri časť4.8).


VsúvislostispodanímKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgsaodporúčadostatočnýprívodvápnikaavitamínuD.Okremtohosa upacientovsPagetovouchorobounaliehavoodporúčazabezpečiťdostatočnúsuplementáciu vápnika,zodpovedajúcunajmenej500mgelementárnehovápnikadvakrátdenne,počasnajmenej10dnípopodaníKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg(pozri časť4.2).Pacientovjepotrebnéinformovaťosymptómoch hypokalciémieaprimeraneklinickysledovaťpočasrizikovéhoobdobia.UpacientovsPagetovou chorobousapredinfúziouKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mgodporúčastanoviťvápnikvsére.


U pacientovliečenýchbisfosfonátmivrátanekyseliny zoledrónovej bolazriedkavohlásenásilbolesťkostí,kĺbov a/alebosvalov,prílitostneznemožňujúcapohyblivosť(pozričasť4.8).


Kyselina zoledrónová Genthonobsahujetoistéliivo,ktorésanachádzavKyseline zoledrónovej Genthon4 mg/5 ml, infúzny koncentrát,(kyselinuzoledrónovú)aktorésa používapri onkologicchindikáciáchapacientliečenýKyselinou zoledrónovou Genthon4 mg/5 ml, infúznym koncentrátom,nemádostávaťliečbu Kyselinou zoledrónovou Genthon 5 mg.


Osteonekrózačeľuste(ONJ)

Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala najmä u pacientovs malignitami, ktorí dostávali režimy liečby zahŕňajúce bisfosfonáty vrátane kyseliny zoledrónovej. Mnohí z týchto pacientov dostávali aj chemoterapiu a kortikosteroidy. Väčšina hlásených prípadov súvisela so stomatologickými zákrokmi, ako je extrakcia zuba. Mnohí mali príznaky lokálnej infekcie vrátane osteomyelitídy. Prehliadka chrupu s náležitými preventívnymi stomatologickými zákrokmi sa má uvážiť pred liečbou bisfosfonátmi u pacientov so sprievodnými rizikovými faktormi (napr. malignitou, chemoterapiou, kortikosteroidmi, nedostatočnou hygienou ústnej dutiny). Ak je to možné, títo pacienti sa majú počas liečby vyvarovať invazívnych stomatologických zákrokov. Stomatologický chirurgický zákrok môže zhoršiť stav pacientov, u ktorých počas liečby bisfosfonátmi vznikne osteonekróza čeľuste. Nie sú dostupné údaje, ktoré by ukázali, či prerušenie liečby bisfosfonátom znižuje riziko osteonekrózy čeľuste u pacientov, ktorí potrebujú stomatologické zákroky. Klinické posúdenie ošetrujúceho lekára založené na vyhodnotení individuálneho pomeru prínosu a rizika má byť určujúce pri plánovaní liečby každého pacienta.


Atypickézlomeniny stehennejkosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylické rozšírenie. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume

a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená

s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Pomocné látky so známym účinkom:

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v infúznom vaku (100 ml), t.j. v podstate „bez sodíka“.


4.5 Liekové a iné interakcie

Štúdieinterakciísinýmiliekmi sanevykonali.Kyselinazoledrónovásasystémovonemetabolizujea neovplyvňujeľudskéenzýmycytochrómuP450in vitro(pozričasť5.2).Kyselinazoledrónovása neviaževovkejmierenabielkovinyplazmy(viažesapribližne43-55%)apretosú nepravdepodobnéinterakcienásledkomvytesnenialiečivsvysokouväzbounabielkoviny.


Kyselinazoledrónovásaeliminujevylučovanímobličkami.Opatrnosťjepotrebná,keďsaKyselina zoledrónová Genthonpodávaspolu sliekmi, ktorémôžuvýznamneovplyvniť funkciuobličiek (napr.aminoglykozidy alebodiuretiká,ktorémôžuspôsobiť dehydratáciu)(pozri časť4.4).


Upacientovspoškodenímfunkcieobličieksamôžezvýšiť systémováexpozíciasúbežne podávanýmliekom,ktorésavylučujúprimárneobličkami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Niekdispozíciidostatočnéúdajeopoužikyselinyzoledrónovejugravidnýchžien.Šdies kyselinouzoledrónovounazvieratáchpreukázalitoxickéúčinkynareprodukciuvrátanemalformác (pozričasť5.3).Niejeznámepotenciálnerizikouľudí.


Laktácia

Niejeznáme,čisakyselinazoledrónovávylučujedomaterskéhomliekauľudí. Kyselina zoledrónová Genthonje kontraindikovanápočasgravidityaudojčiacichžien(pozri časť4.3).


Ženyvreprodukčnomveku

PoužitieKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg saneodporúčaužienvreprodukčnomveku.


Fertilita

MožnénežiaduceúčinkykyselinyzoledrónovejnafertilituparentálnejgenerácieaF1sahodnotili

upotkanov.Prejavilisavystupňovanéfarmakologickéúčinky,pri ktorýchsapredpokladásúvislosť

sinhibíciou mobilizáciekostrovéhopnikavyvolanoutoutolátkou,ktoráviedlak hypokalciémii

vobdobíokolopôrodu,čojeúčinokbisfosfonátovakoskupiny,dystokiiapredčasnémuukončeniu štúdie.TietosledkytakznemožniliurčeniejednoznačnéhoúčinkuKyseliny zoledrónovej Genthon

5 mg nafertilituuľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nežiaducereakcie,napr.závraty,môžuovplyvniť schopnosťviesťvozidláaobsluhovaťstroje,hoci klinickéštúdietohtoúčinkusas kyselinou zoledrónovounevykonali.


4.8 Nežiaduce účinky


Celkovýpercentuálnypodielpacientov,uktorýchsavyskytlinežiaducereakcie,bol44,7%poprvej,16,7%podruheja10,2%potretejinfúzii.Incidenciajednotlivýchnežiaducichreakciípoprvejinfúziibola:horúčka(17,1%),myalgia(7,8%),symptómypodobnéchrípke(6,7%),artralgia (4,8%)abolesťhlavy(5,1%).Incidenciatýchtoreakciísavýrazneznižovalapriďalších každoročnýchdávkachKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.Väčšinatýchtoreakciísavyskytlapočasprvýchtrochdnípopodaní Kyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg.Väčšinatýchtoreakciíbolamiernastrednezávažazmizla dotrochdní odichnástupu.Percentuálnypodielpacientov,uktorýchsavyskytlinežiaducereakcie,bolnižší vmenšomklinickomskúšaní(19,5%poprvej,10,4%podruheja10,7%potretejinfúzii), vktoromsapoužilaprofylaxiaprotinežiaducimreakciám,akojeopísanáďalej.


Incidenciunežiaducichreakc,ktorésavyskytujúpočasprvýchtrochdnípopodaníKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg,možno podľapotrebyznížiť podanímparacetamolualeboibuprofénukrátkopopodaníKyseliny zoledrónovej Genthon 5 mg(pozričasť 4.2).


V klinickomskúšaníHORIZONPivotalFractureTrial [PFT](pozričasť5.1)celkováincidencia fibriláciepredsieníbola2,5%(96z 3862)upacientok,ktorédostávalikyselinu zoledrónovúa1,9%(75 z 3852)upacientok,ktorédostávaliplacebo.Výskytfibriláciepredsieníakozávažnejnežiaducej udalostibolzvýšenýupacientok,ktorédostávalikyselinu zoledrónovú (1,3%)(51z 3862)v porovnaní spacientkami,ktorédostávaliplacebo(0,6%)(22z 3852).Mechanizmus,ktorýspôsobujetoto zvýšenieincidenciefibriláciepredsiení,niejeznámy.V klinicchskúšaniachpri osteoporóze(PFT, HORIZONRecurrentFractureTrial [RFT])boli súhrnnéincidenciefibriláciepredsieníporovnateľné prikyseline zoledrónovej (2,6%)aplacebe(2,1%).Súhrnnéincidenciefibriláciepredsieníakozávažnej nežiaducejudalostiboli1,3%prikyseline zoledrónovej a0,8%priplacebe.


NežiaducereakcievTabke1zatriedenépodľaorgánovýchsystémovMedDRAakategórie frekvencií.Kategóriefrekvenciídefinovanépomocounasledujúcejkonvencie:veľmičasté (≥1/10);časté(≥1/100<1/10);menejčasté(≥1/1000<1/100);zriedkavé(≥1/10000

<1/1000);vmizriedkavé(<1/10000);neznáme(z dostupnýchúdajov).V rámcijednotlivých skupínfrekvenciínežiaducereakcieusporiadanévporadíklesajúcejzávažnosti.


Tabuľka1


Infekcie a nákazy Menej časté Chrípka, nazofaryngitída

Poruchy krvi a lymfatického systému Menej časté Anémia

Poruchy imunitného systému Neznáme** Reakcie z precitlivenosti vrátane zriedkavých prípadov bronchokonstrikcie, urtikárie

a angioedému a vmi zriedkavých prípadov anafylaktickej reakcie/šoku

Poruchy metabolizmu a výživy Časté Hypokalciémia*

Menej časté Anorexia, zníže chuť do jedenia


Psychické poruchy Menej časté Nespavosť

Poruchy nervového systému Časté Bolesť hlavy, závraty

Menej časté Letargia, parestézie, somnolencia, tremor, synkopa, dysgeúzia

Poruchy oka Časté Hyperémia očí

Menej časté Konjunktivitída, bolesť očí Zriedkavé Uveitída, episkleritída, iritída Neznáme** Skleritída a zápal orbity

Poruchy ucha a labyrintu Menej časté Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti Časté Fibrilácia predsiení

Menej časté Palpitácie

Poruchy ciev Menej časté Hypertenzia, návaly tepla

Neznáme** Hypotenzia (niektorí z pacientov mali základné rizikové faktory)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka Menej časté Kašeľ, dyspnoe

a mediastína

Poruchy gastrointestinálneho traktu Časté Nauzea, vracanie, hnačka

Menej časté Dyspepsia, bolesť v hornej časti brucha, bolesť brucha, gastroezofágový reflux, zápcha, suchosť v ústach, ezofagitída, bolesť zubov, gastritída#


Poruchy kože a podkožného tkaniva Menej časté Exantém, hyperhidróza, svrbenie, erytém

Poruchy kostrovej a svalovej Časté Myalgia, artralgia, bolesť kostí, bole

sústavy a spojivového tkaniva chrbta, bolesť končatín

Menej časté Bolesť šije, stuhnutosť svalstva a kostry, opuch kĺbov, svalové kŕče, bolesť pliec, bolesť svalov a kostry hrudníka, bolesť svalstva a kostry, stuhnutosť kĺbov, artritída, svalová slabosť

Zriedkavé Atypické subtrochanterické a diafyzárne

zlomeniny stehennej kosti† (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty)

Neznáme** Osteonekróza čeľuste (pozri časti 4.4

a 4.8 Skupinové účinky)

Poruchy obličiek a močových ciest Menej časté Zvýšená hladina kreatinínu v krvi, polakizúria, proteinúria

Neznáme** Poškodenie funkcie obličiek. Zriedkavé

prípady zlyhania obličiek vyžadujúce dialýzu a zriedkavé prípady končiace sa smrťou sa zaznamenali u pacientov s už prítomnou dysfunkciou obliek alebo inými rizikovými faktormi, napr. pokročilým vekom, pri súbežnom podávaní nefrotoxických liekov, súbežnej diuretickej liečbe alebo pri dehydratácii

v období po infúzii (pozri časti 4.4 a 4.8 Skupinové účinky)

Celkové poruchy a reakcie v mieste Veľmi časté Horúčka

podania

Časté Príznaky podobné chrípke, zimnica, únava, asténia, bolesť, celková nevoľnosť, reakcia v mieste podania infúzie

Menej časté Periférny edém, smäd, reakcia akútnej

fázy, nekardiálna bolesť v hrudníku

Neznáme** Sekundárna dehydratácia pri symptómoch po podaní, napr. horúčke, vracaní a hnačke

Laboratórne a funkčné vyšetrenia Časté Zvýšenie C-reaktívneho proteínu

Menej časté Zníženie vápnika v krvi

# Pozorovanéupacientovsúbežneívajúcichglukokortikoidy.

* ČastéibapriPagetovejchorobe.

** Založenénahláseniachpouvedenínatrh.Frekvenciasanedáodhadnúťz dostupnýchúdajov.

Zistenépri používanípouvedeníliekunatrh.


Skupinovéúčinky:

Poškodeniefunkcieobličiek

Kyselinazoledrónovásaspájalaspoškodenímfunkcieobliek,ktorésaprejaviloakozhoršenie funkcieobličiek(t.j.zvýšeniekreatinínuvsére)avzriedkavýchprípadochakoakútnezlyhanie obličiek.Poškodeniefunkcieoblieksapozorovalopopodaníkyselinyzoledrónovejnajmäu pacientovsuž prítomnoudysfunkciouobliek alebosďalšímirizikovými faktormi(napr. pokročilýmvekom,uonkologickýchpacientovschemoterapiou,pri súčasnomívaní nefrotoxicchliekov,pri súbežnejdiuretickejliečbe,priťažkejdehydratácii),z ktorýchväčšina dostávaladávku4mgkaždé3-4týždne,alepozorovalasaupacientovpojedinompodaní.


V klinicchskúšaniachpri osteoporózebolazmenaklírensukreatinínu(stanovenýkaždýrokpred podanímdávky)aincidencia zlyhaniaazhoršeniafunkcieobličiekporovnatpočastrochrokovv skupináchliečbykyselinouzoledrónovouajplacebom.Prechodnézvýšeniekreatinínuvséresapozorovalopočas 10dníu1,8%pacientokliečenýchkyselinouzoledrónovouoproti0,8%pacientok,ktorédostaliplacebo.


Hypokalciémia

V klinicchskúšaniachpri osteoporózepribližne0,2%pacientokmalozreteľpokleshladiny vápnikav sére(menejnež1,87mmol/l)popodaní kyselinyzoledrónovej.Nepozorovalisaprípady symptomatickejhypokalciémie.


V klinicchskúšaniachpri Pagetovejchorobesasymptomatickáhypokalciémiapozorovala upribližne1%pacientovauvšetkýchsaupravila.


Podľalaboratórnychhodnotenídošlokprechodnémuasymptomatickémupoklesuhladínvápnika pod rozmedzienormálnychreferenčnýchhodnôt(menejako2,10mmol/l)u2,3%pacientok liečených kyselinou zoledrónovouvjednomveľkomklinickomskúšanív porovnanís21%pacientovliečených kyselinouzoledrónovouv klinicchskúšaniachpri Pagetovejchorobe.Frekvenciahypokalciémiebolaoveľanižšia poďalšíchinfúziách.


Všetkypacientkyvklinickom skúšanípri postmenopauzálnejosteoporóze,pacientivklinickom skúšaníprevencieklinickýchzlomenínpozlomeninekrčkastehennejkosti avklinicchskúšaniach priPagetovejchorobedostávalidostatočnúsuplementáciuvitamínuDavápnika(pozritičasť

4.2).V klinickomskúšaníprevencieklinickýchzlomenínponedávnejzlomeninekrčkastehennej kosti sahladinyvitamínuDbežnenestanovovali,aleväčšinapacientovdostalasaturačnúdávku vitamínuD predpodanímkyselinyzoledrónovej(pozričasť4.2).


Miestnereakcie

V jednomvkomklinickomskúšaníboli hlásenépopodaníkyselinyzoledrónovejmiestnereakcie vmiestepodaniainfúzie(0,7%),napr.sčervenenie,opucha/alebobolesť.


Osteonekrózačeľuste

Prevažneupacientovsmalignitamiliečenýchbisfosfonátmivrátanekyselinyzoledrónovejsamenej častozaznamenaliprípadyosteonekrózy(najmäčeľuste).Mnohíz týchtopacientovmalipríznaky lokálnejinfekcievrátaneosteomyelitídyaväčšinahlásenísatýkapacientovsmalignitamipo extrakciizubovaleboinýchstomatochirurgickýchzákrokoch.Osteonekrózačeľusteviaceré dobrezdokumentovanérizikové faktoryvrátanediagnózymalignity,súčasnepodanejliečby(napr. chemoterapie,dioterapie,kortikosteroidov)asprievodnýchochorení(napr.anémie,koagulopat, infekcie,už prítomnéhoochoreniazubov).Hocisanestanovilapríčinnásúvislosť,jevhodné vyvarovaťsastomatochirurgickýchzákrokov,pretožesamôžepredĺžiťobdobiezotavenia(pozri časť4.4).V jednomveľkomklinickomskúšaníso7736pacientkamibolaosteonekrózačeľuste hlásenáujednejpacientkyliečenejkyselinouzoledrónovouaujednejpacientky,ktorádostávalaplacebo. V obidvochprípadochsastavupravil.


4.9 Predávkovanie


Klinickéskúsenostisakútnympredávkovanímobmedzené.Pacientov,ktorídostalivyššieako odporúčanédávky,jepotrebnéstarostlivosledovať.Vprípadepredávkovania,ktoréza následokklinickyvýznamnúhypokalciémiu,možnodosiahnuťzvratperorálnousuplementáciou vápnikaa/alebointravenóznouinfúziouglukonanuvápenatého.


5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina:Liečivánaliečbuochoreníkostí,bisfosfonáty,

ATC kód:M05BA08


Mechanizmusúčinku

Kyselinazoledrónovápatrídoskupinybisfosfonátovobsahujúcichdusíkaúčinkujeprimárnena kosti. Jetoinhibítorresorpciekostísprostredkovanejosteoklastami.


Farmakodynamickéúčinky

Selektívnyúčinokbisfosfonátovnakosťjezaloženýnaichvysokejafinitek mineralizovanejkosti.


Hlavnýmmolekulárnymciomkyselinyzoledrónovejvosteoklastejeenzým farnezylpyrofosfátsyntáza.Dltrvanieúčinkukyselinyzoledrónovejmožnopripísaťjej vysokej väzbovejafinitekaktívnemumiestufarnezylpyrofosfátsyntázy(FPP)ajej silnejväzbovejafiniteku kostnémuminerálu.


Liečbakyselinouzoledrónovouprudkoznížila rýchlosťkostnéhoobratuzo zvýšenejpostmenopauzálnejhladiny nadolhranicumarkerovresorpciepozorovanúna7.deňamarkerovtvorbykostiv12.týždni. Potomsakostnémarkeryustáliliv predmenopauzálnomrozmedhodnôt.Pri opakovanom každoročnompodávanínedošlokprogresívnemuzníženiumarkerovkostnéhoobratu.


Klinicúčinnosťvliečbepostmenopauzálnejosteoporózy(PFT)

Účinnosťabezpečnosťkyselinyzoledrónovej5mgrazročnepočas3posebenasledujúcichrokovsapreukázaliupostmenopauzálnychžien(7736žienvoveku65–89rokov),ktorémalibuď:T-skóreminerálnej denzity kostí (BMD)krčkastehennejkosti–1,5anajmenejdvemaléalebojednustredneťažkú existujúcuzlomeninustavca;aleboT-skóreBMDkrčkastehennejkosti–2,5,spreukázanou existujúcouzlomeninoustavcaalebobez nej.85%pacientoknedostalopredtýmžiadnybisfosfonát. Ženy,uktorýchsahodnotilaincidenciazlomenínstavcov,nedostávalisúbežnúliečbuosteoporózy, ktorábolapovolenáužien, ktorésazúčastnilinavyhodnotenízlomenínkrčkastehennejkosti

avšetchklinicchzlomenín.Súbežliečbaosteoporózypozostávalaz kalcitonínu,raloxifénu, tamoxifénu,hormonálnejsubstitučnejliečbyatibolónu,alevylúčenéboliibisfosfonáty.Všetky ženydostávalidennesuplementys10001500mgelementárnehovápnikaa4001200IU vitamínuDdenne.


Účinoknamorfometrickézlomeniny stavcov

Kyselinazoledrónovávýznamneznížila incidenciujednejaleboviacerýchnochzlomenínstavcovpočastroch rokov,atouž poprvomroku(pozri Tabuľku2).


Tabuľka2Zhrnutie účinnostipri zlomeninách stavcovpo12, 24a36mesiacoch


Výsledok

Kyselina zoledrónová

(%)

Placebo

(%)

Absolútne zníženie incidencie zlomenín % (IS)

Relatívne zníženie incidencie zlomenín % (IS)

Najmenej jedna nová zlomenina stavca

(0-1 rok)

1,5

3,7

2,2 (1,4, 3,1)

60 (43, 72)**

Najmenej jedna nová zlomenina stavca

(0-2 roky)

2,2

7,7

5,5 (4,4, 6,6)

71 (62, 78)**

Najmenej jedna nová zlomenina stavca

(0-3 roky)

3,3

10,9

7,6 (6,3, 9,0)

70 (62, 76)**

** p <0,0001


Upacientovvoveku75rokovastaršíchliečenýchkyselinouzoledrónovousaznížilo rizikozlomenínstavcovo 60%vporovnaníspacientmi,ktorídostávaliplacebo(p<0,0001).


Účinoknazlomeniny krčkastehennejkosti

Pri kyselinezoledrónovejsapreukázalúčinokpretrvávajúcipočas3rokov,ktorýviedol kzníženiu rizika zlomenín krčkastehennejkostio41%(95%IS,17%58%).Výskytzlomenínkrčkastehennejkosti bol 1,44%upacientokliečenýchkyselinouzoledrónovouvporovnanís2,49%upacientok,ktorédostávaliplacebo. Rizikosaznížiloo51%upacientok,ktorévminulostinedostávalibisfosfonáty,ao42%užien, ktorémalipovolenúbežliečbuosteoporózy.


Účinoknavšetkyklinické zlomeniny

Všetkyklinickézlomeninyboli dokázanédiografickya/aleboklinicky. Zhrnutiesledkovsa uvádzavTabke3.


Tabuľka3Porovnaniaincidencie kľúčovýchklinických ukazovateľov zlomenínmedzidruhmi liečbypočas3rokov


Výsledok

Kyselina zoledrónová (N=3 875) výskyt udalostí (%)

Placebo (N=3 861) výskyt udalostí (%)

Absolútne zníženie výskytu zlomenín

%

(IS)

Relatívne zníženie rizika incidencie zlomenín %

(IS)

Akákoľvek klinická zlomenina (1)

8,4

12,8

4,4 (3,0, 5,8)

33 (23, 42)**

Klinická zlomenina stavca (2)

0,5

2,6

2,1 (1,5, 2,7)

77 (63, 86)**

Zlomenina inej kosti ako stavca (1)

8,0

10,7

2,7 (1,4, 4,0)

25 (13, 36)*

*hodnota p<0,001, **hodnota p<0,0001 (1) Okrem zlomenín prstov a kostí tváre

(2) Vrátane klinicch zlomenín hrudníka a klinicch zlomenín lumlnych stavcov


Účinoknaminerálnudenzitu kostí (BMD)

Kyselinazoledrónovávýznamnezvýšila BMDvlumbálnejchrbtici,bedrovomkĺbeadistálnejvretennejkosti vporovnanísliečbouplacebomvovšetkýchsledovanýchčasoch(6,12,24a36mesiacov). V porovnanísplacebomliečbakyselinouzoledrónovouza3rokyviedlakzvýšeniuBMDvlumbálnejchrbtici o6,7%,vcelombedrovomkĺbeo6,0%,vkrčkustehennejkosti o5,1%avdistálnejvretennej kostio3,2%.


Histológia kostí

Biopsiekostiz bedrovéhohrebeňasazískali1rokpopodanítretejročnejdávkyod 152postmenopauzálnychpacientoksosteoporózou,ktorédostávalikyselinouzoledrónovú(N=82) aleboplacebo (N=70).Histomorfometrickáanalýzaukázalazníženiekostnéhoobratuo63%.Upacientok liečenýchkyselinouzoledrónovousanezistilaosteomalácia,fibrózakostnejdreneanitvorbavláknitejkosti. Značenietetracyknombolodetekovateľvovšetkých82biopsiáchzískanýchodpacientok liečenýchkyselinouzoledrónovou,okremjednej.Analýzapomocoumikropočítačovejtomografie(μCT) ukázala zvýšenýobjemtrabekulárnejkostiazachovaniestavbytrabekulárnejkostiupacientokliečených kyselinou zoledrónovouvporovnanísplacebom.


Markerykostnéhoobratu

V pravidelnýchintervalochpočasklinickéhoskúšaniasahodnotilaalkalickáfosfatázašpecifickápre kosť(BSAP),N-koncovýpropeptid kolagénutypuIvsére(P1NP) abeta-C-telopeptidyvsére

(b- CTx) vpodsúborochspočtomod517do1246pacientok.Liečbakyselinouzoledrónovouvdávke5mgrazročne významneznížilaBSAPo30%oprotivýchodiskovejhodnotepo12mesiacochapoklespretrval na28%pod východiskovouhodnotoupo36mesiacoch.P1NPsavýznamneznížilo61%oproti východiskovejhodnotepo12mesiacochapoklespretrvalna52%pod východiskovouhodnotoupo 36mesiacoch.B-CTxsavýznamneznížili o61%oprotivýchodiskovejhodnotepo12mesiacoch apoklespretrvalna55%pod východiskovouhodnotoupo36mesiacoch.Počasceléhotohto obdobiamarkerykostnéhoobratunakoncikaždéhorokabolivpredmenopauzálnomrozmedzí. Opakovanépodávanieneviedlokďalšiemuzníženiumarkerovkostnéhoobratu.


Účinoknatelesnúvýšku

Vtrojročnomklinickomskúšanísapriosteoporózekaždoročnemeralavýškavstoji pomocou škomeru.V skupinekyselinyzoledrónovejbolastratatelesnejvýškypribližne o2,5mmmenšiav porovnaní s placebom(95%IS:1,6mm,3,5mm)[p<0,0001].


Početdní nespôsobilosti

Kyselinazoledrónovávýznamneznížila priemernýpočetdníobmedzenejaktivityo17,9dníapokojanalôžkupre bolesťchrbtao11,3dní v porovnanísplacebomavýznamneznížila priemernýpočetdní obmedzenejaktivityo2,9dníapokojanalôžkuprezlomeninyo0,5dňavporovnanísplacebom (všetkyp<0,01).


Klinicúčinnosťvliečbeosteoporózyupacientovsozvýšenýmrizikomzlomenínponedávnejzlomeninekrčkastehennejkosti(RFT)

Incidenciaklinicchzlomenínvrátanezlomenínstavcov,zlomeníninýchkostíakostavcova zlomenín krčkastehennejkostisavyhodnotilau2127mužovažienvoveku50-95rokov (priemernývek74,5rokov)snedávnou(počasuplynulých90dní) zlomeninoukrčkastehennej kostinásledkomminimálnejtraumy,ktoríboli sledovanív priemere2rokypočaspodávania skúšanéholieku.Približne42%pacientovmaloT-skóreBMDkrčkastehennejkostinižšieako-2,5a približne45%pacientovmaloT-skóreBMDkrčkastehennejkostivyššieako-2,5.Kyselinazoledrónovása podávalarazzarok,kýmnajmenej211pacientovz populácievklinickomskúšanípotvrdiloklinické zlomeniny.Hladiny vitamínuD sabežnenestanovovali,aleväčšinapacientovdostala2týždnepred infúziou saturačnúdávkuvitamínuD (50000125000IUperorálnealebo intramuskulárne). Všetci účastnícidostávalisuplementáciu10001500mgelementárnehovápnikaa800až 1200IUvitamínuD denne.95%pacientovdostaloinfúziudvaaleboviactýždňovpoošetrení zlomeninykrčkastehennejkosti amediánčasupodaniainfúziebol približnešesťtýždňovpo ošetrenízlomeninykrčkastehennejkosti. Primárnapremennáúčinnostibolaincidenciaklinicch zlomenín počastrvaniaklinickéhoskúšania.


Účinoknavšetkyklinické zlomeniny

Incidenciekľúčovýchklinických ukazovateľovzlomenínuvádzaTabka4.


Tabuľka4Porovnaniaincidencie kľúčovýchklinických ukazovateľov zlomenínmedzidruhmi liečby


Výsledok

Kyselina zoledrónová (N=1 065) výskyt udalostí (%)

Placebo (N=1 062) výskyt udalostí (%)

Absolútne zníženie výskytu zlomenín

%

(IS)

Relatívne zníženie rizika incidencie zlomenín %

(IS)

Akákoľvek klinická zlomenina (1)

8,6

13,9

5,3 (2,3, 8,3)

35 (16, 50)**

Klinická zlomenina stavca (2)

1,7

3,8

2,1 (0,5, 3,7)

46 (8, 68)*

Zlomenina inej kosti ako stavca (1)

7,6

10,7

3,1 (0,3, 5,9)

27 (2, 45)*

*hodnota p<0,05, **hodnota p<0,01

(1) Okrem zlomenín prstov a kostí tváre

(2) Vrátane klinicch zlomenín hrudníka a klinicch zlomenín lumlnych stavcov


Klinickéskúšanienebolonavrhnuténastanovenievýznamnýchrozdielovvpočtezlomenínkrčka stehennejkosti,alepozorovalasatendenciakzníženiu novýchzlomenín krčkastehennejkosti.


Mortalitazo všetkýchpríčinbola10%(101pacientov)vskupineliečenejkyselinouzoledrónovouv porovnaní s13%(141pacientov)vskupineplaceba.Zodpovedátozníženiurizikamortalityzo všetkýchpríčin o28%(p=0,01).


Incidenciaspomalenéhohojeniazlomeninykrčkastehennejkosti bolaporovnateľprikyselinezoledrónovej(34 [3,2%])aplacebe(29[2,7%]).


Účinoknaminerálnudenzitu kosti (BMD)

V klinickomskúšaníHORIZON-RFTlibakyselinouzoledrónovouvýznamnezvýšilaBMDceléhobedrovéhokĺbu akrčkastehennejkostioprotiliečbeplacebomvkaždomčase.Liečbakyselinouzoledrónovouviedlavporovnanís placebompočas24mesiacovkzvýšeniuBMDo5,4%vcelombedrovomkĺbeao4,3%vkrčku stehennejkosti.


Klinicúčinnosťumužov

V klinickomskúšaníHORIZON-RFT bolodoštúdierandomizovaných508mužovau185pacientov sastanovilaBMDpo24mesiacoch.Vporovnanísúčinkamipozorovanýmiupostmenopauzálnych žienv klinickomskúšaníHORIZON-PFTsapo24mesiacochupacientovliečenýchkyselinouzoledrónovou pozorovalopodobnévýznamnézvýšenieBMDvcelombedrovomkĺbeo3,6%.Klinickéskúšanienebolourčenénapreukázaniepoklesuklinicchzlomenínumužov;incidenciaklinicchzlomenín bola7,5%umužovliečenýchkyselinouzoledrónovouoproti8,7%priplacebe.


V ďalšomklinickomskúšaníumužov(štúdiaCZOL446M2308)bolainfúziakyselinyzoledrónovejrazzarok noninferiórnaalendronáturaztýždennevzhľadomnapercentuálnuzmenuBMDvlumbálnejchrbtici v24.mesiacioprotivýchodiskovejhodnote.


Klinicúčinnosťpri osteoporózespojenejsdlhodobousystémovouliečbouglukokortikoidmiÚčinnosťabezpečnosťkyselinyzoledrónovejv liečbeaprevenciiosteoporózyspojenejsdlhodobousystémovou liečbouglukokortikoidmisahodnotilavrandomizovanom,multicentrickom,dvojitoslepom, stratifikovanomklinickom skúšaníkontrolovanomúčinnýmliekomu833mužovažienvoveku 18-85rokov(priemernývekumužov56,4rokov;užien53,5rokov),ktorídostávaliperorálne

> 7,5mg/deňprednizónu(aleboekvivalent).Pacientibolistratifikovanípodľadĺžkypoužívania glukokortikoidovpredrandomizáciou(3mesiaceoproti>3mesiace).Klinickéskúšanietrvalo jedenrok.Pacientibolirandomizovaníbuďnapodaniejednorazovejinfúziekyselinyzoledrónovej5mg,alebona perorálnuliečburisedronátom5mgdennepočasjednéhoroka.Všetciúčastnícidostávalidenne suplementy1000mgelementárnehovápnikaa4001000IUvitamínuD.Účinnosťsa preukázala,aksanoninferioritaoprotirisedronátunásledneprejavilavpercentuálnejzmeneBMDv lumbálnejchrbticipo12mesiacochoprotivýchodiskovýmhodnotámvsubpopuláciáchprevencieaj liečby.Väčšinapacientovnaďalejdostávalaglukokortikoidypočasjednéhorokatrvaniaklinického skúšania.


Účinoknaminerálnudenzitu kostí (BMD)

ZvýšenieBMDbolo významneväčšiev skupineliečenejkyselinouzoledrónovouvlumbálnejchrbticiavkrčku stehennejkostipo12mesiacochvporovnanísrisedronátom(všetkyp<0,03).Vsubpopulácii pacientov,ktorídostávaliglukokortikoidypredrandomizácioudlieako3mesiace,kyselina zoledrónovázvýšila BMDlumbálnejchrbticeo4,06%oproti2,71%pririsedronáte(priemernýrozdiel:1,36%; p<0,001).V subpopuláciipacientov,ktorídostávaliglukokortikoidypredrandomizáciou3mesiace alebokratšie,kyselinazoledrónovázvýšilaBMDlumbálnejchrbticeo2,60%oproti0,64%pririsedronáte (priemernýrozdiel:1,96%;p<0,001).Klinickéskúšanienebolozameranénapreukázaniepoklesu počtuklinicchzlomenínv porovnanísrisedronátom.Incidenciazlomenínbola8upacientov liečenýchkyselinouzoledrónovouoproti7upacientovliečenýchrisedronátom(p=0,8055).


KlinicúčinnosťvliečbePagetovejchorobykostí

Kyselinazoledrónovásasledovalaupacientovapacientokvovekunad30rokovsprimárneľahkoustredne ťažkouPagetovouchoroboukostí(včasezaradeniadoklinickéhoskúšaniabol mediánichhladiny alkalickejfosfatázyvsére2,6–3,0-násobkomhornejhranicevekovošpecifickéhonormálneho referenčnéhorozmedzia),potvrdenourádiografickýmidôkazmi.


Účinnosťjednejinfúzie5mgkyselinyzoledrónovejvporovnanísdennýmidávkami30mg risedronátupočas2mesiacovsapreukázalav dvochporovnávacíchklinicchskúšaniach

trvajúcich6mesiacov.Po6mesiacochsaprikyselinezoledrónovejpreukázalaodpoveďnaliečbu96%(169/176) apodielnormalizáciesérovejalkalickejfosfatázy(SAP)89%(156/176)vporovnaníso74% (127/171)a58%(99/171)pririsedronáte(všetkyp<0,001).


Prispojenívýsledkovsapozorovalpodobnýpoklesskóreintenzitybolesti arušeniabolesťoupo

6mesiacochoprotivýchodiskovýmhodnotámprikyselinezoledrónovejarisedronáte.


Pacientisodpoveďounaliečbunakoncizákladnéhoklinickéhoskúšaniatrvajúceho6mesiacovboli vhodníprezaradeniedodliehoobdobianáslednéhosledovania.Zo143pacientovliečenýchkyselinouzoledrónovou a107pacientovliečenýchrisedronátom,ktorísazúčastnilipredĺženéhoobservačného klinickéhoskúšania,sipomediánenáslednéhosledovania18mesiacovodpodaniaudržalo terapeutickúodpoveď141pacientovliečenýchkyselinouzoledrónovouv porovnaníso71pacientmiliečenými risedronátom.Zodpovedátozníženiurizikarelapsuo96%upacientovliečenýchkyselinouzoledrónovouoproti pacientomliečenýmrisedronátom.


Histológiakostisavyhodnotilau7pacientovsPagetovouchorobou6mesiacovpoliečbe5mg kyselinyzoledrónovej.Výsledkybiopsie kosti ukázali kosťnormálnejkvalitybez dôkazuzhoršenej

prestavbykostiabez dôkazuporúchmineralizácie.Tietosledkyboli v súladesnormalizáciou kostnéhoobratudokázanoubiochemickýmimarkermi.


Európskaliekováagentúraudelilanimkuzpovinnostipredložiťsledkyštúdiípre referenčný lieks ohľadomnavšetkyvekovépodskupinydetí adospievajúcichpriPagetovejchorobekostí, osteoporózeupostmenopauzálnychžienprizvýšenomrizikuzlomenín,osteoporózeumužovpri zvýšenomrizikuzlomenínanaprevenciuklinickýchzlomenínpozlomeninekrčkastehennejkosti umužovažien (pozri časť4.2preinformáciuopediatrickompoužití).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Prijednorazovýchaopakovanýchinfúziáchtrvajúcich5a15minút,ktorýmisapodalo2,4,8

a16mgkyselinyzoledrónovej64pacientom,sazistilinasledujúcefarmakokinetickéúdaje,ktoré nezáviseli oddávky.


Pozačatíinfúziekyselinyzoledrónovejsaplazmatickékoncentrácieliečivarýchlozvýšiliadosiahli maximumnakoncipodaniainfúzie,poktoromnasledovalrýchlypoklesna<10%maximapo

4hodinácha<1%maximapo24hodinách,snáslednýmdlhýmobdobímveľminízkych

koncentráciínepresahujúcich0,1%maxilnychhladín.


Intravenóznepodanákyselinazoledrónovásaeliminujetrojfázovýmprocesom:rýchledvojfázové vymiznutiezo systémovéhoobehuspolčasmit½α 0,24at½β1,87hodiny,poktorýchnasleduje dleliminačnáfázaskonečnýmpolčasomelimináciet½γ146hodín.Poopakovanompodávaní každých28dnínedošlokakumuláciiliečivavplazme.Fázyvčasnejdistribúcie(α aβ shodnotami t½uvedenýmivyššie)pravdepodobnepredstavujúrýchlevychytávaniedokostiavylučovanie obličkami.


Kyselinazoledrónovásanemetabolizujeavylučujesanezmenenáobličkami.Počasprvých

24hodínsavmočinájde39± 16%podanejdávky,zatiaľ čozvyšoksavzásadeviaženatkanivo kostí.Toto vychytávaniedokosti jespoločnéprevšetkybisfosfonátyapravdepodobneje dôsledkomštruktúrnejanalógiespyrofosfátom.Takakoajpri inýchbisfosfonátochjeretenčnýčas kyselinyzoledrónovejvkostiachveľmidlhý.Z kostnéhotkanivasaveľmipomalyuvoľňujespäťdo systémovéhoobehuavylučujesaobličkami.Celkovýtelesnýklírensje5,04±2,5l/hod,ato nezávisleoddávkyabez ovplyvneniapohlavím,vekom,rasouatelesnouhmotnosťou.Ukázalosa, že odchýlkyplazmatickéhoklírensukyselinyzoledrónovejmedzijedincami36% resp. 34%.Predĺženieinfúziez5na15minútznížilo koncentráciukyselinyzoledrónovejnakonciinfúzie o30%,aleneovplyvniloplochupod krivkoukoncentrácievplazmeoprotičasu.


Štúdieinterakciíkyselinyzoledrónovejsinýmiliekmi sanevykonali.Pretožekyselinazoledrónová sauľudí nemetabolizujeazistilo sa,že látkamámalúalebožiadnuschopnosťúčinkovaťako priamya/aleboireverzibilinhibítorenzýmovP450závislýodmetabolizmu,niejepravdepodobné,že kyselinazoledrónováznížimetabolickýklírenslátokmetabolizovanýchprostredníctvom enzýmovýchsystémovcytochrómuP450.Kyselinazoledrónovásaneviaževoveľkejmierena bielkovinyplazmy(viažesapribližne43-55%)aväzbanezáviodkoncentrácie.Pretosú nepravdepodobnéinterakcienásledkomvytesnenialiečivsvysokouväzbounabielkoviny.


Špeciálneskupinypacientov(pozričasť4.2)

Určilsavzťahmedziobličkovýmklírensomkyselinyzoledrónovejakrensomkreatinínu,pričom obličkovýkrenspredstavoval75±33%krensukreatinínu,ktoréhopriemernáhodnota

u64sledovanýchpacientovbola84±29ml/min(rozmedzie22143ml/min).Malépozorované

zvýšeniaAUC(0-24hod), približneo30%40%pri ľahkomstredneťažkompoškodenífunkcie obličiekvporovnaníspacientomsnormálnoufunkciouobličiek,askutočnosť,že priopakovanom podávanínedochádzakakumuláciiliečivabez ohľadunafunkciuobliek,naznačujú,že úpravy dávkykyselinyzoledrónovejpriľahkom(Clcr= 50–80ml/min)astredneťažkompoškodenífunkcie obličiekpohodnotukrensukreatinínu35ml/minniepotrebné.Pretožedostupnélen obmedzenéúdajepriťažkompoškodenífunkcieobličiek (krenskreatinínu<30ml/min),nieje

možnéodporučiťdávkovaniepretútoskupinupacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútnatoxicita

Najvyššianelelnajednorazováintravenóznavkabola10mg/kgtelesnejhmotnostiumyšía

0,6mg/kgupotkanov.Vštúdiáchjednorazovejdávkyvinfúzii podanejpočas15minútpsydobre znášali bez účinkovnaobličky1,0mg/kg(6-násobokodporúčanejterapeutickejexpozícieuľudí založenej naAUC).


Subchronickáachronickátoxicita

V štúdiáchintravenóznychinfúziísastanovilaznášanlivosťkyselinyzoledrónovejvobličkách potkanov,ktorýmsapodalo0,6mg/kgako15minúttrvajúcainfúziav3-dňovýchintervaloch celkovošesťkrát(do kumulatívnejdávky,ktorázodpovedalahladinámAUCpredstavujúcimasi6- násobokterapeutickejexpozícieuľudí),zatičopäťinfúzií 0,25mg/kgtrvajúcich15minút podanýchvintervaloch2–3týždňov(kumulatívnadávka,ktorázodpovedala7-násobku terapeutickejexpozícieuľudí)dobreznášalipsy.V štúdiáchpodaniaformouintravenóznehobolususa dobreznášanédávkyznižovali spredlžujúcim satrvanímštúdie: počas4týždňovdobreznášali potkany0,2apsy0,02mg/kgdenne,alepripodávanípočas52týždňovpotkanylen0,01mg/kga psy0,005mg/kg.


Dlhodobejšieopakovanépodávanieprikumulatívnychexpozíciáchdostatočneprevyšujúcich maximumplánovanépreexpozíciuuľudí vyvolalotoxickéúčinkyvinýchorgánoch,vrátane gastrointestilnehotraktuapečene,avmiesteintravenóznehopodania.Klinickávýznamnosť týchtolezovniejeznáma.Najčastejšílezvštúdiáchopakovanéhopodávaniapredstavovalo zväčšovanieprimárnejspongiózy vmetafýzachdlhýchkostí urastúcichzvieratpri takmervšetkých dávkach,čojelez,ktorýjevladesfarmakologickouantiresorpčnouaktivitouzlúčeniny.


Reprodukčnátoxicita

Teratologickéštúdie savykonalinadvochživočíšnychdruhoch,vobochprípadochprisubkutánnom podaní.Teratogenitasapozorovalaupotkanovpridávkach0,2mg/kgaprejavilasavonkajšími, vnútornýmiakostrovýmimalformáciami.Dystokiasapozorovalapri najnižšejdávke(0,01mg/kg telesnejhmotnosti)skúšanejupotkanov.Žiadneteratogénneúčinkyaleboúčinkynaembryo/fétus sanepozorovaliuklikov,hocitoxicitaprematkybolavýraznápri0,1mg/kgnásledkom

zníženýchhladínpnikav sére.


Mutagenitaakarcinogénnypotenciál

Kyselinazoledrónovánebolamutagénnavovykonanýchtestochmutagenityatestyna karcinogenituneposkytližiadnekazyokarcinogénnompotenciáli.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E421)

Dihydrát citrónanusodného (E331)

Hydroxid sodný (E524) na úpravu pH

Kyselina chlorovodíková (E507) na úpravu pH

Vodana injekciu


6.2 Inkompatibility


Tentoliek nesmieprídostykusožiadnymiroztokmiobsahujúcimivápnik. Kyselinazoledrónovásanesmie miešaťalebopodaťintravenóznesožiadnymiinýmiliekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorenýinfúzny vak:2roky


Pootvorení:24hodínpri2°C- 8°C


Zmikrobiologickéhohľadiskasamáliek použiťokamžite.Aksanepoužijeokamžite,používateľ zodpovedázačasdopoužitiaapodmienkypredpoužitím,čonormálnenemábyťdlieako 24hodínpri2°C- 8°C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Podmienkynauchovávanielieku pootvorení,pozri časť6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


100 ml roztoku v transparentnom plastovom (s polyolefínovým filmom) infúznom vaku s jedným portom a jedným konektorom so sivou gumennou membránou.


Kyselina zoledrónová sa dodáva v balení obsahujúcom jeden vak.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Lennajednorazovépoužitie.


Nepoužitý liek aleboodpadvzniknutýz lieku mábyťzlikvidovaný vsúladesnárodnými požiadavkami.

sapoužiť lenčíry,nesfarbenýroztokbez cudzorodýchčastíc.


Akjeroztokschladený,nechajtehopredpodanímzohriaťnaizbovúteplotu.Počasprípravyinfúzie samusiadodržiavaťasepticképostupy.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Genthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0429/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU


16Kyselina zoledrónová Genthon 5 mg