+ ipil.sk

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mgPríbalový leták

Príloha č.2. k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/07009-Z1B


Písomná informácia pre používateľa

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg

infúzny roztok

Kyselina zoledrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pred tým, ako vám poda tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písom informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej inforcii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg a na čo sa používa.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg.

3. Ako sa podáva Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg.

4. Možné vedľajšie účinky.

5. Ako uchovávať Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie.1. Čo je Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg a na čo sa používa


Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg obsahuje liečivo kyselinu zoledrónovú. Patrí do skupiny liekov označovaných ako bisfosfonáty a používa sa na liečbu postmenopauzálnych žien a dospelých mužov s osteoporózou alebo osteoporózou vyvolanou liečbou steroidmi, a Pagetovej choroby kostí u dospelých.

Osteoporóza

Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom rednú a oslabujú sa kosti a ktoré je časté u žien po menopauze, ale ktoré sa môže vyskytnúť aj u mužov. V menopauze vaječníky ženy prestávajú tvoriť ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržiavať kosti zdravé. Po menopauze dochádza k úbytku kostnej hmoty, kosti sú slabšie a ľahšie sa lámu. Osteoporóza môže vzniknúť aj u mužov a žien pri dlhodobom používaní steroidov, ktoré môžu ovplyvniť pevnosť kostí. Mnohí pacienti s osteoporózou nepociťujú nijaké príznaky, ale aj tak im hrozí riziko zlomeniny, pretože osteoporóza kosti oslabila. Znížené hladiny pohlavných hormónov v krvnom obehu, najmä estrogénov, ktoré vznikli premenou androgénov, tiež zohrávajú úlohu pri pozvoľnejšej strate kostnej hmoty pozorovanej u mužov. U žien aj u mužov Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg kosti spevňuje, preto je menšia pravdepodobnosť, že sa zlomia. Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg sa používa aj u pacientov, ktorí si nedávno zlomili krčok stehnovej kosti pri ľahkom úraze, napríklad pri páde, a preto je u nich riziko ďalších zlomenín kostí.

Pagetova choroba kostí

Je normálne, že stará kosť zani a nahrádza ju nová kostná hmota. Tento proces sa nazýva prestavba kostí. Pri Pagetovej chorobe je prestavba kostí príliš rýchla a nová kosť sa tvorí neusporiadane, čo spôsobuje, že je slabšia ako normálne. Ak sa ochorenie nelieči, kosti sa môžu deformovať, boli a lámať sa. Účinkom Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg sa proces prestavby kostí vracia do normálu, zabezpečuje sa tvorba normálnej kosti, čím sa obnovuje pevnosť kostí.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg.Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám pred podaním Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg sa vám nesmie podať


- ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu zoledrónovú, i bisfosfonáty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zliek Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg (uvedené v časti 6).

- ak máte hypokalciémiu (znamená to, že hladiny pnika vo vašej krvi príliš nízke).

- ak máte závažné ťažkosti s obličkami.

- ak ste tehotná.

- ak dojčíte.Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg, obráťte sa na svojho lekára:

- ak dostávate liečbu Kyselinou zoledrónovou Zentiva 4 mg/5 ml, ktorá obsahuje to isté liečivo ako Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg (Kyselina zoledrónová Zentiva 4 mg/5 ml infúzny koncentrát, sa používa u dospelých pacientov s niektorými druhmi rakoviny na zabránenie komplikácií v kostiach alebo na zníženie množstva vápnika) .

- ak máte alebo ste mali ťažkosti s obličkami.

- ak nemôžete denne ívať výživové doplnky obsahujúce vápnik.

- ak vám chirurgicky odstránili z krku niektoré alebo všetky prištítne telieska.

- ak vám odstránili časť tenkého čreva.


Predtým ako sa začne vaša liečba Kyselinou zoledrónovou Zentiva 5 mg, povedzte svojmu lekárovi, ak máte (alebo ste mali v minulosti) bolesti, opuch a tŕpnutie ďasien alebo čeľuste, alebo oboch, ak máte pocit ťažkej čeľuste, alebo ak vám vypadol zub. Predtým ako vám ošetria zuby alebo podstúpite stomatochirurgický zákrok, povedzte svojmu zubnému lekárovi, že sa liečite Kyselinou zoledrónovou Zentiva 5 mg .

Kontrolné vyšetrenie

Lekár vám má vyšetriť krv, aby skontroloval funkciu vašich obličiek (hladinu kreatinínu) pred každou dávkou Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg. Je dôležité, aby ste podľa pokynov lekára vypili najmenej 2 poháre tekutín (napríklad vody) počas niekoľkých hodín pred podaním Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg.

Deti a dospievajúci

Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg sa neodporúča podávať ľuďom mladším ako 18 rokov. Použitie Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg u detí a dospievajúcich sa neskúmalo.

Iné lieky a Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg

Ak teraz ívate alebo ste v poslednom čase ívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Je zvlášť dôležité, aby váš lekár vedel o všetkých liekoch, ktoré užívate, najmä ak užívate akékoľvek lieky, o ktorých je známe, že poškodzujú obličky (napríklad aminoglykozidy), alebo diuretiká (tablety na odvodnenie), ktoré môžu vyvolať prílišnú stratu vody.

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Dbajte na to, aby ste vypili dostatočné množstvo tekutín (najmenej jeden dva poháre) pred podaním Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg a po ňom, tak ako vám to odporučil lekár. Pomôže to zabrániť odvodneniu. V deň, keď vám podajú Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg, môžete jesť ako zvyčajne. Je to zvlášť leži u pacientov, ktorí ívajú diureti (lieky na odvodnenie) a u starších pacientov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Nesmiete dostať Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.

Predtým ako začnete poívať tento liek, poraďte sa so svom lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak počas používania Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg pocítite závraty, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým sa nebudete cítiť leie.

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednom infúznom vaku (100 ml), t.j. v podstate „bez obsahu sodíka“.3. Ako sa podáva Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg


Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám váš lekár alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste niím istý, overte si to u svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

Osteoporóza

Zvyčaj dávka je 5 mg a podá vám ju ako jednu infúziu do žily raz za rok váš lekár alebo zdravotná sestra. Podanie infúzie bude trvať najmenej 15 minút.

Ak ste si nedávno zlomili krčok stehnovej kosti, odporúča sa podať kyselinu zoledrónovú dva alebo viac týždňov po operácii, pri ktorej vám ošetrili zlomeninu.

Je lité, aby ste podľa pokynov vášho lekára užívali výživové doplnky obsahujúce vápnik a vitamín D (napríklad tablety).

Pri osteoporóze trvá účinok Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg jeden rok. váš lekár vám oznámi, kedy máte prísť na podanie ďalšej dávky.

Pagetova choroba

Zvyčaj dávka je 5 mg, ktoré vám podá ako začiatočnú infúziu do žily váš lekár alebo zdravotná sestra. Podanie infúzie bude trvať najmenej 15 minút. Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg môže účinkovať dlie než jeden rok a váš lekár vám oznámi, či liečbu znova potrebujete.

Váš lekár vám možno poradí, aby ste užívali živové doplnky obsahujúce vápnik a vitamín D (napríklad tablety) najmenej prvých desať dní po podaní Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg. Je lité, aby ste dôsledne dodržiavali jeho rady, aby vám hladina vápnika v krvi príliš neklesla v období po infúzii. Váš lekár vám povie o príznakoch, ktoré sa spájajú s hypokalciémiou.

Ak ste vynechali dávku Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg

Čo najskôr sa spojte s vaším lekárom alebo nemocnicou, aby ste si dohodli ďalšiu návštevu.

Pred ukončením liečby Kyselinou zoledrónovou Zentiva 5 mg

Ak zvažujete ukončenie liečby Kyselinou zoledrónovou Zentiva 5 mg, príďte na najbližšiu dohodnutú návštevu a porozprávajte sa o tom so svojím lekárom. Lekár vám poradí a rozhodne, ako dlho by ste sa mali liečiť Kyselinou zoledrónovou Zentiva 5 mg.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky.


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať veajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veajšie účinky spojené s prvou infúziou sú vmi časté (vyskytujú sa u viac ako 30% pacientov), ale menej časté po ďalších infúziách. Väčšina veajších účinkov, napríklad horúčka a zimnica, bolesť svalov alebo kĺbov a bolesť hlavy, sa vyskytne počas prvých troch dní po podaní dávky Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg. Príznaky bývajú zvyčajne mierne stredne závažné a ustúpia do troch dní. Váš lekár vám môže odporučiť slabší liek proti bolesti, napríklad ibuprofén alebo paracetamol na zmiernenie týchto veajších účinkov. Pravdepodobnosť výskytu týchto veajších účinkov pri ďalších dávkach Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg klesá.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Nepravidelný srdcový rytmus (fibrilácia predsiení) sa pozoroval u pacientok, ktoré dostávali kyselinu zoledrónovú na liečbu postmenopauzálnej osteoporózy. V súčasnosti nie je jasné, či tento nepravidelný srdcový rytmus vyvoláva kyselina zoladrónová, ale ak sa u vás objavia takéto prejavy po podaní kyseliny zoledrónovej, povedzte o tom svojmu lekárovi.

 • V mieste podania infúzie sa môže vyskytnúť opuch a/alebo bolesť.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Kožné reakcie, napríklad sčervenanie.

 • Opuch, sčervenanie, bolesť a svrbenie očí alebo citlivosť očí na svetlo.


Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • Bolesť v ústach, zuboch a čeľusti, opuch alebo boľavé miesta v ústach, strata citlivosti alebo pocit ťažoby v čeľusti, alebo uvoľnenie zuba. Môžu to byť príznaky poškodenia čeľustnej kosti (osteonekróza). Ak sa u vás objavia takéto príznaky, ihneď o tom povedzte vášmu zubnému lekárovi.

 • Môžu sa vyskytnúť poruchy funkcie obličiek (napríklad znížená tvorba moču). Lekár vám má vyšetriť krv, aby skontroloval funkciu vašich obličiek pred každou dávkou Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg. Je dôležité, aby ste podľa pokynov lekára vypili najmenej 2 poháre tekutín (napríklad vody) počas niekoľkých hodín pred podaním Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, okamžite sa spojte so svojím lekárom.


Ďalšie vedľajšie účinky

Vmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

Horúčka


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)


Bolesť hlavy, závraty, nevnosť, vracanie, hnačka, bolesť svalov, bolesť kostí a/alebo kĺbov, bolesť v chrbte, ramenách alebo nohách, príznaky podobné chrípke (napríklad únava, zimnica, bolesť kĺbov a svalov), zimnica, pocit únavy a ľahostajnosti, slabosť, bolesť, pocit choroby.

U pacientov s Pagetovou chorobou boli hlásené prejavy spôsobené nízkou hladinou vápnika v krvi, napríklad svalové kŕče, strata citlivosti alebo pocit mravčenia najmä v oblasti okolo úst.

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

Chrípka, infekcie horných dýchacích ciest, pokles počtu červených krviniek, strata chuti do jedenia, nespavosť, ospalosť, ktorá sa môže spájať so zhoršenou pozornosťou a bdelosťou, pocit mravčenia alebo zníže citlivosť, mimoriadna únava, chvenie, dočasná strata vedomia, infekcia alebo podráždenie alebo zápal očí spojený s bolestivosťou a sčervenaním, pocit závratu, zvýšený krvný tlak, nával tepla, kašeľ, dýchavičnosť, žalúdočná nevnosť, bole brucha, zápcha, suchosť v ústach, lenie záhy, kožné vyrážky, nadmerné potenie, svrbenie, sčervenanie kože, bolesť šije, stuhnutosť svalov, kostí a/alebo kĺbov, opuch kĺbov, svalové kŕče, bolesť v pleciach, bolesť hrudných svalov a hrudníka, zápal kĺbov, svalová slabosť, abnormálne výsledky testov funkcie obličiek, časté močenie, opuch rúk, členkov a chodidiel, smäd, bolesť zubov, poruchy vnímania chuti.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

Zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, hlavne u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak sa u vás objaví bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedre alebo v slabine, kontaktujte svojho lekára, pretože to môže byť prvotný príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.

Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

Závažné alergické reakcie vrátane závratov a ťažkostí s dýchaním, opuch najmä tváre a hrdla, pokles krvného tlaku, odvodnenie následkom prejavov po podaní lieku, napríklad horúčky, vracania a hnačky.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prilohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg


Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vedia, ako správne uchovávať Kyselinu zoledrónovú Zentiva

5 mg.

 • Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na krabici a na infúznom vaku po EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac a ďalšie dve číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte v neotvorenom infúznom vaku pri teplote do 25oC.

 • Po otvorení infúzneho vaku sa liek okamžite použiť, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii. Ak sa nepoužije okamžite, používateľ zodpovedá za čas do použitia a podmienky pred použitím, čo normálne nemá byť dlie ako 24 hodín pri 2°C - 8°C. Schladený roztok nechajte pred podaním zohriať na izbovú teplotu.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg obsahuje


 • Liečivo je kyselina zoledrónová. Jeden infúzny vak so 100 ml roztoku obsahuje 5 mg bezvodej kyseliny zoledrónovej (ako monohydrátu). Jeden ml roztoku obsahuje 0,05 mg bezvodej kyseliny zoledrónovej.

 • Ďalšie zložky sú: manitol (E421), dihydrát citrónanu sodného (E331), hydroxid sodný (E524) na úpravu pH, kyselina chlórovodíková (E507) na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg a obsah balenia


Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg je číry a bezfarebný roztok. Je dostupná v 100 ml plastových infúznych vakoch.

Dodáva sa v transparentnom100 ml plastovom infúznom vaku s jedným portom a jedným konektorom so sivou gumennou membránou pripravená na použitie ako infúzny roztok.


Kyselina zoledrónová sa dodáva v balení obsahujúcom jeden infúzny vak.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobca:

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandsko

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat,ŠpanielskoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Holandsko

Zoledroninezuur Zentiva 5 mg/100 ml

Veľká Británia

Zoledronic acid Zentiva 5 mg/ 100 ml

Bulharsko

Zoledronic acid Zentiva 5mg

Cyprus, Grécko

Zoledronic acid/Zentiva

Nemecko

Zoledron Zentiva 5 mg/100 ml

Maďarsko

Zoledronsav-Zentiva 5 mg/100 ml

Francúzsko

Acide zolédronique Zentiva 5 mg/100 ml

Taliansko

Acido Zoledronico Zentiva

Portugalsko

Ácido Zoledrónico Zentiva

Poľsko

Zoledronic acid Zentiva

Rumunsko

Acid Zoledronic Zentiva 5mg/100ml

Slovinsko

Zoledronska kislina Zentiva 5 mg

Slovenská republika

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.


INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov (pozri časť 3):

Ako pripraviť a podať Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg infúzny roztok je pripravená na použitie.

Len na jednorazové použitie. Nespotrebovaný roztok sa zlikvidovať. sa použiť len číry, nesfarbený roztok bez cudzorodých častíc. Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg sa nesmie miať alebo podať intravenózne so žiadnym iným liekom a musí sa podať konštantnou rýchlosťou cez osobitnú infúznu súpravu s odvzdušnením. Infúzia nesmie trvať menej ako 15 minút. Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg nesmie prísť do styku so žiadnymi roztokmi obsahujúcimi vápnik. Ak je roztok schladený, nechajte ho pred podaním zohriať na izbovú teplotu. Počas prípravy infúzie sa musia dodržiavať aseptické postupy. Infúzia sa musí riadiť štandardnou medicínskou praxou.

Ako uchovávať Kyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mg

- Tento liek uchovávajte mimo doadu a dosahu detí.

- Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a infúznom vaku po EXP.

- Uchovávajte neotvorený infúzny vak pri teplote do 25 oC.

- Po otvorení vaku sa liek okamžite použiť, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii. Ak sa nepoužije okamžite, používateľ zodpovedá za čas do použitia a podmienky pred použitím, čo normálne nemá byť dlie ako 24 hodín pri 2°C - 8°C. Schladený roztok nechajte pred podaním zohriať na izbovú teplotu.9


Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1. k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/07009-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg


infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý infúzny vakso100mlroztokuobsahuje5mgbezvodej kyselinyzoledrónovej(akomonohydrátu).

Každýmlroztokuobsahuje0,05mgbezvodejkyselinyzoledrónovej.

Pomocná látka so známym účinkom: Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na vak (100 ml), t.j. je v podstate „bez sodíka“.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok.


Číry a bezfarebný roztok.

pH roztoku je 6,2 – 6,8.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečbaosteoporózy u

 • postmenopauzálnych žien,

 • dospelých mužov,

pri zvýšenomriziku zlomenín,vrátanetýchsnedávnouzlomeninoukrčkastehnovejkosti následkomminimálnejtraumy.


Liečbaosteoporózyspojenejsdlhodobousystémovouliečbouglukokortikoidmi u

 • postmenopauzálnych žien,

 • dospelých mužov,

uktorýchjezvýšenériziko zlomenín.


LiečbaPagetovejchorobykostíudospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Osteoporóza

Odporúčanádávkanaliečbupostmenopauzálnejosteoporózy,osteoporózyumužovanaliečbu osteoporózyspojenejsdlhodobousystémovouliečbouglukokortikoidmijejednorazová intravenóznainfúzia5mgKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg podávanárazročne.


Optilnadĺžkaliečbyosteoporózybisfosfonátmisanestanovila.Potrebapokračovaťv liečbesa máujednotlivýchpacientovpravidelneprehodnocovaťnazákladeprínosovamožnýchrizík Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg,najmäpo5aleboviacerýchrokochpoužívania.


Upacientovsnedávnouzlomeninoukrčkastehnovejkosti následkomminimálnejtraumysa odporúčapodaťinfúziuKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mgdvaaleboviactýždňovpoošetrenízlomeninykrčkastehnovejkosti (pozričasť5.1).


Pagetova choroba

NaliečbuPagetovejchorobymajúKyselinu zoledrónovú Zentiva 5 mgpredpisovaťlenlekári,ktorímajúskúsenostis liečbou Pagetovejchorobykostí. Odporúčanádávkajejednorazováintravenóznainfúzia5mgKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg .


OpakovanieliečbyPagetovejchoroby:Po iniciálnejliečbeKyselinou zoledrónovou Zentiva 5 mgsapriPagetovejchorobepozorujeupacientovsodpoveďounaliečbu obdobiedlhšejremisie.Opakovanieliečbypozostáva z ďalšej intravenóznej infúzie 5 mg Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mgs intervalom jedného roka alebo dlhším po iniciálnej liečbe upacientov,u ktorých došlok relapsu.Dostupné sú obmedzené údaje o opakovaní liečby Pagetovej choroby kostí (pozri časť5.1).


PacientimusiabyťpredpodanímKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg dostatočnehydratovaní.Toto jezvlášťliustarších osôbaupacientov,ktorídostávajúdiuretickúliečbu.


VsúvislostispodanímKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg saodporúčadostatočnýprívodvápnikaavitamínuD.Okremtohosa u pacientovsPagetovouchorobounaliehavoodporúčazabezpečiťdostatočnúsuplementáciu vápnika,zodpovedajúcunajmenej500mgelementárnehovápnikadvakrátdenne,počasnajmenej10dnípopodaníKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg (pozri časť4.4).


Upacientovsnedávnouzlomeninoukrčkastehnovejkosti následkomminimálnejtraumysa odporúčapodaťperorálnealebointramuskulárnesaturačnúdávku50000125000IUvitamínu D predprvouinfúziouKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg.


Osobitné skupiny pacientov

Pacientispoškodenímobliek

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mgje kontraindikovaná upacientovskrensomkreatinínu< 35ml/min(pozričasti č.š. a 4.4).

Úpravadávkyniejepotrebnáupacientovsklírensomkreatinínu35ml/min.


Pacientispoškodenímpečene

Úpravadávkysanevyžaduje(pozričasť5.2).


Staršíľudia(65rokov)

Úpravadávkyniejepotrebná,pretožebiologická dostupnosť,distribúciaaelimináciaboli podobné ustaršíchpacientovaumladšíchosôb.


Pediatrická populácia

Bezpečnosťaúčinnosťkyseliny zoledrónovej udetíadospievajúcichvovekumenejako18rokovneboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsobpodávania

Intravenóznepodanie.


 • Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg (5 mg v 100 ml infúzneho roztoku pripraveného na použitie) sa podáva cez infúznu súpravu s odvzdušnením konštantnou rýchlosťou. Infúzia nesmie trvať menej ako 15 minút. Informácie o infúzii Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, na akékoľvek bisfosfonáty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Pacienti s hypokalciémiou (pozri časť 4.4).

 • Ťažké poškodenie obličiek s krensom kreatinínu < 35 ml/min (pozri časť 4.4).

 • Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Funkcia obličiek

Použitie Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mgu pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 35 ml/min) je kontraindikované pre zvýšené riziko zlyhania obličiek u tejto skupiny.


PopodaníKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mgsapozorovalopoškodenieobličiek (pozričasť4.8),najmäupacientovs už prítomnoudysfunkciouobličiekaleboinými rizikami vrátanepokročiléhoveku,súbežného podanianefrotoxicchliekov,bežnejdiuretickejliečby(pozričasť4.5)alebodehydratácie,ku ktorejdošlopopodaníKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg. Porucha funkcie obličiek sa pozorovala u pacientov po jednom podaní.Zlyhanieobličiekvyžadujúcedialýzu alebokončiacesasmrťousa zriedkavyskytloupacientovsozákladnýmpoškodenímobličiekalebos ktorýmkoľvek z rizikových faktorovopísanýchvyššie.


Jepotrebnévziaťdoúvahynasledujúcebezpečnostnéopatrenia,abysaminimalizovaloriziko nežiaducichreakciítýkajúcichsaobličiek:

 • Krens kreatinínu sa vypočítať na základe aktuálnej telesnej hmotnosti pomocou Cockcroftovho-Gaultovho vzorca pred každou dávkou Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg.

 • Prechodné zvýšenie kreatinínu v sére môže byť väčšie u pacientov so základným poškodením obličiek.

 • Monitorovanie kreatinínu v sére sa zvážiť u rizikových pacientov.

 • Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg sa používať opatrne pri súbežnom použi s inými liekmi, ktoré môžu ovplyvniť funkciu obličiek (pozri časť 4.5).

 • Pacientov, najmä starších pacientov a tých, ktorí dostávajú diuretickú liečbu, je potrebné pred podaním Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg primerane hydratovať.

 • Jednorazová dávka Kyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg nemá byť väčšia ako 5 mg a podanie infúzie trvať najmenej15 minút (pozri časť 4.2).


Hypokalciémia

Prítomnáhypokalciémiasamusíliečiť dostatočnýmprívodomvápnikaavitamínuD predzačatím liečbyKyselinou zoledrónovou Zentiva 5 mg(pozri časť4.3).Inéporuchymetabolizmuminerálnychlátoksatiež musiaúčinne liiť (napr.znížetvorbaparathormónu,intestinálnamalabsorpciapnika).Lekárimajúzvážiť klinickésledovanietýchtopacientov.


PrePagetovuchorobukostí jecharakteristickýzvýšenýkostnýobrat.Vdôsledkurýchlehonástupu účinkukyselinyzoledrónovejnakostnýobratsamôževyvinúťprechodnáhypokalciémia,niekedy symptomatická,ktorázvyčajnedosahujemaximumpočasprch10d poinfúziiKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg (pozri časť4.8).


VsúvislostispodanímKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mgsaodporúčadostatočnýprívodvápnikaavitamínuD.Okremtohosa u pacientovsPagetovouchorobounaliehavoodporúčazabezpečiťdostatočnúsuplementáciu vápnika,zodpovedajúcunajmenej500mgelementárnehovápnikadvakrátdenne,počasnajmenej 10dnípopodaníKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg(pozri časť4.2).Pacientovjepotrebnéinformovaťosymptómoch hypokalciémieaprimeraneklinickysledovaťpočasrizikovéhoobdobia.UpacientovsPagetovou chorobousapredinfúziouKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mgodporúčastanoviťvápnikvsére.


U pacientovliečenýchbisfosfonátmivrátanekyseliny zoledrónovej bolazriedkavohlásenásilbolesťkostí,kĺbov a/alebosvalov,prílitostneznemožňujúcapohyblivosť(pozričasť4.8).


Osteonekrózačeľuste(ONJ)

Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala najmä u pacientovs malignitami, ktorí dostávali režimy liečby zahŕňajúce bisfosfonáty vrátane kyseliny zoledrónovej. Mnohí z týchto pacientov dostávali aj chemoterapiu a kortikosteroidy. Väčšina hlásených prípadov súvisela so stomatoligickými zákrokmi, ako je extrakcia zuba. Mnohí mali príznaky lokálnej infekcie vrátane osteomyelitídy. Prehliadka chrupu s náležitými preventívnymi stomatologickými zákrokmi sa má uvážiť pred liečbou bisfosfonátmi u pacientov so sprievodnými rizikovými faktormi (napr. malignitou, chemoterapiou, kortikosteroidmi, nedostatočnou hygienou ústnej dutiny). Ak je to možné, títo pacienti sa majú počas liečby vyvarovať invazívnych stomatologických zákrokov. Stomatologický chirurgický zákrok môže zhoršiť stav pacientov, u ktorých počas liečby bisfosfonátmi vznikne osteonekróza čeľuste. Nie sú dostupné údaje, ktoré by ukázali, či prerušenie liečby bisfosfonátom znižuje riziko osteonekrózy čeľuste u pacientov, ktorí potrebujú stomatologické zákroky. Klinické posúdenie ošetrujúceho lekára založené na vyhodnotení individuálneho pomeru prínosu a rizika má byť určujúce pri plánovaní liečby každého pacienta.


Atypickézlomeniny stehennejkosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylické rozšírenie. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume

a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená

s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Všeobecné

Incidenciu symptómov po podaní dávky, ktoré sa vyskytujú počas prvých troch dní po podaníKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg, možno znížiť podaním paracetamolu alebo ibuprofénu krátko po podaníKyseliny zoledrónovej Zentiva 5 mg.


Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg obsahuje to isté liečivo, ktoré sa nachádza v Kyseline zoledrónovej Zentiva 4 mg/5 ml, infúzny koncentrát, (kyselinu zoledrónovú) a ktoré sa používa pri onkologických indikáciách a pacient liečený Kyselinou zoledrónovou Zentiva 4 mg/5 ml, infúznym koncentrátom, nemá dostávať liečbu Kyselinou zoledrónovou Zentiva 5 mg.


Pomocné látky so známym účinkom:

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v infúznom vaku (100 ml), t.j. v podstate „bez sodíka“.


4.5 Liekové a iné interakcie

Štúdieinterakciísinýmiliekmi sanevykonali.Kyselinazoledrónovásasystémovonemetabolizujea neovplyvňujeľudskéenzýmycytochrómuP450in vitro(pozričasť5.2).Kyselinazoledrónovása neviaževovkejmierenabielkovinyplazmy(viažesapribližne43-55%)apretosú nepravdepodobnéinterakcienásledkomvytesnenialiečivsvysokouväzbounabielkoviny.


Kyselinazoledrónovásaeliminujevylučovanímobličkami.Opatrnosťjepotrebná,keďsaKyselina zoledrónová Zentiva 5 mgpodávaspolu sliekmi, ktorémôžuvýznamneovplyvniť funkciuobličiek (napr.aminoglykozidy alebodiuretiká,ktorémôžuspôsobiť dehydratáciu)(pozri časť4.4).


Upacientovspoškodenímfunkcieobličieksamôžezvýšiť systémováexpozíciasúbežne podávanýmliekom,ktorésavylučujúprimárneobličkami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg je kontraindikovaná počas gravidity (pozri časť 4.3). Niekdispozíciidostatočnéúdajeopoužikyselinyzoledrónovejugravidnýchžien.Šdies kyselinouzoledrónovounazvieratáchpreukázalitoxickéúčinkynareprodukciuvrátanemalformác (pozričasť5.3).Niejeznámepotenciálnerizikouľudí.


Laktácia

Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg je kontraindikovaná počas laktácie (pozri časť 4.3). Niejeznáme,čisakyselinazoledrónovávylučujedomaterskéhomliekauľudí.


Ženyvreprodukčnomveku

Použitiekyseliny zoledrónovej saneodporúčaužienvreprodukčnomveku.


Fertilita

MožnénežiaduceúčinkykyselinyzoledrónovejnafertilituparentálnejgenerácieaF1sahodnotili

upotkanov.Prejavilisavystupňovanéfarmakologickéúčinky,pri ktorýchsapredpokladásúvislosť

sinhibíciou mobilizáciekostrovéhopnikavyvolanoutoutolátkou,ktoráviedlak hypokalciémii

vobdobíokolopôrodu,čojeúčinokbisfosfonátovakoskupiny,dystokiiapredčasnémuukončeniu štúdie.Tietosledkytakznemožniliurčeniejednoznačnéhoúčinkukyseliny zoledrónovej nafertilituuľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaducereakcie,napr.závraty,môžuovplyvniť schopnosťviesťvozidláaobsluhovaťstroje,hoci klinickéštúdietohtoúčinkusas kyselinou zoledrónovounevykonali.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie profilu bezpečnosti

Celkovýpercentuálnypodielpacientov,uktorýchsavyskytlinežiaducereakcie,bol44,7%poprvej,16,7%podruheja10,2%potretejinfúzii.Incidenciajednotlivýchnežiaducichreakciípoprvejinfúziibola:horúčka(17,1%),myalgia(7,8%),symptómypodobnéchrípke(6,7%),artralgia (4,8%)abolesťhlavy(5,1%).Incidenciatýchtoreakciísavýrazneznižovalapriďalších každoročnýchdávkachkyseliny zoledrónovej.Väčšinatýchtoreakciísavyskytlapočasprvýchtrochdnípopodaní kyseliny zoledrónovej.Väčšinatýchtoreakciíbolamiernastrednezávažazmizla dotrochdní odichnástupu. Percentuálnypodielpacientov,uktorýchsavyskytlinežiaducereakcie,bolnižší vmenšomklinickomskúšaní(19,5%poprvej,10,4%podruheja10,7%potretejinfúzii), v ktoromsapoužilaprofylaxiaprotinežiaducimreakciám.


V klinickomskúšaníHORIZONPivotalFractureTrial [PFT](pozričasť5.1)celkováincidencia fibriláciepredsieníbola2,5%(96z 3862)upacientok,ktorédostávalikyselinu zoledrónovúa1,9%(75 z 3852)upacientok,ktorédostávaliplacebo.Výskytfibriláciepredsieníakozávažnejnežiaducej udalostibolzvýšenýupacientok,ktorédostávalikyselinu zoledrónovú (1,3%)(51z 3862)v porovnaní spacientkami,ktorédostávaliplacebo(0,6%)(22z 3852).Mechanizmus,ktorýspôsobujetoto zvýšenieincidenciefibriláciepredsiení,niejeznámy.V klinicchskúšaniachpri osteoporóze(PFT, HORIZONRecurrentFractureTrial [RFT])boli súhrnnéincidenciefibriláciepredsieníporovnateľné prikyseline zoledrónovej (2,6%)aplacebe(2,1%).Súhrnnéincidenciefibriláciepredsieníakozávažnej nežiaducej udalostiboli1,3%prikyseline zoledrónovej a0,8%priplacebe.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

NežiaducereakcievTabke1zatriedenépodľaorgánovýchsystémovMedDRAakategórie frekvencií.Kategóriefrekvenciídefinovanépomocounasledujúcejkonvencie:veľmičasté (≥1/10);časté(≥1/100<1/10);menejčasté(≥1/1000<1/100);zriedkavé(≥1/10000

<1/1000);vmizriedkavé(<1/10000);neznáme(z dostupnýchúdajov).V rámcijednotlivých skupínfrekvenciínežiaducereakcieusporiadanévporadíklesajúcejzávažnosti.


Tabuľka1


Infekcie a nákazy Menej časté Chrípka, nazofaryngitída

Poruchy krvi a lymfatického systému Menej časté Anémia

Poruchy imunitného systému Neznáme** Reakcie z precitlivenosti vrátane zriedkavých prípadov bronchokonstrikcie, urtikárie

a angioedému a vmi zriedkavých prípadov anafylaktickej reakcie/šoku

Poruchy metabolizmu a výživy Časté Hypokalciémia*

Menej časté Anorexia, zníže chuť do jedenia


Psychické poruchy Menej časté Nespavosť

Poruchy nervového systému Časté Bolesť hlavy, závraty

Menej časté Letargia, parestézie, somnolencia, tremor, synkopa, dysgeúzia

Poruchy oka Časté Hyperémia očí

Menej časté Konjunktivitída, bolesť očí Zriedkavé Uveitída, episkleritída, iritída Neznáme** Skleritída a zápal orbity

Poruchy ucha a labyrintu Menej časté Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti Časté Fibrilácia predsiení

Menej časté Palpitácie

Poruchy ciev Menej časté Hypertenzia, návaly tepla

Neznáme** Hypotenzia (niektorí z pacientov mali základné rizikové faktory)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka Menej časté Kašeľ, dyspnoe

a mediastína

Poruchy gastrointestinálneho traktu Časté Nauzea, vracanie, hnačka

Menej časté Dyspepsia, bolesť v hornej časti brucha, bolesť brucha, gastroezofágový reflux, zápcha, suchosť v ústach, ezofagitída, bolesť zubov, gastritída#


Poruchy kože a podkožného tkaniva Menej časté Exantém, hyperhidróza, svrbenie, erytém

Poruchy kostrovej a svalovej Časté Myalgia, artralgia, bolesť kostí, bole

sústavy a spojivového tkaniva chrbta, bolesť končatín

Menej časté Bolesť šije, stuhnutosť svalstva a kostry, opuch kĺbov, svalové kŕče, bolesť pliec, bolesť svalov a kostry hrudníka, bolesť svalstva a kostry, stuhnutosť kĺbov, artritída, svalová slabosť

Zriedkavé Atypické subtrochanterické a diafyzárne

zlomeniny stehennej kosti† (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty)

Neznáme** Osteonekróza čeľuste (pozri časti 4.4

a 4.8 Skupinové účinky)

Poruchy obličiek a močových ciest Menej časté Zvýšená hladina kreatinínu v krvi, polakizúria, proteinúria

Neznáme** Poškodenie funkcie obličiek. Zriedkavé

prípady zlyhania obličiek vyžadujúce dialýzu a zriedkavé prípady končiace sa smrťou sa zaznamenali u pacientov s už prítomnou dysfunkciou obliek alebo inými rizikovými faktormi, napr. pokročilým vekom, pri súbežnom podávaní nefrotoxických liekov, súbežnej diuretickej liečbe alebo pri dehydratácii

v období po infúzii (pozri časti 4.4 a 4.8 Skupinové účinky)

Celkové poruchy a reakcie v mieste Veľmi časté Horúčka

podania

Časté Príznaky podobné chrípke, zimnica, únava, asténia, bolesť, celková nevoľnosť, reakcia v mieste podania infúzie

Menej časté Periférny edém, smäd, reakcia akútnej

fázy, nekardiálna bolesť v hrudníku

Neznáme** Sekundárna dehydratácia pri symptómoch po podaní, napr. horúčke, vracaní a hnačke

Laboratórne a funkčné vyšetrenia Časté Zvýšenie C-reaktívneho proteínu

Menej časté Zníženie vápnika v krvi

# Pozorovanéupacientovsúbežneívajúcichglukokortikoidy.

* ČastéibapriPagetovejchorobe.

** Založenénahláseniachpouvedenínatrh.Frekvenciasanedáodhadnúťz dostupnýchúdajov.

Zistenépri používanípouvedeníliekunatrh.


Popis vybraných nežiaducich reakcií

Skupinovéúčinky:

Poškodenieobličiek

Kyselinazoledrónovásaspájalaspoškodenímobliek,ktorésaprejaviloakozhoršenie funkcieobličiek(t.j.zvýšeniekreatinínuvsére)avzriedkavýchprípadochakoakútnezlyhanie obličiek.Poškodeniefunkcieoblieksapozorovalopopodaníkyselinyzoledrónovejnajmäu pacientovsuž prítomnoudysfunkciouobliek alebosďalšímirizikovými faktormi(napr. pokročilýmvekom,uonkologickýchpacientovschemoterapiou,pri súčasnomívaní nefrotoxicchliekov,pri súbežnejdiuretickejliečbe,priťažkejdehydratácii),z ktorýchväčšina dostávaladávku4mgkaždé3-4týždne,alepozorovalasaupacientovpojedinompodaní.


V klinicchskúšaniachpri osteoporózebolazmenaklírensukreatinínu(stanovenýkaždýrokpred podanímdávky)aincidencia zlyhaniaazhoršeniafunkcieobličiekporovnatpočastrochrokovv skupináchliečbykyselinouzoledrónovouajplacebom.Prechodnézvýšeniekreatinínuvséresapozorovalopočas 10dníu1,8%pacientokliečenýchkyselinouzoledrónovouoproti0,8%pacientok,ktorédostaliplacebo.


Hypokalciémia

V klinicchskúšaniachpri osteoporózepribližne0,2%pacientokmalozreteľpokleshladiny vápnikav sére(menejnež1,87mmol/l)popodaní kyselinyzoledrónovej.Nepozorovalisaprípady symptomatickejhypokalciémie.


V klinicchskúšaniachpri Pagetovejchorobesasymptomatickáhypokalciémiapozorovala upribližne1%pacientovauvšetkýchsaupravila.


Podľalaboratórnychhodnotenídošlokprechodnémuasymptomatickémupoklesuhladínvápnika pod rozmedzienormálnychreferenčnýchhodnôt(menejako2,10mmol/l)u2,3%pacientok liečenýchkyselinou zoledrónovouvjednomveľkomklinickomskúšanív porovnanís21%pacientovliečených kyselinouzoledrónovouv klinicchskúšaniachpri Pagetovejchorobe.Frekvenciahypokalciémiebolaoveľanižšia poďalšíchinfúziách.


Všetkypacientkyvklinickom skúšanípri postmenopauzálnejosteoporóze,pacientivklinickom skúšaníprevencieklinickýchzlomenínpozlomeninekrčkastehnovejkosti avklinicchskúšaniach priPagetovejchorobedostávalidostatočnúsuplementáciuvitamínuDavápnika(pozritičasť

4.2).V klinickomskúšaníprevencieklinickýchzlomenínponedávnejzlomeninekrčkastehnovej kosti sahladinyvitamínuDbežnenestanovovali,aleväčšinapacientovdostalasaturačnúdávku vitamínuD predpodanímkyselinyzoledrónovej(pozričasť4.2).


Miestnereakcie

V jednomvkomklinickomskúšaníboli hlásenépopodaníkyselinyzoledrónovejmiestnereakcie vmiestepodaniainfúzie(0,7%),napr.sčervenenie,opucha/alebobolesť.


Osteonekrózačeľuste

Prevažneupacientovsmalignitamiliečenýchbisfosfonátmivrátanekyselinyzoledrónovejsamenej častozaznamenaliprípadyosteonekrózy(najmäčeľuste).Mnohíz týchtopacientovmalipríznaky lokálnejinfekcievrátaneosteomyelitídyaväčšinahlásenísatýkapacientovsmalignitamipo extrakciizubovaleboinýchstomatochirurgickýchzákrokoch.Osteonekrózačeľusteviaceré dobrezdokumentovanérizikové faktoryvrátanediagnózymalignity,súčasnepodanejliečby(napr. chemoterapie,dioterapie,kortikosteroidov)asprievodnýchochorení(napr.anémie,koagulopat, infekcie,už prítomnéhoochoreniazubov).Hocisanestanovilapríčinnásúvislosť,jevhodné vyvarovaťsastomatochirurgickýchzákrokov,pretožesamôžepredĺžiťobdobiezotavenia(pozri časť4.4).V jednomveľkomklinickomskúšaníso7736pacientkamibolaosteonekrózačeľuste hlásenáujednejpacientkyliečenejkyselinouzoledrónovouaujednejpacientky,ktorádostávalaplacebo. V obidvochprípadochsastavupravil.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Klinickéskúsenostisakútnympredávkovanímobmedzené.Pacientov,ktorídostalivyššieako odporúčanédávky,jepotrebnéstarostlivosledovať.Vprípadepredávkovania,ktoréza následokklinickyvýznamnúhypokalciémiu,možnodosiahnuťzvratperorálnousuplementáciou vápnikaa/alebointravenóznouinfúziouglukonanuvápenatého.


5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina:Liečivánaliečbuochoreníkostí,bisfosfonáty,

ATC kód:M05BA08


Mechanizmusúčinku

Kyselinazoledrónovápatrídoskupinybisfosfonátovobsahujúcichdusíkaúčinkujeprimárnena kosti. Jetoinhibítorresorpciekostísprostredkovanejosteoklastami.


Farmakodynamickéúčinky

Selektívnyúčinokbisfosfonátovnakosťjezaloženýnaichvysokejafinitek mineralizovanejkosti.


Hlavnýmmolekulárnymciomkyselinyzoledrónovejvosteoklaste jeenzým farnezylpyrofosfátsyntáza.Dltrvanieúčinkukyselinyzoledrónovejmožnopripísaťjej vysokej väzbovejafinitekaktívnemumiestufarnezylpyrofosfátsyntázy(FPP)ajej silnejväzbovejafiniteku kostnémuminerálu.


Liečbakyselinouzoledrónovouprudkoznížila rýchlosťkostnéhoobratuzo zvýšenejpostmenopauzálnejhladiny na dolhranicumarkerovresorpciepozorovanúna7.deňamarkerovtvorbykostiv12.týždni. Potomsakostnémarkeryustáliliv predmenopauzálnomrozmedhodnôt.Pri opakovanom každoročnompodávanínedošlokprogresívnemuzníženiumarkerovkostnéhoobratu.


Klinicúčinnosťvliečbepostmenopauzálnejosteoporózy(PFT)

Účinnosťabezpečnosťkyselinyzoledrónovej5mgrazročnepočas3posebenasledujúcichrokovsapreukázaliupostmenopauzálnychžien(7736žienvoveku65–89rokov),ktorémalibuď:T-skóreminerálnej denzity kostí (BMD)krčkastehnovejkosti–1,5anajmenejdvemaléalebojednustredneťažkú existujúcuzlomeninustavca;aleboT-skóreBMDkrčkastehnovejkosti–2,5,spreukázanou existujúcouzlomeninoustavcaalebobez nej.85%pacientoknedostalopredtýmžiadnybisfosfonát. Ženy,uktorýchsahodnotilaincidenciazlomenínstavcov,nedostávalisúbežnúliečbuosteoporózy, ktorábolapovolenáužien, ktorésazúčastnilinavyhodnotenízlomenínkrčkastehnovejkosti

avšetchklinicchzlomenín.Súbežliečbaosteoporózypozostávalaz kalcitonínu,raloxifénu, tamoxifénu,hormonálnejsubstitučnejliečbyatibolónu,alevylúčenéboliibisfosfonáty.Všetky ženydostávalidennesuplementys10001500mgelementárnehovápnikaa4001200IU vitamínuDdenne.


Účinoknamorfometrickézlomeniny stavcov

Kyselinazoledrónovávýznamneznížila incidenciujednejaleboviacerýchnochzlomenínstavcovpočastroch rokov,atouž poprvomroku(pozri Tabuľku2).


Tabuľka2Zhrnutie účinnostipri zlomeninách stavcovpo12, 24a36mesiacoch


Výsledok

Kyselina zoledrónová

(%)

Placebo

(%)

Absolútne zníženie incidencie zlomenín % (IS)

Relatívne zníženie incidencie zlomenín % (IS)

Najmenej jedna nová zlomenina stavca

(0-1 rok)

1,5

3,7

2,2 (1,4, 3,1)

60 (43, 72)**

Najmenej jedna nová zlomenina stavca

(0-2 roky)

2,2

7,7

5,5 (4,4, 6,6)

71 (62, 78)**

Najmenej jedna nová zlomenina stavca

(0-3 roky)

3,3

10,9

7,6 (6,3, 9,0)

70 (62, 76)**

** p <0,0001


Upacientovvoveku75rokovastaršíchliečenýchkyselinouzoledrónovousaznížilo rizikozlomenínstavcovo 60%vporovnaníspacientmi,ktorídostávaliplacebo(p<0,0001).


Účinoknazlomeniny krčkastehnovejkosti

Pri kyselinezoledrónovejsapreukázalúčinokpretrvávajúcipočas3rokov,ktorýviedol kzníženiu rizika zlomenín krčkastehnovejkostio41%(95%IS,17%58%).Výskytzlomenínkrčkastehnovejkosti bol 1,44%upacientokliečenýchkyselinouzoledrónovouvporovnanís2,49%upacientok,ktorédostávaliplacebo. Rizikosaznížiloo51%upacientok,ktorévminulostinedostávalibisfosfonáty,ao42%užien, ktorémalipovolenúbežliečbuosteoporózy.


Účinoknavšetkyklinické zlomeniny

Všetkyklinickézlomeninyboli dokázanédiografickya/aleboklinicky. Zhrnutiesledkovsa uvádzavTabke3.


Tabuľka3Porovnaniaincidencie kľúčovýchklinických ukazovateľov zlomenínmedzidruhmi liečbypočas3rokov


Výsledok

Kyselina zoledrónová (N=3 875) výskyt udalostí (%)

Placebo (N=3 861) výskyt udalostí (%)

Absolútne zníženie výskytu zlomenín

%

(IS)

Relatívne zníženie rizika incidencie zlomenín %

(IS)

Akákoľvek klinická zlomenina (1)

8,4

12,8

4,4 (3,0, 5,8)

33 (23, 42)**

Klinická zlomenina stavca (2)

0,5

2,6

2,1 (1,5, 2,7)

77 (63, 86)**

Zlomenina inej kosti ako stavca (1)

8,0

10,7

2,7 (1,4, 4,0)

25 (13, 36)*

*hodnota p<0,001, **hodnota p<0,0001 (1) Okrem zlomenín prstov a kostí tváre

(2) Vrátane klinicch zlomenín hrudníka a klinicch zlomenín lumlnych stavcov


Účinoknaminerálnudenzitu kostí (BMD)

Kyselinazoledrónovávýznamnezvýšila BMDvlumbálnejchrbtici,bedrovomkĺbeadistálnejvretennejkosti vporovnanísliečbouplacebomvovšetkýchsledovanýchčasoch(6,12,24a36mesiacov). V porovnanísplacebomliečbakyselinouzoledrónovouza3rokyviedlakzvýšeniuBMDvlumbálnejchrbtici o6,7%,vcelombedrovomkĺbeo6,0%,vkrčkustehnovejkosti o5,1%avdistálnejvretennej kostio3,2%.


Histológia kostí

Biopsiekostiz bedrovéhohrebeňasazískali1rokpopodanítretejročnejdávkyod 152postmenopauzálnychpacientoksosteoporózou,ktorédostávalikyselinouzoledrónovú(N=82) aleboplacebo (N=70).Histomorfometrickáanalýzaukázalazníženiekostnéhoobratuo63%.Upacientok liečenýchkyselinouzoledrónovousanezistilaosteomalácia,fibrózakostnejdreneanitvorbavláknitejkosti. Značenietetracyknombolodetekovateľvovšetkých82biopsiáchzískanýchodpacientok liečenýchkyselinouzoledrónovou,okremjednej.Analýzapomocoumikropočítačovejtomografie(μCT) ukázala zvýšenýobjemtrabekulárnejkostiazachovaniestavbytrabekulárnejkostiupacientokliečených Aclastouvporovnanísplacebom.


Markerykostnéhoobratu

V pravidelnýchintervalochpočasklinickéhoskúšaniasahodnotilaalkalickáfosfatázašpecifickápre kosť(BSAP),N-koncovýpropeptid kolagénutypuIvsére(P1NP) abeta-C-telopeptidyvsére

(b- CTx) vpodsúborochspočtomod517do1246pacientok.Liečbakyselinouzoledrónovouvdávke5mgrazročne významneznížilaBSAPo30%oprotivýchodiskovejhodnotepo12mesiacochapoklespretrval na28%pod východiskovouhodnotoupo36mesiacoch.P1NPsavýznamneznížilo61%oproti východiskovejhodnotepo12mesiacochapoklespretrvalna52%pod východiskovouhodnotoupo 36mesiacoch.B-CTxsavýznamneznížili o61%oprotivýchodiskovejhodnotepo12mesiacoch a poklespretrvalna55%pod východiskovouhodnotoupo36mesiacoch.Počasceléhotohto obdobiamarkerykostnéhoobratunakoncikaždéhorokabolivpredmenopauzálnomrozmedzí. Opakovanépodávanieneviedlokďalšiemuzníženiumarkerovkostnéhoobratu.


Účinoknatelesnúvýšku

Vtrojročnomklinickomskúšanísapriosteoporózekaždoročnemeralavýškavstoji pomocou škomeru.V skupinekyselinyzoledrónovejbolastratatelesnejvýškypribližne o2,5mmmenšiav porovnaní s placebom(95%IS:1,6mm,3,5mm)[p<0,0001].


Početdní nespôsobilosti

Kyselinazoledrónovávýznamneznížila priemernýpočetdníobmedzenejaktivityo17,9dníapokojanalôžkupre bolesťchrbtao11,3dní v porovnanísplacebomavýznamneznížila priemernýpočetdní obmedzenejaktivityo2,9dníapokojanalôžkuprezlomeninyo0,5dňavporovnanísplacebom (všetkyp<0,01).


Klinicúčinnosťvliečbeosteoporózyupacientovsozvýšenýmrizikomzlomenínponedávnejzlomeninekrčkastehnovejkosti(RFT)

Incidenciaklinicchzlomenínvrátanezlomenínstavcov,zlomeníninýchkostíakostavcova zlomenín krčkastehnovejkostisavyhodnotilau2127mužovažienvoveku50-95rokov (priemernývek74,5rokov)snedávnou(počasuplynulých90dní) zlomeninoukrčkastehnovej kostinásledkomminimálnejtraumy,ktoríboli sledovanív priemere2rokypočaspodávania skúšanéholieku.Približne42%pacientovmaloT-skóreBMDkrčkastehnovejkostinižšieako-2,5a približne45%pacientovmaloT-skóreBMDkrčkastehnovejkostivyššieako-2,5.Kyselinazoledrónovása podávalarazzarok,kýmnajmenej211pacientovz populácievklinickomskúšanípotvrdiloklinické zlomeniny.Hladiny vitamínuD sabežnenestanovovali,aleväčšinapacientovdostala2týždnepred infúziou saturačnúdávkuvitamínuD (50000125000IUperorálnealebo intramuskulárne). Všetci účastnícidostávalisuplementáciu10001500mgelementárnehovápnikaa800až 1200IUvitamínuD denne.95%pacientovdostaloinfúziudvaaleboviactýždňovpoošetrení zlomeninykrčkastehnovejkosti amediánčasupodaniainfúziebol približnešesťtýždňovpo ošetrenízlomeninykrčkastehnovejkosti. Primárnapremennáúčinnostibolaincidenciaklinicch zlomenín počastrvaniaklinickéhoskúšania.


Účinoknavšetkyklinické zlomeniny

Incidenciekľúčovýchklinických ukazovateľovzlomenínuvádzaTabka4.


Tabuľka4Porovnaniaincidencie kľúčovýchklinických ukazovateľov zlomenínmedzidruhmi liečby


Výsledok

Kyselina zoledrónová (N=1 065) výskyt udalostí (%)

Placebo (N=1 062) výskyt udalostí (%)

Absolútne zníženie výskytu zlomenín

%

(IS)

Relatívne zníženie rizika incidencie zlomenín %

(IS)

Akákoľvek klinická zlomenina (1)

8,6

13,9

5,3 (2,3, 8,3)

35 (16, 50)**

Klinická zlomenina stavca (2)

1,7

3,8

2,1 (0,5, 3,7)

46 (8, 68)*

Zlomenina inej kosti ako stavca (1)

7,6

10,7

3,1 (0,3, 5,9)

27 (2, 45)*

*hodnota p<0,05, **hodnota p<0,01

(1) Okrem zlomenín prstov a kostí tváre

(2) Vrátane klinicch zlomenín hrudníka a klinicch zlomenín lumlnych stavcov


Klinickéskúšanienebolonavrhnuténastanovenievýznamnýchrozdielovvpočtezlomenínkrčka stehnovejkosti,alepozorovalasatendenciakzníženiu novýchzlomenín krčkastehnovejkosti.


Mortalitazo všetkýchpríčinbola10%(101pacientov)vskupineliečenejkyselinouzoledrónovouv porovnaní s13%(141pacientov)vskupineplaceba.Zodpovedátozníženiurizikamortalityzo všetkýchpríčin o28%(p=0,01).


Incidenciaspomalenéhohojeniazlomeninykrčkastehnovejkosti bolaporovnateľprikyselinezoledrónovej(34 [3,2%])aplacebe(29[2,7%]).


Účinoknaminerálnudenzitu kosti (BMD)

V klinickomskúšaníHORIZON-RFTlibakyselinouzoledrónovouvýznamnezvýšilaBMDceléhobedrovéhokĺbu akrčkastehnovejkostioprotiliečbeplacebomvkaždomčase.Liečbakyselinouzoledrónovouviedlavporovnanís placebompočas24mesiacovkzvýšeniuBMDo5,4%vcelombedrovomkĺbeao4,3%vkrčku stehnovejkosti.


Klinicúčinnosťumužov

V klinickomskúšaníHORIZON-RFT bolodoštúdierandomizovaných508mužovau185pacientov sastanovilaBMDpo24mesiacoch.Vporovnanísúčinkamipozorovanýmiupostmenopauzálnych žienv klinickomskúšaníHORIZON-PFTsapo24mesiacochupacientovliečenýchkyselinouzoledrónovou pozorovalopodobnévýznamnézvýšenieBMDvcelombedrovomkĺbeo3,6%.Klinickéskúšanienebolourčenénapreukázaniepoklesuklinicchzlomenínumužov;incidenciaklinicchzlomenín bola7,5%umužovliečenýchkyselinouzoledrónovouoproti8,7%priplacebe.


V ďalšomklinickomskúšaníumužov(štúdiaCZOL446M2308)bolainfúziakyselinyzoledrónovejrazzarok noninferiórnaalendronáturaztýždennevzhľadomnapercentuálnuzmenuBMDvlumbálnejchrbtici v 24.mesiacioprotivýchodiskovejhodnote.


Klinicúčinnosťpri osteoporózespojenejsdlhodobousystémovouliečbouglukokortikoidmiÚčinnosťabezpečnosťkyselinyzoledrónovejv liečbeaprevenciiosteoporózyspojenejsdlhodobousystémovou liečbouglukokortikoidmisahodnotilavrandomizovanom,multicentrickom,dvojitoslepom, stratifikovanomklinickom skúšaníkontrolovanomúčinnýmliekomu833mužovažienvoveku 18-85rokov(priemernývekumužov56,4rokov;užien53,5rokov),ktorídostávaliperorálne

> 7,5mg/deňprednizónu(aleboekvivalent).Pacientibolistratifikovanípodľadĺžkypoužívania glukokortikoidovpredrandomizáciou(3mesiaceoproti>3mesiace).Klinickéskúšanietrvalo jedenrok.Pacientibolirandomizovaníbuďnapodaniejednorazovejinfúziekyselinyzoledrónovej5mg,alebona perorálnuliečburisedronátom5mgdennepočasjednéhoroka.Všetciúčastnícidostávalidenne suplementy1000mgelementárnehovápnikaa4001000IUvitamínuD.Účinnosťsa preukázala, aksanoninferioritaoprotirisedronátunásledneprejavilavpercentuálnejzmeneBMDv lumbálnejchrbticipo12mesiacochoprotivýchodiskovýmhodnotámvsubpopuláciáchprevencieaj liečby.Väčšinapacientovnaďalejdostávalaglukokortikoidypočasjednéhorokatrvaniaklinického skúšania.


Účinoknaminerálnudenzitu kostí (BMD)

ZvýšenieBMDbolo významneväčšiev skupineliečenejkyselinouzoledrónovouvlumbálnejchrbticiavkrčku stehnovejkostipo12mesiacochvporovnanísrisedronátom(všetkyp<0,03).Vsubpopulácii pacientov,ktorídostávaliglukokortikoidypredrandomizácioudlieako3mesiace,kyselina zoledrónovázvýšila BMDlumbálnejchrbticeo4,06%oproti2,71%pririsedronáte(priemernýrozdiel:1,36%; p<0,001).V subpopuláciipacientov,ktorídostávaliglukokortikoidypredrandomizáciou3mesiace alebokratšie,kyselinazoledrónovázvýšilaBMDlumbálnejchrbticeo2,60%oproti0,64%pririsedronáte (priemernýrozdiel:1,96%;p<0,001).Klinickéskúšanienebolozameranénapreukázaniepoklesu počtuklinicchzlomenínv porovnanísrisedronátom.Incidenciazlomenínbola8upacientov liečenýchkyselinouzoledrónovouoproti7upacientovliečenýchrisedronátom(p=0,8055).


KlinicúčinnosťvliečbePagetovejchorobykostí

Kyselinazoledrónovásasledovalaupacientovapacientokvovekunad30rokovsprimárneľahkoustredne ťažkouPagetovouchoroboukostí(včasezaradeniadoklinickéhoskúšaniabol mediánichhladiny alkalickejfosfatázyvsére2,6–3,0-násobkomhornejhranicevekovošpecifickéhonormálneho referenčnéhorozmedzia),potvrdenourádiografickýmidôkazmi.


Účinnosťjednejinfúzie5mgkyselinyzoledrónovejvporovnanísdennýmidávkami30mg risedronátupočas2mesiacovsapreukázalav dvochporovnávacíchklinicchskúšaniach

trvajúcich6mesiacov.Po6mesiacochsaprikyselinezoledrónovejpreukázalaodpoveďnaliečbu96%(169/176) a podielnormalizáciesérovejalkalickejfosfatázy(SAP)89%(156/176)vporovnaníso74% (127/171)a58%(99/171)pririsedronáte(všetkyp<0,001).


Prispojenívýsledkovsapozorovalpodobnýpoklesskóreintenzitybolesti arušeniabolesťoupo

6mesiacochoprotivýchodiskovýmhodnotámprikyselinezoledrónovejarisedronáte.


Pacientisodpoveďounaliečbunakoncizákladnéhoklinickéhoskúšaniatrvajúceho6mesiacovboli vhodníprezaradeniedodliehoobdobianáslednéhosledovania.Zo153pacientovliečenýchkyselinouzoledrónovou a115pacientovliečenýchrisedronátom,ktorísazúčastnilipredĺženéhoobservačného klinickéhoskúšania trvajúceho v priemere 3,8 rokov od podania, bol podiel pacientov, ktorí ukončili predĺžené observačné obdobie pre nutnosť opakovania liečby (klinické posúdenie), vyšší pri risedronáte (48 pacientov, alebo 41,7%) v porovnaní s kyselinou zoledrónovou (11 pacientov, alebo 7,2%). Priemerný čas do ukončenia predĺženého observačného obdobia pre nutnosť opakovania liečby Pagetovej choroby od iniciálnej dávky bol dlhší pri kyseline zoledrónovej (7,7 rokov) ako pri risedronáte (5,1 rokov).


Šiesti pacienti, u ktorých sa dosiahla terapeutická odpoveď 6 mesiacov po podaní kyseliny zoledrónovej a neskôr u nich došlo k relapsu choroby počas dlhšieho obdobia následného sledovania, boli opakovane liečení kyselinou zoledrónovou po priemernom čase 6,5 rokov od iniciálnej liečby do opakovania liečby. Piati zo 6 pacientov mali SAP v rozmedzí normálnych hodnôt po 6 mesiacoch (posledné pozorovanie prenesené, LOCF).


Histológiakostisavyhodnotilau7pacientovsPagetovouchorobou6mesiacovpoliečbe5mg kyselinyzoledrónovej.Výsledkybiopsie kosti ukázali kosťnormálnejkvalitybez dôkazuzhoršenej

prestavbykostiabez dôkazuporúchmineralizácie.Tietosledkyboli v súladesnormalizáciou kostnéhoobratudokázanoubiochemickýmimarkermi.


Európskaagentúrapre lieky udelilanimkuzpovinnostipredložiťsledkyštúdiípre referenčný lieks ohľadomnavšetkyvekovépodskupinydetí adospievajúcichpriPagetovejchorobekostí, osteoporózeupostmenopauzálnychžienprizvýšenomrizikuzlomenín,osteoporózeumužovpri zvýšenomrizikuzlomenínanaprevenciuklinickýchzlomenínpozlomeninekrčkastehnovejkosti u mužovažien (pozri časť4.2preinformáciuopediatrickompoužití).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Prijednorazovýchaopakovanýchinfúziáchtrvajúcich5a15minút,ktorýmisapodalo2,4,8

a16mgkyselinyzoledrónovej64pacientom,sazistilinasledujúcefarmakokinetickéúdaje,ktoré nezáviseli oddávky.


Distribúcia

Pozačatíinfúziekyselinyzoledrónovejsaplazmatickékoncentrácieliečivarýchlozvýšiliadosiahli maximumnakoncipodaniainfúzie,poktoromnasledovalrýchlypoklesna<10%maximapo

4hodinácha<1%maximapo24hodinách,snáslednýmdlhýmobdobímveľminízkych

koncentráciínepresahujúcich0,1%maxilnychhladín.


Eliminácia

Intravenóznepodanákyselinazoledrónovásaeliminujetrojfázovýmprocesom:rýchledvojfázové vymiznutiezo systémovéhoobehuspolčasmit½α 0,24at½β1,87hodiny,poktorýchnasleduje dleliminačnáfázaskonečnýmpolčasomelimináciet½γ146hodín.Poopakovanompodávaní každých28dnínedošlokakumuláciiliečivavplazme.Fázyvčasnejdistribúcie(α aβ shodnotami t½uvedenýmivyššie)pravdepodobnepredstavujúrýchlevychytávaniedokostiavylučovanie obličkami.


Kyselinazoledrónovásanemetabolizujeavylučujesanezmenenáobličkami.Počasprvých

24hodínsavmočinájde39± 16%podanejdávky,zatiaľ čozvyšoksavzásadeviaženatkanivo kostí.Toto vychytávaniedokosti jespoločnéprevšetkybisfosfonátyapravdepodobneje dôsledkom štruktúrnejanalógiespyrofosfátom.Takakoajpri inýchbisfosfonátochjeretenčnýčas kyselinyzoledrónovejvkostiachveľmidlhý.Z kostnéhotkanivasaveľmipomalyuvoľňujespäťdo systémovéhoobehuavylučujesaobličkami.Celkovýtelesnýklírensje5,04±2,5l/hod,ato nezávisleoddávkyabez ovplyvneniapohlavím,vekom,rasouatelesnouhmotnosťou.Ukázalosa, že odchýlkyplazmatickéhoklírensukyselinyzoledrónovejmedzijedincami36%au jedincov 34%.Predĺženieinfúziez5na15minútznížilo koncentráciukyselinyzoledrónovejnakonciinfúzie o30%,aleneovplyvniloplochupod krivkoukoncentrácievplazmeoprotičasu.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Štúdieinterakciíkyselinyzoledrónovejsinýmiliekmi sanevykonali.Pretožekyselinazoledrónová sa uľudí nemetabolizujeazistilo sa,že látkamámalúalebožiadnuschopnosťúčinkovaťako priamy a/aleboireverzibilinhibítorenzýmovP450závislýodmetabolizmu,niejepravdepodobné,že kyselinazoledrónováznížimetabolickýklírenslátokmetabolizovanýchprostredníctvom enzýmovýchsystémovcytochrómuP450.Kyselinazoledrónovásaneviaževoveľkejmierena bielkovinyplazmy(viažesapribližne43-55%)aväzbanezáviodkoncentrácie.Pretosú nepravdepodobnéinterakcienásledkomvytesnenialiečivsvysokouväzbounabielkoviny.


Špeciálneskupinypacientov(pozričasť4.2)

Porucha funkcie obličiek

Určilsavzťahmedziobličkovýmklírensomkyselinyzoledrónovejakrensomkreatinínu,pričom obličkovýkrenspredstavoval75±33%krensukreatinínu,ktoréhopriemernáhodnota

u64sledovanýchpacientovbola84±29ml/min(rozmedzie22143ml/min).Malépozorované

zvýšeniaAUC(0-24hod), približneo30%40%pri ľahkomstredneťažkompoškodenífunkcie obličiekvporovnaníspacientomsnormálnoufunkciouobličiek,askutočnosť,že priopakovanom podávanínedochádzakakumuláciiliečivabez ohľadunafunkciuobliek,naznačujú,že úpravy dávkykyselinyzoledrónovejpriľahkom(Clcr= 50–80ml/min)astredneťažkompoškodenífunkcie obličiekpohodnotukrensukreatinínu35ml/minniepotrebné.Použitie kyseliny zoledrónovej u pacientov s ťažkýmpoškodenímfunkcieobličiek (krenskreatinínu<30ml/min)je kontraindikované pre zvýšené riziko zlyhania obličiek u tejto skupiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútnatoxicita

Najvyššianelelnajednorazováintravenóznavkabola10mg/kgtelesnejhmotnostiumyšía

0,6mg/kgupotkanov.Vštúdiáchjednorazovejdávkyvinfúzii podanejpočas15minútpsydobre znášali bez účinkovnaobličky1,0mg/kg(6-násobokodporúčanejterapeutickejexpozícieuľudí založenej naAUC).


Subchronickáachronickátoxicita

V štúdiáchintravenóznychinfúziísastanovilaznášanlivosťkyselinyzoledrónovejvobličkách potkanov,ktorýmsapodalo0,6mg/kgako15minúttrvajúcainfúziav3-dňovýchintervaloch celkovošesťkrát(do kumulatívnejdávky,ktorázodpovedalahladinámAUCpredstavujúcimasi6- násobokterapeutickejexpozícieuľudí),zatičopäťinfúzií 0,25mg/kgtrvajúcich15minút podanýchvintervaloch2–3týždňov(kumulatívnadávka,ktorázodpovedala7-násobku terapeutickejexpozícieuľudí)dobreznášalipsy.V štúdiáchpodaniaformouintravenóznehobolususa dobreznášanédávkyznižovali spredlžujúcim satrvanímštúdie: počas4týždňovdobreznášali potkany0,2apsy0,02mg/kgdenne,alepripodávanípočas52týždňovpotkanylen0,01mg/kga psy0,005mg/kg.


Dlhodobejšieopakovanépodávanieprikumulatívnychexpozíciáchdostatočneprevyšujúcich maximumplánovanépreexpozíciuuľudí vyvolalotoxickéúčinkyvinýchorgánoch,vrátane gastrointestilnehotraktuapečene,avmiesteintravenóznehopodania.Klinickávýznamnosť týchtolezovniejeznáma.Najčastejšílezvštúdiáchopakovanéhopodávaniapredstavovalo zväčšovanieprimárnejspongiózy vmetafýzachdlhýchkostí urastúcichzvieratpri takmervšetkých dávkach,čojelez,ktorýjevladesfarmakologickouantiresorpčnouaktivitouzlúčeniny.


Reprodukčnátoxicita

Teratologickéštúdie savykonalinadvochživočíšnychdruhoch,vobochprípadochprisubkutánnom podaní.Teratogenitasapozorovalaupotkanovpridávkach0,2mg/kgaprejavilasavonkajšími, vnútornýmiakostrovýmimalformáciami.Dystokiasapozorovalapri najnižšejdávke(0,01mg/kg telesnejhmotnosti)skúšanejupotkanov.Žiadneteratogénneúčinkyaleboúčinkynaembryo/fétus sanepozorovaliuklikov,hocitoxicitaprematkybolavýraznápri0,1mg/kgnásledkom

zníženýchhladínpnikav sére.


Mutagenitaakarcinogénnypotenciál

Kyselinazoledrónovánebolamutagénnavovykonanýchtestochmutagenityatestyna karcinogenituneposkytližiadnekazyokarcinogénnompotenciále.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E421)

Dihydrát citrónanusodného (E331)

Hydroxid sodný (E524) na úpravu pH

Kyselina chlorovodíková (E507) na úpravu pH

Vodana injekciu


6.2 Inkompatibility


Tentoliek nesmieprídostykusožiadnymiroztokmiobsahujúcimivápnik. Kyselinazoledrónovásanesmie miešaťalebopodaťintravenóznesožiadnymiinýmiliekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorenýinfúzny vak:2roky


Pootvorení:24hodínpri2°C- 8°C


Zmikrobiologickéhohľadiskasamáliek použiťokamžite.Aksanepoužijeokamžite,používateľ zodpovedázačasdopoužitiaapodmienkypredpoužitím,čonormálnenemábyťdlieako 24hodínpri2°C- 8°C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Podmienkynauchovávanielieku pootvorení,pozri časť6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


100 ml roztoku v transparentnom plastovom (s polyolefínovým filmom) infúznom vaku s jedným portom a jedným konektorom so sivou gumennou membránou.


Kyselina zoledrónová sa dodáva v balení obsahujúcom jeden vak.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Lennajednorazovépoužitie.


Nepoužitý liek aleboodpadvzniknutýz lieku mábyťzlikvidovaný vsúladesnárodnými požiadavkami.

sapoužiť lenčíry,nesfarbenýroztokbez cudzorodýchčastíc.


Akjeroztokschladený,nechajtehopredpodanímzohriaťnaizbovúteplotu.Počasprípravyinfúzie samusiadodržiavaťasepticképostupy.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0399/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.8.2012


10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015

16Kyselina zoledrónová Zentiva 5 mg