+ ipil.sk

Lacipil 4 mgPríbalový leták


PRÍLOHA Č. 3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2013/02052, 2013/02051


Písomná informácia pre používateľa


Lacipil 2 mg

Lacipil 4 mg

Lacipil 6 mg

Filmom obalené tablety

Lacidipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lacipil a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lacipil

3. Ako užívať Lacipil

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lacipil

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Lacipil a na čo sa používa


Lacipil sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie). Patrí do skupiny liekov nazývaných „blokátory vápnikových kanálov“. Lacipil rozširuje (dilatuje) krvné cievy, čo vedie k zlepšeniu prietoku krvi a k zníženiu krvného tlaku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lacipil


Neužívajte Lacipil

- ak ste alergický na lacidipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte ochorenie srdca nazývané aortálna stenóza. Je to zúženie chlopne, ktorá umožňuje odtok krvi zo srdca,

Ak si myslíte, že sa vás niečo z tohoto týka, neužívajte Lacipil, pokiaľ sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lacipil, obráťte sa na svojho lekára:

- ak máte problémy so srdcom,

- ak máte ochorenie pečene.


Užívanie iných liekov

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšielieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Lacipil účinkuje, alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov. Lacipil môže taktiež ovplyvniť spôsob, akým účinkujú iné lieky. Medzi takéto lieky patria:

- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, napríklad furosemid, propranolol alebo kaptopril,

- cimetidín (na liečbu žalúdočných vredov),

- cyklosporín (používa sa na to, aby telu zabránil odvrhnúť transplantované orgány, alebo na liečbu niektorých autoimúnnych ochorení).

Ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lacipil a jedlo a nápoje

Počas užívania Lacipilu nepite grapefruitový džús.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú k dispozícii údaje o bezpečnosti Lacipilu pre tehotné ženy. Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár posúdi riziká a prínosy užívania Lacipilu pre vás a vaše dieťa.


Zložky obsiahnuté v Lacipile môžu prejsť do materského mlieka. Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lacipil môže spôsobovať závraty. V prípade, že sa u vás vyskytnú závraty alebo podobné príznaky, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Lacipil obsahuje laktózu

Lacipil obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, alebo že ich vaše telo nedokáže stráviť, poraďte sa so svojím lekárom pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Lacipil


Aké množstvo Lacipilu užívať

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná počiatočná dávka Lacipilu je jedna 2 mg tableta užívaná jedenkrát denne ráno. Po približne 3 ‑ 4 týždňoch liečby sa váš lekár môže rozhodnúť, že vám dávku zvýši na 4 alebo 6 mg užívaných jedenkrát denne ráno.


Ako Lacipil užívať

Tabletu prehltnite s malým množstvom vody.

Najlepšie je užívať liek každý deň v rovnakom čase.

Lacipil môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Lacipilu, ako máte

Ak užijete priveľa tabliet Lacipilu, môže u vás dôjsť k nadmernému poklesu krvného tlaku a môže sa vám zmeniť tlkot srdca (môže sa vám zrýchliť alebo spomaliť).

Obráťte sa o radu na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Lacipil

Ak zabudnete užiť dávku, užite až vašu ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte tabletu navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Lacipil

Lacipil užívajte tak dlho, ako vám odporučil váš lekár. Neprestaňte ho užívať, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

- nepravidelný tlkot srdca (palpitácie)

- zrýchlený tlkot srdca (tachykardia)

- opuch spôsobený nahromadením tekutiny

- závraty

- častejšie močenie ako zvyčajne

- bolesť hlavy

- vyrážka (vrátane začervenania pokožky a svrbenia)

- návaly tepla

- žalúdočná nevoľnosť

- napínanie na vracanie (nauzea)

- slabosť.


Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

- reverzibilné (zvratné) zvýšenie hladiny enzýmu nazývaného alkalická fosfatáza.


Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

- zhoršenie bolesti na hrudníku (angíny pektoris)

- mdloba

- nízky krvný tlak

- krvácanie, boľavé ďasná.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:

- závažná alergická reakcia spôsobujúca opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním

- svrbivý opuch pokožky.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:

- tras alebo chvenie rúk alebo nôh.

- depresia


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov,

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Lacipil


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení.


Lacipil uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom.


Tabletu Lacipilu vyberte z blistra až tesne pred jej užitím.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lacipil obsahuje


- Liečivo je lacidipín. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 2 mg, 4 mg alebo 6 mg lacidipínu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, povidón K 30 a magnéziumstearát. Filmová vrstva obsahuje hypromelózu, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400 a polysorbát 80.


Ako vyzerá Lacipil a obsah balenia


Lacipil 2 mg: biele okrúhle filmom obalené tablety.

Lacipil 4 mg: biele oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách.

Lacipil 6 mg: biele oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety označené „GX CX3“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Filmom obalené tablety Lacipilu sú balené v blistroch zložených z PVC/Al.


Veľkosti balenia:

2 mg x 14 filmom obalených tabliet

4 mg x 14 filmom obalených tabliet

4 mg x 28 filmom obalených tabliet

6 mg x 14 filmom obalených tabliet

6 mg x 28 filmom obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Spojené kráľovstvo


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.


4Lacipil 4 mg

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2013/02052, 2013/02051


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Lacipil 2 mg

Lacipil 4 mg

Lacipil 6 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Lacipil 2 mg: 2 mg lacidipínu v jednej filmom obalenej tablete

Lacipil 4 mg: 4 mg lacidipínu v jednej filmom obalenej tablete

Lacipil 6 mg: 6 mg lacidipínu v jednej filmom obalenej tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.


Lacipil 2 mg : biele okrúhle filmom obalené tablety.

Lacipil 4 mg : biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na obidvoch stranách.

Lacipil 6 mg : biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety označené „GX CX3“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba hypertenzie buď v monoterapii, alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, ako betablokátory, diuretiká alebo ACE inhibítory.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Úvodná dávka je 2 mg raz denne. Uvedená dávka sa má užívať v rovnakú dennú hodinu, najlepšie ráno.

Liečbu hypertenzie je potrebné prispôsobiť závažnosti stavu a individuálnej odpovedi pacienta.

Dávkovanie možno zvyšovať na 4 mg a v prípade potreby až na 6 mg. Pri každom dávkovaní je potrebné počkať dostatočne dlhý čas na dosiahnutie maximálneho farmakologického účinku. Tento čas v praxi nemá byť kratší ako 3 ‑ 4 týždne, pokiaľ klinický stav nevyžaduje rýchlejšiu úpravu dávkovania.

Liek sa má užívať v rovnakú dennú hodinu, najlepšie ráno, nalačno alebo s jedlom.


Populácie


Poškodenie funkcie pečene

Pacienti s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nevyžadujú zmenu dávkovania. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje týkajúce sa odporúčaní pre pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.4).

Poškodenie funkcie obličiek

Keďže lacidipín sa nevylučuje obličkami, u pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.

Deti

S liečbou Lacipilom u detí nie sú žiadne skúsenosti.

Starší pacienti

Úprava dávkovania nie je potrebná.

V liečbe je možné pokračovať dlhodobo.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na lacidipín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látokuvedených v časti 6.1.

Podobne ako u ostatných dihydropyridínov je lacidipín kontraindikovaný u pacientov s ťažkou aortálnou stenózou.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Cielené štúdie nedokázali, že lacidipín ovplyvňuje spontánnu aktivitu sinoatriálneho (SA) uzla, ani predĺženie vedenia v atrioventrikulárnom (AV) uzle. Je však potrebné upozorniť na teoretickú možnosť ovplyvnenia funkcie SA a AV uzla blokátormi vápnikových kanálov, preto je u pacientov s existujúcimi abnormalitami činnosti SA a AV uzla pri použití Lacipilu potrebná opatrnosť.

Ako bolo zistené s ďalšími dihydropyridínovými blokátormi vápnikových kanálov, lacidipín má byť používaný s opatrnosťou u pacientov s kongenitálnym alebo získaným predĺžením QT intervalu. Lacidipín má byť používaný s opatrnosťou u pacientov liečených liekmi, o ktorých sa vie, že predlžujú QT interval, tak ako antiarytmiká triedy I a III, tricyklické antidepresíva, niektoré antipsychotiká, antibiotiká (napr. erytromycín) a niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín).

Podobne ako pri iných blokátoroch vápnikových kanálov je pri použití Lacipilu u pacientov so zníženou srdcovou rezervou potrebná opatrnosť.

Podobne ako iné dihydropyridínové blokátory vápnikových kanálov, aj Lacipil je potrebné podávať opatrne pacientom, u ktorých bola v minulosti diagnostikovaná nestabilná angína pektoris, ako aj pacientom, u ktorých nestabilná angína pektoris vznikne počas liečby.

U pacientov s čerstvým infarktom myokardu je pri podávaní Lacipilu potrebná opatrnosť. Nepreukázalo sa, že by lacidipín bol prospešný pri sekundárnej prevencii infarktu myokardu.


Účinnosť a bezpečnosť lacidipínu v liečbe malígnej hypertenzie neboli stanovené.


Vzhľadom na možné zvýšenie antihypertenzného účinku je pri podávaní Lacipilu pacientom s poškodenou funkciou pečene potrebná opatrnosť.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné podávanie Lacipilu s inými látkami, ktorých hypotenzný účinok je známy, zahŕňajúcimi antihypertenzíva (napr. s diuretikami, beta‑blokátormi alebo ACE inhibítormi), môže mať aditívny hypotenzný účinok. V štúdiách s bežne používanými antihypertenzívami (ako beta‑blokátory a diuretiká), ďalej s digoxínom, tolbutamidom a warfarínom neboli dokázané žiadne zvláštne interakcie.

Súčasné podávanie cimetidínu môže zvyšovať plazmatické hladiny lacidipínu.

Lacidipín sa silne viaže na plazmatické bielkoviny (> 95 %) albumín a alfa‑1‑glykoproteín.

Podobne ako ostatné dihydropyridíny, ani Lacipil sa nemá užívať spolu s grapefruitovým džúsom, ktorý môže meniť biologickú dostupnosť lieku.

V klinických štúdiách u pacientov po transplantácii obličky liečených cyklosporínom lacidipín zlepšoval cyklosporínom indukované zníženie renálneho plazmatického prietoku a glomerulárnej filtrácie.

Je známe, že lacidipín je metabolizovaný cytochrómom CYP3A4 a z tohto dovôdu môžu súčasne podávané významné inhibítory a induktory CYP3A4 (napr. rifampicín, itrakonazol) interagovať s metabolizmom a elimináciou lacidipínu.


Súbežné použitie lacidipínu a kortikoidov alebo tetrakosaktidu môže znížiť antihypertenzný účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii údaje o bezpečnosti lacidipínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nedokázali žiadny teratogénny účinok alebo poruchu vývoja (pozri časť 5.3).

Štúdie materského mlieka u zvierat ukázali, že lacidipín (alebo jeho metabolity) sa pravdepodobne vylučuje do materského mlieka.

Lacidipín sa smie počas gravidity alebo laktácie používať, len keď prínos pre matku prevyšuje možnosť vzniku nežiaducich účinkov u plodu alebo dojčeného dieťaťa.

Je potrebné zvážiť možnosť, že lacidipín môže v termíne pôrodu spôsobiť relaxáciu svalstva maternice (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lacidipín môže spôsobovať závraty. Pacientov treba upozorniť, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, ak sa u nich vyskytnú závraty alebo podobné príznaky.

4.8 Nežiaduce účinky


Na určenie frekvencie veľmi častých až menej častých nežiaducich účinkov boli použité údaje z veľkých klinických štúdií (interných a publikovaných).


Pri klasifikácii frekvencie sa použilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000, veľmi zriedkavé < 1/10 000, neznáme (z dostupných údajov).


Lacidipín sa obvykle dobre znáša. Niektorí pacienti môžu pociťovať nevýznamné nežiaduce účinky spojené s farmakologicky vyvolanou periférnou vazodilatáciou. Takéto účinky, označené mriežkou (#), sú zvyčajne prechodné a pri pokračovaní podávania nezmenenej dávky lacidipínu zvyčajne vymiznú.


Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé Depresia


Poruchy nervového systému

Časté #Bolesť hlavy, #závraty

Veľmi zriedkavé Tremor


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté #Búšenie srdca, tachykardia

Menej časté Zhoršenie existujúcej angíny pektoris, synkopa, hypotenzia


Podobne ako pri ostatných dihydropyridínoch bolo u malého počtu pacientov popísané zhoršenie existujúcej angíny pektoris, obzvlášť na začiatku liečby. Uvedený účinok je pravdepodobnejší u pacientov so symptomatickou ischemickou chorobou srdca.


Poruchy ciev

Časté #Návaly tepla


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté Žalúdočné ťažkosti, nevoľnosť

Menej časté Zdurenie ďasien


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté Kožná vyrážka (vrátane erytému a svrbenia)

Zriedkavé Angioedém, urtikária


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté Časté močenie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté Slabosť, #opuch


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté Reverzibilné zvýšenie alkalickej fosfatázy (klinicky významné

zvýšenia sú menej časté)


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk


4.9 Predávkovanie

Nebol popísaný žiadny prípad predávkovania Lacipilom.

Príznaky a prejavy

Najpravdepodobnejší účinok môže byť dlhotrvajúca periférna vazodilatácia spojená s hypotenziou a tachykardiou.

Teoreticky môže dôjsť k bradykardii alebo predĺženiu AV vedenia.

Liečba

Špecifické antidotum neexistuje. Je potrebné použiť štandardné prostriedky na sledovanie funkcie srdca a príslušné podporné a liečebné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vazodilatancium. ATC: C08CA09

Lacidipín je špecifický blokátor vápnikových kanálov s prevažujúcou selektivitou pre kalciové kanály hladkého svalstva ciev.

Hlavným účinkom je dilatácia periférnych arteriol, čím sa znižuje periférna cievna rezistencia a klesá krvný tlak.

Po podaní 4 mg lacidipínu sa pozorovalo u zdravých dobrovoľníkoch minimálne predĺženie QT intervalu.

V štvorročnej randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii ELSA (European Lacidipine Study on Atherosclerosis) bolo primárnym parametrom účinnosti u aterosklerózy meranie intimomediálnej hrúbky (IMT) karotíd pomocou ultrasonografie. Výsledky u pacientov liečených lacidipínom potvrdili významné účinky na premenné IMT, čo sa zhoduje s antiaterogénnym účinkom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa lacidipín z gastrointestinálneho traktu vstrebáva rýchlo, ale v malej miere. Podlieha výraznému metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Absolútna biologická dostupnosť je priemerne 10 %.

Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú medzi 30 a 150 minútami po podaní. Pri metabolizme vznikajú 4 hlavné metabolity, ktoré majú nízku až nulovú farmakodynamickú účinnosť. Liečivo je vylučované predovšetkým hepatálnym metabolizmom (do ktorého je zapojený P450 CYP3A4). Neexistujú dôkazy o tom, že by lacidipín spôsoboval buď indukciu, alebo inhibíciu hepatálnych enzýmov.

Asi 70 % podanej dávky sa vylučuje stolicou vo forme metabolitov a zostávajúce množstvo sa vo forme metabolitov vylučuje močom.

Priemerný terminálny plazmatický polčas lacidipínu sa v rovnovážnom stave pohybuje od 13 do 19 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Jediné významné toxikologické nálezy pri použití lacidipínu boli reverzibilné a zhodovali sa so známymi farmakologickými účinkami vysokých dávok blokátorov vápnikových kanálov ‑ znížená kontraktilita myokardu, zdurenie ďasien u potkanov a psov a zápcha u potkanov.


Po podaní lacidipínu gravidným potkanom a králikom sa nepozorovali žiadne známky vývojovej toxicity. V štúdii fertility a reprodukcie na potkanoch sa pri dávkach toxických pre samicu pozorovala embryotoxicita a pri vysokých dávkach sa pozorovalo predĺžené trvanie gestácie a ťažkosti počas pôrodu, čo sa zhoduje s očakávaným farmakologickým účinkom blokátora vápnikových kanálov na myometrium. Je známe, že blokátory vápnikových kanálov farmakologicky interferujú s normálnou funkciou myometria počas pôrodu, čo vedie k zníženej kontraktilite.


V súbore testov in vitro a in vivo nebol lacidipín genotoxický. U myší sa nepreukázal karcinogénny potenciál. V zhode s inými blokátormi vápnikových kanálov sa v štúdii karcinogenity na potkanoch zistil zvýšený výskyt benígnych testikulárnych nádorov z intersticiálnych buniek. Endokrinné mechanizmy, ktoré sa zrejme podieľajú na vzniku hyperplázie intersticiálnych buniek a adenómov z intersticiálnych buniek u potkanov, však nie sú relevantné pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Povidón K 30

Magnéziumstearát

Filmová vrstva:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, polysorbát 80


6.2 Inkompatibility


Neboli popísané.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Lacipil tablety je treba chrániť pred svetlom, a preto sa majú vyberať z blistra až tesne pred použitím.

V prípade užívania polovice zo 4 mg tablety sa zostávajúca polovica musí uchovať v originálnom blistri a musí sa použiť do 48 hodín.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.

2 mg x 14 tbl.

4 mg x 14 tbl.

4 mg x 28 tbl.

6 mg x 14 tbl.

6 mg x 28 tbl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tablety sa majú vyberať z blistra až tesne pred použitím.


7. Držitel rozhodnutia o registrácii


Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Spojené kráľovstvo


8. Registračné číslA


Lacipil 2 mg, Lacipil 4 mg: 83/0791/92-S

Lacipil 6 mg : 83/0007/05-S


9. Dátum prvej registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Lacipil 2 mg, Lacipil 4 mg:

Dátum prvej registrácie: 10. december 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: bez časového obmedzenia

Lacipil 6 mg:

Dátum prvej registrácie: 14. január 2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


Máj 2013

7Lacipil 4 mg