+ ipil.sk

LacteconPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Lactecon

3,335 g/5 ml, perorálny roztok


laktulóza


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do niekoľkých dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lactecon a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Lactecon

3. Ako užívať Lactecon

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lactecon

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Lactecon a na čo sa používa

Čo je Lactecon

Lactecon obsahuje laxatívum (preháňadlo), ktoré sa nazýva laktulóza. Viazaním vody do hrubého čreva zmäkčuje stolicu a uľahčuje vyprázdňnovanie. Nevstrebáva sa do tela.


Na čo sa Lactecon používa

- na liečbu zápchy (nepravidelná, tvrdá a suchá stolica)

- na liečbu hepatálnej encefalopatie (ochorenie pečene spôsobujúce zmätenosť, tras, znížený stupeň vedomia, vrátane kómy).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lactecon

Neužívajte Lactecon:

 • ak ste alergický (precitlivený) na:

 • Laktulózu;

 • akúkoľvek z ďalších zložiek Lacteconu (uvedených v časti 6);

 • ak trpíte:

  • galaktozémiou (ťažkou vrodenou poruchou, pri ktorej neviete stráviť galaktózu);

  • nepriechodnosťou v tráviacom trakte (okrem normálnej zápchy);

  • perforáciou tráviaceho traktu alebo jej rizikom (poškodenie/pretrhnutie žalúdočnej

a/alebočrevnej steny)


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lactecon, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Predtým ako začnete užívať Lactecon, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte akékoľvek zdravotné ťažkosti alebo ochorenie, predovšetkým:

 • ak trpíte bolesťami brucha neznámeho pôvodu

 • nie ste schopný stráviť mliečny cukor (laktózu)

 • ak máte cukrovku


Lactecon nemáte užívať, ak trpíte:

- neznášanlivosťou galaktózy alebo fruktózy;

- laponským nedostatkom laktázy;

- poruchou trávenia glukózy-galaktózy.


30 ml dávka Lacteconu predstavuje 116 kJ (28 kcal) a je nepravdepodobné, že by mala vplyv na cukrovku (diabetes). Ak máte cukrovku a ste liečený na hepatálnu encefalopatiu, vaša dávka Lacteconu bude vyššia. Takáto vysoká dávka obsahuje veľké množstvo cukru. Preto môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetického lieku, ktorý užívate.


Chronické užívanie neupravených dávok (prejavujúce sa viac ako 2 - 3 mäkkými stolicami denne) alebo ich zneužívanie môže viesť k hnačke a k porušeniu rovnováhy elektrolytov.

Ak ste náchylný na vznik poruchy elektrolytov ( ako sú napr. pacienti s poškodením funkcie obličiek alebo pečene, pacienti súbežne užívajúci diuretiká), skôr ako začnete užívať Lactecon, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Počas liečby laxatívami je potrebné piť dostatočné množstvo tekutín.

Ak užívate Lactecon niekoľko dní a nedošlo k zlepšeniu stavu alebo sa vaše príznaky zhoršili, oznámte to svojmu lekárovi.


Iné lieky a Lactecon

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lactecon a jedlo a nápoje

Lactecon sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Nie sú žiadne obmedzenia, týkajúce sa jedla alebo nápojov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Lactecon sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Nepredpokladajú sa žiadne účinky na fertilitu.


Pred užívaním akéhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Deti

Deťom a dojčatám sa Lactecon môže podávať vo výnimočných prípadoch. Vtedy bude lekár liečbu starostlivo sledovať.

Lactecon samá dojčatám a malým deťom podávať iba v opodstatnených prípadoch, pretože môže narušiť normálny vyprázdňovací reflex.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lactecon nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Lacteconu

Lactecon môže obsahovať malé množstvá mliečneho cukru (laktózy), galaktózy, epilaktózy alebo fruktózy.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Lactecon

Vždy užívajte Lactecon presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávky užívajte každý deň v rovnakom čase.
Liek hneď prehltnite. Nezadržiavajte ho v ústach.


Lactecon perorálny roztok môžete užívaťneriedený alebo zriedený v malom množstve tekutiny. Použite priloženú odmerku.


Dávkovanie pri zápche

Dávka sa môže užiť jedenkrát denne, napríklad počas raňajok alebo môže za použitia odmerky byť rozdelená do dvoch dávok denne.


Po niekoľkých dňoch užívania možno východiskovú dávku upraviť na udržiavaciu dávku, v závislosti od vašej odpovede na liečbu. Dosiahnutie účinku liečby si môže vyžadovať niekoľko dní (2 - 3 dni).


Pacient

Východisková denná dávka

Udržiavacia denná dávka

Dospelí a dospievajúci

15 až 45 ml

15 až 30 ml

Deti (7 - 14 rokov)

15 ml

10 až 15 ml

Deti (1 - 6 rokov)

5 až10 ml

5 až 10 ml

Deti mladšie ako 1 rok

od 2,5 do 5 ml

do 5 ml


Dávkovanie v prípade hepatálnej encefalopatie (týka sa iba dospelých)

Východisková dávka v prípade hepatálnej encefalopatie je 3 až 4-krát denne 30 až 45 ml.


Táto dávka sa môže upraviť na udržiavaciu dávku tak, aby sa dosiahol stav 2 až 3 mäkkých stolíc denne.


Použitie u detí

Laxatíva by sa mali deťom a dojčatám podávať vo výnimočných prípadoch a pod lekárskym dohľadom, pretože laxatíva môžu narušiť normálny vyprázdňovací reflex.

Nepodávajte Lactecon deťom (mladším ako 14 rokov) skôr, ako s lekárom prekonzultujete jeho podávanie a starostlivé sledovanie liečby.


Nie sú dostupné žiadne údaje o liečbe detí (vo veku od 0 do 18 rokov) s hepatálnou encefalopatiou


Použitie u starších pacientov

Nie sú žiadne osobitné odporúčania týkajúce sa dávkovania.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene

Nie sú žiadne osobitné odporúčania týkajúce sa dávkovania.


Ak užijete viac Lacteconu, ako máte

V prípade predávkovania sa môže vyskytnúť hnačka a bolesť brucha. Ak ste užili viac Lacteconu, ako ste mali, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Lactecon

Ak zabudnete užiť dávku Lacteconu, neznepokojujte sa. Jednoducho užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Lactecon

Neprestaňte užívať Lactecon alebo nezmeňte liečbu bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa na svojho lekára alebo lekárnika


 1. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Lactecon môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U Lacteconu sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

 • Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 liečených osôb)

 • hnačka


 • Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 liečených osôb)

 • plynatosť (vetry)

 • nauzea (nevoľnosť)

 • vracanie

 • bolesť brucha


 • Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 liečených osôb)

 • nerovnováha elektrolytov v dôsledku hnačky


Plynatosť sa môže vyskytovať počas prvých dní liečby.Spravidla tento príznak po niekoľkých dňoch vymizne. Pri užití vyššej ako odporúčanej dávky sa môže vyskytnúť bolesť brucha a hnačka. V takomto prípade je potrebné znížiť dávku.


Pri užívaní vyšších dávok (zvyčajne spájaných s pečeňovou encefalopatiou, HE) v dlhšom časovom intervale, môže dôjsť u pacienta k poruche rovnováhy elektrolytov v dôsledku hnačky.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Lactecon

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v chladničke.


Neužívajte Lactecon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale alebo fľaške. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lactecon obsahuje


Liečivo je laktulóza.

Jeden ml Lacteconu obsahuje 667 mg laktulózy.

Päť ml Lacteconu obsahuje 3,335 g laktulózy.


Jeden sáčok Lacteconu perorálného roztoku obsahuje 15 ml.


Lactecon neobsahuje žiadne iné zložky. Môže však obsahovať malé množstvá ďalších cukrov, akými sú laktóza, galaktóza, epilaktóza a fruktóza.


Ako vyzerá Lactecon a obsah balenia

Lacteconperorálny roztok je číra, viskózna tekutina, bezfarebná až hnedožltej farby.


Lactecon je dostupný v 200 ml, 300 ml, 500 ml alebo 1000 ml plastových fľašiach s plastovým viečkom ako odmerkou. Na odmerke je vyznačený objem 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml a 30 ml.


Všetky balenia lieku nemusia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BGP Products B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Holandsko


Výrobca

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12

8121 AA Olst

Holandsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) pod nasledovnými názvami:


Francúzsko

Lactecon

Írsko

Lactecon

Poľsko

Lactulose Abbott

Slovinsko

Lactecon


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2015.


6Lactecon

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Lactecon

3,335 g/5 ml, perorálny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Laktulóza 3,335 g v 5 ml perorálneho roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok

Číra, viskózna, bezfarebná až hnedožltá kvapalina.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


1. Symptomatická liečba obstipácie.

2. Liečba hepatálnej encefalopatie (hepatálna encefalopatia, HE).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálny roztok laktulózy môže byť podávaný riedený alebo neriedený.


Jednotlivá dávka laktulózy sa má prehltnúť naraz a nemá sa dlhší čas držať v ústach.


Dávkovanie má byť prispôsobené individuálnej potrebe pacienta. V prípade dávkovania 1x denne sa má podávať dávka v rovnakom čase, počas raňajok.


Počas liečby laxatívami sa odporúča piť dostatočné množstvo tekutín počas dňa.


Pre Lactecon vo fľaške treba použiť priloženú odmerku.


Zápcha

Lactecon môže byť podaný ako jednorazová denná dávka alebo v 2 rozdelených dávkach za použitia odmerky.


Po niekoľkých dňoch sa má počiatočná dávka upraviť na udržiavaciu dávku na základe klinickej odpovede. Účinok liečby sa môže objaviť až po niekoľkých (2-3) dňoch užívania lieku.Počiatočná denná dávka

Udržiavacia denná dávka

Dospelý

a dospievajúci

(≥ 15 rokov)

15-45 ml

15-30 ml

Deti
(7-14 rokov)

15 ml

10-15 ml

Deti
(1-6 rokov)

5-10 ml

5-10 ml

Dojčatá do 1 roka

2,5-5 ml

do 5 ml
Hepatálna encefalopatia – len dospelí pacienti


Počiatočná dávka je 30 až 45 ml tri až štyri krát denne.


Dávka sa má neskôr upraviť na udržiavaciu dávku na vyvolanie 2 až 3 mäkkých stolíc denne.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí (od 0 do 18 rokov) s HE nebolastanovená.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Starší pacienti

Nie sú žiadne osobitné odporúčania týkajúce sa dávkovania, nakoľko systémová expozícia laktulózy je zanedbateľná.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Nie sú žiadne osobitné odporúčania týkajúce sa dávkovania, nakoľko systémová expozícia laktulózy je zanedbateľná.


4.3 Kontraindikácie


 • Použitie u pacientov, ktorí vyžadujú diétu bez galaktózy (galaktozémia).

 • Precitlivenosť na akúkoľvek zložku lieku.

 • Gastrointestinálna obštrukcia, perforácia tráviaceho traktu alebo jej riziko


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poraďte sa s lekárom v prípade:


 • bolestí brucha nezisteného pôvodu pred začatím liečby

 • nedostatočného klinického účinku po niekoľkých dňoch liečby.


Dlhodobé používanie lieku sa neodporúča, okrem prípadu, že sa liek používa pod lekárskym dohľadom.

Dávka, ktorá sa bežne používa na liečbu zápchy by nemala byť problémom ani u diabetikov. Dávka 30 ml má 116 kJ (28 kcal) a je nepravdepodobný nepriaznivý vplyv na diabetikov. Dávky, používané na liečbu hepatálnej encefalopatie sú zvyčajne oveľa vyššie a je potrebné brať ich do úvahy pri liečbe diabetikov.

Lactecon má byť podávaný s opatrnosťou u pacientov netolerujúcich laktózu (pozri časť 6.1).

Pretože hnačka, vyvolaná laktulózou môže vyvolať elektrolytovú nerovnováhu, má sa liek používať s opatrnosťou u pacientov so sklonom k rozvoju elektrolytových porúch (napr. pacienti s poškodením funkcie pečene alebo obličiek, pacienti súbežne užívajúci diuretiká).

Lactecon obsahuje laktózu, galaktózu a malé množstvo fruktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej alebo fruktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


Pediatrická populácia

Laxatíva sa u detí majú podávať vo výnimočných prípadoch a pod lekárskym dohľadom.

Je potrebné brať do úvahy, že počas liečby môže dôjsť k narušeniu vyprázdňovacieho reflexu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nepredpokladajú sa žiadne účinky počas gravidity, pretože systémová expozícia laktulóze je zanedbateľná.


Lactecon je možné podávať počas gravidity.


Laktácia

Nepredpokladajú sa žiadne negatívne následky na kojených novorodencoch/dojčatách pri užívaní lieku počas laktácie, nakoľko systémová expozícia dojčiacej ženy laktulóze je zanedbateľná.

Lactecon sa môže užívať počas laktácie.


Fertilita

Nepredpokladajú sa žiadne účinky, pretože systémová expozícia laktulóze je zanedbateľná.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Počas prvých dní liečby sa môže vyskytnúť meteorizmus, ktorý zvyčajne po niekoľkých dňoch vymizne. Pri užívaní vyšších dávok ako sú odporúčané sa môžu vyskytnúť bolesti brucha a hnačky. V takom prípade sa majú dávky znížiť (pozri časť 4.9).


Vysoké dávky (obvykle podávané pri hepatálnej encefalopatii, HE) užívané dlhodobo môžu u pacienta viesť k elektrolytovej nerovnováhe, spôsobenej hnačkou.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

U pacientov liečených laktulózou sav klinických skúšaniach kontrolovaných placebom zaznamenali nižšie uvedené nežiaduce účinky s frekvenciou ich výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

veľmi časté

časté

menej časté

zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka

flatulencia, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanieLaboratórne a funkčné vyšetreniaNerovnováha elektrolytov spôsobená hnačkouPediatrická populácia

U detí sa predpokladá podobný bezpečnostný profil ako u dospelých.Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Odzdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Po užití príliš vysokej dávky lieku sa môže vyskytnúť hnačka a bolesť brucha.


Liečba: ukončenie liečby alebo zníženie dávky. Nadmerná strata tekutín pri hnačke alebo vracaní môže vyžadovať úpravu elektrolytových porúch.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: osmoticky pôsobiace laxanciá.

ATC: A06AD11


Laktulóza je v hrubom čreve štiepená črevnými baktériami na organické kyseliny s nízkou molekulovou hmotnosťou. Tieto kyseliny znižujú pH v hrubom čreve a osmotickým účinkom zvyšujú objem obsahu hrubého čreva. Výsledkom je stimulácia peristaltiky hrubého čreva a návrat normálnej konzistencie stolice. Zápcha sa stráca a obnoví sa fyziologický rytmus vyprázdňovania.


Pri pečeňovej encefalopatii (HE) je tento účinok pripisovaný potlačeniu proteolytických baktérií pri pomnožení acidofilných baktérií (napr. laktobacilus). Okyslený črevný obsah zadrží amoniak v iónovej forme, ktorý sa odstraňuje vplyvom nízkeho pH v hrubom čreve ako aj osmotickým účinkom a zmenou dusíkatého metabolizmu baktérií tým, že sú baktérie stimulované spotrebovať amoniak na bakteriálnu proteínovú syntézu bielkovín. V tejto súvislosti je však nutné si uvedomiť, že neuropsychiatrická manifestácia HE sa nedá vysvetliť samotnou hyperamonémiou. Amoniak však môže predstavovať model pre iné dusíkaté látky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Laktulóza sa po perorálnom podaní veľmi obmedzene vstrebáva. Do hrubého čreva sa dostáva prakticky nezmenená. V hrubom čreve je metabolizovaná črevnou bakteriálnou flórou. K úplnému metabolizmu dochádza pri dávkovaní do 40 až 75 ml, vyššie dávky sa môžu vylúčiť čiastočne v nezmenenom stave.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky štúdií akútnej, subchronickej a chronickej toxicity preukázali veľmi malú toxicitu. Zdá sa, že pozorované účinky majú väčšiu súvislosť s objemom v gastrointestinálnom trakte, ako so špecifickejším toxickým pôsobením.

V štúdiách reprodukcie a teratogenity sa nezistili žiadne nežiaduce účinky u králikov, potkanov a myší.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactecon neobsahuje žiadne pomocné látky, ale može obsahovať malé množstvo príbuzných cukrov (napr. laktózu, galaktózu, epilaktózu, fruktózu), pochádzajúce zo syntézy.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Neuchovávajte v chladničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaše s polypropylénovým uzáverom a polypropylénovou odmerkou obsahujúce 200 ml, 300 ml, 500 ml a 1000 ml. Rysky na odmerke označujú objem 2,5 ml; 5 ml; 10 ml; 15 ml; 20 ml; 25 ml a 30 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BGP Products B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


80/0295/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. augusta 2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 09. februára 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015


5Lactecon