+ ipil.sk

Landex 5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03530-ZIA


Písomná informácia pre používateľa


Landex 5 mg filmom obalené tablety

Landex 10 mg filmom obalené tablety


(donepeziliumchlorid)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Landex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Landex

3. Ako užívať Landex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Landex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Landex a na čo sa používa


Landex (donepeziliumchlorid) patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory acetylcholínesterázy.

Používa sa na liečbu príznakov demencie u ľudí s diagnózou ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej choroby. Tento liek môže zlepšovať pamäť a myslenie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Landex


Neužívajte Landex


- ak ste alergický na donepeziliumchlorid, alebo podobné lieky (označované ako deriváty piperidínu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Landex.

Ak sa niektorý z nasledujúcich stavov vzťahuje na vás, informujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek:

- ak máte ťažkosti so srdcom (nepravidelný tep srdca, napr. srdcová blokáda, lebo donepezil môže spomaliť činnosť vášho srdca)

- ak ste niekedy mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred, alebo súčasne užívate protizápalové lieky (nesteroidné antiflogistiká)

- ak máte problémy pri močení

- ak ste niekedy mali epileptické záchvaty (donepezil môže vyvolať nové záchvaty) alebo mdloby

- ak máte astmu alebo inú dlhodobú chorobu pľúc

- ak máte závažné problémy s pečeňou

- ak ste niekedy mali extrapyramídové príznaky (nekontrolovateľné pohyby tela alebo tváre)


Ak idete podstúpiť operáciu, ktorá vyžaduje, aby ste boli v celkovej anestézii, musíte informovať lekára a anesteziológa, že užívate Landex.


Deti a dospievajúci

Používa sa iba na liečbu dospelých pacientov.


Iné lieky a Landex


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi.


Pokiaľ sa liečite ktorýmkoľvek z nasledujúcich liekov, informujte o tom svojho lekára:

- lieky proti bolesti a zápalu (nesteroidné antiflogistiká)

- lieky na liečbu artritídy (zápal kĺbov)

- antibiotiká ako napr. erytromycín a rifampicín

- lieky proti plesňovým infekciám (lieky, ktoré ničia alebo brzdia rast plesní), ako je napr. ketokonazol a itrakonazol

- lieky na uvoľnenie svalov

- antidepresíva ako napr. fluoxetín

- lieky na epilepsiu ako napr. fenytoín alebo karbamazepín

- lieky na srdce

- určité lieky na zníženie tlaku krvi (betablokátory)

- iné lieky, ktoré účinkujú tak isto ako donepezil (ako napr. galantamín alebo rivastigmín), a niektoré lieky na hnačku, Parkinsonovu chorobu alebo astmu.


Landex a jedlo, nápoje a alkohol


Tabletu zapite pohárom vody, večer tesne pred spaním. Landex možno užívať nezávisle od jedla, pretože jedlo nemá vplyv na účinok donepeziliumchloridu.

Počas liečby donepezilom nekonzumujte žiadny alkohol, pretože alkohol môže znížiť jeho účinnosť.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Landex sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné (indikované vašim lekárom), pretože klinické údaje o tejto skupine pacientov sú nedostatočné.

Ženy užívajúce donepezil nemajú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Vaše ochorenie môže zhoršiť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Váš liek môže spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče, hlavne na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Preto vašu schopnosť naďalej viesť vozidlá alebo obsluhovať zložité stroje bude pravidelne posudzovať váš ošetrujúci lekár.

Váš lekár rozhodne pri akej dávke Landexu môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako užívať Landex


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi meno vášho opatrovateľa. Váš opatrovateľ vám pomôže, aby ste užívali svoj liek tak, ako vám bol predpísaný.


Tabletu Landex užívajte ústami (zapiť pohárom vody) večer tesne pred spaním. Landex môžete užívať nezávisle od jedla, pretože jedlo nemá vplyv na účinok Landexu.


Odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg jedenkrát denne. Po jednom mesiaci vám môže váš lekár povedať, aby ste užívali 10 mg každý večer. Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg.


Vždy dodržujte rady lekára o tom ako a kedy užívať váš liek. Neupravujte si dávkovanie bez odporúčania svojho lekára a neprestaňte užívať liek, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Váš lekár vám povie ako dlho budete tablety užívať. Z času na čas musíte navštíviť lekára, aby posúdil vašu liečbu a zhodnotil vaše príznaky.


Tento liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov).


Ak užijete viac Landexu, ako máte


Neužívajte viac ako jednu 10 mg tabletu denne. Ak užijete viac Landexu ako máte, ihneď kontaktujte svojho lekára. Ak nemôžete kontaktovať svojho lekára, ihneď kontaktujte pohotovosť v najbližšej nemocnici.

Do nemocnice zoberte so sebou tablety aj škatuľku, aby lekár vedel, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Landex


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, pretože to nenahradí vynechanú dávku, ale riskujete predávkovanie. Pokračujte v liečbe podľa predpísaného dávkovania.


Ak zabudnete užiť váš liek viac ako jeden týždeň, informujte svojho lekára predtým, ako začnete znovu užívať liek.


Ak prestanete užívať Landex


Po prerušení liečby možno pozorovať postupné oslabenie pozitívnych účinkov Landexu. Nepozorovala sa žiadna návratová reakcia po náhlom prerušení jeho užívania.

Neprestaňte užívať Landex bez toho, aby ste informovali svojho lekára, a to aj v prípade, že sa cítite lepšie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak spozorujete nasledujúce závažné vedľajšie účinky, ihneď informujte svojho lekára. Možno budete potrebovať rýchlu zdravotnícku pomoc.

- horúčka so svalovou stuhnutosťou, potenie alebo znížená schopnosť vnímať (ochorenie, ktoré sa nazýva „neuroleptický malígny syndróm“).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov a ak sú pre vás veľmi nepríjemné povedzte to svojmu lekárovi.


Veľmi časté (1-10 pacientov z 10):

Hnačka, nevoľnosť, bolesť hlavy.


Časté (1-10 pacientov zo 100):

Bežná nádcha, anorexia (strata chuti do jedla), halucinácie, agitovanosť (nepokoj), neobvyklé sny vrátane nočnej mory, agresívne správanie, (prípady s halucináciami, nepokojom a agresívnym správaním sa vyriešili znížením dávky alebo ukončením podávania donepezilu), mdloby (odpadnutie), závraty, nespavosť (poruchy spánku), vracanie, bolesti brucha, vyrážka, svrbenie, svalové kŕče, neschopnosť udržať moč, únava, bolesť, úrazy.


Menej časté (menej ako 1 pacient zo 100):

Epileptický záchvat, bradykardia (spomalená činnosť srdca), krvácanie v tráviacom systéme, vredy žalúdka a dvanástnika, zmeny v laboratórnych parametroch (mierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy).


Zriedkavé (menej ako 1 pacient z 1000):

Extrapyramídové príznaky (triaška, stuhnutosť alebo nekontrolovateľný pohyb tváre, jazyka, alebo končatín), sinoatriálna blokáda (porucha vedenia vzruchu v srdcových predsieňach), nepravidelný tep srdca (srdcová blokáda), poruchy pečene vrátane hepatitídy (infekcia pečene).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Landex


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Landex obsahuje


- Liečivo je donepeziliumchlorid 5 mg alebo 10 mg v každej filmom obalenej tablete.

- Ďalšie zložky sú: jadro tablety:mikrokryštalická celulóza, nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza, magnéziumstearát, obal tablety: Opadry Y-1-7000 biela: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.


Ako vyzerá Landex a obsah balenia


5 mg filmom obalená tableta: Biela alebo takmer biela, okrúhla, dvojito vypuklá filmom obalená tableta bez zápachu alebo takmer bez zápachu so štylizovaným znakom E 381 na jednej strane.


10 mg filmom obalená tableta: Biela alebo takmer biela, okrúhla, dvojito vypuklá filmom obalená tableta bez zápachu alebo takmer bez zápachu so štylizovaným znakom E 382 na jednej strane.


Balenie: 28 alebo 56 filmom obalených tabliet zabalených v blistri a v papierovej škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út. 30-38.

H-1106 Budapešť

Maďarsko


Výrobca


EGIS Pharmaceuticals PLC

Bökényföldi út 118-120.

H-1165 Budapešť

Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Alzepil5 mg, 10 mg филмирани таблетки


Česká republika Landex 5 mg, 10 mg potahované tablety


Litva Alzepil 5 mg, 10 mg plėvele dengtos tabletės


Lotyšsko Alzepil 5mg, 10 mg apvalkotās tabletes


Maďarsko Alzepil 5 mg, 10 mg filmtabletta


Poľsko Alzepezil 5 mg, 10 mg tabletki powlekane


Rumunsko Alzepil 5 mg, 10 mg comprimate filmate


Slovenská republika Landex 5 mg, 10 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.

5

Landex 5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08784

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/03169; 2013/03170


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Landex 5 mg filmom obalené tablety

Landex 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 5 mg filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepeziliumchloridu (ako monohydrát), čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.


Každá 10 mg filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepeziliumchloridu (ako monohydrát), čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


5 mg filmom obalené tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety bez zápachu alebo takmer bez zápachu so štylizovaným znakom E 381 na jednej strane.

10 mg tablety: Biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety bez zápachu alebo takmer bez zápachu so štylizovaným znakom E 382 na jednej strane.


4. KINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Landex je indikovaný na symptomatickú liečbu mierneho až stredne ťažkého stupňa Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí/starší pacienti

Liečba sa začína dávkou 5 mg raz denne. Landex treba užívať perorálne večer, tesne pred spaním. Dávku 5 mg/denne treba udržiavať minimálne počas jedného mesiaca, aby sa mohli zhodnotiť klinické odpovede na liečbu čo najskôr a aby sa dosiahli ustálené koncentrácie donepezilu. Následne po jednomesačnom klinickom vyhodnotení liečby pri dávkovaní 5mg/denne možno zvýšiť dávku Landexu na 10 mg raz denne. Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. V klinických štúdiách sa neskúmali dávky vyššie ako 10 mg/denne.


V prípade nerealizovateľných/nedosiahnuteľných dávok s takouto silou sú k dispozícii aj iné sily tohto lieku.

Spôsob podávania

Liečba sa musí začať a musí byť pod dohľadom lekára, ktorý je skúsený v diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa stanovuje podľa prijatých smerníc (napr. DSM IV, ICD 10). Liečba donepezilom sa smie začať iba ak je k dispozícii osoba, ktorá sa bude starať o pravidelné sledovanie užívania lieku pacientom. Pokým existuje terapeutický prospech pre pacienta, môže sa pokračovať v udržiavacej liečbe. Preto sa má klinický prospech donepezilu pravidelne prehodnocovať. Prerušenie liečby treba zvážiť, ak už nie sú prítomné dôkazy o liečebnom účinku. Individuálnu odpoveď na donepezil nemožno predvídať.


Po prerušení liečby je vidno postupné oslabenie pozitívnych účinkov Landexu. Po náhlom prerušení jeho užívania sa nepozoroval žiadny rebound fenomén.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene

U pacientov s poškodením funkcie obličiek možno použiť podobný dávkovací režim, nakoľko klírens donepeziliumchloridu nie je ovplyvnený týmto stavom.

Vzhľadom k možnej zvýšenej expozícii pri miernej až strednej poruche funkcie pečene (pozri časť 5.2), zvýšenie dávky sa má vykonať na základe individuálnej tolerancie. Neexistujú žiadne údaje o použití u pacientov s ťažkým poškodením pečene.


Pediatrická populácia

Landex sa neodporúča používať u detí a u dospievajúcich.


4.3 Kontraindikácie


Landex je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na donepeziliumchlorid , deriváty piperidínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinnosť donepezilu nebola stanovená u pacientov s ťažkou Alzheimerovou demenciou, inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäte (napr. kognitívne zhoršenie spôsobené vekom).


Anestézia

Landex má ako inhibítor cholínesterázy tendenciu zvyšovať svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie.


Vplyv na kardiovaskulárny systém

Z dôvodu svojho farmakologického účinku môžu mať inhibítory cholínesterázy vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr. bradykardia). Možnosť tohto účinku môže byť zvlášť dôležitá pre pacientov so „syndróm chorého sínu“ alebo inými supraventrikulárnymi poruchami srdcového prevodu, ako sinoatriálny alebo atrioventrikulárny blok.

Boli zaznamenané prípady synkopy a záchvatov. Pri vyšetrovaní týchto pacientov treba zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhých sínusových páuz.


Vplyv na gastrointestinálny systém

Pacienti so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napr. pacienti s anamnézou vredovej choroby alebo pacienti, ktorí súčasne užívajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), majú byť monitorovaní kvôli príznakom. Klinické štúdie s donepezilom však nepreukázali žiadne zvýšenie výskytu peptického vredu ani gastrointestinálneho krvácania v porovnaní s placebom.


Vplyv na urogenitálny systém

Aj keď to nebolo pozorované v klinických štúdiách donepezilu, cholínomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku z močového mechúra.


Vplyv na nervový systém

Predpokladá sa, že cholínomimetiká majú určitý potenciál spôsobovať generalizované kŕče. Avšak aktivita záchvatov môže byť tiež prejavom Alzheimerovej choroby.

Cholínomimetiká môžu mať potenciál exacerbovať alebo indukovať extrapyramídové symptómy.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS): NMS, potenciálne život ohrozujúci stav charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, nestabilitou vegetatívneho nervového systému, zmenami vedomia a zvýšenými hodnotami kreatínfosfokinázy v sére, bol pozorovaný veľmi zriedkavo v súvislosti s donepezilom, predovšetkým u pacientov, ktorí súbežne užívali antipsychotiká. Ďalšími príznakmi môžu byť myoglobínúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie obličiek.

Ak sa u pacienta objavia prejavy a symptómy svedčiace o NMS, alebo sa objaví nevysvetliteľná vysoká horúčka bez ďalších klinických prejavov NMS, liečba sa má ukončiť.


Vplyv na pľúcny systém

Inhibítory cholínesterázy, kvôli ich cholínomimetickým účinkom, treba predpisovať opatrne pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc.


Treba sa vyhnúť súčasnému podávaniu Landexu s inými inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami cholínergného systému.


Ťažké poškodenie pečene

Nie sú žiadne údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene.


Úmrtnosť v klinických skúškach cievnej demencie

Boli uskutočnené tri 6-mesačné štúdie vykonané na jednotlivcoch, ktorí spĺňali kritériá NINDS-AIREN pre pravdepodobnú alebo možnú cievnu demenciu (VaD). KritériáNINDS-AIREN umožňujú identifikovanť pacientov, ktorých demencia je spôsobená iba cievnymi príčinami a vylúčiť pacientov s Alzheimerovou chorobou.

V prvej štúdii bola miera mortality 2/198 (1 %) pri 5 mg donepeziliumchloridu, 5/206 (2,4 %) pri 10 mg donepeziliumchloridu a 7/199 (3,5 %) pri placebe. V druhej štúdii bolamiera mortality 4/208 (1,9 %) pri 5 mg donepeziliumchloridu, 3/215 (1,4 %) pri 10 mg donepeziliumchloridu a 1/193 (0,5 %) pri placebe. V tretej štúdii bolamiera mortality 11/648 (1,7 %) pri 5 mg donepeziliumchloridu a 0/326 (0 %) pri placebe.

Miera mortality pre tieto tri VaD štúdie bola po ich skombinovaní v skupine donepeziliumchloridu (1,7 %) číselne vyššia ako v placebo skupine (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov, ktorí užívali buď donepeziliumchlorid alebo placebo vzišla z rôznych cievnych príčin, čo sa dá očakávať pri tejto staršej populácii so základnou cievnou chorobou. Analýza všetkých závažnych nefatálnych a fatálnych cievnych príhod nepreukázala rozdiel vo frekvencii výskytu v skupine užívajúcej donepeziliumchlorid v porovnaní s placebom.

V hromadných štúdiách Alzheimerovej choroby (n=4146) a keď boli tieto štúdie Alzheimerovej choroby spojené so štúdiami cievnej demencie (celkové n=6 888), úmrtnosť v skupinách užívajúcich placebo číselne presiahla úmrtnosť v skupinách užívajúcich donepeziliumchlorid.


4.5 Liekové a iné interakcie


Donepeziliumchlorid a/alebo ktorýkoľvek z jeho metabolitov neinhibuje metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepezilu nie je ovplyvnený súbežným podávaním digoxínu alebo cimetidínu.

Štúdie in vitropreukázali, že izoenzýmy cytochrómu P450 3A4 a do malej miery 2D6 sa zúčastňujú metabolizmu donepezilu. Štúdie liekových interakcií vykonané in vitroukazujú, že ketokonazol a chinidín, inhibítory CYP3A4, respektíve 2D6, inhibujú metabolizmus donepezilu. Preto tieto a iné inhibítory CYP3A4, ako itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6, ako fluoxetín môžu inhibovať metabolizmus donepezilu. V štúdii na zdravých dobrovoľníkoch ketokonazol zvýšil stredné koncentrácie donepezilu asi o 30 %.

Induktory enzýmov, ako rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol môžu znižovať hladiny donepezilu. Keďže rozsah inhibičného alebo indukčného účinku nie je známy, takéto kombinácie liekov treba používať s opatrnosťou.

Donepeziliumchlorid má potenciál interferovať s liekmi s anticholínergickou aktivitou. Tiež existuje možnosť synergickej aktivity pri súčasnej liečbe so sukcinylcholínom, inými nervovosvalovými blokátormi alebo cholínergickými agonistami alebo beta-blokátormi, ktoré majú účinky na srdcový vedenie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o užívaní donepezilu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali peri- a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Landex má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch (pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné).


Laktácia

Donepezil sa vylučuje do mlieka u potkanov. Nie je známe, či sa donepezil vylučuje do materského mlieka u ľudí a neexistujú štúdie s dojčiacimi matkami. Preto ženy užívajúce donepezil nemajú dojčiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Landex má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Demencia môže narušiť schopnosť viesť vozidlá alebo znížiť schopnosť obsluhovať stroje. Donepezil môže naviac spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče, hlavne na začiatku liečby alebo pri zvýšovaní dávky.

Schopnosť pacientov naďalej viesť vozidlá alebo obsluhovať zložité stroje pri liečbe donepezilom musí pravidelne posudzovať ošetrujúci lekár.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi udalosti sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea, vracanie a nespavosť.

Pozorovali sa tiež závraty, bolesti hlavy, bolesť, úrazy a bežná nádcha. Vo väčšine prípadov tieto účinky ustúpia bez potreby prerušiť liečbu.

Nežiaduce reakcie zaznamenané viackrát ako len jeden izolovaný prípad sú uvedené nižšie, podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie.

Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), menej časté (≥1/1 000, <1/100), zriedkavé (≥1/10 000, <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy


bežná nádcha
Poruchy metabolizmu a výživy


anorexia
Psychické poruchy


halucinácie**

agitovanosť**

agresívne správanie**

abnormálne sny a nočné mory**
Poruchy nervového systému


synkopa*

závraty

nespavosť

epileptické záchvaty*

extrapyramí-dové príznaky

neuroleptický malígny syndróm

Poruchy srdca a srdcovej činnostibradykardia

sinoatriálny blok

atrioventriku-lárny blok


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka

nauzea


vracanie

abdominálne poruchy

gastrointesti-nálne krvácanie

vredy žalúdka a dvanástnika


Poruchy pečene a žlčových ciest
porucha funkcie pečene vrátane hepatitídy***


Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka

svrbenie
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕče
Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

bolesť hlavy


únava

bolesť
Laboratórne a funkčné vyšetreniamierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázyÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


úrazy
* Pri vyšetrovaní pacientov na synkopu alebo záchvaty treba zvážiť možnosť srdcového bloku alebo

dlhé sínusové pauzy (pozri časť 4.4).

** Záznamy o halucináciách, agitácii a agresívnom správaní ustúpili po znížení dávky alebo vysadení

liečby.

*** V prípade neobjasnenej dysfunkcie pečene treba zvážiť vysadenie Landexu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V


 1. Predávkovanie


Odhadovaná stredná letálna dávka donepeziliumchloridu po podaní jednorazovej perorálnej dávky je u myší 45 a u potkanov 32 mg/kg, alebo približne 225- a 160- násobok maximálnej odporúčanej dávky pre ľudí, ktorá je 10 mg denne. V závislosti od dávky boli na zvieratách pozorované znaky cholinergnej stimulácie zahrňujúce zníženú spontánnu pohyblivosť, polohu na bruchu, tackavú chôdzu, slzenie, klonické záchvaty, oslabené dýchanie, slinenie, miózu, fascikulácie a zníženú teplotu povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholínergnej krízy charakterizovanej ťažkou nauzeou, vracaním, slinením, potením, bradykardiou, hypotenziou, oslabeným dýchaním, kolapsom a záchvatmi kŕčov. Možná je aj zvýšená svalová slabosť ,ktorá sa môže skončiť smrťou, ak sú postihnuté dýchacie svaly.


Ako v ktoromkoľvek prípade predávkovania treba zabezpečiť všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri predávkovaní Landexom možno použiť terciárne anticholínergiká ako atropín. Odporúča sa intravenózny atropínsulfát titrovaný do nástupu účinku: počiatočná dávka 1 mg až 2 mg podaná intravenózne s následnými dávkami podľa klinickej odpovede. Boli zaznamenané atypické odpovede pri krvnom tlaku a srdcovej frekvencii pri iných cholínomimetikách ak boli podané súbežne s kvartérnymi anticholínergikami ako glykopyrolát. Nie je známe, či sa donepeziliumchlorid a/alebo jeho metabolity dajú odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou, alebo filtráciou krvi).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liek na demenciu; anticholínesterázy;

ATC kód: N06DA02.


Mechanizmus účinku

Donepeziliumchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepeziliumchlorid je in vitroviac ako 1 000 krát silnejším inhibítorom tohto enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý sa vyskytuje najmä mimo centrálnej nervovej sústavy.


U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí sa zúčastnili klinických skúšok, podávanie jednotlivých denných dávok donepeziliumchloridu 5 mg alebo 10 mg spôsobilo ustálenú inhibíciu aktivity acetylcholínesterázy (meranú v membránach erytrocytov) v rozsahu 63,6 % a 77,3 % v danom poradí, merané po užití dávky. Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) donepeziliumchloridom v červených krvinkách bola v korelácii so zmenami v ADAS-cog, citlivej škále, ktorá skúma vybrané aspekty kognitívnych schopností. Nebol skúmaný potenciál donepeziliumchloridu ovplyvniť priebeh neuropatológie choroby. Preto nemôžno uvažovať, že donepeziliumchlorid má nejaký vplyv na progresiu ochorenia.


Účinnosť liečby donepezilom bola skúmaná v štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, 2 štúdie trvali 6 mesiacov a 2 štúdie trvali 1 rok.


V 6-mesačnej klinickej štúdii bola na záver liečby donepezilom vykonaná analýza, ktorá použila kombináciu troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog (meranie kongnitívneho výkonu), hodnotenie rozhovoru lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) (hodnotenie globálnej funkcie) a hodnotenie subškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale) (hodnotenie aktivít každodenného života, aktivita doma, záľuby a osobná starostlivosť).


Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, boli považovaní za ľudí reagujúcich na liečbu.

Odpoveď = Zlepšenie ADAS-Cog o minimálne 4 body, a žiadne zhoršenie CIBIC, a žiadne zhoršenie hodnotenia subškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale).% odpoveď

Celková liečená populácia

n=365

Hodnotiteľná populácia

n=352

Skupina placeba

10 %

10 %

Skupina 5 mg donepeziliumchloridu

18 %*

18 %*

Skupina 10 mg donepeziliumchloridu

21 %*

22 %**

* p<0,05

** p<0,01


Donepeziliumchlorid preukázal štatisticky významné, od dávky závislé zvýšenie percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako ľudia reagujúci na liečbu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou rastú úmerne s veľkosťou dávky. Terminálny polčas rozpadu je približne 70 hodín. Podanie viacerých jednotlivých denných dávok vyústi do postupného priblíženia sa k ustálenému stavu. Približný ustálený stav sa dosahuje do 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí ustáleného stavu vykazujú plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu a príslušná farmakodynamická aktivita počas dňa malú variabilitu.

Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepeziliumchloridu.


Distribúcia

Donepeziliumchlorid je približne na 95% viazaný na ľudské plazmatické bielkoviny. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepeziliumchloridu do rôznych telových tkanív nebola definitívne preskúmaná. U zdravých mužských dobrovoľníkoch zostalo po 240 hodinách po podaní jednotlivej 5 mg dávky 14C-značeného donepeziliumchloridu približne 28 % značenej látky nevylúčenej. Toto naznačuje, že donepeziliumchlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvať v tele dlhšie ako 10 dní.


Biotransformácia/Eliminácia

Donepeziliumchlorid sa vylučuje do moču nezmenený ako aj metabolizovaný systémom cytochrómu P450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky boli identifikované. Následne po podaní jednotlivej dávky 5 mg 14C-značeného donepeziliumchloridu bola rádioaktivita v plazme, vyjadrená ako percento podanej dávky, prítomná primárne ako nezmenený donepeziliumchlorid (30 %), 6-O-desmetyl donepezil (11 % - jediný metabolit, ktorý vykazuje aktivitu podobnú donepeziliumchloridu), donepezil-cis-N-oxid (9 %), 5-O-desmetyl donepezil (7 %) a glukuronový konjugát 5-O-desmetyl donepezilu (3 %). Približne 57 % celkovej rádioaktivity sa vylúčilo močom (17 % ako nezmenený donepezil), a 14,5% sa vylúčilo stolicou, čo naznačuje, že biotransformácia a vylučovanie močom sú primárnymi cestami eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy naznačujúce enterohepatálnu recirkuláciu donepeziliumchloridu a/alebo ktoréhokoľvek z jeho metabolitov.

Plazmatické koncentrácie donepezilu sa znižujú s polčasom približne 70 hodín.


Pohlavie, rasa a anamnéza fajčenia nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu. Farmakokinetika donepezilu sa formálne neštudovala u zdravých starších jedincov alebo u pacientov s Alzheimerovou demenciou alebo u pacientov s vaskulárnou demenciou. Avšak stredné plazmatické hladiny u pacientov sa približne zhodovali s tými, ktoré boli zaznamenané u mladých zdravých dobrovoľníkov.


Pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením pečene mali v ustálenom stave zvýšené koncentrácie donepezilu; priemernú hodnotu AUC o 48 % a priemernú hodnotu Cmaxo 39 % (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Rozsiahle testovania na pokusných zvieratách preukázali, že táto látka spôsobuje niekoľko iných účinkov, ako sú želané farmakologické účinky zodpovedajúce jeho pôsobeniu ako cholínergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil nie je mutagénny v testoch mutagenity na bakteriálnych a cicavčích bunkách. Boli pozorované niektoré klastogénne účinky in vitro pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri koncentráciách vyšších ako je 3000-násobok plazmatickej koncentrácie v ustálenom stave. V mikronukleárnom teste u myši neboli in vivo pozorované žiadne klastogénne alebo iné genotoxické účinky. Nebol zaznamenaný žiaden dôkaz o onkogénnom (karcinogénnom) potenciáli v štúdiách dlhodobej karcinogenity na potkanoch alebo myšiach.

Donepeziliumchlorid nemal vplyv na plodnosť potkanov a nebol teratogénny pre potkany alebo králiky, ale mierne ovplyvnil počet mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol podaný gravidným potkanom v dávke 50-krát vyššej ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza

Magnéziumstearát

Obal tablety:

Opadry Y-1-7000 biela: hypromelóza, oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


28 alebo 56 filmom obalených tabliet zabalených vOPA/Alu/PVC//Al alebo v PVC/PVdC//Al blistroch a v papierovej škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS PharmaceuticalsPLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Landex 5 mg - 06/0285/09-S

Landex 10 mg - 06/0286/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.05.2009

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


06/2014

9

Landex 5 mg filmom obalené tablety