+ ipil.sk

LanvisPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Lanvis

40 mg tablety


tioguanín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lanvis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lanvis

3. Ako užívať Lanvis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lanvis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lanvis a na čo sa používa


Tablety Lanvis obsahujú liečivo nazývané tioguanín. Lanvis patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká. Lanvis sa používa pri niektorých ochoreniach krvi a pri leukémii (rakovine krvi). Účinkuje tak, že znižuje počet nových krviniek, ktoré sa tvoria v tele.


Lanvis sa používa pri akútnych (rýchlo postupujúcich) leukémiách, najmä pri:

- akútnej myeloblastovej leukémii (nazývanej aj akútna myeloická leukémia alebo AML) – je to rýchlo postupujúce ochorenie, pri ktorom sa zvyšuje počet bielych krviniek tvorených v kostnej dreni. Toto môže spôsobovať infekcie a krvácanie.

- akútnej lymfoblastovej leukémii (nazývanej aj akútna lymfocytová leukémia alebo ALL) je to rýchlo postupujúce ochorenie, pri ktorom sa zvyšuje počet nezrelých bielych krviniek. Tieto nezrelé biele krvinky nie sú schopné rásť a správne fungovať, a preto nedokážu prekonávať infekcie a môžu spôsobovať krvácanie.

- chronickej myeloickej leukémii (nazývanej aj chronická myelocytová leukémia) je to ochorenie, pri ktorom sa zvyšuje počet bielych krviniek. Toto môže spôsobovať infekcie a krvácanie.


Ak sa o týchto ochoreniach chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lanvis


Neužívajte Lanvis

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lanvis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak už tento liek užívate počas dlhej doby. V tomto prípade sa môže zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov, ako sú napríklad problémy s pečeňou.

- ak máte ochorenie, pri ktorom sa v tele tvorí príliš malé množstvo látky označovanej ako TPMT alebo tiopurínmetyltransferáza.

- ak máte Leschov‑Nyhanov syndróm. Je to zriedkavé ochorenie, ktoré je dedičné a je vyvolané nedostatkom látky označovanej ako HPRT alebo hypoxantín‑guanín‑fosforibozyltransferáza.


Ak si nie ste istý, či sa vás niektoré z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom predtým, ako užijete Lanvis.


Iné lieky a Lanvis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov rastlinného pôvodu.


Vášho lekára alebo lekárnika informujte najmä vtedy, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:

- olsalazín alebo mesalazín – používajú sa pri črevnom ochorení nazývanom ulcerózna kolitída,

- sulfasalazín – používa sa pri reumatoidnej artritíde (zápalové ochorenie kĺbov) alebo ulceróznej kolitíde,

- merkaptopurín – používa sa pri onkologických ochoreniach (rakovina),

- azatioprín – používa sa na potlačenie imunity.


Očkovanie počas užívania Lanvisu

Ak sa chcete dať zaočkovať, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako tak urobíte. Je to kvôli tomu, že niektoré očkovacie látky môžu u vás vyvolať infekciu, ak sa nimi dáte zaočkovať počas užívania Lanvisu.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Lanvis neužívajte, ak plánujete počať dieťa. Týka sa to tak mužov, ako aj žien. Lanvis môže poškodiť mužské spermie alebo ženské vajíčka. Ak užívate tieto tablety alebo tieto tablety užíva váš partner/vaša partnerka, musíte používať spoľahlivú metódu antikoncepcie, aby nedošlo k otehotneniu. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Počas užívania Lanvisu nedojčite. Poraďte sa o tom so svojím lekárom alebo pôrodnou asistentkou.


Lanvis obsahuje laktózu (mliečny cukor)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Lanvis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Lanvis vám môže predpísať iba špecializovaný lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou ochorení krvi.


Je dôležité, aby ste tento liek užívali v správnom čase. Na škatuľke je uvedené, koľko tabliet sa má užívať a ako často sa majú užívať. Ak to na škatuľke nie je uvedené, alebo ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


- Tablety prehltnite vcelku a zapite ich pohárom vody.

- Ak tabletu musíte rozlomiť na polovicu, dávajte pozor, aby ste rozdrobenú časť tablety nevdýchli. Po rozlomení tablety si umyte ruky.

- Počas liečby Lanvisom vám bude lekár pravidelne robiť vyšetrenia krvi. Pomocou nich vám skontroluje počet a druh krviniek a uistí sa, či vaša pečeň pracuje správne. Na základe výsledkov vyšetrenia vám môže lekár niekedy zmeniť dávku.


Dávku Lanvisu, ktorú budete užívať, lekár určí podľa:

- veľkosti plochy povrchu tela,

- výsledkov vyšetrenia krvi,

- ochorenia, pre ktoré sa liečite.

Zvyčajná dávka je 60 až 200 mg/m2 plochy povrchu tela denne. Ak máte problém s obličkami alebo pečeňou, možno budete užívať nižšiu dávku Lanvisu.


Ak užijete viac Lanvisu, ako máte

Ak užijete viac Lanvisu, ako máte, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo choďte okamžite do nemocnice. Vezmite si so sebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiť Lanvis

Oznámte to svojmu lekárovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára , lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď sa poraďte so špecializovaným lekárom alebo choďte do nemocnice.

- akékoľvek prejavy horúčky alebo infekcie (bolesť hrdla, boľavé ústa alebo problémy s močením),

- akákoľvek neočakávaná tvorba modrín alebo krvácanie (môže to znamenať, že sa tvorí príliš málo krviniek určitého druhu),

- ak sa náhle nebudete cítiť dobre (dokonca aj pri normálnej telesnej teplote),

- akékoľvek zožltnutie očných bielok alebo kože (žltačka).


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré sa takisto môžu objaviť pri užívaní tohto lieku, porozprávajte sa so svojím lekárom:


Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 osôb)

- pokles počtu krviniek,

- žltačka a závažné poškodenie pečene – pri dlhodobom užívaní alebo pri vysokých dávkach Lanvisu.


Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 osôb)

- poškodenie pečene, ktoré môže spôsobiť žltačku alebo zväčšenie pečene (zväčšenie pod rebrovým oblúkom ) – pri krátkodobom užívaní Lanvisu,

- nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie, hnačka a vredy v ústnej dutine.


Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 osôb)

- problém s črevami označovaný ako nekróza čriev, ktorý môže spôsobiť silnú bolesť žalúdka, vracanie, hnačku a horúčku,

- závažné poškodenie pečene v prípade, že (po)užívate iné lieky na rakovinu (chemoterapia), antikoncepčné tablety alebo konzumujete alkohol.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lanvis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahje na posledný deň v danom mesiaci.


Tablety Lanvis uchovávajte na suchom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25 °C a chráňte ich pred svetlom.


Ak vám lekár povie, aby ste tablety prestali užívať, je dôležité, aby ste všetky zvyšné tablety vrátili do lekárne, aby sa zlikvidovali v súlade s platnými predpismi pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Tablety si nechajte iba na odporúčanie vášho lekára.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lanvis obsahuje

  • Liečivo je tioguanín. Jedna tableta obsahuje 40 mg tioguanínu.

  • Ďalšie zložky sú laktóza, zemiakový škrob, arabská guma, kyselina stearová, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Lanvis a obsah balenia

Lanvis sa dodáva vo forme tabliet. Tablety sú balené v hnedých sklenených fľašiach obsahujúcich 25 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aspen Pharma Trading Limited

12/13 Exchange Place I.F.S.C

Dublin 1

Írsko


Výrobca

EXCELLA GmbH

Nürnberger Strasse 12

90537 Feucht

Nemecko


a


GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznaň

Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

4Lanvis

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00226-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Lanvis

40 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 40 mg tioguanínu.


Pomocná látka so známym účinkom: laktóza.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Lanvis je určený predovšetkým na liečbu akútnych leukémií:

  • akútnej myeloblastovej leukémie,

  • akútnej lymfoblastovej leukémie.


Lanvis sa tiež používa na liečbu chronickej myeloickej leukémie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Presná dávka a dĺžka podávania Lanvisu závisí od druhu a dávkovania ostatných cytostatík podávaných v kombinovanej liečbe s tioguanínom.


Vstrebávanie Lanvisu je variabilné a po vracaníalebo pri užívaní spolu s jedlom môže dôjsť k zníženiu plazmatických hladín liečiva.


Lanvis sa môže používať v krátkodobých cykloch v ktoromkoľvekštádiu pred udržiavacou liečbou napr. v štádiu indukcie, konsolidácie, intenzifikácie. Neodporúča sa však používať ho počas udržiavacej liečby ani počas podobnej dlhodobej kontinuálnej liečby kvôli vysokému riziku hepatotoxicity (pozri časť 4.4 a časť 4.8).


Použitie u dospelých:

Zvyčajná dávka Lanvisupre dospelých je 60 až 200 mg/m2telesného povrchu denne.


Použitie u detí:

U detí sa používajú podobné dávky ako u dospelých so zohľadnením menšieho telesného povrchu.


Použitie u starších osôb:

Pre staršie osoby neexistujú žiadne zvláštne odporúčania týkajúce sa dávkovania (pozri nižšie „Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek alebo pečene“).


U starších osôbs akútnymi leukémiami sa Lanvis použil v rôznych kombinovaných režimoch chemoterapiev ekvivalentných dávkach ako u mladších pacientov.


Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek alebo pečene:

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene je potrebné zvážiť zníženie dávky.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Vzhľadom na závažnosť indikácií neexistujú žiadne ďalšie absolútne kontraindikácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lanvis je účinný cytotoxický liek, ktorý sa môže používať len pod vedením lekára so skúsenosťami s podávaním cytostatík.


Imunizácia pomocou živej vakcíny môže u ľudí s oslabeným imunitným systémom spôsobiť infekciu. Imunizácia živými vakcínami sa preto neodporúča.


Bezpečné zaobchádzanie s tabletami Lanvisu

Pri zaobchádzaní s tabletami Lanvisusa odporúča postupovať podľa zásad platných pre zaobchádzanie s cytostatikami. Pri delení tabliet je potrebná opatrnosť, aby nedošlo ku kontaminácii rúk alebo k vdýchnutiu liečiva.


Účinky na pečeň

Lanvis sa neodporúča na udržiavaciu liečbu ani na podobnú dlhodobú kontinuálnu liečbu kvôli vysokému riziku hepatotoxicity spojenej s vaskulárnym a endotelovým poškodením (pozri časť 4.2 a 4.8). Táto hepatotoxicita sa pozorovala pri vysokom podiele detí užívajúcich tioguanín ako súčasť udržiavacej liečby akútnej lymfoblastovej leukémie a pri ďalších ochoreniachspojených s kontinuálnym užívaním tioguanínu. Táto hepatotoxicita sa vyskytuje hlavne u mužských jedincov. Hepatotoxicita sa zvyčajne prejavuje ako klinický syndróm venookluzívnej choroby pečene (hyperbilirubinémia, hepatomegália citlivá na dotyk, zvýšenie telesnej hmotnosti kvôli zadržiavaniu tekutín a ascites) alebo príznaky portálnej hypertenzie (splenomegália, trombocytopénia a ezofagálne varixy). Histopatologické nálezy spojené s touto toxicitou zahŕňajú hepatoportálnu sklerózu, nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu, angiomatózu pečene a periportálnu fibrózu.


Liečba Lanvisom sa má prerušiť u pacientov, ktorí majú zjavné prejavy a príznaky hepatotoxicity, pretože po vysadení liečby bol hlásený ich ústup.


Sledovanie

Pacienti musia byť počas liečby pozorne sledovaní so zameraním sa na krvný obraz a na funkčné pečeňové testy vykonávané v týždňových intervaloch. Prvotnými indikátormi hepatotoxicity sú príznaky spojené s portálnou hypertenziou,ako sú trombocytopénia neúmerná stupňu neutropénie a splenomegália. V súvislosti s hepatotoxicitou boli hlásené aj vzostupy hladín pečeňových enzýmov, ku ktorým nie vždy dochádza.


Hematologické účinky

Liečba tioguanínom spôsobuje útlm kostnej drene, ktorý vedie k leukopénii a trombocytopénii (pozri vyššie „Účinky na pečeň“). Anémia bola hlásená menej často.Pri včasnom prerušení liečby tioguanínom je útlm kostnej drene reverzibilný.


Existujúpacienti s vrodeným deficitom enzýmu tiopurínmetyltransferázy(TPMT), ktorí môžu byť nadmerne citliví voči myelosupresívnemu účinku tioguanínu a majú po začatí liečby Lanvisomsklon k rýchlemu vzniku útlmu kostnej drene. Tento problém môže byť exacerbovaný súbežným podávaním liekov, ktoré inhibujú TPMT, ako sú olsalazín, mesalazín alebo sulfasalazín. Niektoré laboratóriá ponúkajú testy na detekciu deficitu TPMP, hoci sa nedokázalo, že tieto testy identifikujú všetkých pacientov, ktorí sú vystavení riziku závažnej toxicity. Z tohto dôvodu je stále potrebné pozorné sledovanie krvného obrazu.Počas indukčnej fázy liečby akútnej myeloblastovej leukémie musí pacient často prekonať obdobie relatívnej aplázie kostnej drene, preto je dôležité, aby boli na preklenutie tohto obdobia k dispozícii potrebné podporné prostriedky.


Pacienti užívajúci myelosupresívnu chemoterapiu sú obzvlášť vnímaví voči mnohým infekciám.


Počas indukcie remisie, obzvlášť v prípadoch, keď dochádza k rýchlej lýze nádorových buniek, je potrebné vykonať opatrenia na prevenciu hyperurikémie a/alebo hyperurikozúrie s rizikom urátovej nefropatie.


Sledovanie

Počas indukcie remisie je potrebné často sledovať krvný obraz. Pokles počtu leukocytov a trombocytov pokračuje aj po prerušení liečby, preto je potrebné liečbu dočasne prerušiť už pri prvých známkach nadmerného poklesu ich počtu.


Leschov-Nyhanov syndróm

Keďže za konverziu tioguanínu na účinný metabolit je zodpovedný enzým hypoxantín-guanín-fosforibozyltransferáza, je možné, že pacienti s deficitom tohto enzýmu, ako napríklad pri Leschovom-Nyhanovom syndróme, môžu byť rezistentní na liečbu týmto liečivom. U dvoch detí s Leschovým-Nyhanovým syndrómom bola popísaná rezistencia na azatioprin, ktorý má jeden účinný metabolit zhodný s tioguanínom.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Očkovanie živými vakcínami sa neodporúča u jedincov s oslabeným imunitným systémom (pozri časť 4.4).


Súbežné podávanie alopurinolu, ktorý znižuje tvorbu kyseliny močovej, si nevyžaduje znížené dávkovanie Lanvisu. Zníženie dávkovania je naopak nutné pri podávaní merkaptopurínu a azatioprinu.


Vzhľadom na to, že existujú dôkazy in vitro, že deriváty aminosalicylátov (napr. olsalazín, mesalazín alebo sulfasalazín) inhibujú enzým TPMT, pacientom, ktorí súbežne užívajú Lanvis, sa musia podávať opatrne (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Podobne ako ostatné cytostatiká, aj Lanvis má potenciálny teratogénny účinok. Boli popísané izolované prípady mužov, ktorí po kombinovanej cytostatickej liečbe zahŕňajúcej Lanvis splodili deti s vrodenými abnormalitami.


Gravidita

Vždy keď je to možné, je potrebné vyhnúť sa podávaniu Lanvisu počas gravidity, obzvlášť v prvom trimestri. V každom jednotlivom prípade je potrebné zvážiť možné ohrozenie plodu v porovnaní s prínosom pre matku. Tak ako pri liečbe všetkými cytostatikami, aj v prípade, že jeden z partnerov užíva Lanvis, je potrebné odporučiť príslušnú antikoncepciu.


Laktácia

O prítomnosti tioguanínu alebo jeho metabolitov v materskom mlieku nie sú žiadne údaje. Odporúča sa, aby matky užívajúce Lanvis nedojčili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve tioguanínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Z farmakológie lieku sa nepriaznivý účinok na tieto aktivity nedá predpokladať.


4.8 Nežiaduce účinky


Pre tento liek neexistuje moderná klinická dokumentácia, na základe ktorej by sa dala určiť frekvencia nežiaducich účinkov. Keďže sa Lanvis zvyčajne podáva ako súčasť kombinovanej chemoterapie, nie je možné pozorované nežiaduce účinky jednoznačne pripísať tomuto liečivu.


Na klasifikáciu frekvencie nežiaducich účinkov sa použilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: útlmkostnej drene (pozri časť 4.4).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: stomatitída, gastrointestinálna neznášanlivosť.

Zriedkavé: nekróza a perforácia čriev.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: hepatotoxicitaspojená s vaskulárnym a endotelovým poškodením pri použití tioguanínu na udržiavaciu alebo podobnú dlhodobú kontinuálnu liečbu, pričom takéto použitie sa neodporúča (pozri časť 4.2 časť 4.4).


Hepatotoxicita sa zvyčajne prejavuje ako klinický syndróm venookluzívnej choroby pečene (hyperbilirubinémia, hepatomegália citlivá na dotyk, zvýšenie telesnej hmotnosti kvôli zadržiavaniu tekutín a ascites) alebo znaky a príznaky portálnej hypertenzie (splenomegália, trombocytopénia a ezofagálne varixy). Môže sa objaviť vzostup pečeňových transamináz, alkalickej fosfatázy a gamaglutamyltransferázy a žltačka. Histopatologické nálezy spojené s touto toxicitou zahŕňajú hepatoportálnu sklerózu, nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu, angiomatózu pečene a periportálnu fibrózu.


Časté: hepatotoxicita počas krátkodobej cyklickej liečby prejavujúca sa ako venookluzívna choroba pečene.


Po vysadení krátkodobej alebo dlhodobej kontinuálnej liečby bol hlásený ústup prejavov a príznakov tejto

hepatotoxicity.


Zriedkavé: centrilobulárna hepatálna nekróza bola hlásená v niekoľkých prípadoch vrátane pacientov, ktorí dostávali kombinovanú chemoterapiu, užívali perorálne kontraceptíva, vysoké dávky tioguanínu a konzumovali alkohol.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a znaky

Hlavné toxické účinky spočívajúce v útlme kostnej drene a hematologickej toxicite sú pravdepodobnejšie a výraznejšie pri chronickom predávkovaní ako pri jednorazovom užití Lanvisu.


Liečba

Nie je známe žiadne antidotum. Je potrebné starostlivo sledovať krvný obraz a v prípade potreby vykonať príslušné podporné opatrenia vrátane transfúzie krvi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum, ATC kód:L01BB03.


Mechanizmus účinku

Tioguanín je sulfhydrylový analóg guanínu a účinkuje ako antimetabolit purínov. Vo vnútri bunky sa aktivuje na svoj nukleotid, kyselinu tioguanylovú. Metabolity tioguanínu inhibujú syntézu purínov de novo a vzájomnú premenu purínových nukleotidov. Tioguanín sa tiež inkorporuje do nukleových kyselín a tvrdí sa, že jeho inkorporácia do DNA (kyseliny deoxyribonukleovej) prispieva k cytotoxickému účinku tohto liečiva. Medzi tioguanínom a merkaptopurínom zvyčajne existuje skrížená rezistencia. U pacientov rezistentných na jedno liečivo nie je možné očakávať priaznivú odpoveď ani po podaní druhého liečiva.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

V štúdiách s rádioaktívne značeným tioguanínom sa v krvi po perorálnom podaní dosiahli maximálne hladiny celkovej izotopom značenej látky za 8 – 10 hodín s následným pomalým poklesom. Neskoršie štúdie pomocou vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) ukázali, že hlavným tiopurínom prítomným v krvi počas najmenej prvých 8 hodín po intravenóznom podaní bol 6-tioguanín. Po intravenóznom podaní 6‑tioguanínu v dávke 1 – 1,2 g/m2telesného povrchu možno dosiahnuť maximálne plazmatické koncentrácie 61 – 118 nmol/ml.


Pokles plazmatickej hladiny je dvojfázový s úvodným polčasom 3 hodiny a terminálnym polčasom

5 – 9 hodín. Po perorálnom podaní 100 mg/m2je maximálna hladina stanovená HPLC v rozmedzí

0,03 – 0,94 nmol/ml a dosiahne sa za 2 – 4 hodiny po podaní. Súbežný príjem potravy (alebo vracanie) vedie k zníženiu hladín.


Biotransformácia

Tioguanín sa in vivometabolizuje vo veľkej miere. Dve hlavné cesty katabolizmu sú: metylácia na 2-amino-6-metyltiopurín a deaminácia na 2-hydroxy-6-merkaptopurín s následnou oxidáciou na kyselinu 6-tiomočovú.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita a karcinogenita

Vzhľadom na mechanizmus účinku na úrovni DNA má tioguanín potenciálny mutagénny a karcinogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


laktóza

zemiakový škrob

arabská guma

kyselina steárová

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


60 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hnedá sklenená fľaša, vatová výplň.


Veľkosť balenia: 25 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanies liekom


Pri zaobchádzaní s tabletami Lanvis sa odporúča postupovať podľa zásad platných pre zaobchádzanie s cytostatikami.Pri delení tabliet je potrebná opatrnosť, aby nedošlo ku kontaminácii rúk alebo vdýchnutiu liečiva.


Likvidácia

Nespotrebované tablety Lanvis je potrebné zlikvidovať v súlade s platnými predpismi pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Aspen Pharma Trading Limited

12/13 Exchange Place I.F.S.C

Dublin 1

Írsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0138/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvejregistrácie: 04. mája 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 17. septembra 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2014


0

Lanvis