+ ipil.sk

Lariam 250 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev.č.: 2010/06755, 2013/03264


Písomná informácia pre používateľa


Lariam 250 mg

tablety

meflochín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informáie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok , obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lariam a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lariam

3. Ako užívať Lariam

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lariam

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Lariam a na čo sa používa

Lariam je účinný proti parazitom malárie, ktoré sú odolné voči iným antimalarikám ako chlorochín, proguanil, pyrimetamín a kombinácie pyrimetamínu a sulfónamidov.


Predchádzanie, liečba a pohotovostná liečba malárie.


Preventívna liečba Lariamom sa odporúča cestujúcim do malarických oblastí, najmä cestujúcim do oblastí, kde je vysoké riziko infekcie kmeňmi P. falciparum, odolným na iné antimalariká.


Lariam sa užíva na liečbu malárie, najmä ak je spôsobená kmeňmi P. falciparum,rezistentnými na iné antimalariká. Môže sa tiež použiť na liečbu malárie spôsobenej P. vivax a zmiešanej malárie (pozri časť 3. Ako užívať Lariam).


Lariam sa tiež predpisuje ako pohotovostný liek cestujúcim do malarických oblastí, ktorí ho majú mať so sebou a na samoliečbu ako núdzové opatrenie pri podozrení na maláriu, kde nie je dostupná v priebehu 24 hodín okamžitá lekárska pomoc.


2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Lariam


Neužívajte Lariam, ak ste alergický na liečivo alebo na na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Neužívajte Lariam, ak máte alebo ste niekedy mali:

 • depresiu, samovražedné myšlienky a samopoškodzujúce správanie

 • akýkoľvek iný psychický problém, vrátane úzkostnej poruchy, schizofrénie alebo

 • psychózy (strata kontaktu s realitou)

 • kŕče (záchvaty kŕčov)

 • alergiu na chinín, chinidín

 • závažné problémy s pečeňou

 • blackwater fever (komplikácia malárie, ktorá postihuje krv a obličky).


Ak sa vás niektoré z uvedených ochorení týka, uistite sa, že to lekár vie a môže vám predpísť iný liek na predchádzanie alebo liečbu malárie.


Poraďte sa tiež s lekárom, ak už ste liečený halofantrínom alebo vám bol predpísaný halofantrín. Užívanie halofantrínu (používa sa na liečbu malárie) a Lariamu v rovnakom čase môže spomaliť srdcový tep na nebezpečnú úroveň. Aby nedošlo k nebezpečnej zmene v srdcovom rytme,nesmiete užívať halofantrín, ak už užívate alebo ste užívali Lariam za posledných 15 týždňov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lariam, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
Lariam môže spôsobiť vážne psychické problémy u niektorých ľudí. Informujte svojho lekára ihneď, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov počas užívania Lariamu:
• samovražedné myšlienky
• sebaohrozujúce správanie
• závažnú úzkosť
• pocity nedôvery voči ostatným (paranoja)
• videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie)
• nočné mory
• depresiu
• pocit nepokoja
• neobvyklé správanie
• pocit zmätenosti.


Ak sa u vás počas užívania Lariamu vyskytnú závažné psychické problémy, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Užívanie lieku Lariam treba okamžite ukončiť a nahradiť ho iným liekom na predchádzanie malárie.


Overte si, či lekár vie,ak máte:

 • záchvaty (záchvaty kŕčov alebo kŕče)

 • problémy so srdcom, zvlášť zmeny srdcového rytmu

 • problémy s pečeňou alebo obličkami

 • neznášanlivosť niektorých mliečnych cukrov, ako sú laktóza a galaktóza. Ak ju máte, neužívajte Lariam

 • problémy s očami

 • poruchy krvi alebo lymfatické poruchy (zhoršené výsledky krvných testov ukazujúce zníženie alebo zvýšenie počtu bielych krviniek, zníženie počtu červených krviniek alebo krvných doštičiek)

 • neuropatiu s prejavmi ako napr. mravčenie, slabosť, nová alebo zhoršujúca sa neobratnosť alebo poruchy rovnováhy v nohách alebo trasenie rúk a prstov

 • zápal pľúcneho tkaniva, známy ako pneumonitída. Je to závažný, môže byť až život ohrozujúci, zápal v pľúcach, ktorý môže spôsobiť horúčku alebo zimnicu, kašeľ a ďalšie nešpecifické príznaky

 • ak ste v minulosti mali miernu až závažnú život ohrozujúcou alergickú reakciou na Lariam alebo na ktorúkoľvek z jeho zložiek


Niektoré vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť alebo trvať niekoľko mesiacov (napr. závrat alebo strata rovnováhy (vertigo)) po skončení užívania Lariamu.


Ak ste žena v plodnom veku, mali by ste počas užívania Lariamu a 3 mesiace po poslednej dávkepoužívať spoľahlivú antikoncepciu .


Iné lieky a Lariam

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi (vrátane voľnopredajných liekov).


Je dôležité, aby ste sa poradili s lekárom ak užívate:


 • halofantrín alebo vám bol predpísaný halofantrín. Pozrite si tiež časť vyššie ”Neužívajte Lariam, ak máte alebo ste niekedy mali“

 • lieky ako chinín, chinidín alebo chlorochín používané na liečbu alebo predchádzanie malárie

 • lieky na liečbu srdcových ochorení alebo vysokého tlaku krvi ako napríklad beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu

 • antihistaminiká na alergie

 • lieky na niektoré psychické problémy (psychiatrické poruchy) ako napríklad tricyklické antidepresíva alebo fenotiazíny

 • lieky na liečbu epilepsie, ako napríklad valproát sodný, karbamazepín, fenobarbital, fenytoín

 • lieky znižujúce epileptogénny prah (napr. antidepresíva, bupropión, antipsychotiká, tramadol, chlorochín alebo niektoré antibiotiká)

 • ketokonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií) – poraďte sa tiež s lekárom skôr, ako začnete užívať ketokonazol počas 15 týždňov po užívaní Lariamu

 • rifampicín (používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií) a efavirenz (liek proti HIV)

 • lieky proti zrážaniu krvi alebo na liečbu cukrovky, pretože vás lekár môže chcieť skontrolovať pred cestou


Ak potrebujete vakcínu na zabránenie nákazy týfusom, podávanú cez ústa, mali by ste ju dostať aspoň3 dni pred tým, ako začnete užívať Lariam. V opačnom prípade môže Lariam zabrániť tomu, aby vakcína účinkovala správne.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Lariam sa má užívať počas prvého trimestra tehotenstva iba vtedy, ak očakávaný prínos prevýši potenciálne riziko pre plod. Ženám v plodnom veku sa odporúča počas preventívnej liečby malárie Lariamom a 3 mesiace po jej skončenípoužívať antikoncepciu. Avšak v prípade neplánovaného tehotenstva sa chemoprofylaxia malárie Lariamom nepovažuje za dôvod na ukončenie tehotenstva.


Meflochín sa vylučuje do materského mlieka v malých množstvách, ktorých aktivita nie je známa. Na základe nepriamych dôkazov je známe, že u dojčených detí matiek, ktoré užívajú Lariam,sa nevyskytujú nežiaduce účinky.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je potrebná opatrnosť pri aktivitách vyžadujúcich bdelosť a jemnú koordináciu pohybov, ako vedenie vozidiel, lietadiel, obsluha strojov, hĺbkové potápanie, pretože Lariam môže spôsobiť závrat, stratu rovnováhy, iné poruchy nervového systému alebo iné psychické problémy (pozri vyššie v tejto časti). U malého počtu pacientov bolo hlásené pretrvávanie závratov a poruchy rovnováhy niekoľko mesiacov po ukončení užívania Lariamu.


3. Ako užívať Lariam


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Meflochín má horkú a mierne pálivú príchuť. Tablety Lariamusa majú prehltnúť celé a zapiť aspoň jedným pohárom tekutiny. Pri podávaní malým deťom a iným jedincom neschopným prehltnúť celú tabletu, sa tablety môžu rozdrviť a rozpustiť v malom množstve vody, mlieka alebo iného nápoja.


Predchádzanie malárii


Štandardné dávkovanie:

Odporúčaná dávka Lariamu na predchádzanie malárii je približne 5 mg/kg telesnej hmotnosti raz týždenne:Telesná hmotnosť (kg)

Dávka

5 - 10 kg

tablety

10 – 20 kg

¼ tablety

20 – 30 kg

½ tablety

30 – 45 kg

¾ tablety

> 45 kg

1 tableta

 • Tabletu užívajte jedenkrát týždenne, vždy v ten istý deň. Prvú dávku Lariamu začnite užívať 10 dní pred odchodom: a to z dôvodu dobrej tolerancie lieku.

 • Druhú dávku užite tri dni pred odchodom.

 • V užívaní tabliet pokračujte počas pobytu a ešte 4 týždne po návrate.


Osobitné inštrukcie pre dávkovanie:

Ak cestujete do vysoko rizikových oblastí a nebolo u vás možné začať liečbu na predchádzanie malárie jeden týždeň pred príchodom do rizikovej oblasti, odporúča sa podanie „nárazovej dávky“, ktorá pozostáva z týždennej dávky podávanej denne počas troch po sebe nasledujúcich dní, podľa štandardnej týždennej dávky:deň 1

1. dávka

deň 2

2. dávka

deň 3

3. dávka

ďalej

pravidelné týždenné dávky


Použitie nárazovej dávky sa môže spájať so zvýšeným výskytom nežiaducich účinkov (neočakávané účinky).


Keď preventívna liečba Lariamom zlyhá, lekár má starostlivo zvážiť, ktoré antimalarikum použije na liečbu.


Liečba malárie

Odporúčaná celková liečebná dávka Lariamu je 20 - 25 mg/kg telesnej hmotnosti:Telesná hmotnosť (kg)

Celková dávka

Rozdelenie dávky (*)

5 - 10 kg

½ - 1 tableta


10 20 kg

1 2 tablety


20 30 kg

2 3 tablety

2 + 1

30 45 kg

3 4 tablety

2 + 2

45 60 kg

5 tabliet

3 + 2

viac než 60 kg

6 tabliet

3 + 2 + 1


Celková liečebná dávka sa môže rozdeliť do 2 - 3 dávok, ktoré sa užívajú v 6 – 8-hodinových intervaloch na zníženie výskytu alebo závážnosti vedľajších účinkov.


Neexistujú žiadne špecifické skúsenosti s celkovými dávkami viac ako 6 tabliet u pacientov s veľmi vysokou telesnou hmotnosťou..


Pohotovostná liečba


Lekár vám môže predpísať Lariam na použitie ako pohotovostný liek, ak nie je dostupná okamžitá lekárska pomoc v priebehu 24 hodín od objavenia príznakov malárie (pozrite vyššie uvedené odporúčania pre dávkovanie, postupujte podľa schémy pre rozdelenie dávky). Ak sa u vás vyskytnú závažné nežiaduce účinky, liečbu ukončite.

Po samoliečbe čo najskôr kontaktujte svojho lekára, aj keď budete mať pocit, že ste sa úplne zotavili.


Použitie u detí a dospievajúcich

Dávkovanie u detí bolo odvodené z odporúčanej dávky pre dospelých. Skúsenosti s Lariamom u dojčiat mladších ako 3 mesiace alebo vážiacich menej ako 5 kg sú obmedzené.


Ak užijete viac Lariamu ako máte

Ak ste užili viac tabliet Lariamu ako máte alebo niekto iný užil váš liek, okamžite kontaktuje vášho lekára, lekárnika alebo vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

V prípade, že užijete viac Lariamu ako máte, príznaky, uvedené v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“ môžu byť výraznejšie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Lariam môže u niektorých ľudí spôsobiť závažné psychické problémy. Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich príznakov počas užívania Lariamu:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • nenormálne sny

 • nespavosť


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • úzkosť

 • depresia


Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • samovražedné myšlienky

pokus o samovraždu

 • sebapoškodzujúce správanie

 • pocity nedôvery voči ostatným (paranoja)

 • videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie)

 • pocit nepokoja

 • neobvyklé správanie

 • pocit zmätenosti

 • nezvyčajné zmeny vašej nálady

 • agitovanosť

 • záchvaty paniky

 • nový alebo zhoršený pocit hnevu (agresia)

 • schizofrénia alebo psychóza (strata kontaktu s realitou)

 • porucha pozornosti


Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc, ak sa u vás počas užívania Lariamu vyskytnú závažné psychické problémy. Užívanie Lariamu sa má okamžite ukončiť a nahradiť iným liekom na predchádzanie malárie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich možných závažných príznakov, poraďte sa okamžite so svojím lekárom.


Ďalšie možné vedľajšie účinky


 • Časté (môžu postihovať viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 osôb):

 • závraty

 • bolesť hlavy

 • problémy s videním

 • strata rovnováhy (vertigo)

 • vracanie alebo pocit na vracanie (nauzea)

 • hnačka

 • bolesť žalúdka (bolesť brucha)

 • svrbenie


Neznáme(frekvenciu nie je možné odhadnúť)

 • zhoršené výsledky krvných testov ukazujúce zníženie alebo zvýšenie počtu bielych krviniek, zníženie počtu červených krviniek alebo krvných doštičiek. Príznaky môžu zahŕňať napr. bolestivé vredy v ústach alebo hrdle, horúčku, zimnicu, podliatiny na koži, krvácanie z nosa, krvácanie do žalúdka alebo vaginálne krvácanie

 • znížená chuť do jedla

 • mdloby

 • poruchy pamäti, niekedy dlhotrvajúca strata pamäti, neuropatia s príznakmi ako napr. mravčenie, slabosť, nová alebo zhoršujúca sa neobratnosť alebo poruchy rovnováhy v nohách alebo trasenie rúk a prstov

 • encefalopatia (porucha vyvolaná ochorením mozgu)

 • ťažkosti pri rozprávaní

 • rozmazané videnie a iné poruchy videnia

 • poruchy sluchu, vrátane zvonenia v ušiach

 • problémy so srdcom napríklad závažné zmeny v srdcovom rytme vrátane búšenia, rýchlych úderov alebo vynechávania úderov

 • zmeny krvného tlaku

 • dýchavičnosť

 • kašeľ

 • zápal pľúcneho tkaniva, známy tiež ako pneumonitída. Je to závažná, môže byť až život ohrozujúca, alergická reakcia v pľúcach, ktorá môže spôsobiť horúčku alebo zimnicu, kašeľ a ďalšie nešpecifické príznaky

 • bezpríznakové prechodné zhoršenie pečeňových enzýmov v krvných testov

 • závažné problémy s pečeňou, ktoré môžu byť preukázané zvýšením pečeňových enzýmov v krvných testoch alebo inými príznakmi ako napr. citlivou, tuhou alebo zväčšenou pečeňou, žltačkou (zožltnutie kože/očí), tmavým močom, svetlo sfarbenou stolicou a svrbením celej kože

 • poruchy trávenia

 • vyrážka, začervenanie

 • strata vlasov

 • potenie

 • svalová slabosť a kŕče

 • bolesti kĺbov a svalov

 • opuch

 • bolesť na hrudi

 • únava

 • horúčka alebo zimnica.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Nežiaduce reakcie na Lariam sa môžu vyskytovať alebo pretrvávať až niekoľko týždňov po poslednej dávke. U malého počtu pacientov bolo hlásené pretrvávanie točenia hlavy alebo závraty a poruchy rovnováhy niekoľko mesiacov po ukončení užívania lieku.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lariam


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte Lariam po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsaha balenia a ďalšie informácie


Čo Lariam obsahuje


- Liečivo je meflochín. Jedna tableta obsahuje 274,09 mg racemického meflochín hydrochloridu, čo zodpovedá 250 mg meflochínovej bázy.

- Ďalšie zložky sú poloxamér 3800, mikrokryštalická celulóza, laktóza, kukuričný škrob, krospovidón, alginát amónno-vápenatý, mastenec, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Lariam a obsah balenia


Fľaška z hnedého skla, šraubovací uzáver z plastu s vysušovadlom alebo Al blister.

Veľkosť balenia: 8 x 250 mg


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Roche Slovensko, s.r.o.

Cintorínska 3/A

Bratislava

Slovenská republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Roche Slovensko, s.r.o.

Cintorínska 3/A

811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 5263 8201


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

8Lariam 250 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2010/06755, 2013/03264


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


Lariam 250 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 274,09 mg racemického meflochín hydrochloridu, čo zodpovedá 250 mg meflochínovej bázy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety s deliacou ryhou


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia, liečba a pohotovostná liečba malárie.


Profylaxia: Chemoprofylaxia Lariamom sa odporúča cestujúcim do malarických oblastí, najmä cestujúcim do oblastí, kde je vysoké riziko infekcie kmeňmi P. falciparum, rezistentnými na iné antimalariká.


Liečba:Lariam je indikovaný na perorálnu liečbu malárie, najmä ak je spôsobená kmeňmi P. falciparum,rezistentnými na iné antimalariká. Môže sa tiež použiť na liečbu malárie spôsobenej P. vivaxa zmiešanej malárie (pozri časť 4.2).


Pohotovostná liečba:Lariam sa tiež predpisuje ako pohotovostný liek cestujúcim do malarických oblastí, ktorí ho majú mať so sebou, a k samoliečbe ako núdzové opatrenie pri podozrení na maláriu, kde nie je dostupná okamžitá lekárska pomoc v priebehu 24 hodín.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Meflochín má horkú a mierne pálivú príchuť. Tablety Lariamusa majú prehltnúť celé a zapiť aspoň jedným pohárom tekutiny. Pri podávaní malým deťom a iným jedincom neschopným prehltnúť celú tabletu, sa tablety môžu rozdrviť a rozpustiť v malom množstve vody, mlieka alebo iného nápoja.


Profylaxia


Štandardné dávkovanie:

Odporúčaná profylaktická dávka Lariamu je približne 5 mg/kg telesnej hmotnosti raz týždenne:

Telesná hmotnosť (kg)

Dávka

5 - 10 kg

tablety*

10 20 kg

¼ tablety

20 30 kg

½ tablety

30 45 kg

¾ tablety

> 45 kg

1 tableta


*Približná časť tablety vychádzajúca z dávkovania 5 mg/kg telesnej hmotnosti. Presné dávky pre deti s hmotnosťou menej ako 10 kg môže najlepšie pripraviť a vydať lekárnik.


Aby sa zabezpečilo, že podávanie meflochínu bude dobre tolerované pred príchodom do endemickej oblasti sa odporúča začať chemoprofylaxiu meflochínom 10 dní pred odchodom (t.j. prvá dávka 10 dní pred odchodom a druhá dávka 3 dni pred odchodom). Následné dávky sa majú užívať jedenkrát týždenne (v stanovený deň).


Týždenné dávky sa majú užívať pravidelne, vždy v rovnaký deň každého týždňa, najlepšie po hlavnom jedle. Prvá dávka sa má užiť aspoň jeden týždeň pred príchodom do endemickej oblasti.


Skúsenosti s Lariamom u dojčiat mladších ako 3 mesiace alebo s hmotnosťou menej ako 5 kg sú obmedzené. Dávkovanie u detí bolo extrapolované z odporúčanej dávky pre dospelých (pozri časť 4.2).


Osobitné inštrukcie pre dávkovanie:

Pre cestujúcich do vysoko rizikových oblastí, u ktorých nebolo možné začať profylaxiu jeden týždeň pred príchodom do endemickej oblasti, sa odporúča podanie „nárazovej dávky“, ktorá pozostáva z týždennej dávky podávanej denne počas troch po sebe nasledujúcich dní, podľa štandardnej týždennej dávky:deň 1

1. dávka

deň 2

2. dávka

deň 3

3. dávka

ďalej

pravidelné týždenné dávky


Použitie nárazovej dávky sa môže spájať so zvýšeným výskytom nežiaducich účinkov.


V určitých prípadoch, napr. ak cestujúci užíva iné lieky, môže byť potrebné začať profylaxiu 2 – 3 týždne pred odchodom, aby sa zaistilo, že kombinácia liekov je dobre tolerovaná (pozri časť 4.5).


Na zníženie rizika malárie po odchode z endemickej oblasti musí profylaxia pokračovať ďalšie 4 týždne, aby sa zaistila supresívna hladina lieku v krvi, keď sa z pečene uvoľnia merozoity.


Keď profylaxia Lariamom zlyhá, lekár má starostlivo zvážiť, ktoré antimalarikum použije na liečbu. Použitie halofantrínu, pozri časti 4.3, 4.4 a 4.5.


Liečba


Štandardné dávkovanie:

Odporúčaná celková terapeutická dávka meflochínu je 20 - 25 mg/kg telesnej hmotnosti:Telesná hmotnosť (kg)

Celková dávka

Rozdelenie dávky (*)

5 - 10 kg

½ - 1 tableta


10 20 kg

1 2 tablety


20 30 kg

2 3 tablety

2 + 1

30 45 kg

3 4 tablety

2 + 2

45 60 kg

5 tabliet

3 + 2

viac než 60 kg

6 tabliet

3 + 2 + 1* Rozdelenie celkovej terapeutickej dávky do 2 - 3 dávok, ktoré sa užívajú v 6 – 8-hodinových intervaloch, môže znížiť výskyt a/ alebo závážnosť nežiaducich účinkov.


Skúsenosti s Lariamom u dojčiat mladších ako 3 mesiace alebo vážiacich menej ako 5 kg sú obmedzené (pozri časť 4.2).


Neexistujú žiadne špecifické skúsenosti s celkovými dávkami viac ako 6 tabliet u veľmi ťažkých pacientov.


Osobitné inštrukcie pre dávkovanie:

U čiastočne imúnnych jedincov, t.j. u obyvateľov malarických endemických oblastí, môže byť postačujúca znížená dávka.


Nová celá dávka sa má podať pacientom, ktorí vracali do 30 minút po podaní lieku. Ak sa vracanie vyskytne 30 - 60 minút po užití lieku, má sa podať ďalšia polovičná dávka.


Po liečbe malárie spôsobenej P. vivaxsa má zvážiť profylaxia relapsu derivátom 8-aminochinolínu (napr. primachínom) kvôli eliminácii pečeňových foriem.


V prípade, že liečba plnými dávkami Lariamunevedie v priebehu 48 - 72 hodín k zlepšeniu, v liečbe Lariamom sa nemá ďalej pokračovať. Má sa použiť alternatívna liečba. Ak sa počas profylaxie Lariamomvyskytne malária, lekár má starostlivo zvážiť, ktoré antimalarikum použije na liečbu. Použitie halofantrínu, pozri časti 4.4 a 4.5 .


Lariam sa môže podať pri ťažkej akútnej malárii po úvodnom intravenóznom podávaní chinínu trvajúcom aspoň 2 - 3 dni. Interakciám, ktoré vedú k nežiaducim účinkom, sa môže do značnej miery predchádzať zachovaním intervalu aspoň 12 hodín od poslednej dávky chinínu.


Na liečbu nekomplikovanej malárie spôsobenej P. falciparum bola odporúčaná kombinovaná liečba Lariamom s artesunátom ako súčasť kombinovanej liečby na báze artemisinínu [ACT]. ACT liečba by mala zahŕňať minimálne 3 dni liečby artemisinínovým derivátom.


Pohotovostná liečba


Lariam sa môže predpísať na použitie ako pohotovostný liek, keď nie je dostupná okamžitá lekárska pomoc v priebehu 24 hodín od prejavenia symptómov. Samoliečba sa má začať dávkou približne 15 mg/kg; čo znamená, že u pacientov, vážiacich 45 kg alebo viac, je úvodná dávka 3 tablety Lariamu. Ak v priebehu 24 hodín nebude možné zaistiť odbornú lekársku starostlivosť a nevyskytnú sa žiadne závažné vedľajšie účinky, o 6 - 8 hodín sa má užiť druhá časť celkovej terapeutickej dávky (2 tablety u pacientov vážiacich 45 kg alebo viac). Pacienti vážiaci viac ako 60 kg majú užiť ďalšiu tabletu 6 - 8 hodín po druhej dávke (pozri vyššie uvedené odporúčania pre dávkovania pri liečbe).


Pacienti sa majú poučiť, aby po samoliečbe kontaktovali čo najskôr lekára, aj keď budú mať pocit, že sa úplne zotavili, aby sa predpokladaná diagnóza potvrdila alebo zamietla.


Pediatrická populácia


Vo farmakokinetike meflochínu sa nepozorovali žiadne významné zmeny vo vzťahu k veku. Dávkovanie u detí je preto extrapolované z odporúčanej dávky pre dospelých.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek


U pacientov s renálnou insuficienciou sa neuskutočnili žiadne farmakokinetické štúdie, pretože len malá časť lieku sa eliminuje obličkami. Meflochín a jeho hlavný metabolit nie sú výrazne eliminované hemodialýzou. Žiadna úprava chemoprofylaktického dávkovania nie je indikovaná pre pacientov na dialýze na dosiahnutie plazmatickej koncentrácie podobnej u zdravých jedincov.


4.3 Kontraindikácie


 • známa precitlivenosť na meflochín alebo príbuzné látky (napr. chinín a chinidín) alebo na niektorú z pomocných látok lieku.


 • chemoprofylaxia u pacientov s aktívnou depresiou, s depresiou v anamnéze, s generalizovanou úzkostnou poruchou, psychózou, pokusmi o samovraždu, samovražednými myšlienkami a sebapoškodzovaním, schizofréniou alebo inými psychickými poruchami alebo s kŕčmi akéhokoľvek pôvodu v anamnéze (pozri časti 4.4 a 4.5).


 • halofantrín sa nesmie používať počas chemoprofylaxie meflochínom alebo počas liečby malárie ani počas 15 týždňov po poslednej dávke meflochínu z dôvodu rizika potenciálne smrteľného predĺženia QTc intervalu (pozri časť 4.4 a 4.5).


 • u pacientov s anamnézou blackwater fever (obličkové zlyhávanie a hemoglobinúria ako komplikácia malárie).

 • u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.4 a 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neuropsychiatrické nežiaduce reakcie:


Meflochín môže indukovať psychické príznaky ako sú úzkostné poruchy, paranoja, depresia, halucinácie a psychóza. Psychické príznaky ako sú nočné mory, akútna úzkosť, depresia, nepokoj alebo zmätenosť sa musia považovať za prodromálne príznaky závažnejšej udalosti. Zaznamenali sa prípady samovraždy, samovražedných myšlienok a sebapoškodzovania, ako je pokus o samovraždu (pozri 4.8).


Pacientov s chemoprofylaxiou malárie meflochínom treba upozorniť, aby prestali užívať meflochín a okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich počas používania meflochínu vyskytnú tieto reakcie alebo zmeny duševného stavu, aby sa meflochín mohol nahradiť alternatívnym profylaktickým liekom malárie.


Vzhľadom na dlhý polčas meflochínu sa môžu nežiaduce reakcie vyskytnúť a pretrvávať až niekoľko mesiacov po ukončení užívania lieku. U malého počtu pacientov bolo hlásené, že závrat alebo vertigo a poruchy rovnováhy pretrvávali aj niekoľko mesiacov po ukončení užívania lieku.


Na minimalizáciu rizika výskytu týchto nežiaducich reakcií sa meflochín nesmie používať na chemoprofylaxiuu pacientov s aktívnymi psychickými poruchami, ako je depresia, úzkostné poruchy, schizofrénia alebo iné psychické poruchy, alebo s týmito poruchami v anamnéze (pozri časť 4.3).


Precitlivenosť:

Môžu sa vyskytnúť reakcie z precitlivenosti v rozmedzí od miernych kožných reakcii po anafylaxiu.


Kardiotoxicita:

Súbežné podávanie meflochínu a iných príbuzných látok (napr. chinín, chinidín alebo chlorochín) môže vyvolať elektrokardiografické abnormality.


Z dôvodu rizika potenciálne fatálneho predĺženia intervalu QTc, sa halofantrín nesmie podávať počas chemoprofylaxie alebo počas liečby malárie meflochínom ani počas 15 týždňov po poslednej dávke meflochínu. Kvôli zvýšenej plazmatickej koncentrácii a eliminačnému polčasu meflochínu po súbežnom podávaní s ketokonazolom sa môže tiež očakávať riziko predĺženia QTc intervalu, ak sa ketokonazol užíva počas chemoprofylaxie alebo počas liečby malárie meflochínom ani počas 15 týždňov po poslednej dávke meflochínu (pozri časti 4.5 a 5.2).


Pacientom sa má odporučiť, aby sa poradili s lekárom, ak sa počas chemoprofylaxie meflochínom vyskytnú prejavy arytmie alebo palpitácie. Tieto príznaky môžu v zriedkavých prípadoch predchádzať závažným kardiologickým vedľajším účinkom.


Záchvatové poruchy:

U pacientov s epilepsiou môže meflochín zvýšiť riziko vzniku kŕčov. Z toho dôvodu sa má meflochín predpísať u takýchto pacientov iba pri liečbe a iba vtedy, ak existujú závažné lekárske dôvody pre jeho použitie (pozri časti 4.3 a 4.5).

Súbežné podávanie meflochínu a antikonvulzív (napr. kyselina valproová, karbamazepín, fenobarbital alebo fenytoín) môže znížiť kontrolu záchvatov znížením plazmatických hladín antikonvulzíva. Preto je potrebné u pacientov, ktorí súčasne užívajú antikonvulzívum, vrátane kyseliny valproovej, karbamazepínu, fenobarbitalu a fenytoínu a meflochín, sledovať krvnú hladinu antikonvulzíva a v prípade potreby sa má dávkovanie upraviť.


Súčasné podávanie meflochínu a liečiv, o ktorých je známe, že znižujú epileptogénny prah (antidepresíva ako sú tricyklické antidepresíva a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI); bupropión; antipsychotiká; tramadol; chlorochín alebo niektoré antibiotiká) môže zvýšiť riziko záchvatov (pozri 4.5).


Neuropatia

U pacientov užívajúcich meflochín sa zaznamenali prípady polyneuropatie (na základe neurologických príznakov ako je bolesť, pálenie, zmyslové poruchy alebo svalová slabosť, samostatne alebo v kombinácii).

Meflochín sa má vysadiť u pacientov s príznakmi neuropatie, vrátane bolesti, pálenia, brnenia, necitlivosti a/alebo slabosti, aby sa zabránilo vývoju ireverzibilného ochorenia (pozri časť 4.8).


Očné poruchy

Všetkých pacientov so zrakovými poruchami je potrebné poslať odbornému lekárovi, pretože niektoré ochorenia (ako sú retinálne poruchy alebo optická neuropatia) môžu vyžadovať ukončenie liečby meflochínu.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene môže byť eliminácia meflochínu predĺžená a môže viesť k vyšším plazmatickým hladinám ako aj k vyššiemu riziku vzniku nežiaducich účinkov.


Porucha funkcie obličiek

Z dôvodu obmedzených údajov sa má meflochín podávať opatrne u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Pneumonitída

U pacientov užívajúcich meflochín sa zaznamenala pneumonitída možnej alergickej etiológie (pozri časť 4.8). Pacientom, u ktorých sa počas užívania meflochínu vyvinú prejavy dýchavičnosti, suchý kašeľ alebo horúčka, atď., sa má odporučiť, aby kontaktovali lekára kvôli potrebnému vyšetreniu.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Počas liečby meflochínom boli hlásené prípady agranulocytózy a aplastickej anémie (pozri časť 4.8).


Inhibítory a induktory CYP3A4

Inhibítory a induktory CYP3A4 izoenzýmu CYP3A4 môžu modifikovať farmakokinetiku/metabolizmus meflochínu, čo vedie k zvýšeniu alebo k zníženiu plazmatických koncentrácií meflochínu (pozri časť 4.5).


Interakcie s vakcínami

Keď sa meflochín užíva súčasne s perorálnymi živými týfusovými vakcínami, nie je možné vylúčiť oslabenie imunizácie. Vakcinácie s perorálnymi oslabenými živými baktériami sa majú preto dokončiť minimálne 3 dni pred prvou dávkou meflochínu (pozri časť 4.5).


Dlhodobé používanie

Počas klinických skúšaní sa toto liečivo nepodávalo dlhšie ako jeden rok. Ak sa liečivo má podávať dlhšiu dobu, majú sa urobiť pravidelné vyšetrenia vrátane funkčných pečeňových testov a pravidelného očného vyšetrenia.


Galaktózová intolerancia

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Geografická lieková rezistencia

Sú dostupné geografické modely liekovej rezistencie na P. falciparuma preferovaná voľba profylaxie malárie sa môže v jednotlivých oblastiach odlišovať. Rezistencia P. falciparumna meflochín bola hlásená prevažne v oblastiach multiliekovej rezistencie v Juhovýchodnej Ázii. V niektorých regiónoch bola pozorovaná skrížená rezistencia medzi meflochínom a halofantrínom a skrížená rezistencia medzi meflochínom a chinínom. Otázku aktuálneho odporúčania s ohľadom na geografické modely rezistencie je potrebné konzultovať príslušné národné odborné centrá.


Antikoncepčné opatrenia

Ženy v plodnom veku, ktoré užívajú meflochín na chemoprofylaxiu a liečbu malárie, majú používať spoľahlivé antikoncepčné prostriedky počas celej doby používania a počas troch mesiacov po poslednej dávke meflochínu (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


Halofantrín

Existujú dôkazy o tom, že použitie halofantrínu počas súbežnej profylaxie alebo liečby malárie meflochínom alebo počas 15 týždňov od poslednej dávky meflochínu spôsobuje signifikantné predĺženie intervalu QTc (pozri časť 4.3, 4.4). Pri liečbe samotným meflochínom sa nezistilo klinicky signifikantné predĺženie intervalu Qtc.


Ďalšie liečivá, ktoré predlžujú QTc interval

Súbežné podávanie iných liekov, ktoré menia vedenie srdcového vzruchu (napr. antiarytmiká alebo ß-blokátory, blokátory kalciového kanála, antihistaminiká alebo H1-blokátory, tricyklické antidepresíva a fenotiazíny), môže taktiež spôsobiť predĺženie intervalu QTc.


Antikonvulzíva a liečivá znižujúce epileptogénny prah

U pacientov užívajúcich antikonvulzívum (napr. kyselinu valproovú, karbamazepín, fenobarbital alebo fenytoín) môže súbežné užívanie meflochínu znížiť protizáchvatový účinok v dôsledku zníženia plazmatickej hladiny antikonvulzíva. V niektorých prípadoch môže byť nutné upraviť dávkovanie antikonvulzíva.

Súbežné podávanie meflochínu a liečiv, o ktorých je známe, že znižujú epileptogénny prah (antidepresíva ako sú tricyklické antidepresíva alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI); bupropión; antipsychotiká; tramadol; chlorochín alebo niektoré antibiotiká) môže zvýšiť riziko záchvatov (pozri časť 4.4).


Iné interakcie/Inhibítory a induktor CYP3A4

Meflochín neinhibuje ani neindukuje enzymatický systém cytochrómu P450. Preto sa nepredpokladá, že by bol ovplyvnený metabolizmus liekov podávaných súbežne s meflochínom. Avšak induktory (rifampicín, karbamazepín, fenytoín, efavirenz) alebo inhibítor izoenzýmu CYP3A4 môžu modifikovať farmakokinetiku alebo metabolizmus meflochínu a tým viesť k zvýšeniu alebo zníženiu jeho plazmatických hladín. Klinické následky týchto účinkov nie sú známe a odporúča sa starostlivý klinický dohľad (pozri časť 4.4).


Interakcie s vakcínami

Pri súbežnom podávaní Lariamus perorálnou živou vakcínou obsahujúcou týfoid nie je možné vylúčiť oslabenie imunizácie. Očkovanie s oslabenými živými baktériami sa má preto ukončiť najmenej 3 dni pred prvou dávkou meflochínu (pozri časť 4.4).


Žiadne iné liekové interakcie nie sú známe. Napriek tomu sa pred odchodom majú preveriť účinky Lariamuna cestujúcich, ktorí užívajú súbežne iné lieky, najmä diabetici alebo pacienti užívajúci antikoagulanciá.


4.6 Gravidita a laktácia


V dávkach 5 – 20-krát vyšších ako je terapeutická dávka pre človeka, sa preukázal teratogénny účinok meflochínu u myší a potkanov a embryotoxický účinok u králikov; avšak klinické skúsenosti s Lariamom neodhalili žiadny embryotoxický alebo teratogénny účinok. Napriek tomu sa má Lariam používať počas prvého trimestra iba vtedy, ak očakávaný prínos prevýši potenciálne riziko pre plod. Fertilným ženám sa má odporúčať, aby používali antikoncepciu počas profylaxie malárie Lariamom a 3 mesiace po jej skončení. Avšak v prípade neplánovanej gravidity sa chemoprofylaxia malárie Lariamom nepovažuje za indikáciu k ukončeniu gravidity.


Meflochín sa vylučuje do materského mlieka v malých množstvách, ktorých aktivita nie je známa. Na základe nepriamych dôkazov je známe, že u dojčených detí matiek, ktoré užívajú Lariam,sa nevyskytujú nežiaduce účinky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je potrebná opatrnosť pri aktivitách vyžadujúcich bdelosť a jemnú koordináciu pohybov ako vedenie vozidiel, lietadiel, obsluha strojov, hĺbkové potápanie, pretože u osôb užívajúcich meflochín boli počas užívania alebo následne po užívaní hlásené závraty alebo poruchy rovnováhy alebo iné poruchy centrálneho alebo periférneho nervového systému a iné psychické poruchy. Tieto účinky sa môžu objaviť po vysadení liečby z dôvodu dlhého polčasu rozpadu liečiva. U malého počtu pacientov bolo hlásené pretrvávanie vertiga alebo závraty a poruchy rovnováhy niekoľko mesiacov po ukončení užívania lieku (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


 1. Súhrn bezpečnostného profilu

Pri dávkach, ktoré sa podávajú pri akútnej malárii, môžu byť nežiaduce reakcie na meflochín neodlíšiteľné od symptómov samotného ochorenia. Pri chemoprofylaxii je bezpečnostný profil meflochínu charakterizovaný prevahou neuropsychiatrických nežiaducich reakcií. Z dôvodu dlhého polčasu meflochínu sa nežiaduce reakcie môžu vyskytnúť alebo pretrvávať až niekoľko týždňov po vysadení liečiva. Najčastejšie nežiaduce reakcie pri profylaxii Lariamomsú nauzea, vracanie a závrat, ktoré sú zvyčajne mierne a ich intenzita sa môže znižovať v priebehu dlhodobej liečby napriek zvyšovaniu plazmatickej hladiny lieku.


 1. Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad nežiaducich reakcií na základe údajov po uvedení lieku na trh a dvojito zaslepenej randomizovanej štúdie zahŕňajúcej 483 pacientov liečených meflochínom (Overbosch et al, 2001). Frekvencie uvedené v tejto tabuľke sú na základe dvojito zaslepenej štúdie.


Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie. Kategórie frekvencie sú definované pomocou nasledovného pravidla:

veľmi časté (>1/10),

časté (≥ 1/100 to < 1/10),

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000),

veľmi zriedkavé (<1/10 000),

neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie zoradené v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

agranulocytóza, aplastická anémia, leukopénia, leukocytóza, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

precitlivenosť v rozmedzí od miernych kožných udalostí po anafylaxiu

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

znížená chuť do jedla

Psychické poruchy a),b)

Veľmi časté

abnormálne sny, insomnia

Časté

úzkosť, depresia

Neznáme

agitácia, nepokoj, zmeny nálady, panické ataky, stav zmätenosti, halucinácie, agresivita, psychotická porucha, paranoja, porucha pozornosti, samovražda, pokus o samovraždu, samovražedné myšlienky a sebapoškodzovanie

Poruchy nervového systému a),b)

Časté

závrat, bolesť hlavy

Neznáme

porucha rovnováhy, ospalosť, synkopa, záchvaty, porucha pamäti, amnézia (niekedy dlhotrvajúca viac ako 3 mesiace), periférna senzorická neuropatia, periférna motorická neuropatia (vrátane parestézie, tremoru a ataxie), encefalopatia, porucha reči

Poruchy oka

Časté

porucha videnia

Neznáme

rozmazané videnie, katarakta, retinálne poruchy a optická neuropatia, ktoré sa môžu vyskytnúť s latenciou počas liečby alebo po nej

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

vertigo

Neznáme

vestibulárne poruchy vrátane tinnitu, čiastočná hluchota (niekedy dlhšie trvajúca) a porucha sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

tachykardia, palpitácia, bradykardia, nepravidelný srdcový rytmus, extrasystoly, iná prechodná porucha vodivosti, AV blokáda

Poruchy ciev

Neznáme

kardiovaskulárne poruchy (hypotenzia, hypertenzia, sčervenanie)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina

Neznáme

dyspnoe, pneumónia, pneumonitída možnej alergickej etiológie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

nauzea, hnačka, bolesť brucha, vracanie

Neznáme

dyspepsia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

asymptomatické prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST, GGT), hepatitída, zlyhanie pečene, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

pruritus

Neznáme

vyrážka, erytém, urtikária, alopécia, hyperhidróza, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

svalová slabosť, svalové spazmy, myalgia, artralgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

edém, bolesť na hrudníku, asténia, malátnosť, únava, zimnica, pyrexia

a) Zriedkavo sa zaznamenalo pretrvávanie týchto príznakov dlhší čas po vysadení meflochínu.

b) Pozri časť c)


 1. Popis vybraných nežiaducich reakcií


Neuropsychiatrické nežiaduce reakcie:

Ak sa počas chemoprofylaxie meflochínom vyskytnú neuropsychiatrické reakcie alebo zmeny duševného stavu, pacientovi treba odporučiť, aby vysadil užívanie meflochínu a okamžite vyhľadal lekársku pomoc, aby sa mohol meflochín nahradiť alternatívnym profylaktickým liekom malárie (pozri časť 4.4).


Štúdie in vitroa in vivonepreukázali hemolýzu spájanú s nedostatkom G6PD (glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy) .


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a príznaky

V prípadoch predávkovania meflochínom môžu byť symptómy, uvedené v časti 4.8 Nežiaduce účinky, výraznejšie.


Liečba

Pri predávkovaní meflochínom má byť pacientom poskytnutá symptomatická podporná starostlivosťou. Nie sú žiadne špecifické antidotá. Používanie perorálneho aktívneho uhlia na obmedzenie absorpcie meflochínu sa môže zvážiť v priebehu jednej hodiny po predávkovaní. Sledovanie funkcie srdca (podľa možnosti pomocou EKG) a neuropsychiatrického stavu aspoň počas 24 hodín. Poskytnutie symptomatickej a intenzívnej podpornej liečby podľa potreby, najmä pri kardiovaskulárnych poruchách. Eliminácia meflochínu a jeho metabolitov je limitovaná hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimalarikum, ATC kód: P01BC02

Lariam pôsobí na nepohlavné intraerytrocytárne formy parazitov ľudskej malárie: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariaea Plasmodium ovale.


Lariam je účinný proti parazitom malárie, ktorí sú rezistentní na iné antimalariká ako chlorochín, proguanil, pyrimetamín a kombinácie pyrimetamínu a sulfónamidov.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii neimúnni cestovatelia dostali profylaktickú liečbu proti malárii liečivom meflochín (483 osôb) a atovachónom-proguanilom (493 osôb).Títo cestovatelia navštívili endemickú oblasť malárie. Účinnosť chemoprofylaxie sa hodnotila ako sekundárny koncový ukazovateľ (výsledok). V priemere cesta trvala ~2,5 týždňaa 79 % osôb navštívilo Afriku. 1 013 osôb bolo pôvodne randomizovaných na liečbu meflochínom (n = 505) alebo atovachónom-proguanilom (n = 508). Liek vysadilo z rôznych príčin 37 osôb. Z 976 probanov, ktorí dostali ≥1 dávku skúšaného lieku, 966 (99 %) ukončilo klinické skúšanie a 963 ukončilo 60-dňové obdobie sledovania so zaznamenaným údajom o účinnosti. Aj keď sa u 10 osôb (5 v každej skupine štúdie) zistili protilátky proti cirkumsporozoitom, nikto nedostal maláriu (minimálna účinnosť pre meflochín aj atovachón-proguanil bola 100 %). Celkovo v tejto štúdii sa nevyskytol ani jeden prípad potvrdenej malárie (maximálna účinnosť pre meflochín aj atovachón-proguanil bola 100 %). Výsledky ukazujú, že meflochín a atovachón-proguanil majú podobnú účinnosť v profylaxii malárie uneinúnnych cestovateľov (pozri Tabuľku č. 3).


Tabuľka č. 3 Odhady minimálnej a maximálnej účinnosti v profylaxii malárie


Osoby, ktoré dostali

Premenná

atovachón-proguanil

meflochín

Počet osob, u ktorých boli k dispozícii údaje o 60-dňovej účinnosti

486

477

Počet osôb, u ktorých došlo k rozvoju protilátok proti cirkumsporozoitom

5

5

Počet osôb, u ktorých sa potvrdila malária

0

0

Minimálna účinnosť, % (95 % Cl)a

100 (48-100)

100 (48-100)

Maximálna účinnosť, % (95 % Cl)b

100 (99-100)

100 (99-100)

a Minimálna účinnosť = 100 x [1 – (počet osôb s potvrdenou maláriou/počet osôb s protilátkami proti cirkumsporozoitom)]

b Maximálna účinnosť = 100 x [1 – (počet osôb s potvrdenou maláriou/počet osôb s údajmi o bezpečnosti počas 60 dní)]


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absolútna biologická dostupnosť meflochínu po perorálnom podaní nebola stanovená, pretože intravenózna forma nie je k dispozícii. Biologická dostupnosť tabliet v porovnaní s perorálnym roztokom bola viac ako 85 %. Prítomnosť jedla signifikantne zvyšuje rýchlosť a rozsah absorpcie, vedie približne k 40 % zvýšeniu biologickej dostupnosti. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne 6 - 24 hodín (medián približne 17 hodín) po jednej dávke Lariamu. Maximálna plazmatická koncentrácia v g/l sa približne zhoduje s dávkou v miligramoch (napríklad, jedna 1 000 mg dávka spôsobí maximálnu koncentráciu približne 1 000 g/l). Pri dávke 250 mg raz týždenne sa maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave 1 000 - 2 000 g/l dosiahne po 7 - 10 týždňoch.


Distribúcia

U zdravých dospelých jedincov je zdanlivý distribučný objem približne 20 l/kg, čo naznačuje značnú distribúciu do tkanív. Meflochín sa môže akumulovať v erytrocytoch infikovaných parazitmi v pomere koncentrácií erytrocyt/plazma približne 2. Väzba na plazmatické bielkoviny je 98 %. Koncentrácia meflochínu v krvi 620 ng/ml sa považuje za nevyhnutnú pre dosiahnutie 95 % profylaktickej účinnosti.


Meflochín prechádza placentou. Zdá sa, že vylučovanie do materského mlieka je minimálne (pozri časť 4.6 Gravidita a laktácia).


Metabolizmus

Meflochín je značne metabolizovaný v pečeni pomocou cytochrómu P450. In vitro a in vivoštúdie silne naznačujú, že tohto procesu sa zúčastňuje hlavne CYP3A4 izoforma. U ľudí sa zistili dva metabolity meflochínu. Hlavný metabolit, kyselina 2,8-bis-trifluorometyl-4-chinolínkarboxylová, je neúčinný proti Plasmodium falciparum.V štúdii na zdravých dobrovoľníkoch sa metabolit kyseliny karboxylovej objavil v plazme 2 4 hodiny po jednej perorálnej dávke. Maximálna plazmatická koncentrácia metabolitu, ktorá bola v porovnaní s meflochínom približne o 50 % vyššia, sa dosiahla po 2 týždňoch. Potom klesali plazmatické hladiny hlavného metabolitu a meflochínu približne rovnakou rýchlosťou. Plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie hlavného metabolitu od času (AUC) bola 3 5-krát väčšia ako u východiskového liečiva. Druhý metabolit, alkohol, bol prítomný iba v zanedbateľných množstvách.


Eliminácia

V niekoľkých štúdiách na zdravých dospelých jedincoch sa priemerný polčas eliminácie meflochínu pohyboval medzi 2 a 4 týždňami, priemerne približne 3 týždne. Celkový klírens, ktorý je prevažne pečeňový, je 30 ml/min. Sú dôkazy o tom, že meflochín sa vylučuje najmä žlčou a stolicou. U dobrovoľníkov sa z dávky vylúčilo močom približne 9 % nezmeneného meflochínu a 4 % jeho hlavného metabolitu. Koncentrácie ďalších metabolitov v moči nebolo možné stanoviť.


Farmakokinetika v osobitných populáciách

Graviditanemá klinicky významný účinok na farmakokinetiku meflochínu.


Farmakokinetika meflochínu sa môže zmeniť pri akútnej malárii.


Medzi rôznymi etnickými populáciamisa pozorovali farmakokinetické rozdiely. V skutočnosti však majú tieto rozdiely menší význam v porovnaní so stavom imunity hostiteľa a citlivosťou parazita.


Počas dlhodobej profylaxiezostáva polčas eliminácie meflochínu nezmenený.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Poloxamér 3800,

mikrokryštalická celulóza,

laktóza,

kukuričný škrob,

krospovidón,

alginát amónno-vápenatý,

mastenec,

magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek sa nesmie použiť po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na škatuli.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al blister.

Veľkosť balenia: 8 x 250 mg


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


25/0109/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.02.1995

Dátum posledného predĺženia: 26.06.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014


12Lariam 250 mg