+ ipil.sk

Latanoprost Mylan 0,05 mg/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml

očná roztoková instilácia

latanoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa, alebo na lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám alebo vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa, alebo na lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je LatanoprostMylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Latanoprost Mylan

3. Ako používať Latanoprost Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Latanoprost Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Latanoprost Mylan a na čo sa používa


Latanoprost Mylan obsahuje liečivo latanoprost, ktoré patrí do skupiny liečiv známych ako analógy prostaglandínov. Spôsobuje zvýšenie prirodzeného odtoku tekutiny z vnútra oka do krvného obehu.


Latanoprost Mylan sa používa na liečbu stavov, známych ako glaukóm s otvoreným uhlom alebo očná hypertenzia. Oba tieto stavy súvisia so zvýšeným tlakom vo vnútri oka, ktorý môže ovplyvniť videnie.


Latanoprost Mylan sa tiež používa na liečbu zvýšeného očného tlaku a glaukómu vo všetkých vekových skupinách detí a dojčiat.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Latanoprost Mylan


Latanoprost Mylan sa môže používať u dospelých mužov a žien (vrátane starších ľudí) a u detí vo veku od narodenia do 18 rokov. Latanoprost Mylan sa neskúmal u predčasne narodených dojčiat (mladších ako 36 týždňov gestačného veku).


Nepoužívajte Latanoprost Mylan

 • ak ste alergický na latanoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Latanoprost Mylan alebo predtým, ako vy alebo vaše dieťa podstúpite liečbu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa, alebo na lekárnika:

 • ak sa chystáte podstúpiť alebo ste podstúpili chirurgický zákrok oka (vrátanie operácie katarakty).

 • ak máte očné problémy (ako je bolesť oka, podráždenie alebo zápal, rozmazané videnie).

 • ak mávate suché oči alebo trpíte ochorením prednej časti oka (rohovky).

 • ak trpíte závažnou astmou alebo astma nie je dostatočne kontrolovaná.

 • ak máte niektoré formy glaukómu, známe ako „chronický glaukóm so zatvoreným uhlom“ alebo „kongenitálny“ glaukóm.

 • ak máte glaukóm spôsobený pigmentami tvoriacimi sa vo vnútri uhlovej komory oka.

 • ak máte glaukóm spôsobený zápalom oka alebo tvorbou nových krvných ciev vo vnútri oka.

 • ak máte glaukóm a pritom nemáte šošovku alebo máte umelú šošovku, alebo ak sú vaše oči afakické (chýba v nich šošovka) alebo pseudoafakické s roztrhnutím zadnej šošovkovej kapsuly alebo prednej šošovkovej komory.

 • ak máte známe rizikové faktory opuchu zadnej časti oka (makulárny edém) alebo zápalu dúhovky (iritída/uveitída), ku ktorým dochádza pri poruche ciev v oku alebo pri nezvyčajných stavoch sietnice, ako následok cukrovky.

 • ak ste trpeli alebo v súčasnosti trpíte vírusovou infekciou oka spôsobenou vírusom herpes simplex (HSV), najmä ak k nej došlo používaním analógov prostaglandínov.

 • ak používate kontaktné šošovky. Vy alebo vaše dieťa môžete naďalej používať Latanoprost Mylan, ale dodržiavajte pokyny pre používateľov kontaktných šošoviek v časti 3.

 • ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.

 • ak dojčíte.


Iné lieky a Latanoprost Mylan

Latanoprost Mylan môže ovplyvňovať a byť ovplyvnený inými liekmi. Ak teraz vy alebo vaše dieťa používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, vrátane liekov (alebo očnej roztokovej instilácie), ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči vaše dieťa, alebo lekárnikovi.


Účinok iných prostaglandínov alebo derivátov prostaglandínov (používaných na liečbu zvýšeného očného tlaku) môže byť ovplyvnený Latanoprostom Mylan. Kombinovať tieto lieky s Latanorostom Mylan sa neodporúča, nakoľko sa očný tlak môže zvýšiť.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Latanoprost Mylan ak ste tehotná. Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, ihneď sa obráťte na svojho lekára.


Nepoužívajte Latanoprost Mylan, ak dojčíte. Latanoprost Mylan sa môže dostať do materského mlieka a tak ovplyvniť vaše dieťa.


Pred použitím akéhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Použitie Latanoprostu Mylan môže spôsobiť krátkodobé rozmazané videnie. Ak k tomuto dôjde, neveďte motorové vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ sa vám videnie opäť neupraví.


Latanoprost Mylan obsahuje benzalkóniumchlorid

Táto konzervačná látka môže spôsobiť podráždenie oka alebo porušenie povrchu oka. Benzalkóniumchlorid sa môže absorbovať do kontaktných šošoviek a je o ňom známe, že mení farbu mäkkých kontaktných šošoviek. Zabráňte preto kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami.


Ak vy alebo vaše dieťa používate kontaktné šošovky, vyberte si ich pred použitím Latanoprostu Mylan. Po použití Latanoprostu Mylan počkajte 15 minút, kým si kontaktné šošovky opäť nasadíte. Pozri pokyny pre používateľov kontaktných šošoviek v časti 3.


3. Ako používať Latanoprost Mylan


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekár, ktorý lieči vaše dieťa, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa, alebo u lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých (vrátane starších ľudí) a detí je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Najlepší čas, kedy to urobiť, je večer.


Nepoužívajte Latanoprost Mylan viac ako jedenkrát denne, pretože ak ho použijete častejšie, môže sa znížiť účinnosť liečby.


Používajte Latanoprost Mylan podľa pokynov vášho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa dovtedy, kým vám nepovie, aby ste prestali.


Používatelia kontaktných šošoviek

Ak vy alebo vaše dieťa nosíte kontaktné šošovky, vyberte si ich pred použitím Latanoprostu Mylan. Po použití Latanoprostu Mylan počkajte 15 minút, kým si kontaktné šošovky opäť nasadíte.


Pokyny na použitie


 1. Umyte si ruky a pohodlne sa usaďte alebo postavte.

 2. Odkrúťte ochranný uzáver. Ochranný uzáver si ponechajte.

 3. Prstom jemne stiahnite nadol spodné viečko postihnutého oka.

 4. Špičku fľaštičky priblížte k oku, nie však tak, aby sa dotýkala oka.

 5. Fľaštičku jemne stlačte tak, aby do oka spadla iba jedna kvapka, potom pustite spodné viečko.

 6. Stlačte si prstom kútik postihnutého oka pri nose. Držte ho stlačený 1 minútu, oko majte zatvorené.


 1. Zopakujte postup aj pre druhé oko, ak vám tak lekár povedal.

 2. Ochranný uzáver dajte opäť na fľaštičku.


Ak používate Latanoprost Mylan s inou očnou roztokovou instiláciou

Medzi použitím Latanoprostu Mylan a inej očnej roztokovej instilácie počkajte najmenej 5 minút.


Ak použijete viac Latanoprostu Mylan, ako máte

Ak si do oka podáte priveľa kvapiek, môžete v oku pocítiť mierne podráždenie a oči vám môžu slziť a začervenať. Ustúpi to, ale ak máte obavy, poraďte sa so svojím lekárom alebo s lekárom, ktorý lieči vaše dieťa.


Čo najskôr sa obráťte na svojho lekára, ak vy alebo vaše dieťa omylom prehltnete Latanoprost Mylan.


Ak zabudnete použiť Latanoprost Mylan

Pokračujte v používaní zvyčajnej dávky vo zvyčajnom čase. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku. Ak si nie ste istý, preverte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak prestanete používať Latanoprost Mylan

Predtým, ako prestanete používať Latanoprost Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa, alebo na lekárnika.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prerušte používanie lieku a čo najskôr sa obráťte na svojho lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohotovosť:

 • Zápal povrchu oka (rohovky).

 • Zápal dúhovky alebo farebnej časti oka (iritída/uveitída).

 • Opuch sietnice – zadnej časti oka (makulárny edém).

 • Vírusová infekcia oka spôsobená vírusom herpes simplex, súvisiaca so zápalom/podráždením povrchu oka (keratitída).


Boli tiež hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • Postupná zmena farby oka zvyšovaním množstva hnedého pigmentu vo farebnej časti oka, známej ako dúhovka. Túto zmenu si skôr všimnete ak máte zmiešanú farbu očí (modro-hnedé, šedo-hnedé, žlto-hnedé alebo zeleno-hnedé) ako pri očiach jednotnej farby (modré, šedé, zelené alebo hnedé oči). Akákoľvek zmena farby vašich očí sa môže vyvíjať roky, hoci sa zvyčajne pozoruje počas 8 mesiacov liečby. Zmena farby môže byť stála a môže byť viac viditeľná, ak sa Latanoprost Mylan podáva len do jedného oka. V súvislosti so zmenou farby oka sa nepozorovali žiadne problémy. Po prerušení liečby Latanoprostom Mylan sa farba oka ďalej nemení.

 • Začervenanie oka.

 • Podráždenie oka (pocit pálenia, rezania, svrbenia, pichania alebo pocit cudzieho telesa v oku).

 • Postupná zmena očných rias liečeného oka a jemných chĺpkov v okolí liečeného oka, pozorovaná najmä u ľudí japonského pôvodu. Tieto zmeny zahŕňajú zvýšenie intenzity zafarbenia (stmavnutie), zhrubnutie, predĺženie a zvýšenie množstva očných rias.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • Podráždenie alebo narušenie povrchu oka, zápal očného viečka (blefaritída), bolesť oka a citlivosť na svetlo (fotofóbia).


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • Opuch očného viečka, suché oko, rozmazané videnie a zápal spojoviek (konjunktivitída).

 • Kožná vyrážka.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • Príznaky opuchu alebo poškrabania/poškodenia povrchu oka, opuch okolo oka (periorbitálny edém), rast očných rias v zlom smere alebo druhý rad očných rias.

 • Kožné reakcie na očných viečkach, stmavnutie pokožky očných viečok.

 • Astma, zhoršenie astmy a dýchavičnosť (dyspnoe).


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • Angína (bolesť na hrudníku).

 • Zapadnutý vzhľad oka (prehĺbenie viečkovej ryhy).

 • U niektorých pacientov s ťažkým poškodením čírej vrstvy prednej časti oka (rohovky) sa pri používaní očnej roztokovej instilácie s obsahom fosfátu, ako je tento liek, vyvinuli zakalené škvrny na rohovke v dôsledku nahromadenia vápnika počas liečby.


Iné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené odkedy bol latanoprost uvedený na trh (častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • Tekutinou vyplnená plocha vo farebnej časti oka (cysta dúhovky).

 • Bolesť hlavy, závraty.

 • Vnímané búšenie srdca (palpitácie).

 • Bolesť svalov a bolestivé kĺby.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali častejšie u detí v porovnaní s dospelými, sú nádcha so svrbením v nose a horúčka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Latanoprost Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, akspozorujete, žeuzáver je pred prvým otvorením rozbitýalebo poškodený.

Neotvorenú fľaštičku uchovávajtevchladničke(medzi 2°C8°C). Po prvomotvorenínie jenutnéuchovávaťfľaštičkuvchladničke, aleuchovávajte jupriteplotedo25°C.Spotrebujtedo4týždňovodotvorenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Latanoprost Mylan obsahuje


- Liečivo je latanoprost.

- Každý ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.

- Ďalšie zložky sú:benzalkóniumchlorid, chloridsodný, monohydrátdihydrogénfosforečnanusodného, bezvodý fosforečnan sodný a vodanainjekciu.


Ako vyzerá Latanoprost Mylan a obsah balenia


Latanoprost Mylan je číry bezfarebný vodný roztok.

LatanoprostMylan je balenývokrúhlejpriesvitnejplastovejfľaštičkes kvapkadlomspriehľadnouplastovoukvapkadlovouzátkouatyrkysovýmplastovýmskrutkovacímuzáveromstesniacimkrúžkom.


Každáfľaštičkaobsahuje2,5mločnej roztokovej instilácie Latanoprost Mylan.

LatanoprostMylan jekdispozíciivnasledujúcich veľkostiach balenia:
1fľaštičkaočnej roztokovej instilácies objemom 2,5ml,
3fľaštičkyočnej roztokovej instilácies objemom 2,5ml,
6fľaštičiekočnej roztokovej instilácies objemom 2,5ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Generics (UK) Ltd.

Station Close, Potters Bar, EN6 1 TL Hertfordshire, Veľká Británia


Výrobca:

Mylan S.A.S (Saint Priest) 117 Allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Francúzsko.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Belgicko

Latanoprost Mylan 50 mcg/ml oogdruppels, oplossing

Mylan bvba/sprl

Česká republika

Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml, oční kapky, roztok

Generics [UK] Ltd

Dánsko

Latanoprost Jenson

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Francúzsko

Latanoprost Mylan 50 microgrammes/ml, collyre en solution

Mylan SAS

Holandsko

Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Mylan BV

Írsko

Latanoprost 50 micrograms/ml eye drops solution

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Island

Latanoprost Mylan

Mylan AB

Luxembursko

Latanoprost Mylan 50 mcg/ml collyre en solution

Mylan bvba/sprl

Nórsko

Latanoprost Mylan

Mylan AB

Portugalsko

Latanoprost Mylan

Mylan Lda

Slovensko

Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml

Generics [UK] Ltd

Španielsko

Latanoprost Mylan 50 microgramos/ml colirio en solución

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

Švédsko

Latanoprost Mylan

Mylan AB

Taliansko

Latanoprost Mylan

Mylan S.p.A

Veľká Británia

Latanoprost 50 micrograms/ml eye drops, solution

Jenson Pharmaceutical Services Limited


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.

6/6


Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml


očná roztoková instilácia


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml roztoku obsahuje 50 µg latanoprostu.

Jedna kvapka roztoku obsahuje asi 1,5 µg latanoprostu.


Pomocná látka so známym účinkom:

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 0,2 mg benzalkóniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Číry bezfarebný vodný roztok, pH medzi 6,5 – 6,9 a osmolalita medzi 240 – 294 mOsmol/kg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou.


Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pediatrických pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom a pediatrickým glaukómom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Odporúčané dávkovanie u dospelých (vrátane starších ľudí):


Odporúčaná liečba je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Optimálny účinok sa dosiahne, ak sa Latanoprost Mylan podáva večer.


Latanoprost Mylan sa nemá podávať častejšie ako jedenkrát denne, pretože sa dokázalo, že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie vnútroočného tlaku.


Ak sa zabudne jedna dávka podať, liečba má pokračovať podaním ďalšej dávky vo zvyčajnom čase.


Pediatrická populácia


Latanoprost Mylan očná roztoková instilácia sa môže používať u pediatrických pacientov s rovnakým dávkovaním ako u dospelých.


Bezpečnosť a účinnosť u predčasne narodených dojčiat (mladšie ako 36 týždňov gestačného veku) nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Údaje vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1).


Spôsob podania


Na podanie do oka.


Tak ako v prípade iných očných roztokových instilácií, pre zníženie možnej systémovej absorpcie sa odporúča stlačiť slzný vačok v mediálnom kútiku oka (oklúzia slzného bodu) počas jednej minúty. Má sa tak urobiť ihneď po instilácii každej kvapky.


Kontaktné šošovky sa majú pred použitím očnej roztokovej instilácie vybrať a môžu byť opäť vložené po 15 minútach.


Ak sa používa viac ako jeden lokálne užívaný očný liek, časový odstup medzi liekmi má byť aspoň 5 minút.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Latanoprost Mylan môže postupne meniť farbu oka zvýšením množstva hnedého pigmentu v dúhovke. Pred začiatkom liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene farby oka. Unilaterálna liečba môže viesť ku trvalej heterochrómii.


Táto zmena farby oka sa pozorovala prevažne u pacientov, ktorí mali zmiešanú farbu dúhoviek, ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, žlto-hnedá alebo zeleno-hnedá. V štúdiách s latanoprostom dochádza k zmene obvykle počas prvých 8 mesiacov liečby, zriedkavo počas druhého alebo tretieho roku, a zmena nebola pozorovaná po štvrtom roku liečby. Miera vývoja pigmentácie dúhovky sa časom znižuje a stabilizuje sa po piatich rokoch. Účinok zvýšenej pigmentácie po piatich rokoch nebol hodnotený. V 5-ročnej otvorenej štúdii bezpečnosti latanoprostu sa u 33 % pacientov vyvinula pigmentácia dúhovky (pozri časť 4.8). Zmena farby dúhovky je vo väčšine prípadov malá a často nebola klinicky pozorovaná. Výskyt u pacientov so zmiešaným sfarbením dúhoviek sa pohyboval od 7 do 85 %, u pacientov so žlto-hnedými dúhovkami bol výskyt najvyšší. U pacientov s jednotnými modrými očami neboli pozorované zmeny a u pacientov s jednotnými sivými, zelenými alebo hnedými očami boli zmeny pozorované len zriedkavo.


Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po prerušení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie dúhovky. Dosiaľ sa v klinických skúškach nezistilo spojenie so žiadnymi symptómami alebo patologickými zmenami.


Liečbou nie sú ovplyvnené ani névy ani pehy na dúhovke. V klinických skúškach nebola pozorovaná akumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine alebo na inom mieste v prednej komore. Klinické skúsenosti získané počas 5 rokov nepreukázali, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké negatívne klinické následky a s podávaním očnej roztokovej instilácie latanoprostu sa môže pokračovať aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však musia byť pravidelne monitorovaní, a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba Latanoprostom Mylan sa má prerušiť.


Skúsenosti s používaním očnej roztokovej instilácie latanoprostu v prípade chronického glaukómu so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a u pacientov s pigmentovaným glaukómom sú limitované. S používaním očnej roztokovej instilácie latanoprostu v prípade zápalového a neovaskulárneho glaukómu, zápalových očných ochorení alebo kongenitálneho glaukómu nie sú skúsenosti. Očná roztoková instilácia latanoprostu nemážiadny alebo len malý účinok na zrenicu, ale v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom skúsenosti nie sú. Preto sa odporúča v týchto prípadoch používať Latanoprost Mylan s opatrnosťou, pokiaľ sa nezíska viac skúseností.


Skúsenosti s používaním očnej roztokovej instilácie latanoprostu v perioperačnom období pri chirurgickom zákroku na odstránenie katarakty sú obmedzené. Latanoprost Mylan sa musí u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Latanoprost Mylan sa má používať s opatrnosťou u pacientov s herpetickou keratitídou v anamnéze a používaniu sa má vyhnúť v prípadoch aktívnej keratitídy vyvolanej vírusom herpes simplex a u pacientov s opätovným výskytom herpetickej keratitídy v anamnéze, najmä v súvislosti s analógmi prostaglandínov.


Vyskytli sa hlásenia o makulárnom edéme (pozri časť 4.8) hlavne u afakických pacientov, u pseudoafakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému (ako sú diabetická retinopatia a oklúzia sietnicových vén). Opatrnosť sa odporúča pri použití Latanoprostu Mylan u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému.


U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov na iritídu / uveitídu sa Latanoprost Mylan musí používať s opatrnosťou.


Skúsenosti u pacientov s astmou sú obmedzené, ale po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady zhoršenia astmy a/alebo dyspnoe. Preto musia byť astmatickí pacienti liečení s opatrnosťou, pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné skúsenosti, pozri aj časť 4.8.


Pozorovala sa zmena sfarbenia periorbitálnej pokožky; väčšina hlásení bola u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmena sfarbenia periorbitálnej pokožky nie je trvalá a v niektorých prípadoch vymizne počas pokračovania liečby očnou roztokovou instiláciou latanoprostom.


Latanoprost Mylan môže postupne meniť očné riasy a jemné chĺpky u liečeného oka a v okolitých miestach, tieto zmeny zahrňujú predĺženie, zhrubnutie, zvýšenie pigmentácie, počtu očných rias alebo chĺpkov a nesprávny rast očných rias. Zmeny očných rias sú reverzibilné po ukončení liečby.


Latanoprost Mylan obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý sa v očných liekoch často používa ako konzervačná látka. Pri benzalkóniumchloride sa hlásilo, že spôsobuje bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu, môže spôsobiť podráždenie oka a je o ňom známe, že spôsobuje zafarbenie mäkkých kontaktných šošoviek. Pri častom alebo dlhodobom používaní Latanoprostu Mylan je potrebné pozorné sledovanie pacientov so suchými očami alebo pri stavoch, kedy je ohrozená rohovka. Kontaktné šošovky môžu absorbovať benzalkóniumchlorid a musia sa pred použitím Latanoprostu Mylan vybrať, po 15 minútach sa však môžu opäť nasadiť (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia


Údaje o účinnosti a bezpečnosti vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). U predčasne narodených dojčiat (mladšie ako 36 týždňov gestačného veku) nie sú k dispozícii žiadne údaje.


U detí vo veku 0 až < 3 roky, ktoré trpia najmä PCG (primárny kongenitálny glaukóm), zostáva chirurgický zákrok (napr. trabekulotómia/goniotómia) liečbou prvej voľby.


Dlhodobá bezpečnosť u detí sa doteraz nestanovila.


4.5 Liekové a iné interakcie


Definitívne údaje o liekovej interakcii nie sú k dispozícii.


Boli hlásené paradoxné zvýšenia vnútroočného tlaku po súčasnom podaní dvoch analógov prostaglandínov do oka. Preto sa použitie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínov alebo derivátov prostaglangínov neodporúča.


Pediatrická populácia


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia tohto lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená. Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod alebo novorodenca. Preto sa Latanoprost Mylan nemá používať počas gravidity.


Laktácia

Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do ľudského materského mlieka, a preto sa Latanoprost Mylan nemá používať u dojčiacich žien alebo sa má dojčenie ukončiť.


Fertilita

V štúdiách na zvieratách sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu samcov alebo samičiek (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Latanoprost Mylan nemá alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak, tak ako pri iných očných liekoch, instilácia očnej roztokovej instilácie môže spôsobiť prechodné rozmazané videnie. Pacienti nesmú viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje, pokiaľ sa toto neupraví.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov súvisela s očným systémom. V 5-ročnej otvorenej štúdii bezpečnosti latanoprostu sa u 33 % pacientov vyvinula pigmentácia dúhovky (pozri časť 4.4). Ostatné očné vedľajšie účinky sú zvyčajne prechodné a vznikajú v závislosti od dávkovania.


Nežiaduce účinky sú rozdelené podľa častosti výskytu nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáma častosť (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Častosť výskytu

Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy

Neznáma častosť

Herpetická keratitída

Poruchy nervového systému

Neznáma častosť

Bolesť hlavy, závrat

Poruchy oka

Veľmi časté

Zvýšená pigmentácia dúhovky, mierna až stredne závažná hyperémia spojoviek, podráždenie oka (pálenie, rezanie, svrbenie, pichanie a pocit cudzieho telesa v oku), zmeny očných rias a jemných chĺpkov (predĺženie, zhrubnutie, zvýšená pigmentácia a zvýšený počet) (prevažná väčšina hlásení u japonskej populácie).

Časté

Prechodné bodkované epitelové erózie, väčšinou bez príznakov; blefaritída, bolesť očí, fotofóbia.

Menej časté

Edém očného viečka, suché oko, keratitída, rozmazané videnie, konjunktivitída.

Zriedkavé

Iritída/uveitída (väčšina hlásení u pacientov s prítomnými predispozičnými faktormi); makulárny edém; symptomatický edém rohovky a erózie; periorbitálny edém; nesprávnym smerom rastúce očné riasy niekedy spôsobujúce podráždenie oka; dvojitý ciliárny rad pri otvorení Meibomových žliaz (distichiáza).

Veľmi zriedkavé

Zmeny viečka a okolia oka vedúce k prehĺbeniu viečkovej ryhy.

Prípady kalcifikácie rohovky boli veľmi zriedkavo hlásené u niektorých pacientov so značne poškodenou rohovkou v súvislosti s používaním očných roztokových instilácií s obsahom fosfátu.

Neznáme

Cysta dúhovky

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé

Nestála angína.

Neznáme

Palpitácie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

Astma, zhoršenie astmy a dyspnoe.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Kožná vyrážka

Zriedkavé

Ohraničená kožná reakcia na očných viečkach; stmavnutie pokožky očných viečok.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

Myalgia, artralgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé

Bolesť hrudníka


Pediatrická populácia


V dvoch krátkodobých klinických skúšaniach (≤ 12 týždňov) zahŕňajúcich 93 (25 a 68) pediatrických pacientov, bol bezpečnostný profil podobný bezpečnostnému profilu u dospelých a neidentifikovali sa žiadne nové nežiaduce udalosti. Krátkodobé bezpečnostné profily v rôznych pediatrických podskupinách boli tiež podobné (pozri časť 5.1). Nežiaduce udalosti, ktoré boli častejšie pozorované v pediatrickej populácii v porovnaní s dospelými sú: nazofaryngitída a pyrexia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Okrem podráždenia oka a konjunktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné očné nežiaduce účinky pri predávkovaní Latanoprostom Mylan.


V prípade náhodného požitia Latanoprostu Mylan môžu byť užitočné nasledujúce informácie: jedna fľaštička obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia dávky 3 µg/kg u zdravých dobrovoľníkov vyvolala 200-násobné zvýšenie priemerných plazmatických hladín počas klinickej liečby a nespôsobila žiadne symptómy, ale dávka 5,5 ‑ 10 µg/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach do 500 µg/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.


Intravenózne podanie latanoprostu u opíc bolo spojené s prechodnou bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou astmou, latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7‑násobku klinickej dávky Latanoprostu Mylan nevyvolal bronchokonstrikciu.


V prípade predávkovania Latanoprostom Mylan má byť liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antiglaukomatiká a miotiká, prostaglandínové analógy, ATC kód: S01EE01


Mechanizmus účinku

Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2, je selektívny agonista prostaglandínového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku. Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi tri až štyri hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po ôsmych až dvanástich hodinách. Zníženie tlaku pretrváva počas najmenej 24 hodín.


Štúdie na zvieratách a u ľudí dokazujú, že hlavným mechanizmom účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí boli hlásené údaje o miernom zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pivotné štúdie dokázali, že latanoprost je účinný v monoterapii. Navyše boli uskutočnené klinické skúšky zamerané na použitie v kombinácii. Patria sem aj štúdie, ktoré dokazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii s beta-adrenergnými antagonistami (timolol). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) naznačujú, že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami (dipivalyl, epinefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid) a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).


Klinické skúšky dokázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu komorového moku. Nepreukázal sa vplyv latanoprostu na hematookulárnu bariéru.


Pri použití klinickej dávky u študovaných opíc latanoprost nemá žiadne alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Avšak počas lokálnej liečby sa môže vyskytnúť mierna až stredne závažná konjunktiválna alebo episklerálna hyperémia.


Chronická liečba očí latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky, neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo fluoresceínovou angiografiou.


Počas krátkodobej liečby u ľudí latanoprost nevyvolával únik fluoresceínu do zadného segmentu pseudofakických očí.


Zistilo sa, že latanoprost v klinických dávkach nemá významné farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.


Pediatrická populácia


Účinnosť latanoprostu u pediatrických pacientov vo veku ≤ 18 rokov sa preukázala v 12-týždňovej dvojito zaslepenej klinickej štúdii latanoprostu v porovnaní s timololom u 107 pacientov, ktorým diagnostikovali očnú hypertenziu a pediatrický glaukóm. Od novorodencov sa vyžadovalo, aby boli v gestačnom veku minimálne 36 týždňov. Pacienti dostávali buď 0,005 % latanoprost raz denne alebo 0,5 % timolol (alebo prípadne 0,25 % u jedincov mladších ako 3 roky) dvakrát denne. Primárnym cieľovým ukazovateľom účinnosti bolo priemerné zníženie vnútroočného tlaku (IOP) v 12 týždni štúdie. Priemerné zníženia IOP v skupinách s latanoprostom a timololom boli podobné. Vo všetkých skúmaných vekových skupinách (vek 0 až < 3 roky, 3 až < 12 rokov a 12 až 18 rokov) bolo priemerné zníženie IOP v 12 týždni v skupine s latanoprostom podobné zníženiu v skupine s timololom. Napriek tomu, údaje o účinnosť vo vekovej skupine 0 až < 3 roky vychádzali len z 13 pacientov pri latanoproste a žiadna relevantná účinnosť sa nepreukázala pri 4 pacientoch predstavujúcich vekovú skupinu 0 až < 1 rok v klinickej pediatrickej štúdii. O predčasne narodených dojčatách (mladšie ako 36 týždňov gestácie) nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Zníženia IOP medzi jedincami v podskupine s primárnym kongenitálnym/dojčeneckým glaukómom (PCG) bol medzi skupinou s latanoprostom a skupinou s timololom podobný. V podskupine bez PCG (napr. juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom, afaktický glaukóm) sa preukázali podobné výsledky ako v podskupine s PCG.


Účinok na IOP sa pozoroval po prvom týždni liečby a udržiaval sa počas 12 týždňov štúdie, ako u dospelých.


Tabuľka: Zníženie IOP (mmHg) v 12 týždni v skupine s aktívnou liečbou a základnou diagnózouLatanoprost
N = 53

Timolol
N = 54

Priemer na začiatku (SE)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmena z priemeru na začiatku v 12 týždni(SE)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

hodnota p oproti timololu

0,2056PCG
N=28

Bez PCG

N=25

PCG

N=26

Bez PCG

N=28

Priemer na začiatku (SE)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmena z priemeru na začiatku v 12 týždni(SE)

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

hodnota p oproti timololu

0,6957

0,1317
SE: štandardná chyba.


Odhad upravený na základe analýzy modelu kovariácie (ANCOVA).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor, ktorý je po podaní per se inaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.


Absorpcia

Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.


Distribúcia

Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa dosahuje asi o dve hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.


Biotransformácia a eliminácia

Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút. Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity nevykazujú žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu v štúdiách na zvieratách a vylučujú sa predovšetkým močom.


Pediatrická populácia


U 22 dospelých a 25 pediatrických pacientov (vo veku od narodenia po < 18 rokov) s očnou hypertenziou a glaukómom sa vykonala otvorená farmakokinetická štúdia plazmatických koncentrácií kyseliny latanoprostu. Všetky vekové skupiny boli liečené jednou kvapkou 0,005 % latanoprostu do každého oka denne počas minimálne 2 týždňov. Systémová expozícia kyseliny latanoprostu bola približne 2-násobne vyššia u detí vo veku 3 až < 12 rokov a 6-násobne vyššia u detí vo veku < 3 roky, v porovnaní s dospelými, ale široké bezpečnostné rozpätie pre systémové nežiaduce účinky sa udržalo (pozri časť 4.9). Medián času do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie bol 5 minút po podaní dávky vo všetkých vekových skupinách. Medián polčasu eliminácie z plazmy bol krátky (< 20 minút), podobný u pediatrických a dospelých pacientov a neviedol ku žiadnej akumulácii kyseliny latanoprostu v systémovej cirkulácii v rovnovážnych stavoch.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost dobre tolerovaný s bezpečnostným rozpätímmedzi bežnou klinickou dávkou a dávkou spôsobujúcou minimálne 1000-krát vyššiu systémovú toxicitu. Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-násobok klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne opiciam bez anestézy spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie pravdepodobne v dôsledku krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách na zvieratách sa neukázalo, že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.


Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 µg/oko/deň u králikov alebo u opíc (klinická dávka je približne 1,5 µg/oko/deň). Avšak sa ukázalo, že latanoprost u opíc indukuje zvýšenú pigmentáciu dúhovky.


Mechanizmus zvýšenej pigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby dúhovky môže byť trvalá.


Štúdie chronickej očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu v dávke 6 µg/oko/deň tiež indukovalo zvýraznenie viečkovej ryhy. Tento účinok je reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň klinickej dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.


Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší a mikronukleárneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované v humánnych lymfocytoch in vitro. Podobné účinky boli pozorované pri prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2a ukazuje sa, že ide o skupinový účinok.


Ďalšie štúdie na mutagenitu s in vitro/in vivo mimoriadnou DNA syntézou u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénny potenciál. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.


V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu samcov alebo samičiek. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 µg/kg/deň) latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 µg/kg/deň a viac indukovali embryoletálne účinky u králikov.


Dávka 5 µg/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) spôsobila preukázanú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšej hmotnosti plodu.


Teratogénny potenciál sa nezistil.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


chlorid sodný

benzalkóniumchlorid

monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného

bezvodý fosforečnan sodný

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Štúdie in vitro ukázali, že ak sa latanoprost kombinuje s očnými roztokovými instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza ku precipitácii. Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých očných roztokových instilácií aspoň päť minút.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená fľaštička: 2 roky


Po prvom otvorení:4 týždne


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 C – 8 C).

Po prvom otvorení fľaštičky:Uchovávajte pri teplote do 25 Ca spotrebujte do 4 týždňov.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Okrúhlapriesvitnáfľaštička s kvapkadlom z polyetylénusnízkouhustotou(LDPE) spriehľadnouLDPEkvapkadlovouzátkouatyrkysovým skrutkovacím uzáverom z polyetylénu s vysokouhustotou(HDPE) s manipulovateľným tesniacimkrúžkom.


Každáfľaštičkaobsahuje2,5ml očnejroztokovej instilácie.


Veľkosti balení:

1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics (UK) Ltd.

Station Close, Potters Bar, EN6 1 TL Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0223/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014

10/9

Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml