+ ipil.sk

LaurinaPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/01781


Písomná informácia pre používateľku


Laurina

filmom obalené tablety


dezogestrel a etinylestradiol


Dôležité informácie, ktoré treba vedieť o kombinovaných hormonálnych antikoncepciách (CHC):

 • Ak sa používajú správne, sú jednou z najspoľahlivejších vratných metód antikoncepcie.

 • Mierne zvyšujú riziko vzniku krvnej zrazeniny v žilách a tepnách, najmä v prvom roku alebo pri opätovnom začatí používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie po prerušení trvajúcom 4 alebo viac týždňov.

 • Buďte opatrná a navštívte svojho lekára, ak si myslíte, že máte príznaky krvnej zrazeniny (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“).


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je Laurina a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Laurinu

2.1. Kedy nemáte užívať Laurinu

2.2. Kedy musíte byť zvlášť opatrná pri užívaní Lauriny

2.3. Kedy máte vyhľadať svojho lekára?

3. Ako užívať Laurinu

3.1. Kedy a ako užívať tablety

3.2. Začínate s vaším prvým balením Lauriny

3.3. Ak užijete viac Lauriny, ako máte (predávkovanie)

3.4. Čo robiť, ak ...

3.5. Ak chcete prestať užívať Laurinu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Laurinu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

6.1. Čo Laurina obsahuje

6.2. Ako vyzerá Laurina a obsah balenia

6.3. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

6.4. Posledná revízia tejto písomnej informácie pre používateľku


1. Čo je Laurina a na čo sa používa


Zloženie a typ tablety

Laurina je kombinovaná antikoncepcia na vnútorné použitie („kombinovaná tableta“). Každá tableta obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov. Sú to dezogestrel (gestagén) a etinylestradiol (estrogén). Vzhľadom na malé množstvá hormónov sa Laurina zaraďuje medzi nízkodávkovú antikoncepciu na vnútorné použitie. Keďže tieto dva hormóny sa používajú v rôznych dávkach v troch rôzne farebných tabletách, Laurina sa nazýva trojfázová antikoncepcia na vnútorné použitie.


Prečo užívať Laurinu?

Laurina sa používa na ochranu pred otehotnením.


Ak sa užíva správne (bez vynechania tabliet), pravdepodobnosť otehotnenia je veľmi nízka.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Laurinu


Všeobecné poznámky

Predtým ako začnete užívať Laurinu, prečítajte si informácie o krvných zrazeninách v časti 2. Je obzvlášť dôležité prečítať si informácie o príznakoch krvnej zrazeniny – pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“.


V tejto písomnej informácii pre používateľku je opísaných niekoľko situácií, kedy musíte prestať užívať tabletualebo kedy môže byť tableta menej spoľahlivá. V takých situáciách by ste nemali mať pohlavný styk alebo musíte prijať doplnkové nehormonálne antikoncepčné opatrenia – ako napr. použitie prezervatívu alebo inej bariérovej metódy. Nepoužívajtemetódu počítania plodných dní ani teplotné metódy. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože tableta ovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlien krčka maternice.


Tak ako iné hormonálne antikoncepcie, ani Laurina nechráni pred infekciou HIV (AIDS) alebo pred inou pohlavne prenosnou chorobou.


Laurinu predpísali vám osobne. Nedeľte sa o ňu s inými osobami.


Laurina sa nemá bežne používať na oddialenie menštruácie. Ak však vo výnimočných prípadoch potrebujete oddialiť menštruáciu, obráťte sa na svojho lekára.


2.1 Kedy nemáte užívať Laurinu


Laurinu nemáte používať, ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie. Ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár s vami potom prediskutuje, aká iná forma antikoncepcie by bola vhodnejšia. Pozri tiež časť 2.2 „Kedy musíte byť zvlášť opatrná pri užívaní Lauriny“.


 • ak máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvnej cieve nôh (trombóza hĺbkových žíl, DVT), pľúc (pľúcna embólia, PE) alebo iných orgánov,

 • ak viete, že máte nejakú poruchu ovplyvňujúcu zrážanlivosť krvi – napríklad nedostatok proteínu C, nedostatok proteínu S, nedostatok antitrombínu-III, faktor V Leiden alebo antifosfolipidové protilátky,

 • ak musíte podstúpiť chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť „Krvné zrazeniny“),

 • ak ste niekedy mali srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) anginu pectoris (stav, ktorý spôsobuje silnú bolesť v hrudi a môže byť prvým prejavom srdcového infarktu) alebo prechodný ischemický záchvat (Transcient Ischemic Attack, TIA – dočasné príznaky cievnej mozgovej príhody),

 • ak máte niektoré z nasledujúcich ochorení, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku zrazeniny v tepnách:

- závažnú cukrovku s poškodením krvných ciev

- veľmi vysoký krvný tlak

- veľmi vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy)

- stav známy ako hyperhomocysteinémia

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) typ migrény nazývaný „migréna s aurou“,

 • ak máte alebo ste v minulosti mali pankreatitídu (zápal podžalúdkovej žľazy) spojenú s vysokými hladinami tukov v krvi,

 • ak máte žltačku (žlté sfarbenie kože) alebo závažné ochorenie pečene,

 • ak máte alebo ste v minulosti mali rakovinový nádor, ktorý môže rásť pod vplyvom pohlavných hormónov (napr. prsníka alebo pohlavných orgánov),

 • ak máte alebo ste v minulosti mali nádor pečene,

 • ak máte akékoľvek nevysvetliteľné krvácanie z pošvy,

 • ak máte hyperpláziu sliznice maternice (nezvyčajný rast výstelky maternice),

 • ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná,

 • ak ste alergická na dezogestrel alebo etinylestradiol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Ak sa niektorý z týchto stavov u vás po prvýkrát objaví počas užívania tabliet, ihneď ich prestaňte užívať a povedzte to svojmu lekárovi. Medzitým používajte nehormonálne antikoncepčné metódy. Pozrite tiež „Všeobecné poznámky“ uvedené vyššie.


2.2 Kedy musíte byť zvlášť opatrná pri užívaní Lauriny


Upozornenia a opatrenia


Kedy máte kontaktovať vášho lekára?


Vyhľadajte bezodkladné lekárske ošetrenie

 • ak spozorujete možné prejavy krvnej zrazeniny, čo môže znamenať, že máte krvnú zrazeninu v nohe (t.j. trombózu hĺbkových žíl), krvnú zrazeninu v pľúcach (t.j. pľúcnu embóliu) a srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu (pozri časť „Krvné zrazeniny“ uvedenú nižšie).

Popis príznakov týchto závažných vedľajších účinkov je uvedený v časti „Ako rozpoznať krvnú zrazeninu“.


Ak si myslíte, že sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak sa tento stav objaví alebo zhoršuje počas užívania Lauriny, musíte to tiež povedať svojmu lekárovi.


 • ak fajčíte,

 • ak máte cukrovku,

 • ak máte nadváhu,

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak máte poruchu srdcovej chlopne alebo určitú poruchu srdcového rytmu,

 • ak máte zápal podkožných žíl (povrchová tromboflebitída),

 • ak máte kŕčové žily,

 • ak ktokoľvek z vašich blízkych príbuzných mal trombózu, srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu,

 • ak máte migrénu,

 • ak máte epilepsiu,

 • ak máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémia) alebo sa tento stav vyskytol v rodine v minulosti. Hypertriglyceridémia bola spojená so zvýšeným rizikom vzniku pankreatitídy (zápal podžalúdkovej žľazy),

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“),

 • ak ste práve po pôrode, máte zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín. Opýtajte sa svojho lekára, ako skoro po pôrode môžete začať užívať Laurinu,

 • ak ktokoľvek z vašich blízkych príbuzných mal rakovinu prsníka,

 • ak máte ochorenie pečene alebo žlčníka,

 • ak máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev),

 • ak máte systémový lupus erythematosus (SLE - ochorenie postihujúce prirodzený obranný systém vášho tela),

 • ak máte hemolyticko-uremický syndróm (HUS - porucha zrážanlivosti krvi spôsobujúca zlyhanie obličiek),

 • ak máte kosáčikovitú anémiu (dedičné ochorenie červených krviniek),

 • ak máte stav, ktorý sa objavil po prvýkrát alebo sa zhoršil v priebehu tehotenstva alebo počas predošlého používania pohlavných hormónov (napr. strata sluchu, ochorenie nazývané porfýria (porucha premeny krvného farbiva), kožné ochorenie nazývané tehotenský herpes, ochorenie nazývané Sydenhamova chorea - tanec svätého Víta),

 • ak máte alebo ste v minulosti mali chloazmu (žltohnedé pigmentové škvrny na koži, najmä na tvári); ak áno, vyhnite sa prílišnému slneniu a nevystavujte sa ultrafialovému žiareniu.


Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvýkrát, zopakuje sa alebo zhorší počas užívania tabliet, kontaktujte svojho lekára.


2.2.1 Trombóza


KRVNÉ ZRAZENINY


Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ako napríklad Laurina, zvyšuje riziko vzniku krvnej zrazeniny v porovnaní s jej nepoužívaním. V zriedkavých prípadoch môže krvná zrazenina upchať krvné cievy a spôsobiť závažné problémy.


Krvné zrazeniny môžu vzniknúť

 • v žilách (označuje sa to ako „venózna trombóza“, „venózna tromboembólia“ alebo VTE),

 • v tepnách (označuje sa to ako „arteriálna trombóza“, „arteriálna tromboembólia“ alebo ATE).


Zotavenie po vzniku krvných zrazenín nie je vždy úplné. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné pretrvávajúce účinky a veľmi zriedkavo sa môžu končiť smrťou.


Je dôležité zapamätať si, že celkové riziko vzniku škodlivej krvnej zrazeniny z dôvodu užívania Lauriny je malé.


AKO ROZPOZNAŤ KRVNÚ ZRAZENINU


Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich prejavov alebo príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Máte nejaké z týchto prejavov?

Čím môžete trpieť?


 • opuch jednej nohy alebo pozdĺž žily v nohe alebo chodidle, najmä ak ho sprevádza:

 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • pocit zvýšenej teploty v postihnutej nohe,

 • zmena sfarbenia pokožky na nohe, napríklad zblednutie, sčervenanie alebo zmodranie


Trombóza hĺbkových žíl

 • náhla nevysvetliteľná dýchavičnosť alebo rýchle dýchanie;

 • náhly kašeľ bez zrejmej príčiny s možným vykašliavaním krvi;

 • ostrá bolesť v hrudi, ktorá sa môže zvyšovať s hlbokým dýchaním;

 • závažný pocit omámenia alebo závrat;

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus;

 • silná bolesť v žalúdku.


Ak si nie ste istá, poraďte sa s lekárom, pretože niektoré z týchto príznakov, ako napríklad kašeľ alebo dýchavičnosť, možno mylne považovať za miernejší stav, ako je napríklad infekcia dýchacích ciest (napr. „bežné prechladnutie“).


Pľúcna embólia

Príznaky najčastejšie sa vyskytujúce v jednom oku:

 • okamžitá strata zraku, alebo;

 • bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku.


Sietnicová žilová trombóza

(krvná zrazenina v oku)

 • bolesť v hrudi, nepohodlie, tlak, ťažoba;

 • pocit zvierania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou;

 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa;

 • nepohodlie v hornej časti tela vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky a žalúdka;

 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat;

 • mimoriadna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť;

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.


Srdcový infarkt

 • náhla slabosť alebo strata citlivosti tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela;

 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením;

 • náhle problémy so zrakom v jednom alebo oboch očiach;

 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie;

 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny;

 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.


Niekedy môžu byť príznaky cievnej mozgovej príhody krátke s takmer okamžitým a úplným zotavením sa, napriek tomu musíte vyhľadať okamžité lekárske ošetrenie, pretože môžete byť ohrozená ďalšou cievnou mozgovou príhodou.


Cievna mozgová príhoda

 • opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny;

 • silná bolesť v žalúdku (akútna bolesť brucha).


Krvné zrazeniny upchávajúce iné krvné cievyKRVNÉ ZRAZENINY V ŽILE


Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile?

 • Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie bolo spojené so zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín v žile (venózna trombóza). Tieto vedľajšie účinky sú však zriedkavé. Najčastejšie sa vyskytujú v prvom roku používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.

 • Ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile v nohe alebo chodidle, môže spôsobiť trombózu hĺbkových žíl (DVT).

 • Ak sa krvná zrazenina presunie z nohy a uviazne v pľúcach, môže spôsobiť pľúcnu embóliu.

 • Veľmi zriedkavo sa zrazenina môže vytvoriť v žile v inom orgáne, napríklad v oku (sietnicová žilová trombóza).


Kedy je riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile najvyššie?


Riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile je najvyššie počas prvého roka používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, keď sa používa po prvýkrát. Toto riziko môže byť tiež vyššie, ak znova začnete používať kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (rovnaký alebo iný liek) po prerušení trvajúcom 4 týždne alebo viac.


Po prvom roku sa riziko znižuje, ale vždy je mierne vyššie než v prípade, ak by ste nepoužívali žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu.


Keď prestanete užívať Laurinu, riziko vzniku krvnej zrazeniny sa do niekoľkých týždňov vráti na normálnu úroveň.


Aké je riziko vzniku krvnej zrazeniny?

Toto riziko závisí od vášho prirodzeného rizika vzniku VTE a typu kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ktorú používate.


Celkové riziko krvnej zrazeniny v nohe alebo pľúcach (DVT alebo PE) pri užívaní Lauriny je malé.


 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 2 žien z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu a nie sú tehotné.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu jedného roka približne u 5 až 7 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu jedného roka približne u 9 až 12 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje dezogestrel ako napríklad Laurina.

 • Riziko, že sa u vás vyskytne krvná zrazenina sa bude líšiť v závislosti na vašom zdravotnom stave (pozri „Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny“ nižšie)Riziko vzniku krvnej zrazeniny v priebehu jedného roka

Ženy, ktoré nepoužívajú kombinovanú hormonálnu tabletu/náplasť/krúžok a nie sú tehotné


približne 2 z 10 000 žien

Ženy užívajúce kombinovanú hormonálnu antikoncepčnú tabletu obsahujúcu levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát


približne 5 až 7 z 10 000 žien

Ženy užívajúce Laurinu

približne 9 až 12 z 10 000 žien


Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile


Riziko vzniku krvnej zrazeniny pri používaní Lauriny je malé, ale niektoré stavy budú toto riziko zvyšovať. Vaše riziko je vyššie:

 • ak máte veľkú nadváhu (index telesnej hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m2);

 • ak niekto z vašej najbližšej rodiny mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne (napr. vo veku do približne 50 rokov). V takomto prípade môžete mať dedičnú poruchu zrážanlivosti krvi;

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok, ak ste dlhodobo nepohyblivá z dôvodu nejakého zranenia alebo ochorenia alebo ak máte nohu v sadre. Užívanie Lauriny môže byť potrebné prerušiť niekoľko týždňov pred chirurgickým zákrokom alebo počas doby, keď ste nepohyblivá. Ak potrebujete prerušiť užívanie Lauriny, opýtajte sa svojho lekára, kedy ho môžete znova začať používať.

 • ak ste staršia (najmä približne nad 35 rokov);

 • ak ste porodila pred menej než niekoľkými týždňami.


Riziko vzniku krvnej zrazeniny sa zvyšuje s tým, čím viac takýchto stavov máte.

Cestovanie leteckou dopravou (> 4 hodiny) môže dočasne zvýšiť riziko vzniku krvnej zrazeniny, najmä ak máte niektoré z ďalších uvedených faktorov.


Je tiež dôležité povedať svojmu lekárovi, ak sa vás ktorýkoľvek z týchto stavov týka, a to aj v prípade, ak si nie ste istá. Váš lekár môže rozhodnúť, že je potrebné ukončiť užívanie Lauriny.


Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas vášho užívania Lauriny, napríklad ak sa u blízkeho člena rodiny vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.


KRVNÉ ZRAZENINY V TEPNE


Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v tepne?


Podobne ako krvná zrazenina v žile, aj zrazenina v tepne môže spôsobiť závažné problémy. Môže spôsobiť napríklad srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.


Faktory zvyšujúce riziko krvnej zrazeniny v tepne


Je dôležité poznamenať, že riziko srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody z dôvodu užívania Lauriny je veľmi malé, ale môže sa zvýšiť:


 • so zvyšujúcim sa vekom (približne nad 35 rokov);

 • ak fajčíte. Keď používate kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ako napríklad Laurinu, odporúča sa prestať fajčiť. Ak nedokážete prestať fajčiť a máte viac než 35 rokov, váš lekár vám môže odporučiť používanie iného typu antikoncepcie.

 • ak máte nadváhu;

 • ak máte vysoký krvný tlak;

 • ak mal niektorý člen vašej najbližšej rodiny v mladosti (do približne 50 rokov) srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. V takomto prípade môžete mať tiež vyššie riziko vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody;

 • ak vy, alebo niekto z vašej najbližšej rodiny, máte vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy);

 • ak mávate migrény, najmä migrény s aurou;

 • ak máte problémy so srdcom (poruchu srdcovej chlopne, poruchu srdcového rytmu nazývanú atriálna fibrilácia);

 • ak máte cukrovku.


Ak máte viac než jeden z týchto stavov alebo ak je ktorýkoľvek z nich obzvlášť závažný, riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť ešte viac zvýšené.


Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas vášho užívania Lauriny, napríklad ak začnete fajčiť, u blízkeho člena rodiny sa vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.


2.2.2 Rakovina

U žien užívajúcich tabletu sa o niečo častejšie diagnostikuje rakovina prsníka ako u žien, ktoré tabletu neužívali. Toto mierne zvýšenie počtu diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka postupne mizne v priebehu 10 rokov od ukončenia užívania tablety. Nie je známe, či je rozdiel spôsobený tabletou. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že ženy sú častejšie vyšetrované, a tak sa rakovina prsníka odhalí skôr.


V zriedkavých prípadoch sa u používateliek tablety zaznamenali nezhubné nádory pečene a ešte zriedkavejšie zhubné nádory pečene. Tieto nádory môžu viesť k vnútornému krvácaniu. Ak sa u vás objaví silná bolesť brucha, ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Rakovina krčka maternice je spôsobená infekciou ľudským papilomavírusom. Bolo hlásené, že sa častejšie vyskytuje u žien, ktoré dlhodobo užívajú antikoncepčné tablety. Nie je známe, či je toto zistenie spôsobené používaním hormonálnej antikoncepcie alebo sexuálnym správaním a inými faktormi (ako je lepší skríning krčka maternice).


2.2.3 Deti a dospievajúci

K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospievajúcich do 18 rokov.


2.2.4 Iné lieky a Laurina

Niektoré lieky môžu brániť správnemu účinku tablety. Týka sa to liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a narkolepsie (napr. primidón, fenytoíny, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín, topiramát, felbamát, modafinil); tuberkulózy (napr. rifampicín) a infekcie HIV (napr. ritonavir, nelfinavir, nevirapín, efavirenz); antibiotík určených na liečbu niektorých infekčných ochorení (napr. ampicilín, tetracyklíny, griseofulvín, rifabutín); vysokého krvného tlaku v krvných cievach pľúc (bosentan) a rastlinných prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum, používané najmä na liečbu depresívnych nálad). Tableta môže tiež ovplyvňovať účinok iných liekov (napr. cyklosporínu alebo lamotrigínu).


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky alebo rastlinné prípravky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Rovnako tak upozornite lekára alebo zubára, ktorý vám predpisuje iný liek (alebo lekárnika), že užívate Laurinu. Poradia vám, či potrebujete ďalšie antikoncepčné opatrenia a pokiaľ áno, na aký dlhý čas.


2.2.5 Tehotenstvo a dojčenie

Laurinu nesmú užívať ženy, ktoré sú tehotné alebo si myslia, že môžu byť tehotné. Ak sa domnievate, že ste tehotná a užívate Laurinu, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi.


Laurina sa zvyčajne neodporúča užívať počas dojčenia. Ak chcete užívať tablety počas dojčenia, poraďte sa, so svojím lekárom.


2.2.6 Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepozorovali sa žiadne vplyvy.


2.2.7 Laurina obsahuje laktózu

Laurina obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Lauriny.


2.3 Kedy máte vyhľadať svojho lekára


Pravidelné kontroly

Počas užívania tabliet vás bude lekár pozývať na pravidelné kontroly. Zvyčajne by ste mali mať kontrolu každý rok.


Vyhľadajte čo najskôr svojho lekára, ak:

 • ak spozorujete možné prejavy krvnej zrazeniny, čo môže znamenať, že máte krvnú zrazeninu v nohe (t.j. trombózu hĺbkových žíl), krvnú zrazeninu v pľúcach (t.j. pľúcnu embóliu), srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu (pozri časť „KRVNÉ ZRAZENINY“ uvedenú vyššie). Popis príznakov týchto závažných vedľajších účinkov je uvedený v časti „Ako rozpoznať krvnú zrazeninu“.

 • si všimnete akékoľvek zmeny svojho zdravotného stavu, najmä ak sa spomínajú v tejto písomnej informácii pre používateľku (pozrite tiež časť 2.1 „Kedy nemáte užívať Laurinu“ a časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Laurinu“, nezabudnite na zmeny zdravotného stavu vašej blízkej rodiny),

 • cítite hrčku v prsníku,

 • sa u vás objavia príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti pri prehĺtaní alebo žihľavka spolu s dýchacími ťažkosťami,

 • sa chystáte užívať iné lieky (pozri tiež časť 2.2.4 „Iné lieky a Laurina“),

 • viete, že budete nepohyblivá alebo máte podstúpiť chirurgický zákrok (povedzte to svojmu lekárovi aspoň štyri týždne dopredu),

 • máte nezvyčajné silné krvácanie z pošvy,

 • zabudnete užiť tablety v prvom týždni z balenia a mali ste pohlavný styk v predchádzajúcich siedmich dňoch,

 • máte silnú hnačku,

 • sa krvácanie nedostavilo dva razy za sebou alebo máte podozrenie, že ste tehotná (nezačínajte užívať ďalšie balenie, kým vám to lekár neodporučí).


3. Ako užívať Laurinu


3.1 Kedy a ako užívať tablety

Balenie Lauriny obsahuje 21 tabliet: 7 žltých (označené 1-7), 7 červených (označené 8-14) a 7 bielych (označené 15-21). Tabletu užívajte každý deň v približne rovnakom čase, v prípade potreby zapite vodou. Vždy, keď začnete užívať nové balenie Lauriny, začnite žltou tabletou z ľavého rohu označenou číslom 1. Zo 7 nálepiek s označením dní si vyberte tú, ktorá začína vaším úvodným dňom. Túto nálepku nalepte na balenie presne nad rad žltých tabliet. Týmto spôsobom si vždy ľahko skontrolujete, či ste užili svoju každodennú tabletu. Pokračujte v smere šípky, až kým užijete všetkých 21 tabliet. Prvé teda užívate žlté tablety, potom červené a nakoniec biele tablety. Počas nasledujúcich 7 dní neužívate žiadne tablety. Počas týchto 7 dní sa dostaví menštruácia (krvácanie z vysadenia). Zvyčajne začne 2. - 3.deň po užití poslednej tablety Lauriny. S novým balením začnite na 8. deň, a to aj vtedy, ak krvácanie ešte neskončilo. To znamená, že s novým balením začnete vždy v ten istý deň v týždni a že menštruačné krvácanie budete mať každý mesiac vždy približne v ten istý deň.


3.2 Začínate s vaším prvým balením Lauriny

 • Ak ste predchádzajúci mesiac neužívali žiadnu hormonálnu antikoncepciu

Začnite užívať Laurinu v prvý deň vášho cyklu, t.j. v prvý deň menštruačného krvácania. Laurina začne pôsobiť okamžite. Nepotrebujete používať ďalšiu antikoncepčnú metódu.

Môžete tiež začať na 2. až 5.deň vášho cyklu, ale ak tak spravíte, počas prvých 7 dní užívania tabliet v prvom cykle používajte aj ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérová metóda).


 • Ak prechádzate z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (kombinovaná antikoncepčná tableta na vnútorné použitie (COC), vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť)

Laurinu môžete začať užívať nasledujúci deň po dni, kedy ste užili poslednú tabletu z vášho terajšieho balenia tabliet (to znamená vynechať obdobie bez tabliet). Ak vaše terajšie balenie tabliet obsahuje aj neúčinné tablety, môžete začať užívať Laurinu nasledujúci deň po užití poslednej aktívnej tablety (pokiaľ si nie ste istá, ktorá je aktívna tableta, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika). Môžete začať aj neskôr, no nikdy nie neskôr ako nasledujúci deň po období bez vašich terajších tabliet (alebo deň po poslednej neúčinnej tablete z vašich terajších tabliet). Ak používate vaginálny krúžok alebo transdermálnu náplasť, najlepšie je začať s užívaním Lauriny v deň, kedy odstránite krúžok alebo náplasť. Taktiež môžete začať najneskôr v deň predpokladaného ďalšieho zavedenia krúžku alebo náplasti.


Ak ste používali tablety, náplasť alebo krúžok dôsledne a správne a ak ste si istá, že nie ste tehotná, môžete tiež prestať užívať tablety alebo odstrániť krúžok alebo náplasť v ktorýkoľvek deň cyklu a ihneď začať užívať Laurinu.


Ak sa budete riadiť týmito odporúčaniami, nie je potrebné použiť ďalšiu antikoncepčnú metódu.


 • Prechod z tablety (minitablety) obsahujúcej iba gestagén

Minitabletu môžete prestať užívať v ktorýkoľvek deň a Laurinu môžete začať užívať nasledujúci deň v rovnakom čase. Ale ak budete mať pohlavný styk, počas prvých 7 dní užívania Lauriny použite tiež ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérová metóda).


 • Prechod z injekcií obsahujúcich iba gestagén, implantátu alebo vnútromaternicového telieska (IUD) uvoľňujúceho gestagén

Laurinu začnite užívať v čase, keď by ste mali dostať ďalšiu injekciu alebo v deň odstránenia implantátu alebo IUD. Ale ak budete mať pohlavný styk, počas prvých 7 dní užívania Lauriny použite tiež ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérovú metódu).


 • Po pôrode

Ak ste práve po pôrode, váš lekár vám môže odporučiť, aby ste s užívaním Lauriny počkali až do prvej riadnej menštruácie. Niekedy je možné začať i skôr. Váš lekár vám poradí. Ak dojčíte a chcete užívať Laurinu, najskôr sa o tom poraďte so svojím lekárom.


 • Po spontánnom potrate alebo po potrate

Váš lekár vám poradí.


3.3 Ak užijete viac Lauriny, ako máte (predávkovanie)

Nepopísali sa žiadne závažné škodlivé účinky pri jednorazovom užití príliš veľkého množstva tabliet Lauriny v jednom čase. Ak ste naraz užili viacero tabliet, môže sa u vás objaviť nevoľnosť, vracanie alebo krvácanie z pošvy. Ak zistíte, že Laurinu užilo dieťa, poraďte sa so svojím lekárom.


3.4 Čo robiť, ak ...


... zabudnete užiť tabletu

 • Ak s užitím tablety meškáte menej ako 12 hodín, účinnosť antikoncepčnej tablety zostáva nezmenená. Tabletu užite okamžite, ako si spomeniete a pokračujte v užívaní vo zvyčajnom čase.


 • Ak ste sa omeškali s užitím tablety o viac ako 12 hodín, účinnosť antikoncepčnej tablety môže byť znížená. Čím väčšie množstvo po sebe nasledujúcich tabliet ste vynechali, tým väčšie je riziko, že je antikoncepčný účinok znížený. Väčšie riziko otehotnenia je najmä vtedy, ak ste vynechali žlté tablety na začiatku alebo biele tablety na konci balenia. Preto sa máte riadiť nižšie uvedenými pravidlami (pozri tiež schému uvedenú nižšie).


Viac ako jedna vynechaná tableta v balení

Požiadajte o radu lekára.


1 tableta vynechaná v 1. týždni (žlté tablety)

Užite vynechanú tabletu ihneď, ako si spomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety naraz) a nasledujúcu tabletu potom užite vo zvyčajnom čase. Počas nasledujúcich 7 dní použite naviac ďalšie antikoncepčné opatrenia (bariérovú metódu).

Ak ste mali pohlavný styk počas týždňa pred vynechaním tablety, je možné, že by ste mohli byť tehotná. Okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


1 tableta vynechaná v 2. týždni (červené tablety)

Užite vynechanú tabletu ihneď, ako si spomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety naraz) a nasledujúcu tabletu potom užite vo zvyčajnom čase.

Spoľahlivosť tablety zostane zachovaná. Nemusíte používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.


1 tableta vynechaná v 3. týždni (biele tablety)

Môžete si zvoliť jednu z nasledovných možností, pričom nemusíte používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.


1. Užite vynechanú tabletu ihneď, ako si spomeniete (aj keby to znamenalo užiť dve tablety naraz) a nasledujúcu tabletu potom užite vo zvyčajnom čase. Po užití poslednej tablety zo súčasného balenia začnite ihneď užívať ďalšie balenie, takžemedzi dvoma baleniami nebude žiadne obdobie bez užívania tabliet. Až do využívania druhého balenia sa nemusí dostaviť krvácanie z vysadenia, ale počas užívania tabliet sa môže objaviť špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie.


alebo


2. Prerušte užívanie tabliet zo súčasného balenia a začnite 7-dňovú alebo kratšiu prestávku bez užívania tabliet (započítajte tiež deň vynechanej tablety) a potom začnite užívať ďalšie balenie. Ak to tak spravíte, môžete vždy začať s vaším ďalším balením v ten istý deň v týždni, na ktorý ste si zvykli. Ak si neviete spomenúť, koľko tabliet ste vynechali, postupujte podľa prvej možnosti, počas nasledujúcich 7 dní používajte bariérovú metódu (napr. prezervatív) ako bezpečnostné opatrenie a vyhľadajte svojho lekára.


 • Ak ste zabudli užiť tablety v balení a v prvom období bez tabliet sa nedostavila očakávaná menštruácia, možno ste tehotná. Skôr než začnete užívať ďalšie balenie, poraďte sa so svojím lekárom.... máte tráviace ťažkosti (napr. vracanie, silná hnačka)

Ak vraciate alebo máte silnú hnačku, liečivá z vašej tablety Laurina sa nemuseli dostatočne vstrebať. Ak vraciate 3 až 4 hodiny po užití vašej tablety, následok je rovnaký ako v prípade, keď zabudnete tabletu užiť. Musíte postupovať podľa pokynov pre prípad vynechania tablety. Ak máte silnú hnačku, vyhľadajte, prosím, svojho lekára.


... chcete zmeniť začiatočný deň vašej menštruácie

Ak správne užívate tablety, budete mať menštruáciu každé 4 týždne približne v ten istý deň. Ak chcete tento deň zmeniť, skráťte (nikdy nepredlžujte) nasledujúce obdobie bez tabliet. Napríklad, ak vám začína menštruácia vždy v piatok a vy by ste chceli, aby to bolo v utorok (o 3 dni skôr), začnite užívať nové balenie o 3 dni skôr ako zvyčajne. Ak si obdobie bez tabliet veľmi skrátite (napr. na 3 dni alebo menej), počas prestávky nemusíte krvácať. Počas užívania nasledujúceho balenia sa však môže objaviť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie.


... máte neočakávané krvácanie

Pri všetkých antikoncepčných tabletách sa počas prvých mesiacov užívania môže u vás medzi cyklami objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie). Možno budete musieť používať vložky, no pokračujte v užívaní tabliet ako zvyčajne. Nepravidelné krvácanie z pošvy väčšinou skončí, keď si váš organizmus na antikoncepčné tablety zvykne (zvyčajne po približne 3 mesiacoch). Ak krvácanie pretrváva, stane sa silnejším alebo sa znovu objaví, povedzte to svojmu lekárovi.


... ste nedostali menštruáciu

Ak ste užívali všetky vaše tablety v správnom čase a nevracali ste, ani ste neužívali iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná. Pokračujte v užívaní Lauriny ako zvyčajne.


Ak vám menštruácia vynechala dvakrát za sebou, môžete byť tehotná. Ihneď to povedzte svojmu lekárovi. S užívaním ďalšieho balenia Lauriny nezačnite, až kým lekár nevylúči tehotenstvo.


3.5 Ak chcete prestať užívať Laurinu

Laurinu môžete prestať užívať kedykoľvek. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o iných metódach plánovaného rodičovstva.


Ak prestanete užívať Laurinu, pretože chcete otehotnieť, odporúča sa vyčkať na prvú prirodzenú menštruáciu a až potom sa pokúsiť otehotnieť. Takto si ľahšie vypočítate termín narodenia dieťaťa.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená Laurinou, povedzte to svojmu lekárovi.


Zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín v žilách (venózna tromboembólia (VTE)) alebo krvných zrazenín v tepnách (arteriálna tromboembólia (ATE)) existuje u všetkých žien užívajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu. Podrobnejšie informácie o rôznych rizikách vyplývajúcich z používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Laurinu“.


Časté (vyskytujú sa viac ako u jednej zo 100 žien):

 • depresívna nálada, zmeny nálady,

 • bolesť hlavy,

 • nevoľnosť, bolesť brucha,

 • bolesť prsníkov, citlivosť prsníkov,

 • zvýšenie telesnej hmotnosti.


Menej časté (vyskytujú sa viac ako u jednej z 1 000 žien, ale nie viac ako u jednej zo 100 žien):

 • zadržiavanie tekutín,

 • znížená pohlavná túžba,

 • migréna,

 • vracanie, hnačka,

 • vyrážka, žihľavka,

 • zväčšenie prsníkov.


Zriedkavé (vyskytujú sa menej ako u jednej z 1 000 žien):

 • škodlivé krvné zrazeniny v žile alebo tepne, napríklad:

  • v nohe alebo chodidle (t.j. DVT),

  • v pľúcach (t.j. PE),

  • srdcový infarkt,

  • cievna mozgová príhoda,

  • malá cievna mozgová príhoda alebo dočasné príznaky podobné cievnej mozgovej príhode, známe ako prechodný ischemický záchvat (TIA),

  • krvné zrazeniny v pečeni, žalúdku/črevách, obličkách alebo oku.

Riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť vyššie, ak máte akékoľvek iné stavy, ktoré zvyšujú toto riziko (ďalšie informácie o stavoch, ktoré zvyšujú riziko vzniku krvných zrazenín, a príznakoch krvnej zrazeniny, pozri časť 2).

 • reakcie z precitlivenosti,

 • zvýšená pohlavná túžba,

 • neznášanlivosť kontaktných šošoviek,

 • nodózny erytém, multiformný erytém (toto sú kožné ochorenia),

 • výtok z prsníkov, výtok z pošvy,

 • zníženie telesnej hmotnosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Laurinu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Laurinu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Tablety uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 30 °C.

Tablety neužívajte, ak spozorujete napríklad zmenu farby tabliet, ak sa tablety rozpadávajú alebo vykazujú iné viditeľné známky poškodenia.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


6.1 Čo Laurina obsahuje

Liečivá sú:

Žlté tablety: dezogestrel (0,050 mg) a etinylestradiol (0,035 mg).

Červené tablety: dezogestrel (0,100 mg) a etinylestradiol (0,030 mg).

Biele tablety: dezogestrel (0,150 mg) a etinylestradiol (0,030 mg).


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: all-rac-alfa tokoferol,

monohydrát laktózy,

zemiakový škrob,

povidón,

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

kyselina stearová.

Filmový obal:

Žlté, červené a biele tablety: hypromelóza,

makrogol 400,

mastenec,

oxid titaničitý (E171).

Žlté tablety: žltý oxid železitý (E172).

Červené tablety: červený oxid železitý (E172).


6.2 Ako vyzerá Laurina a obsah balenia

Laurina sa dodáva ako 1, 3 alebo 6 blistrov s obsahom 21 tabliet (7 žltých, 7 červených a 7 bielych tabliet) zabalených v papierovej škatuli.


Tablety sú okrúhle, bikonvexné s priemerom 5 mm. Na jednej strane majú vyznačený kód „VR4“ (žlté tablety), „VR2“ (červené tablety), „TR5“ (biele tablety) a na druhej strane majú všetky tablety slovo „Organon“ a hviezdičku „*“.


6.3 Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Írsko


Výrobca

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, P. O. Box 20, 5340 BH Oss, Holandsko

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, P.O. Box 2857, Swords, Co. Dublin, Írsko


6.4 Posledná revízia tejto písomnej informácie pre používateľku

Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


AK MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY ALEBO POTREBUJETE ÚPLNÚ INFORMÁCIU O PREDPISOVANÍ LAURINY, PORAĎTE SA SO SVOJÍM LEKÁROM ALEBO LEKÁRNIKOM.


22


Laurina

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/01781


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Laurina

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


 • Každá žltá tableta obsahuje 0,050 mg dezogestrelu a 0,035 mg etinylestradiolu,

 • každá červená tableta obsahuje 0,100 mg dezogestrelu a 0,030 mg etinylestradiolu,

 • každá biela tableta obsahuje 0,150 mg dezogestrelu a 0,030 mg etinylestradiolu.


Pomocná látka so známym účinkom: laktóza < 65 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Tablety sú okrúhle bikonvexné s priemerom 5 mm. Na jednej strane majú vyznačený kód „VR4“ (žlté tablety), „VR2“ (červené tablety), „TR5“ (biele tablety) a na druhej strane majú všetky tablety slovo „Organon“ a hviezdičku „*“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Perorálna antikoncepcia.


Pri rozhodovaní o predpísaní lieku Laurina sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE), a ako je riziko vzniku VTE pri užívaní Lauriny porovnateľné s inou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou (Combined Hormonal Contraceptives, CHC) (pozri časti 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


4.2.1 Ako užívať Laurinu

Tablety sa musia užívať každý deň v približne rovnakom čase v poradí vyznačenom na balení, podľa potreby zapiť. Užíva sa 1 tableta denne počas 21 po sebe nasledujúcich dní, začína sa žltými tabletami počas 7 dní, nasledujú červené tablety počas 7 dní a nakoniec biele tablety počas 7 dní. Každé ďalšie balenie sa začína užívať po 7-dňovom intervale bez užívania tabliet, počas ktorého sa zvyčajne objaví krvácanie z vysadenia. Krvácanie z vysadenia zvyčajne začne na 2.-3. deň po užití poslednej tablety a nemusí skončiť do začiatku užívania ďalšieho balenia.


4.2.2 Ako začať užívať Laurinu

Bez predchádzajúceho užívania hormonálnej antikoncepcie [počas posledného mesiaca]

Užívanie tabliet musí začať v 1. deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. prvý deň jej menštruačného krvácania). Možno začať aj na 2.-5. deň, ale počas prvého cyklu sa odporúča v priebehu prvých 7 dní užívania tabliet naviac používať bariérovú metódu antikoncepcie.


Prechod z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (kombinovaná perorálna antikoncepcia (combined oral contraceptive (COC)), vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť)

Žena má začať užívať Laurinu podľa možnosti deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivá) jej predchádzajúcej CHC, ale najneskôr v deň nasledujúci po zvyčajnom intervale bez tabliet alebo intervale s placebovými tabletami jej predchádzajúcej CHC. V prípade, že žena používala vaginálny krúžok alebo transdermálnu náplasť, má začať užívať Laurinu podľa možnosti v deň odstránenia, ale najneskôr v deň plánovanej ďalšej aplikácie.


Pokiaľ žena používala predchádzajúcu metódu dôsledne a správne a pokiaľ je zrejmé, že nie je tehotná, môže prejsť zo svojej predchádzajúcej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie v ktorýkoľvek deň cyklu.

Interval bez hormónov predchádzajúcej antikoncepcie nemá byť nikdy dlhší, ako je jeho odporúčané trvanie.


Nie všetky antikoncepčné metódy (transdermálna náplasť, vaginálny krúžok) musia byť uvedené na trh vo všetkých krajinách Európskej únie.


Prechod z antikoncepčnej metódy obsahujúcej výlučne gestagén (minitableta, injekcia, implantát) alebo z intrauterinného systému uvoľňujúceho gestagén (IUS)

Žena môže v ktorýkoľvek deň prejsť z minitablety (z implantátu alebo IUS v deň jeho odstránenia, z injekčnej formy vtedy, keď sa má podať ďalšia injekcia), ale vo všetkých týchto prípadoch ju treba poučiť, aby počas prvých 7 dní užívania tabliet použila naviac bariérovú metódu antikoncepcie.


Po potrate v prvom trimestri

Žena môže začať s užívaním ihneď. V tomto prípade nemusí používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.


Po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri

Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.

Ženám sa má odporučiť, aby začali s užívaním v 21. až 28. deň po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Ak sa užívanie začne neskôr, žena má byť poučená, aby počas prvých 7 dní užívania tabliet použila naviac bariérovú metódu antikoncepcie. Ak však už došlo k pohlavnému styku, má sa pred začatím užívania CHC vylúčiť gravidita alebo žena musí počkať na prvé menštruačné krvácanie.


4.2.3 Postup pri vynechaní tabliet

Ak sa používateľka oneskorí s užitím ktorejkoľvek tabletyo menej než 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená. Žena má užiť tabletu hneď, ako si spomenie a ďalšie tablety má užiť vo zvyčajnom čase.


Ak sa žena oneskorí s užitím ktorejkoľvek tabletyo viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. Postup pri vynechaní tabliet sa môže riadiť podľa nasledovných dvoch základných pravidiel:

1. užívanie tabliet sa nesmie nikdy prerušiť na dlhšie ako 7 dní.

2. na dosiahnutie dostatočnej supresie osi hypotalamus-hypofýza-ováriá sa vyžaduje neprerušené užívanie tabliet počas 7 dní.


V súlade s tým sa v bežnej praxi môžu poskytnúť nasledovné odporúčania:

 • 1. týždeň (žlté tablety)

Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Okrem toho sa má nasledujúcich 7 dní používať bariérová metóda, ako je prezervatív. Ak došlo v predchádzajúcich 7 dňoch k pohlavnému styku, má sa zvážiť možnosť gravidity. Čím viac tabliet sa vynechalo a čím viac sa vynechanie užitia blíži k pravidelnému obdobiu bez užívania tabliet, tým vyššie je riziko gravidity.


 • 2. týždeň (červené tablety)

Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Ak žena užívala tablety počas 7 dní pred prvou vynechanou tabletou správne, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie je potrebné použiť. Ak to tak však nebolo alebo ak vynechala viac ako 1 tabletu, žene sa má odporučiť použitie ďalších opatrení počas 7 dní.


 • 3. týždeň (biele tablety)

Riziko zníženej spoľahlivosti je vysoké z dôvodu blížiaceho sa intervalu bez užívania tabliet. Aj tak však možno upravením schémy užívania tabliet predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Pri dodržaní niektorej z nasledovných dvoch možností nie je potrebné používať ďalšie antikoncepčné opatrenia za predpokladu, že počas 7 dní pred vynechaním prvej tablety žena užila všetky tablety správne. Ak to tak nie je, žene sa má odporučiť postupovať podľa prvej z nasledovných dvoch možností a použiť navyše ďalšie opatrenia počas nasledujúcich 7 dní.

1. Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Hneď, ako sa dokončí užívanie súčasného balenia, musí sa začať užívať nasledujúce balenie, t.j. medzi baleniami nemá byť žiadna prestávka. Používateľka pravdepodobne nebude mať krvácanie z vysadenia až do doužívania druhého balenia, ale počas užívania tabliet sa u nej môže vyskytnúť špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie.

2. Žene možno tiež poradiť, aby prerušila užívanie tabliet zo súčasného balenia. Potom má mať interval bez užívania tabliet 7 dní vrátane dní, kedy tablety vynechala a následne pokračovať v užívaní nasledujúceho balenia.


Ak žena vynechala tablety a následne nemá krvácanie z vysadenia počas prvého normálneho intervalu bez užívania tabliet, má sa zvážiť možnosť gravidity.


4.2.4 Postup v prípade gastrointestinálnych ťažkostí

V prípade závažnej gastrointestinálnej poruchy nemusí byť absorpcia úplná a majú sa použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia.

Ak sa v priebehu 3–4 hodín po užití tablety objaví vracanie, má sa postupovať ako pri vynechaní tabliet, ako je uvedené v časti 4.2.3. Ak žena nechce meniť svoju zvyčajnú schému užívania tabliet, musí užiť naviac tabletu (tablety) z iného balenia.


4.2.5 Ako posunúť alebo oddialiť menštruáciu

Oddialenie menštruácie nie je indikáciou tohto lieku. Ak je však vo výnimočných prípadoch potrebné menštruáciu oddialiť, žena má pokračovať s bielymi tabletami z iného balenia Lauriny s vynechaním intervalu bez užívania tabliet. Posunutie môže pokračovať maximálne 7 dní, kým nie je doužívané druhé balenie. Počas posunutia sa u ženy môže vyskytnúť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie. Pravidelné užívanie Lauriny sa obnoví po zvyčajnom 7-dňovom intervale bez užívania tabliet.


Na posunutie menštruácie na iný deň v týždni než na aký je žena zvyknutá podľa jej súčasnej schémy užívania, jej možno odporučiť, aby skrátila nasledujúci interval bez tabliet o toľko dní, koľko si želá. Čím bude tento interval kratší, tým väčšie je riziko, že nebude mať krvácanie z vysadenia a počas užívania nasledujúceho balenia sa u nej objaví medzimenštruačné krvácanie a špinenie (tak ako pri oddialení menštruácie).


4.3 Kontraindikácie


Kombinované hormonálne kontraceptíva (CHC) sa nemajú používať v nasledujúcich podmienkach. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvýkrát počas užívania CHC, užívanie sa má okamžite prerušiť.


 • Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

 • Venózna tromboembólia – prítomná VTE (liečená antikoagulanciami) alebo v anamnéze (napr. trombóza hĺbkových žíl [DVT] alebo pľúcna embólia [PE]).

 • Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, ako napríklad rezistencia voči APC (vrátane faktora V Leiden), deficiencia antitrombínu-III, deficiencia proteínu C, deficiencia proteínu S.

 • Závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou (pozri časť 4.4).

 • Vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4).


 • Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

 • Arteriálna tromboembólia – prítomná arteriálna tromboembólia, arteriálna tromboembólia v anamnéze (napríklad infarkt myokardu) alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad angina pectoris).

 • Cievne mozgové ochorenie – prítomná cievna mozgová príhoda, cievna mozgová príhoda v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad prechodný ischemický záchvat, TIA).

 • Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, ako napríklad hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupusové antikoagulancium).

 • Migréna s ložiskovými neurologickými symptómami v anamnéze.

 • Vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4) alebo prítomnosti jedného závažného rizikového faktora, ako napríklad:

 • diabetes mellitus s cievnymi symptómami,

 • závažná hypertenzia,

 • závažná dyslipoproteinémia.

 • Pankreatitída prítomná alebo v anamnéze, ak bola spojená s ťažkou hypertriglyceridémiou.

 • Prítomnosť alebo anamnéza závažného hepatálneho ochorenia, kým sa hodnoty pečeňových funkcií nevrátia do normálu.

 • Prítomnosť alebo anamnéza pečeňových tumorov (benígnych alebo malígnych).

 • Známe alebo suspektné malignity ovplyvnené pohlavnými hormónmi (napr. pohlavných orgánov alebo prsníkov).

 • Hyperplázia endometria.

 • Nediagnostikované vaginálne krvácanie.

 • Známa gravidita alebo podozrenie na ňu.

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


4.4.1 Upozorenia


Ak je prítomný ktorýkoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie, vhodnosť užívania Lauriny sa má s danou ženou prekonzultovať.


Ženu treba upozorniť, že ak dôjde k zhoršeniu alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, má sa obrátiť na svojho lekára, ktorý určí, či má ukončiť užívanie Lauriny.


1. Obehové ochorenia

Riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)


 • Požívanie ktoréhokoľvek kombinovaného hormonálneho kontraceptíva (CHC) zvyšuje riziko venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jeho nepoužívaním. Lieky, ktoré obsahujú levonorgestrel, norgestimát alebo noretisterón, sú spojené s najnižším rizikom vzniku VTE. Ostatné lieky, ako je Laurina môžu toto riziko zvyšovať dvojnásobne. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek iný liek, ako liek s najnižším rizikom výskytu VTE, sa má urobiť len po konzultácii s danou ženou, aby sa zaručilo, že rozumie riziku výskytu VTE pri užívaní Lauriny, a tomu, ako jej aktuálne rizikové faktory ovplyvňujú toto riziko, a že jej riziko vzniku VTE je najvyššie v prvom roku užívania CHC. Sú taktiež aj určité dôkazy o tom, že sa toto riziko zvyšuje pri opätovnom začatí používania CHC po prerušení používania trvajúcom 4 týždne alebo dlhšie.


 • U približne 2 z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú CHC a nie sú gravidné, vznikne VTE v priebehu jedného roka. Avšak u každej jednej ženy môže byť toto riziko oveľa vyššie v závislosti od prítomných rizikových faktorov (pozri nižšie).

 • Odhaduje sa1, že VTE sa v priebehu jedného roka vyskytne u približne 9 až 12 žien z 10 000 žien, ktoré používajú CHC obsahujúcu dezogestrel, v porovnaní so 62 ženami, ktoré používajú CHC obsahujúcu levonorgestrel.

 • V oboch prípadoch je počet výskytov VTE za rok nižší než počet očakávaný u žien počas gravidity alebo v období po pôrode.

 • VTE sa môže v 1 až 2 % prípadov skončiť smrťou.


Počet prípadov VTE na 10 000 žien v priebehu jedného roka

Počet prípadov VTE

Nepoužívanie CHC (2 prípady)

CHC obsahujúce levonorgestrel

(5‑7 prípadov)

CHC obsahujúce dezogestrel (9‑12 prípadov)


U používateliek CHC bol mimoriadne zriedkavo hlásený výskyt trombózy v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, obličkových alebo sietnicových žilách a tepnách.


Rizikové faktory pre vznik VTE

Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť u ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov (pozri tabuľku).


Laurina je kontraindikovaná, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko výskytu VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).


Tabuľka: Rizikové faktory pre vznik VTE

Rizikový faktor

Komentár

Obezita (index telesnej hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m2)

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.


Obzvlášť dôležité je zvážiť, ak sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory.


Dlhodobá imobilizácia, závažný chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický zákrok na nohách alebo panve, neurochirurgický zákrok alebo závažný úraz


Poznámka: dočasná imobilizácia vrátane cestovania leteckou dopravou trvajúcou > 4 hodiny môže byť tiež rizikovým faktorom pre vznik VTE, najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť používanie náplasti/tablety/krúžku (v prípade plánovaného chirurgického zákroku najmenej štyri týždne pred zákrokom) a pokračovať v ňom najskôr dva týždne po úplnom obnovení pohyblivosti. Má sa používať iný spôsob antikoncepcie, aby sa zabránilo neželanej gravidite.


Ak sa užívanie Lauriny nepreruší včas, má sa zvážiť antitrombotická liečba.


Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt venóznej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne skorom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, žena sa má pred rozhodnutím o používaní ktoréhokoľvek CHC poradiť s odborným lekárom.

Iné zdravotné stavy spojené s VTE

Rakovina, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.


Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokovNeexistuje žiadna zhoda ohľadom možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy.


Musí sa zvážiť zvýšené riziko vzniku tromboembólie počas gravidity a najmä počas 6‑týždňového obdobia šestonedelia (informácie o „gravidite a laktácii“ pozri v časti 4.6).


Príznaky VTE (trombóza hĺbkových žíl a pľúcna embólia)

Žena má byť poučená, aby v prípade príznakov vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

Príznaky trombózy hĺbkových žíl (DVT) môžu zahŕňať:

 • jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe;

 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi;

 • zvýšené teplo v postihnutej nohe; sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe.


Príznaky pľúcnej embólie (PE) môžu zahŕňať:

 • náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania;

 • náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou;

 • ostrú bolesť v hrudníku;

 • závažný pocit točenia hlavy alebo závrat;

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.


Niektoré z týchto príznakov (napríklad „dýchavičnosť“, „kašeľ“) sú nešpecifické a môžu byť nesprávne interpretované ako častejšie alebo menej závažné udalosti (napríklad infekcie dýchacích ciest).

Medzi ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie môžu patriť: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny.

Ak dôjde k oklúzii v oku, medzi symptómy môžu patriť bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.


Riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)


Epidemiologické štúdie spájajú užívanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda). Arteriálne tromboembolické udalosti sa môžu končiť smrťou.


Rizikové faktory pre vznik ATE

Riziko vzniku arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cievnej mozgovej príhody u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s rizikovými faktormi (pozri tabuľku). Laurina je kontraindikovaná, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku arteriálnej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac než jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov – v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).


Tabuľka: Rizikové faktory pre vznik ATE

Rizikový faktor

Komentár

Zvyšujúci sa vek


Najmä nad 35 rokov

Fajčenie

Ženám sa má odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať CHC. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré pokračujú vo fajčení, sa má dôrazne odporučiť, aby používali iný spôsob antikoncepcie.

Hypertenzia


Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m2)


Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

To je dôležité najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt arteriálnej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, ženu musí pred rozhodnutím o užívaní ľubovoľnej CHC vyšetriť odborný lekár.

Migréna


Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu užívania CHC (čo môžu byť skoré príznaky cievnej mozgovej príhody) môže byť dôvodom na okamžité prerušenie užívania lieku.

Ďalšie zdravotné stavy spojené s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinémia,

ochorenie srdcových chlopní a atriálna fibrilácia,

dyslipoproteinémia a systémový lupus

erythematosus.Príznaky ATE

V prípade príznakov sa má žene odporučiť, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

Príznaky cievnej mozgovej príhody môžu zahŕňať:

 • náhla strata citlivosti alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela;

 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie;

 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením;

 • náhle problémy so zrakom v jednom alebo oboch očiach;

 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny;

 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.


Dočasné príznaky naznačujú, že udalosťou je prechodný ischemický záchvat (TIA).


Príznaky infarktu myokardu (MI) môžu zahŕňať:

 • bolesť, nepohodlie, tlak, ťažoba, pocit stláčania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou;

 • nepohodlie vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky, žalúdka;

 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa;

 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat;

 • extrémna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť;

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.


2. Tumory

 • Epidemiologické štúdie ukazujú, že dlhodobé užívanie perorálnej antikoncepcie predstavuje rizikový faktor vzniku cervikálneho karcinómu u žien infikovaných ľudským papilomavírusom (HPV). Stále však ešte pretrváva neistota o rozsahu, v akom je tento nález ovplyvnený mätúcimi účinkami (napr. rozdiely v počte sexuálnych partnerov alebo v používaní bariérových kontraceptív).


 • Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií zaznamenala mierne zvýšené relatívne riziko (RR = 1,24) diagnostikovania rakoviny prsníka u žien, ktoré vtedy užívali COC. Zvýšené riziko postupne mizne v priebehu 10 rokov od ukončenia užívania COC. Vzhľadom na to, že riziko rakoviny prsníka u žien vo veku do 40 rokov je zriedkavé, zvýšený počet diagnóz rakoviny prsníka u terajších a bývalých používateliek COC je malý v porovnaní s celkovým rizikom výskytu rakoviny prsníka. Tieto štúdie nedokazujú kauzalitu. Pozorovaný obraz zvýšeného rizika mohol nastať v dôsledku skoršej diagnózy rakoviny prsníka u používateliek COC, biologických účinkov COC alebo kombináciou oboch. Rakovina prsníka diagnostikovaná u používateliek, ktoré niekedy užívali COC, býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré COC nikdy neužívali.


 • V zriedkavých prípadoch boli u používateliek CHC zaznamenané benígne pečeňové tumory a ešte zriedkavejšie malígne pečeňové tumory. V ojedinelých prípadoch viedli tieto tumory k život ohrozujúcemu vnútrobrušnému krvácaniu. V prípade výskytu závažnej bolesti v hornej časti brucha, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich CHC sa má v diferenciálnej diagnóze zvážiť nádor pečene.


3. Iné stavy

 • Ženy s hypertriglyceridémiou alebo jej výskytom v rodinnej anamnéze môžu mať pri užívaní CHC zvýšené riziko vzniku pankreatitídy.


 • Hoci boli u mnohých žien používajúcich CHC zaznamenané malé zvýšenia krvného tlaku, klinicky relevantné zvýšenia sú zriedkavé. Vzťah medzi používaním CHC a klinickou hypertenziou nebol stanovený. Ak sa však počas používania CHC vyskytne trvalá klinicky významná hypertenzia, je vhodné, aby lekár pozastavil užívanie CHC a liečil hypertenziu. Ak sa to uzná za vhodné, užívanie CHC môže pokračovať, ak antihypertenznou terapiou možno dosiahnuť normálne hodnoty krvného tlaku.


 • Hlásil sa výskyt alebo zhoršenie nasledovných stavov tak počas gravidity, ako aj pri používaní CHC, avšak dôkaz o súvislosti s jej používaním nie je dostatočný: žltačka a/alebo pruritus spojený s cholestázou; tvorba žlčových kameňov; porfýria; systémový lupus erythematosus; hemolyticko-uremický syndróm; Sydenhamova chorea; herpes gestationis; strata sluchu spojená s otosklerózou, (hereditárny) angioedém.


 • Akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene môžu vyžadovať prerušenie používania CHC, až kým sa markery funkcie pečene nevrátia do normálu. Opätovný výskyt cholestatickej žltačky, ktorá sa prvý raz vyskytla počas gravidity alebo pri predchádzajúcom užívaní pohlavných steroidov, si vyžaduje prerušenie používania CHC.


 • Hoci CHC môže mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a glukózovú toleranciu, nie sú dôkazy o potrebe zmeny terapeutického režimu u diabetičiek používajúcich CHC. Ženy diabetičky však majú byť počas používania CHC starostlivo sledované.


 • S užívaním CHC sa spájajú Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.


 • Príležitostne sa môže vyskytnúť chloazma, najmä u žien s chloazmou gravidarum v anamnéze. Ženy so sklonom k chloazme sa majú vyhýbať slneniu alebo ultrafialovému žiareniu počas používania CHC.


 • Laurina obsahuje < 65 mg laktózy v jednej tablete. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie, ktorí majú diétu bez obsahu laktózy, majú toto množstvo vziať do úvahy.


Pri poskytovaní poradenstva pri voľbe antikoncepčnej metódy sa majú vziať do úvahy všetky vyššie uvedené informácie.


4.4.2 Lekárske vyšetrenie/konzultácia


Pred začatím užívania alebo opätovným nasadením Lauriny sa má vyšetriť kompletná zdravotná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať zdravotná prehliadka na základe kontraindikácií (pozri časť 4.3) a upozornení (pozri časť 4.4). Je dôležité ženu upozorniť na informácie o venóznej a arteriálnej trombóze vrátane rizika užívania Lauriny v porovnaní s inými CHC, o príznakoch VTE a ATE, o známych rizikových faktoroch a o tom, čo robiť v prípade podozrenia na trombózu.


Žena má byť poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku a dodržiavala odporúčania uvedené v nej. Frekvencia a druh vyšetrení sa majú robiť na základe stanovených postupov a majú sa prispôsobiť individuálnym potrebám ženy.


Ženy majú byť upozornené, že hormonálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.


4.4.3 Znížená účinnosť

Účinnosť CHC sa môže znížiť v prípade napr. vynechania tabliet (časť 4.2.3), gastrointestinálnych ťažkostí (časť 4.2.4) alebo súbežného užívania iných liekov (časť 4.5.1).


Počas užívania Lauriny sa nemajú užívať rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) z dôvodu rizika poklesu plazmatických koncentrácií a zníženia klinických účinkov Lauriny (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


4.4.4 Znížená kontrola cyklu

Pri všetkých CHC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), najmä počas prvých mesiacov užívania. Preto je hodnotenie akéhokoľvek nepravidelného krvácania relevantné až po adaptačnom období, ktoré trvá približne tri cykly.


Ak nepravidelnosti krvácania pretrvávajú alebo sa vyskytujú po predchádzajúcich pravidelných cykloch, majú sa vziať do úvahy nehormonálne príčiny a na vylúčenie malignity alebo gravidity sú indikované adekvátne diagnostické postupy. Medzi ne môže patriť kyretáž.


U niektorých žien sa počas intervalu bez užívania tabliet nemusí vyskytnúť krvácanie z vysadenia. Ak sa CHC používala podľa pokynov opísaných v časti 4.2, nie je pravdepodobné, že by žena bola gravidná. Ak sa však CHC neužívala podľa týchto pokynov pred prvým vynechaným krvácaním z vysadenia alebo ku krvácaniu z vysadenia nedošlo dvakrát, pred ďalším používaním CHC sa musí vylúčiť gravidita.


4.5 Liekové a iné interakcie


4.5.1 Interakcie

Interakcie medzi perorálnou antikoncepciou a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo zlyhaniu perorálnej antikoncepcie. V literatúre boli uvedené nasledovné interakcie:


Hepatálny metabolizmus: interakcie sa môžu vyskytnúť s liečivami indukujúcimi mikrozomálne enzýmy, čoho následkom môže byť zvýšený klírens pohlavných hormónov (napr. hydantoíny, barbituráty, primidón, bosentan, karbamazepín, rifampicín, rifabutín a možno tiež oxkarbazepín, modafinil, topiramát, felbamát, ritonavir, griseofulvín a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného). Aj inhibítory HIV proteázy s indukujúcim potenciálom (napr. ritonavir a nelfinavir) a nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (napr. nevirapín a efavirenz) môžu ovplyvniť hepatálny metabolizmus. Maximálna enzýmová indukcia sa zvyčajne v priebehu 2-3 týždňov neprejaví, ale potom môže pretrvávať minimálne 4 týždne po ukončení liečby.


Zlyhanie antikoncepcie sa hlásilo aj pri antibiotikách, ako je ampicilín a tetracyklíny. Mechanizmus tohto účinku nebol objasnený.


Ženy liečené ktorýmkoľvek z týchto liečiv majú okrem CHC dočasne použiť aj bariérovú metódu antikoncepcie alebo si zvoliť inú metódu antikoncepcie. Pri užívaní liečiv indukujúcich mikrozomálne enzýmy sa má bariérová metóda používať v priebehu ich súbežného užívania a 28 dní po ukončení ich užívania. V prípade dlhodobej liečby liečivami indukujúcimi mikrozomálne enzýmy sa má zvážiť iná metóda antikoncepcie. Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu a griseofulvínu, ktoré tiež pôsobia ako liečivá indukujúce mikrozomálne enzýmy) majú bariérovú metódu používať ešte 7 dní po ukončení ich užívania. Ak sa balenie CHC spotrebuje skôr, ako sa ukončí používanie bariérovej metódy, má sa plynulo pokračovať s užívaním tabliet z ďalšieho balenia CHC, bez zvyčajného intervalu bez tabliet.


Perorálna antikoncepcia môže ovplyvňovať metabolizmus iných liečiv. Môže teda ich koncentrácie v plazme a tkanivách buď zvyšovať (napr. cyklosporín) alebo znižovať (napr. lamotrigín).


Poznámka: Na určenie potenciálnych interakcií je potrebné sa oboznámiť s informáciami o predpisovaní súčasne podávaných liekov.


4.5.2 Laboratórne testy


Použitie antikoncepčných steroidov môže ovplyvniť výsledky určitých laboratórnych testov vrátane biochemických parametrov pečene, štítnej žľazy, adrenálnej a renálnej funkcie, hladín (väzbových) proteínov v plazme, napr. globulínov viažucich kortikosteroidy a lipidových/lipoproteínových frakcií, parametrov metabolizmu cukrov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny zvyčajne zostávajú v rámci referenčného rozpätia laboratórnych hodnôt.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Laurina nie je indikovaná počas gravidity. Ak žena počas liečby Laurinou otehotnie, užívanie sa má ukončiť. Väčšina epidemiologických štúdií však neodhalila zvýšené riziko pôrodných defektov u detí narodených ženám, ktoré používali CHC pred graviditou, ani teratogénny účinok, ak sa CHC nedopatrením používala v počiatočných štádiách gravidity.


Pri opätovnom začatí užívania Lauriny treba vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v období po pôrode. (pozri časti 4.2 a 4.4.)


Laktácia môže byť ovplyvnená používaním CHC, pretože môže znižovať množstvo a meniť zloženie materského mlieka. Požívanie CHC sa preto spravidla nemá odporúčať, pokiaľ dojčiaca matka kompletne neukončí dojčenie dieťaťa. Malé množstvá antikoncepčných steroidov a/alebo ich metabolitov sa môžu vylučovať do mlieka, ale neexistujú dôkazy o tom, že by mali nežiaduce účinky na zdravie dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Popis vybraných nežiaducich reakcií

U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko vzniku arteriálnych a venóznych trombotických a tromboembolických udalostí vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.


Ďalšie nežiaduce účinky boli hlásené u žien používajúcich CHC: tieto sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.


Tak ako pri každej CHC, aj pri užívaní Lauriny sa môžu vyskytnúť zmeny charakteru menštruačného krvácania, najmä počas prvých mesiacov užívania. Môže to zahŕňať zmeny frekvencie krvácania (vynechanie, zriedkavejšie, častejšie alebo kontinuálne), zmeny intenzity krvácania (znížené alebo zvýšené) alebo jeho trvania.


Možné súvisiace nežiaduce účinky, ktoré sa hlásili u používateliek Lauriny alebo CHC vo všeobecnosti, sú uvedené v tabuľke nižšie1. Všetky nežiaduce reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie; časté (≥ 1/100), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (< 1/1 000).


Trieda orgánových systémov

Časté

(≥ 1/100)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

(< 1/1 000)

Poruchy imunitného systémuHypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy


Retencia tekutín


Psychické poruchy

Depresívna nálada, zmenená nálada

Znížené libido

Zvýšené libido

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Migréna


Poruchy okaIntolerancia kontaktných šošoviek

Poruchy cievVenózna tromboembólia

Arteriálna tromboembólia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea, bolesť brucha

Vracanie, hnačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka, žihľavka

Nodózny erytém, multiformný erytém

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť prsníkov, citlivosť prsníkov

Zväčšenie prsníkov


Vaginálny výtok, výtok z prsníkov

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšená hmotnosť


Znížená hmotnosť

1 Na opis určitej nežiaducej reakcie je uvedený najvhodnejší termín podľa MedDRA. Synonymá alebo súvisiace ochorenia nie sú uvedené, no majú sa tiež zohľadniť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neexistujú správy o závažných škodlivých účinkoch predávkovania. Symptómy, ktoré sa v tomto prípade môžu vyskytnúť, sú: nauzea, vracanie a u mladých dievčat mierne vaginálne krvácanie. Neexistujú žiadne antidotá a ďalšia liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormonálne kontraceptíva na systémové použitie, ATC kód: G03AB05


Antikoncepčný účinok CHC je založený na spolupôsobení rôznych faktorov, z ktorých sa za najdôležitejšie považujú inhibícia ovulácie a zmeny v cervikálnej sekrécii. Okrem ochrany pred otehotnením má užívanie CHC niekoľko výhod, ktoré popri negatívnych vlastnostiach (pozri časti Upozornenia, Nežiaduce účinky) môžu byť užitočné pri voľbe antikoncepčnej metódy. Cyklus je pravidelnejší a menštruácia je často menej bolestivá a krvácanie je slabšie. Slabšie krvácanie môže viesť k zníženiu výskytu deficitu železa. Ďalej sa ukázalo, že CHC vo vyšších dávkach (50 μg etinylestradiolu) redukujú riziko vzniku fibrocystických nádorov prsníka, ovariálnych cýst, zápalových ochorení panvy, ektopickej gravidity a rakoviny endometria a vaječníkov. Či sa to týka aj CHC podávaných v nižších dávkach, zostáva ešte potvrdiť.


V klinických štúdiách sa ukázalo, že Laurina významne znížila androgénne parametre, 3-α androsténdiolglukuronid, androsténdión, DHEA-S a voľný testosterón.


Pediatrická populácia

K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospievajúcich do 18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dezogestrel


Absorpcia

Perorálne podaný dezogestrel sa rýchlo a úplne absorbuje a mení sa na etonogestrel. Maximálne sérové koncentrácie etonogestrelu sa zvýšia z 1,5 ng/ml v 7. deň na 5 ng/ml v 21. deň cyklu a dosiahnu sa približne za 1,5 hodiny po podaní. Biologická dostupnosť je 62 – 81 %.


Distribúcia

Etonogestrel sa viaže na sérový albumín a globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG). Iba 2 – 4 % z celkovej sérovej koncentrácie liečiva sú prítomné vo forme voľného steroidu, 40 - 70 % sa špecificky viaže na SHBG. Zvýšenie hladiny SHBG indukované etinylestradiolom ovplyvňuje distribúciu medzi sérové proteíny a výsledkom je potom zvýšenie frakcie viazanej na SHBG a pokles frakcie viazanej na albumín. Zdanlivý distribučný objem dezogestrelu je 1,5 l/kg.


Biotransformácia

Etonogestrel sa úplne metabolizuje známymi cestami metabolizmu steroidov. Rýchlosť metabolického klírensu zo séra je približne 2 ml/min/kg. So súbežne podaným etinylestradiolom sa nezistili žiadne interakcie.


Eliminácia

Sérové hladiny etonogestrelu klesajú v dvoch fázach. Konečná fáza vylučovania je charakterizovaná polčasom približne 30 hodín. Dezogestrel a jeho metabolity sú vylučované močom a žlčou v pomere približne 6:4.


Rovnovážny stav

Farmakokinetika etonogestrelu je ovplyvnená hladinami SHBG, ktoré sú etinylestradiolom trojnásobne zvýšené. Pri každodennom užívaní stúpa sérová hladina liečiva približne na dvoj- až trojnásobok, pričom rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu.


Etinylestradiol


Absorpcia

Perorálne podaný etinylestradiol sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne sérové koncentrácie približne 80 pg/ml sa dosiahnu v priebehu 1 – 2 hodín. Absolútna biologická dostupnosť ako výsledok presystémovej konjugácie a first-pass metabolizmu je približne 60 %.


Distribúcia

Etinylestradiol sa silno, ale nešpecificky viaže na sérový albumín (približne 98,5 %) a indukuje zvýšenie sérových koncentrácií SHBG. Zdanlivý distribučný objem bol stanovený na približne 5 l/kg.


Biotransformácia

Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii tak v sliznici tenkého čreva, ako aj v pečeni. Etinylestradiol sa primárne metabolizuje aromatickou hydroxyláciou, ale vzniká široké spektrum hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sú prítomné vo voľnej forme, ako aj vo forme konjugátov s glukuronidmi a sulfátmi. Rýchlosť metabolického klírensu je približne 5 ml/min/kg.


Eliminácia

Sérové hladiny etinylestradiolu klesajú v dvoch eliminačných fázach, konečná fáza vylučovania je charakterizovaná polčasom približne 24 hodín. Nezmenené liečivo sa nevylučuje; metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas vylučovania metabolitov je približne 1 deň.


Rovnovážny stav

Rovnovážne koncentrácie sa dosiahnu po 3 – 4 dňoch, keď sú sérové hladiny liečiva vyššie o 30 ‑ 40 % v porovnaní s jednorazovou dávkou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, ak sa CHC používajú podľa odporúčaní. Toto je založené na obvyklých štúdiách toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity. Je však potrebné mať na mysli, že pohlavné steroidy môžu podporovať rast niektorých hormonálne závislých tkanív a nádorov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


JADRO TABLETY

all-rac-α-tokoferol,

monohydrát laktózy,

zemiakový škrob,

povidón,

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

kyselina stearová.


FILMOVÝ OBAL

Červený oxid železitý (E172)*,

žltý oxid železitý (E172)**,

hypromelóza,

makrogol 400,

mastenec,

oxid titaničitý (E171).

* iba v tabletách s 0,100 mg dezogestrelu/0,030 mg etinylestradiolu (červené tablety)

** iba v tabletách s 0,050 mg dezogestrelu/0,035 mg etinylestradiolu (žlté tablety)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, balený v hliníkovom laminátovom vrecku.

Veľkosti balenia: 21, 3 x 21 a 6 x 21 tabliet.

Každý blister obsahuje 21 tabliet (7 žltých, 7 červených a 7 bielych tabliet).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Írsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0176/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 10. jún 2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29. máj 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

1 Tieto incidencie boli odhadnuté zo všetkých dát z epidemiologických štúdií, použitím relatívnych rizík pre rôzne lieky v porovnaní s CHC obsahujúcimi levonorgestrel.

2 Stredný bod rozpätia 5–7 (prípadov) na 10 000 ženských rokov (ŽR), založený na relatívnom riziku kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) obsahujúcej levonorgestrel oproti 2,3 až 3,6 u nepoužívateliek.

15Laurina