+ ipil.sk

LEKOKLAR 125 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziuPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


LEKOKLAR 125 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu


klaritromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Lekoklar 125 mg/5 ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lekoklar 125 mg/5 ml

3. Ako užívať Lekoklar 125 mg/5 ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lekoklar 125 mg/5 ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lekoklar 125 mg/5 ml a na čo sa používa


Klaritromycín je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny makrolidových antibiotík. Zastavuje rast niektorých druhov baktérií.


Lekoklar 125 mg/5 ml sa používa na liečbu:

• infekcií hrdla a nosových dutín

• infekcií stredného ucha u detí

• infekcií dýchacieho systému ako je bronchitída (zápal priedušiek) a pneumónia (zápal pľúc)

• infekcií kože a mäkkých tkanív

• žalúdočných vredov spôsobených baktériou Helicobacter pylori


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lekoklar125 mg/5 ml


Neužívajte Lekoklar 125 mg/5 ml

- ak ste alergický na klaritromycín, iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte určitú poruchu srdcového rytmu v anamnéze (ventrikulárna arytmia, vrátane torsades de pointes) alebo zmeny v aktivite srdca pozorovateľné na elektrokardiograme nazývané „predĺžený QT interval“).

- ak máte závažné zlyhávanie pečene a ťažkosti s obličkami v tom istom čase.

- ak máte nízku hladinu draslíka v krvi.

- ak užívate

- tikagrelor (na zabránenie zrážania krvi),

- ranolazín (používa sa na liečbu anginy pectoris),

- ergotamín, dihydroergotamín (lieky na liečbu migrény),

- cisaprid (liek na liečbu žalúdočných ťažkostí),

- pimozid (antipsychotikum, na liečbu duševných porúch),

- terfenadín, astemizol (antialergiká, na liečbu alergie),

- lovastatín, simvastatín (lieky na zníženie hladiny cholesterolu),

- kolchicín (na liečbu dny).


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Lekoklar, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- keď máte zníženú funkciu pečene alebo obličiek,

- keď ste alergický na linkomycín alebo klindamycín (antibiotiká, na liečbu bakteriálnych infekcií),

- keď sa u vás objaví silná alebo dlhodobá hnačka (pseudomembranózna kolitída) počas alebo po užití Lekoklaru, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída) bola hlásená takmer pri všetkých antibiotikách vrátane klaritromycínu.

 • keď máte ochorenie myasténia gravis, zriedkavé ochorenie, ktoré spôsobuje svalovú slabosť,

 • keď máte cukrovku,

- keď máte alebo ste mali problémy so srdcom alebo

- keď ste mali v minulosti nízku hladinu horčíka v krvi,

- keď ste predtým užívali klaritromycín v niekoľkých prípadoch alebo dlhodobo.


Iné lieky a Lekoklar

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré iné lieky môžu ovplyvniť účinok Lekoklaru 125 mg/5 ml alebo naopak, Lekoklar 125 mg/5 ml môže ovplyvniť účinok iných liekov. Takýmito liekmi sú:


Lekoklar 125 mg/5 ml môže zvýšiť účinok nasledujúcich liekov:

 • astemizol, terfenadín (antialergiká), pimozid (antipsychotikum), cisaprid (liek na liečbu tráviacich ťažkostí), ergotamín, dihydroergotamín (lieky na liečbu migrény), lovastatín, simvastatín (lieky na zníženie hladiny cholesterolu), tikagrelor (na zabránenie zrážaniu krvi), ranolazín (používa sa na liečbu anginy pectoris), kolchicín (na liečbu dny) (pozri „Neužívajte Lekoklar 125 mg/5 ml“)

 • alprazolam, triazolam, midazolam (hypnotiká, na navodenie stavu pokoja, ospalosti alebo spánku)

 • digoxín, verapamil, amlodipín, diltiazem (lieky na srdce)

 • teofylín (antiastmatikum, na liečbu astmy)

 • warfarín (liek na zriedenie krvi)

 • atorvastatín, rosuvastatín (lieky znižujúce hladinu cholesterolu)

 • cyklosporín, sirolimus, takrolimus (imunosupresíva, na potlačenie obranyschopnosti organizmu)

 • karbamazepín, fenytoín, valproát (lieky na liečbu epilepsie)

 • cilostazol (používa sa na zlepšenie krvného obehu v nohách)

 • inzulín a iné lieky na liečbu cukrovky (ako je nateglinid alebo repaglinid)

 • metylprednizolón (kortizón na liečbu zápalu)

 • omeprazol (liek na zníženie žalúdočnej kyseliny)

 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie)

 • tolterodín (na liečbu syndrómu hyperaktívneho močového mechúra)

 • vinblastín (liek na liečbu rakoviny)

 • lieky, u ktorých je riziko poškodenia sluchu, najmä aminoglykozidy ako je gentamicín alebo neomycín (skupina antibiotík)


Účinok Lekoklaru 125 mg/ 5 ml, aj účinok nasledujúcich liekov sa môže zvýšiť, keď sa užívajú spolu:

 • atazanavir, sachinavir (lieky na liečbu infekcie HIV)

 • itrakonazol (liek na liečbu plesňových infekcií)


Ak vám váš lekár osobitne odporučil užívať Lekoklar 125 mg/5 ml a niektorý z vyššie uvedených liekov v tom istom čase, bude vás možno chcieť starostlivejšie sledovať.


Nasledujúce lieky môžu zoslabiť účinok Lekoklaru 125 mg/5 ml:

 • rifampicín, rifabutín, rifapentín (antibiotiká)

 • efavirenz, etravirín, nevirapín (lieky na liečbu infekcie HIV)

 • fenytoín, karbamazepín, fenobarbital (antiepileptiká)

 • ľubovník bodkovaný


Prosím, všimnite si:

Ritonavir (antivirotikum, na liečbu vírusových infekcií) a flukonazol (liek na liečbu plesňových infekcií) môžu zvýšiť účinok Lekoklaru 125 mg/5 ml.


Lekoklar 125 mg/5 ml môže zoslabiť účinok zidovudínu (antivirotikum). Aby ste sa tomuto vyhli, zachovajte 4-hodinový interval medzi užitím týchto liekov.


Užitie Lekoklaru 125 mg/5 ml v tom istom čase ako digoxínu, chinidínu alebo dyzopyramidu alebo verapamilu (lieky na srdce) alebo iných makrolidových antibiotík môže vyvolať srdcovú arytmiu.


Užitie Lekoklaru 125 mg/5 ml v tom istom čase ako dyzopyramidu môže spôsobiť zníženie hladiny cukru v krvi (hypoglykémiu).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lekoklar 125 mg/5 ml vo všeobecnosti nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, ale môže spôsobiť nežiaduce účinky ako závrat, zmätenosť a stratu orientácie. Ak máte pocit, že sa vás týka niektoré z uvedeného, neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje, ani sa nezúčastňujte aktivít, ktoré môžu byť pre vás alebo pre ostatných rizikové.


Lekoklar 125 mg/5 ml obsahuje sacharózu

Tento liek obsahuje 2,4 g sacharózy v 5 ml pripravenej suspenzie. Toto sa má vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Lekoklar 125 mg/5 ml


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pri výdaji lieku vám lekárnik označí množstvo tohto lieku, ktoré máte užívať a ako často ho máte užívať. Prosím, prečítajte si starostlivo túto informáciu. Dávka, ktorú vám váš lekár predpíše závisí od druhu infekcie a závažnosti infekcie. Závisí tiež aj od funkcie obličiek. Váš lekár vám to vysvetlí.


Dospelí a dospievajúci

Zvyčajná dávka je 10 ml dvakrát denne.

Pri závažných infekciách alebo žalúdočných vredoch spôsobených Helicobacter pylori je zvyčajná dávka 20 ml dvakrát denne.


Deti vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov

Denná dávka sa určuje podľa telesnej hmotnosti dieťaťa.

Zvyčajné dávky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:


Telesná hmotnosť (v kg)

Vek (roky)

Dávka (v ml) podávaná dvakrát denne

8-11

1-2

2,5

12-19

2-4

5

20-29

4-8

7,5

30-40

8-12

10


Deťom s telesnou hmotnosťou nižšou ako 8 kg sa má podávať dávka 0,3 ml/kg dvakrát denne.


Dĺžka liečby

Váš lekár vám povie, ako dlho máte Lekoklar 125 mg/5 ml užívať, zvyčajne 5 až 14 dní. Neukončujte liečbu na základe vlastného rozhodnutia napr. preto, že sa vy alebo vaše dieťa cítite lepšie. Ak ukončíte užívanie príliš skoro, infekcia sa môže vrátiť.


Spôsob podávania

Zvyčajne sa tento liek podáva dvakrát denne, raz ráno a opäť v skorý večer.

Tento liek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tento liek môže spôsobiť horkú chuť, ak ostane v ústach. Tomuto sa dá zabrániť požitím jedla alebo vypitím nejakého nápoja ihneď po užití suspenzie.


Ako odmerať dávku

K tomuto lieku je priložená striekačka s označením 2,5 ml, 3,75 ml a 5 ml. Priložený je aj adaptér, ktorý pasuje na fľašu. Aby ste odmerali dávku lieku:

• Pretrepte fľašu.

• Vložte adaptér do ústia fľaše.

• Nasaďte koniec striekačky na adaptér.

• Pretočte fľašu hore dnom.

• Vytiahnite piest na odmeranie potrebnej dávky.

• Postavte fľašu kolmo, odstráňte striekačku, nechajte adaptér na fľaši a zatvorte fľašu.


Nezabudnite pretrepať fľašu pred odmeraním každej dávky .


Podanie lieku s použitím striekačky

• Uistite sa, že dieťa je vo vzpriamenej polohe.

• Opatrne vložte koniec striekačky do úst dieťaťa. Nasmerujte koniec striekačky smerom k vnútornej strane líca.

• Pomaly stláčajte piest striekačky. Nevystreknite ju príliš rýchlo.

• Umožnite dieťaťu, aby prehltlo liek.


Druhou možnosťou je vyprázdniť odmeranú dávku zo striekačky na lyžicu, z ktorej vaše dieťa užije liek.


Ako pripraviť tento liek

Tento liek vám pripraví váš lekár alebo lekárnik. Aby ste otvorili fľašu s liekom, musíte stlačiť detský bezpečnostný uzáver dolu a potom otočiť.


Ak si potrebujete pripraviť tento liek sami, naplňte fľašu studenou vodou tesne pod odmernú čiaru označenú na fľaši. Čo najskôr ako toto vykonáte, dobre pretrepte fľašu. Potom doplňte vodu po odmernú čiaru na fľaši a opäť pretrepte.


Suspenziu musíte pripraviť len raz, na začiatku vašej liečby.


Ak užijete viac Lekoklaru 125 mg/5 ml, ako máte

Ak ste užili príliš veľa tohto lieku, vyhľadajte čo najskôr vášho lekára alebo zdravotnícke zariadenie. Príznakmi predávkovania môžu byť gastrointestinálne (žalúdočno-črevné) príznaky.


Ak zabudnete užiť Lekoklar 125 mg/5 ml

Ak ste zabudli užiť tento liek, pokračujte v liečbe podľa normálneho dávkovania, odporučeného vaším lekárom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Lekoklar 125 mg/5 ml

Je dôležité, aby ste užívali váš liek podľa pokynov vášho lekára. Neukončujte náhle užívanie tohto lieku bez predchádzajúceho súhlasu vášho lekára. Inak sa môžu príznaky vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ukončite užívanie tohto lieku a oznámte to ihneď vášmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice:


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • alergické reakcie ako sú náhle ťažkosti s dýchaním, rečou a prehĺtaním, opuch pier, tváre a hrdla, silný závrat alebo odpadnutie, svrbenie, vystúpená kožná vyrážka.

 • nepravidelný srdcový tep (zmena v elektrickej aktivite srdca).

 • riziko krvných zrazenín spôsobené vysokou hladinou krvných doštičiek.


Závažné vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

 • horúčka, bolesť hrdla, častejšie sa vyskytujúce infekcie spôsobené závažným nedostatkom bielych krviniek (agranulocytóza).

 • vyrážka, horúčka, zmeny krvi (ktoré môžu byť znakom syndrómu precitlivenosti nazývaného DRESS- Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi).

 • zožltnutie kože a očí, nevoľnosť, strata chuti do jedla, neprirodzené výsledky testov funkcie pečene (znaky poruchy pečene).

 • silná, pretrvávajúca hnačka alebo hnačka s obsahom krvi, s bolesťou žalúdka alebo horúčkou.

Toto môžu byť prejavy závažného zápalu čreva. Váš lekár môže ukončiť vašu liečbu. Neužívajte lieky, ktoré znižujú pohyby čriev.

 • závažná bolesť brucha a chrbta spôsobená zápalom pankreasu (podžalúdkovej žľazy).

 • zvýšená alebo znížená tvorba moču, ospalosť, zmätenosť a nevoľnosť spôsobené zápalom obličiek.

 • závažná alebo svrbiaca kožná vyrážka, najmä ak sa prejavuje pľuzgiermi a bolesťou v oblasti očí, úst alebo pohlavných orgánov.

 • nezvyčajné modriny alebo krvácanie spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek.

 • zrýchlený alebo nepravidelný tep srdca.


Všetky uvedené sú závažné vedľajšie účinky. Možno budete potrebovať rýchlu lekársku starostlivosť.


Iné možné vedľajšie účinky

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy

 • zmeny vnímania chuti (napríklad kovová alebo horká chuť)

 • bolesť brucha, nevoľnosť alebo vracanie, hnačka, ťažkosti s trávením

 • ťažkosti so spánkom

 • nezvyčajné výsledky testov funkcie pečene

 • vyrážka

 • nadmerné potenie


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nízky počet bielych krviniek

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v krvi

 • kvasinkové infekcie (kandidóza)

 • infekcie, napr. infekcie pošvy

 • strata alebo zníženie chuti do jedla

 • úzkosť, nervozita, jačanie

 • závrat, triaška, ospanlivosť

 • pocit točenia sa, porucha sluchu, zvonenie v ušiach (tinnitus)

 • búšenie srdca

 • zápal výstelky žalúdka, zápcha, vetry, sucho v ústach, grganie

 • svrbenie, žihľavka, červená vystúpená vyrážka

 • svalové kŕče

 • horúčka, slabosť


Neznáma frekvencia (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • zafarbenie zubov a jazyka

 • niektoré bakteriálne infekcie kože a podkožných tkanív

 • porucha čuchu, strata čuchu alebo vnímania chuti

 • hluchota

 • akné

 • depresia

 • bolesť alebo slabosť svalov

 • nezvyčajné zafarbenie moču

 • zlé sny, zmätenosť, strata orientácie, videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú, strata kontaktu s realitou, pocit straty osobnosti

 • kŕče, mravčenie a znecitlivenie kože

 • krvácanie

 • zlyhanie pečene

 • zlyhanie obličiek


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lekoklar 125 mg/5 ml


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Po rekonštitúcii: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


Suspenzia sa musí použiť do 14 dní po príprave.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lekoklar 125 mg/5 ml obsahuje


 • Liečivo je klaritromycín.

 • Ďalšie zložky sú: poloxamér 188, povidón K 30, hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu 1:1, trietylcitrát, glycerolmonostearát, polysorbát 80, sacharóza, maltodextrín, káliumsorbát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, xantán guma (E 415), ovocná punčová aróma (prírodné a umelé aromatické látky ako je maltodextrín, modifikovaný škrob a maltol).


Ako vyzerá Lekoklar 125 mg/5 ml a obsah balenia

60 ml, 120 ml a 240 ml bieleho alebo béžového granulátu v HDPE fľašiach s polypropylénovým skrutkovacím uzáverom bezpečným pred deťmi a polyetylénovou/polypropylénovou odmernou striekačkou (5 ml) do úst s označením 2,5 ml, 3,75 ml a 5 ml.


Veľkosti balenia:

1 fľaša obsahuje 34,1g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 50 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 29,5 ml) alebo

41,0 g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 60 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 35,4 ml) alebo

54,6 g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 80 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 47,2 ml) alebo

68,3 g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 100 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 59,0 ml) alebo

81,9 g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 120 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 70,8 ml).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Alle 1, 39179 Barleben, Nemecko


S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A, 540472 Targu-Mures, Rumunsko


Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Clarithromycin Sandoz 125 mg / 5 ml granulaat voor orale suspensie

Bulharsko: Lekoklar

Estónsko: Lekoklar

Grécko: Clarithromycin/Sandoz

Taliansko: Claritromicina Sandoz GmbH

Litva: Lekoklar 125 mg/5 ml granulės geriamajai suspensijai

Holandsko: Claritromycine Sandoz 125 mg/5 ml, granulaat voor orale suspensie

Poľsko: Lekoklar

Rumunsko: Lekoklar 125 mg/5 ml, granule pentru suspensie orală

Slovenská republika: LEKOKLAR 125 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Na prípravu suspenzie naplňte fľašu nasledovným množstvom vody:

• Pre 50 ml fľašu pridajte 29,5 ml vody

• Pre 60 ml fľašu pridajte 35,4 ml vody

• Pre 80 ml fľašu pridajte 47,2 ml vody

• Pre 100 ml fľašu pridajte 59,0 ml vody

• Pre 120 ml fľašu pridajte 70,8 ml vody


Fľašu dobre pretrepte čo najskôr ako ju naplníte vodou. Výsledkom rekonštitúcie lieku s vodou je biela až béžová suspenzia.

8LEKOKLAR 125 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


LEKOKLAR 125 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Po rekonštitúcii 1 ml perorálnej suspenzie obsahuje 25 mg klaritromycínu, 5 ml perorálnej suspenzie obsahuje 125 mg klaritromycínu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Liek obsahuje 2,4 g sacharózy v 5 ml pripravenej suspenzie.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Granulát na perorálnu suspenziu


Biely až béžový granulát.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Lekoklar 125 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu je indikovaný u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov na liečbu nasledujúcich akútnych a chronických infekcií spôsobených mikroorganizmami, ktoré sú citlivé na klaritromycín.


- infekcie horných dýchacích ciest ako je tonzilitída/faryngitída ako alternatívna možnosť, ak použitie beta-laktámových antibiotík nie je vhodné

- akútna otitis media u detí

- infekcie dolného respiračného traktu ako je pneumónia získaná v komunite

- sinusitída a akútna exacerbácia chronickej bronchitídy u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov

- infekcie kože a mäkkých tkanív s miernym až stredne závažným priebehom


V kombinácii s vhodným režimom antibakteriálnej liečby a vhodným liečivom na liečbu vredov na eradikáciu Helicobacter pylori u dospelých pacientov s vredmi spojenými s H. pylori. Pozri časť 4.2.


Do úvahy sa musia vziať oficiálne usmernenia o vhodnom používaní antibakteriálnych liekov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie Lekoklaru 125 mg/5 ml závisí od klinického stavu pacienta a musí ho vždy stanoviť lekár.


Dospelí a dospievajúci

Bežné dávkovanie: Zvyčajná dávka je 250 mg dvakrát denne.

Liečba vysokými dávkami (závažné infekcie): Zvyčajná dávka sa pri závažných infekciách môže zvýšiť na 500 mg dvakrát denne.


Eliminácia Helicobacter pylori u dospelých

U pacientov s gastroduodenálnymi vredmi vyvolaných infekciou H. pylori sa klaritromycín ako súčasť trojitej terapie prvej línie podáva v dávke 500 mg dvakrát denne. Majú sa vziať do úvahy národné odporúčania na eradikáciu Helicobacter pylori.


Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek

Maximálne odporúčané dávky sa majú znížiť úmerne k poškodeniu obličiek.

Ak je klírens kreatinínu menší ako 30 ml/min, dávka sa má znížiť o polovicu na 250 mg denne alebo 250 mg dvakrát denne v prípade veľmi závažných infekcií. U týchto pacientov nemá liečba presiahnuť 14 dní.


Deti vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov

Odporúčaná dávka je 7,5 mg/kg dvakrát denne.


Telesná hmotnosť Vek Dávka


8-11 kg 1-2 roky 2,5 ml dvakrát denne

12-19 kg 2-4 roky 5,0 ml dvakrát denne

20-29 kg 4-8 rokov 7,5 ml dvakrát denne

30-40 kg 8-12 rokov 10,0 ml dvakrát denne


Deťom s telesnou hmotnosťou nižšou ako 8 kg sa má podávať liečba v závislosti od ich telesnej hmotnosti.

Klinické štúdie boli vykonané s použitím pediatrickej suspenzie u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov. Preto deti mladšie ako 12 rokov majú užívať pediatrickú suspenziu klaritromycínu (granulát na perorálnu susupenziu).

K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s liečbou detí mladších ako 6 mesiacov.

Pre indikáciu pneumónia získaná v komunite účinok u detí mladších ako 3 roky nie je zdokumentovaný.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menším ako 30 ml/min sa musí dávkovanie klaritromycínu znížiť na polovicu, t.j. 7,5 mg/kg raz denne a dĺžka liečby nemá presiahnuť 14 dní.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby Lekoklarom 125 mg/5 ml závisí od klinického stavu pacienta. Dĺžku liečby musí vždy určiť lekár.

- Zvyčajná dĺžka liečby u detí do 12 rokov je 5 až 10 dní.

- Zvyčajná dĺžka liečby u dospelých a dospievajúcich je 6 až 14 dní.

- V liečbe sa musí pokračovať najmenej 2 dni po vymiznutí príznakov.

- Pri infekciách spôsobených Streptococcus pyogenes (betahemolytický streptokok) má dĺžka liečby trvať najmenej 10 dní.

- Kombinovaná liečba pri eradikácii infekcie H. pylori, napr. klaritromycín 500 mg dvakrát denne v kombinácii s amoxicilínom 1000 mg dvakrát denne a s omeprazolom 20 mg dvakrát denne má pokračovať počas 7 dní.


Spôsob podávania

Pred podaním sa granulát musí rekonštituovať s vodou, pozri časť 6.6. Na podanie po rekonštitúcii sa používa PE/PP perorálna odmerná striekačka alebo PP odmerná lyžica.


Granulát na perorálnu suspenziu môže spôsobiť horkú chuť, ak ostane v ústach. Tomuto sa dá zabrániť požitím jedla alebo vypitím nejakého nápoja ihneď po užití suspenzie.


Klaritromycín sa môže podávať nezávisle od príjmu potravy. Potrava nemá vplyv na mieru bologickej dostupnosti. Potrava len mierne predĺži začiatok absorpcie klaritromycínu.


4.3 Kontraindikácie


Lekoklar 125 mg/5 ml je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo, ostatné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné podávanie klaritromycínu a akéhokoľvek z nasledujúcich liečiv je kontraindikované: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadín, pretože to môže spôsobiť predĺženie QT intervalu a srdcové arytmie, vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie s tikagrelorom alebo ranolazínom je kontraindikované.


Súbežné podávanie klaritromycínu a ergotamínu alebo dihydroergotamínu je kontraindikované, pretože môže viesť k ergotovej toxicite.


Klaritromycín sa nesmie podávať pacientom s anamnézou predĺženia QT intervalu alebo ventrikulárnej srdcovej arytmie vrátane torsades de pointes (pozri časti 4.4 a 4.5).


Klaritromycín sa nesmie užívať súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny), ktoré sa v značnej miere metabolizujú CYP3A4 (lovastatín alebo simvastatín), z dôvodu zvýšeného rizika myopatie, vrátane rabdomyolýzy (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nesmie podávať pacientom s hypokaliémiou (riziko predĺženia QT intervalu).


Klaritromycín sa nesmie podávať pacientom, ktorí trpia závažným zlyhávaním pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek.


Tak ako pri iných silných inhibítoroch CYP3A4, klaritromycín sa nesmie podávať pacientom, ktorí užívajú kolchicín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekári nesmú predpísať klaritromycín gravidným ženám bez toho, aby starostlivo zvážili prínosy oproti riziku, a to najmä počas prvých troch mesiacov gravidity (pozri časť 4.6).


U pacientov so závažnou insuficienciou obličiek je nutná opatrnosť (pozri časť 4.2).


Klaritromycín sa vylučuje hlavne pečeňou. Preto je pri podávaní antibiotika pacientom s poruchou funkcie pečene nutná opatrnosť. Opatrnosť sa vyžaduje aj pri podávaní klaritromycínu pacientom so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek.


Zaznamenali sa prípady zlyhania pečene s fatálnymi následkami (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti mohli mať ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky. Pacientom je potrebné odporučiť, aby ukončili liečbu a kontaktovali svojho lekára, ak sa objavia znaky a príznaky ochorenia pečene ako je anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo bolestivé brucho.


Pseudomembranózna kolitída sa hlásila pri užívaní takmer všetkých antibiotík, vrátane makrolidov, s rôznym stupňom závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu. Hnačka spojená s Clostridium difficile (CDAD) sa hlásila pri užívaní takmer všetkých antibiotík, vrátane klaritromycínu, s rôznym stupňom závažnosti od miernej hnačky až po smrteľnú kolitídu. Liečba antibakteriálnymi liekmi mení fyziologickú mikroflóru v hrubom čreve, čo môže viesť k nadmernému rastu baktérie C. difficile. Hnačka spojená s C. difficile sa musí zvážiť u všetkých pacientov, u ktorých sa po užívaní antibiotík vyskytne hnačka. Dôkladná anamnéza je nevyhnutná, nakoľko výskyt hnačky spojenej s C. difficile sa hlásil v priebehu dvoch mesiacov po podávaní antibakteriálnych liekov. Vysadenie liečby klaritromycínom sa má preto zvážiť bez ohľadu na indikáciu. Majú sa vykonať mikrobiologické testy a začať primeraná liečba. Je potrebné sa vyhnúť podávaniu liekov, ktoré inhibujú peristaltiku.


Pri súbežnom použití klaritromycínu a kolchicínu sa po uvedení lieku na trh hlásila toxicita kolchicínu a to najmä u starších pacientov. Niektoré z týchto prípadov sa vyskytli u pacientov s insuficienciou obličiek. U týchto pacientov sa niekoľko prípadov skončilo smrťou (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie kolchicínu a klaritromycínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolbenzodiazepínov ako je triazolam a midazolam, sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s inými ototoxickými liekmi, najmä aminoglykozidmi, sa odporúča opatrnosť. Počas liečby a po liečbe sa má monitorovať funkcia sluchu a vestibulárneho aparátu.


Kvôli riziku predĺženia QT intervalu majú pacienti s koronárnou artériovou chorobou, závažnou insuficienciou srdca, hypomagneziémiou, bradykardiou (srdcová frekvencia < 50 úderov/min) alebo pri podávaní s inými liečivami spojenými s predĺžením QT intervalu užívať klaritromycín s opatrnosťou (pozri časť 4.5). Klaritromycín nesmú užívať pacienti s vrodeným alebo preukázaným získaným predĺžením QT intervalu alebo anamnézou ventrikulárnej arytmie (pozri časť 4.3).


Pneumónia: Vzhľadom na vyskytujúcu sa rezistenciu baktérie Streptococcus pneumoniae na makrolidy je pri predpisovaní klaritromycínu pacientom s pneumóniou získanou v komunite dôležité, aby sa vykonalo testovanie citlivosti. U pacientov s pneumóniou získanou v nemocničnom prostredí sa má klaritromycín používať v kombinácii s ďalšími vhodnými antibiotikami.


Mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív: Tieto infekcie sú najčastejšie spôsobené baktériami Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes, ktoré môžu byť rezistentné na makrolidy. Preto je potrebné vykonať testovanie citlivosti. V prípade, že sa nemôžu použiť betalaktámové antibiotiká (napr. alergia), liekom prvej voľby môžu byť iné antibiotiká, ako je klindamycín. V súčasnej dobe sa uvažuje, že makrolidy zohrávajú úlohu len pri niektorých infekciách kože a mäkkých tkanív, ako sú tie, ktoré sú spôsobené baktériou Corynebacterium minutissimum, acne vulgaris a eryzipel a v prípadoch, kedy sa nedá použiť liečba penicilínom.


V prípade závažných akútnych hypersenzitívnych reakcií ako je anafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza sa má liečba klaritromycínom ihneď vysadiť a bezodkladne začať vhodná liečba.


Pacienti, ktorým sa súbežne podáva liečba induktorom enzýmu CYP3A4, majú klaritromycín užívať s opatrnosťou (pozri časť 4.5).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri predpisovaní klaritromycínu s inými statínmi je potrebná opatrnosť. U pacientov užívajúcich klaritromycín a statíny bola hlásená rabdomyolýza. Pacienti majú byť sledovaní kvôli znakom a príznakom myopatie. V situáciách, kedy sa súbežnému užívaniu klaritromycínu so statínmi nedá vyhnúť, odporúča sa predpísať najnižšiu registrovanú dávku statínu. Môže sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu sprostredkovaného CYP3A (napr. fluvastatín) (pozri časť 4.5).


Perorálne hypoglykemiká/inzulín

Súbežné užívanie klaritromycínu a perorálnych hypoglykemík (ako sulfonylmočovina) a/alebo inzulínu môže spôsobiť výraznú hypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie glukózy (pozri časť 4.5).


Perorálne antikoagulanciá

Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko závažnej hemorágie a výrazného zvýšenia INR (International Normalized Ratio) a protrombínového času (pozri časť 4.5). Pokiaľ pacienti súbežne užívajú klaritromycín a perorálne antikoagulanciá, INR a protrombínový čas sa má často sledovať.


Užívanie akýchkoľvek antibiotík, ako je klaritromycín, na liečbu infekcie spôsobenej H. pylori môže viesť k vzniku mikroorganizmov rezistentných na liečivo.


Dlhodobé užívanie môže podobne ako pri iných antibiotikách viesť k premnoženiu necitlivých baktérií a plesní. Ak sa objaví superinfekcia, má sa začať vhodná liečba.


Pozornosť treba venovať možnej skríženej rezistencii medzi klaritromycínom a inými makrolidmi, ako aj linkomycínom a klindamycínom.


Klaritromycín je inhibítor CYP3A4 a súbežné užívanie s inými liekmi, ktoré sa v značnom rozsahu metabolizujú týmto enzýmom sa má obmedziť len na situácie, kedy je to nevyhnutne indikované(pozri časť 4.5).


Môže dôjsť k zhoršeniu myasténie gravis.


Tento liek obsahuje 2,4 g sacharózy v 5 ml pripravenej suspenzie. Toto sa musí vziať do úvahy u pacientov s diabetom mellitom.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Užívanie nasledujúcich liečiv je prísne kontraindikované kvôli možnému vzniku závažných liekových interakcií:


Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadín

U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s cisapridom sa zaznamenali zvýšené hladiny cisapridu. Môže to viesť k predĺženiu QT intervalu a srdcovým arytmiám vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes. Podobné účinky boli pozorované u pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s pimozidom (pozri časť 4.3).


Zaznamenalo sa, že makrolidy ovplyvňujú metabolizmus terfenadínu, čo vedie k zvýšeniu hladín terfenadínu. Ojedinele sa to spájalo s výskytom srdcových arytmií, ako je predĺženie QT intervalu, ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes (pozri časť 4.3). V jednej štúdii so 14 zdravými dobrovoľníkmi viedlo súbežné podávanie klaritromycínu s terfenadínom k dvoj až trojnásobnému nárastu sérových hladín kyslého metabolitu terfenadínu a k predĺženiu QT intervalu, čo nemalo za následok žiadny klinicky zistiteľný účinok. Podobné účinky sa pozorovali pri súbežnom podávaní astemizolu s inými makrolidmi.


Ergotamín/dihydroergotamín

Hlásenia po uvedení lieku na trh naznačujú, že súbežné podávanie klaritromycínu s ergotamínom alebo dihydroergotamínom sa spájalo s akútnou ergotamínovou toxicitou charakterizovanou vazospazmom a ischémiou končatín a iných tkanív vrátane centrálneho nervového systému. Súbežné podávanie klaritromycínu a týchto liečiv je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4), pretože tieto statíny sa v značnej miere metabolizujú CYP3A4 a súbežná liečba s klaritromycínom zvyšuje ich plazmatickú koncentráciu, čo zvyšuje riziko myopatie, vrátane rabdomyolýzy. Boli prijaté hlásenia o prípadoch rabdomyolýzy u pacientov užívajúcich klaritromycín súbežne s týmito statínmi. Ak sa liečbe klaritromycínom nedá vyhnúť, počas liečby sa musí prerušiť liečba lovastatínom alebo simvastatínom.


Pri predpisovaní klaritromycínu so statínmi je potrebná opatrnosť. V situáciách, kedy sa súbežnému užívaniu klaritromycínu so statínmi nedá vyhnúť, odporúča sa predpísať najnižšiu registrovanú dávku statínu. Môže sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu sprostredkovaného CYP3A (napr. fluvastatín). Pacienti majú byť sledovaní kvôli znakom a príznakom myopatie.


Účinky iných liečiv na klaritromycín


Liečivá, ktoré indukujú CYP3A (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný), môžu indukovať metabolizmus klaritromycínu. Môže to viesť k sub-terapeutickým hladinám klaritromycínu spôsobujúcim zníženie jeho účinnosti. Okrem toho môže byť potrebné sledovať plazmatické hladiny induktora CYP3A, ktoré môžu byť zvýšené vďaka inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom (pozri tiež súhrny charakteristických vlastností podávaných induktorov CYP3A4). Súbežné podávanie rifabutínu a klaritromycínu spôsobilo zvýšenie sérovej hladiny rifabutínu a zníženie sérovej hladiny klaritromycínu spolu so zvýšeným rizikom uveitídy.


O nasledujúcich liečivách je známe alebo existuje podozrenie, že ovplyvňujú koncentrácie cirkulujúceho klaritromycínu; môže byť potrebná úprava dávkovania klaritromycínu alebo zváženie alternatívnej liečby.


Efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín

Silné induktory metabolického systému cytochrómu P450, ako je efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín, môžu zvýšiť metabolizmus klaritromycínu a tak znížiť plazmatické hladiny klaritromycínu, zatiaľ čo plazmatické hladiny 14-OH-klaritromycínu, metabolitu, ktorý je tiež mikrobiologicky aktívny, sa zvýšia. Keďže mikrobiologický účinok klaritromycínu a 14-OH-klaritromycínu je rozdielny pre rôzne druhy baktérií, počas súbežného podávania klaritromycínu a induktorov enzýmu môže byť zamýšľaný terapeutický účinok oslabený.


Etravirín

Etravirín znižoval expozíciu klaritromycínom; avšak koncentrácie aktívneho metabolitu 14-OH –klaritromycínu sa zvýšili. Keďže 14-OH –klaritromycín má znížený účinok voči Mycobacterium avium complex (MAC), celkový účinok voči tomuto patogénovi môže byť ovplyvnený; preto sa na liečbu MAC majú zvážiť iné alternatívy klaritromycínu.


Flukonazol

Súbežné podávanie flukonazolu v dávke 200 mg denne a klaritromycínu v dávke 500 mg dvakrát denne 21 zdravým dobrovoľníkom viedlo k zvýšeniu priemerných minimálnych koncentrácií klaritromycínu v rovnovážnom stave (Cmin) o 33 % a plochy pod krivkou (AUC) o 18 %. Súbežné podávanie flukonazolu výrazne neovplyvnilo rovnovážne koncentrácie aktívneho metabolitu 14-OH-klaritromycínu. Nie je potrebná úprava dávky klaritromycínu.


Ritonavir

Farmakokinetická štúdia preukázala, že súbežné podávanie ritonaviru v dávke 200 mg každých osem hodín a klaritromycínu v dávke 500 mg každých 12 hodín viedlo k výraznej inhibícii metabolizmu klaritromycínu. Pri súbežnom podávaní ritonaviru sa Cmax klaritromycínu zvýšilo o 31 %, Cmin o 182 % a AUC o 77 %. Zaznamenala sa v podstate úplná inhibícia tvorby 14-OH-klaritromycínu. Vzhľadom na široké terapeutické okno klaritromycínu by zníženie dávky nemalo byť u pacientov s normálnou funkciou obličiek potrebné. Avšak u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť nasledujúca úprava dávkovania: u pacientov s klírensom kreatinínu od 0,5 až 1 ml/s sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov, ktorí majú klírens kreatinínu < 0,5 ml/s sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 %. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1 g/deň sa nemajú podávať súbežne s ritonavirom.


Podobná úprava dávkovania sa má zvážiť u pacientov so zníženou funkciou obličiek, keď sa ritonavir používa na zlepšenie farmakokinetiky s inými inhibítormi HIV proteázy vrátane atazanaviru a sachinaviru (pozri časť uvedenú nižšie, „Obojsmerné liekové interakcie“).


Účinok klaritromycínu na iné liečivá


Interakcie založené na CYP3A

Súbežné podávanie klaritromycínu, o ktorom je známe, že inhibuje CYP3A, s liečivami metabolizovanými prevažne prostredníctvom CYP3A, sa môže spájať so zvýšením koncentrácií liečiv, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické účinky, ako aj nežiaduce účinky súbežne podávaného liečiva. Klaritromycín sa má u pacientov liečených inými liečivami, o ktorých je známe, že sú substrátmi enzýmu CYP3A, používať opatrne, najmä ak má substrát CYP3A úzky bezpečnostný profil (napr. karbamazepín) a/alebo, ak je substrát týmto enzýmom značne metabolizovaný.


Môže byť potrebné zvážiť úpravu dávkovania a ak je to možné, treba u pacientov súbežne liečených klaritromycínom pozorne sledovať sérové koncentrácie liečiv metabolizovaných prevažne prostredníctvom enzýmu CYP3A.


O nasledujúcich liečivách alebo skupinách liečiv je známe alebo existuje podozrenie, že sú metabolizované rovnakým izoenzýmom CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepín, cilostazol, cisaprid, cyklosporín, dizopyramid, ergotamínové alkaloidy, lovastatín, metylprednizolón, midazolam, omeprazol, perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín), pimozid, chinidín, rifabutín, sildenafil, simvastatín, sirolimus, takrolimus, terfenadín, triazolam a vinblastín. Podobný mechanizmus interakcií, na ktorom sa zúčastňujú iné izoenzýmy systému cytochrómu P450, sa uplatňuje u fenytoínu, teofylínu a valproátu.


Antiarytmiká

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a chinidínu alebo dyzopyramidu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady torsades de pointes. Počas súbežného podávania klaritromycínu s týmito liečivami sa má sledovať EKG kvôli predĺženiu QT intervalu. Počas liečby klaritromycínom sa majú sledovať sérové hladiny chinidínu a dyzopyramidu.


Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a dyzopyramidu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady

hypoglykémie. Preto sa počas súbežného užívania klaritromycínu a dyzopyramidu majú monitorovať hladiny glukózy v krvi.


Cyklosporín, takrolimus a sirolimus

Súbežné podávanie perorálneho klaritromycínu a cyklosporínu alebo takrolimu viedlo k viac ako 2-násobnému zvýšeniu Cmin hladín cyklosporínu a takrolimu. Podobné účinky sa očakávajú aj pre sirolimus. Na začiatku liečby klaritromycínom u pacientov, ktorí už užívajú niektorý z týchto imunosupresívnych liečiv, plazmatické hladiny cyklosporíu, takrolimu alebo sirolimu sa musia podrobne sledovať a ich dávky sa v prípade potreby musia znížiť. Ak sa u týchto pacientov podávanie klaritromycínu ukončí, podrobné sledovanie plazmatických hladín cyklosporínu, takrolimu alebo sirolimu je opäť potrebné na úpravu dávky.


Warfarín

Užívanie klaritromycínu u pacientov užívajúcich warfarín môže viesť k zosilneniu účinkov warfarínu. U týchto pacientov sa má častejšie sledovať protrombínový čas (pozri časť 4.4 a 4.8).


Perorálne hypoglykemiká/inzulín

Pri užívaní niektorých hypoglykemík ako nateglinid a repaglinid môže dôjsť k inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom, čo môže pri ich súbežnom užívaní spôsobiť hypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie glukózy.


Omeprazol

Zdravým dospelým jedincom bol podávaný klaritromycín (500 mg každých 8 hodín) v kombinácii s omeprazolom (40 mg denne). Pri súbežnom podávaní klaritromycínu boli plazmatické koncentrácie omeprazolu v rovnovážnom stave zvýšené (Cmax o 30 %, AUC0-24 o 89 % a t1/2 o 34 %). Priemerné hodnoty pH v žalúdku počas 24 hodín boli pri podávaní samotného omeprazolu 5,2 a pri súbežnom podávaní omeprazolu s klaritromycínom 5,7.


Sildenafil, tadalafil a vardenafil

Každý z týchto inhibítorov fosfodiesterázy je metabolizovaný, aspoň čiastočne, prostredníctvom CYP3A a CYP3A môže byť súbežným podávaním klaritromycínu inhibovaný. Súbežné podávanie klaritromycínu so sildenafilom, tadalafilom alebo vardenafilom pravdepodobne spôsobuje zvýšenie expozície inhibítora fosfodiesterázy. Pri súbežnom podávaní s klaritromycínom treba zvážiť zníženie dávok sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu.


Teofylín, karbamazepín

Výsledky klinických štúdií preukázali mierne, ale štatisticky významné (p≤ 0,05) zvýšenie cirkulujúcich hladín teofylínu alebo karbamazepínu, ak sa niektoré z týchto liečiv podávalo súbežne s klaritromycínom. Môže byť potrebné zvážiť zníženie dávky.


Tolterodín

Primárna cesta metabolizmu tolterodínu je sprostredkovaná izoformou 2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6). Avšak u podskupiny populácie, ktorej chýba CYP2D6, bol zistený metabolizmus cestou CYP3A. U tejto podskupiny populácie vedie inhibícia CYP3A k významne vyšším sérovým koncentráciám tolterodínu. Zníženie dávkovania tolterodínu môže byť potrebné v prítomnosti inhibítorov CYP3A, ako je klaritromycín v populácii slabých CYP2D6 metabolizérov.


Triazolbenzodiazepíny (napr. alprazolam, midazolam, triazolam)

Pri súbežnom podávaní midazolamu a klaritromycínu vo forme tabliet (500 mg dvakrát denne) sa hodnota AUC midazolamu zvýšila 2,7-násobne po intravenóznom podaní midazolamu a 7-násobne po jeho perorálnom podaní. Súbežnému podávaniu midazolamu a klaritromycínu vo forme tabliet je nutné sa vyhnúť. Pri intravenóznom podávaní midazolamu a klaritromycínu musí byť pacient starostlivo sledovaný, aby bolo možné upraviť dávkovanie. Rovnaké opatrenia majú platiť aj pre iné benzodiazepíny, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A4, vrátane triazolamu a alprazolamu. Pri benzodiazepínoch, ktorých eliminácia nezávisí od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam) je klinicky významná interakcia s klaritromycínom nepravdepodobná.


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady liekových interakcií a účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť). Odporúča sa sledovanie pacienta kvôli zosilneným farmakologickým účinkom na CNS.


Iné liekové interakcie


Aminoglykozidy

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu s inými ototoxickými liekmi, najmä aminoglykozidmi, sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.4).


Kolchicín

Kolchicín je substrátom pre CYP3A aj pre efluxový transportér P-glykoproteín (Pgp). Klaritromycín a iné makrolidy sú známe inhibítory CYP3A a Pgp. Ak sa klaritromycín a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia Pgp a/alebo CYP3A klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Pacientov je potrebné sledovať kvôli klinickým prejavom toxicity kolchicínu (pozri časť 4.4).


Digoxín

Predpokladá sa, že digoxín je substrátom pre efluxový transportér, P-glykoproteín (Pgp). Je známe, že klaritromycín inhibuje Pgp. Ak sa klaritromycín a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia Pgp klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii digoxínom.

V sledovaniach po uvedení lieku na trh boli tiež hlásené zvýšené sérové koncentrácie digoxínu u pacientov, ktorí užívali klaritromycín súbežne s digoxínom. U niektorých pacientov sa prejavili klinické znaky zodpovedajúce toxicite digoxínu, vrátane potenciálne fatálnych arytmií. Pri súbežnej liečbe pacienta digoxínom a klaritromycínom je potrebné pozorne sledovať sérové koncentrácie digoxínu.


Zidovudín

Súbežné perorálne podávanie tabliet klaritromycínu a zidovudínu dospelým pacientom s HIV infekciou môže spôsobiť zníženie koncentrácií zidovudínu v rovnovážnom stave. Nakoľko sa zdá, že klaritromycín interferuje s absorpciou súbežne podávaného perorálneho zidovudínu, tejto interakcii sa dá do značnej miery vyhnúť rozložením dávok klaritromycínu a zidovudínu tak, aby sa medzi jednotlivými podaniami dodržal 4-hodinový interval. Táto interakcia sa zrejme nevyskytuje u pediatrických pacientov s HIV infekciou, ktorí užívajú suspenziu klaritromycínu spolu so zidovudínom alebo dideoxyinozínom. Táto interakcia je nepravdepodobná, keď sa klaritromycín podáva intravenóznou infúziou.


Fenytoín a valproát

Vyskytli sa spontánne alebo publikované hlásenia interakcií CYP3A inhibítorov, vrátane klaritromycínu, s liečivami, u ktorých sa nepredpokladá metabolizmus prostredníctvom CYP3A (napr. fenytoín a valproát). Ak sa tieto liečivá podávajú súbežne s klaritromycínom, odporúča sa stanovenie sérových hladín. Zaznamenali sa zvýšené sérové hladiny.


Obojsmerné liekové interakcie


Atazanavir

Klaritromycín aj atazanavir sú substrátmi a inhibítormi CYP3A a existuje dôkaz o obojsmernej liekovej interakcii. Súbežné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) s atazanavirom (400 mg jedenkrát denne) viedlo k 2-násobnému zvýšeniu expozície klaritromycínu a 70 % zníženiu expozície 14-OH-klaritromycínu s 28 % zvýšením hodnoty AUC atazanaviru. Kvôli širokému terapeutickému oknu klaritromycínu nie je u pacientov s normálnou funkciou obličiek potrebné zníženie dávok. U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 až 60 ml/min) sa majú dávky klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 % s použitím vhodnej liekovej formy klaritromycínu. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1000 mg denne sa nemajú podávať s inhibítormi proteázy.


Blokátory kalciového kanála

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu s blokátormi kalciového kanála, ktoré sa metabolizujú CYP3A4 (napr. verapamil, amlodipín, diltiazem) sa z dôvodu rizika hypotenzie odporúča opatrnosť. Plazmatické koncentrácie klaritromycínu, ako aj blokátorov kalciového kanála sa v dôsledku interakcie môžu zvýšiť. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a verapamil sa pozorovala hypotenzia, bradyarytmie a laktátová acidóza.


Itrakonazol

Klaritromycín aj itrakonazol sú substrátmi a inhibítormi CYP3A, čo vedie k obojsmernej liekovej interakcii. Klaritromycín môže zvyšovať plazmatické hladiny itrakonazolu, kým itrakonazol môže zvyšovať plazmatické hladiny klaritromycínu. Pacientov, ktorí súbežne užívajú itrakonazol a klaritromycín, je potrebné starostlivo sledovať kvôli znakom alebo príznakom zosilneného alebo predĺženého farmakologického účinku.


Sachinavir

Klaritromycín aj sachinavir sú substrátmi a inhibítormi CYP3A a existuje dôkaz o obojsmernej liekovej interakcii. Pri súbežnom podávaní klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) a sachinaviru (mäkké želatínové kapsuly, 1200 mg trikrát denne) 12 zdravým dobrovoľníkom boli hodnoty AUC sachinaviru v rovnovážnom stave o 177 % vyššie a hodnoty Cmax sachinaviru v rovnovážnom stave o 187 % vyššie ako tie, ktoré sa pozorovali pri podávaní samotného sachinaviru. Hodnoty AUC a Cmax klaritromycínu boli približne o 40 % vyššie ako tie, ktoré sa pozorovali pri podávaní samotného klaritromycínu. Ak sa oba lieky podávajú súbežne obmedzenú dobu a v sledovaných dávkach/liekových formách, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií s mäkkými želatínovými kapsulami nemusia zodpovedať účinkom, ktoré sa pozorujú pri užívaní sachinaviru vo forme tvrdých želatínových kapsúl. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií so samotným sachinavirom nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným pri liečbe sachinavirom/ritonavirom. Pri súbežnom podávaní sachinaviru s ritonavirom je potrebné zvážiť možné účinky ritonaviru na klaritromycín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje o použití klaritromycínu počas prvého trimestra u viac ako 200 gravidných žien neukázali jasné teratogénne účinky alebo nežiaduce účinky na zdravie novorodenca. Údaje z obmedzeného počtu gravidných žien, ktoré boli vystavené klaritromycínu počas prvého trimestra naznačujú možné zvýšené riziko potratov. Doposiaľ nie sú dostupné iné relevantné epidemiologické údaje.

Údaje zo štúdií u zvierat preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Riziko pre ľudí nie je známe. Klaritromycín sa u gravidných žien môže podávať len po starostlivom zhodnotení prínosu/ rizika.


Laktácia

Klaritromycín a jeho aktívny metabolit sa vylučujú do materského mlieka. Preto sa môže u dojčených detí objaviť hnačka a hubové infekcie slizničných membrán. Môže byť potrebné dojčenie prerušiť. Je potrebné mať na mysli možný vznik senzibilizácie. Prínos liečby pre matku sa má zvážiť oproti možnému riziku pre dojča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch klaritromycínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Predtým, ako pacienti budú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, sa musí vziať do úvahy možnosť výskytu závratov, vertiga, zmätenosti a dezorientácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri užívaní lieku.


 1. Nežiaduce účinky


 1. Súhrn profilu bezpečnosti


Najčastejšie sa bežne vyskytujúce nežiaduce účinky súvisiace s liečbou klaritromycínom u dospelých aj pediatrických pacientov sú abdominálna bolesť, hnačka, nauzea, vracanie a zmeny vnímania chuti. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne mierne a zodpovedajú známemu profilu bezpečnosti makrolidových antibiotík (pozri odstavec b. v časti 4.8).


Počas klinických štúdií nebol medzi pacientami s existujúcou mykobakteriálnou infekciou alebo bez nej žiadny signifikantný rozdiel vo výskyte týchto gastrointestinálnych nežiaducich reakcií.


 1. Súhrn nežiaducich účinkov v tabulárnej forme


V nasledujúcom zozname sú uvedené nežiaduce reakcie hlásené počas klinických štúdií a po uvedení klaritromycínu vo forme granulátu na perorálnu suspenziu na trh.


Reakcie považované za minimálne pravdepodobne súvisiace s klaritromycínom sú uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100) a neznáme (nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh; častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté: Kandidóza, infekcia, vaginálna infekcia

Neznáme: Pseudomembranózna kolitída, eryzipel


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: Leukopénia, trombocytémia

Neznáme: Agranulocytóza, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému*

Menej časté: Precitlivenosť

Neznáme: Anafylaktická reakcia, angioedém


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Anorexia, znížená chuť do jedla


Psychické poruchy

Časté: Insomnia

Menej časté: Úzkosť, nervozita, jačanie

Neznáme: Psychotická porucha, stav zmätenosti, odosobnenie, depresia, strata orientácie, halucinácie, zlé sny


Poruchy nervového systému

Časté: Dysgeúzia, bolesť hlavy, porucha chuti

Menej časté: Závrat, somnolencia*, triaška

Neznáme: Kŕče, strata chuti, porucha čuchu, strata čuchu, parestézia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: Vertigo, porucha sluchu, tinnitus

Neznáme: Hluchota


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme*, palpitácie

Neznáme: Torsades de pointes*, komorová tachykardia*


Poruchy ciev

Neznáme: Hemorágia#


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Hnačka*, vracanie. dyspepsia, nevoľnosť, bolesť brucha

Menej časté: Gastritída, stomatitída, glositída, zápcha, sucho v ústach, grganie, nadúvanie

Neznáme: Akútna pankreatitída, zafarbenie jazyka, zafarbenie zubov


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: Nezvyčajné výsledky testov funkcie pečene

Menej časté: Zvýšené hodnoty alanínaminotransferázy, zvýšené hodnoty aspartátaminotransferázy

Neznáme: Zlyhanie pečene*, hepatocelulárna žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vyrážka, nadmerné potenie

Menej časté: Svrbenie, žihľavka, makulo-papulárna vyrážka

Neznáme: Stevensov-Johnsonov syndróm* a toxická epidermálna nekrolýza*,lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS), akné


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: Svalové kŕče

Neznáme: Myopatia


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: Zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: Horúčka, telesná slabosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme: Zvýšenie INR (International normalised ratio)#, predĺženie protrombínového času#, nezvyčajné zafarbenie moču


*pozri odstavec a.

#pozri odstavec c.


 1. Popis vybraných nežiaducich reakcií


V niektorých prípadoch rabdomyolýzy bol klaritromycín podávaný súbežne so statínmi, fibrátmi, kolchicínom alebo alopurinolom (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu sa po uvedení lieku na trh hlásili liekové interakcie a účinky na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť). Odporúča sa sledovanie pacienta kvôli zosilneným farmakologickým účinkom na CNS (pozri časť 4.5).


Osobitné skupiny pacientov: Nežiaduce účinky u pacientov s oslabeným imunitným systémom (pozri odstavec e.).


 1. Pediatrická populácia


Klinické štúdie sa uskutočnili u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov, ktorým sa podával klaritromycín vo forme pediatrickej suspenzie. Preto deti mladšie ako 12 rokov majú užívať klaritromycín vo forme pediatrickej suspenzie.


Predpokladá sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí bude podobná ako u dospelých pacientov.


 1. Iné osobitné skupiny pacientov


Pacienti s oslabeným imunitným systémom

U pacientov s AIDS alebo iných pacientov s oslabeným imunitným systémom dlhodobo liečených vyššími dávkami klaritromycínu z dôvodu mykobakteriálnej infekcie bolo často náročné rozlíšiť nežiaduce udalosti pravdepodobne súvisiace s podávaním klaritromycínu od príznakov základného ochorenia vyvolaného vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) alebo pridruženého ochorenia.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami u dospelých pacientov liečených celkovými dennými dávkami 1000 mg a 2000 mg klaritromycínu boli: nauzea, vracanie, zmeny vnímania chute, abdominálna bolesť, hnačka, vyrážka, plynatosť, bolesť hlavy, zápcha, poruchy sluchu, zvýšenia hladín AST (SGOT) a ALT (SGPT). Ďalšie udalosti objavujúce sa s nízkou frekvenciou zahŕňali dyspnoe, insomniu a sucho v ústach. Výskyt bol porovnateľný ako u pacientov liečených dávkami 1000 mg a 2000 mg, avšak bol zvyčajne 3- až 4-násobne častejší u tých pacientov, ktorí dostávali celkové denné dávky klaritromycínu 4000 mg.


U týchto pacientov s oslabeným imunitným systémom boli robené hodnotenia laboratórnych výsledkov analyzovaním týchto hodnôt mimo závažne abnormálnej hladiny (t.j. najvyššia a najnižšia hraničná hodnota) pre stanovený test. Na základe týchto kritérií asi 2 % až 3 % týchto pacientov, ktorí dostávali 1000 mg alebo 2000 mg klaritromycínu denne, mali závažne abnormálne zvýšené hladiny AST (SGOT) a ALT (SGPT), abnormálne nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek. Nízke percento pacientov v týchto dvoch skupinách dávkovania malo tiež zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi. Mierne zvýšený výskyt abnormálnych hladín všetkých parametrov, s výnimkou bielych krviniek, sa pozoroval u pacientov, ktorí užívali 4000 mg denne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky intoxikácie:

Na základe hlásení sa dá očakávať, že užitie nadmerného množstva klaritromycínu môže spôsobiť gastrointestinálne príznaky. U jedného pacienta s bipolárnou poruchou v anamnéze, ktorý užil osem gramov klaritromycínu, sa objavila zmena duševného stavu, paranoidné správanie, hypokaliémia a hypoxémia.


Liečba intoxikácie:

Špecifické antidotum pri predávkovaní nie je k dispozícii. Tak ako pri iných makrolidoch, nepredpokladá sa, že sérové hladiny klaritromycínu budú výrazne ovplyvnené hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou.


Nežiaduce účinky sprevádzajúce predávkovanie sa majú liečiť včasnou elimináciou neabsorbovaného liečiva a podpornými opatreniami. Veľmi zriedkavo možno pozorovať závažné akútne alergické reakcie, napr. anafylaktický šok. Pri prvých príznakoch hypersenzitívnych reakcií sa musí liečba klaritromycínom prerušiť a okamžite sa musia prijať vhodné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: makrolidy, linkozamidy a streptogramíny, klaritromycín,

ATC kód: J01FA09


Mechanizmus účinku

Klaritromycín je semisyntetický derivát erytromycínu a jeho antibakteriálny účinok spočíva vo väzbe na 50S ribozomálnu podjednotku citlivých baktérií a potlačení syntézy proteínov. Je vysoko účinný proti širokému spektru aeróbnych a anaeróbnych grampozitívnych a gramnegatívnych organizmov. Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) klaritromycínu sú zvyčajne dvojnásobne nižšie ako MIC erytromycínu.


14-Hydroxy metabolit klaritromycínu má tiež antimikrobiálnu aktivitu. MIC tohto metabolitu je rovnaká alebo dvakrát vyššia ako MIC materskej zlúčeniny, s výnimkou Haemophilus influenzae, kde 14-hydroxy metabolit je dvojnásobne aktívnejší ako materská zlúčenina.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Klaritromycín je v značnej miere distribuovaný do tkanív a telesných tekutín. Z dôvodu vysokého prieniku do tkanív sú intracelulárne koncentrácie vyššie ako sérové koncentrácie. Najdôležitejšie farmakodynamické parametre na určenie aktivity makrolidov nie sú jednoznačne stanovené. Čas, po ktorý sérová koncentrácia zotrváva nad MIC (T/MIC) môže korelovať s najlepšou účinnosťou klaritromycínu, avšak i keď koncentrácie klaritromycínu dosiahnuté v tkanivách respiračného traktu a tekutinách epitelovej výstelky prekračujú koncentrácie v plazme, použitie parametrov založených na plazmatických koncentráciách môže viesť k nesprávnemu určeniu presnej odpovede na infekcie respiračného traktu.


Mechanizmus rezistencie

Medzi mechanizmy spôsobujúce vznik rezistencie voči makrolidovým antibiotikám patrí zmena cieľového miesta antibiotika alebo modifikácia a/alebo aktívny eflux antibiotika.

Vznik rezistencie môže byť sprostredkovaný chromozómami alebo plazmidmi, rezistencia môže byť indukovaná alebo konštitutívna. Baktérie rezistentné na makrolidy vytvárajú enzýmy, ktoré spôsobujú metyláciu adenínového zvyšku ribozomálnej RNA, čo následne vedie k inhibícii väzby antibiotika na ribozóm.

Mikroorganizmy rezistentné na makrolidy sú spravidla skrížene rezistentné na linkozamidy a streptogramín B v dôsledku metylácie väzbového miesta na ribozóme. Klaritromycín tiež patrí medzi silné induktory tohto enzýmu. Okrem toho majú makrolidy v dôsledku inhibície peptidyltransferázy ribozómov bakteriostatický účinok.

Medzi klaritromycínom, erytromycínom a azitromycínom existuje úplná skrížená rezistencia. Stafylokoky rezistentné na meticilín a oxacilín (MRSA) a Streptococcus pneumoniae rezistentný na penicilín sú rezistentné na všetky v súčasnosti dostupné betalaktámové antibiotiká a makrolidy, ako je klaritromycín.


Hraničné hodnoty citlivosti

Podľa EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) boli dňa 20.12.2010 stanovené nasledovné hraničné hodnoty citlivosti pre klaritromycín, oddeľujúce citlivé miroorganizmy od rezistentných (v.1.2):Hraničné koncentrácie klaritromycínu v súvislosti s druhom B,C

Patogény

Citlivé (mg/l)

Rezistentné > (mg/l)

Enterobacteriaceae

-

-

Pseudomonas spp.

-

-

Acinetobacter spp.

-

-

Staphylococcus spp.

1

2

Enterococcus spp.

-

-

Streptococcus groups A, B, C, G

0,25

0,5

Streptococcus pneumoniae D

0,25

0,5

Iné streptokoky

Nedostatočne preukázané

Nedostatočne preukázané

Haemophilus influenzae

1

32

Moraxella catarrhalis

0,25

0,5

Neisseria gonorrhoeae

-

-

Neisseria meningitidis

-

-

Grampozitívne anaeróbne mikroorganizmy (okrem Clostridium difficile)

-

-

Gramnegatívne anaeróbne mikroorganizmy

-

-

Hraničné koncentrácie, ktoré nesúvisia s druhom A

Nedostatočne preukázané

Nedostatočne preukázané


A. Hraničné hodnoty citlivosti, ktoré nesúvisia s druhom sú stanovené prevažne na základe údajov podľa vzťahu medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou a sú nezávislé od distribúcie MIC špecifických druhov. Používajú sa len pri druhoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke alebo v poznámkach pod tabuľkou. Avšak farmakodynamické údaje pre stanovenie hraničných hodnôt citlivosti, ktoré nesúvisia s druhom,pre makrolidy, linkozamidy a streptogramíny nie sú rozsiahle a preto sa označujú ako nedostatočne preukázané.

B. Erytromycín sa môže použiť na stanovenie citlivosti uvedených baktérií na iné makrolidy ako je azitromycín, klaritromycín a roxitromycín.

C. Klaritromycín sa používa na eradikáciu H. pylori (MIC ≤0,25 mg/l pre izoláty divokého typu).

D. Korelácia medzi MIC makrolidov pre H. influenzae a klinickým výsledkom je slabá. Preto sú hraničné hodnoty citlivosti pre makrolidy a príbuzné antibiotiká nastavené na divoké typy H. influenzae.


„Nedostatatočne preukázané“ znamená, že nie je dostatočne preukázané, že daný druh je dobrým cieľom pre liečbu liekom.


Klaritromycín sa používa na eradikáciu H. pylori; minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) ≤0,25 µg/ml bola stanovená ako hraničná hodnota citlivosti Inštitútom pre klinické a laboratórne štandardy (CLSI).


Citlivosť

Výskyt získanej rezistencie u vybraných druhov môže byť rozdielny v závislosti od geografickej polohy a času a najmä pri liečbe závažných infekcií je vhodné sledovať lokálne informácie o rezistencii. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Patogény, pre ktoré môže byť problémom získaná rezistencia: výskyt rezistencie je rovný alebo väčší ako 10 % aspoň v jednej krajine Európskej únie.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium diphteriae

Streptococcus skupiny F

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bordetella pertussis

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaeróbne mikroorganizmy

Clostridum spp. iné ako C. difficile

Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Clamydophila psitacci

Mycobacterium spp.

Mycoplasma pneumoniae

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus spp.+

Staphylococcus aureus (meticilín-citlivé a meticilín-rezistentné+)

Staphylococcus epidermidis+

Streptococcus skupiny A*, B, C, G

Streptococcus viridans

Streptococcus pneumoniae*+

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus infuenzae§

Helicobacter pylori

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides spp.

Peptococcus / Peptostreptococcus spp.

Prirodzene rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter

Enterobacteriacea

Pseudomonas aeruginosa

Anaeróbne mikroorganizmy

Fusobacterium spp.

Iné mikroorganizmy

Mycobacterium tuberculosis


# ≥ ako 10% rezistencia aspoň v jednej krajine Európskej únie

* Druhy, proti ktorým bola dokázaná účinnosť počas klinických testovaní (ak sú citlivé)

+ Uvedené druhy, pri ktorých sa pozoroval vysoký stupeň rezistencie (to znamená vyšší ako 50%) v jednej alebo viacerých oblastiach/krajine/regióne (regiónoch) Európskej únie

§ Hraničné hodnoty citlivosti pre makrolidy a príbuzné antibiotiká sú nastavené na divoké typy H. influenzae.


Ďalšie informácie

Citlivosť a rezistencia Streptococcus pneumoniae a Streptococcus spp. na klaritromycín sa môže určiť testovaním erytromycínu.

Najdostupnejšia klinická skúsenosť z kontrolovaných randomizovaných klinických skúšok naznačuje, že pri podávaní klaritromycínu v dávke 500 mg dvakrát denne v kombinácii s iným antibiotikom, napr. amoxicilínom alebo metronidazolom a napr. omeprazolom (podávaným v schválených dávkach) počas 7 dní sa dosiahol > 80% pomer eradikácie H. pylori u pacientov s gastroduodenálnymi vredmi. Tak ako sa očakávalo, signifikantne nižšie pomery eradikácie sa pozorovali u pacientov s východiskovými izolátmi H. pylori rezistentnými na metronidazol. Preto sa pri výbere vhodnej kombinovanej liečby na eradikáciu H.pylori musí vziať do úvahy lokálna informácia o výskyte rezistencie a lokálnych terapeutických nariadeniach. Okrem toho sa u pacientov s perzistentnou infekciou, potenciálnym rozvojom sekundárnej rezistencie na antimikrobiálne agens (u pacientov s primárne citlivými kmeňmi) musí zvážiť nová terapeutická liečebná schéma.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Klaritromycín sa rýchlo a dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu - primárne v jejune - ale po perorálnom podaní podlieha rozsiahlemu „first pass“ metabolizmu. Absolútna biologická dostupnosť po podaní 250 mg tablety klaritromycínu je približne 50%. Biologická dostupnosť suspenzie je rovnaká alebo mierne vyššia ako biologická dostupnosť tabliet. Farmakokinetický profil suspenzie u detí zodpovedá farmakokinetickému profilu suspenzie u dospelých. Potrava môže mierne spomaliť absorpciu, ale neovplyvňuje mieru biologickej dostupnosti. Preto sa klaritromycín môže podávať bez ohľadu na príjem potravy. Kvôli jeho chemickej štruktúre (6-O-metylerytromycín) je klaritromycín úplne rezistentný k degradácii v žalúdočnej kyseline. Maximálne plazmatické hladiny 1-2 μg/ml klaritromycínu sa pozorovali u dospelých po perorálnom podaní 250 mg dvakrát denne. Po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne bola maximálna plazmatická hladina 2,8 μg/ml. U detí sa pozorovali po deviatej dávke dávkovacej schémy 7,5 mg/kg dvakrát denne nasledovné parametre klaritromycínu v rovnovážnom stave: Cmax 4,60 µg/ml, AUC 15,7 µg.hod/ml a Tmax 2,8 hodín. Zodpovedajúce priemerné hodnoty pre 14-OH metabolit boli Cmax 1,64 µg/ml, AUC 6,69 µg.hod/ml a Tmax 2,7 hodín.


Po podaní klaritromycínu 250 mg dvakrát denne mikrobiologicky účinný 14-hydroxymetabolit dosahoval maximálne plazmatické koncentrácie 0,6 μg/ml. Rovnovážny stav sa dosiahne do 2 dní po podávaní.


Distribúcia

Klaritromycín dobre vstupuje do mnohých orgánov, pričom dosahuje distribučný objem 200-400 l. Klaritromycín dosahuje v niektorých tkanivách koncentrácie, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako hladiny liečiva v obehu. Zvýšené hladiny možno pozorovať v tonzilárnom a pľúcnom tkanive. Klaritromycín tiež preniká do žalúdočnej sliznice.


Klaritromycín sa pri terapeutických dávkach približne zo 70 % viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia a eliminácia

Klaritromycín sa rýchlo a extenzívne metabolizuje v pečeni. Metabolizmus v pečeni zahŕňa systém cytochrómu P450. Sú popísane tri metabolity: N-demetylklaritromycín, dekladinozylklaritromycín a 14-hydroxyklaritromycín.


Farmakokinetika klaritromycínu je nelineárna z dôvodu saturácie pečeňového metabolizmu pri vysokých dávkach. Eliminačný polčas sa zvyšuje z 2-4 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne na 5 hodín po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne. Pri dávke 250 mg podávaných každých 12 hodín polčas aktívneho 14-hydroxymetabolitu je v rozmedzí 5-6 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne.


Približne 20-40 % klaritromycínu sa vylúči v nezmenej forme močom. Tento podiel narastá so zvyšovaním dávky. Okrem toho, 10-15 % sa vylúči močom vo forme 14-hydroxymetabolitu. Zvyšok sa vylúči stolicou. Pri insuficiencii obličiek sú plazmatické hladiny klaritromycínu zvýšené, ak sa dávka nezníži.

Celkový plazmatický klírens sa stanovil približne na 700 ml/min (11,7 ml/s) s renálnym klírensom približne 170 ml/min (2,8 ml/s).


Osobitné populácie

Porucha funkcie obličiek: znížená funkcia obličiek pri renálnej insuficiencii spôsobuje zvýšené plazmatické hladiny klaritromycínu a aktívneho metabolitu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V 4-týždňových štúdiách na zvieratách sa zistilo, že toxicita klaritromycínu závisí od dávky a dĺžky liečby. U všetkých druhov sa prvé znaky toxicity pozorovali v pečeni, kde sa po 14 dňoch u psov a opíc pozorovali lézie. Systémové hladiny liečiva, ktoré viedli k tejto toxicite nie sú detailne známe, ale toxické dávky (300 mg/kg/deň) boli zreteľne vyššie ako sú odporúčané terapeutické dávky pre ľudí. Ďalšie postihnuté tkanivá sa týkajú žalúdka, stítnej žľazy a iných lymfoidných tkanív, ako aj obličiek. Pri podobných terapeutických dávkach sa začervenanie spojiviek a slzenie objavili len u psov. Pri dávke 400 mg/kg/deň sa u niektorých psov a opíc vyskytol zákal rohovky a/alebo edém.

In vitro a in vivo štúdie nepreukázali genotoxický potenciál klaritromycínu.


Štúdie reprodukčnej toxicity ukázali, že podávanie klaritromycínu v 2-násobných klinických dávkach králikom (i.v.) a 10-násobných klinických dávkach opiciam (p.o.) spôsobilo zvýšený výskyt spontánnych potratov. Tieto dávky súviseli s toxicitou pre matku. Žiadne embryotoxické ani teratogénne účinky sa vo všeobecnosti nezistili v štúdiách u potkanov. Kardiovaskulárne malformácie sa však pozorovali v dvoch štúdiách u potkanov liečených dávkami 150 mg/kg/deň. U myší pri 70-násobných klinických dávkach sa vyskytol rázštep podnebia s rôznou incidenciou (3-30 %).


Klaritromycín bol dokázaný v mlieku dojčiacich zvierat.


U 3-dňových myší a potkanov hodnoty LD50 dosiahli približne polovicu hodnôt u dospelých zvierat. U mláďat sa prejavil podobný profil toxicity ako u dospelých zvierat, hoci v niektorých štúdiách bola hlásená zvýšená nefrotoxicita u novorodencov potkanov. U mláďat sa tiež zistilo mierne zníženie počtu erytrocytov, krvných doštičiek a leukocytov.

Klaritromycín nebol testovaný na karcinogenicitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Poloxamér 188

Povidón K 30 (E 1201)

Hypromelóza (E 464)

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E 171)

Kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu 1:1

Trietylcitrát (E 1505)

Glycerolmonostearát

Polysorbát 80 (E 433)

Sacharóza

Maltodextrín

Káliumsorbát (E 202)

Koloidný bezvodý oxid kremičitý (E 551)

Xantán guma (E 415)

Ovocná punčová aróma (prírodné a umelé aromatické látky ako je maltodextrín, modifikovaný škrob a maltol).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Po rekonštitúcii 14 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Po rekonštitúcii: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


60 ml, 120 ml a 240 ml HDPE fľaše s polypropylénovým skrutkovacím uzáverom bezpečným pred deťmi a PE/PP odmernou striekačkou (5 ml) s označením 2,5 ml, 3,75 ml a 5 ml a PE/PP odmernou lyžičkou s označením 1,25 ml, 2,5 ml a 5 ml.


Veľkosti balenia:

1 fľaša obsahuje 34,1g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 50 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 29,5 g) alebo

41,0 g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 60 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 35,4 ml) alebo

54,6 g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 80 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 47,2 ml) alebo

68,3 g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 100 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 59,0 ml) alebo

81,9 g granulátu na perorálnu suspenziu na prípravu 120 ml suspenzie na použitie (požadované množstvo vody: 70,8 ml).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Fľaša sa má naplniť do dvoch tretín celkového požadovaného množstva vody, dôkladne pretrepať a doplniť vodou po značku a opäť pretrepať. Fľaša sa má dôkladne pretrepať pred každým použitím.


Výsledkom rekonštitúcie lieku s vodou je biela až béžová suspenzia.


Ak sa má dávka podať s použitím perorálnej dávkovacej striekačky, do hrdla fľaše sa má vložiť adaptér na striekačku.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0732/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.11.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

19LEKOKLAR 125 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu