+ ipil.sk

LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety

LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety


Klaritromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je LEKOKLAR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LEKOKLAR

3. Ako užívať LEKOKLAR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať LEKOKLAR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je LEKOKLAR a na čo sa používa


Klaritromycín je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny makrolidových antibiotík. Zastavuje rast niektorých druhov baktérií.


LEKOKLAR sa používa u dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 rokov a starších) na liečbu infekcií spôsobených baktériami, ktoré sú citlivé na klaritromycín, napríklad:


• infekcií hrdla a prinosových dutín

• infekcií dýchacieho systému ako je bronchitída (zápal priedušiek) a pneumónia (zápal pľúc)

• infekcií kože a mäkkých tkanív

žalúdočných vredov spôsobených baktériou Helicobacter pylori


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LEKOKLAR


Neužívajte LEKOKLAR

- ak ste alergický na klaritromycín, iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak máte určitú poruchu srdcového rytmu v chorobopise (ventrikulárna arytmia, vrátane torsades de pointes) alebo zmeny v aktivite srdca pozorovateľné na EKG (elektrokardiograme) nazývané „predĺžený QT interval“)

- ak máte závažné zlyhanie pečene a ťažkosti s obličkami v tom istom čase

- ak máte nízku hladinu draslíka v krvi

- ak užívate

- tikagrelor (na zabránenie zrážaniu krvi)

- ranolazín (používa sa na liečbu anginy pectoris)

- ergotamín, dihydroergotamín (lieky na liečbu migrény)

- cisaprid (liek na liečbu žalúdočných ťažkostí)

- pimozid (antipsychotikum, na liečbu duševných porúch)

- terfenadín, astemizol (antialergiká, na liečbu alergie)

- lovastatín, simvastatín (lieky na zníženie hladiny cholesterolu)

- kolchicín (na liečbu dny)


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lekoklar, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť

- ak máte zníženú funkciu pečene alebo obličiek

- ak máte cukrovku

- ak ste alergický na linkomycín alebo klindamycín (antibiotiká, na liečbu bakteriálnych infekcií)

- ak sa u vás objaví silná alebo dlhodobá hnačka (pseudomembranózna kolitída) počas alebo po užití LEKOKLARU, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída) bola hlásená takmer pri všetkých antibiotikách vrátane klaritromycínu.

- ak máte problémy so srdcom

- ak máte nízku hladinu horčíka v krvi


Iné lieky a LEKOKLAR

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré iné lieky môžu ovplyvniť účinok LEKOKLARU alebo naopak, LEKOKLAR môže ovplyvniť účinok iných liekov. Takéto lieky zahŕňajú:


LEKOKLAR môže zvýšiť účinok nasledujúcich liekov:

 • astemizol, terfenadín (antialergiká), pimozid (antipsychotikum), cisaprid (liek na liečbu tráviacich ťažkostí), ergotamín, dihydroergotamín (lieky na liečbu migrény), lovastatín, simvastatín (lieky na zníženie hladiny cholesterolu), tikagrelor (na zabránenie zrážaniu krvi), ranolazín (používa sa na liečbu anginy pectoris), kolchicín (na liečbu dny) (pozri „Neužívajte LEKOKLAR“)

 • alprazolam, triazolam, midazolam (hypnotiká, na navodenie stavu pokoja, ospalosti alebo spánku)

 • digoxín, chinidín, dizopyramid, verapamil, amlodipín, diltiazem (lieky na srdce)

 • teofylín (antiastmatikum, na liečbu astmy)

 • warfarín (liek na zriedenie krvi)

 • iné statíny (ktoré nie sú kontraindikované ako lovastatín a simvastatín) ako atorvastatín, rosuvastatín (lieky znižujúce hladinu cholesterolu)

 • cyklosporín, sirolimus, takrolimus (imunosupresíva, na potlačenie obranyschopnosti organizmu)

 • karbamazepín, fenytoín, valproát (lieky na liečbu epilepsie)

 • cilostazol (používa sa na zlepšenie krvného obehu v nohách)

 • inzulín a iné lieky na liečbu cukrovky (ako je nateglinid, pioglitazón, rosiglitazón alebo repaglinid)

 • metylprednizolón (kortizón na liečbu zápalu)

 • omeprazol (liek na liečbu tráviacich ťažkostí)

 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie)

 • tolterodín (na liečbu syndrómu hyperaktívneho močového mechúra)

 • vinblastín (liek na liečbu rakoviny)

 • lieky, u ktorých je riziko poškodenia sluchu, najmä aminoglykozidy ako je gentamicín alebo neomycín (skupina antibiotík)


Účinok LEKOKLARU, aj účinky nasledujúcich liekov sa môžu zvýšiť, keď sa užívajú spolu:

 • atazanavir, sachinavir (lieky na liečbu infekcie HIV)

 • itrakonazol (liek na liečbu plesňových infekcií)


Ak vám váš lekár osobitne odporučil užívať LEKOKLAR a niektorý z vyššie uvedených liekov v tom istom čase, bude vás možno chcieť starostlivejšie sledovať.


Nasledujúce lieky môžu zoslabiť účinok LEKOKLARU:

 • rifampicín, rifabutín, rifapentín (antibiotiká)

 • efavirenz, etravirín, nevirapín (lieky na liečbu infekcie HIV)

 • fenytoín, karbamazepín, fenobarbital (antiepileptiká)

 • ľubovník bodkovaný (rastlinný prípravok na liečbu depresie)


Prosím, majte na pamäti:

 • ritonavir (antivirotikum, na liečbu vírusových infekcií) a flukonazol (liek na liečbu plesňových infekcií) môžu zvýšiť účinok LEKOKLARU.

 • LEKOKLAR môže zoslabiť účinok zidovudínu (liek na liečbu infekcie HIV). Aby ste sa tomuto vyhli, zachovajte 4-hodinový interval medzi užitím týchto liekov.

 • Užitie LEKOKLARU v tom istom čase ako digoxínu, chinidínu, dizopyramidu alebo verapamilu (lieky na srdce) alebo iných makrolidových antibiotík môže vyvolať srdcovú arytmiu.

 • Užitie LEKOKLARU v tom istom čase ako užitie dizopyramidu môže spôsobiť nízke hladiny cukru v krvi (hypoglykémia).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

LEKOKLAR vo všeobecnosti nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, ale môže spôsobiť vedľajše účinky ako závrat , zmätenosť a stratu orientácie. Ak máte pocit, že sa vás to týka, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje, ani nevykonávajte činnosti, ktoré môžu byť pre vás alebo ostatných rizikové.

.


3. Ako užívať LEKOKLAR


Lekár vám predpíše individuálne dávkovanie, ktoré bude pre vás vhodné. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 rokov a starší)

Odporúčaná dávka je jedna 250 mg filmom obalená tableta LEKOKLARU dvakrát denne. Dávkovanie sa môže zvýšiť na dve 250 mg filmom obalené tablety LEKOKLARU dvakrát denne alebo jednu 500 mg filmom obalenú tabletu LEKOKLARU dvakrát denne.


Žalúdočné vredy spôsobené baktériou Helicobacter pylori:

Dve 250 mg filmom obalené tablety LEKOKLARU dvakrát denne alebo jedna 500 mg filmom obalená tableta LEKOKLARU dvakrát denne v kombinácii s vhodnými antibiotikami a liekmi, ktoré sa používajú na liečbu nadmernej tvorby žalúdočnej kyseliny.


Deti (mladšie ako 12 rokov)

Použitie u detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča.

Pre týchto pacientov sú dostupné iné liekové formy, napr. suspenzie.


Závažné zlyhanie obličiek

Váš lekár vám zníži dávku.


Spôsob užívania

Na perorálne použitie (cez ústa).

Liek zapite pohárom vody.

Liek sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla.


Dĺžka liečby

 • Dĺžka liečby je zvyčajne 6 - 14 dní. Liečba má pokračovať ešte najmenej 2 dni po ustúpení príznakov.

 • Pri streptokokových infekciách má liečba trvať minimálne 10 dní.

 • Liečba žalúdočného vredu spôsobeného baktériou Helicobacter pylori má trvať 7 dní.


Ak užijete viac LEKOKLARU,ako máte

Ak ste užili príliš veľa LEKOKLARU, vyhľadajte čo najskôr svojho lekára alebo nemocnicu. Príznakmi predávkovania môžu byť žalúdočno-črevné príznaky.


Ak zabudnete užiť LEKOKLAR

Ak ste zabudli užiť LEKOKLAR, pokračujte v liečbe podľa normálneho dávkovania, ktoré vám odporučil váš lekár.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať LEKOKLAR

Je dôležité, aby ste užívali tento liek podľa pokynov vášho lekára. Neukončujte náhle užívanie LEKOKLARU bez predchádzajúceho súhlasu vášho lekára. Inak sa môžu príznaky vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky

Vyhľadajte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice okamžite, ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov závažnej alergickej reakcie:

 • náhle ťažkosti s dýchaním, rečou a prehĺtaním, opuch pier, tváre a hrdla,

 • silný závrat alebo odpadnutie

 • závažnú alebo svrbiacu kožnú vyrážku, najmä ak sa prejavuje pľuzgiermi a bolesťou v oblasti očí, úst a pohlavných orgánov

 • silnú a pretrvávajúcu hnačku počas liečby alebo po liečbe, niekedy s obsahom krvi a/alebo -s bolesťou brucha pripomínajúcou kŕče. Toto môže byť prejavom závažného zápalu čreva. Váš lekár môže ukončiť vašu liečbu. Neužívajte lieky, ktoré znižujú pohyby čriev.

 • ťažkosti s pečeňou s možnými prejavmi ako sú:

 • strata chuti do jedla,

 • zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka),

 • nezvyčajne tmavý moč, svetlá stolica,

 • svrbenie kože,

 • bolesť brucha.

 • búšenie srdca alebo nepravidelný srdcový tep

 • zápal podžalúdkovej žľazy, ktorý spôsobuje silnú bolesť brucha a chrbta


Iné vedľajšie účinky

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nespavosť

 • bolesť hlavy

 • zmeny vnímania chuti alebo nepríjemná chuť v ústach (napr. kovová alebo horká chuť)

 • bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie, hnačka, ťažkosti s trávením

 • nezvyčajné výsledky testov funkcie pečene

 • vyrážka

 • potenie


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • kvasinkové infekcie (kandidóza), napr. v ústach

 • infekcie pošvy

 • znížený počet bielych krviniek (leukopénia, neutropénia)

 • zvýšený počet niektorých bielych krviniek (eozinofília)

 • alergické reakcie

 • anorexia, strata chuti do jedla

 • úzkosť, závrat, ospalosť, triaška

 • pocit točenia sa

 • porucha sluchu, zvonenie v ušiach (tinnitus)

 • zmeny v aktivite srdca pozorovateľné na EKG (elektrokardiograme) nazývané „predĺžený QT interval“

 • búšenie srdca

 • zápal žalúdka, úst a jazyka

 • vetry, zápcha, grganie, zápal žalúdka/brucha

 • sucho v ústach

 • porucha toku žlče

 • zápal pečene

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v krvi

 • svrbenie, žihľavka

 • malátnosť

 • celkový pocit choroby

 • slabosť

 • bolesť hrudníka

 • zimnica

 • únava


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • zápal čreva, od mierneho až po závažný (pozri „Závažné vedľajšie účinky“ vyššie)

 • niektoré infekcie kože a podkožných tkanív (eryzipel)

 • závažné zníženie počtu niektorých bielych krviniek (agranulocytóza)

 • znížený počet krvných doštičiek: prejavmi môžu byť nezvyčajné modriny alebo krvácanie

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia, pozri „Závažné vedľajšie účinky“ vyššie)

 • psychóza, pocit straty osobnosti

 • pocit „nebyť vo svojej koži“, zmätenosť

 • depresia, nezvyčajné sny, strata orientácie, halucinácie

 • kŕče

 • zmeny čuchu, strata čuchu a chuti

 • mravčenie a znecitlivenie

 • hluchota

 • poruchy srdcového rytmu vrátane život ohrozujúcich prípadov (komorová arytmia, torsades de pointes; pozri „Závažné vedľajšie účinky“ vyššie)

 • predĺžený čas zrážania krvi

 • akútny zápal podžalúdkovej žľazy (pozri „Závažné vedľajšie účinky“ vyššie)

 • zafarbenie zubov a jazyka

 • závažné zlyhanie pečene vrátane život ohrozujúcich prípadov (pozri „Závažné vedľajšie účinky“ vyššie)

 • zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka)

 • závažné kožné ochorenia s miernou bolesťou, začervenaním, odlupovaním a opuchom (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, DRESS [Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi]; pozri „Závažné vedľajšie účinky“ vyššie)

 • akné

 • bolesť alebo slabosť svalov

 • zápal obličiek, zlyhanie obličiek

 • neprirodzené zafarbenie moču


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať LEKOKLAR


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo LEKOKLAR obsahuje

Liečivo je klaritromycín.

LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety:

1 filmom obalená tableta obsahuje 250 mg klaritromycínu.

LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety:

1 filmom obalená tableta obsahuje 500 mg klaritromycínu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: sodná soľ kroskarmelózy (E468), mikrokryštalická celulóza (E460), povidón, magnéziumstearát (E572), koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551), mastenec (E553b).


Filmotvorná vrstva: hypromelóza (E464), propylénglykol (E1520), oxid titaničitý (E171), hyprolóza (E463), sorbitanoleát (E494), chinolínová žltá (E104), vanilín.


Ako vyzerá LEKOKLAR a obsah balenia

LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety: tmavožlté filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru (15,6 x 7,9 mm).

LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety: svetložlté filmom obalené tablety oválneho tvaru (18,8 x 8,8 mm).


PVC/PVDC/Al blister


Veľkosti balenia:

LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety: 7, 10, 12, 14, 21 filmom obalených tabliet

LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety: 7, 10, 14, 21 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko

Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko (administratívne miesto)

Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovinsko (výrobné miesto)


LEK S.A.

ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Poľsko (administratívne miesto)

ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava (výrobné miesto)


Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko


S.C.Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko Claritromycine Sandoz 250 mg, filmomhulde tabletten

Claritromycine Sandoz 500 mg, filmomhulde tabletten

Belgicko Clarithromycine Sandoz 250 mg filmomhulde tabletten

Clarithromycine Sandoz 500 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko Lekoklar

Lekoklar

Grécko Clarithromycin/Sandoz

Španielsko Claritromicina Sandoz 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Claritromicina Sandoz 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Litva LEKOKLAR 500 mg pėvele dengtos tabletės

Poľsko Lekoklar mite

Lekoklar forte

Rumunsko LEKOKLAR 250 mg comprimate filmate

LEKOKLAR 500 mg comprimate filmate

Slovenská republika LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety

LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.

7


LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety

LEKOKLAR500 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg klaritromycínu.


LEKOKLAR500 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg klaritromycínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

LEKOKLAR250 mg filmom obalené tablety:

Tmavo žlté filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru (15,6 x 7,9 mm).

LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety

Svetlo žlté filmom obalené tablety oválneho tvaru (18,8 x 8,8 mm).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Klaritromycín je indikovaný u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších na liečbu nasledujúcich infekcií spôsobených baktériami, ktoré sú citlivé na klaritromycín (pozri časti 4.4. a 5.1).


- bakteriálna faryngitída

- akútna bakteriálna sinusitída

- akútna bakteriálna exacerbácia chronickej bronchitídy

- mierna až stredne závažná pneumónia získaná v komunite

- infekcie kože a mäkkých tkanív s miernym až stredne závažným priebehom, napr. folikulitída, celulitída, eryzipel


LEKOKLAR 250 mg/500 mg filmom obalené tabety sa môže tiež používať v kombinácii s vhodným antibakteriálnym režimom liečby a vhodným liečivom na liečbu vredov na eradikáciu H.pylori u pacientov s vredmi spojenými s H. pylori (pozri časť 4.2).


Do úvahy sa musia vziať odporúčania, ktoré sa týkajú používania antibakteriálnych liekov.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie klaritromycínu závisí od klinického stavu pacienta a musí ho vždy stanoviť lekár.


Dospelí a dospievajúci (12 rokov a starší)

Bežné dávkovanie: Zvyčajná dávka je 250 mg dvakrát denne.

Liečba vysokými dávkami (závažné infekcie): Zvyčajná dávka sa pri závažných infekciách môže zvýšiť na 500 mg dvakrát denne.


Deti mladšie ako 12 rokov

Klaritromycín vo forme tabliet nie je vhodný pre deti do 12 rokov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg. Pre týchto pacientov sú dostupné iné liekové formy (napr. suspenzie).

Klinické štúdie s použitím pediatrickej suspenzie klaritromycínu sa vykonali u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov.


Pre deti s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg sú určené dávky ako pre dospelých a dospievajúcich.


Starší pacienti

Ako pre dospelých.


Eradikácia Helicobacter pylori u dospelých

U pacientov s gastroduodenálnymi vredmi spôsobenými infekciou H. pylori sa klaritromycín môže počas eradikačnej liečby podávať v dávke 500 mg dvakrát denne v kombinácii s amoxicilínom 1000 mg dvakrát denne a s omeprazolom 20 mg dvakrát denne.


Dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek

Pacientom s poškodením funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menším ako 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o polovicu, t.j. 250 mg raz denne alebo 250 mg dvakrát denne v prípade závažnejších infekcií. U týchto pacientov nemá liečba presiahnuť 14 dní.


Pacienti s poškodením pečene

Pri podávaní klaritromycínu pacientom s poškodením pečene je potrebná opatrnosť (pozri časti 4.3 a 4.4).


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby klaritromycínom závisí od klinického stavu pacienta. Dĺžku liečby musí vždy určiť lekár.

- Zvyčajná dĺžka liečby je 6 až 14 dní.

- V liečbe sa musí pokračovať najmenej 2 dni po vymiznutí príznakov.

- Pri infekciách spôsobených beta-hemolytickými streptokokmi má dĺžka liečby trvať najmenej 10 dní, aby sa predišlo komplikáciám ako je reumatická horúčka a glomerulonefritída.

- Kombinovaná liečba pri eradikácii infekcie H. pylori, napr. klaritromycín 500 mg (dve 250 mg tablety alebo jedna 500 mg tableta) dvakrát denne v kombinácii s amoxicilínom 1000 mg dvakrát denne a s omeprazolom 20 mg dvakrát denne má pokračovať počas 7 dní.


Spôsob podávania

Klaritromycín sa môže podávať bez ohľadu na príjem potravy (pozri časť 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Klaritromycín je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ich pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie klaritromycínu a akéhokoľvek z nasledujúcich liečiv je kontraindikované: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadín, pretože to môže spôsobiť predĺženie QT intervalu a srdcové arytmie, vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie s tikagrelorom alebo ranolazínom je kontraindikované.


Súbežné podávanie klaritromycínu a ergotamínu alebo dihydroergotamínu je kontraindikované, pretože môže viesť k ergotovej toxicite.


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s anamnézou predĺženia QT intervalu alebo ventrikulárnej srdcovej arytmie vrátane torsade de pointes (pozri časti 4.4 a 4.5).


Klaritromycín sa nemá užívať súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny), ktoré sa v značnej miere metabolizujú CYP3A4 (lovastatín alebo simvastatín), z dôvodu zvýšeného rizika myopatie, vrátane rabdomyolýzy (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s hypokaliémiou (riziko predĺženia QT intervalu).


Klaritromycín sa nemá používať u pacientov, ktorí trpia závažným zlyhávaním pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek.


Tak ako pri iných silných inhibítoroch CYP3A4, LEKOKLAR nesmú užívať pacienti, ktorí užívajú kolchicín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekári nesmú predpísať klaritromycín gravidným ženám bez toho, aby starostlivo zvážili prínosy oproti riziku, a to najmä počas prvých troch mesiacov gravidity (pozri časť 4.6).


U pacientov so závažnou insuficienciou obličiek je nutná opatrnosť (pozri časť 4.2).


Klaritromycín sa vylučuje hlavne pečeňou. Preto je pri podávaní antibiotika pacientom s poruchou funkcioe pečene nutná opatrnosť. Opatrnosť sa vyžaduje aj pri podávaní klaritromycínu pacientom so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek.


Zaznamenali sa prípady zlyhania pečene s fatálnymi následkami (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti mohli mať ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky. Pacientom je potrebné odporučiť, aby ukončili liečbu a kontaktovali svojho lekára, ak sa objavia znaky a príznaky ochorenia pečene, ako je anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo bolestivé brucho.


Pseudomembranózna kolitída sa hlásila pri užívaní takmer všetkých antibiotík, vrátane makrolidov, s rôznym stupňom závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu. Hnačka spojená s Clostridium difficile (CDAD) sa hlásila pri užívaní takmer všetkých antibiotík, vrátane klaritromycínu, s rôznym stupňom závažnosti od miernej hnačky až po smrteľnú kolitídu. Liečba antibiotikami mení fyziologickú mikroflóru v hrubom čreve, čo môže viesť k nadmernému rastu baktérie C. difficile. Hnačka spojená s C. difficile sa musí zvážiť u všetkých pacientov, u ktorých sa po užívaní antibiotík vyskytne hnačka. Dôkladná anamnéza je nevyhnutná, nakoľko výskyt hnačky spojenej s C. difficile sa hlásil v priebehu dvoch mesiacov po podávaní antibiotík. Vysadenie liečby klaritromycínom sa má preto zvážiť bez ohľadu na indikáciu. Majú sa vykonať mikrobiologické testy a začať primeraná liečba. Je potrebné sa vyhnúť podávaniu liekov, ktoré inhibujú peristaltiku.


Pri súbežnom použití klaritromycínu a kolchicínu sa po uvedení lieku na trh hlásila toxicita kolchicínu a to najmä u starších pacientov. Niektoré z týchto prípadov sa vyskytli u pacientov s insuficienciou obličiek. U týchto pacientov sa niekoľko prípadov skončilo smrťou (pozri časť 4.5).

Súbežné podávanie klaritromycínu a kolchicínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolobenzodiazepínov, ako je triazolam a midazolam, sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s inými ototoxickými liekmi, najmä aminoglykozidmi, sa odporúča opatrnosť. Počas liečby a po liečbe sa má monitorovať funkcia sluchu a vestibulárneho aparátu.


Kvôli riziku predĺženia QT intervalu majú pacienti s koronárnou chorobou artérií, závažnou insuficienciou srdca, hypomagneziémiou, bradykardiou (srdcová frekvencia < 50 úderov/min) alebo pri podávaní s inými liečivami spojenými s predĺžením QT intervalu užívať klaritromycín s opatrnosťou (pozri časť 4.5). Klaritromycín nesmú užívať pacienti s vrodeným alebo preukázaným získaným predĺžením QT intervalu alebo anamnézou ventrikulárnej arytmie (pozri časť 4.3).


Pneumónia: Vzhľadom na vyskytujúcu sa rezistenciu baktérie Streptococcus pneumoniae na makrolidy je pri predpisovaní klaritromycínu pacientom s pneumóniou získanou v komunite dôležité, aby sa vykonalo testovanie citlivosti. U pacientov s pneumóniou získanou v nemocničnom prostredí sa má klaritromycín používať v kombinácii s ďalšími vhodnými antibiotikami.


Mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív: Tieto infekcie sú najčastejšie spôsobené baktériami Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes, ktoré môžu byť rezistentné na makrolidy. Preto je potrebné vykonať testovanie citlivosti. V prípade, že sa nemôžu použiť betalaktámové antibiotiká (napr. alergia), liekom prvej voľby môžu byť iné antibiotiká, ako je klindamycín. V súčasnej dobe sa uvažuje, že makrolidy zohrávajú úlohu len pri niektorých infekciách kože a mäkkých tkanív, ako sú tie, ktoré sú spôsobené baktériou Corynebacterium minutissimum, acne vulgaris a eryzipel a v prípadoch, kedy sa nedá použiť liečba penicilínom.


V prípade závažných akútnych hypersenzitívnych reakcií ako je anafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, sa má liečba klaritromycínom ihneď ukončiť a bezodkladne začať vhodná liečba.


Pacienti, ktorým sa súbežne podáva liečba induktorom enzýmu CYP3A4, majú klaritromycín užívať s opatrnosťou (pozri časť 4.5).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri predpisovaní klaritromycínu s inými statínmi je potrebná opatrnosť. U pacientov užívajúcich klaritromycín a statíny bola hlásená rabdomyolýza. Pacienti majú byť sledovaní kvôli prejavom a príznakom myopatie. V situáciách, kedy sa súbežnému užívaniu klaritromycínu so statínmi nedá vyhnúť, odporúča sa predpísať najnižšiu registrovanú dávku statínu. Môže sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu sprostredkovaného CYP3A (napr. fluvastatín) (pozri časť 4.5).


Perorálne hypoglykemiká/inzulín

Súbežné užívanie klaritromycínu a perorálnych hypoglykemík (ako sulfonylmočovina) a/alebo inzulínu môže spôsobiť výraznú hypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie hladiny glukózy (pozri časť 4.5).


Perorálne antikoagulanciá

Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko závažnej hemorágie a výrazného zvýšenia INR (International Normalized Ratio) a protrombínového času (pozri časť 4.5). Pokiaľ pacienti súbežne užívajú klaritromycín a perorálne antikoagulanciá, INR a protrombínový čas sa má často sledovať.


Užívanie akýchkoľvek antibiotík, ako je klaritromycín, na liečbu infekcie spôsobenej H. pylori môže viesť k vzniku mikroorganizmov rezistentných na liečivo.


Dlhodobé užívanie môže podobne ako pri iných antibiotikách viesť k pomnoženiu necitlivých baktérií a plesní. Ak sa objaví superinfekcia, má sa začať vhodná liečba.


Pozornosť treba venovať možnej skríženej rezistencii medzi klaritromycínom a inými makrolidmi, ako aj linkomycínom a klindamycínom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Užívanie nasledujúcich liečiv je prísne kontraindikované kvôli možnému vzniku závažných liekových interakcií:


Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadín

U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s cisapridom sa zaznamenali zvýšené hladiny cisapridu. Môže to viesť k predĺženiu QT intervalu a srdcovým arytmiám vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes. Podobné účinky boli pozorované u pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s pimozidom (pozri časť 4.3).


Zaznamenalo sa, že makrolidy ovplyvňujú metabolizmus terfenadínu, čo vedie k zvýšeniu hladín terfenadínu. Ojedinele sa to spájalo s výskytom srdcových arytmií, ako je predĺženie QT intervalu, ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes (pozri časť 4.3). V jednej štúdii so 14 zdravými dobrovoľníkmi viedlo súbežné podávanie klaritromycínu s terfenadínom k dvoj až trojnásobnému nárastu sérových hladín kyslého metabolitu terfenadínu a k predĺženiu QT intervalu, čo nemalo za následok žiadny klinicky zistiteľný účinok. Podobné účinky sa pozorovali pri súbežnom podávaní astemizolu s inými makrolidmi.


Ergotamín/dihydroergotamín

Hlásenia po uvedení lieku na trh naznačujú, že súbežné podávanie klaritromycínu s ergotamínom alebo dihydroergotamínom sa spájalo s akútnou ergotovou toxicitou charakterizovanou vazospazmom a ischémiou končatín a iných tkanív vrátane centrálneho nervového systému. Súbežné podávanie klaritromycínu a týchto liečiv je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3), pretože tieto statíny sa v značnej miere metabolizujú CYP3A4 a súbežná liečba s klaritromycínom zvyšuje ich plazmatickú koncentráciu, čo zvyšuje riziko myopatie, vrátane rabdomyolýzy. Boli prijaté hlásenia o prípadoch rabdomyolýzy u pacientov užívajúcich klaritromycín súbežne s týmito statínmi. Ak sa liečbe klaritromycínom nedá vyhnúť, počas liečby sa musí prerušiť liečba lovastatínom alebo simvastatínom.


Pri predpisovaní klaritromycínu so statínmi je potrebná opatrnosť. V situáciách, kedy sa súbežnému užívaniu klaritromycínu so statínmi nedá vyhnúť, odporúča sa predpísať najnižšiu registrovanú dávku statínu. Môže sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu sprostredkovaného CYP3A (napr. fluvastatín). Pacienti majú byť sledovaní kvôli prejavom a príznakom myopatie.


Účinky iných liečiv na klaritromycín


Liečivá, ktoré indukujú enzým CYP3A (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný), môžu indukovať metabolizmus klaritromycínu. Môže to viesť k subterapeutickým hladinám klaritromycínu spôsobujúcim zníženie účinnosti. Okrem toho môže byť potrebné sledovať plazmatické hladiny induktora CYP3A, ktoré môžu byť zvýšené vďaka inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom (pozri tiež súhrny charakteristických vlastností podávaných inhibítorov CYP3A4). Súbežné podávanie rifabutínu a klaritromycínu spôsobilo zvýšenie sérovej hladiny rifabutínu a zníženie sérovej hladiny klaritromycínu spolu so zvýšeným rizikom uveitídy.


O nasledujúcich liečivách je známe alebo existuje podozrenie, že ovplyvňujú koncentrácie cirkulujúceho klaritromycínu; môže byť potrebná úprava dávkovania klaritromycínu alebo zváženie alternatívnej liečby.


Efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín

Silné induktory metabolického systému cytochrómu P450, ako je efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín, môžu zvýšiť metabolizmus klaritromycínu a tak znížiť plazmatické hladiny klaritromycínu, zatiaľ čo plazmatické hladiny 14-OH-klaritromycínu, metabolitu, ktorý je tiež mikrobiologicky aktívny, sa zvýšia. Keďže mikrobiologický účinok klaritromycínu a 14-OH-klaritromycínu je rozdielny pre rôzne druhy baktérií, počas súbežného podávania klaritromycínu a induktorov enzýmu môže byť zamýšľaný terapeutický účinok oslabený.


Etravirín

Etravirín znižoval expozíciu klaritromycínu; avšak koncentrácie aktívneho metabolitu 14-OH –klaritromycínu sa zvýšili. Keďže 14-OH –klaritromycín má znížený účinok voči Mycobacterium avium complex (MAC), celkový účinok voči tomuto patogénu môže byť ovplyvnený; preto sa na liečbu MAC majú zvážiť iné alternatívy klaritromycínu.


Flukonazol

Súbežné podávanie flukonazolu v dávke 200 mg denne a klaritromycínu v dávke 500 mg dvakrát denne 21 zdravým dobrovoĺníkom viedlo k zvýšeniu priemerných minimálnych koncentrácií klaritromycínu v rovnovážnom stave (Cmin) o 33 % a plochy pod krivkou (AUC) o 18 %. Súbežné podávanie flukonazolu výrazne neovplyvnilo rovnovážne koncentrácie aktívneho metabolitu 14-OH-klaritromycínu. Nie je potrebná úprava dávky klaritromycínu.


Ritonavir

Farmakokinetická štúdia preukázala, že súbežné podávanie ritonaviru v dávke 200 mg každých osem hodín a klaritromycínu v dávke 500 mg každých 12 hodín viedlo k výraznej inhibícii metabolizmu klaritromycínu. Pri súbežnom podávaní ritonaviru sa Cmax klaritromycínu zvýšila o 31 %, Cmin o 182 % a AUC o 77 %. Zaznamenala sa v podstate úplná inhibícia tvorby 14-OH-klaritromycínu. Vzhľadom na široké terapeutické okno klaritromycínu by zníženie dávky nemalo byť u pacientov s normálnou funkciou obličiek potrebné. Avšak u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť nasledujúca úprava dávkovania: u pacientov s klírensom kreatinínu od 0,5 až 1 ml/s sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov, ktorí majú klírens kreatinínu < 0,5 ml/s sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 %. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1 g/deň sa nemajú podávať súbežne s ritonavirom.


Podobná úprava dávkovania sa má zvážiť u pacientov so zníženou funkciou obličiek, keď sa ritonavir používa na zlepšenie farmakokinetiky s inými inhibítormi HIV proteázy vrátane atazanaviru a sachinaviru (pozri časť uvedenú nižšie, „Obojsmerné liekové interakcie“).


Účinok klaritromycínu na iné liečivá


Interakcie založené na CYP3A

Súbežné podávanie klaritromycínu, o ktorom je známe, že inhibuje CYP3A, s liečivami metabolizovanými prevažne prostredníctvom CYP3A, sa môže spájať so zvýšením koncentrácií liečiv, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické účinky, ako aj nežiaduce účinky súbežne podávaného liečiva. Klaritromycín sa má u pacientov liečených inými liečivami, o ktorých je známe, že sú substrátmi enzýmu CYP3A, používať opatrne, najmä ak má substrát CYP3A úzky terapeutický index (napr. karbamazepín) a/alebo, ak je substrát týmto enzýmom značne metabolizovaný.


Môže byť potrebné zvážiť úpravu dávkovania a ak je to možné, treba u pacientov súbežne liečených klaritromycínom pozorne sledovať sérové koncentrácie liečiv metabolizovaných prevažne prostredníctvom enzýmu CYP3A.


O nasledujúcich liečivách alebo skupinách liečiv je známe alebo existuje podozrenie, že sú metabolizované rovnakým izoenzýmom CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepín, cilostazol, cisaprid, cyklosporín, dizopyramid, ergotové alkaloidy, lovastatín, metylprednizolón, midazolam, omeprazol, perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín, pozri časť 4.4), pimozid, chinidín, rifabutín, sildenafil, simvastatín, sirolimus, takrolimus, terfenadín, triazolam a vinblastín. Podobný mechanizmus interakcií, na ktorom sa zúčastňujú iné izoenzýmy systému cytochrómu P450, sa uplatňuje u fenytoínu, teofylínu a valproátu.


Antiarytmiká

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a chinidínu alebo dizopyramidu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady torsades de pointes. Počas súbežného podávania klaritromycínu s týmito liečivami sa má sledovať EKG kvôli predĺženiu QT intervalu. Počas liečby klaritromycínom sa majú sledovať sérové hladiny chinidínu a dizopyramidu.


Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a dizopyramidu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady

hypoglykémie. Preto sa počas súbežného užívania klaritromycínu a dizopyramidu majú monitorovať hladiny glukózy v krvi.


Perorálne hypoglykemiká/inzulín

Pri užívaní niektorých hypoglykemík ako nateglinid a repaglinid môže dôjsť k inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom, čo môže pri ich súbežnom užívaní spôsobiť hypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie glukózy.


Omeprazol

Zdravým dospelým jedincom bol podávaný klaritromycín (500 mg každých 8 hodín) v kombinácii s omeprazolom (40 mg denne). Pri súbežnom podávaní klaritromycínu boli plazmatické koncentrácie omeprazolu v rovnovážnom stave zvýšené (Cmax o 30 %, AUC0-24 o 89 % a t1/2 o 34 %). Priemerné hodnoty pH v žalúdku počas 24 hodín boli pri podávaní samotného omeprazolu 5,2 a pri súbežnom podávaní omeprazolu s klaritromycínom 5,7.


Sildenafil, tadalafil a vardenafil

Každý z týchto inhibítorov fosfodiesterázy je metabolizovaný, aspoň čiastočne, prostredníctvom CYP3A a CYP3A môže byť súbežným podávaním klaritromycínu inhibovaný. Súbežné podávanie klaritromycínu so sildenafilom, tadalafilom alebo vardenafilom pravdepodobne spôsobuje zvýšenie expozície inhibítora fosfodiesterázy. Pri súbežnom podávaní s klaritromycínom treba zvážiť zníženie dávok sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu.


Teofylín, karbamazepín

Výsledky klinických štúdií preukázali mierne, ale štatisticky významné (p≤ 0,05) zvýšenie cirkulujúcich hladín teofylínu alebo karbamazepínu, ak sa niektoré z týchto liečiv podávalo súbežne s klaritromycínom. Môže byť potrebné zvážiť zníženie dávky.


Tolterodín

Primárna cesta metabolizmu tolterodínu je sprostredkovaná izoformou 2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6). Avšak u podskupiny populácie, ktorej chýba CYP2D6, bol zistený metabolizmus cestou CYP3A. U tejto podskupiny populácie vedie inhibícia CYP3A k významne vyšším sérovým koncentráciám tolterodínu. Zníženie dávkovania tolterodínu môže byť potrebné v prítomnosti inhibítorov CYP3A, ako je klaritromycín v populácii slabých CYP2D6 metabolizérov.


Triazolbenzodiazepíny (napr. alprazolam, midazolam, triazolam)

Pri súbežnom podávaní midazolamu a klaritromycínu vo forme tabliet (500 mg dvakrát denne) sa hodnota AUC midazolamu zvýšila 2,7-násobne po intravenóznom podaní midazolamu a 7-násobne po jeho perorálnom podaní. Súbežnému podávaniu midazolamu a klaritromycínu vo forme tabliet je nutné sa vyhnúť. Pri intravenóznom podávaní midazolamu a klaritromycínu musí byť pacient starostlivo sledovaný, aby bolo možné upraviť dávkovanie. Rovnaké opatrenia majú platiť aj pre iné benzodiazepíny, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A4, vrátane triazolamu a alprazolamu. Pri benzodiazepínoch, ktorých eliminácia nezávisí od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam) je klinicky významná interakcia s klaritromycínom nepravdepodobná.


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady liekových interakcií a účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť). Odporúča sa sledovanie pacienta kvôli zosilneným farmakologickým účinkom na CNS.


Iné liekové interakcie


Aminoglykozidy

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu s inými ototoxickými liekmi, najmä aminoglykozidmi, sa odporúča opatrnosť. Pozri časť 4.4.


Kolchicín

Kolchicín je substrátom pre CYP3A aj pre efluxný transportér P-glykoproteín (Pgp). Klaritromycín a iné makrolidy sú známe inhibítory CYP3A a Pgp. Ak sa klaritromycín a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia Pgp a/alebo CYP3A klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Pacientov je potrebné sledovať kvôli klinickým prejavom toxicity kolchicínu (pozri časť 4.4).


Digoxín

Predpokladá sa, že digoxín je substrátom pre efluxový transportér, P-glykoproteín (Pgp). Je známe, že klaritromycín inhibuje Pgp. Ak sa klaritromycín a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia Pgp klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii digoxínu. V sledovaniach po uvedení lieku na trh boli hlásené zvýšené sérové koncentrácie digoxínu u pacientov, ktorí súbežne užívali klaritromycín a digoxín. U niektorých pacientov sa prejavili klinické znaky zodpovedajúce toxicite digoxínu, vrátane potenciálne fatálnych arytmií. Pri súbežnej liečbe pacienta digoxínom a klaritromycínom je potrebné pozorne sledovať sérové koncentrácie digoxínu.


Zidovudín

Súbežné perorálne podávanie tabliet klaritromycínu a zidovudínu dospelým pacientom s HIV infekciou môže spôsobiť zníženie koncentrácií zidovudínu v rovnovážnom stave. Nakoľko sa zdá, že klaritromycín interferuje s absorpciou súbežne podávaného perorálneho zidovudínu, tejto interakcii sa dá do značnej miery vyhnúť rozložením dávok klaritromycínu a zidovudínu tak, aby sa medzi jednotlivými podaniami dodržal 4-hodinový interval. Táto interakcia sa zrejme nevyskytuje u pediatrických pacientov s HIV infekciou, ktorí užívajú suspenziu klaritromycínu spolu so zidovudínom alebo dideoxyinozínom. Táto interakcia je nepravdepodobná, keď sa klaritromycín podáva intravenóznou infúziou.


Fenytoín a valproát

Vyskytli sa spontánne alebo publikované hlásenia interakcií CYP3A inhibítorov, vrátane klaritromycínu, s liečivami, u ktorých sa nepredpokladá metabolizmus prostredníctvom CYP3A (napr. fenytoín a valproát). Ak sa tieto liečivá podávajú súbežne s klaritromycínom, odporúča sa stanovenie sérových hladín. Zaznamenali sa zvýšené sérové hladiny.


Obojsmerné liekové interakcie


Atazanavir

Klaritromycín aj atazanavir sú substrátmi a inhibítormi CYP3A a existuje dôkaz o obojsmernej liekovej interakcii. Súbežné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) s atazanavirom (400 mg jedenkrát denne) viedlo k 2-násobnému zvýšeniu expozície klaritromycínu a 70 % zníženiu expozície 14-OH-klaritromycínu s 28 % zvýšením hodnoty AUC atazanaviru. Kvôli širokému terapeutickému indexu klaritromycínu nie je u pacientov s normálnou funkciou obličiek potrebné zníženie dávok. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 až 60 ml/min) sa majú dávky klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 % s použitím vhodnej liekovej formy klaritromycínu. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1000 mg denne sa nemajú podávať s inhibítormi proteázy.


Blokátory kalciového kanála

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu s blokátormi kalciového kanála, ktoré sa metabolizujú CYP3A4 (napr. verapamil, amlodipín, diltiazem) sa z dôvodu rizika hypotenzie odporúča opatrnosť. Plazmatické koncentrácie klaritromycínu, ako aj blokátorov kalciového kanála sa v dôsledku interakcie môžu zvýšiť. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a verapamil sa pozorovala hypotenzia, bradyarytmie a laktátová acidóza.


Itrakonazol

Klaritromycín aj itrakonazol sú substrátmi a inhibítormi CYP3A, čo vedie k obojsmernej liekovej interakcii. Klaritromycín môže zvyšovať plazmatické hladiny itrakonazolu, kým itrakonazol môže zvyšovať plazmatické hladiny klaritromycínu. Pacientov, ktorí súbežne užívajú itrakonazol a klaritromycín, je potrebné starostlivo sledovať kvôli prejavom alebo príznakom zosilneného alebo predĺženého farmakologického účinku.


Sachinavir

Klaritromycín aj sachinavir sú substrátmi a inhibítormi CYP3A a existuje dôkaz o obojsmernej liekovej interakcii. Pri súbežnom podávaní klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) a sachinaviru (mäkké želatínové kapsuly, 1200 mg trikrát denne) 12 zdravým dobrovoľníkom boli hodnoty AUC sachinaviru v rovnovážnom stave o 177 % vyššie a hodnoty Cmax sachinaviru v rovnovážnom stave o 187 % vyššie ako tie, ktoré sa pozorovali pri podávaní samotného sachinaviru. Hodnoty AUC a Cmax klaritromycínu boli približne o 40 % vyššie ako tie, ktoré sa pozorovali pri podávaní samotného klaritromycínu. Ak sa oba lieky podávajú súbežne obmedzenú dobu a v sledovaných dávkach/liekových formách, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií s mäkkými želatínovými kapsulami nemusia zodpovedať účinkom, ktoré sa pozorujú pri užívaní sachinaviru vo forme tvrdých želatínových kapsúl. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií so samotným sachinavirom nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným pri liečbe sachinavirom/ritonavirom. Pri súbežnom podávaní sachinaviru s ritonavirom je potrebné zvážiť možné účinky ritonaviru na klaritromycín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívania klaritromycínu počas gravidity sa nestanovila. Na základe rôznych výsledkov získaných zo štúdií na myšiach, potkanoch, králikoch a opiciach nemožno vylúčiť možné nežiaduce účinky na embryofetálny vývoj. Preto sa užívanie klaritromycínu počas gravidity neodporúča bez starostlivého zváženia prínosu oproti riziku.


Laktácia

Bezpečnosť užívania klaritromycínu počas dojčenia sa nestanovila. Klaritromycín sa vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch klaritromycínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Predtým, ako budú pacienti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, je potrebné vziať do úvahy možnosť výskytu závratov, vertiga, zmätenosti a dezorientácie, ktoré sa môžu počas liečby objaviť.


 1. Nežiaduce účinky


 1. Súhrn profilu bezpečnosti


Najčastejšie sa bežne vyskytujúce nežiaduce účinky súvisiace s liečbou klaritromycínom u dospelých aj pediatrických pacientov sú abdominálna bolesť, hnačka, nauzea, vracanie a zmeny vnímania chuti. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne mierne a zodpovedajú známemu profilu bezpečnosti makrolidových antibiotík (pozri odstavec b. v časti 4.8).


Počas klinických štúdií nebol medzi pacientami s existujúcou mykobakteriálnou infekciou alebo bez nej žiadny signifikantný rozdiel vo výskyte týchto gastrointestinálnych nežiaducich reakcií.


 1. Súhrn nežiaducich účinkov v tabulárnej forme

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie hlásené počas klinických štúdií a po uvedení klaritromycínu na trh vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, granulátu na perorálnu suspenziu, prášku na injekčný roztok, tabliet s predĺženým uvoľňovaním a tabliet s riadeným uvoľňovaním.


Reakcie považované za minimálne pravdepodobne súvisiace s klaritromycínom sú uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100) a neznáme (nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh; častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti, ak je možné závažnosť zhodnotiť.


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté

1/1000 až < 1/100

Neznáme

(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazyCelulitída1, kandidóza, gastroenteritída2, infekcia3, vaginálna infekcia

Pseudomembranózna kolitída, eryzipel

Poruchy krvi a lymfatického systémuLeukopénia, neutropénia4, trombocytémia3, eozinofília4

Agranulocytóza, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému5Anafylaktoidná reakcia1, hypersenzitivita

Anafylaktická reakcia, angioedém

Poruchy metabolizmu a výživyAnorexia, znížená chuť do jedla


Psychické poruchy


Insomnia


Úzkosť, nervozita3, jačanie3

Psychotické poruchy, stav zmätenosti, depersonalizácia, depresia, dezorientácia, halucinácie, nezvyčajné sny

Poruchy nervového systému


Dysgeúzia, bolesť hlavy, zmena vnímania chuti

Strata vedomia1, dyskinéza1, závraty, somnolencia6, tremor

Konvulzie, ageúzia, parosmia, anosmia, parestézia

Poruchy ucha a labyrintuVertigo, poruchy sluchu, tinnitus

Hluchota

Poruchy srdca a srdcovej činnostiZástava srdca1, atriálna fibrilácia1, predĺženie QT intervalu na EKG7, extrasystoly1, palpitácie

Torsade de pointes7, ventrikulárna tachykardia7

Poruchy ciev


Vazodilatácia1


Krvácanie8

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaAstma1, epistaxa2, pulmonárny embolizmus1


Poruchy gastrointestinálne-ho traktu


Hnačka9, vracanie, dyspepsia, nauzea, abdominálna bolesť

Ezofagitída1, gastroezofagálna refluxná choroba2, gastritída, proktalgia2, stomatitída, glositída, abdominálna distenzia4, zápcha, sucho v ústach, eruktácia, flatulencia,

Akútna pankreatitída, zmena zafarbenia jazyka, zmena zafarbenia zubov

Poruchy pečene a žlčových ciest


Zmeny vo výsledkoch testov funkcie pečene

Cholestáza4, hepatitída4, zvýšenie hladín alanínaminotransfe-rázy, zvýšenie hladín aspartátaminotrans-ferázy, zvýšenie hladín gamaglutamyltrans-ferázy4

Zlyhanie pečene10, hepatocelulárna žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka, hyperhidróza


Bulózna dermatitída1, pruritus, urtikária, makulopapulárna vyrážka3

Stevensov-Johnsonov syndróm5, toxická epidermálna nekrolýza5, lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS), akné

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaSvalové kŕče3, muskuloskeletárna stuhnutosť1, myalgia2

Rabdomyolýza2,11, myopatia

Poruchy obličiek a močových ciestZvýšenie hladín kreatinínu v krvi1, zvýšenie hladín močoviny v krvi1

Zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Flebitída v mieste podania injekcie1


Bolesť v mieste podania injekcie1, zápal v mieste podania injekcie1

Nevoľnosť4, pyrexia3, asténia, bolesť na hrudi4, triaška4, únava4


Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Zmeny v pomere albumínu a globulínu1, zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy v krvi4, zvýšenie hladín laktátovej dehydrogenázy v krvi4

Zvýšenie INR (International normalised ratio)8, predĺženie protrombínového času8, zmeny zafarbenia moču


1 nežiaduce reakcie hlásené len pri podávaní liekovej formy prášok na injekčný roztok

2 nežiaduce reakcie hlásené len pri podávaní liekovej formy tablety s predĺženým uvoľňovaním

3 nežiaduce reakcie hlásené len pri podávaní liekovej formy granulát na perorálnu suspenziu

4 nežiaduce reakcie hlásené len pri podávaní liekovej formy tablety s okamžitým uvoľňovaním

5,7,9,10 pozri odstavec a)

6,8,11 pozri odstavec c)


 1. Popis vybraných nežiaducich reakcií


Flebitída v mieste podania injekcie, bolesť v mieste podania injekcie, bolesť v mieste prepichnutia cievy a zápal v mieste podania injekcie sú špecifické pre intravenóznu formu klaritromycínu.


V niektorých prípadoch rabdomyolýzy bol klaritromycín podávaný súbežne so statínmi, fibrátmi, kolchicínom alebo alopurinolom (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu sa po uvedení lieku na trh hlásili liekové interakcie a účinky na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť). Odporúča sa sledovanie pacienta kvôli zosilneným farmakologickým účinkom na CNS (pozri časť 4.5).


Zaznamenali sa zriedkavé prípady výskytu klaritromycínu podávaného vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním v stolici. Väčšina z nich sa objavila u pacientov s anatomickou (vrátane ileostómie alebo kolostómie) alebo funkčnou poruchou gastrointestinálneho traktu so skráteným časom prechodu gastrointestinálnym traktom. V niektorých hláseniach sa zvyšky tabliet objavili v súvislosti s hnačkou. Odporúča sa, aby pacienti, u ktorých sa v stolici objavili zvyšky tabliet a nedošlo k zlepšeniu ich stavu, prešli na liečbu inou liekovou formou klaritromycínu (napr. suspenziu) alebo iným antibiotikom.


Osobitné skupiny pacientov: Nežiaduce účinky u pacientov s oslabeným imunitným systémom (pozri odstavec e).


 1. Pediatrická populácia


Klinické štúdie sa uskutočnili u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov, ktorým sa podával klaritromycín vo forme pediatrickej suspenzie. Preto deti mladšie ako 12 rokov majú užívať klaritromycín vo forme pediatrickej suspenzie. Neexistuje dostatok údajov na stanovenie dávkovacieho režimu intravenóznej formy klaritromycínu u pacientov mladších ako 18 rokov.

Predpokladá sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí bude podobná ako u dospelých pacientov.


 1. Iné osobitné skupiny pacientov


Pacienti s oslabeným imunitným systémom

U pacientov s AIDS alebo iných pacientov s oslabeným imunitným systémom dlhodobo liečených vyššími dávkami klaritromycínu z dôvodu mykobakteriálnej infekcie bolo často náročné rozlíšiť nežiaduce udalosti pravdepodobne súvisiace s podávaním klaritromycínu od príznakov základného ochorenia vyvolaného vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) alebo pridruženého ochorenia.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami u dospelých pacientov liečených celkovými dennými dávkami 1000 mg a 2000 mg klaritromycínu boli: nauzea, vracanie, zmeny vnímania chute, abdominálna bolesť, hnačka, vyrážka, plynatosť, bolesť hlavy, zápcha, poruchy sluchu, zvýšenia hladín AST (SGOT) a ALT (SGPT). Ďalšie udalosti objavujúce sa s nízkou frekvenciou zahŕňali dyspnoe, insomniu a sucho v ústach. Výskyt bol porovnateľný ako u pacientov liečených dávkami 1000 mg a 2000 mg, avšak bol zvyčajne 3- až 4-násobne častejší u tých pacientov, ktorí dostávali celkové denné dávky klaritromycínu 4000 mg.


U týchto pacientov s oslabeným imunitným systémom boli robené hodnotenia laboratórnych výsledkov analyzovaním týchto hodnôt mimo závažne abnormálnej hladiny (t.j. najvyššia a najnižšia hraničná hodnota) pre stanovený test. Na základe týchto kritérií asi 2 % až 3 % týchto pacientov, ktorí dostávali 1000 mg alebo 2000 mg klaritromycínu denne, mali závažne abnormálne zvýšené hladiny AST (SGOT) a ALT (SGPT), abnormálne nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek. Nízke percento pacientov v týchto dvoch skupinách dávkovania malo tiež zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi. Mierne zvýšený výskyt abnormálnych hladín všetkých parametrov, s výnimkou bielych krviniek, sa pozoroval u pacientov, ktorí užívali 4000 mg denne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Na základe hlásení sa dá očakávať, že užitie nadmerného množstva klaritromycínu môže spôsobiť gastrointestinálne príznaky. U jedného pacienta s bipolárnou poruchou v anamnéze, ktorý užil osem gramov klaritromycínu, sa objavila zmena duševného stavu, paranoidné správanie, hypokaliémia a hypoxémia.


Nežiaduce účinky sprevádzajúce predávkovanie sa majú liečiť včasnou elimináciou neabsorbovaného liečiva a podpornými opatreniami. Tak ako pri iných makrolidoch, nepredpokladá sa, že sérové hladiny klaritromycínu budú výrazne ovplyvnené hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou. V prípade predávkovania sa liečba klaritromycínom má ukončiť a majú sa začať ďalšie vhodné podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: makrolidy, ATC kód: J01FA09


Mechanizmus účinku:

Klaritromycín je semisyntetický derivát erytromycínu a jeho antibakteriálny účinok spočíva vo väzbe na 50S ribozomálnu podjednotku citlivých baktérií a potlačení syntézy proteínov. Je vysoko účinný proti širokému spektru aeróbnych a anaeróbnych grampozitívnych a gramnegatívnych organizmov. Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) klaritromycínu sú zvyčajne dvojnásobne nižšie ako MIC erytromycínu.

14-hydroxy metabolit klaritromycínu má tiež antimikrobiálnu aktivitu. MIC tohto metabolitu je rovnaká alebo dvakrát vyššia ako MIC materskej zlúčeniny, s výnimkou H.influenzae, kde 14-hydroxy metabolit je dvojnásobne aktívnejší ako materská zlúčenina.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Klaritromycín je v značnej miere distribuovaný do tkanív a telesných tekutín. Z dôvodu vysokého prieniku do tkanív sú intracelulárne koncentrácie vyššie ako sérové koncentrácie. Najdôležitejšie farmakodynamické parametre na určenie aktivity makrolidov nie sú jednoznačne stanovené. Čas, po ktorý sérová koncentrácia zotrváva nad MIC (T/MIC) môže korelovať s najlepšou účinnosťou klaritromycínu, avšak i keď koncentrácie klaritromycínu dosiahnuté v tkanivách respiračného traktu a tekutinách epitelovej výstelky prekračujú koncentrácie v plazme, použitie parametrov založených na plazmatických koncentráciách môže viesť k nesprávnemu určeniu presnej odpovede na infekcie respiračného traktu.


Mechanizmus rezistencie:

Medzi mechanizmy spôsobujúce vznik rezistencie voči makrolidovým antibiotikám patrí zmena cieľového miesta antibiotika alebo modifikácia a/alebo aktívny eflux antibiotika.

Vznik rezistencie môže byť sprostredkovaný chromozómami alebo plazmidmi, rezistencia môže byť indukovaná alebo konštitutívna. Baktérie rezistentné na makrolidy vytvárajú enzýmy, ktoré spôsobujú metyláciu adenínového zvyšku ribozomálnej RNA, čo následne vedie k inhibícii väzby antibiotika na ribozóm.

Mikroorganizmy rezistentné na makrolidy sú spravidla skrížene rezistentné na linkozamidy a streptogramín B v dôsledku metylácie väzbového miesta na ribozóme. Klaritromycín tiež patrí medzi silné induktory tohto enzýmu. Okrem toho majú makrolidy v dôsledku inhibície peptidyltransferázy ribozómov bakteriostatický účinok.

Medzi klaritromycínom, erytromycínom a azitromycínom existuje úplná skrížená rezistencia. Stafylokoky rezistentné na meticilín a oxacilín a Streptococcus pneumoniae rezistentný na penicilín sú rezistentné na všetky v súčasnosti dostupné betalaktámové antibiotiká a makrolidy, ako je klaritromycín.


Hraničné hodnoty citlivosti

Podľa EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) boli dňa 20.12.2010 stanovené nasledovné hraničné hodnoty citlivosti pre klaritromycín, oddeľujúce citlivé miroorganizmy od rezistentných (v.1.2) :Hraničné koncentácie klaritromycínu v súvislosti s druhom B,C

Patogény

Citlivé (mg/L)

Rezistentné > (mg/L)

Enterobacteriaceae

-

-

Pseudomonas spp.

-

-

Acinetobacter spp.

-

-

Staphylococcus spp.

1

2

Enterococcus spp.

-

-

Streptococcus groups A, B, C, G

0,25

0,5

Streptococcus pneumoniae D

0,25

0,5

Iné streptokoky

Nedostatočne preukázané

Nedostatočne preukázané

Haemophilus influenzae

1

32

Moraxella catarrhalis

0,25

0,5

Neisseria gonorrhoeae

-

-

Neisseria meningitidis

-

-

Grampozitívne anaeróbne mikroorganizmy (okrem Clostridium difficile)

-

-

Gramnegatívne anaeróbne mikroorganizmy

-

-

Hraničné koncentrácie, ktoré nesúvisia s druhom A

Nedostatočne preukázané

Nedostatočne preukázané


A. Hraničné hodnoty citlivosti, ktoré nesúvisia s druhom sú stanovené prevažne na základe údajov podľa vzťahu medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou a sú nezávislé od distribúcie MIC špecifických druhov. Používajú sa len pri druhoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke alebo v poznámkach pod tabuľkou. Avšak farmakodynamické údaje pre stanovenie hraničných hodnôt citlivosti, ktoré nesúvisia s druhom,pre makrolidy, linkozamidy a streptogramíny nie sú rozsiahle a preto sa označujú ako nedostatočne preukázané.

B. Erytromycín sa môže použiť na stanovenie citlivosti uvedených baktérií na iné makrolidy ako je azitromycín, klaritromycín a roxitromycín.

C. Klaritromycín sa používa na eradikáciu H. pylori (MIC ≤0,25 mg/l pre izoláty divokého typu).

D. Korelácia medzi MIC makrolidov pre H. influenzae a klinickým výsledkom je slabá. Preto sú hraničné hodnoty citlivosti pre makrolidy a príbuzné antibiotiká nastavené na divoké typy H. influenzae.


„Nedostatatočne preukázané“ znamená, že nie je dostatočne preukázané, že daný druh je dobrým cieľom pre liečbu liekom.


Klaritromycín sa používa na eradikáciu H. pylori; minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) ≤0,25 µg/ml bola stanovená ako hraničná hodnota citlivosti Inštitútom pre klinické a laboratórne štandardy (CLSI).


Citlivosť

Výskyt získanej rezistencie u vybraných druhov môže byť rozdielny v závislosti od geografickej polohy a času a najmä pri liečbe závažných infekcií je vhodné sledovať lokálne informácie o rezistencii. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium diphteriae

Streptococcus skupiny F

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bordetella pertussis

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaeróbne mikroorganizmy

Clostridum spp. iné ako C. difficile

Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Clamydophila psitacci

Mycoplasma pneumoniae

Mycobacterium spp.

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus spp.+

Staphylococcus aureus (meticilín-citlivé a meticilín-rezistentné+)

Staphylococcus epidermidis+

Streptococcus skupiny A*, B, C, G

Streptococcus viridans

Streptococcus pneumoniae*+

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus infuenzae§

Helicobacter pylori

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides spp.

Peptococcus / Peptostreptococcus spp.

Prirodzene rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter

Enterobacteriacea

Pseudomonas aeruginosa

Anaeróbne mikroorganizmy

Fusobacterium spp.

Iné mikroorganizmy

Mycobacterium tuberculosis


# ≥ ako 10% rezistencia aspoň v jednej krajine Európskej únie

* Druhy, proti ktorým bola dokázaná účinnosť počas klinických testovaní (ak sú citlivé)

+ Uvedené druhy, pri ktorých sa pozoroval vysoký stupeň rezistencie (to znamená vyšší ako 50%) v jednej alebo viacerých oblastiach/krajine/regióne (regiónoch) Európskej únie

§ Hraničné hodnoty citlivosti pre makrolidy a príbuzné antibiotiká sú nastavené na divoké typy H. influenzae.


Ďalšie informácie

Citlivosť a rezistencia Streptococcus pneumoniae a Streptococcus spp. na klaritromycín sa môže určiť testovaním erytromycínu.

Najdostupnejšia klinická skúsenosť z kontrolovaných randomizovaných klinických skúšok naznačuje, že pri podávaní klaritromycínu v dávke 500 mg dvakrát denne v kombinácii s iným antibiotikom, napr. amoxicilínom alebo metronidazolom a napr. omeprazolom (podávaným v schválených dávkach) počas 7 dní sa dosiahol > 80% pomer eradikácie H. pylori u pacientov s gastroduodenálnymi vredmi. Tak ako sa očakávalo, signifikantne nižšie pomery eradikácie sa pozorovali u pacientov s východiskovými izolátmi H. pylori rezistentnými na metronidazol. Preto sa pri výbere vhodnej kombinovanej liečby na eradikáciu H.pylori musí vziať do úvahy lokálna informácia o výskyte rezistencie a lokálnych terapeutických nariadeniach. Okrem toho sa u pacientov s perzistentnou infekciou, potenciálnym rozvojom sekundárnej rezistencie na antimikrobiálne agens (u pacientov s primárne citlivými kmeňmi) musí zvážiť nová terapeutická liečebná schéma.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Klaritromycín sa rýchlo a dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu - primárne v jejúne - ale po perorálnom podaní podlieha rozsiahlemu „first pass“ metabolizmu. Absolútna biologická dostupnosť po podaní 250 mg tablety klaritromycínu je približne 50%. Potrava môže mierne spomaliť absorpciu, ale neovplyvňuje mieru biologickej dostupnosti. Preto sa klaritromycín tablety môžu podávať bez ohľadu na príjem potravy. Kvôli jeho chemickej štruktúre (6-O-metylerytromycín) je klaritromycín úplne rezistentný k degradácii v žalúdočnej kyseline. Maximálne plazmatické hladiny 1-2 μg/ml klaritromycínu sa pozorovali u dospelých po perorálnom podaní 250 mg dvakrát denne. Po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne bola maximálna plazmatická hladina 2,8 μg/ml.


Po podaní klaritromycínu 250 mg dvakrát denne mikrobiologicky účinný 14-hydroxymetabolit dosahoval maximálne plazmatické koncentrácie 0,6 μg/ml. Rovnovážny stav sa dosiahne do 2 dní po podávaní.


Distribúcia

Klaritromycín dobre vstupuje do mnohých orgánov, pričom dosahuje distribučný objem 200-400 l. Klaritromycín dosahuje v niektorých tkanivách koncentrácie, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako hladiny liečiva v obehu. Zvýšené hladiny možno pozorovať v tonzilárnom a pľúcnom tkanive. Klaritromycín tiež preniká do žalúdočnej sliznice.


Klaritromycín sa pri terapeutických dávkach približne zo 70% viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia a eliminácia

Klaritromycín sa rýchlo a extenzívne metabolizuje v pečeni. Metabolizmus v pečeni zahŕňa systém cytochrómu P450. Sú popísane tri metabolity: N-demetylklaritromycín, dekladinozylklaritromycín a 14-hydroxyklaritromycín.


Farmakokinetika klaritromycínu je nelineárna z dôvodu saturácie pečeňového metabolizmu pri vysokých dávkach. Eliminačný polčas sa zvyšuje z 2-4 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne na 5 hodín po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne. Polčas aktívneho 14-hydroxymetabolitu je v rozmedzí 5-6 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne.


Približne 20-40% klaritromycínu sa vylúči v nezmenej forme močom. Tento podiel narastá so zvyšovaním dávky. Okrem toho, 10%-15% sa vylúči močom vo forme 14-hydroxymetabolitu. Zvyšok sa vylúči stolicou. Pri insuficiencii obličiek sú plazmatické hladiny klaritromycínu zvýšené, ak sa dávka nezníži.

Celkový plazmatický klírens sa stanovil približne na 700 ml/min (11,7 ml/s) s renálnym klírensom približne 170 ml/min (2,8 ml/s).


Špeciálne skupiny pacientov

Poškodenie obličiek: znížená funkcia obličiek pri renálnej insuficiencii spôsobuje zvýšené plazmatické hladiny klaritromycínu a aktívneho metabolitu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V 4-týždňových štúdiách na zvieratách sa zistilo, že toxicita klaritromycínu závisí od dávky a dĺžky liečby. U všetkých druhov sa prvé znaky toxicity pozorovali v pečeni, kde sa po 14 dňoch u psov a opíc pozorovali lézie. Systémové hladiny liečiva, ktoré viedli k tejto toxicite nie sú detailne známe, ale toxické dávky (300 mg/kg/deň) boli zreteľne vyššie ako sú odporúčané terapeutické dávky pre ľudí. Ďalšie postihnuté tkanivá sa týkajú žalúdka, stítnej žľazy a iných lymfoidných tkanív, ako aj obličiek. Pri podobných terapeutických dávkach sa začervenanie spojiviek a slzenie objavili len u psov. Pri dávke 400 mg/kg/deň sa u niektorých psov a opíc vyskytol zákal rohovky a/alebo edém.

In vitro a in vivo štúdie nepreukázali genotoxický potenciál klaritromycínu.


V in vitro alebo in vivo štúdiách s klaritromycínom sa nezistili žiadne mutagénne účinky.

Štúdie reprodukčnej toxicity ukázali, že podávanie klaritromycínu v 2-násobných

klinických dávkach králikom (i.v.) a 10-násobných klinických dávkach opiciam (p.o.) spôsobilo

zvýšený výskyt spontánnych potratov. Tieto dávky súviseli s toxicitou pre matku. Žiadne

embryotoxické ani teratogénne účinky sa vo všeobecnosti nezistili v štúdiách u potkanov. Kardiovaskulárne malformácie sa však pozorovali v dvoch štúdiách u potkanov liečených dávkami 150 mg/kg/deň. U myší pri 70-násobných klinických dávkach sa vyskytol rázštep podnebia s rôznou incidenciou (3-30%).


Klaritromycín bol dokázaný v mlieku dojčiacich zvierat.


U 3-dňových myší a potkanov hodnoty LD50 dosiahli približne polovicu hodnôt u dospelých zvierat. U mláďat sa prejavil podobný profil toxicity ako u dospelých zvierat, hoci v niektorých štúdiách bola hlásená zvýšená nefrotoxicita u novorodencov potkanov. U mláďat sa tiež zistilo mierne zníženie počtu erytrocytov, krvných doštičiek a leukocytov.


Klaritromycín nebol testovaný na karcinogenicitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

sodná soľ kroskarmelózy (E468)

mikrokryštalická celulóza (E460)

povidón

magnéziumstearát (E572)

koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

mastenec (E553b)


Filmotvorná vrstva:

hypromelóza (E464)

propylénglykol (E1520)

oxid titaničitý (E171)

hyprolóza (E463)

sorbitanoleát (E494)

chinolínová žltá (E104)

vanilín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC alumíniový blister

Veľkosti balenia:

LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety: 7, 10, 12, 14, 21 filmom obalených tabliet

LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety: 7, 10, 14, 21 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


15/0730/11-S

15/0731/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29. novembra 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2015

19


LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety