+ ipil.sk

Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovanímPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním


klaritromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je LekoklarXLa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LekoklarXL

3. Ako užívať LekoklarXL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať LekoklarXL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lekoklar XL a na čo sa používa

Lekoklar XL je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny makrolidov. Klaritromycín zabraňuje rastu určitých baktérií.

Lekoklar XL sa používa na liečbu bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest (zápal prinosových dutín a zápal sliznice hltana) a na liečbu bakteriálnych infekcií dolných dýchacích ciest (akútny zápal priedušiek, akútne zhoršenie chronického zápalu priedušiek a zápal pľúc).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete LekoklarXL


Neužívajte Lekoklar XL

- ak ste alergický na klaritromycín, iné makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek

 • ak máte príliš nízku koncentráciu draslíka v sére

 • ak užívate:

 • ergotamínové deriváty (na liečbu migrény)

 • cisaprid (na liečbu tráviacich ťažkostí)

 • pimozid (na liečbu psychických porúch)

 • terfenadín alebo astemizol (na liečbu alergie)

 • lovastatín alebo simvastatín (na zníženie vysokej hladiny cholesterolu)

 • tikagrelor (na liečbu ťažkostí spôsobených krvnými zrazeninami a kôrnatením tepien)

 • ranolazín (na liečbu anginy pektoris – bolesti na hrudníku spôsobenej zníženým tokom krvi do srdca)

 • kolchicín (na liečbu dny)

 • ak máte alebo ste niekedy mali problémy so srdcom

 • ak trpíte závažným zlyhávaním pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lekoklar XL, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte alebo ste mali poruchu funkcie obličiek alebo pečene

 • ak ste alergický na linkomycín alebo klindamycín (antibiotiká)

 • ak máte alebo ste niekedy mali problémy so srdcom

 • ak užívate lieky proti cukrovke

 • ak užívate lieky proti zrážaniu krvi

 • ak máte závažné ochorenie svalov nazývané myasthenia gravis

 • ak súčasne užívate iné antibiotiká s možným škodlivým účinkom na sluch (aminoglykozidy)

 • ak máte nízku hladinu horčíka v krvi

- ak sa počas liečby vyskytne závažná alebo pretrvávajúca hnačka. Informujte o tom svojho lekára, pretože sa v niektorých prípadoch môže rozvinúť pseudomembranózna kolitída (závažný zápal hrubého čreva).


Iné lieky a Lekoklar XL

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Lekoklaru XL alebo Lekoklar XL môže ovplyvniť ich účinok. Medzi takéto lieky patria:

 • terfenadín, astemizol, cilostazol (na liečbu alergie), pimozid (na liečbu psychických porúch), cisaprid (na liečbu niektorých typov tráviacich ťažkostí), ergotamínové deriváty (na liečbu niektorých ochorení srdca alebo liečbu migrény) (pozri časť „Neužívajte Lekoklar XL“)

 • alprazolam, triazolam, midazolam (sedatíva)

 • digoxín (na srdce), teofylín (uľahčuje dýchanie), kumaríny ako warfarín (na zriedenie krvi)

 • lovastatín, simvastatín, cerivastatín, atorvastatín (na zníženie vysokej hladiny cholesterolu)

 • cyklosporín, sirolimus, takrolimus (na potlačenie imunity pri transplantácii orgánov)

 • rifampicín, rifabutín, rifapentín (na liečbu niektorých infekcií)

 • efavirenz, nevirapín (antivirotiká na liečbu niektorých vírusových infekcií)

 • fenytoín, karbamazepín, fenobarbital (na liečbu epilepsie)

 • ľubovník bodkovaný

 • ritonavir, atazanavir, sachinavir (na liečbu niektorých vírusových infekcií)

 • zidovudín (na liečbu niektorých vírusových infekcií)

 • chinidín alebo dizopyramid (na liečbu niektorých ochorení srdca)

 • valproát (na liečbu epilepsie)

 • omeprazol (na liečbu ochorení žalúdka)

 • tolterodín (používa sa pri potrebe častého močenia)

 • betalaktámové antibiotiká, linkomycín, klindamycín (na liečbu niektorých infekcií)

 • metylprednizolón (protizápalové liečivo)

 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (používaný pri poruchách erekcie)

 • vinblastín (protinádorové liečivo)

 • kolchicín (na liečbu dny)

 • itrakonazol (na liečbu hubových infekcií)

 • verapamil, amlodipín, diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku a srdcových ochorení)

 • etravirín (na liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV)

 • nateglinid, repaglinid (na liečbu cukrovky, znižujú hladinu glukózy v krvi)


Lekoklar XL a jedlo, nápoje a alkohol

Jedlo nemá vplyv na účinok liečiva. Lekoklar XL môžete užívať nezávisle od jedla.

Počas liečby Lekoklarom XL nesmiete požívať alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Bezpečnosť užívania Lekoklaru XL počas tehotenstva a dojčenia nie je známa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neexistujú žiadne údaje o tom, či Lekoklar XL ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa však objavia vedľajšie účinky ako sú závraty, zmätenosť alebo dezorientácia, schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť znížená. Preto kým zistíte, ako liek pôsobí na vás, buďte pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov opatrný.

3. Ako užívať Lekoklar XL


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávku Lekoklaru XL a trvanie liečby vám predpíše lekár.


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne (500 mg).

V prípade závažných infekcií sa denná dávka môže zvýšiť na 500 mg dvakrát denne.

Obvyklá dĺžka liečby je 6 až 14 dní.

Pri infekciách spôsobených mikroorganizmom Streptococcus pyogenes má liečba trvať najmenej 10 dní.


Deti mladšie ako 12 rokov

Lekoklar XL nemajú užívať deti mladšie ako 12 rokov. Pre túto skupinu pacientov sú dostupné iné liekové formy, napr. suspenzia.


Pacienti s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek

Váš lekár vám môže upraviť dávku.


Ak užijete viac Lekoklaru XL, ako máte

V prípade predávkovania sa obvykle vyskytnú tráviace ťažkosti.

Ak ste užili väčšie množstvo tabliet, ako ste mali, ihneď vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete užiť Lekoklar XL

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase a potom pokračujte v predpísanej liečbe. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Lekoklar XL

Je veľmi dôležité, aby ste tento liek užívali presne tak, ako vám povedal váš lekár. Liečbu Lekoklarom XL bez súhlasu lekára nesmiete prerušiť. Inak sa môžu príznaky vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov závažnej alergickej reakcie, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie:

 • silné závraty alebo mdloby

 • náhle ťažkosti s dýchaním, s prehĺtaním a poruchy reči

 • opuch pier, jazyka, tváre a krku

 • závažná alebo svrbivá kožná vyrážka, osobitne v prípadoch, ak sa vyskytnú pľuzgiere a bolesť očí, úst alebo genitálií.


Ak sa u vás počas liečby alebo po nej objaví závažná hnačka pretrvávajúca dlhší čas alebo s prítomnosťou krvi v stolici, s bolesťami žalúdka alebo horúčkou, ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Ak sa u vás objavia prejavy a príznaky ochorenia pečene ako je nechutenstvo, žltačka, tmavé zafarbenie moču, svrbenie alebo bolestivé brucho, ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

nespavosť, zmeny chuti alebo porucha vnímania chuti, hnačka, pocit na vracanie, vracanie, porucha trávenia, bolesť brucha, zmeny vo výsledkoch testov funkcie pečene, nadmerné potenie, vyrážka, bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

kvasinkové infekcie úst alebo pošvy, zmeny krvného obrazu (znížená alebo zvýšená hladina určitých druhov bielych krviniek, zvýšená hladina krvných doštičiek), precitlivenosť, nechutenstvo alebo znížená chuť do jedla, úzkosť, závraty, ospalosť, poruchy sluchu, hučanie v ušiach, poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca, zápal ústnej dutiny, jazyka alebo sliznice žalúdka, zápcha, sucho v ústach, plynatosť, grganie, abdominálna distenzia (nadúvanie), zvýšenie hladín určitých pečeňových enzýmov, svrbenie, žihľavka, nevoľnosť, telesná slabosť, bolesť na hrudi, triaška, únava.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

pseudomembranózna kolitída (zápal hrubého čreva), eryzipel („ruža“, bakteriálna infekcia kože, ktorá je okrem červeného sfarbenia tváre sprevádzaná horúčkou), zmeny krvného obrazu (znížený počet určitého druhu bielych krviniek, znížená hladina krvných doštičiek), anafylaktická reakcia (závažná, náhla alergická reakcia), angioedém, psychotické poruchy, stav zmätenosti, pocit odcudzenia k okoliu alebo k vlastnej osobe (depersonalizácia), depresia, dezorientácia, halucinácie, nezvyčajné sny, záchvaty, strata chuti, porucha čuchu, strata čuchu, hluchota, poruchy srdcového rytmu, krvácanie, zápal pankreasu vyvolávajúci silnú bolesť v brušnej dutine a v chrbte, zmena zafarbenia jazyka, zmena zafarbenia zubov, zlyhanie pečene, žltačka, závažné kožné ochorenia (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza), príznaky precitlivenosti (alergické reakcie zahŕňajúce vyrážku, horúčku, neobvyklé krvné testy), akné, myopatia (ochorenie svalstva), zlyhanie obličiek, zápal obličiek, predĺženie času zrážania krvi, zmeny zafarbenia moču.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lekoklar XL


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľkepo skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lekoklar XL obsahuje


- Liečivo je klaritromycín.

Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 500 mg klaritromycínu.

- Ďalšie zložky sú hydroxypropylmetylcelulóza, glycerol-tribehenát, povidón, mikrokryštalická celulóza, kyselina stearová, koloidný oxid kremičitý, kalciumstearát, mastenec, polysorbát 80, hydroxypropylcelulóza, makrogol 400, žltý oxid železitý E 172, oxid titaničitý E 171, vanilková aróma.


Ako vyzerá Lekoklar XL a obsah balenia


Lekoklar XL sú svetlookrové až žlté oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s riadeným uvoľňovaním, na jednej strane je vyryté „500“, na druhej strane „CXL“.


Liek je dostupný v blistrovom balení po 5, 7, 10 a 14 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

540472 Targu Mures

Rumunsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.5Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku

 1. NÁZOV LIEKU


Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 500 mg klaritromycínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s riadeným uvoľňovaním.


Svetlookrové až žlté oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, na jednej strane vyrytý nápis 500, na druhej strane CXL.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


- bakteriálne infekcie dolných dýchacích ciest ako akútna bronchitída, akútna exacerbácia chronickej bronchitídy a pneumónia

- bakteriálne infekcie horných dýchacích ciest ako sinusitída a faryngitída


Klaritromycín je indikovaný u dospelých a detí vo veku 12 rokov a starších.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie Lekoklaru XL závisí od klinického stavu pacienta a musí ho vždy stanoviť lekár.


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka lieku je jedna 500 mg tableta.

Liečba vysokými dávkami (závažné infekcie): odporúčaná dávka sa pri závažných infekciách môže zvýšiť na 500 mg dvakrát denne.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby Lekoklarom XL závisí od klinického stavu pacienta. Dĺžku liečby určuje vždy lekár.

Zvyčajná dĺžka liečby je 6 až 14 dní.

Pri infekciách spôsobených Streptococcus pyogenes(betahemolytický streptokok) má liečba trvať najmenej 10 dní.


Deti mladšie ako 12 rokov

Lekoklar XL sa neodporúča podávať deťom mladším ako 12 rokov.

Klinické štúdie s použitím suspenzie klaritromycínu sa vykonali u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov. Preto deti mladšie ako 12 rokov majú užívať klaritromycín vo forme suspenzie (granulát na perorálnu suspenziu).

Bezpečnosť použitia klaritromycínu u detí mladších ako 6 mesiacov sa nestanovila.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebné upravovať dávkovanie (s výnimkou pacientov so závažnou renálnou poruchou).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo poruchou funkcie pečene

Pacientom s poruchou funkcie obličiek s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o polovicu, t.j. 250 mg raz denne alebo 250 mg dvakrát denne v prípade závažnejších infekcií. U týchto pacientov nemá liečba presiahnuť 14 dní. Keďže tableta s riadeným uvoľňovaním sa nedá deliť, dennú dávku 500 mg nie je možné znížiť a preto táto skupina pacientov nemá užívať klaritromycín vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním (pozri časť 4.3).


Nie je potrebné upravovať dávkovanie u pacientov s s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene, ak je funkcia obličiek normálna.


Spôsob podávania

Klaritromycín sa môže podávať nezávisle od jedla. Jedlo nemá vplyv na mieru biologickej dostupnosti. Jedlo len mierne predĺži začiatok absorpcie klaritromycínu a tvorby 14-hydroxymetabolitu.


 1. Kontraindikácie


Klaritromycín je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na makrolidové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Keďže denná dávka 500 mg sa nedá znížiť, klaritromycín vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním sa nesmie podávať pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min). Táto skupina pacientov môže užívať všetky ostatné liekové formy.


Súbežné podávanie klaritromycínu a akéhokoľvek z nasledujúcich liečiv je kontraindikované: astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadín, pretože to môže spôsobiť predĺženie QT intervalu a srdcové arytmie, vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie s tikagrelorom alebo ranolazínom je kontraindikované.


Súbežné podávanie klaritromycínu, ergotamínu alebo dihydroergotamínu je kontraindikované, pretože môže viesť k ergotovej toxicite.


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s anamnézou predĺženia QT intervalu alebo ventrikulárnej srdcovej arytmie vrátane torsades de pointes (pozri časti 4.4 a 4.5).


Klaritromycín sa nemá užívať súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (statíny), ktoré sa v značnej miere metabolizujú CYP3A4 (lovastatín alebo simvastatín), z dôvodu zvýšeného rizika myopatie, vrátane rabdomyolýzy (pozri časť 4.5).


Klaritromycín sa nemá podávať pacientom s hypokaliémiou (riziko predĺženia QT intervalu).


Klaritromycín nemajú užívať pacienti, ktorí trpia závažným zlyhávaním pečene v kombinácii s poškodením obličiek.


Tak ako pri iných silných inhibítoroch CYP3A4, Lekoklar XL nemajú užívať pacienti, ktorí užívajú kolchicín.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekári nesmú predpísať klaritromycín gravidným ženám bez toho, aby starostlivo zvážili pomer prínosu a rizika, a to najmä počas prvých troch mesiacov gravidity (pozri časť 4.6).


U pacientov so závažnou insuficienciou obličiek je nutná opatrnosť (pozri časť 4.2).


Klaritromycín sa vylučuje hlavne pečeňou. Preto je pri podávaní tohto antibiotika pacientom s poruchou funkcie pečene nutná opatrnosť. Opatrnosť sa vyžaduje aj pri podávaní klaritromycínu pacientom so stredne závažným až závažným poškodením obličiek.


Zaznamenali sa prípady zlyhania pečene s fatálnymi následkami (pozri časť 4.8). Niektorí pacienti mohli mať existujúce ochorenie pečene alebo mohli užívať iné hepatotoxické lieky. Pacientom je potrebné odporučiť, aby ukončili liečbu a kontaktovali svojho lekára, ak sa objavia prejavy a príznaky ochorenia pečene ako je anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo bolestivé brucho.


Pseudomembranózna kolitída sa hlásila pri užívaní takmer všetkých antibiotík, vrátane makrolidov, s rôznym stupňom závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu. Hnačka spojená s Clostridium difficile (CDAD) sa hlásila pri užívaní takmer všetkých antibiotík, vrátane klaritromycínu, s rôznym stupňom závažnosti od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu. Liečba antibiotikami mení fyziologickú mikroflóru v hrubom čreve, čo môže viesť k nadmernému rastu baktérie C. difficile. Hnačka spojená s C. difficile sa musí zvážiť u všetkých pacientov, u ktorých sa po užívaní antibiotík vyskytne hnačka. Dôkladná anamnéza je nevyhnutná, nakoľko výskyt hnačky spojenej s C. difficile sa hlásil v priebehu dvoch mesiacov po podávaní antibiotík. Vysadenie liečby klaritromycínom sa má preto zvážiť bez ohľadu na indikáciu. Majú sa vykonať mikrobiologické testy a začať primeraná liečba. Je potrebné sa vyhnúť podávaniu liekov, ktoré inhibujú peristaltiku.


Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a kolchicínu sa po uvedení lieku na trh hlásila toxicita kolchicínu a to najmä u starších pacientov. Niektoré z týchto prípadov sa vyskytli u pacientov s insuficienciou obličiek. U týchto pacientov sa niekoľko prípadov skončilo smrťou (pozri časť 4.5). Súbežné podávanie klaritromycínu a kolchicínu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolobenzodiazepínov ako je triazolam a midazolam sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).


Opatrnosť sa odporúča aj pri súbežnom podávaní klaritromycínu s inými ototoxickými liekmi, najmä aminoglykozidmi. Počas liečby a po ukončení liečby sa má monitorovať funkcia sluchu a vestibulárneho aparátu.


Kvôli riziku predĺženia QT intervalu majú pacienti s ischemickou chorobou srdca, závažnou insuficienciou srdca, hypomagneziémiou, bradykardiou (srdcová frekvencia < 50 úderov/min) alebo pri súbežnom užívaní iných liečiv, ktoré predlžujú QT interval, užívať klaritromycín s opatrnosťou (pozri časť 4.5). Klaritromycín nesmú užívať pacienti s vrodeným alebo preukázaným získaným predĺžením QT intervalu alebo anamnézou ventrikulárnej arytmie (pozri časť 4.3).


Pneumónia

Vzhľadom na vznikajúcu rezistenciu baktérie Streptococcus pneumoniae na makrolidy je pri predpisovaní klaritromycínu pacientom s pneumóniou získanou v komunite dôležité, aby sa vykonalo testovanie citlivosti. U pacientov s nozokomiálnou pneumóniou sa má klaritromycín používať v kombinácii s ďalšími vhodnými antibiotikami.


Mierne až stredne závažné infekcie kože a mäkkých tkanív

Tieto infekcie sú najčastejšie spôsobené baktériami Staphylococcus aureusa Streptococcus pyogenes, ktoré môžu byť rezistentné na makrolidy. Preto je potrebné vykonať testovanie citlivosti. V prípade, že sa nemôžu použiť betalaktámové antibiotiká (napr. z dôvodu alergie), liekom prvej voľby môžu byť iné antibiotiká, ako je klindamycín. V súčasnosti sa uvažuje, že makrolidy zohrávajú úlohu len pri niektorých infekciách kože a mäkkých tkanív, ako sú infekcie spôsobené baktériou Corynebacterium minutissimum, acne vulgaris a eryzipel a v prípadoch, kedy sa nedá použiť liečba penicilínom.


V prípade závažných akútnych hypersenzitívnych reakcií ako je anafylaxia, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza sa má liečba klaritromycínom ihneď vysadiť a bezodkladne začať vhodná liečba.


Pacienti, ktorým sa súbežne podáva induktor enzýmu CYP3A4, majú klaritromycín užívať s opatrnosťou (pozri časť 4.5).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri predpisovaní klaritromycínu s inými statínmi je potrebná opatrnosť. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a statíny bola hlásená rabdomyolýza. Pacienti majú byť sledovaní kvôli prejavom a príznakom myopatie. V situáciách kedy je súbežné užívanie klaritromycínu so statínmi nevyhnutné, sa odporúča predpísať najnižšiu registrovanú silu statínu. Môže sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu sprostredkovaného CYP3A (napr. fluvastatín).


Perorálne hypoglykemiká/inzulín

Súbežné užívanie klaritromycínu a perorálnych hypoglykemík (ako sulfonylmočovina) a/alebo inzulínu môže spôsobiť výraznú hypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie glukózy (pozri časť 4.5).


Perorálne antikoagulanciá

Pri súbežnom podávaní klaritromycínu s warfarínom existuje riziko závažnej hemorágie a výrazného zvýšenia INR (International Normalized Ratio) a protrombínového času (pozri časť 4.5). Pokiaľ pacienti súbežne užívajú klaritromycín a perorálne antikoagulanciá, INR a protrombínový čas sa má sledovať pravidelne.


Užívanie akýchkoľvek antibiotík, ako aj klaritromycínu, na liečbu infekcie spôsobenej H. pylori môže viesť k premnoženiu mikroorganizmov rezistentných na liečivo.


Dlhodobé užívanie môže podobne ako pri iných antibiotikách viesť k premnoženiu necitlivých baktérií a plesní. Ak sa objaví superinfekcia, má sa začať vhodná liečba.


Pozornosť treba venovať možnej skríženej rezistencii medzi klaritromycínom a inými makrolidmi, ako aj linkomycínom alebo klindamycínom.


 1. Liekové a iné interakcie


Užívanie nasledujúcich liečiv je prísne kontraindikované kvôli možnému vzniku závažných liekových interakcií:


Cisaprid, pimozid, astemizol a terfenadín

U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s cisapridom sa zaznamenali zvýšené hladiny cisapridu. Môže to viesť k predĺženiu QT intervalu a srdcovým arytmiám vrátane ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes. Podobné účinky boli pozorované u pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín s pimozidom (pozri časť 4.3).


Zaznamenalo sa, že makrolidy ovplyvňujú metabolizmus terfenadínu, čo vedie k zvýšeniu hladín terfenadínu. Ojedinele sa to spájalo s výskytom srdcových arytmií, ako je predĺženie QT intervalu, ventrikulárnej tachykardie, ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes(pozri časť 4.3). V jednej štúdii so 14 zdravými dobrovoľníkmi viedlo súbežné podávanie klaritromycínu s terfenadínom k dvoj- až trojnásobnému nárastu sérových hladín kyslého metabolitu terfenadínu a k predĺženiu QT intervalu, čo nemalo za následok žiadny klinicky zistiteľný účinok. Podobné účinky sa pozorovali pri súbežnom podávaní astemizolu s inými makrolidmi.


Ergotamín/dihydroergotamín

Hlásenia po uvedení lieku na trh naznačujú, že súbežné podávanie klaritromycínu s ergotamínom alebo dihydroergotamínom sa spájalo s akútnou ergotovou toxicitou charakterizovanou vazospazmom a ischémiou končatín a iných tkanív vrátane centrálneho nervového systému. Súbežné podávanie klaritromycínu a týchto liečiv je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Inhibítory HMG-CoA reduktázy (statíny)

Súbežné užívanie klaritromycínu s lovastatínom alebo simvastatínom je kontraindikované (pozri časť 4.3), pretože tieto statíny sa v značnej miere metabolizujú CYP3A4 a súbežná liečba s klaritromycínom zvyšuje ich plazmatickú koncentráciu, čo zvyšuje riziko myopatie, vrátane rabdomyolýzy. Boli hlásené prípady rabdomyolýzy u pacientov užívajúcich klaritromycín súbežne s týmito statínmi. Ak je liečba klaritromycínom nevyhnutná, musí sa počas nej prerušiť liečba lovastatínom alebo simvastatínom.


Pri predpisovaní klaritromycínu so statínmi je potrebná opatrnosť. V situáciách, kedy je súbežné užívanie klaritromycínu so statínmi nevyhnutné, sa odporúča predpísať najnižšiu registrovanú silu statínu. Môže sa zvážiť použitie statínu, ktorý nie je závislý od metabolizmu sprostredkovaného CYP3A (napr. fluvastatín). Pacienti majú byť sledovaní kvôli prejavom a príznakom myopatie.


Účinky iných liečiv na klaritromycín


Liečivá, ktoré indukujú enzým CYP3A (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, ľubovník bodkovaný), môžu indukovať metabolizmus klaritromycínu. Môže to viesť k subterapeutickým hladinám klaritromycínu spôsobujúcim zníženie účinnosti. Okrem toho môže byť potrebné sledovať plazmatické hladiny induktora CYP3A, ktoré môžu byť zvýšené vďaka inhibícii enzýmu CYP3A klaritromycínom (pozri tiež súhrny charakteristických vlastností podávaných inhibítorov CYP3A4). Súbežné podávanie rifabutínu a klaritromycínu spôsobilo zvýšenie sérovej hladiny rifabutínu a zníženie sérovej hladiny klaritromycínu spolu so zvýšeným rizikom uveitídy.


O nasledujúcich liečivách je známe alebo existuje podozrenie, že ovplyvňujú koncentrácie cirkulujúceho klaritromycínu. Môže byť potrebná úprava dávkovania klaritromycínu alebo zváženie alternatívnej liečby.


Efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín

Silné induktory systému cytochrómu P450 ako je efavirenz, nevirapín, rifampicín, rifabutín a rifapentín môžu zvýšiť metabolizmus klaritromycínu a tak znížiť plazmatické hladiny klaritromycínu, zatiaľ čo plazmatické hladiny 14-hydroxyklaritromycínu, metabolitu, ktorý je tiež mikrobiologicky účinný, sa zvýšia. Keďže mikrobiologický účinok klaritromycínu a 14-hydroxyklaritromycínu je rozdielny pre rôzne druhy baktérií, počas súbežného podávania klaritromycínu a induktorov enzýmu môže byť zamýšľaný terapeutický účinok oslabený.


Etravirín

Etravirín znižuje expozíciu klaritromycínom; avšak koncentrácia aktívneho metabolitu 14-hydroxyklaritromycínu sa zvyšuje. Keďže 14-hydroxyklaritromycín znižuje účinok voči Mycobacterium avium complex(MAC), celková účinnosť voči tomuto patogénu môže byť ovplyvnená; preto sa na liečbu MAC majú zvážiť iné alternatívy klaritromycínu.


Flukonazol

Súbežné podávanie flukonazolu v dávke 200 mg denne a klaritromycínu v dávke 500 mg dvakrát denne 21 zdravým dobrovoľníkom viedlo k zvýšeniu priemerných minimálnych koncentrácií klaritromycínu v rovnovážnom stave (Cmin) o 33 % a plochy pod krivkou (AUC) o 18 %. Súbežné podávanie flukonazolu výrazne neovplyvnilo rovnovážne koncentrácie aktívneho metabolitu 14-OH-klaritromycínu. Nie je potrebná úprava dávky klaritromycínu.


Ritonavir

Farmakokinetická štúdia preukázala, že súbežné podávanie ritonaviru v dávke 200 mg každých osem hodín a klaritromycínu v dávke 500 mg každých 12 hodín viedlo k výraznej inhibícii metabolizmu klaritromycínu. Pri súbežnom podávaní ritonaviru sa Cmaxklaritromycínu zvýšila o 31 %, Cmino 182 % a AUC o 77 %. Zaznamenala sa v podstate úplná inhibícia tvorby 14-OH-klaritromycínu. Vzhľadom na široké terapeutické okno klaritromycínu by zníženie dávky nemalo byť u pacientov s normálnou funkciou obličiek potrebné. Avšak u pacientov s poškodením obličiek sa má zvážiť nasledujúca úprava dávkovania: u pacientov s klírensom kreatinínu 30 až 60 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov, ktorí majú klírens kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 %. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1 g/deň sa nemajú podávať súbežne s ritonavirom.


Podobná úprava dávkovania sa má zvážiť u pacientov s poškodením obličiek, keď sa ritonavir používa na zlepšenie farmakokinetiky s inými inhibítormi HIV proteázy vrátane atazanaviru a sachinaviru (pozri časť „Obojsmerné liekové interakcie“ uvedenú nižšie).


Účinok klaritromycínu na iné liečivá


Interakcie založené na CYP3A

Súbežné podávanie klaritromycínu, o ktorom je známe, že inhibuje CYP3A, s liečivom metabolizovaným prevažne prostredníctvom CYP3A, sa môže spájať so zvýšením koncentrácie liečiva, čo môže zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické účinky ako aj nežiaduce účinky súbežne podávaného liečiva. Klaritromycín sa má u pacientov liečených inými liečivami, o ktorých je známe, že sú substrátmi enzýmu CYP3A, používať opatrne, najmä ak má substrát CYP3A úzky bezpečnostný profil (napr. karbamazepín) a/alebo, ak je substrát týmto enzýmom značne metabolizovaný.


Môže byť potrebné zvážiť úpravu dávkovania a ak je to možné, treba u pacientov súbežne liečených klaritromycínom pozorne sledovať sérové koncentrácie liečiv metabolizovaných prevažne prostredníctvom enzýmu CYP3A.


O nasledujúcich liečivách alebo skupinách liečiv je známe alebo existuje podozrenie, že sú metabolizované rovnakým izoenzýmom CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepín, cilostazol, cisaprid, cyklosporín, dizopyramid, ergotové alkaloidy, lovastatín, metylprednizolón, midazolam, omeprazol, perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín, pozri časť 4.4), pimozid, chinidín, rifabutín, sildenafil, simvastatín, sirolimus, takrolimus, terfenadín, triazolam a vinblastín. Podobný mechanizmus interakcií, na ktorom sa zúčastňujú iné izoenzýmy systému cytochrómu P450, sa uplatňuje u fenytoínu, teofylínu a valproátu.


Antiarytmiká

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a chinidínu alebo dizopyramidu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady torsades de pointes. Počas súbežného podávania klaritromycínu s týmito liečivami sa má sledovať EKG kvôli predĺženiu QT intervalu. Počas liečby klaritromycínom sa majú sledovať sérové hladiny chinidínu a dizopyramidu.


Pri súbežnom užívaní klaritromycínu a dizopyramidu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady

hypoglykémie. Preto sa počas súbežného užívania klaritromycínu a dizopyramidu majú sledovať hladiny glukózy v krvi.


Perorálne hypoglykemiká/inzulín

Pri užívaní niektorých hypoglykemík ako nateglinid a repaglinid môže dôjsť k inhibícii enzýmu CYP3A4 klaritromycínom, čo môže pri ich súbežnom užívaní spôsobiť hypoglykémiu. Odporúča sa dôkladné sledovanie glukózy.


Omeprazol

Zdravým dospelým jedincom bol podávaný klaritromycín (500 mg každých 8 hodín) v kombinácii s omeprazolom (40 mg denne). Pri súbežnom podávaní klaritromycínu boli plazmatické koncentrácie omeprazolu v rovnovážnom stave zvýšené (Cmaxo 30 %, AUC0-24o 89 % a t1/2o 34 %). Priemerné hodnoty pH v žalúdku počas 24 hodín boli pri podávaní samotného omeprazolu 5,2 a pri súbežnom podávaní omeprazolu s klaritromycínom 5,7.


Sildenafil, tadalafil a vardenafil

Každý z týchto inhibítorov fosfodiesterázy je metabolizovaný, aspoň čiastočne, prostredníctvom CYP3A. CYP3A môže byť súbežným podávaním klaritromycínu inhibovaný. Súbežné podávanie klaritromycínu so sildenafilom, tadalafilom alebo vardenafilom pravdepodobne spôsobuje zvýšenie expozície inhibítoru fosfodiesterázy. Pri súbežnom podávaní s klaritromycínom treba zvážiť zníženie dávok sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu.


Teofylín, karbamazepín

Výsledky klinických štúdií preukázali mierne, ale štatisticky významné (p ≤ 0,05) zvýšenie cirkulujúcich hladín teofylínu alebo karbamazepínu, ak sa tieto liečivá podávali súbežne s klaritromycínom. Môže byť potrebné zvážiť zníženie dávky.


Tolterodín

Primárna cesta metabolizmu tolterodínu je sprostredkovaná izoformou 2D6 cytochrómu P450 (CYP2D6). Avšak u podskupiny populácie, ktorej chýba CYP2D6, bol zistený metabolizmus cestou CYP3A. U tejto podskupiny populácie vedie inhibícia CYP3A k významne vyšším sérovým koncentráciám tolterodínu. Zníženie dávkovania tolterodínu môže byť potrebné v prítomnosti inhibítorov CYP3A, ako je klaritromycín v populácii slabých CYP2D6 metabolizérov.


Triazolobenzodiazepíny (napr. alprazolam, midazolam, triazolam)

Pri súbežnom podávaní midazolamu s tabletami klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) sa zvýšila hodnota AUC midazolamu 2,7-násobne po intravenóznom podaní midazolamu a 7-násobne po perorálnom podaní. Je potrebné sa vyhnúť súbežnému perorálnemu podávaniu midazolamu a klaritromycínu. Pri súbežnom intravenóznom podávaní midazolamu s klaritromycínom je potrebné pacienta starostlivo sledovať kvôli možnej úprave dávkovania. Rovnaké upozornenie tiež platí aj pre iné benzodiazepíny, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A, vrátane triazolamu a alprazolamu. Pri benzodiazepínoch, ktorých eliminácia nezávisí od CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je klinicky významná interakcia s klaritromycínom nepravdepodobná.


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu sa po uvedení lieku na trh hlásili prípady liekových interakcií a účinkov na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť). Odporúča sa sledovanie pacienta kvôli zosilneným farmakologickým účinkom na CNS.


Iné liekové interakcie


Aminoglykozidy

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu s inými ototoxickými liekmi, najmä aminoglykozidmi, sa odporúča opatrnosť. Pozri časť 4.4.


Kolchicín

Kolchicín je substrátom pre CYP3A aj pre efluxný transportér glykoproteín-P (Pgp). Klaritromycín a iné makrolidy sú známe inhibítory CYP3A a Pgp. Ak sa klaritromycín a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia Pgp a/alebo CYP3A klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Pacientov je potrebné sledovať kvôli klinickým prejavom toxicity kolchicínu (pozri časť 4.4).


Digoxín

Predpokladá sa, že digoxín je substrátom pre efluxný transportér, P-glykoproteín (Pgp). Je známe, že klaritromycín inhibuje Pgp. Ak sa klaritromycín a digoxín podávajú súbežne, inhibícia Pgp klaritromycínom môže viesť k zvýšenej expozícii digoxínu. Aj po uvedení lieku na trh boli hlásené zvýšené sérové koncentrácie digoxínu u pacientov, ktorí súbežne užívali klaritromycín a digoxín. U niektorých pacientov sa objavili klinické príznaky zhodné s toxicitou digoxínu, vrátane potenciálne fatálnych arytmií. Pri súbežnej liečbe pacienta digoxínom a klaritromycínom je potrebné pozorne sledovať sérové koncentrácie digoxínu.


Zidovudín

Súbežné perorálne podávanie tabliet klaritromycínu a zidovudínu dospelým pacientom s HIV infekciou môže spôsobiť zníženie koncentrácie zidovudínu v rovnovážnom stave. Nakoľko sa zdá, že klaritromycín interferuje s absorpciou súbežne podávaného perorálneho zidovudínu, tejto interakcii sa dá do značnej miery vyhnúť rozložením dávok klaritromycínu a zidovudínu tak, aby sa medzi jednotlivými dávkami dodržal 4-hodinový interval. Táto interakcia sa zrejme nevyskytuje u pediatrických pacientov s HIV infekciou, ktorí užívajú suspenziu klaritromycínu súbežne so zidovudínom alebo dideoxyinozínom. Táto interakcia je nepravdepodobná, keď sa klaritromycín podáva intravenóznou infúziou.


Fenytoín a valproát

Vyskytli sa spontánne alebo publikované hlásenia interakcií CYP3A inhibítorov, vrátane klaritromycínu, s liečivami, u ktorých sa nepredpokladá metabolizmus prostredníctvom CYP3A (napr. fenytoín a valproát). Ak sa tieto liečivá podávajú súbežne s klaritromycínom, odporúča sa stanovenie sérových hladín. Zaznamenali sa zvýšené sérové hladiny.


Obojsmerné liekové interakcie


Atazanavir

Klaritromycín aj atazanavir sú substrátmi a inhibítormi CYP3A a bola dokázaná obojsmerná lieková interakcia. Súbežné podávanie klaritromycínu (500 mg dvakrát denne) s atazanavirom (400 mg jedenkrát denne) viedlo k 2-násobnému zvýšeniu expozície klaritromycínu a 70 % zníženiu expozície 14-hydroxyklaritromycínu s 28 % zvýšením hodnoty AUC atazanaviru. Kvôli širokému terapeutickému oknu klaritromycínu nie je u pacientov s normálnou funkciou obličiek potrebné zníženie dávok. U pacientov so stredne závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu 30 až 60 ml/min) sa majú dávky klaritromycínu znížiť o 50 %. U pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min sa má dávka klaritromycínu znížiť o 75 % s použitím vhodnej liekovej formy klaritromycínu. Dávky klaritromycínu vyššie ako 1000 mg denne sa nemajú podávať s inhibítormi proteázy.


Blokátory kalciového kanála

Pri súbežnom užívaní klaritromycínu s blokátormi kalciového kanála, ktoré sa metabolizujú CYP3A4 (napr. verapamil, amlodipín, diltiazem) sa z dôvodu rizika hypotenzie odporúča opatrnosť. Plazmatické koncentrácie klaritromycínu, ako aj blokátorov kalciového kanála sa v dôsledku interakcie môžu zvýšiť. U pacientov súbežne užívajúcich klaritromycín a verapamil sa pozorovala hypotenzia, bradyarytmie a laktátová acidóza.


Itrakonazol

Klaritromycín aj itrakonazol sú substrátmi a inhibítormi CYP3A, čo vedie k obojsmernej liekovej interakcii. Klaritromycín môže zvyšovať plazmatické hladiny itrakonazolu, kým itrakonazol môže zvyšovať plazmatické hladiny klaritromycínu. Pacientov, ktorí súbežne užívajú itrakonazol a klaritromycín, je potrebné starostlivo sledovať kvôli prejavom alebo príznakom zosilneného alebo predĺženého farmakologického účinku.


Sachinavir

Klaritromycín aj sachinavir sú substrátmi a inhibítormi CYP3A a bola dokázaná obojsmerná lieková interakcia. Pri súbežnom podávaní klaritromycínu (500 mg dvakrátdenne) a sachinaviru (mäkké želatínové kapsuly, 1200 mg trikrátdenne) 12 zdravým dobrovoľníkom boli hodnoty AUC sachinaviru v rovnovážnom stave o 177 % vyššie a hodnoty Cmaxsachinaviru v rovnovážnom stave o 187 % vyššie ako tie, ktoré sa pozorovali pri podávaní samotného sachinaviru. Hodnoty AUC a Cmaxklaritromycínu boli približne o 40 % vyššie ako tie, ktoré sa pozorovali pri podávaní samotného klaritromycínu. Ak sa oba lieky podávajú súbežne obmedzenú dobu a v sledovaných dávkach/liekových formách, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií s mäkkými želatínovými kapsulami nemusia zodpovedať účinkom, ktoré sa pozorujú pri užívaní sachinaviru vo forme tvrdých želatínových kapsúl. Pozorovania zo štúdií liekových interakcií so samotným sachinavirom nemusia zodpovedať účinkom pozorovaným pri liečbe sachinavirom/ritonavirom. Pri súbežnom podávaní sachinaviru s ritonavirom je potrebné zvážiť možné účinky ritonaviru na klaritromycín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívania klaritromycínu počas gravidity sa nestanovila. Na základe rôznych výsledkov získaných zo štúdií na myšiach, potkanoch, králikoch a opiciach nemožno vylúčiť možné nežiaduce účinky na embryofetálny vývoj. Preto sa užívanie klaritromycínu počas gravidity bez starostlivého zváženia pomeru prínosu a riziku neodporúča.


Laktácia

Bezpečnosť užívania klaritromycínu počas dojčenia sa nestanovila.

Klaritromycín sa vylučuje do ľudského materského mlieka.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch klaritromycínu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Predtým, ako budú pacienti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, je potrebné vziať do úvahy možnosť výskytu závratov, vertiga, zmätenosti a dezorientácie, ktoré sa môžu počas liečby objaviť.


4.8 Nežiaduce účinky


 1. Súhrn profilu bezpečnosti


Najčastejšie bežne sa vyskytujúce nežiaduce účinky súvisiace s liečbou klaritromycínom u dospelých aj pediatrických pacientov sú abdominálna bolesť, hnačka, nauzea, vracanie a zmeny vnímania chuti. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne mierne a zodpovedajú známemu profilu bezpečnosti makrolidových antibiotík (pozri časť 4.8, odstavec b).


Počas klinických štúdií nebol medzi pacientmi s existujúcou mykobakteriálnou infekciou alebo bez nej žiadny signifikantný rozdiel vo výskyte týchto gastrointestinálnych nežiaducich reakcií.


 1. Zoznam nežiaducich účinkov


V nasledujúcom zozname sú uvedené nežiaduce reakcie hlásené počas klinických štúdií a po uvedení klaritromycínu na trh vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním, granulátu na perorálnu suspenziu, prášku na injekčný roztok, tabliet s predĺženým uvoľňovaním a tabliet s riadeným uvoľňovaním.


Reakcie považované za minimálne prevdepodobne súvisiace s klaritromycínom sú uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100) a neznáme (nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh; častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti, ak je možné závažnosť zhodnotiť.


Infekcie a nákazy

Menej časté:Celulitída1, kandidóza, gastroenteritída2, infekcia3, vaginálna infekcia

Neznáme:Pseudomembranózna kolitída,eryzipel


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté:Leukopénia, neutropénia4, trombocytémia3, eozinofília4

Neznáme:Agranulocytóza, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému5

Menej časté: Anafylaktoidná reakcia1, hypersenzitivita

Neznáme:Anafylaktická reakcia, angioedém


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Anorexia, znížená chuť do jedla


Psychické poruchy

Časté:Insomnia

Menej časté: Úzkosť, nervozita3, jačanie3

Neznáme:Psychotické poruchy, stav zmätenosti, depersonalizácia, depresia, dezorientácia, halucinácie, nezvyčajné sny


Poruchy nervového systému

Časté:Dysgeúzia, bolesť hlavy, zmena vnímania chuti

Menej časté: Strata vedomia1, dyskinéza1, závraty, somnolencia6, tras

Neznáme:Kŕče, ageúzia, parosmia, anosmia, parestézia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: Vertigo, poruchy sluchu, tinnitus

Neznáme:Hluchota


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Zástava srdca1, atriálna fibrilácia1, predĺženie QT intervalu na EKG7, extrasystoly1, palpitácie

Neznáme:Torsade de pointes7, ventrikulárna tachykardia7


Poruchy ciev

Menej časté: Vazodilatácia1

Neznáme:Krvácanie8


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Astma1, epistaxa2, pulmonálny embolizmus1


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:Hnačka9, vracanie, dyspepsia, nauzea, abdominálna bolesť

Menej časté: Ezofagitída1, gastroezofageálna refluxná choroba2, gastritída, proktalgia2, stomatitída, glositída, abdominálna distenzia4, zápcha, sucho v ústach, grganie, flatulencia

Neznáme:Akútna pankreatitída, zmena zafarbenia jazyka, zmena zafarbenia zubov


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: Zmeny vo výsledkoch testov funkcie pečeňe

Menej časté: Cholestáza4, hepatitída4, zvýšenie hladín alanínaminotransferázy, zvýšenie hladín aspartátaminotransferázy, zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy4

Neznáme:Zlyhanie pečene10, hepatocelulárna žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:Vyrážka, hyperhidróza

Menej časté:Bulózna dermatitída1, pruritus, urtikária, makulopapulárna vyrážka3

Neznáme:Stevensov-Johnsonov syndróm5, toxická epidermálna nekrolýza5, lieková vyrážka s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS), akné


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté:Svalové kŕče3, muskuloskeletálna stuhnutosť1, myalgia2

Neznáme:Rabdomyolýza2,11, myopatia


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté:Zvýšenie hladín kreatinínu v krvi1, zvýšenie hladín močoviny v krvi1

Neznáme:Zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:Flebitída v mieste podania injekcie1

Časté:Bolesť v mieste podania injekcie1, zápal v mieste podania injekcie1

Menej časté:Nevoľnosť4, pyrexia3, asténia, bolesť na hrudi4, triaška4, únava4


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté:Zmeny v pomere albumínu a globulínu1, zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy v krvi4, zvýšenie hladín laktátovej dehydrogenázy v krvi4

Neznáme:Zvýšenie INR (International normalised ratio)8, predĺženie protrombínového času8, zmeny zafarbenia moču


1 nežiaduce reakcie hlásené len pri podávaní liekovej formy prášok na injekčný roztok

2 nežiaduce reakcie hlásené len pri podávaní liekovej formy tablety s predĺženým uvoľňovaním

3 nežiaduce reakcie hlásené len pri podávaní liekovej formy granulát na perorálnu suspenziu

4 nežiaduce reakcie hlásené len pri podávaní liekovej formy tablety s okamžitým uvoľňovaním

5,7,9,10 pozri odstavec a)

6,8,11 pozri odstavec c)


 1. Popis vybraných nežiaducich reakcií


Flebitída v mieste podania injekcie, bolesť v mieste podania injekcie, bolesť v mieste prepichnutia cievy a zápal v mieste podania injekcie sú špecifické pre intravenóznu formu klaritromycínu.


V niektorých prípadoch rabdomyolýzy bol klaritromycín podávaný súbežne so statínmi, fibrátmi, kolchicínom alebo alopurinolom (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri súbežnom podávaní klaritromycínu a triazolamu sa po uvedení lieku na trh hlásili liekové interakcie a účinky na centrálny nervový systém (CNS) (napr. somnolencia a zmätenosť). Odporúča sa sledovanie pacienta kvôli zosilneným farmakologickým účinkom na CNS (pozri časť 4.5).


Zaznamenali sa zriedkavé prípady výskytu klaritromycínu podávaného vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním v stolici. Väčšina z nich sa objavila u pacientov s anatomickou (vrátane ileostómie alebo kolostómie) alebo funkčnou poruchou gastrointestinálneho traktu so skráteným časom prechodu gastrointestinálnym traktom. V niektorých hláseniach sa zvyšky tabliet objavili v súvislosti s hnačkou. Odporúča sa, aby pacienti, u ktorých sa v stolici objavili zvyšky tabliet a nedošlo k zlepšeniu ich stavu, prešli na liečbu inou liekovou formou klaritromycínu (napr. suspenziu) alebo iným antibiotikom.


Osobitné skupiny pacientov: Nežiaduce reakcie u pacientov s oslabeným imunitným systémom (pozri odstavec e).


 1. Pediatrická populácia


Klinické štúdie sa uskutočnili u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov, ktorým sa podával klaritromycín vo forme suspenzie. Preto deti mladšie ako 12 rokov majú užívať klaritromycín vo forme suspenzie. Neexistuje dostatok údajov na stanovenie dávkovacieho režimu intravenóznej formy klaritromycínu u pacientov mladších ako 18 rokov.


Predpokladá sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí bude podobná ako u dospelých pacientov.


 1. Iné osobitné skupiny pacientov


Pacienti s oslabeným imunitným systémom


U pacientov s AIDS alebo iných pacientov s oslabeným imunitným systémom dlhodobo liečených vyššími dávkami klaritromycínu z dôvodu mykobakteriálnej infekcie bolo často náročné rozlíšiť nežiaduce udalosti pravdepodobne súvisiace s podávaním klaritromycínu od príznakov základného ochorenia vyvolaného vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) alebo pridruženého ochorenia.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami u dospelých pacientov liečených celkovými dennými dávkami 1000 mg a 2000 mg klaritromycínu boli: nauzea, vracanie, zmeny vnímania chuti, abdominálna bolesť, hnačka, vyrážka, plynatosť, bolesť hlavy, zápcha, poruchy sluchu, zvýšenie hladiny aspartátaminotransferázy(AST) a alanínaminotransferázy (ALT). Ďalšie udalosti objavujúce sa s nízkou frekvenciou zahŕňajú dyspnoe, insomniu a sucho v ústach. Výskyt bol porovnateľný ako u pacientov liečených dávkami 1000 mg a 2000 mg, avšak bol zvyčajne 3 až 4-násobne častejší u tých pacientov, ktorí dostávali celkové denné dávky klaritromycínu 4000 mg.


U týchto pacientov s oslabeným imunitným systémom sa hodnotili laboratórne výsledky analyzovaním týchto hodnôt mimo závažne abnormálnej hladiny (t.j. najvyššia a najnižšia hraničná hodnota) pre stanovený test. Na základe týchto kritérií asi 2 % až 3 % týchto pacientov, ktorí dostávali 1000 mg alebo 2000 mg klaritromycínu denne, mali závažne abnormálne zvýšené hladiny AST a ALT, abnormálne nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek. Nízke percento pacientov v týchto dvoch skupinách dávkovania malo tiež zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi. Mierne zvýšený výskyt abnormálnych hladín všetkých parametrov, s výnimkou bielych krviniek, sa pozoroval u pacientov, ktorí užívali 4000 mg denne.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Na základe hlásení je možné očakávať, že užitie veľkých množstiev klaritromycínu môže spôsobiť gastrointestinálne príznaky. U jedného pacienta s bipolárnou poruchou v anamnéze, ktorý užil 8 g klaritromycínu, sa objavila zmena duševného stavu, paranoidné správanie, hypokaliémia a hypoxémia.


Nežiaduce reakcie sprevádzajúce predávkovanie sa majú liečiť včasnou elimináciou neabsorbovaného liečiva a podpornými opatreniami. Podobne ako v prípade iných makrolidov nemožno očakávať, že by hemodialýza alebo peritoneálna dialýza výrazne ovplyvnili sérové hladiny klaritromycínu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, makrolidy, ATC kód: J01FA09


Mechanizmus účinku

Klaritromycín je semisyntetický derivát erytromycínu a jeho antibakteriálny účinok spočíva vo väzbe na 50S ribozomálnu podjednotku, citlivých baktérií a potlačení syntézy proteínov.


Je vysoko účinný proti širokému spektru aeróbnych a anaeróbnych grampozitívnych a gramnegatívnych organizmov. Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) klaritromycínu sú zvyčajne dvojnásobne nižšie ako MIC erytromycínu.


14-hydroxymetabolit klaritromycínu má tiež antimikrobiálnu aktivitu. MIC tohto metabolitu je rovnaká alebo dvakrát vyššia ako MIC materskej zlúčeniny, s výnimkou Haemophilus influenzae, kde 14-hydroxymetabolit je dvojnásobne účinnejší ako materská zlúčenina.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Klaritromycín je v značnej miere distribuovaný do tkanív a telesných tekutín. Z dôvodu vysokého prieniku do tkanív sú intracelulárne koncentrácie vyššie ako sérové koncentrácie.


Najdôležitejšie farmakodynamické parametre na určenie aktivity makrolidov nie sú jednoznačne stanovené. Čas, počas ktorého sérová koncentrácia zotrváva nad MIC (T/MIC) môže korelovať s najvyššou účinnosťou klaritromycínu, avšak i keď koncentrácie klaritromycínu dosiahnuté v tkanivách respiračného traktu a tekutinách epitelovej výstelky prekračujú koncentrácie v plazme, použitie parametrov založených na plazmatických koncentráciách môže viesť k nesprávnemu určeniu presnej odpovede infekcií respiračného traktu.


Mechanizmus rezistencie

Medzi mechanizmy spôsobujúce vznik rezistencie voči makrolidovým antibiotikám patrí zmena cieľového miesta antibiotika alebo modifikácia antibiotika a/alebo jeho aktívny eflux.


Vznik rezistencie môže byť sprostredkovaný chromozómami alebo plazmidmi, rezistencia môže byť indukovaná alebo konštitutívna. Baktérie rezistentné na makrolidy vytvárajú enzýmy, ktoré spôsobujú metyláciu adenínového zvyšku ribozomálnej RNA, čo následne vedie k inhibícii väzby antibiotika na ribozóm.


Mikroorganizmy rezistentné na makrolidy sú spravidla skrížene rezistentné na linkozamidy a streptogramín B v dôsledku metylácie väzbového miesta na ribozóme. Klaritromycín tiež patrí medzi silné induktory tohto enzýmu. Okrem toho majú makrolidy v dôsledku inhibície peptidyltransferázy ribozómov bakteriostatický účinok.


Medzi klaritromycínom, erytromycínom a azitromycínom existuje úplná skrížená rezistencia. Stafylokoky rezistentné na meticilín a oxacilín a Streptococcus pneumoniaerezistentný na penicilín sú rezistentné na všetky v súčasnosti dostupné betalaktámové antibiotiká a makrolidy, ako je klaritromycín.


Hraničné hodnoty citlivosti

Podľa EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) boli stanovené nasledovné hraničné hodnoty citlivosti pre klaritromycín, oddeľujúce citlivé mikroorganizmy od rezistentných (20.12.2010, v.1.2):Hraničné koncentrácie klaritromycínu v súvislosti s druhom B,C

Patogény

Citlivé (mg/l)

Rezistentné > (mg/l)

Enterobacteriaceae

-

-

Pseudomonas spp.

-

-

Acinetobacter spp.

-

-

Staphylococcus spp.

1

2

Enterococcus spp.

-

-

Streptococcus skupiny A, B, C, G

0,25

0,5

Streptococcus pneumoniae D

0,25

0,5

Iné streptokoky

Nedostatočne preukázané

Nedostatočne preukázané

Haemophilus influenzae

1

32

Moraxella catarrhalis

0,25

0,5

Neisseria gonorrhoeae

-

-

Neisseria meningitidis

-

-

Grampozitívne anaeróbne mikroorganizmy (okrem Clostridium difficile)

-

-

Gramnegatívne anaeróbne mikroorganizmy

-

-

Hraničné koncentrácie, ktoré nesúvisia s druhom A

Nedostatočne preukázané

Nedostatočne preukázané


A. Hraničné hodnoty citlivosti, ktoré nesúvisia s druhom sú stanovené prevažne na základe údajov podľa vzťahu medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou a sú nezávislé od distribúcie MIC špecifických druhov. Používajú sa len pri druhoch, ktoré nie sú uvedené v tabuľke alebo v poznámkach pod tabuľkou. Avšak farmakodynamické údaje pre stanovenie hraničných hodnôt citlivosti, ktoré nesúvisia s druhom,pre makrolidy, linkozamidy a streptogramíny nie sú rozsiahle a preto sa označujú ako nedostatočne preukázané.

B. Erytromycín sa môže použiť na stanovenie citlivosti uvedených baktérií na iné makrolidy ako je azitromycín, klaritromycín a roxitromycín.

C. Klaritromycín sa používa na eradikáciu H. pylori (MIC ≤ 0,25 mg/l pre izoláty divokého typu).

D. Korelácia medzi MIC makrolidov pre H. influenzaea klinickým výsledkom je slabá. Preto sú hraničné hodnoty citlivosti pre makrolidy a príbuzné antibiotiká nastavené na divoké typy H. influenzae.


Nedostatatočne preukázané“ znamená, že nie je dostatočne preukázané, že daný druh je dobrým cieľom pre liečbu klaritromycínom.


Klaritromycín sa používa na eradikáciu H. pylori;minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) ≤ 0,25 µg/ml bola stanovená ako hraničná hodnota citlivosti Inštitútom pre klinické a laboratórne štandardy (CLSI).


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie u vybraných druhov môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a časua predovšetkým pri liečbe závažných infekcií sú potrebné lokálne informácie o rezistencii. Ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Patogény, pre ktoré môže byť problémom získaná rezistencia: prevalencia rezistencie je rovná alebo väčšia ako 10 % aspoň v jednej krajine Európskej únie.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium diphteriae

Streptococcus skupiny F

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bordetella pertussis

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaeróbne mikroorganizmy

Clostridum spp. iné ako C. difficile

Iné mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Chlamydophila psitacci

Mycobacterium spp.

Mycoplasma pneumoniae

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus spp. +

Staphylococcus aureus (meticilín-citlivé a meticilín-rezistentné+)

Staphylococcus epidermidis +

Streptococcus skupiny A*, B, C, G

Streptococcus viridans

Streptococcus pneumoniae*+

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus infuenzae §

Helicobacter pylori

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides spp.

Peptococcus/Peptostreptococcus spp.

Prirodzene rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter

Enterobacteriaceae

Pseudomonas aeruginosa

Anaeróbne mikroorganizmy

Fusobacterium spp.

Iné mikroorganizmy

Mycobacterium tuberculosis


* Druhy, proti ktorým bola dokázaná účinnosť počas klinických testovaní (ak sú citlivé)

+ Druhy, pri ktorých sa pozoroval vysoký stupeň rezistencie (to znamená vyšší ako 50 %) v jednej alebo viacerých oblastiach/krajinách/regióne (regiónoch) Európskej únie

§ Hraničné hodnoty citlivosti pre makrolidy a príbuzné antibiotiká sú nastavené na divoké typy H. influenzae.


Ďalšie informácie

Citlivosť a rezistencia Streptococcus pneumoniaea Streptococcus spp. na klaritromycín sa môže určiť testovaním erytromycínu.


Najdostupnejšie klinické skúsenosti z kontrolovaných randomizovaných klinických skúšaní naznačujú, že pri podávaní klaritromycínu v dávke 500 mg dvakrát denne v kombinácii s iným antibiotikom, napr. amoxicilínom alebo metronidazolom a napr. omeprazolom (podávaným v schválených dávkach) počas 7 dní sa dosiahol > 80 % pomer eradikácie H. pylori u pacientov s gastroduodenálnymi vredmi. Tak ako sa očakávalo, signifikantne nižšie pomery eradikácie sa pozorovali u pacientov s východiskovými izolátmi H. pylorirezistentnými na metronidazol. Preto sa pri výbere vhodnej kombinovanej liečby na eradikáciu H. pylori musí vziať do úvahy lokálna informácia o prevalencii rezistencie a lokálnych terapeutických nariadeniach. Okrem toho sa u pacientov s perzistentnou infekciou, potenciálnym rozvojom sekundárnej rezistencie na antimikrobiáln látku (u pacientov s primárne citlivými kmeňmi) musí zvážiť nová terapeutická liečebná schéma.

 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Klaritromycín sa rýchlo a dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu - primárne v jejúne - ale po perorálnom podaní podlieha rozsiahlemu metabolizmu prvého prechodu pečeňou. Absolútna biologická dostupnosť po podaní 250mg tablety klaritromycínu je približne 50 %. Biologická dostupnosť suspenzie je rovnaká alebo mierne vyššia ako biologická dostupnosť tabliet. Farmakokinetický profil suspenzie u detí zodpovedá farmakokinetickému profilu suspenzie u dospelých. Potrava môže mierne spomaliť absorpciu, ale neovplyvňuje mieru biologickej dostupnosti. Preto sa klaritromycín môže podávať bez ohľadu na príjem potravy. Kvôli jeho chemickej štruktúre (6-O-metylerytromycín) je klaritromycín úplne rezistentný voči degradácii žalúdočnou kyselinou. Maximálne plazmatické hladiny 1 - 2 μg/ml klaritromycínu sa pozorovali u dospelých po perorálnom podaní 250 mg dvakrát denne. Po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne bola maximálna plazmatická hladina 2,8 μg/ml. U detí sa pozorovali po deviatej dávke dávkovacej schémy 7,5 mg/kg dvakrát denne nasledovné parametre klaritromycínu v rovnovážnom stave: Cmax4,60 µg/ml, AUC 15,7 µg.hod/ml a Tmax2,8 hodín. Zodpovedajúce priemerné hodnoty pre 14-hydroxymetabolit boli Cmax1,64 µg/ml, AUC 6,69 µg.hod/ml a Tmax2,7 hodín.


Po podaní klaritromycínu 250 mg dvakrát denne mikrobiologicky účinný 14-hydroxymetabolit dosahoval maximálne plazmatické koncentrácie 0,6 μg/ml. Rovnovážny stav sa dosiahne do 2 dní podávania.


Distribúcia

Klaritromycín dobre prestupuje do mnohých orgánov, pričom dosahuje distribučný objem 200 - 400 l. Klaritromycín dosahuje v niektorých tkanivách koncentrácie, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako hladiny liečiva v obehu. Zvýšené hladiny možno pozorovať v tonziliárnom a pľúcnom tkanive. Klaritromycín tiež preniká do žalúdočnej sliznice.


Klaritromycín sa pri terapeutických dávkach približne zo 70 % viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia a eliminácia

Klaritromycín sa rýchlo a extenzívne metabolizuje v pečeni. Metabolizmus v pečeni zahŕňa systém cytochrómu P450. Sú popísane tri metabolity: N-demetylklaritromycín, dekladinozylklaritromycín a 14-hydroxyklaritromycín.


Farmakokinetika klaritromycínu je nelineárna z dôvodu saturácie pečeňového cytochrómu P450 pri vysokých dávkach. Eliminačný polčas sa zvyšuje z 2 - 4 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne na 5 hodín po podaní 500 mg klaritromycínu dvakrát denne. Pri dávke 250 mg podávanej každých 12 hodín polčas aktívneho 14-hydroxymetabolitu je v rozmedzí 5 - 6 hodín po podaní 250 mg klaritromycínu dvakrát denne.


Približne 20 - 40 % klaritromycínu sa vylúči v nezmenej forme močom. Tento podiel narastá so zvyšovaním dávky. Okrem toho, 10 - 15 % sa vylúči močom vo forme 14-hydroxymetabolitu. Zvyšok sa vylúči stolicou. Pri insuficiencii obličiek sú plazmatické hladiny klaritromycínu zvýšené, ak sa dávka nezníži.

Celkový plazmatický klírens je približne 700 ml/min (11,7 ml/s) s renálnym klírensom približne 170 ml/min (2,8 ml/s).


Osobitné skupiny pacientov

Poškodenie obličiek: znížená funkcia obličiek pri renálnej insuficiencii spôsobuje zvýšené plazmatické hladiny klaritromycínu a jeho aktívneho metabolitu. 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách sa klaritromycín rýchlo a dobre absorboval. V malej miere sa viazal na plazmatické proteíny. Jeho distribučný objem bol vysoký. Klaritromycín v tkanivách dosahoval vysoké koncentrácie.

Toxické účinky u rôznych druhov zvierat sa pozorovali, ak sa liek podával v dávkach 2 až 8-násobným oproti maximálnym humánnym dávkam. Klaritromycín mal toxické účinky najmä na pečeň.

Mutagénne účinky klaritromycínu in vitro a in vivo sa nestanovili.


V štúdiách na fertilitu a reprodukčnú schopnosť sa u potkanov nezistili nežiaduce účinky klaritromycínu; avšak vyskytli sa u králikov, ktorým sa podávali nízke dávky, ako aj u opíc, ktorým sa podávali vysoké dávky.

Počas dlhodobých štúdií sa u zvierat nezistila karcinogenéza.


V 4-týždňových štúdiách na zvieratách sa zistilo, že toxicita klaritromycínu závisí od dávky a dĺžky liečby. U všetkých druhov zvierat sa prvé znaky toxicity pozorovali v pečeni, kde sa po 14 dňoch u psov a opíc pozorovali lézie. Systémové hladiny liečiva, ktoré viedli k tejto toxicite nie sú detailne známe, ale toxické dávky (300 mg/kg/deň) boli zreteľne vyššie ako sú odporúčané terapeutické dávky pre ľudí. Ďalšie postihnuté tkanivá sa týkajú žalúdka, stítnej žľazy a iných lymfoidných tkanív, ako aj obličiek. Pri podobných terapeutických dávkach sa začervenanie spojiviek a slzenie objavili len u psov. Pri dávke 400 mg/kg/deň sa u niektorých psov a opíc vyskytol zákal rohovky a/alebo edém.


In vitro a in vivo štúdie nepreukázali genotoxický potenciál klaritromycínu.


Štúdie reprodukčnej toxicity ukázali, že podávanie klaritromycínu v 2-násobných

klinických dávkach králikom (i.v.) a 10-násobných klinických dávkach opiciam (p.o.) spôsobilo

zvýšený výskyt spontánnych potratov. Tieto dávky súviseli s toxicitou pre matku. Žiadne

embryotoxické ani teratogénne účinky sa vo všeobecnosti nezistili v štúdiách na potkanoch. Kardiovaskulárne malformácie sa však pozorovali v dvoch štúdiách na potkanoch liečených dávkami 150 mg/kg/deň. U myší pri 70-násobných klinických dávkach sa vyskytol rázštep podnebia s rôznou incidenciou (3 - 30 %).


Klaritromycín bol dokázaný v mlieku dojčiacich zvierat.


U trojdňových myší a potkanov hodnoty LD50 dosiahli približne polovicu hodnôt u dospelých zvierat. U mláďat sa prejavil podobný profil toxicity ako u dospelých zvierat, hoci v niektorých štúdiách bola hlásená zvýšená nefrotoxicita u novorodencov potkanov. U mláďat sa tiež zistilo mierne zníženie počtu erytrocytov, krvných doštičiek a leukocytov.


Karcinogenita klaritromycínu sa nehodnotila.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Hydroxypropylmetylcelulóza, glycerol-tribehenát, povidón, mikrokryštalická celulóza, kyselina stearová, koloidný oxid kremičitý, kalcium stearát, mastenec, polysorbát 80, hydroxypropylcelulóza, makrogol 400, žltý oxid železitý E 172, oxid titaničitý E 171, vanilková aróma.


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister


5, 7, 10 a 14 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. Registračné číslo


15/0092/07-S


9. Dátum prvej registrácie/Predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 15.10.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 9.7.2013 – bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


03/2014

18

Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním