+ ipil.sk

Lenuxin 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/02041


Písomná informácia pre používateľa


Lenuxin 10 mg filmom obalené tablety


escitalopram (vo forme oxalátu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Lenuxin a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lenuxin

 3. Ako užívať Lenuxin

 4. Možné vadľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Lenuxin

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Lenuxin a na čo sa používa


Lenuxin, obsahujúci escitalopram, je selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a patrí do skupiny liekov, známych ako antidepresíva.


Lenuxin sa používa na liečbu depresie, panickej poruchy, sociálnej úzkostnej poruchy (tiež zvanej sociálna fóbia) a obsedantno-kompulzívnej poruchy.

 • Depresia je charakterizovaná zlou/depresívnou náladou, nedostatkom energie, melanchóliou, pocitmi malej až žiadnej dôležitosti, poruchami spánku, utiahnutosťou a neschopnosťou vysporiadať sa s požiadavkami každodenného života. Depresiu tiež môžu sprevádzať samovražedné myšlienky. Depresívni pacienti môžu navyše trpieť príznakmi úzkosti.

 • Panickú poruchu charakterizuje rozvoj nečakaných atakov intenzívnej paniky alebo úzkosti v určitých situáciách alebo pri očakávaní ďalších atakov. Spúšťače atakov sa od pacienta k pacientovi líšia. K ataku dochádza pri opakovaní rovnakej situácie.

 • Sociálna úzkostná porucha, známa aj ako sociálna fóbia sa spája s veľkým strachom zo spoločenských udalostí. Pacienti majú tendenciu vyhýbať sa spoločenským udalostiam, ktoré im môžu spôsobiť úzkosť alebo nepohodu.

 • Obsedantno-kompulzívna porucha je charakterizovaná nechcenými myšlienkami a opakovaným správaním.

Lenuxin tieto príznaky zmierňuje a zlepšuje Váš pocit duševnej pohody.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lenuxin


Neužívajte Lenuxin


 • ak ste alergickí na escitalopram alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak sa domnievate, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak užívate lieky patriace do skupiny nazývanej inhibítory MAO, vrátane selegilínu (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby), moklobemidu (používaný na liečbu depresie) a linezolidu (antibiotikum)

 • ak užívate iné lieky, ktoré patria do skupiny zvanej neselektívne inhibítory monoamínooxidázy (IMAO), ako napr. fenelzín, izokarboxazid a tranylcypromín, ktoré sa tiež používajú na liečbu depresie. Ak ste užívali ktorýkoľvek z týchto liekov, budete musieť čakať 14 dní pred tým, ako začnete užívať Lenuxin. Po ukončení užívania Lenuxinu musíte počkať 7 dní pred začatím užívania ktoréhokoľvek z týchto liekov.

 • ak máte vrodenú odchýlku srdcového rytmu alebo sa u Vás vyskytla odchýlka srdcového rytmu (pozorovaná na EKG vyšetrení, ktorým sa zisťuje, ako pracuje Vaše srdce)

 • ak užívate lieky na problémy so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca (pozri časť 2 „ Užívanie iných liekov“ nižšie).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Lenuxin.


Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Lenuxinu:

 • ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti so srdcom alebo ste nedávno prekonali srdcový záchvat (infarkt myokardu)

 • ak máte v kľude nízku tepovú frekvenciu srdca a/alebo viete, že máte úbytok solí v dôsledku pretrvávajúcej závažnej hnačky a vracania (nevoľnosti) alebo v dôsledku užívania diuretík (močopudných liekov)

 • ak ste zaznamenali rýchly alebo nepravidelný rytmus srdca, mdloby, kolaps alebo závraty hneď potom, ako ste sa postavili, čo môže naznačovať nezvyčajnú funkciu tepovej frekvencie.


Prosím, povedzte svojmu lekárovi, ak máte akékoľvek zdravotné problémy.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie Vašej depresie alebo stavov úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, zvyčajne okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

- ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky,

- ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich požiadať, aby Vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila Vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo Vašom správaní.


Deti a dospievajúci


Escitalopram sa normálne nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú pri užívaní tejto skupiny liekov zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, vzdorovité správanie a zlosť). Napriek tomu Váš lekár môže escitalopram predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že je to v ich najlepšom záujme. Ak Váš lekár predpísal escitalopram pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a Vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte na svojho lekára. Je potrebné, aby ste informovali svojho lekára, ak sa u pacientov mladších ako 18 rokov pri užívaní escitalopramu objavia, prípadne zhoršia niektoré príznaky uvedené vyššie. Taktiež dosiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti escitalopramu u tejto vekovej skupiny týkajúce sa rastu, dospievania, rozvoja poznania a správania.

Ako u iných liekov na liečbu depresie alebo príbuzných ochorení, zlepšenie sa nedostavuje ihneď. Po začatí liečby Lenuxinommôže trvať niekoľko týždňov než pocítite akékoľvek zlepšenie. Pri liečbe panickej poruchy zvyčajne uplynú 2-4 týždne, než sa dostaví akékoľvek zlepšenie. Na začiatku liečby môžu niektorí pacienti pocítiť zvýšenú úzkosť, ktorá s pokračujúcou liečbou vymizne. Preto je veľmi dôležité, aby ste presne dodržiavali odporúčania lekára a neprestali liek užívať ani nemenili dávkovanie bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Niektorí pacienti s manio-depresívnou poruchou prejdú do manickej fázy. Tá je charakterizovaná nezvyčajnými a meniacimi sa nápadmi, nepatričnou veselosťou a nadmernou fyzickou aktivitou. Ak ju zažijete, spojte sa s lekárom.

Počas prvých týždňov liečby sa tiež môžu objaviť príznaky ako nepokoj alebo neschopnosť sedieť alebo stáť pokojne. Ak takéto príznaky zažijete, povedzte to bezodkladne svojmu lekárovi.

Niekedy si vyššie uvedené príznaky nemusíte uvedomovať, preto požiadajte svojho priateľa alebo príbuzného, aby Vám pomohol pozorovať možné znaky zmien Vášho správania.

Bezodkladne povedzte svojmu lekárovi alebo navštívte najbližšiu nemocnicu, ak máte znepokojujúce myšlienky alebo zážitky alebo ak sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov objaví počas liečby.


Je to dôležité najmä:


 • ak ste mali mániu (extrémne dobrá nálada) alebo hypomániu (podráždenosť),

 • ak máte zníženú hladinu sodíka v krvi,

 • ak ste liečení elektrokonvulzívnou liečbou (ECT),

 • ak máte závažné ochorenie pečene, zníženie funkcie pečene,

 • ak trpíte na poruchu funkcie obličiek,

 • ak trpíte na cukrovku,

 • ak máte koronárne srdcové ochorenie,

 • ak máte glaukóm,

 • ak máte epilepsiu alebo záchvaty v anamnéze,

Záchvaty sú potenciálnym rizikom pri každom antidepresívnom lieku.

 • ak počas liečby Lenuxinom, ktorý obsahuje escitalopram, zažijete záchvaty alebo zvýšenie frekvencie záchvatov, je dôležité, aby ste informovali svojho lekára,

 • ak sa u Vás objaví kožné krvácanie,
  Vyskytli sa hlásenia, že lieky ako Lenuxin môže spôsobiť zvýšený výskyt kožného krvácania (prejavujúce sa ako napr. zvýšená náchylnosť na tvorbu podliatin). Riziko je vyššie, ak máte tendenciu k rozvoju krvácania, a ak tiež súčasne užívate lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú rýchlosť zrážania krvi.

 • riziko sa tiež zvyšuje, ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi.


Iné lieky a Lenuxin


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi alebo zdravotnej sestre, či užívate alebo ste nedávno užívali alebo ste mohli užívať, hlavne počas ostatných 14 dní, akékoľvek iné lieky.


Escitalopram a nasledujúce lieky sa nemajú kombinovať:

 • selegilín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby), moklobemid (používaný na liečbu depresie),

 • linezolid (antibiotikum),

 • fenelzín, iproniazid, izokarboxazid, nialamid a tranylcypromín, ktoré sa tiež používajú na liečbu depresie.


NEUŽÍVAJTE LENUXIN, ak užívate lieky na liečbu problémov so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca, ako sú napr. antiarytmiká triedy IA a III – liek upravujúci poruchy srdcového rytmu,, antipsychotiká (napr. deriváty fenotiazínu, pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky (napr. sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín IV, pentamidín, antimalariká, najmä halofantrín), určité antihistaminiká – lieky proti alergii (astemizol, mizolastín). Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára.


Escitaloprama nasledujúce lieky sa majú kombinovať opatrne:

 • meflochín (používaný na liečbu malárie), kvôli možnému riziku zníženia prahu pre záchvaty,

 • neuroleptiká (lieky na liečbu schizofrénie, psychózy), antidepresíva ako bupropión kvôli možnému riziku zníženia prahu pre záchvaty,

 • flekainid, propafenón a metoprolol (používané pri srdcovo-cievnych ochoreniach) a desipramín, klomipramín a nortriptylín (antidepresíva) a risperidón, tioridazín a haloperidol (antipsychotiká). Môže byť potrebné upraviť dávkovanie escitalopramu.

 • lítium, liek používaný na liečbu maniodepresívnej poruchy,

 • imipramín a desipramín (oba na liečbu depresie),

Ak užívate escitaloprama ktorýkoľvek z týchto liekov, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom,

 • sumatriptán a podobné lieky (používané na liečbu migrény),

 • tramadol (používaný proti silnej bolesti) zvyšuje riziko vedľajších účinkov. Ak pri užívaní tejto kombinácie zažijete akékoľvek nezvyčajné príznaky, mali by ste navštíviť lekára.

 • cimetidín, lanzoprazol a omeprazol (používané na liečbu žalúdočných vredov) môžu spôsobiť zvýšenie hladín escitalopramu v krvi. Ak užívate vysoké dávky escitalopramu, a pri súčasnom užívaní cimetidínu alebo omeprazolu pociťujete nepohodu, môže Váš lekár rozhodnúť o znížení dávky escitalopramu,

 • lieky znižujúce hladiny draslíka alebo horčíka v krvi,

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum – rastlinný liek, používaný na liečbu zlej nálady); ak súčasne užívate escitalopram s rastlinnými liekmi s obsahom ľubovníka bodkovaného, môže sa zvýšiť riziko vedľajších účinkov,

 • lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi:

perorálne (ústami užívané) antikoagulanciá: lieky ako tiklopidín, dipyridamol a fenprokumon (tieto lieky sa používajú na zníženie rizika trombózy - krvnej zrazeniny); warfarín (používaný na liečbu napr. krvných zrazenín v nohách/pľúcach). Účinnosť perorálneho antikoagulancia môže byť znížená a Váš lekár pravdepodobne v čase začatia a ukončovania liečby escitalopramom skontroluje dobu zrážania krvi, aby potvrdil či je Vaša dávka antikoagulancia stále dostatočná.

Navyšenesteroidné protizápalové lieky ako aspirín (lieky na uvoľnenie bolesť), niektoré antipsychotiká a tricyklické antidepresíva.

Ak dostanete escitalopramspolu s ktorýmkoľvek z uvedených liekov, mali by ste to konzultovať so svojím lekárom.


Užívanie Lenuxinu s jedlom a nápojmi a alkoholom


Lenuxin sa môže užívať s jedlom alebo bez neho.

Nepreukázalo sa, že by Lenuxin zvyšoval účinky alkoholu. Napriek tomu sa odporúča nepiť alkohol počas liečby Lenuxinom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Neužívajte Lenuxin ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, alebo ak dojčíte, pokiaľ ste so svojím lekárom neprebrali prínosy a riziká liečby.


 • Používanie tejto skupiny liekov (antidepresíva) môže ovplyvniť celkový stav Vášho novorodenca.

 • Ak užívate Lenuxin počas posledných 3 mesiacov Vášho tehotenstva, mali by ste vedieť, že u novorodenca možno pozorovať nasledujúce stavy: dýchacie ťažkosti, modravá koža, záchvaty kŕčov, zmeny telesnej teploty, ťažkosti pri kŕmení, vracanie, nízka hladina cukru v krvi, stuhnuté alebo ochabnuté svalstvo, impulzívne reflexy, triaška, nepokoj, podráždenosť, letargia (duševný útlm), pretrvávajúci plač, ospanlivosť a ťažkosti pri zaspávaní. Ak má Vaše novorodené dieťa ktorýkoľvek z týchto príznakov, prosím, spojte sa bezodkladne s lekárom.

 • Ak sa Lenuxin užíva počas tehotenstva, nesmie sa náhle vysadiť.


Uistite sa, či váš lekár vie, že užívate Lenuxin. Ak sa lieky ako Lenuxin užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov, ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite informuje svojho lekára.


Bolo dokázané, že citalopram, liek podobný escitalopramu, znižuje kvalitu spermií v štúdiách na zvieratách. Teoreticky to môže ovplyvniť plodnosť, ale dopad na plodnosť ľudí dosiaľ nebol pozorovaný.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Hoci Lenuxin nespôsobuje ospanlivosť a nepreukázalo sa, že by ovplyvňoval funkcie intelektu, akýkoľvek psychoaktívny liek môže ovplyvniť úsudok a schopnosti.

Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov musíte byť opatrní, pokiaľ nezistíte, ako na Vás liek pôsobí.


Lenuxin obsahuje monohydrát laktózy (pozri ostatné pomocné látky v časti 6).

Lenuxin 10 mg filmom obalené tablety obsahujú 0,53 mg monohydrátu laktózy vo filmom obalenej tablete.

Ak vám lekár povedal, že trpíte na neznášanlivosť niektorých cukrov, informujte o tom svojho lekára, predtým ako začnete užívať tento liek.


 1. Ako užívať Lenuxin


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako Vám povedal lekár. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Lenuxin sa užíva denne v jedinej dávke.

 • Lenuxin sa môže užívať s potravou alebo bez nej. Prehĺtajte tablety zapité vodou. Nehryzte ich.

 • Ak je to potrebné, možno tablety rozlomiť tak, že sú položené na rovnú podložku, ryhou nahor. Tableta sa dá potom rozdeliť zatlačením na oba konce tablety pomocou oboch ukazovákov.


Zvyčajné dávkovanie

Dospelí

 • Depresia:

Zvyčajná dávka je 10 mg denne. Váš lekár môže dávku zvýšiť. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg denne.

 • Panická porucha: počas prvého týždňa sa odporúča počiatočná dávka 5 mg, pred tým, ako sa dávka zvýši na 10 mg denne.

Váš lekár môže dávku zvýšiť na maximálne 20 mg denne.

 • Sociálna úzkostná porucha / Sociálna fóbia:

Zvyčajná dávka je 10 mg denne. Pre dosiahnutie zmiernenia príznakov sú potrebné 2-4 týždne. V závislosti na tom, ako sa budete cítiť po tom, ako ste istý čas užívali svoj liek, môže Váš lekár upraviť Vašu dávku v rozsahu od 5 do 20 mg denne.


 • Obsedantno-kompulzívna porucha

Počiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. V závislosti na individuálnej odpovedi pacienta sa môže dávka zvýšiť na maximum 20 mg denne.


Pacienti so špeciálnymi rizikami

  • U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s veľmi ťažko poškodenou funkciou obličiek sa odporúča opatrnosť.

 • Pacientom s poškodením funkcie pečene (mierne až stredne ťažké poškodenie pečene) sa odporúča počiatočná dávka 5 mg denne počas prvých dvoch týždňov. Váš lekár môže dávku zvýšiť na 10 mg denne. Opatrnosť sa odporúča u pacientov s výrazne zníženou funkciou pečene.

Použitie u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov

 • Lenuxin sa normálne nemá podávať deťom a dospievajúcim vo veku menej ako 18 rokov.

Starší pacienti ( vo veku nad 65 rokov)

Odporúčaná úvodná dávka Lenuxinu u starších pacientov je 5 mg jedenkrát denne.

Túto dávku môže váš lekár zvýšiť na 10 mg denne. Odporúča sa udržiavať maximálnu dávku nižšiu ako 20 mg.

Bezpečnosť denných dávok Lenuxinu vyšších ako 20 mg doteraz nebola dôkladne študovaná.


Trvanie liečby

Trvanie liečby sa môže individuálne líšiť.

 • Ako u iných liekov na liečbu depresie, panickej poruchy a sociálnej fóbie môže trvať niekoľko týždňov pred tým, ako pocítite akékoľvek zlepšenie. Preto by ste mali pokračovať v užívaní Lenuxinu hoci nejaký čas potrvá, pokým pocítite akékoľvek zlepšenie Vášho stavu.

Nikdy nemeňte dávku lieku bez toho, aby ste sa najprv poradili s lekárom.

 • Mali by ste užívať tablety tak dlho, ako Vám to odporučí lekár, hoci sa začnete cítiť lepšie. Pôvodné ochorenie môže pretrvávať dlho, a ak prerušíte liečbu priskoro, Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Preto sa odporúča, aby liečba trvala najmenej 6 mesiacov po tom, ako sa začnete cítiť lepšie.


Ak prestanete užívať Lenuxin


Neprestaňte užívať Lenuxin, až kým Vám to Váš lekár neodporučí. Keď ste ukončili svoju liečbu, všeobecne sa odporúča, aby sa dávka Lenuxinu znižovala postupne počas niekoľkých týždňov.


Treba sa vyhnúť náhlemu vysadeniu. Ak sa ukončuje liečba escitalopramom, má sa dávka postupne znižovať počas jedného alebo dvoch týždňov, aby sa predišlo možným reakciám z vysadenia, ako sú závrat, nevoľnosť a bolesti hlavy, poruchy zmyslov (vrátane parestézie (nenormálneho pocitu ako pálenie, pichanie) atď. a pocitov elektrického šoku), poruchy spánku (vrátane nespavosti a intenzívnych snov), agitovanosť alebo úzkosť (nepokoj), nevoľnosť a/alebo vracanie, triaška (nedobrovoľné trasenie alebo chvenie), zmätenosť, potenie, hnačka, palpitácie (nepríjemné pocity silného búšenia srdca), emocionálna nestabilita, podráždenosť a poruchy videnia sú najčastejšie hlásené reakcie.


Špeciálne informácie, týkajúce sa Vášho ochorenia


Riziko sebapoškodenia

Príležitostne sa môžu vyskytnúť myšlienky na sebapoškodenie alebo sa môžu počas prvých týždňov liečby depresie zosilniť, pokým sa plne neprejaví antidepresívny účinok. Ak máte znepokojujúce myšlienky alebo skúsenosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Epizódy mánie

Niektorí pacienti s maniodepresívnym ochorením môžu prejsť do manickej fázy. Tá je charakterizovaná rozmanitými a rýchlo sa meniacimi myšlienkami, zvýšenou veselosťou a nadmernou fyzickou aktivitou. V takýchto prípadoch je dôležité spojiť sa s lekárom.


Panická porucha

Pacienti, ktorí sú náchylní na panické ataky, môžu na začiatku liečby zažiť prechodné zvýšenie úzkosti, ktoré všeobecne odznie počas prvých 1-2 týždňov. Preto sa pri panickej poruche odporúča nižšia počiatočná dávka.


Použitie u detí a dospievajúcich

Pozri časť 2.


Ak užijete viac Lenuxinu ako máte


Ak si myslíte, že ste Vy alebo ktokoľvek iný mohli užiť priveľa tabliet Lenuxinu, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo pohotovosť v najbližšej nemocnici.


Urobte to aj vtedy, ak sa neprejavia príznaky nevoľnosti.Keď pôjdete za svojím lekárom alebo na pohotovosť, zoberte si so sebou škatuľku s Lenuxinom.


Niektorými príznakmi predávkovania môžu byť: závrat, triaška, agitovanosť, kŕče, kóma, nevoľnosť, vracanie, zmena srdcového rytmu, zníženie krvného tlaku a zmeny telesnej rovnováhy medzi tekutinami a soľami.


Ak zabudnete užiť Lenuxin


Neužívajte dvojitú dávku, lebo zabudnutú dávku nemôžete nahradiť, ale riskujete predávkovanie.

Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky zvyčajne odznejú počas prvých týždňov liečby. Prosím, uvedomte si , že niektoré z nich však môžu byť aj príznakmi Vašej choroby a začnú odznievať spolu so zlepšovaním Vášho zdravotného stavu.


Navštívte Vášho lekára, ak sa u Vás prejavia nasledujúce nežiaduce účinky počas liečby


Menej časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 1.000 ľudí a menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • Nezvyčajné krvácanie, vrátane gastrointestinálneho krvácania


Zriedkavé (viac ako 1 z 10.000 a menej ako 1 z 1.000 ľudí):

 • Ak pocítite opuch kože, jazyka, pier alebo tváre, alebo budete mať ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (alergická reakcia), ihneď kontaktujte Vášho lekára alebo choďte do nemocnice.

 • Ak máte vysokú horúčku, nepokoj, cítite sa zmätený, máte triašku a náhle zášklby svalstva, tieto nežiaduce účinky môžu byť príznakmi veľmi zriedkavého stavu nazývaného serotonínový syndróm. Ak ich pocítite, kontaktujte Vášho lekára.


Ak pocítite nasledujúce nežiaduce udalosti, bezodkladne kontaktujte Vášho lekára, alebo choďte do najbližšej nemocnice:

 • Ťažkosti počas močenia

 • Záchvaty (kŕče), tiež pozri časť "Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Lenuxinu"

 • Žltnutie kože a očného bielka sú znakmi poruchy funkcie pečene/hepatitídy.


Okrem vyššie uvedených nežiaducich účinkov boli hlásené:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • Bolesť hlavy

 • Napínanie na vracanie (nevoľnosť)


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • Upchaný nos, alebo nádcha (sinusitída)

 • Znížená alebo zvýšená chuť do jedla

 • Úzkosť, nepokoj, abnormálne sny, ťažkosti so zaspávaním, pocit ospanlivosti, závraty, zívanie, triaška, mravčenie v koži

 • Hnačka, zápcha, vracanie, sucho v ústach

 • Zvýšené potenie

 • Bolesť v svaloch a v kĺboch (myalgia a artralgia)

 • Sexuálne poruchy (oneskorená ejakulácia, problémy s erekciou, znížená sexuálna žiadostivosť a u žien možné ťažkosti s dosiahnutím orgazmu)

 • Slabosť, horúčka

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • Žihľavka, vyrážky, svrbenie (pruritus)

 • Škrípanie zubami, agitovanosť, nervozita, záchvaty paniky, zmätený stav

 • Poruchy spánku, poruchy chute, mdloby (synkopa)

 • Rozšírené zreničky (mydriáza), poruchy videnia, zvonenie v ušiach (tinnitus)

 • Vypadávanie vlasov

 • Krvácanie z pošvy

 • Zníženie telesnej hmotnosti

 • Rýchly pulz srdca

 • Opuch rúk a nôh

 • Krvácanie z nosa


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1.000 ľudí):

 • Agresivita, odosobnenie, halucinácie

 • Pomalý pulz srdca


Ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci, ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z nasledovných príznakov:


Rýchly, nepravidelný pulz srdca, mdloby, ktoré môžu byť príznakmi život ohrozujúceho stavu známeho ako Torsades de Pointes.


Niektorí pacienti hlásili (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov ):

 • sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, tiež pozri časť "Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Lenuxinu"

 • Znížená hladina sodíka v krvi (príznakmi sú pocity choroby a nepohody so svalovou slabosťou alebo zmätenosťou)

 • Závraty pri vstávaní v dôsledku nízkeho krvného tlaku (ortostatická hypotenzia)

 • Abnormálne funkčné pečeňové testy (zvýšená hladina pečeňových enzýmov v krvi)

 • Poruchy pohybu (mimovoľné pohyby svalov)

 • Bolestivá erekcia (priapizmus)

 • Poruchy krvácania, vrátane krvácania z kože a slizníc (ekchymózy) a nízka hladina krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • Náhly opuch kože a slizníc (angioedém)

 • Zvýšené množstvo vylučovaného moču (neadekvátna sekrécia ADH)

 • Vylučovanie mlieka u nedojčiacich žien

 • Mánia

 • Zmena srdcového rytmu (nazývaná „predĺženie QT intervalu“, ktoré je viditeľné na EKG, elektrickej aktivite srdca).


Okrem toho sú známe mnohé, nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované pri liečbe liekmi pôsobiacimi podobne ako escitalopram (liečivo v Lenuxine). Sú to:

 • Pohybový nepokoj (akatízia)

 • Anorexia

U pacientov užívajúcich tento typ lieku bolo pozorované zvýšené riziko zlomenín kostí.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Lenuxin


Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po ’Exp.:’. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lenuxin obsahuje


Liečivom je escitalopram. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg escitalopramu.


Ďalšími zložkami sú:

magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza (E460), kremičitanová mikrokryštalická celulóza (ktorá obsahuje bezvodý oxid kremičitý, mikrokryštalickú celulózu), mastenec, sodná soľ kroskarmelózy v jadre tablety a

Opadry II. biely 33G28523 (ktorý obsahuje hypromelózu, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, monohydrát laktózy a triacetylglycerol) v obale tablety.


Ako Lenuxin vyzeráa obsah balenia


Lenuxin 10 mg filmom obalené tablety:

Okrúhla biela bikonvexná filmom obalená tableta, na jednej strane tablety je deliaca ryha, na druhej strane je tableta označená N54.


10 mg tablety možno rozdeliť na dve rovnaké polovice.


14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 filmom obalených tabliet., ktoré sú balené v blistroch a papierovej škatuľke. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť,

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


Výrobca:


GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Ленуксин10 мг филмирани таблетки

Česká republika: Lenuxin 10 mg potahované tablety

Estónsko: NEPANIL 10 mg öhukese polümeerikattega tablett

Maďarsko: Nepanil 5, 10, 15, 20 mg filmtabletta

Lotyšsko: Nepanil 10 mg plevele dengtos tabletes

Litva: NEPANIL 10 mg plevele dengtos tabletes

Poľsko: Lenuxin 10 mg tabletki powlekane

Rumunsko: Lenuxin 5, 10, 15, 20 mg comprimate filmate

Slovensko: Lenuxin 10 filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.9Lenuxin 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. : 2013/02041


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Lenuxin 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Lenuxin 10 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg escitalopramu (vo forme oxalátu)

Pomocné látky: Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,53 monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Lenuxin 10 mg filmom obalené tablety

Okrúhla biela bikonvexná filmom obalená tableta, na jednej strane tablety je deliaca ryha, na druhej strane je tableta označená N54. Tabletu možno rozdeliť na dve rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba epizód veľkej depresie.

Liečba panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez nej.

Liečba sociálnej úzkostnej poruchy (sociálnej fóbie).

Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.

Liečba obsedantne-kompulzívnej poruchy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Bezpečnosť denných dávok nad 20 mg nebola preukázaná.

Escitalopram sa podáva v jednej dennej dávke a môže sa podať s jedlom alebo bez jedla.


Epizódy veľkej depresie

Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 20 mg denne.

Antidepresívny účinok obvykle nastupuje po 2-4 týždňoch. Po ústupe symptómov je potrebné pokračovať v liečbe aspoň 6 mesiacov, aby sa stabilizovala odpoveď na liečbu.


Panická porucha s agorafóbiou alebo bez nej

V prvom týždni liečby sa odporúča začiatočná denná dávka 5 mg, potom zvýšenie na 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvyšovať až na maximum 20 mg denne.

Maximálna účinnosť sa dosiahne asi po 3 mesiacoch. Liečba trvá niekoľko mesiacov.


Sociálna úzkostná porucha

Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Na dosiahnutie ústupu symptómov sú zvyčajne potrebné 2-4 týždne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže následne znížiť na 5 mg denne alebo zvýšiť na maximálne 20 mg denne.


Sociálna úzkostná porucha je ochorenie s chronickým priebehom a na stabilizovanie odpovede na liečbu sa odporúča 12 týždňová liečba. Dlhodobá liečba respondérov bola sledovaná počas 6 mesiacov a v individuálnych prípadoch je možné zvažovať jej využitie na prevenciu relapsu; prínosy liečby treba pravidelne prehodnocovať.

Sociálna úzkostná porucha je dobre definovaný diagnostický termín označujúci konkrétnu poruchu, ktorá by sa nemala zamieňať s nadmernou hanblivosťou. Farmakoterapia sa odporúča len vtedy, ak táto porucha výrazne obmedzuje pracovné a sociálne fungovanie pacienta.

Táto liečba nebola porovnávaná s kognitívnou behaviorálnou terapiou. Farmakoterapia je súčasťou celkového terapeutického prístupu.


Generalizovaná úzkostná porucha

Počiatočná dávka je 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 20 mg denne.


Dlhodobá liečba respondérov bola sledovaná počas najmenej 6 mesiacov, kedy pacienti užívali 20 mg denne. Prínosy liečby a dávku treba pravidelne prehodnocovať (pozri časť 5.1).


Obsedantne-kompulzívna porucha

Počiatočná dávka je 10 mg denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 20 mg denne.


Pretože obsedantne-kompulzívna porucha je chronická choroba, pacienti majú byť liečení dostatočne dlho, aby sa zabezpečilo odstránenie príznakov.


Prínosy liečby a dávku treba pravidelne prehodnocovať (pozri časť 5.1).


Starší pacienti (> 65 rokov)

Začiatočná dávka je 5 mg raz denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa môže táto dávka zvýšiť na 10 mg denne (pozri časť 5.2).

Účinnosť escitalopramu u sociálnej fóbie nebola sledovaná u starších pacientov.


Deti a dospievajúci (<18 rokov)

Escitalopram sa nesmie použiť v liečbe detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. (pozri časť 4.4).


Znížená funkcia obličiek

U pacientov s miernym alebo stredným stupňom poškodenia funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s ťažko poškodenými renálnymi funkciami (CLCR pod 30 ml/min) sa odporúča opatrnosť (pozri časť 5.2).


Znížená funkcia pečene

Počas prvých dvoch týždňov liečby sa odporúča začiatočná denná dávka 5 mg u pacientov s miernym alebo stredným stupňom poškodenia pečene. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne. U pacientov s ťažko poškodenou funkciou pečene sa odporúča zvýšená opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky (pozri časť 5.2).


Slabí metabolizéri CYP2C19

U pacientov ktorí sú známi ako slabí metabolizéri vo vzťahu k CYP2C19 sa odporúča začiatočná denná dávka 5 mg počas prvých dvoch týždňov. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 10 mg denne (pozri časť 5.2).


Symptómy z prerušenia liečby pozorované pri ukončení liečby

Je potrebné sa vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby. Pri ukončovaní liečby sa má dávka escitalopramu postupne znižovať v priebehu aspoň jedného až dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko príznakov z ukončenia liečby (pozri časť 4.4 a 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po ukončení liečby objavia netolerovateľné symptómy, môže sa zvážiť obnovenie liečby s pôvodne predpísanou dávkou. Následne môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale v pozvoľnejšom tempe.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na escitalopram alebo na niektorú z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súčasné podávanie neselektívnych ireverzibilných inhibítorov monoamínooxidázy (IMAO) je kontraindikované, vzhľadom na riziko vzniku serotonínového syndrómu so sprievodnými znakmi ako agitovanosť, tremor, hypertermia a pod. (pozri časť 4.5). Kombinácia escitalopramu s reverzibilnými inhibítormi MAO-A (napr. moklobemidom) alebo s reverzibilným neselektívnym inhibítorom MAO linezolidom je kontraindikovaná, v dôsledku rizika vzniku serotonínového syndrómu (pozri časť 4.5).


Escitalopram je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých je známe predĺženie QT intervalu alebo vrodený syndróm predĺženia QT intervalu.

Escitalopram je kontraindikovaný súčasne s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nasledujúce špeciálne varovania a upozornenia sa vzťahujú na terapeutickú skupinu SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu).


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Escitalopram sa nesmie použiť v liečbe detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné myšlienky) a nepriateľstvo (predovšetkým agresivita, vzdorovité správanie a hnev) boli v klinických štúdiách častejšie pozorované medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej potrebe predsa len urobí, pacient by mal byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov. Navyše, chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Paradoxná úzkosť

U niektorých pacientov s panickou poruchou sa môžu na začiatku liečby antidepresívami zvýrazniť symptómy úzkosti. Táto paradoxná reakcia obyčajne vymizne v priebehu dvoch týždňov počas pokračujúcej liečby. Aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu paradoxného anxiogénneho účinku, odporúča sa nízka začiatočná dávka (pozri časť 4.2).


Záchvaty

Ak sa u pacienta vyskytnú záchvaty po prvýkrát alebo sa zvýši frekvencia záchvatov (u pacientov s predchádzajúcou diagnózou epilepsie), treba escitalopram prestať podávať. Pacientom s nestabilnou epilepsiou sa nemá podávať SSRI a pacientov s dobre kontrolovanou epilepsiou je potrebné starostlivo sledovať.


Mánia

U pacientov s anamnézou mánie/hypománie by sa SSRI mali používať opatrne. Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI sa má vysadiť.


Cukrovka

U pacientov s cukrovkou môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie (hypoglykémiu alebo hyperglykémiu). Môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
Depresia sa spája so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (príhodami spojenými so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Iné psychické stavy, na liečbu ktorých je escitalopram predpísaný, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom príhod spojených so samovraždou. Okrem toho, tieto stavy sa môžu spájať s veľkou depresívnou poruchou. Pri liečbe pacientov s inými psychickými poruchami by mali byť dodržiavané rovnaké opatrenia ako pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou.

Pacienti s anamnézou samovražedných príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby. Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov s psychickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.

Pacientov, obzvlášť vysokorizikových treba pozorne sledovať najmä na začiatku liečby alebo pri zmene dávkovania. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a nezvyčajných zmien v správaní a aby vyhľadali lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


Akatízia/psychomotorický nepokoj
Užívanie SSRI/SNRI je spájané s rozvojom akatízie, charakterizovanej subjektívnou nepohodou alebo úzkostným nepokojom s potrebou pohybu sprevádzanou neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Takýto stav sa najčastejšie vyskytuje počas niekoľkých úvodných týždňov liečby. Ak u pacientov nastane rozvoj takýchto symptómov, zvýšenie dávky by mohlo byť škodlivé.


Hyponatriémia

Pri použití SSRI, pravdepodobne v dôsledku neprimeraného uvoľňovania antidiuretického hormónu (SIADH), bola zriedkavo pozorovaná hyponatriémia, ktorá sa upravila ukončením liečby. U rizikových pacientov, ako sú starší pacienti alebo pacienti s cirhózou alebo pacienti, ktorí súčasne užívajú iné lieky, ktoré môžu spôsobiť hyponatriémiu, je potrebná opatrnosť.


Krvácanie

Pri liečbe s SSRI boli zaznamenané prejavy kožného krvácania, ako sú ekchymózy a purpura. Odporúča sa opatrnosť pri podávaní SSRI najmä tým pacientom, ktorí zároveň užívajú perorálne antikoagulanciá alebo lieky, ktoré ovplyvňujú funkcie trombocytov (napr. atypické antipsychotiká a fenotiazíny, väčšina tricyklických antidepresív, kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID), tiklopidín a dipyridamol), rovnako ako pacientom s náchylnosťou ku krvácaniu.


ECT (elektrokonvulzívna liečba)

Odporúča sa zvýšená opatrnosť, pretože nie je dostatok klinických údajov o súčasnom podávaní SSRI a použití ECT.


Serotonínový syndróm

Pri súčasnej liečbe escitalopramom a liekmi so serotonergným účinkom (sumatriptán a iné triptány, tramadol a tryptofán) sa odporúča zvýšená opatrnosť. V zriedkavých prípadoch bol hlásený serotonínový syndróm u pacientov užívajúcich súčasne SSRI a serotonínergné lieky. Kombinácia symptómov, ako sú agitovanosť, tremor, myoklonus a hypertermia môže naznačovať rozvoj tohto stavu. V takom prípade treba okamžite prerušiť liečbu s SSRI a serotonergnými liekmi a začať symptomatickú liečbu.


Ľubovník bodkovaný

Súčasné používanie SSRI a rastlinných prípravkov s obsahom Ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov (pozri časť 4.5).


Symptómy z prerušenia liečby pozorované pri ukončení liečby

Symptómy z prerušenia pri ukončení liečby sú bežné, hlavne po náhlom vysadení lieku (pozri časť 4.8). Nežiaduce účinky z prerušenia liečby v klinických skúšaniach boli pozorované približne u 25% pacientov liečených escitalopramom a u 15% užívajúcich placebo.

Riziko výskytu symptómov z prerušenia liečby závisí od viacerých faktorov vrátane trvania a dávky liečby a tempa znižovania dávky. Závraty, poruchy zmyslov (zahrňujúce parestézu a pocity elektrických šokov), poruchy spánku (zahrnujúce insomniu a intenzívne sny), agitovanosť alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo zvracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emocionálna nestabilita, podráždenosť a poruchy videnia sú najčastejšími hlásenými reakciami. Všeobecne sú tieto príznaky mierne až stredne intenzívne, avšak u niektorých pacientov môžu mať ťažký priebeh.

Často sa vyskytujú počas prvých dní po ukončení liečby, avšak len veľmi zriedkavo boli hlásené prípady s takýmito príznakmi u pacientov, ktorí dávku vynechali neúmyselne .

Zvyčajne tieto príznaky majú obmedzený priebeh a spontánne vymiznú do dvoch týždňov, aj keď u niektorých jednotlivcov môžu pretrvávať dlhšie (2-3 mesiace alebo viac). Preto je pri ukončovaní liečby doporučené postupné znižovanie dávky escitalopramu počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov, podľa potrieb pacienta (pozri „Pozorované príznaky z prerušenia pri ukončení liečby“, časť 4.2).


Koronárne srdcové ochorenie

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa odporúča opatrnosť u pacientov s ischemickou chorobou srdca (pozri časť 5.3).


Predĺženie QT intervalu

U escitalopramu bolo zistené predĺženie QT intervalu v závislosti od dávky.

Prípady predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, boli hlásené počas post-marketingového obdobia, prevažne u pacientov ženského pohlavia, s hypokalémiou alebo s pre-existujúcim predĺžením QT intervalu alebo inými srdcovými chorobami. (pozri časť 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 a 5.1).


Opatrnosť sa odporúča u pacientov s významnou bradykardiou; alebo u pacientov s nedávnym infarktom myokardu alebo s nekompezovaným zlyhaním srdca.


Elektrolytické poruchy ako hypokalémia a hypomagneziémia zvyšujú riziko malígnej arytmie a majú byť upravené skôr, ako sa začne liečba escitalopramom.


Ak sú vyšetrovaní pacienti so stabilizovaným srdcovým ochorením, má sa zvážiť EKG kontrola skôr, ako sa začne liečba.


Ak sa znaky srdcovej arytmie vyskytnú počas liečby escitalopramom, liečba sa má ukončiť a má sa uskutočniť EKG vyšetrenie.


Glaukóm so zatvoreným uhlom

SSRI, vrátane escitalopramu, môžu mať vplyv na veľkosť pupily, ktorá môže prejsť do mydriázy. Tento mydriatický účinok má potenciál zužovať uhol oka, čo vyúsťuje do zvýšenia vnútroočného tlaku a glaukómu so zatvoreným uhlom, zvlášť u predisponovaných pacientov. Preto sa escitalopram musí používať s opatrnosťou u pacientov s glaukómom so zatvoreným uhlom alebo s anamnézou glaukómu.


Laktóza

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie


Kontraindikované kombinácie


Ireverzibilné neselektívne inhibítory monoamínooxidázy

Boli hlásené prípady závažných reakcií u pacientov, ktorí užívali SSRI v kombinácii s neselektívnymi, ireverzibilnými inhibítormi monoamínooxidázy (IMAO) a tiež u pacientov, ktorí v krátkom období po ukončení terapie s SSRI začali užívať takéto IMAO (pozri časť 4.3). V niektorých prípadoch došlo k vzniku serotonínového syndrómu (pozri časť 4.8).

Escitalopram je kontraindikovaný v kombinácii s neselektívnymi, ireverzibilnými inhibítormi monoamínooxidázy. Možno ho začať podávať 14 dní po ukončení liečby s ireverzibilným inhibítorom monoamínooxidázy. Po ukončení terapie s escitalopramom treba počkať najmenej 7 dní pred začatím liečby neselektívnym, ireverzibilným inhibítorom monoamínooxidázy.


Reverzibilný selektívny inhibítor monoamínooxidázy - A (moklobemid)

Vzhľadom na riziko vzniku serotonínového syndrómu je kontraindikovaná kombinácia escitalopramu s inhibítorom MAO-A ako je napr. moklobemid (pozri časť 4.3). Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa začať liečbu najnižšou doporučenou dávkou a starostlivo pozorovať pacienta.


Reverzibilný neselektívny inhibítor monoamínooxidázy (linezolid)

Antibiotikum linezolid je reverzibilný neselektívny inhibítor MAO a nemá sa podávať pacientom, ktorí sú liečení escitalopramom. Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, má sa podávať v nízkych dávkach a pod starostlivým dohľadom lekára (pozri časť 4.3).


Ireverzibilný, selektívny inhibítor monoamínooxidázy B (selegilín)

V kombinácii so selegilínom (ireverzibilný inhibítor MAO-B) sa odporúča opatrnosť vzhľadom na riziko vzniku serotonínového syndrómu. Selegilín v dávkach do 10 mg denne bol bezpečne užívaný s racemickým citalopramom.


Predĺženie QT intervalu

Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie medzi escitalopramom a inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval, neboli uskutočnené. Aditívny účinok escitalopramu a týchto liekov sa však nedá vylúčiť. Z tohto dôvodu je taktiež kontraindikované súbežné podanie escitalopramu s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval, ako antiarytmiká triedy IA a III, niektoré antipsychotiká (napr. fenotiazínové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklické antidepresíva, niektoré antimikrobiálne látky (napr. sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín IV, pentamidín, antimalariká, najmä halofantrín), niektoré antihistaminiká (astemizol, mizolastín).


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť:


Serotonínergné lieky

Súbežné podávanie spolu so serotonínergnými liekmi (napr. tramadol, sumatriptán a iné triptány) môže spôsobiť serotonínový syndróm.


Lieky znižujúce záchvatový prah

SSRI môžu znížiť záchvatový prah. Pri súbežnom užívaní liekov, ktoré tiež môžu znížiť záchvatový prah, sa odporúča zvýšená opatrnosť (napr. antidepresíva – tricyklické a SSRI; neuroleptiká - fenotiazíny, tioxantény a butyrofenóny; meflochín, bupropión a tramadol).


Lítium, tryptofán

Sú známe prípady zosilnenia účinku pri súbežnom podávaní SSRI s lítiom alebo tryptofánom, preto pri súbežnom podávaní SSRI spolu s takýmito liekmi je potrebná opatrnosť.


Ľubovník bodkovaný

Súbežné užívanie SSRI a rastlinných prípravkov s obsahom Ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže viesť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).


Krvácanie

Zmena antikoagulačných účinkov môže nastať ak sa escitalopram kombinuje s perorálnymi anikoagulanciami. Pacientov, ktorí užívajú perorálne antikoagulanciá, treba pri začatí alebo ukončení liečby escitalopramom starostlivo monitorovať parametre koagulácie (pozri časť 4.4). Súčasné užívanie nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) môže zvýšiť tendenciu ku krvácaniu (pozri časť 4.4).


Alkohol

Nepredpokladajú sa žiadne farmakodynamické alebo farmakokinetické interakcie medzi escitalopramom a alkoholom. Avšak rovnako ako pri iných psychotropných liekoch sa kombinácia s alkoholom neodporúča.


Lieky indukujúce hypokalémiu/hypomagneziémiu

Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom používaní liekov vyvolávajúcich hypokalémiu/hypomagneziémiu, keďže tieto stavy zvyšujú riziko malígnych arytmií (pozri časť 4.4).


Farmakokinetické interakcie


Vplyv iných liekov na farmakokinetiku escitalopramu

Metabolizmus escitalopramu je sprostredkovaný hlavne enzýmom CYP2C19 a v menšej miere aj enzýmami CYP3A4 a CYP2D6. Zdá sa, že metabolizmus hlavného metabolitu S-DCT (demetylovaný escitalopram) je čiastočne katalyzovaný CYP2D6.

Súbežné podávanie escitalopramu a omeprazolu 30 mg denne (inhibítor CYP2C19), môže spôsobiť mierne závažné (približne 50%) zvýšenie plazmatickej hladiny escitalopramu.

Preto sa odporúča opatrnosť pri súbežnom podávaní inhibítorov CYP2C19 (napr. omeprazol, esomeprazol, fluvoxamín, lanzoprazol, tiklopidín) alebo cimetidínu. Zníženie dávky escitalopramu môže byť nutné na základe sledovania vedľajších účinkov počas súbežnej liečby.

Súbežné podávanie escitalopramu s cimetidínom 400 mg dvakrát denne (stredne silný nešpecifický enzýmový inhibítor) malo za následok mierne (približne 70%) zvýšenie koncentrácie escitalopramu v plazme. Preto sa pri podávaní escitalopramu v kombinácii s cimetidínom odporúča opatrnosť.


Vplyv escitalopramu na farmakokinetiku iných liekov

Escitalopram inhibuje enzým CYP2D6. Odporúča sa opatrnosť pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré sú metabolizované hlavne týmto enzýmom a ktoré majú úzky terapeutický index (napr. flekainid, propafenón a metoprolol – pri použití pri srdcovom zlyhaní), alebo pri súčasnom podávaní liekov ovplyvňujúcich CNS metabolizovaných hlavne CYP2D6 (napr. antidepresíva, ako je desipramín, klomipramín a nortriptylín; alebo antipsychotiká ako rizperidón, tioridazín a haloperidol). Môže byť potrebné upraviť dávkovanie.

Súbežné podávanie desipramínu alebo metoprololu viedlo v obidvoch prípadoch k dvojnásobnému zvýšeniu plazmatickej hladiny týchto substrátov CYP2D6. Štúdie in vitro preukázali, že escitalopram môže spôsobiť slabú inhibíciu CYP2C19. Pri súbežnom podávaní liekov, ktoré sú metabolizované CYP2C19 sa odporúča opatrnosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné dostačujúce klinické údaje o použití escitalopramu u gravidných žien.

V reprodukčných toxikologických štúdiách s escitalopramom na potkanoch boli pozorované embryo-fetálne toxické vplyvy, ale nezistil sa zvýšený výskyt malformácií (pozri časť 5.3). Escitalopram sa má užívať v tehotenstve len ak je to úplne nevyhnutné a len po dôkladnom zvážení prínosu liečby a možného rizika.


Ak matka pokračovala v užívaní escitalopramu v neskorších štádiách gravidity, hlavne v treťom trimestri, novorodenca je treba sledovať. Je potrebné vyvarovať sa náhlemu vysadeniu liečby počas gravidity.


Nasledujúce symptómy sa môžu objaviť u novorodencov matiek, ktoré užívali antidepresíva zo skupiny SSRI/SNRI v neskorších štádiách gravidity: poruchy dýchania, cyanóza, apnoe, záchvaty, nestálosť telesnej teploty, problémy s kŕmením, zvracanie, hypoglykémia, hypertónia, hypotónia, hyperreflexia, tremor, nepokoj, iritabilita, letargia, neustály plač, ospanlivosť a ťažkosti so spánkom. Tieto symptómy sú buď spôsobené serotonínergným účinkom alebo sú to symptómy z prerušenia liečby. Vo väčšine prípadov sa komplikácie objavia okamžite alebo zanedlho (<24 hodín) po pôrode.


Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Pozorované riziko bolo približne 5 prípadov na 1 000 tehotenstiev. V bežnej populácii sa vyskytujú 1 až 2 prípady PPHN na 1 000 tehotenstiev.


Dojčenie

Predpokladá sa, že escitalopram sa vylučuje do materského mlieka.

V dôsledku toho sa neodporúča dojčiť počas liečby.


Plodnosť

Údaje na zvieratách ukázali, že citalopram môže ovplyvniť kvalitu spermií. Boli hlásené prípady u ľudí užívajúcich niektoré SSRI, ktoré ukázali, že účinok na kvalitu spermií je reverzibilný. Zatiaľ sa nepozoroval dopad na plodnosť u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj keď escitalopram neovplyvňuje intelekt, ani psychomotorické schopnosti, akýkoľvek psychoaktívny liek môže ovplyvniť úsudok alebo schopnosti. Je potrebné pacientov upozorniť na možné riziko ovplyvnenia ich schopností viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa najčastejšie vyskytujú počas prvého alebo druhého týždňa liečby a obvykle sa ich intenzita a frekvencia s pokračujúcou liečbou zmierni.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce účinky známe pre skupinu SSRI a tiež hlásené pre escitalopram v placebom kontrolovaných štúdiách alebo zo spontánnych post - marketingových hlásení sú uvedené v nasledujúcom zozname podľa tried orgánových systémov a frekvencie.

Frekvencie sú prevzaté z klinických štúdií, nie sú upravené vzhľadom na placebo. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1.000 až <1/100); zriedkavé (1/10.000 až <1/1.000); veľmi zriedkavé (<1/10.000); neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Neznáme

Neadekvátna sekrécia ADH

Poruchy metabolizmu a výživy


Časté

Znížený apetít, zvýšený apetít, zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté

Zníženie telesnej hmotnosti

Neznáme

Hyponatriémia, anorexia2

Psychické poruchy

Časté

Úzkosť, nepokoj, abnormálne sny

Pokles libida u mužov, aj u žien

Anorgazmia u žien

Menej časté

Bruxizmus, agitovanosť, nervozita, záchvaty paniky, zmätený stav

Zriedkavé

Agresivita, depersonalizácia, halucinácie

Neznáme

Mánia, suicidálne myšlienky, suicidálne správanie1

Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Bolesť hlavy

Časté

Insomnia, somnolencia, závraty, parestézie, tremor

Menej časté

Poruchy chuti, poruchy spánku, synkopa

Zriedkavé

Serotonínový syndróm

Neznáme

Dyskinéza, poruchy pohybu, kŕče, psychomotorický nepokoj/akatízia2

Poruchy oka

Menej časté

Mydriáza, poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Tachykardia

Zriedkavé

Bradykardia

Neznáme

Predĺžené QT na elektokardiograme

Ventrikulárne arytmie vrátane Torsades de Pointes

Poruchy ciev

Neznáme

Ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Sinusitída, zívanie

Menej časté

Epistaxis

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea

Časté

Hnačka, zápcha, vracanie, sucho v ústach

Menej časté

Gastrointestinálna hemorágia (vrátane rektálnej hemorágie)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatitída, abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Zvýšené potenie

Menej časté

Urtikária, alopécia, vyrážky, pruritus

Neznáme

Ekchymóza, angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Muži: porucha ejakulácie, impotencia

Menej časté

Ženy: metrorágia, menorágia

Neznáme

Galaktorea

Muži: priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava, horúčka

Menej časté

Edém


Prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania boli hlásené počas liečby alebo skoro po ukončení liečby escitalopramom ( pozri časť 4.4).

2 Tieto udalosti boli hlásené pre terapeutickú triedu SSRI


Predĺženie QT intervalu

Počas post-marketingového obdobia boli hlásené prípady predĺženia QT intervalu a ventrikulárnej arytmie, vrátane Torsades de Pointes, prevažne u pacientov ženského pohlavia, pacientov s hypokaliémiou alebo s už existujúcim predĺžením QT intervalu alebo iným ochorením srdca (pozri časť 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 a 5.1).


Skupinové účinky

Epidemiologické štúdie vykonané hlavne na pacientoch vo veku 50 rokov a viac poukázali na zvýšené riziko zlomenín kostí u pacientov, ktorí užívajú SSRI a tricyklické antidepresíva. Mechanizmus vedúci k zvýšenému riziku nie je známy.


Symptómy z prerušenia liečby pozorované pri ukončení liečby

Prerušenie liečby antidepresívami zo skupiny SSRI/SNRI (hlavne náhle) bežne vedie k symptómom z prerušenia liečby. Závraty, poruchy zmyslov (vrátane parestézie a pocitov elektrických šokov), poruchy spánku (zahrňujúce insomniu a intenzívne sny), agitovanosť alebo úzkosť, nevoľnosť a/alebo zvracanie, tremor, zmätenosť, potenie, bolesť hlavy, hnačka, palpitácie, emocionálna nestabilita, podráždenosť, a poruchy videnia sú najčastejšími hlásenými reakciami. Obvykle sú tieto príznaky mierne až stredne intenzívne a majú obmedzený priebeh, avšak u niektorých pacientov môžu mať ťažký a/alebo predĺžený priebeh. Ak liečba escitalopramom nie je viac potrebná, je doporučené pri ukončovaní liečby postupné znižovanie dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).


4.9 Predávkovanie


Toxicita


Skúsenosti s predávkovaním escitalopramu v klinickej praxi sú obmedzené a vo veľa prípadoch zahŕňajú súčasné predávkovanie inými liekmi. Vo väčšine prípadov boli hlásené symptómy mierne alebo žiadne. Fatálne prípady predávkovania samotným escitalopramom boli veľmi zriedkavo hlásené, vo väčšine prípadov išlo o súbežné predávkovanie inými liekmi. Vyskytli sa prípady užitia dávky medzi 400 a 800 mg samotného escitalopramu bez akýchkoľvek závažných symptómov.


Symptómy


Symptómy pozorované pri nahlásených prípadoch predávkovania escitalopramom zahŕňajú hlavne symptómy súvisiace s centrálnym nervovým systémom (od závratov, tremoru a agitovanosti až po zriedkavé prípady serotonínového syndrómu, kŕčov a kómy), symptómy súvisiace s gastrointestinálnym systémom (nauzea, zvracanie) s kardiovaskulárnym systémom (hypotenzia, tachykardia, predĺženie QT-intervalu, a arytmia) a s rovnovážnym stavom elektrolyt/kvapalina (hypokaliémia, hyponatriémia).


Liečba


Špecifické antidotum nie je známe. Je potrebné zabezpečiť a udržať priechodné dýchacie cesty, zabezpečiť adekvátnu oxygenáciu a ventiláciu. Treba zvážiť výplach žalúdka a použitie aktívneho uhlia. Po perorálnom užití je potrebné čo najskôr urobiť výplach žalúdka. Odporúča sa monitorovanie funkcií srdca a vitálnych funkcií a zároveň celková symptomatická podporná liečba.

Odporúča sa EKG vyšetrenie v prípade predávkovania u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca/bradyarytmiami, u pacientov súčasne užívajúcich lieky predlžujúce QT interval alebo u pacientov s pozmeneným metabolizmom, napríklad v dôsledku poškodenia pečene.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antidepresívum, selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu

ATC-kód: N06AB10


Mechanizmus účinku:

Escitalopram je selektívnym inhibítorom spätného vychytávania serotonínu (5-HT) s vysokou afinitou pre primárne väzobné miesto. Tiež sa viaže na allosterické miesto na serotonínovom transportére s 1000-krát slabšou afinitou. Inhibícia spätného vychytávania serotonínu (5-HT) je jediným prijateľným mechanizmom účinku, ktorý vysvetľuje farmakologické a klinické účinky escitalopramu. Escitalopram nemá žiadnu alebo len nízku afinitu voči viacerým receptorom vrátane: 5-HT1A, 5-HT2, DA D1 a D2 receptorom, α1-, α2-, -adrenoreceptorom, histamínovým H1, muskarínovým, cholinergným, benzodiazepínovým a opioidným receptorom.


Klinická účinnosť


Epizódy veľkej depresie

Escitalopram bol účinný v akútnej liečbe veľkej depresie v troch zo štyroch dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, krátkodobých (8-týždňových) štúdií. V dlhodobej štúdii zameranej na prevenciu relapsu bolo 274 pacientov, ktorí v otvorenej úvodnej 8-týždňovej fáze odpovedali na liečbu escitalopramom v dávkach 10 alebo 20 mg denne, počas 36 týždňov randomizovaných na pokračovanie v liečbe escitalopramom v nezmenenej dávke alebo im bolo podávané placebo. Pacienti v tejto štúdii, ktorí dostávali stále escitalopram, mali počas 36 týždňov výrazne dlhšie obdobia bez relapsu v porovnaní s tými, ktorí dostávali placebo.


Sociálna fóbia

Escitalopram bol účinný v troch krátkodobých štúdiách (12 týždňov) a u respondérov v 6 mesačnej štúdii prevencie relapsu u sociálnej fóbie. V 24-týždňovej štúdii na stanovenie dávky bola potvrdená účinnosť 5, 10 a 20 mg escitalopramu.


Generalizovaná úzkostná porucha.

Escitalopram v dávkach 10 a 20 mg/deň bol účinný v štyroch zo štyroch placebom kontrolovaných štúdiách. Podľa súhrnných údajov z troch štúdií podobného dizajnu, v ktorých bolo 421 pacientov liečených escitalopramom a 419 bolo podávané placebo, odpovedalo na liečbu 47,5% pacientov na escitaloprame voči 28,9% pacientom, ktorým bolo podávané placebo. Do remisie sa dostalo 37,1% pacientov na escitaloprame voči 20,8% pacientom, ktorým bolo podávané placebo. Predĺžený účinok bol pozorovaný od prvého týždňa.

Udržanie účinnosti escitalopramu 20 mg/deň bolo preukázané v 24- až 76- týždňovej, randomizovanej štúdií zameranej na udržanie účinnosti u 373 pacientov, ktorí odpovedali na liečbu v otvorenej úvodnej 12-týždňovej fáze.


Obsedantne-kompulzívna porucha

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, klinickej štúdii sa celkové skóre Y-BOCS u pacientov s escitalopramom 20 mg/deň oddelilo od skóre pacientov na placebe po 12 týždňoch. Po 24 týždňoch, obe dávky escitalopramu 10 mg a 20 mg/deň boli účinnejšie ako placebo.


Prevencia relapsu bola preukázaná pri dávkach escitalopramu 10 mg a 20 mg/deň u pacientov, ktorí odpovedali na escitalopram v otvorenej 16-týždňovej štúdii a ktorí vstúpili do 24 týždňovej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie.


Farmakodynamické účinky

V dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej EKG štúdii sa u zdravých jedincov pozorovala zmena v QTc (úprava podľa Fridericia) oproti východiskovej hodnote 4,3 ms (90% CI: 2,2; 6,4) pri dávke 10 mg/deň a 10,7 ms (90% CI: 8,6; 12,8) pri dávke 30 mg/deň (pozri časť 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 a 4.9).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Tablety: Absorpcia je takmer kompletná a nezávislá od príjmu potravy. Priemerný čas na dosiahnutie maximálnej koncentrácie (priemerná hodnota Tmax) je 4 hodiny po opakovaných dávkach. Podobne ako pri racemickom citaloprame, tak aj pri escitaloprame sa predpokladá celková biologická dostupnosť na úrovni okolo 80 %.


Distribúcia

Zjavný distribučný objem (Vd/F) po orálnom podaní je okolo 12-26 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je nižšia ako 80% pre escitalopram aj pre jeho hlavné metabolity.


Biotransformácia

Escitalopram sa metabolizuje v pečeni na demetylované a didemetylované metabolity. Obidva typy metabolitov sú farmakologicky aktívne. Alternatívne môže byť dusík oxidovaný na formu N-oxidového metabolitu. Materská látka aj metabolity sa čiastočne vylučujú vo forme glukuronidov. Po opakovanej dávke sú priemerné koncentrácie demetylovaných a didemetylovaných metabolitov zvyčajne 28-31% a <5 % z koncentrácie escitalopramu. Biotransformácia escitalopramu na demetylovaný metabolit je sprostredkovaná hlavne enzýmom CYP2C19. Do určitej miery sa na nej môžu podieľať aj enzýmy CYP3A4 a CYP2D6.


Eliminácia

Eliminačný polčas (t1/2) po opakovanej dávke je asi 30 hodín a orálny plazmatický klírens (Cloral) je približne 0,6 l/min. Hlavné metabolity majú výrazne dlhší polčas eliminácie.

Escitalopram a hlavné metabolity sa eliminujú tak hepatálnou (metabolickou), ako aj renálnou cestou, pričom hlavná časť dávky sa vylúči močom v podobe metabolitov.

Escitalopram má lineárnu farmakokinetiku. Rovnovážny stav plazmatických hladín sa dosiahne približne v priebehu týždňa. Pri dávke 10 mg denne sa v rovnovážnom stave dosiahnu priemerné koncentrácie 50 nmol/l (rozpätie 20-125 nmol/l).


Starší pacienti (> 65 rokov)

Escitalopram sa eliminuje u starších pacientov pomalšie v porovnaní s mladšími. Systémová expozícia (AUC) je u starších pacientov asi o 50 % vyššia v porovnaní s mladými zdravými dobrovoľníkmi (pozri časť 4.2.).


Znížená funkcia pečene

U pacientov s miernym alebo stredným stupňom poškodenia pečene (Childove-Pughove kritériá A a B) je eliminačný polčas asi dvakrát dlhší a expozícia asi o 60% vyššia ako u jedincov s normálnou funkciou pečene (pozri časť 4.2).


Znížená funkcia obličiek

U pacientov s redukovanou funkciou obličiek (CLCR 10 – 53 ml/min) sa u racemického citalopramu pozoroval dlhší polčas a mierne zvýšená expozícia. Plazmatická koncentrácia metabolitov nebola sledovaná, ale môže byť zvýšená (pozri časť 4.2).


Polymorfizmus

Pozorovalo sa, že slabí metabolizéri vo vzťahu k CYP2C19 mali dvojnásobne vyššiu plazmatickú koncentráciu escitalopramu ako silní metabolizéri. U slabých metabolizérov vo vzťahu k CYP2D6 nebola pozorovaná signifikantná zmena v expozícii (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Vzhľadom na to, že toxikokinetické a toxikologické štúdie escitalopramu a citalopramu u potkanov preukázali podobný profil obidvoch látok, nebola s escitalopramom realizovaná obvyklá séria predklinických štúdií. Všetky údaje o citaloprame môžu byť extrapolované na escitalopram.

V porovnávacích toxikologických štúdiách u potkanov escitalopram a citalopram spôsobovali kardiálnu toxicitu, vrátane kongestívneho srdcového zlyhania, po niekoľkotýždňovom podávaní pri použití dávok, ktoré spôsobovali aj celkovú toxicitu. Zdá sa, že kardiálna toxicita viac korelovala s najvyššou plazmatickou koncentráciou ako so systémovou expozíciou (AUC). Najvyššia plazmatická hladina, pri ktorej neboli zaznamenané žiadne toxické účinky, bola 8 krát vyššia, ako je dosahovaná v klinickej praxi, zatiaľ čo AUC pre escitalopram bola len 3 – 4 krát vyššia, ako je dosahovaná v klinickej praxi. Hodnoty AUC pre S-enantiomér citalopramu boli 6 – 7 krát vyššie ako hodnoty dosahované v klinickej praxi. Tieto zistenia súvisia pravdepodobne so zvýšeným vplyvom na biogénne amíny, čo je však až druhotné vo vzťahu k primárnemu farmakologickému efektu spôsobujúcemu hemodynamické účinky (zníženie toku koronárnych ciev) a ischémiu. Avšak presný mechanizmus kardiotoxicity u potkanov nie je známy. Klinická skúsenosť s citalopramom a skúsenosť z klinických štúdií s escitalopramom nenaznačuje žiaden klinický význam týchto zistení.

Po dlhodobom podávaní escitalopramu a citalopramu potkanom bol pozorovaný zvýšený obsah fosfolipidov v niektorých tkanivách, napr. v pľúcach, v nadsemenníkoch a v pečeni. V prípade nadsemenníkov a pečene bola expozícia porovnateľná s dávkami používanými u človeka. Po ukončení terapie je tento jav reverzibilný. Akumulácia fosfolipidov (fosfolipidóza) u zvierat bola pozorovaná v súvislosti s mnohými kationickými amfifilickými liekmi. Nie je známe, či tento jav je signifikantne významný pre človeka.


V toxikologickej štúdii u potkanov zameranej na sledovanie vplyvu na vývoj plodu boli pozorované embryotoxické účinky (znížená hmotnosť plodu a reverzibilné oneskorenie osifikácie) pri expozícii, ktorej hodnoty AUC presahovali expozíciu dosahovanú pri klinickom použití. Nebola zaznamenaná zvýšená frekvencia malformácií. Pre- a postnatálne štúdie ukázali znížené prežívanie mláďat v období laktácie pri expozícii, ktorej hodnoty AUC presahovali expozíciu dosahovanú pri klinickom použití.Údaje u zvierat ukázali, že citalopram indukuje zníženie indexu fertility a indexu tehotenstva, redukciu v počte implantácií a abnormálne spermie pri expozícii vyššej ako je expozícia u ľudí.

Žiadne údaje u zvierat, ktoré majú vzťah k tomuto javu, nie sú dostupné pre escitalopram.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Magnéziumstearát,

mikrokryštalická celulóza (E460),

kremičitanová mikrokryštalická celulóza (bezvodý koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza),

mastenec,

sodná soľ kroskarmelózy.


Obal tablety:

Opadry II. album 33G28523”:

Hypromelóza,

oxid titaničitý (E171),

makrogol 3350,

monohydrát laktózy,

glyceroltriacetát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v studenom blistri (PA/Alumínium/PVC) obsahujúcom 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


Reg. č.: 30/0377/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.07.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013
15

Lenuxin 10 mg filmom obalené tablety