+ ipil.sk

Lercal 10Príbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/02136


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Lercal 10

Lercal 20

filmom obalené tablety

lerkanidipíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Lercal a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Lercal

3. Ako užívať Lercal

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lercal

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LERCAL A NA ČO SA POUŽÍVA


Lercal patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory vápnikových kanálov (deriváty dihydropyridínu). Lercal sa používa na liečbu mierneho až stredne závažného vysokého krvného tlaku tiež známeho ako hypertenzia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LERCAL


Neužívajte Lercal

 • keď ste alergický (precitlivený) na lerkanidipíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek priepravku Lercal.

 • keď ste mali alergické reakcie na liečivo príbuzné lerkanidipínu (ako je amlodipín, nikardipín, felodipín, izradipín, nifedipín alebo lacidipín).

 • keď trpíte niektorými srdcovými ochoreniami:

 • neliečené srdcové zlyhanie

 • obštrukcia (upchatie) výtoku krvi zo srdca

 • nestabilná angína pektoris (angína v kľudovom štádiu alebo progresívne sa zhoršujúca)

 • v priebehu jedného mesiaca po srdcovom záchvate

 • keď trpíte závažným ochorením pečene alebo obličiek

 • keď užívate lieky, ktoré sú inhibítormi izoenzýmu CYP3A4:

 • protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol)

 • makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín)

 • antivirotiká (ako je ritonavir)

 • keď užívate iný liek nazývaný cyklosporín (používaný po transplantácii na prevenciu odvrhnutia orgánu)

 • keď jete grapefruit alebo pijete grapefruitovú šťavu.


Neužívajte Lercal, ak ste tehotnáalebo dojčíte(viac informácii je uvedených v časti Tehotenstvo a dojčenie).


Deti a dospievajúci

Lercal sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lercalu

 • ak máte niektoré iné srdcové ochorenia a nemáte zavedený kardiostimulátor alebo trpíte už existujúcou angínou pektoris

 • ak máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami alebo chodíte na dialýzu.


Užívanie iných liekov


Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

 • ak užívate beta-blokátory napr. metoprolol, diuretiká (tablety na odvodnenie) alebo inhibítory ACE (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku).

 • ak užívate cimetidín (viac ako 800 mg denne, liek na vredy, poruchu trávenia alebo pálenie záhy).

 • ak užívate digoxín (liek na liečbu srdcových problémov).

 • ak užívate midazolam (liek, ktorý pomáha pri zaspávaní).

 • ak užívate rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).

 • ak užívate astemizol alebo terfenadín (lieky na alergie).

 • ak užívate amiodarón alebo chinidín (lieky na liečbu rýchleho srdcového rytmu).

 • ak užívate fenytoín alebo karbamazepín (lieky na epilepsiu). Váš lekár Vám bude chcieť kontrolovať krvný tlak častejšie ako zvyčajne.

 • ak užívate protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol), makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín) alebo antivirotiká (ako je ritonavir). Účinok Lercalu sa môže zvýšiť. Preto sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercal“).

 • ak užívate cyklosporín (liek, ktorý znižuje odolnosť organizmu voči chorobe). Účinok Lercalu rovnako ako cyklosporínu sa môže zvýšiť. Preto sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercal“).

 • ak užívate simvastatín (liek, ktorý znižuje hladinu cholesterolu). Lercal sa má užívať ráno a simvastatín večer.


Užívanie Lercal s jedlom a nápojmi

 • Počas liečby Lercalom nemajú pacienti požívať alkohol, pretože môže zvýšiť účinok Lercalu.

 • Pacienti nemajú jesť grapefruit ani piť grapefruitovú šťavu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo plánujete otehotnieť, alebo ak nepoužívate žiadnu antikoncepciu, neužívajte Lercal.

Ak užívate Lercal a myslíte si, že by ste mohli byť tehotná, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Vzhľadom na možný výskyt závratu, slabosti a únavy je potrebná opatrnosť. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete ako na Vás Lercal pôsobí.


3. AKO UŽÍVAŤ LERCAL


Vždy užívajte Lercal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí:Zvyčajná dávka je jedna tableta Lercalu 10 (čo zodpovedá 10 mg lerkanidipíniumchloridu)denne, každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno minimálne 15 minút pred raňajkami, pretože strava s vysokým obsahom tukov významne zvyšuje hladiny liečiva v krvi. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste zvýšili dávku na dve tablety Lercalu 10 alebo na jednu tabletu Lercalu 20 (čo zodpovedá 20 mg lerkanidipíniumchloridu)denne, ak je to potrebné.

Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným pohárom vody).


Staršie osoby:Nie je potrebná žiadna úprava dennej dávky. Na začiatku liečby je však potrebná zvláštna pozornosť.


Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami:U týchto pacientov je na začiatku liečby potrebná zvláštna pozornosť a k zvyšovaniu dennej dávky na 20 mg sa má pristupovať s opatrnosťou.


Deti a dospievajúci: Tento liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


Ak užijete viac Lercalu, ako máte

Neprekračujte predpísanú dávku.

Ak užijete viac ako je predpísaná dávka, alebo v prípade predávkovania okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a, ak je to možné, vezmite si svoje tablety a/alebo obal so sebou.


Prekročenie správneho dávkovania môže spôsobiť príliš nízky krvný tlak a srdce môže biť nepravidelne alebo rýchlejšie. Môže tiež vyvolať vracanie alebo bezvedomie.


Ak zabudnete užiť Lercal

Ak zabudnete užiť svoju tabletu, jednoducho dávku vynechajte a potom pokračujte v užívaní ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku.


Ak prestanete užívať Lercal

Ak prestanete užívať Lercal, Váš krvný tlak sa môže znovu zvýšiť. Pred ukončením liečby sa poraďte, prosím, so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Lercal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na hodnotenie vedľajších účinkov sú použité nasledujúce frekvencie:


Veľmi časté:

vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 používateľov

Časté:

vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov

Menej časté:

vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov

Zriedkavé:

vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov

Veľmi zriedkavé:

vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov

Neznáme:

frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov.

Zriedkavé:angína pektoris (bolesť na hrudi z dôvodu nedostatku krvi vo Vašom srdci)


Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudi, pokles krvného tlaku, mdloba a alergické reakcie (príznaky zahŕňajú svrbenie, vyrážku, žihľavku)


Ak trpíte už existujúcou angínou pektoris, môže sa u Vás pri užívaní skupiny liekov, medzi ktoré Lercal patrí, objaviť zvýšená frekvencia, trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa pozorovať ojedinelé prípady srdcového záchvatu.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Menej časté: bolesť hlavy, závrat, rýchlejší srdcový pulz, palpitácie (búšenie srdca), náhle sčervenanie tváre, krku alebo hornej časti hrudi, opuch členkov.


Zriedkavé:ospalosť, nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, bolesť žalúdka, hnačka; kožná vyrážka, bolesť svalov, tvorba veľkého množstva moču, únava.


Veľmi zriedkavé: opuch ďasien, zmeny pečeňovej funkcie (odhalené krvnými vyšetreniami), zvýšenie zvyčajnej frekvencie močenia.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LERCAL


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Lercal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na každom blistrovom stripe a na vonkajšej škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Lercal obsahuje


Liečivo je lerkanidipíniumchlorid.

Jedna filmom obalená tableta Lercalu 10 obsahuje 10 mg lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 9,4 mg lerkanidipínu.

Jedna filmom obalená tableta Lercalu 20 obsahuje 20 mg lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 18,8 mg lerkanidipínu.


Jadro tabliet:

mohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidon K30, magnéziumstearát


Obalová vrstva:

hypromelóza, mastenec, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, žltý oxid železitý (E 172)


Ako vyzerá Lercal a obsah balenia


Lercal 10 sú žlté okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Lercal 20 sú ružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Tel.: +420466741915

Fax.: +420466741914

E-mail: recordati@recordati.cz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2011.


5Lercal 10

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev. č. 2010/06628


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Lercal 10


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta obsahuje:

lercanidipini hydrochloridum 10 mg, čo zodpovedá lercanidipinum 9,4 mg

Pomocné látky, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Žlté okrúhle bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Mierna až stredná esenciálna hypertenzia


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná dávka je 10 mg per os1 krát denne aspoň 15 minút pred jedlom.

Na základe individuálnej reakcie pacienta sa dávka môže zvýšiť až na 20 mg

denne.

Zvyšovanie dávky musí byť postupné, pretože maximálny antihypertenzný efekt sa môže prejaviť až do 2 týždňov.

Niektorým pacientom, u ktorých sa hypertenzia nedá dostatočne kontrolovať monoterapiou, sa po pridaní lerkanidipínu k -adrenergickým blokátorom (atenolol), diuretikám (hydrochlorotiazid) alebo blokátorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (kaptopril, enalapril) môže krvný tlak upraviť.

Krivka vyjadrujúca závislosť dávka – účinok má po dávke 20 – 30 mg rovnobežný priebeh, to znamená, že sa už nemení odpoveď pacienta na liečbu. Vyššie dávky teda neovplyvnia stav pacienta, skôr môžu zvýšiť nežiaduce účinky.


Starší pacienti

Z farmakokinetických údajov aj z klinickej praxe vyplýva, že u starších pacientov nie je potrebná zmena dávkovania, na začiatku liečby však treba pacientovi venovať zvýšenú starostlivosť.


Deti

Vzhľadom na to, že doposiaľ nie sú klinické skúsenosti s terapiou pacientov do 18 rokov, aplikácia tejto vekovej skupine sa v súčasnosti neodporúča.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene

Pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek a pečene je potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Odporúčané dávky táto skupina pacientov môže tolerovať, k zvyšovaniu dávky na 20 mg denne však treba pristupovať opatrne. U pacientov s poškodením funkcie pečene sa môže zvýšiť antihypertenzný efekt lieku, následne je vhodná úprava dávky.

Lercal10 sa neodporúča aplikovať pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na lerkanidipín, iný dihydropyridín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

 • Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).

 • Ženy vo fertilnom veku bez účinnej antikoncepcie.

 • Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej komory.

 • Neliečené kongestívne zlyhanie srdca.

 • Nestabilná angína pektoris.

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek alebo pečene

 • Pacienti menej než jeden mesiac po prekonanom infarkte myokardu.


Súbežná terapia:

 • so silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5),

 • s cyklosporínom (pozri časť 4.5),

 • s grepovou šťavou (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvláštnu pozornosť vyžadujú pacienti s chorobou sínusového uzla (ak nemajú kardiostimulátor). Napriek tomu, že sa v kontrolovaných štúdiách hemodynamikynezistilo poškodenie ventrikulárnych funkcií, pozornosť treba venovať aj pacientom s dysfunkciou ľavej komory.

Predpokladá sa, že u pacientov s ischemickou chorobou srdca môžu niektoré krátkodoboúčinkujúce dihydropyridíny zvýšiť kardiovaskulárne rizikonapriek tomu, že Lercal10 patrí medzi dlhodoboúčinkujúce dihydropyridíny, u týchto pacientov je nevyhnutná opatrnosť.

Niektoré dihydropyridíny môžu zriedkavo spôsobovať prekordiálnu bolesť alebo angínu pektoris. Veľmi zriedkavo sa u pacientov s už existujúcou angínou pectoris zvýšila frekvencia, trvanie a intenzita záchvatov angíny pectoris. Môžu nastať izolované prípady infarktu myokardu (pozri časť 4.8).


Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene

Zvýšenú starostlivosť treba venovať pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene. I keď odporúčané dávkovanie môže byť týmito pacientami tolerované, zvyšovanie na dávku 20 mg denne musí byť veľmi opatrné. U pacientov s poškodením funkcie pečene môže byť zvýšený antihypertenzný efekt lieku, následne je vhodná úprava dávkovania.

Lerkanidipín sa neodporúča používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek (GFR < 30 ml/min), (pozri časť 4.2).

Požívanie alkoholu je potrebné vylúčiť, nakoľko potencuje účinok vazodilatačných antihypertenzív.


Lieky, ktoré indukujú CYP3A4, ako sú antikonvulzíva (napr. fenytoín, karbamazepín) a rifampicín môžu znížiť plazmatickú hladinu lerkanidipínu, teda aj znížiť jeho predpokladanú účinnosť (pozri časť 4.5).


1 tableta Lercalu 10 obsahuje 30 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lerkanidipín sa metabolizuje enzýmom CYP3A4, preto súčasne aplikované lieky, ktoré inhibujú alebo indukujú CYP3A4, môžu interagovať s metabolizmom a elimináciou lerkanidipínu.

Súčasné podávanie lerkanidipínu s inhibítormi CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, erytromycín, troleandomycín) je kontraindikované (pozri časť 4.3).

Pri štúdiu interakcií so silným inhibítorom CYP3A4 ketokonazolom bol zistený výrazný vzostup plazmatickej hladiny lerkanidipínu (15-násobné zvýšenie AUC a 8-násobné zvýšenie Cmaxenancioméru S-lerkanidipínu).


Lerkanidipín sa nemôže súčasne podávať s cyklosporínom (pozri časť 4.3).

Pri súbežnej aplikácii lerkanidipínu a cyklosporínu bolo zaznamenané zvýšenie plazmatických hladín oboch liečiv. V štúdii s mladými dobrovoľníkmi sa zistilo, že keď sa cyklosporín užije 3 hodiny po lerkanidipíne, plazmatická hladina lerkanidipínu sa nezmení, ale AUC cyklosporínu sa zvýši o 27 %. Pri súčasnej aplikácii Lercalu 10 s cyklosporínom sa 3-násobne zvýši plazmatická hladina lerkanidipínu a o 21 % AUC cyklosporínu.


Lerkanidipín sa nesmie podávať s grepovou šťavou (pozri časť 4.3).

Rovnako ako iné dihydropyridíny aj lerkanidipín je citlivý na inhibíciu metabolizmu grapefruitovou šťavou s následnou zvýšenou systémovou dostupnosťou a zvýšeným hypotenzívnym účinkom.


Po súčasnom perorálnom podaní s 20 mg midazolamu starším dobrovoľníkom sa zvýšila absorpcia lerkanidipínu (približne o 40 %), ale rýchlosť absorpcie sa znížila (t max sa predĺžil z 1,75 h na 3 hodiny). Koncentrácia midazolamu sa nezmenila.


Opatrnosť je potrebná pri súbežnej preskripcii lieku Lercal 10s inými substrátmi CYP3A4 ako terfenadín, astemizol, antiarytmiká III. triedy ako amiodarón, alebo antiarytmiká Ia triedy ako chinidín.


Súčasné použitie lerkanidipínu s inhibítormi CYP3A4 akými sú napr. antikonvulzíva (fenytoín, karbamazepín) a rifampicín musí byť sprevádzané zvýšenou starostlivosťou, nakoľko antihypertenzný účinok môže byť znížený a tlak krvi je vhodné monitorovať častejšie než obvykle.


Pri súčasnej aplikácii lieku Lercal 10s metoprololom (ß-blokátor vylučovaný hlavne pečeňou), sa biologická dostupnosť metoprololu nemení, ale u lerkanidipínu klesá až o 50 %. Tento efekt môže byť dôsledkom redukcie hepatálneho prietoku krvi vyvolaného ß-blokátorom a môže sa vyskytnúť u všetkých látok tohto typu. Lerkanidipín sa môže bezpečne aplikovať s liečivami blokujúcimi ß-adrenergné receptory, potrebné je však dôsledné nastavenie dávky.


Pri štúdiu interakcie s fluoxetínom (inhibítor CYP2D6 a CYP3A4) u dobrovoľníkov vo veku 65 ± 7 rokov sa nezistila žiadna významná modifikácia farmakokinetiky lerkanidipínu.


Cimetidín v dávke 800 mg denne pri súčasnom užívaní lieku Lercal 10 signifikantne nemení plazmatickú hladinu lerkanidipínu. Pri vyšších dávkach je potrebná opatrnosť, lebo sa môže zvýšiť biologická dostupnosť a hypotenzívny účinok lerkanidipínu.


U pacientov dlhodobo liečených ß-metyldigoxínom sa po podaní 20 mg lerkanidipínu nezistili žiadne farmakokinetické interakcie. U zdravých dobrovoľníkov, ktorým sa aplikoval digoxín sa po dávke 20 mg lerkanidipínu zvýšila Cmaxdigoxínu o 33 % (stredná hodnota), kým AUC a renálny klírens sa signifikatne nezmenili. Pacientov, ktorí majú takúto liečbu, treba klinicky monitorovať a sledovať prípadné príznaky toxicity digoxínu.


Po opakovanej aplikácii 20 mg lerkanidipínuso 40 mg simvastatínu sa AUC lerkanidipínu signifikantne nezmenilo, kým AUC simvastatínu sa zvýšilo o 56 % a jeho aktívneho metbolitu ß-hydroxykyseliny o 28 %. Nie je pravdepodobné, že tieto zmeny by mohli mať klinický význam. Pri užívaní lerkanidipínu ráno a simvastatínu večer, ako sa u týchto liečiv odporúča, nie je pravdepodobný vznik interakcií.


Lerkanidipín súčasne aplikovaný zdravým dobrovoľníkom s nízkym energetickým prívodom nemení farmakokinetiku warfarínu.


Lercal 10 sa môže spoľahlivo podávať s diuretikami a ACE inhibítormi.


Alkohol môže potenciovať vazodilatačný a antihypertenzívny účinok, preto sa treba vyhnúť jeho súčasnému používaniu (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Štúdie na potkanoch a králikoch nedokázali teratogénny účinok lerkanidipínu, u potkanov nebol poškodený ani reprodukčný systém.

Nie sú k dispozícii klinické údaje o použití lerkanidipínu u gravidných a dojčiacich žien. U iných dihydropyridínov sa u zvierat zistil teratogénny potenciál, preto sa Lercal 10 nemá aplikovať ženám počas gravidity ani ženám vo fertilnom veku, ak nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Vzhľadom na vysokú lipofilnosť lerkanidipínu sa dá očakávať jeho prechod do materského mlieka, preto sa jeho podávanie počas dojčenia neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Klinické skúsenosti s lerkanidipínom naznačujú, že nie je pravdepodobná zmena v schopnostiach viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Potrebná je však opatrnosť, pretože sa môžu vyskytnúť závraty, asténia, únava a veľmi zriedkavo ospalosť.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa vyskytli u cca 1,8 % pacientov liečených lerkanidipínom. Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce účinky rozdelené podľa frekvencie ich výskytu a WHO klasifikácie.

Najčastejšími nežiaducimi účinkami, hlásenými z kontrolovaných klinických štúdií, boli bolesti hlavy, závraty, periférne edémy, tachykardia, palpitácia, sčervenanie. Každý z nich sa vyskytol u menej než 1 % pacientov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)


vyrážka

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

Zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)


myalgia

Poruchy nervového systému

Menej časté

(1/1000 až < 1/100)


bolesť hlavy, závraty


Psychické poruchy

Zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)


somnolencia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

nauzea, dyspepsia, diarea, abdominálna bolesť, vracanie

Poruchy srdca a ciev

Menej časté

(1/1000 až < 1/100)

periférne edémy

Poruchy myokardu, endokardu a perikardu, chlopní

Zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

angína pektoris

Poruchy srdcovej frekvencie a rytmu

Menej časté

(1/1000 až < 1/100)

tachykardia, palpitácie

Poruchy ciev

Menej časté

(1/1000 až < 1/100)

sčervenanie

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

polyúria

Celkové poruchy

Zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

asténia, únava


Pri postmarketingovom sledovaní a zo spontánnych hlásení boli zaznamenané veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (<1/10 000): gingiválna hypertrofia, reverzibilné zvýšenie sérovej hladiny hepatálnych transamináz, hypotenzia, zvýšená frekvencia močenia, bolesti na hrudi.

Niektoré dihydropyridíny môžu zriedkavo spôsobovať prekordiálnu bolesť alebo angínu pektoris. Veľmi zriedkavo sa u pacientov s už existujúcou angínou pektoris zvýšila frekvencia, trvanie a intenzita záchvatov angíny pektoris. Môžu nastať izolované prípady infarktu myokardu.

Lerkanidipín neovplyvňujehladinu krvného cukru a sérových lipidov.


4.9 Predávkovanie


Boli zaznamenané dva prípady predávkovania (150 mg a 280 mg lerkanidipínu užité so suicidálnym úmyslom). U prvého pacienta sa rozvinula spavosť a bol podrobený laváži žalúdka. U druhého pacienta vznikol kardiogénny šok s ťažkou myokardiálnou ischémiou a slabým renálnym poškodením. Bol liečený vysokými dávkami katecholamínov, furosemidu, digitalisu a plazma-expandérmi. Obidva prípady boli vyliečené bez následkov.


Na základe skúseností s inými dihydropyridínmi možno predpokladať, že pri predávkovaní dôjde k masívnej periférnej vazodilatácii s výraznou hypotenziou a reflexnou tachykardiou. Pri závažnej hypotenzii, bradykardii a strate vedomia sú vhodné opatrenia na podporu kardiovaskulárneho systému a intravenózna aplikácia atropínu kvôli bradykardii.


Pre prolongovaný farmakologický efekt lerkanidipínu je u predávkovaného pacienta podstatné monitorovať kardiovaskulárny status minimálne 24 hodín. Nie sú dostupné informácie o vhodnosti dialýzy. Vzhľadom na vysokú lipofilnosť lerkanidipínu je veľmi pravdepodobné, že hodnota plazmatickej hladiny nie je dostatočnou informáciou na stanovenie trvania rizika a dialýza nemusí byť účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny blokátor kanálov vápnika s prevažne vaskulárnymi účinkami.

ATC klasifikácia: C08CA13


Lerkanidipín je blokátor kanálov vápnika zo skupiny dihydropyridínov. Inhibuje transmembránový prechod vápnika do srdca a hladkých svalov. K hypotenzívnemu účinku dochádza dôsledkom priameho relaxačného účinku na hladké svaly ciev, čím sa znižuje celková periférna rezistencia. Napriek krátkemu plazmatickému polčasu má lerkanidipín prolongovanú antihypertenzívnu aktivitu, ktorá je dôsledkom vysokého membránového rozdeľovacieho koeficientu. Vzhľadom na vysokú vaskulárnu selektivitu nemá negatívny inotropný účinok.

Vazodilatácia indukovaná liekom Lercal 10 nastupuje postupne, akútna hypotenzia s reflexnou tachykardiou je preto u hypertenzných pacientov zriedkavá.


Rovnako ako u ostatných asymetrických 1,4-dihydropyridínov, je antihypertenzívna aktivita lerkanidipínu sprostredkovaná najmä S-enanciomérom.


Okrem klinických štúdií zameraných na potvrdenie terapeutických indikácií sa aj v ďalších malých štúdiách (nekontrolovaných ale randomizovaných) potvrdilo, že po podaní lieku Lercal10 pacientom s ťažkou hypertenziou (diastolický tlak priemer SD: 114,5 3,7 mm Hg) sa krvný tlak normalizoval u 40 % pacientov (z 25) pri terapii jednou dennou dávkou 20 mg, u 56 % pacientov dávkou 10 mg dva razy denne.

V dvojito slepej randomizovanej kontrolovanej štúdii, kontrolovanej placebom, na pacientoch s izolovanou systolickou hypertenziou Lercal 10účinne znížil systolický tlak z pôvodnej priemernej hodnoty 172,6 5,6 mm Hg na 140,2 8,7 mm Hg.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Perorálna dávka 10 – 20 mg lieku Lercal 10 sa úplne absorbuje, maximálna plazmatická koncentrácia 3,30 ng/ml 2,09, resp. 7,66 ng/ml 5,90 sa dosiahne za 1,5 - 3 hodiny po aplikácii.


Obidva enancioméry lerkanidipínu majú podobný profil plazmatických hladín: čas na dosiahnutie maximálnej koncentrácie je rovnaký, maximálna koncentrácia v plazme a AUC sú v priemere 1,2 krát vyššie pre S – enanciomér, eliminačné polčasy sú prakticky rovnaké. In vivonebola pozorovaná interkonverzia enanciomérov.

Vďaka efektu first-passmetabolizmu absolútna biodostupnosť lerkanidipínu podaného per os pacientom snormálnym stravovacím režimom je cca 10 %, po podaní zdravým dobrovoľníkom s nízkym energetickým prívodom bola absolútna biodostupnosť znížená o 1/3.

Dostupnosť lerkanidipínu sa zvýšila 4-krát po podaní do dvoch hodín po požití jedla s vysokým obsahom tukov. Lerkanidipín je teda vhodné užívať pred jedlom.


Distribúcia z plazmy do tkanív a orgánov je rýchla a extenzívna. 98 % lerkanidipínu sa viaže na proteíny. U pacientov so závažnou renálnou a hepatálnou dysfunkciou sa hladina plazmatických proteínov môže znížiť, dôsledkom čoho sa môže zvýšiť voľná frakcia liečiva.


Lercal 10 sa extenzívne metabolizuje cestou CYP 3A4, v moči ani v stolici sa nenachádza pôvodná látka. Lerkanidipín sa konvertuje hlavne na neúčinné metabolity a okolo 50 % dávky sa vylučuje močom.

In vitro experimenty s pečeňovými mikrozómami ľudského pôvodu dokázali, že lerkanidipín v určitom rozsahu inhibuje CYP 3A4 a CYP 2D6 v koncentrácii 160- a 40- násobne vyššej ako sa dosiahne po dávke 20 mg.

Štúdie zamerané na možnosť interakcií u ľudí potvrdili, že lerkanidipín nemodifikuje plazmatické hladiny midazolamu, ktorý je typickým substrátom CYP 3A4 ani metoprololu, ktorý je zase substrátom CYP 2D6. Z uvedeného vyplýva, že sa nedá predpokladaťinhibícia biotransformácie liečiv metabolizovaných cez CYP 3A4 a CYP 2D6 liekom Lercal 10 v terapeutických dávkach.


Eliminácia sa deje zásadne biotransformáciou. Priemerný eliminačný polčas je 8-10 hodín, terapeutická aktivita trvá 24 hodín vďaka silnej väzbe na membránové lipidy. Nebola pozorovaná akumulácia v súvislosti s opakovaným podávaním.


Plazmatická koncentrácia lerkanidipínu nie je proporcionálna perorálnej dávke (nelineárna kinetika). Maximálne koncentrácie v plazme po dávkach 10, 20 a 40 mg boli v pomere 1:3:8 a plochy pod krivkami vyjadrujúcimi závislosť koncentrácia – čas boli v pomere 1:4:18, čo indikuje progresívnu saturáciu počas first pass metabolizmu. V korelácii s tým sa zvyšovaním dávky zvyšuje dostupnosť.


U starších pacientov a u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene, je farmakokinetika lerkanidipínu podobná ako u ostatnej populácie. U pacientov s ťažkými poškodením funkcie obličiek alebo u pravidelne dialyzovaných pacientov sa zistili vyššie hladiny (o 70 %) liečiva. Pri stredne ťažkom až ťažkom poškodení funkcie pečene sa systémová biologická dostupnosť lerkanidipínu pravdepodobne zvýši, pretože liečivo sa za normálnych okolností metabolizuje prevažne v pečeni.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Neprejavili sa účinky na nervovom systéme ani na gastrointestinálnom trakte.


Relevantné zmeny z dlhodobých štúdií na potkanoch a psoch priamo alebo nepriamo súviseli so známymi účinkami vysokých dávok blokátorov kalciových kanálov, najmä boli odrazom intenzívnej farmakodynamickej aktivity.


Lerkanidipín nie je genotoxický a nie je žiaden dôkaz jeho karcinogénneho rizika.


Fertilita a reprodukčný systém u potkanov nebol liečbou lerkanidipínom ovplyvnený.


V experimentoch na potkanoch a králikoch nebol teratogénny efekt dokázaný, avšak u potkanov lerkanidipín vo vysokých dávkach indukoval pre- a post- implantačné straty a spomalenie vo vývoji plodu.


Lerkanidipín vo forme hydrochloridu aplikovaný vo vysokých dávkach (12 mg/kg telesnej hmotnosti/deň) počas gravidity indukoval predčasný pôrod.


Distribúcia lerkanidipínu a/alebo jeho metabolitov u gravidných zvierat a ich vylučovanie do materského mlieka neboli predmetom štúdií.


V štúdiách toxicity sa nehodnotila samostatne toxicita jednotlivých metabolitov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum, povidonum K30, magnesii stearas

Obalová vrstva:

hypromellosum, talcum, titanii dioxidum (E 171), macrogolum 6000, ferri oxidum (E 172)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister Al/PVC.

Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 35, 50, 56, 60, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Tel.: +420466741915

Fax.: +420466741914

E-mail: recordati@recordati.cz


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0002/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE /PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


31.01.2002


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2010

8Lercal 10