+ ipil.sk

Lercal 20Príbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2011/00979


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Lercal 10

Lercal 20

filmom obalené tablety

lerkanidipíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Lercal a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Lercal

3. Ako užívať Lercal

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lercal

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LERCAL A NA ČO SA POUŽÍVA


Lercal patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory vápnikových kanálov (deriváty dihydropyridínu). Lercal sa používa na liečbu mierneho až stredne závažného vysokého krvného tlaku tiež známeho ako hypertenzia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LERCAL


Neužívajte Lercal

 • keď ste alergický (precitlivený) na lerkanidipíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek priepravku Lercal.

 • keď ste mali alergické reakcie na liečivo príbuzné lerkanidipínu (ako je amlodipín, nikardipín, felodipín, izradipín, nifedipín alebo lacidipín).

 • keď trpíte niektorými srdcovými ochoreniami:

 • neliečené srdcové zlyhanie

 • obštrukcia (upchatie) výtoku krvi zo srdca

 • nestabilná angína pektoris (angína v kľudovom štádiu alebo progresívne sa zhoršujúca)

 • v priebehu jedného mesiaca po srdcovom záchvate

 • keď trpíte závažným ochorením pečene alebo obličiek

 • keď užívate lieky, ktoré sú inhibítormi izoenzýmu CYP3A4:

 • protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol)

 • makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín)

 • antivirotiká (ako je ritonavir)

 • keď užívate iný liek nazývaný cyklosporín (používaný po transplantácii na prevenciu odvrhnutia orgánu)

 • keď jete grapefruit alebo pijete grapefruitovú šťavu.


Neužívajte Lercal, ak ste tehotnáalebo dojčíte(viac informácii je uvedených v časti Tehotenstvo a dojčenie).


Deti a dospievajúci

Lercal sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lercalu

 • ak máte niektoré iné srdcové ochorenia a nemáte zavedený kardiostimulátor alebo trpíte už existujúcou angínou pektoris

 • ak máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami alebo chodíte na dialýzu.


Užívanie iných liekov


Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

 • ak užívate beta-blokátory napr. metoprolol, diuretiká (tablety na odvodnenie) alebo inhibítory ACE (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku).

 • ak užívate cimetidín (viac ako 800 mg denne, liek na vredy, poruchu trávenia alebo pálenie záhy).

 • ak užívate digoxín (liek na liečbu srdcových problémov).

 • ak užívate midazolam (liek, ktorý pomáha pri zaspávaní).

 • ak užívate rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).

 • ak užívate astemizol alebo terfenadín (lieky na alergie).

 • ak užívate amiodarón alebo chinidín (lieky na liečbu rýchleho srdcového rytmu).

 • ak užívate fenytoín alebo karbamazepín (lieky na epilepsiu). Váš lekár Vám bude chcieť kontrolovať krvný tlak častejšie ako zvyčajne.

 • ak užívate protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol), makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín) alebo antivirotiká (ako je ritonavir). Účinok Lercalu sa môže zvýšiť. Preto sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercal“).

 • ak užívate cyklosporín (liek, ktorý znižuje odolnosť organizmu voči chorobe). Účinok Lercalu rovnako ako cyklosporínu sa môže zvýšiť. Preto sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercal“).

 • ak užívate simvastatín (liek, ktorý znižuje hladinu cholesterolu). Lercal sa má užívať ráno a simvastatín večer.


Užívanie Lercal s jedlom a nápojmi

 • Počas liečby Lercalom nemajú pacienti požívať alkohol, pretože môže zvýšiť účinok Lercalu.

 • Pacienti nemajú jesť grapefruit ani piť grapefruitovú šťavu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo plánujete otehotnieť, alebo ak nepoužívate žiadnu antikoncepciu, neužívajte Lercal.

Ak užívate Lercal a myslíte si, že by ste mohli byť tehotná, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Vzhľadom na možný výskyt závratu, slabosti a únavy je potrebná opatrnosť. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete ako na Vás Lercal pôsobí.


3. AKO UŽÍVAŤ LERCAL


Vždy užívajte Lercal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí:Zvyčajná dávka je jedna tableta Lercalu 10 (čo zodpovedá 10 mg lerkanidipíniumchloridu)denne, každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno minimálne 15 minút pred raňajkami, pretože strava s vysokým obsahom tukov významne zvyšuje hladiny liečiva v krvi. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste zvýšili dávku na dve tablety Lercalu 10 alebo na jednu tabletu Lercalu 20 (čo zodpovedá 20 mg lerkanidipíniumchloridu)denne, ak je to potrebné.

Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným pohárom vody).


Staršie osoby:Nie je potrebná žiadna úprava dennej dávky. Na začiatku liečby je však potrebná zvláštna pozornosť.


Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami:U týchto pacientov je na začiatku liečby potrebná zvláštna pozornosť a k zvyšovaniu dennej dávky na 20 mg sa má pristupovať s opatrnosťou.


Deti a dospievajúci: Tento liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


Ak užijete viac Lercalu, ako máte

Neprekračujte predpísanú dávku.

Ak užijete viac ako je predpísaná dávka, alebo v prípade predávkovania okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a, ak je to možné, vezmite si svoje tablety a/alebo obal so sebou.


Prekročenie správneho dávkovania môže spôsobiť príliš nízky krvný tlak a srdce môže biť nepravidelne alebo rýchlejšie. Môže tiež vyvolať vracanie alebo bezvedomie.


Ak zabudnete užiť Lercal

Ak zabudnete užiť svoju tabletu, jednoducho dávku vynechajte a potom pokračujte v užívaní ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku.


Ak prestanete užívať Lercal

Ak prestanete užívať Lercal, Váš krvný tlak sa môže znovu zvýšiť. Pred ukončením liečby sa poraďte, prosím, so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Lercal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na hodnotenie vedľajších účinkov sú použité nasledujúce frekvencie:


Veľmi časté:

vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 používateľov

Časté:

vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov

Menej časté:

vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov

Zriedkavé:

vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov

Veľmi zriedkavé:

vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov

Neznáme:

frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov.

Zriedkavé:angína pektoris (bolesť na hrudi z dôvodu nedostatku krvi vo Vašom srdci)


Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudi, pokles krvného tlaku, mdloba a alergické reakcie (príznaky zahŕňajú svrbenie, vyrážku, žihľavku)


Ak trpíte už existujúcou angínou pektoris, môže sa u Vás pri užívaní skupiny liekov, medzi ktoré Lercal patrí, objaviť zvýšená frekvencia, trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa pozorovať ojedinelé prípady srdcového záchvatu.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Menej časté: bolesť hlavy, závrat, rýchlejší srdcový pulz, palpitácie (búšenie srdca), náhle sčervenanie tváre, krku alebo hornej časti hrudi, opuch členkov.


Zriedkavé:ospalosť, nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, bolesť žalúdka, hnačka; kožná vyrážka, bolesť svalov, tvorba veľkého množstva moču, únava.


Veľmi zriedkavé: opuch ďasien, zmeny pečeňovej funkcie (odhalené krvnými vyšetreniami), zvýšenie zvyčajnej frekvencie močenia.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LERCAL


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Lercal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na každom blistrovom stripe a na vonkajšej škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Lercal obsahuje


Liečivo je lerkanidipíniumchlorid.

Jedna filmom obalená tableta Lercalu 10 obsahuje 10 mg lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 9,4 mg lerkanidipínu.

Jedna filmom obalená tableta Lercalu 20 obsahuje 20 mg lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 18,8 mg lerkanidipínu.


Jadro tabliet:

mohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidon K30, magnéziumstearát


Obalová vrstva:

hypromelóza, mastenec, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, žltý oxid železitý (E 172)


Ako vyzerá Lercal a obsah balenia


Lercal 10 sú žlté okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Lercal 20 sú ružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Tel.: +420466741915

Fax.: +420466741914

E-mail: recordati@recordati.cz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2011.


5Lercal 20

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2011/00979


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Lercal 20


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 filmom obalená tableta obsahuje liečivo:

lercanidipini hydrochloridum 20 mg, eq. lercanidipinum 18,8 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Ružové okrúhle bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Lercal 20 je indikovaný na liečbu miernej až strednej esenciálnej hypertenzie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporučená dávka je 10 mg per os1-krát denne aspoň 15 minút pred jedlom. Na základe individuálnej reakcie pacienta sa dávka môže zvýšiť až na 20 mg denne.


Dávka sa musí stanoviť postupne, pretože maximálny antihypertenzný efekt sa môže prejaviť až do 2 týždňov.


Niektorým pacientom, u ktorých sa hypertenzia nedá dostatočne kontrolovať monoterapiou, sa po pridaní lieku Lercal 20 k -adrenergickým blokátorom (atenolol), diuretikám (hydrochlorotiazid) alebo blokátorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (kaptopril, enalapril) môže krvný tlak upraviť.


Vzhľadom na to, že krivka vyjadrujúca závislosť dávka – účinok má po dávke 20 – 30 mg rovnobežný priebeh, je nepravdepodobné, že vyššími dávkami sa zlepší účinnosť, skôr môžu zvýšiť nežiaduce účinky.


Starší pacienti

Z farmakokinetických údajov, aj z klinickej praxe vyplýva, že u starších pacientov nie je potrebná zmena dávkovania, na začiatku liečby však treba pacientovi venovať zvýšenú starostlivosť.


Deti

Vzhľadom na to, že doposiaľ nie sú klinické skúsenosti s terapiou pacientov do 18 rokov, aplikácia tejto vekovej skupine sa v súčasnosti neodporúča.


Poškodenie funkcie pečene a obličiek

Pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek je potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Aj keď táto skupina pacientov zvyčajne odporučené dávkovanie môže tolerovať, k zvyšovaniu dávky na 20 mg denne však treba pristupovať opatrne. Antihypertenzný účinok sa u pacientov s poškodením funkcie pečene môže stupňovať, preto je potrebné zvážiť následné nastavenie dávky.

Lercal 20 sa neodporúča aplikovať pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek (klírens kreatinínu 30 ml /min).


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivo lerkanidipín, iný dihydropyridínu alebo ktorúkoľvek z pomocných látok

 • gravidita a laktácia (pozri časť 4.6)

 • u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu

 • obštrukčné ochorenie pri výtoku z ľavej komory

 • neliečené kongestívne zlyhanie srdca

 • nestabilná angína pektoris

 • ťažké poškodenie funkcie obličiek a pečene

 • 1 mesiac po prekonaní infarktu myokardu

Súbežná terapia s nasledovnými liečivami:

- silné inhibítory CYP3A4 (pozri časť 4.5)

- cyklosporín (pozri časť 4.5)

- grapefruitová šťava (pozri časť 4.5)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvláštnu pozornosť pri aplikácii lieku Lercal 20 treba venovať pacientom s chorobou sínusového uzla (ak nemajú kardiostimulátor). Napriek tomu, že sa v hemodynamických kontrolovaných štúdiách nezistilo poškodenie ventrikulárnych funkcií, pozornosť treba venovať aj pacientom s dysfunkciou ľavej komory.

Predpokladá sa, že u pacientov s ischemickou chorobou srdca môžu byť niektoré krátkodoboúčinné dihydropyridíny spojené so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. Napriek tomu, že Lercal 20 patrí k dlhodobopôsobiacim dihydropyridínom, u týchto pacientov je nutná opatrnosť.

Niektoré dihydropyridíny môžu zriedkavé viesť k prekordiálnej bolesti alebo k angíne pektoris. Pacienti s existujúcou angínou pektoris môžu mať zvýšený pulz, trvanie alebo závažnosť týchto atakov.


Aplikácia pri poškodení funkcie obličiek alebo pečene

Pacientom s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene treba počas liečby venovať zvláštnu pozornosť. Aj keď táto skupina pacientov zvyčajne odporučené dávkovanie môže tolerovať, k zvyšovaniu dávky na 20 mg denne však treba pristupovať opatrne. Antihypertenzívny účinok sa u pacientov s poškodením funkcie pečene môže stupňovať, preto je potrebné zvážiť následné nastavenie dávky.


Lercal 20 sa neodporúča aplikovať pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek (klírens kreatinínu 30 ml /min).


Potrebné je vyhnúť sa alkoholu, môže potenciovať vazodilatačný účinok antihypertenzívnych liečiv (pozri časť 4.2).


Liečivá, ktoré indukujú CYP3A4 ako sú antikonvulzíva (napr.: fenytoín, karbamazepín) a rifampicín, môžu znížiť plazmatickú hladinu lerkanidipínu, teda aj znížiť jeho účinnosť voči predpokladu (pozri časť 4.5).


1 filmom obalená tableta obsahuje 60 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lerkanidipín sa metabolizuje enzýmom CYP3A4, preto súčasne aplikované látky, ktoré inhibujú alebo indukujú CYP3A4 môžu interagovať s metabolizmom a elimináciou lerkanidipínu.


Vyhnúť sa treba súbežnej preskripcii Lercalu 20 s inhibítormi CYP3A4 (napr.: ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, erytromycín, troleandomycín) (pozri časť 4.3).


Pri štúdiu interakcií so silným inhibítorom CYP3A4 ketokonazolom, sa zistil výrazný vzostup plazmatickej hladiny lerkanidipínu (15 násobné zvýšenie AUC a 8 násobné zvýšenie Cmaxeutoméru S-lerkanidipínu).


Cyklosporín sa nemá aplikovať súbežne s lerkanidipínom (pozri časť 4.3), zistili sa zvýšené plazmatické hladiny oboch liečiv. V štúdii s mladými dobrovoľníkmi sa zistilo, že keď sa cyklosporín užije 3 hodiny po aplikácii lerkanidipínu, plazmatická hladina lerkanidipínu sa nezmenila, ale AUC cyklosporínu sa zvýšila o 27 %. Súbežná aplikácia lerkanidipínus cyklosporínom však spôsobila 3-násobné zvýšenie plazmatickej hladiny lerkanidipínu a o 21 % AUC cyklosporínu.


Lerkanidipín sa nemá užívať s grapefruitovou šťavou (pozri časť 4.3).

Rovnako ako iné dihydropyridíny, aj lerkanidipín je citlivý na inhibíciu metabolizmu grapefruitovou šťavou, čo má za následok zvýšenie jeho systémovej dostupnosti a zvýšenie hypotenzívneho účinku.


Po súbežnom perorálnom podaní s 20 mg midazolamu starším dobrovoľníkom sa zvýšila absorpcia lerkanidipínu (približne o 40 %), ale rýchlosť absorpcie sa znížila (tmax sa predĺžila z 1,75 h na 3 hodiny). Koncentrácia midazolamu sa nezmenila.


Opatrnosť je potrebná pri súbežnej preskripcii lieku Lercal 20 s inými substrátmi CYP3A4 ako terfenadín, astemizol, antiarytmiká III. triedy ako amiodarón, chinidín.


Vzhľadom na možnosť zníženia antihypertenzívneho účinku treba k súbežnej aplikácii lieku Lercal 20 s látkami indukujúcimi CYP3A4 ako sú antikonvulzíva (napr.: fenytoín, karbamazepín) a rifampicín pristupovať veľmi opatrne a krvný tlak pacienta monitorovať častejšie ako zvyčajne.


Pri súbežnej aplikácii lieku Lercal 20 s metoprololom (ß-blokátor vylučovaný hlavne pečeňou) sa biologická dostupnosť metoprololu nemenila, ale u lerkanidipínu klesla o 50 %. Tento efekt môže byť dôsledkom redukcie hepatálneho prietoku krvi vyvolaného ß-blokátorom a môže sa vyskytnúť u všetkých liečiv tohoto typu. Lerkanidipín sa môže bezpečne aplikovať s liečivami blokujúcimi ß-adrenergné receptory, môže však byť potrebné nastavenie dávky.


Pri štúdiu interakcie s fluoxetínom (inhibítor CYP2D6 a CYP3A4) u dobrovoľníkov vo veku 65 ± 7 rokov (priemer ± stredná odchýlka) sa nezistila žiadna významná modifikácia farmakokinetiky lerkanidipínu.


Cimetidín v dávke 800 mg denne signifikantne nemení plazmatickú hladinu lerkanidipínu, ale pri vyšších dávkach je potrebná opatrnosť, lebo sa môže zvýšiť biologická dostupnosť a hypotenzívny účinok lerkanidipínu.


U pacientov dlhodobo liečených ß-metyldigoxínom sa po podaní 20 mg lerkanidipínu nezistili žiadne farmakokinetické interakcie. U zdravých dobrovoľníkov, ktorým sa aplikoval digoxín po dávke 20 mg lerkanidipínu bolo stredné zvýšenie Cmaxdigoxínu o 33 %, kým AUC a renálny klírens sa signifikatne nezmenili. Pacientov, ktorí majú takúto liečbu treba klinicky monitorovať a sledovať prípadné príznaky toxicity digoxínu.


Po opakovanej aplikácii 20 mg lerkanidipínu so 40 mg simvastatínu sa AUC lerkanidipínu signifikantne nezmenilo, kým AUC simvastatínu sa zvýšilo o 56 % a jeho aktívneho metbolitu ß-hydroxykyseliny o 28 %. Nie je pravdepodobné, že by tieto zmeny mohli mať klinický význam. Pri užívaní lerkanidipínu ráno a simvastatínu večer, ako sa u týchto liečiv odporúča, nie je pravdepodobný vznik žiadnych interakcií.


Lerkanidipín v dávke 20 mg súbežne aplikovaný dobrovoľníkom s nízkym energetickým prívodom nemení farmakokinetiku warfarínu.


Lercal 20 sa môže bezpečne aplikovať s diuretikami a ACE inhibítormi.


Alkohol môže potenciovať vazodilatačný a antihypertenzívny účinok, preto sa treba vyhnúť jeho súčasnému požívaniu (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Experimentálne sa u potkanov a králikov nepotvrdil teratogénny účinok lerkanidipínu, u potkanov nebol poškodený ani reprodukčný systém.

Avšak vzhľadom na to, že zatiaľ nie sú klinické skúsenosti s aplikáciou lerkanidipínu počas gravidity a laktácie, ale u iných dihydropyridínov sa u zvierat zistil teratogénny potenciál, Lercal 20 sa nemá aplikovať ženám počas gravidity ani ženám vo fertilnom veku, ak nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Vzhľadom na vysokú lipofilnosť lerkanidipínu sa dá predpokladať jeho prechod do materského mlieka, preto sa jeho aplikácia počas dojčenia neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Klinické skúsenosti s lerkanidipínom naznačujú, že nie je pravdepodobná zmena v schopnostiach pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Potrebná je však opatrnosť, pretože sa môžu vyskytnúť závraty, asténia, únava a zriedkavo ospalosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa vyskytli približne u 1,8 % pacientov.

V nasledovne uvedenej tabuľke je uvedený výskyt nežiaducich účinkov podľa WHO-ART klasifikácie telesných systémov, usporiadané sú podľa frekvencie výskytu (menej časté, zriedkavé).

Ako vyplýva z tabuľky, najčastejšími nežiaducimi účinkami, ktoré sa zaznamenali tiež v klinických štúdiách sú bolesť hlavy, závrat, periférny edém, tachykardia, palpitácie, sčervenanie. Všetky sa vyskytli u menej ako 1 % pacientov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

sčervenanie

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

bolesť svalov

Poruchy nervového systému

menej časté

(1/1000 až <1/100)

bolesť hlavy, závraty

Psychické poruchy


zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

ospalosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

nauzea, dyspepsia, hnačka, abdominálna bolesť, vracanie

Poruchy srdca a ciev

menej časté

(1/1000 až <1/100)

periférny edém

Poruchy myokardu, endokardu a perikardu, chlopní

zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

angína pektoris

Poruchy srdca a srdcového rytmu

menej časté

(1/1000 až <1/100)

tachykardia, palpitácie

Poruchy ciev

menej časté

(1/1000 až <1/100)

sčervenanie

Poruchy močového systému


zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

polyúria

Celkové poruchy

zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000)

asténia, únava


Z postmarketingových skúseností a spontánnych hlásení sa popisujú veľmi zriedkavo (<1/10 000): gingiválna hypertrofia, reverzibilné zvýšenie sérovej hladiny pečeňových transamináz, hypotenzia, časté močenie a bolesť na hrudi.


Niektoré dihydropyridíny môžu viesť zriedkavé k prekordiálnej bolesti alebo angíne pektoris. U pacientov s existujúcou angínou pektoris sa vo veľmi zriedkavých prípadoch môže zvýšiť frekvencia, trvanie alebo závažnosť atakov. Ojedinelo sa popisuje vznik infarktu myokardu.

Nezistil sa negatívny vplyv na hladinu krvného cukru alebo sérové hladiny lipidov.


4.9 Predávkovanie


V postmarketingovom období sa zaznamenali dva prípady predávkovania (150 mg a 280 mg, požité so suicidálnym zámerom). U prvého pacienta vznikla ospalosť, aplikoval sa výplach žalúdka. U druhého pacienta došlo ku kardiogénnemu šoku s ťažkou ischémiou myokardu a miernou poruchou obličiek, aplikovali sa vysoké dávky katecholamínov, furosemidu, digitálisu a parenterálnych expanderov plazmy. Obidva prípady sa vyriešili bez následkov.


Na základe skúseností s inými dihydropyridínmi sa pri predávkovaní dá predpokladať vznik rozsiahlej periférnej vazodilatácie s výraznou hypotenziou a reflexnou tachykardiou. Pri závažnej hypotenzii, bradykardii a strate vedomia sú vhodné opatrenia na podporu kardiovaskulárneho systému a intravenózna aplikácia atropínu kvôli bradykardii.


Vzhľadom na prolongovaný farmakologický efekt lerkanidipínu je u predávkovaného pacienta podstatné monitorovať kardiovaskulárny status minimálne 24 hodín. Nie sú dostupné informácie o vhodnosti dialýzy. Vzhľadom na vysokú lipofilnosť lerkanidipínu je veľmi pravdepodobné, že hodnota plazmatickej hladiny nie je dostatočnou informáciou na stanovenie trvania rizika a dialýza nemusí byť účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny blokátor kanálov vápnika hlavne s vaskulárnymi účinkami

ATC klasifikácia: C08CA13


Lerkanidipín je kalciový antagonista zo skupiny dihydropyridínov. Inhibuje transmembránový prechod vápnika do srdca a hladkých svalov. K hypotenznému účinku dochádza dôsledkom priameho relaxačného účinku na hladké svaly ciev, čím sa znižuje celková periférna rezistencia. Napriek krátkemu plazmatickému polčasu má lerkanidipín prolongovanú antihypertenzívnu aktivitu, ktorá je dôsledkom vysokého membránového rozdeľovacieho koeficientu. Vzhľadom na vysokú vaskulárnu selektivitu nemá negatívny inotropný účinok.

Vazodilatácia indukovaná liekom Lercal 20 nastupuje postupne, akútna hypotenzia s reflexnou tachykardiou je preto u hypertenzných pacientov zriedkavá.


Rovnako ako u ostatných asymetrických 1,4-dihydropyridínov je antihypertenzívna aktivita lerkanidipínu sprostredkovaná hlavne S-enanciomérom.


Okrem klinických štúdií zameraných na potvrdenie terapeutických indikácií sa aj v ďalších malých nekontrolovaných ale randomizovaných štúdiách u pacientov s ťažkou hypertenziou (priemerná hodnota diastolického tlaku SD 114,5 3,7 mm Hg) potvrdilo, že krvný tlak sa normalizoval u 40 % pacientov z 25 po aplikácii 20 mg lerkanidipínujeden krát denne a u 56% pacientov z 26 po aplikácii 10 mg lerkanidipínu dva razy denne.

V dvojito zaslepených, randomizovaných a kontrolovaných štúdiách lerkanidipín verzus placebo u pacientov s izolovanou systolickou hypertenziou Lercal 20 účinne znížil systolický tlak z pôvodnej priemernej hodnoty 172,6 5,6 mm Hg na 140,2 8,7 mm Hg.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Lerkanidipín sa úplne absorbuje po perorálnom podaní 10 – 20 mg, maximálna plazmatická koncentrácia 3,30 2,09 ng/ml, resp. 7,66 5,90 ng/ml sa dosiahne za 1,5 - 3 hodiny po aplikácii.


Obidva enancioméry lerkanidipínu majú podobný plazmatický profil: čas na dosiahnutie maximálnej koncentrácie v plazme je rovnaký, maximálna koncentrácia v plazme a AUC sú v priemere 1,2-krát vyššie pre (S) enanciomér a eliminačné polčasy obidvoch enanciomérov sú v podstate rovnaké. Nepozorovala sa žiadna in vivokonverzia enanciomérov.


Dôsledkom vysokého metabolizmu prvého prechodu je absolútna biologická dostupnosť Lercal 20 okolo 10 %, aj keď je znížená u dobrovoľníkov počas hladovania.


Dostupnosť lerkanidipínu po perorálnom podaní sa 4-násobne zvyšuje, keď sa Lercal 20 užije až po dvoch hodinách po jedle s vysokým obsahom tukov. Na základe toho by sa mal Lercal 20 užívať pred jedlom.


Distribúcia z plazmy do tkanív a orgánov je rýchla a extenzívna.


Až 98 % lerkanidipínu sa viaže na proteíny. U pacientov so závažnou renálnou a hepatálnou dysfunkciou je hladina plazmatických proteínov znížená, voľná frakcia liečiva sa môže zvýšiť.


Lerkanidipín sa extenzívne metabolizuje cestou CYP 3A4, v moči ani v stolici sa nenachádza pôvodná látka, konvertuje hlavne na neúčinné metabolity a okolo 50 % dávky sa vylučuje močom.


V experimentoch in vitro s pečeňovými mikrozómami ľudského pôvodu sa dokázalo, že lerkanidipín v určitom rozsahu inhibuje CYP 3A4 a CYP 2D6 v koncentrácii 160- resp. 40- násobne vyššej ako sa dosiahne po dávke 20 mg.


K eliminácii dochádza biotransformáciou.

Stredný terminálny eliminačný polčas bol vypočítaný na 8 – 10 hodín, 24 hodinový účinok súvisí s vysokou väzbou na lipidy membrány. Ani po opakovaných aplikáciách sa nezistila akumulácia lerkanidipínu.


Plazmatická koncentrácia lerkanidipínu nie je priamo úmerná perorálnej dávke (nelineárna kinetika). Maximálna koncentrácia v plazme po dávke 10, 20 a 40 mg bola v pomere 1:3:8, plocha pod krivkou vyjadrujúcou závislosť koncentrácia – čas v pomere 1:4:18, čo indikuje progresívnu saturáciu počas metabolizmu prvého prechodu. V korelácii s tým sa zvyšovaním dávky zvyšuje dostupnosť.


U starších pacientov a u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek, alebo pečene, je farmakokinetika lerkanidipínu podobná ako u ostatnej populácie. U pacientov s ťažkými poškodením funkcie obličiek alebo u pravidelne dialyzovaných pacientov sa zistili vyššie hladiny (okolo 70 %) liečiva. Pri stredne ťažkom až ťažkom poškodení funkcie pečene sa systémová biologická dostupnosť lerkanidipínu pravdepodobne zvýši, pretože liečivo sa za normálnych okolností vo veľkom rozsahu metabolizuje pečeňou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Farmakologickými štúdiami zameranými na bezpečnosť sa na zvieratách nedokázalo žiadne ovplyvnenie autonómneho nervového systému, centrálneho nervového systému ani gastrointestinálneho traktu pri antihypertenzívne účinných dávkach.


Relevantné zmeny z dlhodobých štúdií na potkanoch a psoch priamo alebo nepriamo súviseli so známymi účinkami vysokých dávok kalciových antagonistov, hlavne odrážali intenzívnu farmakodynamickú aktivitu.


Lerkanidipín nebol genotoxický a v spojení s jeho aplikáciou nie je žiaden dôkaz karcinogénneho rizika.


Fertilita a celkový reprodukčný systém sa u potkanov neovplyvnil liečbou lerkanidipínom.


V experimentoch na potkanoch a králikoch sa nedokázal teratogénny efekt, avšak u potkanov lerkanidipín vo vysokých dávkach indukoval pre- a post- implantačné straty a spomalenie vývoj plodu.


Lerkanidipín vo forme hydrochloridu aplikovaný vo vysokých dávkach (12 mg/kg telesnej hmotnosti/deň) spôsoboval sťažený pôrod.


Distribúcia lerkanidipínu a/alebo jeho metabolitov u gravidných zvierat a ich vylučovanie do materského mlieka sa neštudovalo.


V štúdiách toxicity sa nehodnotila toxicita jednotlivých metabolitov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum, povidonum K 30, magnesii stearas

Obal tablety:

hypromellosum, talcum, titanii dioxidum (E 171), macrogolum 6000, ferri oxidum flavum (E 172)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister Al/PVC.

Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Tel.: +420466741915

Fax.: +420466741914

E-mail: recordati@recordati.cz


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0282/06-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE


28.7.2006


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Marec 2011

8Lercal 20