+ ipil.sk

Lercanidipin Orion 10 mgPríbalový leták

Príhoha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2009/11909, 2009/11897


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Lercanidipin Orion 10 mg

Lercanidipin Orion 20 mg

filmom obalené tablety

lerkanidipíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Lercanidipin Orion a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Lercanidipin Orion

3. Ako užívať Lercanidipin Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lercanidipin Orion

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LERCANIDIPIN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA


Lercanidipin Orion patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory vápnikových kanálov (deriváty dihydropyridínu). Lercanidipin Orion sa používa na liečbu mierneho až stredne závažného vysokého krvného tlaku tiež známeho ako hypertenzia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LERCANIDIPIN ORION


Neužívajte Lercanidipin Orion

 • keď ste alergický (precitlivený) na lerkanidipíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Lercanidipinu Orion.

 • keď ste mali alergické reakcie na lieky príbuzné Lercanidipinu Orion (ako je amlodipín, nikardipín, felodipín, izradipín, nifedipín alebo lacidipín).

 • keď trpíte niektorými srdcovými ochoreniami:

 • neliečené srdcové zlyhanie

 • obštrukcia (upchatie) výtoku krvi zo srdca

 • nestabilná angína (angína v kľudovom štádiu alebo progresívne sa zhoršujúca)

 • v priebehu jedného mesiaca po srdcovom záchvate

 • keď trpíte závažným ochorením pečene alebo obličiek

 • keď užívate lieky, ktoré sú inhibítormi izoenzýmu CYP3A4:

 • protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol)

 • makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín)

 • antivirotiká (ako je ritonavir)

 • keď užívate iný liek nazývaný cyklosporín (používaný po transplantácii na prevenciu odvrhnutia orgánu)

 • keď jete grapefruit alebo grapefruitovú šťavu.


Neužívajte ho, ak ste tehotnáalebo dojčíte(viac informácii je uvedených v časti Tehotenstvo a dojčenie).


Deti a dospievajúci

Lercanidipin Orion sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lercanidipinu Orion

 • ak máte niektoré iné srdcové ochorenia a nemáte zavedený kardiostimulátor alebo trpíte už existujúcou angínou

 • ak máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami alebo chodíte na dialýzu.


Užívanie iných liekov


Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

 • ak užívate beta-blokátory napr. metoprolol, diuretiká (tablety na odvodnenie) alebo inhibítory ACE (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku).

 • ak užívate cimetidín (viac ako 800 mg denne, liek na vredy, poruchu trávenia alebo pálenie záhy).

 • ak užívate digoxín (liek na liečbu srdcových problémov).

 • ak užívate midazolam (liek, ktorý pomáha pri zaspávaní).

 • ak užívate rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).

 • ak užívate astemizol alebo terfenadín (lieky na alergie).

 • ak užívate amiodarón alebo chinidín (lieky na liečbu rýchleho srdcového rytmu).

 • ak užívate fenytoín alebo karbamazepín (lieky na epilepsiu). Váš lekár Vám bude chcieť kontrolovať krvný tlak častejšie ako zvyčajne.

 • ak užívate protiplesňové lieky (ako je ketokonazol alebo itrakonazol), makrolidové antibiotiká (ako je erytromycín alebo troleandomycín) alebo antivirotiká (ako je ritonavir). Účinok Lercanidipinu Orion sa môže zvýšiť. Preto sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercanidipin Orion“).

 • ak užívate cyklosporín (liek, ktorý znižuje odolnosť organizmu voči chorobe). Účinok Lercanidipinu Orion rovnako ako cyklosporínu sa môže zvýšiť. Preto sa súbežnému podávaniu treba vyhýbať (pozri „Neužívajte Lercanidipin Orion“).

 • ak užívate simvastatín (liek, ktorý znižuje hladinu cholesterolu). Lercanidipin Orion sa má užívať ráno a simvastatín večer.


Užívanie Lercanidipin Orion s jedlom a nápojmi

 • Počas liečby Lercanidipinom Orion nemajú pacienti požívať alkohol, pretože môže zvýšiť účinok Lercanidipinu Orion.

 • Pacienti nemajú jesť grapefruit ani piť grapefruitovú šťavu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo plánujete otehotnieť, alebo ak nepoužívate žiadnu antikoncepciu, neužívajte Lercanidipin Orion.

Ak užívate Lercanidipin Oriona myslíte si, že by ste mohli byť tehotná, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Vzhľadom na možný výskyt závratu, slabosti a únavy je potrebná opatrnosť. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete ako na Vás Lercanidipin Orion pôsobí.


3. AKO UŽÍVAŤ LERCANIDIPIN ORION


Vždy užívajte Lercanidipin Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí:Zvyčajná dávka je jedna tableta Lercanidipinu Orion 10 mg (čo zodpovedá 10 mg lerkanidipíniumchloridu)denne, každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno minimálne 15 minút pred raňajkami, pretože strava s vysokým obsahom tukov významne zvyšuje hladiny liečiva v krvi. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste zvýšili dávku na dve tablety Lercanidipinu Orion 10 mg alebo na jednu tabletu Lercanidipinu Orion 20 mg (čo zodpovedá 20 mg lerkanidipíniumchloridu)denne, ak je to potrebné.

Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným pohárom vody).


Staršie osoby:Nie je potrebná žiadna úprava dennej dávky. Na začiatku liečby je však potrebná zvláštna pozornosť.


Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami:U týchto pacientov je na začiatku liečby potrebná zvláštna pozornosť a k zvyšovaniu dennej dávky na 20 mg sa má pristupovať s opatrnosťou.


Deti a dospievajúci: Tento liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


Ak užijete viac Lercanidipinu Orion, ako máte

Neprekračujte predpísanú dávku.

Ak užijete viac ako je predpísaná dávka, alebo v prípade predávkovania okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a, ak je to možné, vezmite si svoje tablety a/alebo obal so sebou.


Prekročenie správneho dávkovania môže spôsobiť príliš nízky krvný tlak a srdce môže biť nepravidelne alebo rýchlejšie. Môže tiež vyvolať vracanie alebo bezvedomie.


Ak zabudnete užiť Lercanidipin Orion

Ak zabudnete užiť svoju tabletu, jednoducho dávku vynechajte a potom pokračujte v užívaní ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku.


Ak prestanete užívať Lercanidipin Orion

Ak prestanete užívať Lercanidipin Orion, Váš krvný tlak sa môže znovu zvýšiť. Pred ukončením liečby sa poraďte, prosím, so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Lercanidipin Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na hodnotenie vedľajších účinkov sú použité nasledujúce frekvencie:


Veľmi časté:

vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 používateľov

Časté:

vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 používateľov

Menej časté:

vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov

Zriedkavé:

vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov

Veľmi zriedkavé:

vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov

Neznáme:

frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov.

Zriedkavé:angína pektoris (bolesť na hrudi z dôvodu nedostatku krvi vo Vašom srdci)


Veľmi zriedkavé: bolesť na hrudi, pokles krvného tlaku, mdloba a alergické reakcie (príznaky zahŕňajú svrbenie, vyrážku, žihľavku)


Ak trpíte už existujúcou angínou pektoris, môže sa u Vás pri užívaní skupiny liekov, medzi ktoré Lercanidipin Orion patrí, objaviť zvýšená frekvencia, trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa pozorovať ojedinelé prípady srdcového záchvatu.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Menej časté: bolesť hlavy, závrat, rýchlejší srdcový pulz, palpitácie (búšenie srdca), náhle sčervenanie tváre, krku alebo hornej časti hrudi, opuch členkov.


Zriedkavé:ospalosť, nevoľnosť, vracanie, pálenie záhy, bolesť žalúdka, hnačka; kožná vyrážka, bolesť svalov, tvorba veľkého množstva moču, únava.


Veľmi zriedkavé: opuch ďasien, zmeny pečeňovej funkcie (odhalené krvnými vyšetreniami), zvýšenie zvyčajnej frekvencie močenia.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LERCANIDIPIN ORION


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Lercanidipin Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na každom blistrovom stripe a na vonkajšej škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Lercanidipin Orion obsahuje


Liečivo je lerkanidipíniumchlorid.

Jedna filmom obalená tableta Lercanidipinu Orion 10 mg obsahuje 10 mg lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 9,4 mg lerkanidipínu.

Jedna filmom obalená tableta Lercanidipinu Orion 20 mg obsahuje 20 mg lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 18,8 mg lerkanidipínu.


Ďalšie zložky sú

Lercanidipin Orion 10 mg

Jadro:

Kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A), bezvodý koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, poloxamér 188, nátriumstearylfumarát, makrogol 6000.

Filmová vrstva:

Hypromelóza, makrogol 6000, žltý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171).


Lercanidipin Orion 20 mg

Jadro:

Mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A), bezvodý koloidný oxid kremičitý. povidón K 30, nátriumstearylfumarát.

Filmová vrstva:

Hypromelóza, makrogol 6000, červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Lercanidipin Orion a obsah balenia


Lercanidipin Orion 10 mg sú žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Lercanidipin Orion 20 mg sú ružové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10x28) filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Fínsko


Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko: Lercanidipin-TORR 10 mg/20 mg Filmtabletten

Česká republika: Lercanidipin Orion 10 mg/20 mg

Fínsko: Oridip 10 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Litva: Lercanidipin Orion 10 mg/20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: Lercanidipin Orion 10 mg/20 mg apvalkotās tabletes

Poľsko: KARNIDIN

Slovinsko: Lerkanidipin Orion 10 mg/20 mg filmsko obložene tablete

Slovensko: Lercanidipin Orion 10 mg/20 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2010.


5Lercanidipin Orion 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/07158-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Lercanidipin Orion 10 mg

Lercanidipin Orion 20 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Lercanidipin Orion 10 mg

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 10 mg lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 9,4 mg lerkanidipínu.


Lercanidipin Orion 20 mg

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 20 mg lerkanidipíniumchloridu, čo zodpovedá 18,8 mg lerkanidipínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Lercanidipin Orion 10 mg

Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Lercanidipin Orion 20 mg

Ružové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a ploché na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Lercanidipin Orion je indikovaný na liečbu miernej až stredne závažnej esenciálnej hypertenzie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčané dávkovanie je 10 mg perorálne jedenkrát denne minimálne 15 minút pred jedlom; v závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 20 mg.

Dávka sa má titrovať postupne, pretože maximálny antihypertenzívny účinok sa môže prejaviť až približne po 2 týždňoch.


Spôsob podávania

Perorálne použitie.

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár vody).


Pre niektorých pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní antihypertenzívnou monoterapiou, môže byť prínosom pridanie lerkanidipínu k liečbe beta-blokátorom (atenolol), diuretikom (hydrochlorotiazid) alebo inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (kaptopril alebo enalapril).

Pretože krivka vyjadrujúca závislosť dávka – odpoveď je strmá so stabilnou úrovňou pri dávke 20 – 30 mg, je nepravdepodobné, že by sa účinnosť zvyšovala pri vyšších dávkach; zatiaľ čo sa môžu zvýšiť nežiaduce reakcie.


Používanie u starších pacientov:

Hoci farmakokinetické údaje a klinické skúsenosti tvrdia, že nie je potrebná žiadna úprava denného dávkovania, na začiatku liečby u starších pacientov je však potrebná zvláštna pozornosť.


Používanie u detí a dospievajúcich:

Lercanidipin Orion sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Používanie v prípade poruchy funkcie obličiek a pečene:

Zvláštna pozornosť je potrebná na začiatku liečby u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek alebo pečene. Hoci tieto podskupiny môžu tolerovať zvyčajne odporúčané dávkovanie, k zvyšovaniu dávky na 20 mg denne sa musí pristupovať opatrne. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa môže antihypertenzívny účinok zvýšiť a následne sa má zvážiť úprava dávkovania.

Lerkanidipín sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo lerkanidipín, na ktorýkoľvek dihydropyridín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

 • Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).

 • Ženy v reprodukčnom veku, pokiaľ nepoužívajú účinnú antikoncepciu.

 • Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej komory.

 • Neliečené kongestívne srdcové zlyhanie.

 • Nestabilná angína pektoris.

 • Závažná porucha funkcie obličiek alebo pečene.

 • V priebehu jedného mesiaca po infarkte myokardu.

 • Súbežné podávanie:

 • silných inhibítorov CYP3A4 (pozri časť 4.5),

 • cyklosporínu (pozri časť 4.5),

 • grapefruitovej šťavy (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov so syndrómom chorého sínusu (ak nemajú zavedený kardiostimulátor) je potrebná zvláštna pozornosť pri používaní lerkanidipínu. Napriek tomu, že sa v hemodynamických kontrolovaných štúdiách neodhalilo žiadne poškodenie ventrikulárnej funkcie, pozornosť treba venovať aj pacientom s dysfunkciou ľavej komory. Predpokladá sa, že u pacientov s ischemickou chorobou srdca môžu niektoré krátkodobopôsobiace dihydropyridíny zvýšiť kardiovaskulárne riziko. Napriek tomu, že lerkanidipín pôsobí dlhodobo, u týchto pacientov je nevyhnutná opatrnosť.

Lerkanidipín môže zriedkavo spôsobovať prekordiálnu bolesť alebo angínu pektoris. Veľmi zriedkavo sa u pacientov s už existujúcou angínou pektoris môže zvýšiť frekvencia, trvanie alebo závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa objaviť ojedinelé prípady infarktu myokardu (pozri časť 4.8).


Používanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a pečene:

Zvláštna pozornosť je potrebná na začiatku liečby u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek alebo pečene. Hoci tieto podskupiny môžu tolerovať zvyčajne odporúčané dávkovanie, k zvyšovaniu dávky na 20 mg denne sa musí pristupovať opatrne. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa môže antihypertenzívny účinok zvýšiť a následne sa má zvážiť úprava dávkovania.

Lerkanidipín sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) (pozri časť 4.2).

Požívaniu alkoholu sa treba vyhýbať, pretože alkohol môže zosilňovať účinok vazodilatačných antihypertenzív (pozri časť 4.5).

Induktory CYP3A4, ako sú antikonvulzíva (napr. fenytoín, karbamazepín) a rifampicín, môžu znížiť plazmatické hladiny lerkanidipínu a preto účinnosť lerkanidipínu môže byť nižšia ako sa očakáva (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Je známe, že lerkanidipín sa metabolizuje prostredníctvom enzýmu CYP3A4, preto súčasne podávané inhibítory a induktory CYP3A4 môžu interagovať s metabolizmom a elimináciou lerkanidipínu.


Súčasnému predpisovaniu lerkanidipínu s inhibítormi CYP3A4 (napr. ketokonazolom, itrakonazolom, ritonavirom, erytromycínom, troleandomycínom) sa treba vyhýbať (pozri časť 4.3).

V interakčnej štúdii so silným inhibítorom CYP3A4, ketokonazolom, sa preukázal výrazný vzostup plazmatických hladín lerkanidipínu (15-násobné zvýšenie AUC a 8-násobné zvýšenie Cmaxenantioméru S-lerkanidipínu).


Lerkanidipín sa nemá podávať súčasne s cyklosporínom (pozri časť 4.3).

Pri súbežnom podávaní lerkanidipínu a cyklosporínu sa pozorovalo zvýšenie plazmatických hladín oboch liečiv. Štúdia s mladými zdravými dobrovoľníkmi preukázala, že keď sa cyklosporín podáva 3 hodiny po užití lerkanidipínu, plazmatické hladiny lerkanidipínu sa nezmenili, zatiaľ čo AUC cyklosporínu sa zvýšilo o 27 %. Súbežné podávanie lerkanidipínu s cyklosporínom však spôsobilo 3-násobné zvýšenie plazmatických hladín lerkanidipínu a zvýšenie AUC cyklosporínu o 21 %.


Lerkanidipín sa nemá užívať s grapefruitovou šťavou (pozri časť 4.3).

Lerkanidipín je citlivý na inhibíciu metabolizmu grapefruitovou šťavou s následnou zvýšenou systémovou dostupnosťou a zvýšeným hypotenzívnym účinkom.


Pri súčasnom perorálnom podávaní 20 mg lerkanidipínu a midazolamu starším dobrovoľníkom sa zvýšila absorpcia lerkanidipínu (približne o 40 %), ale rýchlosť absorpcie sa znížila (tmax sa predĺžil z 1,75 hod na 3 hod). Koncentrácie midazolamu sa nezmenili.


Opatrnosť je potrebná pri súbežnom predpisovaní lerkanidipínu s inými substrátmi CYP3A4, ako je terfenadín, astemizol, antiarytmiká III. triedy ako je amiodarón, chinidín.


Súčasnému podávaniu lerkanidipínu s induktormi CYP3A4, ako sú antikonvulzíva (napr. fenytoín, karbamazepín) a rifampicín sa má pristupovať opatrne, nakoľko antihypertenzívny účinok sa môže znížiť a tlak krvi sa má sledovať častejšie ako zvyčajne.


Pri súbežnom podávaní lerkanidipínu s metoprololom, ß-blokátorom vylučovaným predovšetkým pečeňou, sa biologická dostupnosť metoprololu nezmenila, zatiaľ čo biologická dostupnosť lerkanidipínu sa znížila o 50 %. Tento účinok môže byť dôsledkom zníženého hepatálneho prietoku krvi vyvolaného beta-blokátormi a preto sa môže vyskytnúť pri iných liekoch tejto skupiny. Lerkanidipín sa môže následne bezpečne podávať s beta-blokátormi, môže byť však potrebná úprava dávky.


V interakčnej štúdii s fluoxetínom (inhibítorom CYP2D6 a CYP3A4), ktorá sa uskutočnila s dobrovoľníkmi vo veku 65 ± 7 rokov (priemer ± smerodajná odchýlka), sa nepreukázala žiadna klinicky významná modifikácia farmakokinetiky lerkanidipínu.


Súčasné podávanie cimetidínu v dávke 800 mg denne významne nemení plazmatické hladiny lerkanidipínu, avšak pri vyšších dávkach je potrebná opatrnosť, lebo sa môže zvýšiť biologická dostupnosť a hypotenzívny účinok lerkanidipínu.


Pri súbežnom podávaní 20 mg lerkanidipínu u pacientov dlhodobo liečených ß-metyldigoxínom sa nepreukázala žiadna farmakokinetická interakcia. U zdravých dobrovoľníkov liečených digoxínom sa po dávke 20 mg lerkanidipínu podanej nalačno preukázalo priemerné zvýšenie Cmaxdigoxínu o 33 %, zatiaľ čo AUC a renálny klírens sa významne nezmenili. U pacientov súbežne liečených digoxínom treba starostlivo sledovať klinické príznaky toxicity digoxínu.


Pri opakovanom podávaní 20 mg lerkanidipínu súbežne so 40 mg simvastatínu sa AUC lerkanidipínu významne nezmenilo, zatiaľ čo AUC simvastatínu sa zvýšilo o 56 % a AUC jeho aktívneho metabolitu ß-hydroxykyseliny o 28 %. Je nepravdepodobné, že by tieto zmeny mali klinický význam. Pri podávaní lerkanidipínu ráno a simvastatínu večer, ako sa u týchto liekov indikuje, sa nepredpokladá žiadna interakcia.


Súbežné podávanie 20 mg lerkanidipínu zdravým dobrovoľníkom nalačno nezmenilo farmakokinetiku warfarínu.


Lercanidipín sa môže bezpečne podávať s diuretikami a inhibítormi ACE.


Požívaniu alkoholu sa treba vyhýbať, pretože alkohol môže zosilňovať účinok vazodilatačných antihypertenzív (pozri časť 4.4).


4.6 Gravidita a laktácia


Údaje o lerkanidipíne nepreukázali žiadny teratogénny účinok u potkanov a králikov a u potkanov nebola poškodená ani reprodukčná výkonnosť. Keďže nie sú k dispozícii klinické skúsenosti s lerkanidipínom počas gravidity a laktácie a u iných dihydropyridínov sa u zvierat zistil teratogénny potenciál, lerkanidipín sa nemá podávať počas gravidity ani ženám v reprodukčnom veku, pokiaľ nepoužívajú účinnú antikoncepciu. Vzhľadom na vysokú lipofilnosť lerkanidipínu možno očakávať vylučovanie do materského mlieka. Preto sa nemá podávať dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Klinické skúsenosti s lerkanidipínom naznačujú, že narušenie schopnosti pacienta viesť vozidlo a obsluhovať stroje je nepravdepodobné. Je však potrebná opatrnosť, pretože sa môže vyskytnúť závrat, asténia, únava a veľmi zriedkavo ospalosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie sa vyskytli približne u 1,8 % liečených pacientov.

V nižšie uvedenej tabuľke sú vymenované nežiaduce reakcie, ktoré sú aspoň v možnom príčinnom vzťahu, rozdelené podľa tried orgánových systémov MedDRA a frekvencie (menej časté, zriedkavé).

Na klasifikáciu výskytu nežiaducim účinkov bola použitá nasledujúca terminológia:

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)


Tak ako je to uvedené v tabuľke, najčastejšími nežiaducimi reakciami, ktoré boli hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách, sú bolesť hlavy, závrat, periférny edém, tachykardia, palpitácie, sčervenanie, pričom každý z nich sa vyskytol u menej ako 1 % pacientov.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Hypersenzitivita

Psychické poruchy

Zriedkavé

Ospalosť

Poruchy nervového systému

Menej časté

Bolesť hlavy; závrat

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Tachykardia; palpitácie

Zriedkavé

Angína pektoris

Poruchy ciev

Menej časté

Sčervenanie

Veľmi zriedkavé

Synkopa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

Nauzea; dyspepsia; hnačka; bolesť brucha; vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé

Myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

Polyúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Periférny edém

Zriedkavé

Asténia; únava


Po uvedení na trh, zo spontánnych hlásení boli zaznamenané nasledujúce veľmi zriedkavé nežiaduce účinky: gingiválna hypertrofia, reverzibilné zvýšenie sérových hladín hepatálnych transamináz, hypotenzia, zvýšená frekvencia močenia a bolesť na hrudi.

Lerkanidipín môže zriedkavo spôsobovať prekordiálnu bolesť alebo angínu pektoris. Veľmi zriedkavo sa u pacientov s už existujúcou angínou pektoris môže objaviť zvýšená frekvencia, trvanie a závažnosť týchto záchvatov. Môžu sa vyskytnúť ojedinelé prípady infarktu myokardu.

Nezdá sa, že by lerkanidipín negatívne ovplyvňoval hladinu krvného cukru alebo sérových lipidov.


4.9 Predávkovanie


Po uvedení na trh boli zaznamenané tri prípady predávkovania (150 mg, 280 mg a 800 mg lerkanidipínu užité so samovražedným úmyslom). U prvého pacienta sa vyskytla spavosť a predávkovanie bolo liečené výplachom žalúdka. U druhého pacienta sa rozvinul kardiogénny šok so závažnou ischémiou myokardu a miernym renálnym zlyhaním a pacient bol liečený vysokými dávkami katecholamínov, furosemidom, digitalisom a parenterálnymi plazma-expandérmi. U tretieho pacienta sa vyskytlo vracanie a hypotenzia a pacient bol liečený aktívnym uhlím, laxatívom a infúziou dopamínu. Všetky tri prípady boli vyliečené bez následkov.

Pri predávkovaní možno očakávať masívnu periférnu vazodilatáciu s výraznou hypotenziou a reflexnou tachykardiou. V prípade závažnej hypotenzie, bradykardie a bezvedomia môže byť prospešná podpora kardiovaskulárneho systému s intravenóznym podaním atropínu kvôli bradykardii.

Vzhľadom na predĺžený farmakologický účinok lerkanidipínu je nevyhnutné u pacienta po predávkovaní monitorovať kardiovaskulárny stav minimálne 24 hodín. Nie sú k dispozícii informácie o vhodnosti dialýzy. Keďže je lerkanidipín vysoko lipofilný, je veľmi pravdepodobné, že plazmatické hladiny nie sú dostatočnou informáciou na stanovenie trvania rizika a dialýza nemusí byť účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

Selektívny blokátor vápnikových kanálov s prevažujúcimi vaskulárnymi účinkami

ATC kód: C08CA13


Lerkanidipín je antagonista vápnikových kanálov zo skupiny dihydropyridínov a inhibuje transmembránový prísun vápnika do srdcového svalu a hladkých svalov. Mechanizmus jeho hypotenzívneho účinku spočíva v priamom relaxačnom účinku na hladké svalstvo ciev, čím sa znižuje celková periférna rezistencia. Napriek svojmu krátkemu farmakokinetickému plazmatickému polčasu má lerkanidipín predĺžený antihypertenzívny účinok z dôvodu svojho vysokého membránového rozdeľovacieho koeficientu a vzhľadom na svoju vysokú vaskulárnu selektivitu nemá negatívne inotropný účinok.

Keďže vazodilatácia indukovaná lerkanidipínom nastupuje postupne, akútna hypotenzia s reflexnou tachykardiou sa pozorovala zriedkavo u hypertenzívnych pacientov.

Antihypertenzívny účinok lerkanidipínu, ktorý je racemátom, je spôsobený predovšetkým jeho (S)-enantiomérom.

Okrem klinických štúdií zameraných na potvrdenie terapeutických indikácií sa aj v ďalších malých nekontrolovaných ale randomizovaných štúdiách s pacientmi so závažnou hypertenziou (diastolický tlak priemer SD: 114,5 3,7 mmHg) preukázalo, že po podaní dávky 20 mg lerkanidipínu jedenkrát denne sa krvný tlak normalizoval u 40 % pacientov z 25 pacientov a u 56 % pacientov z 25 pacientov po podaní dávky 10 mg dvakrát denne. V dvojito zaslepenej, randomizovanej štúdii kontrolovanej placebom u pacientov s izolovanou systolickou hypertenziou lerkanidipín bol účinný v znižovaní systolického krvného tlaku z pôvodných priemerných hodnôt 172,6 5,6 mmHg na 140,2 8,7 mmHg.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní 10 – 20 mg sa lerkanidipín úplne absorbuje a maximálne plazmatické hladiny 3,30 ng/ml 2,09 SD, resp. 7,66 ng/ml 5,90 SD sa dosahujú v priebehu 1,5 - 3 hodín po podaní.


Obidva enantioméry lerkanidipínu majú podobný profil plazmatických hladín: čas po dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie je rovnaký, maximálna plazmatická koncentrácia a AUC sú v priemere 1,2-krát vyššie v prípade (S) enantioméru a eliminačné polčasy oboch enantiomérov sú prakticky rovnaké. Nepozorovala sa žiadna „in vivo“ interkonverzia enantiomérov.


Vzhľadom na vysoký metabolizmus prvého prechodu pečeňou je absolútna biologická dostupnosť lerkanidipínu podaného perorálne pacientom s normálnym stravovacím režimom približne 10 %, po podaní zdravým dobrovoľníkom nalačno je však absolútna biologická dostupnosť znížená na 1/3.

Dostupnosť lerkanidipínu po perorálnom podaní sa zvýšila 4-násobne po podaní do 2 hodín po požití jedla s vysokým obsahom tukov. Lerkanidipín sa má preto užívať pred jedlom.


Distribúcia

Distribúcia z plazmy do tkanív a orgánov je rýchla a extenzívna.

Väzba lerkanidipínu na sérové proteíny prevyšuje 98 %. Keďže hladiny plazmatických proteínov sú u pacientov so závažnou renálnou alebo hepatálnou poruchou funkcie znížené, voľná frakcia liečiva sa môže zvýšiť.


Biotransformácia

Lerkanidipín sa extenzívne metabolizuje prostredníctvom CYP3A4; v moči ani v stolici sa nenachádzalo pôvodné liečivo. Lerkanidipín sa konvertuje predovšetkým na neúčinné metabolity a približne 50 % dávky sa vylučuje močom.


In vitro“ experimenty s ľudskými pečeňovými mikrozómami dokázali, že lerkanidipín v určitom rozsahu inhibuje CYP3A4 a CYP2D6 v koncentráciách 160- resp. 40- násobne vyšších, ako sú maximálne plazmatické koncentrácie po podaní dávky 20 mg.


Okrem toho interakčné štúdie u ľudí preukázali, že lerkanidipín nezmenil plazmatické hladiny midazolamu, typického substrátu CYP3A4, ani metoprololu, typického substrátu CYP2D6. Preto sa pri terapeutických dávkach nepredpokladá inhibícia biotransformácie liečiv metabolizovaných prostredníctvom CYP3A4 a CYP2D6 lerkanidipínom.


Eliminácia

Eliminácia sa uskutočňuje výlučne biotransformáciou.


Priemerný terminálny eliminačný polčas je 8 – 10 hodín a terapeutický účinok pretrváva 24 hodín z dôvodu jeho vysokej väzby na membránové lipidy. Po opakovanom podávaní sa nepozorovala žiadna kumulácia.


Linearita / nelinearita

Perorálne podanie lerkanidipínu vedie k plazmatickým hladinám lerkanidipínu, ktoré nie sú priamo úmerné dávkovaniu (nelineárna kinetika). Pozorované maximálne plazmatické koncentrácie po dávkach 10, 20 alebo 40 mg boli v pomere 1:3:8 a plochy pod krivkami vyjadrujúcimi závislosť koncentrácie a času boli v pomere 1:4:18, čo svedčí o progresívnej saturácii metabolizmu prvého prechodu pečeňou. V korelácii s tým sa zvyšovaním dávkovania zvyšuje dostupnosť.


Charakteristiky u pacientov

U starších pacientov a u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek alebo s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa preukázalo, že farmakokinetika lerkanidipínu je podobná ako farmakokinetika pozorovaná v celkovej populácii pacientov; u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo u dialyzovaných pacientov sa zistili vyššie hladiny liečiva (približne o 70 %). U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa systémová biologická dostupnosť lerkanidipínu pravdepodobne zvýši, pretože liečivo sa za normálnych okolností extenzívne metabolizuje v pečeni.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách farmakologickej bezpečnosti u zvierat sa nepreukázali žiadne účinky na autonómny nervový systém, centrálny nervový systém alebo na gastrointestinálnu funkciu pri antihypertenzívnych dávkach.


Významné účinky, ktoré boli pozorované v dlhodobých štúdiách u potkanov a psov, priamo alebo nepriamo súviseli so známymi účinkami vysokých dávok blokátorov vápnikových kanálov, pričom odrážali predovšetkým intenzívnu farmakodynamickú aktivitu.


Lerkanidipín nebol genotoxický a nedokázalo sa karcinogénne riziko.


Fertilita a celková reprodukčná výkonnosť u potkanov nebola ovplyvnená liečbou lerkanidipínom.


U potkanov a králikov sa nedokázal teratogénny účinok; u potkanov však lerkanidipín vo vysokých dávkach indukoval pre- a post- implantačné straty a spomalenie fetálneho vývoja.


Lerkanidipíniumchlorid podaný vo vysokej dávke (12 mg/kg/deň) počas pôrodu indukoval dystokiu.


Distribúcia lerkanidipínu a/alebo jeho metabolitov u gravidných zvierat a ich vylučovanie do materského mlieka sa neskúmali.


V toxikologických štúdiách sa metabolity nehodnotili samostatne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lercanidipin Orion 10 mg

Jadro:

Kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A)

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Mikrokryštalická celulóza

Poloxamér 188

Nátriumstearylfumarát

Makrogol 6000


Filmová vrstva:

Hypromelóza

Makrogol 6000

Žltý oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)


Lercanidipin Orion 20 mg

Jadro:

Mikrokryštalická celulóza

Kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A)

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Povidón K 30

Nátriumstearylfumarát


Filmová vrstva:

Hypromelóza

Makrogol 6000

Červený oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC-Al blistre alebo PVC/PVDC-Al blistre v škatuľkách


Lercanidipin Orion 10 mg

Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10x28) filmom obalených tabliet


Lercanidipin Orion 20 mg

Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10x28) filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Lercanidipin Orion 10 mg: 58/0815/09-S

Lercanidipin Orion 20 mg: 58/0816/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prevej registrácie: 16.12.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2013

9Lercanidipin Orion 10 mg