+ ipil.sk

Lerivon 60 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/05913


Písomná informácia pre používateľa

Lerivon 10 mg

Lerivon 30 mg

Lerivon 60 mg

mianseríniumchlorid

filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Lerivon a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lerivon

3. Ako užívať Lerivon

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Lerivon

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Lerivon a na čo sa používa


Názov tohto lieku je Lerivon. Patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva. Každá tableta obsahuje 10, 30 alebo 60 mg (miligramov) liečiva mianseríniumchlorid. Tablety obsahujúce 30 alebo 60 mg majú jednu deliacu ryhu, čo znamená, že ich možno ľahko deliť na dve polovice, ak je to potrebné.


Lerivon je antidepresívum, ktoré odstraňuje depresívnu náladu, ktorá je najdôležitejším príznakom depresie. Depresia narušuje citový život človeka. Počas depresie dochádza k zmenám v mozgu. Nervové bunky v mozgu navzájom komunikujú prostredníctvom chemických látok. V prípade depresie je znížený normálny prísun týchto látok. Antidepresíva môžu obnoviť tento nedostatok a stabilizovať normálnu funkciu mozgu. Vo všeobecnosti trvá dva až štyri týždne, kým dôjde k zlepšeniu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lerivon


Neužívajte Lerivon

 • ak máte mániu (stav blaženosti a nadmernej aktivity),

 • ak máte ochorenie pečene,

 • ak ste alergický na mianseríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak užívate alebo ste nedávno (počas posledných dvoch týždňov) užívali lieky nazývané inhibítory monoamínoxidázy (IMAO).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Lerivon, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Lerivon sa za normálnych okolností nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov, užívajúci lieky z tejto skupiny, majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresia, protichodné správanie a zlosť). Napriek tomu váš lekár môže Lerivon predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že to je v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Lerivon pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, opätovne na svojho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Lerivonu pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia, alebo zhoršia niektoré prejavy uvedené vyššie. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti Lerivonu v tejto vekovej skupine, týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja poznania a správania.


Samovražedné myšlienky a zhoršenie vašej depresie

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti, niekedy môžete mať myšlienky o sebapoškodzovaní alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti myšlienky o samovražde alebo o sebapoškodzovaní,

 • ste v mladom dospelom veku. Údaje z klinických skúšaní preukázali zvýšené riziko samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychickými ochoreniami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Vždy, keď máte myšlienky o sebapoškodzovaní alebo o samovražde, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.


Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vaša depresia alebo úzkosť zhoršili, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lerivonu, ak máte alebo ste mali:

 • epilepsiu (záchvaty),

 • diabetes mellitus (cukrovku),

 • ochorenie pečene ako je žltačka,

 • ochorenie obličiek,

 • problémy s močením v súvislosti so zväčšenou prostatou,

 • ochorenie srdca vrátane určitých typov problémov so srdcom, ktoré menia rytmus vášho srdca, infarkt srdca v nedávnej minulosti, zlyhanie srdca alebo užívanie určitých liekov, o ktorých je známe, že menia rytmus srdca.

 • problémy s krvným tlakom,

 • glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak),

 • psychické ochorenia, ako je schizofrénia alebo manická depresia (striedajúce sa epizódy blaženosti/ nadmernej aktivity s depresívnou náladou).


Poraďte sa so svojím lekárom, ak sa vás týka alebo sa v minulosti týkalo čokoľvek z vyššie uvedeného.


Iné lieky a Lerivon

Iné lieky môžu ovplyvniť účinok Lerivonu alebo Lerivon môže ovplyvniť účinok iných liekov.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Lerivonv kombinácii s:

 • inhibítormi monoamínoxidázy (inhibítory MAO). Lerivon tiež neužívajte počas dvoch týždňov po ukončení užívania inhibítorov MAO. Ak prestanete užívať Lerivon, neužívajte inhibítory MAO počas nasledujúcich dvoch týždňov. Inhibítory MAO sú napríklad moklobemid, tranylcypromín (oba sú antidepresíva), selegilín (používa sa na liečbu Parkinsonovej choroby) a linezolid (antibiotikum).


Buďte opatrný pri užívaní Lerivonu v kombinácii s:

 • liekmi na liečbu epilepsie ako sú karbamazepín a fenytoín;

 • liekmi proti zrážaniu krvi ako je warfarín.

Lerivon môže zvýšiť účinok warfarínu v krvi. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate tento liek. V prípade tejto kombinácie sa odporúča, aby váš lekár starostlivo sledoval vašu krv.

 • liekmi, ktoré môžu mať vplyv na rytmus srdca, ako sú napr. niektoré antibiotiká a niektoré lieky na liečbu porúch duševného zdravia.


Lerivon a jedlo a nápoje

Počas liečby Lerivonom nepožívajte alkoholické nápoje, pretože Lerivon môže zvýšiť účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Z pokusov na zvieratách a obmedzených údajov u ľudí vyplýva, že mianserín nespôsobuje poškodenie plodu alebo novorodenca. Zároveň sa mianserín vylučuje do materského mlieka vo veľmi malých množstvách, no prínos používania Lerivonu počas tehotenstva a dojčenia sa má zvážiť vzhľadom k možným rizikám pre plod alebo novorodenca.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

 • Lerivon môže vyvolať pocit ospalosti.

 • Neveďte vozidlo, pretože Lerivon môže ovplyvniť bezpečnosť jazdy.

 • Nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Lerivonu

Žiadne.


3. Ako užívať Lerivon


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajne začnete nízkou dávkou (30 mg denne), ktorú môže váš lekár postupne zvyšovať na najúčinnejšiu dennú dávku. Pre úspešnú liečbu je veľmi dôležité, aby ste užívali svoju tabletu každý deň. Dodržiavajte presne odporúčanú dávku a pokyny na užívanie lieku.


Tableta sa má užívať každý deň v rovnaký čas, najlepšie v jednej dávke večer pred spaním. Ak vám to odporučí lekár, Lerivon môžete užívať v nižších dávkach rovnomerne rozdelených počas dňa (jedenkrát ráno a jedenkrát večer pred spaním). Prehltnite tabletu bez rozhryzenia spolu s malým množstvom vody alebo inej tekutiny.


Neprestaňte užívať Lerivon len preto, že sa vám zdá, že vaše ťažkosti ustúpili. Ak prestanete užívať liek príliš skoro alebo náhle, váš stav sa môže zhoršiť. Pred ukončením liečby sa poraďte so svojím lekárom, ktorý vám povie, ako postupne znižovať dávku.


Ak užijete viac Lerivonu, ako máte

Ak náhodne užijete viac Lerivonu, ako máte (predávkovanie), je potrebné okamžite vyhľadať lekára alebo lekárnika. Mali by ste si čím skôr vyvolať vracanie. Príznaky, ktoré sa najčastejšie vyskytnú, sú pretrvávajúca malátnosť a ospalosť. Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať zmeny v rytme vášho srdca (rýchly, nepravidelný tlkot srdca) a/alebo pocit slabosti, ktorý môže byť príznakom život ohrozujúceho stavu známeho ako torsades de pointes.


Ak zabudnete užiť Lerivon

Ak máte užívať liek jedenkrát denne pred spaním a zabudli ste tak urobiť, neužite zabudnutú dávku nasledujúce ráno, pretože vám to môže spôsobiť malátnosť a ospalosť počas dňa. V liečbe pokračujte až večer so zvyčajnou dávkou.


Ak máte užívať tablety dvakrát denne (jednu ráno po raňajkách a druhú večer pred spaním) a zabudli ste užiť jednu alebo obe dávky:

 • ak ste zabudli užiť rannú dávku, jednoducho ju užite spolu s večernou dávkou;

 • ak ste zabudli užiť večernú dávku, neužite ju nasledujúce ráno s rannou dávkou, ale pokračujte v liečbe užívaním zvyčajnej rannej a večernej dávky;

 • ak ste zabudli užiť obidve dávky, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúci deň užite zvyčajnú rannú a večernú dávku.


Ak prestanete užívať Lerivon

I napriek tomu, že Lerivon nie je návykový, náhle ukončenie dlhodobej liečby môže vyvolať závrat, nepokoj, úzkosť, bolesť hlavy a nevoľnosť. Preto sa má dávka znižovať postupne.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Lerivon môže spôsobiť prechodné vedľajšie účinky, ako sú:

 • malátnosť alebo ospalosť,

 • zvýšenie telesnej hmotnosti,

 • myšlienky o sebapoškodzovaní alebo samovražde.

Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.


V zriedkavých prípadoch môže Lerivon spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek, čo môže viesť k oslabeniu obranyschopnosti organizmu pred infekciou. Ak máte horúčku, bolesť hrdla, vredy na sliznici ústnej dutiny alebo iné príznaky infekcie počas liečby Lerivonom, okamžite kontaktujte svojho lekára, aby vám urobil vyšetrenie krvi. Tieto príznaky sa najčastejšie vyskytujú po 4 - 6 týždňoch liečby a zvyčajne sú po ukončení liečby Lerivonom reverzibilné (vratné).


Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:

 • zníženie krvného tlaku, sprevádzané závratom, točením hlavy alebo mdlobou, hlavne keď sa prudko postavíte;

 • epileptický záchvat (kŕče);

 • hypománia (abnormálna nálada podobná mánii, ale s menšou intenzitou);

 • opuchy členkov alebo chodidiel ako výsledok zadržiavania tekutín (edém);

 • zožltnutie očí alebo kože, toto môže byť prejavom poškodenia funkcie pečene;

 • hepatitída (zápal pečene);

 • znížená tepová frekvencia po začiatočnej dávke;

 • neuroleptický malígny syndróm (najvýznamnejšie príznaky sú stuhnutosť celého tela, neúmyselné pohyby a zvýšená telesná teplota);

 • bolesti v kĺboch;

 • syndróm nepokojných nôh;

 • vyrážka,

 • zmeny v rytme vášho srdca (rýchly, nepravidelný tlkot srdca) a/alebo pocit slabosti, ktorý môže byť príznakom život ohrozujúceho stavu známeho ako torsades de pointes.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lerivon


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote 2 °C – 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Lerivon obsahuje

- Liečivo je mianseríniumchlorid.

 • Ďalšie zložky v jadre sú: zemiakový škrob, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, metylcelulóza, dihydrát fosforečnanu vápenatého; a v obalovej vrstve: hypromelóza, makrogol 8000 a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Lerivon a obsah balenia

Tablety Lerivonu sú okrúhle a bikonvexné (10 mg tablety) alebo oválne bikonvexné s deliacou ryhou (30 a 60 mg tablety). Všetky tablety sú označené nápisom „Organon“ na jednej strane a kódom na druhej strane.


Balenie 10 mg (kód CT/4) tabliet:

Pretláčací blister z PVC fólie a hliníkovej fólie s tepelne nanesenou vrstvou na strane kontaktu s tabletami.


Balenia 30 mg (kód CT/7) a 60 mg (kód CT/9) tabliet:

Balenie zabezpečené pred použitím deťmi, pretláčací blister z nepriehľadnej bielej PVC fólie a hliníkovej fólie s tepelne nanesenou vrstvou na strane kontaktu s tabletami.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

N.V. Organon, Oss, Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.


Lerivon 60 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/05913


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Lerivon 10 mg

Lerivon 30 mg

Lerivon 60 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 10, 30 alebo 60 mg mianseríniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


4. KLlNICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Na úľavu symptómov depresie v tých prípadoch depresívnych ochorení, pri ktorých je indikovaná medikamentózna liečba.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety sa majú užívať perorálne, ak je potrebné, možno ich zapiť malým množstvom vody a prehltnúť bez rozhryzenia.


Dospelí: Dávku je potrebné stanoviť individuálne. Odporúča sa začiatočná dávka 30 mg denne. Dávku možno postupne zvyšovať každých niekoľko dní, aby sa dosiahla optimálna klinická odpoveď. Účinná denná dávka je zvyčajne medzi 60 a 90 mg.


Starší pacienti: Dávku je potrebné stanoviť individuálne. Začiatočná dávka má byť 30 mg denne. Dávku možno postupne zvyšovať každých niekoľko dní. Väčšinou pre uspokojivú klinickú odpoveď postačuje nižšia dávka ako u dospelých.


Deti:Lerivon sa nemá používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov (pozri časť 4.4).


Dennú dávku možno užívať v rozdelených dávkach, alebo vhodnejšie je (vzhľadom na priaznivý účinok na spánok) užiť jednorazovú dávku večer.


Liečba adekvátnou dávkou má vyústiť do pozitívnej odpovede v priebehu 2 - 4 týždňov. V prípade nedostatočnej odpovede možno dávku zvýšiť. Ak nie je žiadna odpoveď v priebehu ďalších 2 - 4 týždňov, liečba sa má ukončiť.


Antidepresívnu liečbu sa odporúča udržovať 4 - 6 mesiacov po klinickom zlepšení ochorenia.


Náhle ukončenie liečby Lerivonom veľmi zriedkavo spôsobuje symptómy z vysadenia.


4.3 Kontraindikácie


 • Mánia.

 • Závažné ochorenia pečene.

 • Precitlivenosť na mianserín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Súbežné používanie mianserínu s inhibítormi monoamínoxidázy (MAO) (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Lerivon sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a zlosť) sa v klinických skúšaniach pozorovali častejšie u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej potrebe predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov. Navyše, chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich, týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Samovražda/ samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovaním a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých týždňov liečby, pacienti majú byť starostlivo sledovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Pacienti so suicidálnymi príhodami v anamnéze alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby. Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov s psychickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov. Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo sledovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.

Vzhľadom na riziko samovraždy, obzvlášť na začiatku liečby, majú pacienti dostať iba obmedzený počet tabliet Lerivonu.


Počas liečby Lerivonom sa hlásil výskyt útlmu kostnej drene, ktorý sa zvyčajne prejavuje ako granulocytopénia alebo agranulocytóza. Tieto reakcie sa vyskytli najčastejšie po 4 - 6 týždňoch liečby a obvykle sa upravili po ukončení liečby. Pozorovali sa vo všetkých vekových skupinách, ale častejšie sa vyskytli u starších pacientov. Ak sa u pacienta vyskytne horúčka, bolesti hrdla, stomatitída alebo iné znaky infekcie, liečba sa má ukončiť a má sa vyšetriť úplný krvný obraz.


Lerivon, tak ako iné antidepresíva, môže u náchylných jedincov s bipolárnym depresívnym ochorením navodiť hypomániu. V tomto prípade sa má liečba Lerivonom ukončiť.


Ak ide o pacientov, ktorí sa liečia na diabetes alebo kardiovaskulárne ochorenia, s hepatálnou alebo renálnou insuficienciou, majú sa vykonať príslušné vyšetrenia a zohľadniť dávky všetkých súbežne užívaných liekov.


Počas používania Lerivonu po jeho uvedení na trh sa hlásilo predĺženie QT intervalu a ventrikulárne arytmie (vrátane torsades de pointes) (pozri časť 4.8). Lerivon sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre predĺženie QT/TdP vrátane vrodeného syndrómu dlhého QT intervalu, veku > 65 rokov, ženského pohlavia, štrukturálnych ochorení srdca/ľavej ventrikulárnej (LV) dysfunkcie, ochorenia obličiek alebo pečene, užívania liekov, ktoré inhibujú metabolizmus Lerivonu a súbežného užívania iných liekov, ktoré predlžujú QTc interval (pozri časť 4.5). Pred liečbou sa má upraviť hypokaliémia a hypomagneziémia. Ak je QTc interval > 500 ms alebo sa zvyšuje o > 60 ms, má sa zvážiť ukončenie liečby Lerivonom.


Majú sa tiež sledovať pacienti s glaukómom s uzavretým uhlom alebo so suspektnými príznakmi hypertrofie prostaty, aj keď sa pri liečbe Lerivonom nepredpokladajú anticholinergné nežiaduce účinky.


Ak sa objaví žltačka, liečba sa má ukončiť.


Liečba sa má ukončiť v prípade, keď sa objavia záchvaty kŕčov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lerivon môže zosilniť tlmivý účinok alkoholu na centrálny nervový systém, preto pacientom treba dôrazne odporučiť, aby počas liečby nepožívali žiadny alkohol.


Mianserín sa nemá podávať súbežne s inhibítormi MAO (ako je moklobemid, tranylcypromín a linezolid) alebo počas dvoch týždňov po ukončení liečby inhibítorom MAO. Naopak majú uplynúť dva týždne, než pacient liečený mianserínom, môže byť liečený inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).


Lerivon nevstupuje do interakcie s betanidínom, klonidínom, metyldopou, guanetidínom alebo propranololom (samotným alebo v kombinácii s hydralazínom). Napriek tomu sa odporúča sledovať tlak krvi u pacientov, ktorí sa súbežne liečia antihypertenzívami.


Súbežná liečba s antiepileptikami, ako sú inhibítory CYP3A4 (ako fenytoín a karbamazepín), môže viesť k zníženiu hladín mianserínu v plazme. Pri začatí alebo ukončení súbežnej liečby s týmito liekmi sa má zvážiť úprava dávky.


Podobne ako iné antidepresíva, Lerivon môže ovplyvniť metabolizmus kumarínových derivátov, ako napr. warfarínu, preto sú potrebné príslušné kontroly.


Riziko predĺženia QT intervalu a/alebo ventrikulárnych arytmií (napr. torsades de pointes) je zvýšené pri súbežnom užívaní iných liekov, ktoré predlžujú QTc interval (napr. niektoré antipsychotiká a antibiotiká). Pozrite si, prosím, súhrn charakteristických vlastností ostatných podávaných liekov kvôli informáciám o ich účinkoch na QTc interval.


4.6 Gravidita a laktácia


Z experimentov na zvieratách a obmedzených údajov u ľudí vyplýva, že mianserín nespôsobuje poškodenie plodu alebo novorodenca. Zároveň sa mianserín vylučuje do materského mlieka vo veľmi malých množstvách, no prínos používania Lerivonu počas gravidity a dojčenia sa má zvážiť vzhľadom k možným rizikám pre plod alebo novorodenca.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Lerivon môže zhoršiť psychomotorické prejavy počas prvých pár dní liečby. Vo všeobecnosti sa pacienti s depresiou liečení antidepresívami majú vyhnúť činnostiam s potenciálne nebezpečnými dôsledkami, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov s depresiou sa prejavujú mnohé symptómy súvisiace so samotným ochorením (sucho v ústach, obstipácia, poruchy akomodácie). Preto je niekedy obtiažne stanoviť, ktoré symptómy sú dôsledkom ochorenia a ktoré sú následkom liečby Lerivonom.


Tabuľka 1

Trieda orgánových systémov

Odhadovaná frekvencia nežiaducich účinkov

Frekvencia neznáma

Poruchy krvi a lymfatického systému

Krvná dyskrázia zvyčajne prejavujúca sa ako granulocytopénia alebo agranulocytóza (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)

Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšenie telesnej hmotnosti

Psychické poruchy

Hypománia

Poruchy nervového systému

Sedácia (vyskytuje sa na začiatku liečby a pokračovaním v liečbe sa znižuje. Okrem toho zníženie dávky zvyčajne nevedie k zníženiu sedácie, ale môže ohroziť antidepresívnu účinnosť.)

Konvulzie

Hyperkinézia (syndróm nepokojných nôh)

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Bradykardia (po úvodnej dávke)

Predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme

Torsades de pointes

Poruchy ciev

Hypotenzia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšené pečeňové enzýmy

Žltačka

Hepatitída

Abnormálna funkcia pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Exantém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Edém


Počas liečby alebo skoro po ukončení liečby miaserínom sa hlásili prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy akútneho predávkovania sú obvykle obmedzené na prolongovanú sedáciu. Srdcové arytmie, záchvaty kŕčov, závažná hypotenzia a útlm dýchania sa vyskytujú zriedkavo. Hlásilo sa tiež predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme a torsades de pointes. Má sa vykonať sledovanie EKG. Neexistuje špecifické antidotum. V liečbe prichádza do úvahy výplach žalúdka s vhodnou symptomatickou a podpornou liečbou vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


ATC kód: N06AX03. Farmakoterapeutická skupina: Antidepresíva.


Mianserín, liečivo Lerivonu, patrí do piperazíno-azepínovej skupiny zložiek, ktoré nie sú chemicky príbuzné tricyklickým antidepresívam (TCA). Tejto štruktúre chýba základný vedľajší reťazec, ktorý je zodpovedný za anticholinergnú aktivitu TCA. Lerivon zvyšuje centrálnu noradrenergickú neurotransmisiu blokádou alfa2-autoreceptora a inhibíciou spätného vychytávania (reuptake) noradrenalínu. Ďalej sa zistili interakcie so sérotonínovými receptormi v centrálnom nervovom systéme. Farmako-EEG štúdie u ľudí potvrdili antidepresívny profil Lerivonu. Antidepresívna účinnosť Lerivonu sa dokázala v placebom kontrolovaných skúšaniach a ukázalo sa, že je podobná iným v súčasnosti používaným antidepresívam. Okrem toho má anxiolytické vlastnosti a zlepšuje zaspávanie. Tieto vlastnosti majú význam v liečbe pacientov s anxietou alebo poruchami spánku spojenými s depresívnou chorobou. Histamín H1a alfa1-antagonistická aktivita Lerivonu sa považujú za zodpovedné za jeho sedatívne vlastnosti.


Lerivon dobre znášajú aj starší pacienti ako aj pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami. V terapeuticky účinných dávkach nemá Lerivon skutočne žiadnu anticholinergnú aktivitu a prakticky žiadny účinok na kardiovaskulárny systém. Pri predávkovaní má v porovnaní s TCA menšiu kardiotoxicitu. Lerivon nepôsobí antagonisticky proti účinku sympatomimetických látok a antihypertenzív, ktoré sú v interakcii s adrenergnými receptormi (napr. betanidín) alebo alfa2-receptormi (napr. klonidín, metyldopa).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní Lerivonu sa liečivo mianserín rýchlo a dobre absorbuje, maximálne plazmatické koncentrácie dosahuje do 3 hodín. Biologická dostupnosť je približne 20 %. Väzba mianserínu na plazmatické proteíny je približne 95 %. Polčas eliminácie (21-61 hodín) je dostatočný na to, aby sa mohlo použiť dávkovanie raz denne. Rovnovážne plazmatické koncentrácie sa dosahujú za 6 dní. Mianserín sa značne metabolizuje a vylučuje močom a stolicou za 7 - 9 dní. Hlavnými biotransformačnými cestami sú demetylácia a oxidácia, nasledované konjugáciou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú zvláštne údaje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tablety Lerivonu 10, 30 a 60 mg obsahujú:

Jadro:zemiakový škrob, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, metylcelulóza, dihydrát fosforečnanu vápenatého.

Obalová vrstva:hypromelóza, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171).


6.2 lnkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 2 °C 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety Lerivonu sú okrúhle bikonvexné (10 mg tablety) alebo oválne bikonvexné s deliacou ryhou (30 a 60 mg tablety). Všetky tablety sú označené nápisom „Organon“ na jednej strane a kódom na druhej strane.


Balenie 10 mg (kód CT/4) tabliet:

Pretláčací blister z PVC fólie a hliníkovej fólie s tepelne nanesenou vrstvou na strane kontaktu s tabletami.


Balenia 30 mg (kód CT/7) a 60 mg (kód CT/9) tabliet:

Balenie zabezpečené pred použitím deťmi, pretláčací blister z nepriehľadnej bielej PVC fólie a hliníkovej fólie s tepelne nanesenou vrstvou na strane kontaktu s tabletami.


Veľkosti balenia:

30 x 10 mg tablety

20 x 30 mg tablety

30 x 60 mg tablety


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Neaplikovateľné.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


N.V. Organon

P.O. Box 20

5340 Oss

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Lerivon 10 mg: 30/0150/80-C/S

Lerivon 30 mg: 30/0156/13-S

Lerivon 60 mg: 30/0157/13-S


9. DÁTUM PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27. jún 1980

Dátum posledného predĺženia: 8. november 2006-bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

6Lerivon 60 mg