+ ipil.sk

Levetiracetam Krka 250 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/04323-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Levetiracetam Krka 250 mg filmom obalené tablety

Levetiracetam Krka 500 mg filmom obalené tablety

Levetiracetam Krka 750 mg filmom obalené tablety

Levetiracetam Krka 1000 mg filmom obalené tablety


Levetiracetam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Levetiracetam Krka a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levetiracetam Krka

 3. Ako užívať Levetiracetam Krka

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Levetiracetam Krka

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Levetiracetam Krka a na čo sa používa


Levetiracetam Krka jeliekprotiepilepsii(liekpoužívanýnaliečbuepilepticch záchvatov).


Levetiracetam Krkasapoužíva:

samostatneu dospelých adospievajúcich vo veku od 16 rokovs novodiagnostikovanou

epilepsiou naliečbu parciálnych záchvatovso sekundárnou generalizáciou alebo beznej.

ako pdavliečbakinýmantiepileptikámnaliečbu:

 • parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a

dojčiatvo veku od jednéhomesiaca,

 • myoklonicch záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou,

 • primárnych generalizovaných tonicko-klonicch záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levetiracetam Krka


Neužívajte Levetiracetam Krka

Ak ste alergický (precitlivený) na levetiracetam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Levetiracetam Krka, obráťte sa na svojho lekára.

 • Ak máte ťažkosti s obličkami, dbajte na pokyny vášho lekára. Lekár rozhodne, či sa má vaša dávka upraviť.

 • Ak spozorujete akékoľvek spomalenie rastu alebo neočakávaný rozvoj puberty u vášho dieťaťa, kontaktujte, prosím svojho lekára.

 • Ak spozorujete zvýšenú závažnosť záchvatov (napr. zvýšený výskyt), povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • U niekoľkých osôb liečených antiepileptikami, ako je Levetiracetam Krka, sa vyskytli myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Poki sa u vás objaví akýkoľvek pznak depresie a/alebo samovražedných myšlienok, obráťte sa, prosím, na svojho lekára.


Iné lieky a Levetiracetam Krka

Akteraz užívatealebo stevposlednomčaseužívali, či práve budete užívať ďalšielieky, vrátane liekov bez lekárskeho predpisu, povedzte tosvojmu lekárovialebolekárnikovi.


Levetiracetam Krkaa jedlo, nápoje a alkohol

Levetiracetam Krka môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Z bezpečnostných dôvodov neužívajte Levetiracetam Krka s alkoholom.


Tehotenstvo a dojčenie

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo, ak si myslíte, že ste tehotná informujte prosím svojho lekára.

Levetiracetam Krka sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ to nie je nevyhnutné. Riziko vrodených chýb pre vaše nenarodené dieťa nie je možné úplne vylúčiť. V štúdiách na zvieratách Levetiracetam Krka preukázal neželané účinky na rozmnožovanie pri vyšších hladinách dávok než sú potrebné na kontrolu vašich záchvatov.

Počas liečby sa neodporúča dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Levetiracetam Krka môže narušiť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje, pretože Levetiracetam Krka môže spôsobovať ospalosť. Pravdepodobnosťjevyššianazačiatku liečbyalebo po zšenívky. Nemáteviesť vozidaniobsluhov stroje, kýmsanestanoví, ževašaschopnosť vykonáv takéto činnostiniejeovplyvnená.


 1. Ako užívať Levetiracetam Krka


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Levetiracetam Krka sa musí užívať dvakrát denne, jedenkrát ráno a jedenkrát večer, každý deň približne v rovnakom čase.

Užívajte toľko tabliet, koľko vám predpísal váš lekár.


Monoterapia


Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):

Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.

Ak začínate užívať Levetiracetam Krka po prvýkrát, váš lekár vám predpíše nižšiu dávkupočas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.

Príklad: ak je vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety 250 mg ráno a 2 tablety 250 mg večer.


Prídavná liečba


Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou:

Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.

Príklad: ak je vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety 250 mg ráno a 2 tablety 250 mg večer.


Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:

Váš lekár vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu levetiracetamu podľa veku, telesnej hmotnosti a dávky.


Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou formou perorálny roztok.


Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej hmotnosti každý deň.

Deťom s hmotnosťou pod 25 kg sa má dávka podať vo forme perorálneho roztoku.

Príklad: pri zvyčajnej dávke 20 mg na kg telesnej hmotnosti každý deň, musíte podať svojmu dieťaťu s hmotnosťou 25 kg 1 tabletu 250 mg ráno a 1 tabletu 250 mg večer.


Dávka u dojčiat (1 mesiac až menej ako 6 mesiacov):

Pre dojčatá je vhodnejšou formou perorálny roztok.


Spôsob podávania:

Prehltnite tablety Levetiracetam Krka s dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Dĺžka liečby:

 • Levetiracetam Krka sa používa na dlhodobú liečbu. V liečbe Levetiracetamom Krka máte pokračovať tak dlho, ako vám povedal váš lekár.

 • Svoju liečbu neukončujte bez dohody so svojím lekárom, pretože to môže zosilniť vaše záchvaty. Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť vašu liečbu Levetiracetamom Krka, on/ona vás poučí, ako postupne vysadzovať Levetiracetam Krka.


Ak užijete viac Levetiracetamu Krka, ako máte

Možné vedľajšie účinky predávkovania Levetiracetamom Krka sú ospalosť, motorický nepokoj, agresivita, zníženie ostražitosti, útlm dýchania a kóma.

Pokiaľ ste užili viac tabliet, ako ste mali, vyhľadajte svojho lekára. Váš lekár určí najlepšiu možnú liečbu predávkovania.


Ak zabudnete užiť Levetiracetam Krka

Pokiaľ ste zabudli užiť jednu alebo viac dávok, vyhľadajte svojho lekára.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Levetiracetam Krka

Priukončovaníliečby, podobneako priiných antiepilepticch liekoch, samá Levetiracetam Krka vysadzovať postupne, aby sa zabránilo zvýšenému výskytu záchvatov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky ako je ospalosť, únava a závrat sa môžu vyskytovať častejšie na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Tieto účinky sa však majú časom znižovať.


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 používateľa z 10

 • Nazofaryngitída (zápal nosohltana);

 • somnolencia (ospalosť), bolesť hlavy.


Časté:môžu postihovať 1 až 10 používateľov zo 100

 • anorexia (strata chuti do jedla);

 • depresia, nepriateľstvo alebo agresivita, úzkosť, nespavosť, nervozita alebo podráždenosť;

 • kŕče, porucha rovnováhy, závrat (pocit nestability), letargia, tremor (svojvoľné trasenie);

 • vertigo (pocit točenia);

 • kašeľ;

 • bolesť brucha, hnačka, dyspepsia (porucha trávenia), vracanie, nevoľnosť;

 • vyrážka;

 • asénia/únava (vyčerpanosť).


Menej časté:môžu postihovať 1 až 10 používateľov z 1 000

 • znížený počet krvných doštičiek, znížený počet bielych krviniek;

 • zníženie hmotnosti, zvýšenie hmotnosti;

 • pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky, duševná porucha, nezvyčajné správanie, halucinácia, hnev, zmätenosť, záchvat paniky, citová nestabilita/kolísanie nálady, agitácia;

 • amnézia (strata pamäti), porucha pamäti (zábudlivosť), abnormálna koordinácia/ataxia (porušené zosúladenie pohybov), parestézia (mravčenie), narušená pozornosť (strata koncentrácie);

 • diplopia (dvojité videnie), rozmazané videnie;

 • nezvyčajné testy pečeňovej funkcie;

 • vypadávanie vlasov, ekzém, svrbenie;

 • svalová slabosť, myalgia (bolesť svalov);

 • úraz.


Zriedkavé: môžu postihovať 1 až 10 používateľov z 10 000

 • infekcia;

 • znížený počet všetkých typov krviniek;

 • závažné reakcie z precitlivenosti (DRESS);

 • znížená koncentrácia sodíka v krvi;

 • samovražda, poruchy osobnosti (problémy so správaním), nezvyčajné myslenie (pomalé myslenie, neschopnosť sústrediť sa);

 • nekontrolovateľné svalové kŕče postihujúce hlavu, trup a končatiny, ťažkosti s kontrolovaním pohybov, hyperkinéza (nadmerná činnosť);

 • pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy);

 • zlyhanie pečene, hepatitída (žltačka);

 • kožná vyrážka, ktorá môže tvoriť pľuzgiere a vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou oblasťou, s tmavým prstencom okolo) (multiformný erytém), rozsiahla vyrážka s pľuzgierikmi a olupovaním kože, hlavne okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov–Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca olupovanie kože na viac ako 30 % povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Levetiracetam Krka


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Levetiracetam Krkaobsahuje


Liečivo je levetiracetam.

Každá filmom obalená tableta Levetiracetamu Krka 250 mgobsahuje 250 mg levetiracetamu.

Každá filmom obalená tableta Levetiracetamu Krka 500 mgobsahuje 500 mg levetiracetamu.

Každá filmom obalená tableta Levetiracetamu Krka 750 mgobsahuje 750 mg levetiracetamu.

Každá filmom obalená tableta Levetiracetamu Krka 1000 mgobsahuje 1000 mg levetiracetamu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: kukuričný škrob, koloidbezvodýoxid kremičitý, kopovidón, krospovidón, magnéziumstearát.

Obaľovacia vrstva: hypromelóza, mastenec, oxid titaničitý (E 171), makrogol, farbivá*


Farbivá sú:

250 mg filmom obalená tableta: indigotín (E 132)

500 mg filmom obalená tableta: žltý oxid železitý (E 172)

750 mg filmom obalená tableta: červený oxid železitý (E 172)

1000 mg filmom obalená tableta: (žiadne prídavné farbivo).


Ako vyzerá Levetiracetam Krkaa obsah balenia

Levetiracetam Krka 250 mg filmom obalené tablety sú svetlo modré, podlhovasté, 13,2 x 6,1 x 5,3 mm.

Levetiracetam Krka 500 mg filmom obalené tablety sú svetlo žlté, podlhovasté, s deliacou ryhou na oboch stranách, 17,2 x 8,2 x 6,4 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Levetiracetam Krka 750 mg filmom obalené tablety sú svetlo červené, podlhovasté, 19,2 x 8,9 x 7,3 mm.

Levetiracetam Krka 1000 mg filmom obalené tablety sú biele, podlhovasté, s deliacou ryhou na každej strane 22,3 x 10,5 x 7,0 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Škatuľky obsahujú 10, 30, 50, 60, 100, 200 filmom obalených tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká Republika

Levetiracetam Krka 250/500/750/1000 mg

Dánsko

Levetiracetam Krka 250/500 mg filmovertrukne tabletter

Francúzko

Levetiracetam Krka 250/500/750/1000 mg, comprimé pelliculé

Poľsko

Levetiracetam Krka

Rakúsko

Levetiracetam Krka 250/500/750/1000 mg Filmtabletten

Slovensko

Levetiracetam Krka 250/500/750/1000 mg filmom obalené tablety

Španielsko

Levetiracetam Krka 250/500/750/1000 mg, comprimidos recubiertos con película

Švédsko

Levetiracetam Krka 250/500/750/1000 mg filmdragerade tabletter

Taliansko

Levetiracetam Krka 250/500/750/1000 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.

5Levetiracetam Krka 250 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04323-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Levetiracetam Krka 250 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tablet obsahuje 250 mg levetiracetamu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Svetlomodré, podlhovasté, 13,2 x 6,1 x 5,3 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Levetiracetam Krka je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s práve diagnostikovanou epilepsiou.


Levetiracetam Krka je indikovaný ako prídavná terapia

 • pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou.

 • pri liečbe myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.

 • pri liečbe primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, balenie a silu podľa hmotnosti a dávky. Perorálny roztok sa má použiť pre podávanie dávok nižších ako 250 mg a u pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety.


Monoterapia u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov


Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg dvakrát denne, ktorú je možné po 2 týždňoch zvýšiť na začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg dvakrát denne. Dávku je možné ďalej zvyšovať o 250 mg dvakrát denne každé dva týždne v závislosti na klinickej odpovedi. Maximálna dávka je 1 500 mg dvakrát denne.


Prídavná liečba u dospelých (≥18 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou


Začiatočná terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denne. S touto dávkou možno začať v prvý deň liečby.

V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dennú dávku zvýšiť až na 1 500 mg dvakrát denne. Dávku je možné zvyšovať alebo znižovať o 500 mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti (65 rokov a starší)


U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri “Porucha funkcie obličiek” nižšie).


Porucha funkcie obličiek


Denná dávka sa musí upraviť individuálne podľa funkcie obličiek.


Pre dospelých pacientov použite nasledovnú tabuľku a dávku upravte zodpovedajúcim spôsobom. Pri použití tejto tabuľky pre dávkovanie je potrebné odhadnúť klírens kreatinínu (CLcr) pacienta v ml/min. U dospelých a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je možné CLcr v ml/min odhadnúť z merania kreatinínu v sére (mg/dl) pomocou nasledovnej rovnice:


[140-vek (roky)] x hmotnosť (kg)

CLcr (ml/min) = ----------------------------------------- (x 0,85 u žien)

72 x kreatinín v sére (mg/dl)


CLcr sa potom prepočíta podľa nasledujúceho vzorca na plochu povrchu tela (body surface area, BSA):


CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m2) = ---------------------------- x 1,73

BSA pacienta (m2)


Úprava dávky u dospelých a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg s poruchou funkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu

(ml/min/1,73 m2)

Dávka a frekvencia

Normálna

Mierna

Stredne závažná

Závažná

Dialyzovaní pacienti v terminálnom štádiu zlyhania obličiek (1)

> 80

50-79

30-49

< 30

-


500 až 1 500 mg dvakrát denne

500 až 1 000 mg dvakrát denne

250 až 750 mg dvakrát denne

250 až 500 mg dvakrát denne

500 až 1 000 mg jedenkrát denne (2)


(1)V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča podať úvodnú dávku 750 mg.

(2)Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 250 až 500 mg.


U detí s poruchou funkcie obličiek je potrebné upraviť dávku levetiracetamu podľa funkcie obličiek, pretože klírens levetiracetamu závisí od funkcie obličiek. Toto odporúčanie je založené na štúdii s dospelými pacientmi s poruchou funkcie obličiek.


CLcr v ml/min/1,73 m2je možné odhadnúť zo stanoveného sérového kreatinínu (mg/dl) pre mladých dospievajúcich, deti a dojčatá s použitím nasledujúceho vzorca (Schwartzov vzorec):


Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m2) = -------------------------------------------

Sérový kreatinín (mg/dl)


ks= 0,45 pre donosené dojčatá vo veku do 1 roka; ks= 0,55 pre deti mladšie ako 13 rokov a dospievajúce dievčatá; ks= 0,7 pre dospievajúcich chlapcov


Úprava dávkovania pre dojčatá, deti a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou menej ako 50 kg s poruchou funkcie obličiek:

Skupina


Klírens kreatinínu

(ml/min/1,73 m2)


Dávka a frekvencia (1)


Dojčatá od 1 do 6 mesiacov

Dojčatá od 6 do 23 mesiacov, deti s hmotnosťou do 50 kg

Normálna

> 80

7 až 21 mg/kg dvakrát denne

10 až 30 mg/kg dvakrát denne

Mierna

50-79

7 až 14 mg/kg dvakrát denne

10 to 20 mg/kg dvakrát denne

Stredne závažná

30-49

3,5 až 10,5 mg/kg dvakrát denne

5 to 15 mg/kg dvakrát denne

Závažná

<30

3,5 až 7 mg/kg dvakrát denne

5 to 10 mg/kg dvakrát denne

Dialyzovaní pacienti v terminálnom štádiu zlyhania obličiek

--

7 až 14 mg/kg jedenkrát denne(2) (4)

10 to 20 mg/kg jedenkrát denne (3) (5)

(1)Perorálny roztok sa má používať pre dávky nižšie ako 250 mg a pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety.

(2)V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 10,5 mg/kg.

(3)V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 15 mg/kg.

(4)Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 3,5 až 7 mg/kg.

(5)Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 5 až 10 mg/kg.


Porucha funkcie pečene


U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens kreatinínu podhodnocovať insuficienciu obličiek. Preto sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73 m2odporúča znížiť dennú udržiavaciu dávku dávku o 50 %.


Pediatrická populácia


Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, balenie a silu podľa veku, hmotnosti a dávky.


Lieková forma tablety nie je prispôsobená pre používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov. Perorálny roztok je uprednostňovaná lieková forma pre používanie u tejto populácie. Okrem toho dostupné sily tabliet nie sú vhodné pre začiatok liečby u detí s telesnou hmotnosťou menej ako 25 kg, pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety alebo pre podávanie dávok nižších ako 250 mg. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa má použiť perorálny roztok.


Monoterapia


Bezpečnosť a účinnosť Levetiracetamu Krka u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov ako monoterapie neboli stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 6 až 23 mesiacov, deti (2 až 11 rokov) a dospievajúcich (12 až

17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg


Perorálny roztok je uprednostňovaná lieková forma pre používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov.

Začiatočná terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denne.

V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dávku zvýšiť až na 30 mg/kg dvakrát denne. Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo zníženie o 10 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne. Má sa použiť najnižšia účinná dávka.

Dávka u detí s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u dospelých.


Odporúčaná dávka pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov, deti a dospievajúcich


Hmotnosť

Začiatočná dávka:

10 mg/kg dvakrát denne

Maximálna dávka:

30 mg/kg dvakrát denne

6 kg(1)

60 mg dvakrát denne

180 mg dvakrát denne

10 kg(1)

100 mg dvakrát denne

300 mg dvakrát denne

15 kg(1)

150 mg dvakrát denne

450 mg dvakrát denne

20 kg(1)

200 mg dvakrát denne

600 mg dvakrát denne

25 kg

250 mg dvakrát denne

750 mg dvakrát denne

od 50 kg(2)

500 mg dvakrát denne

1 500 mg dvakrát denne

 1. Deti s hmotnosťou 25 kg alebo nižšou majú prednostne začať liečbu perorálnym roztokom.

 2. Dávka u detí a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u dospelých.


Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 1 až 6 mesiacov


Pre používanie u dojčiat je určená lieková forma perorálny roztok.


Spôsob podávania

Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehĺtať s dostatočným množstvom tekutiny a možno ich užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa podáva v dvoch rovnakých čiastkových dávkach.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na iné deriváty pyrolidónu alebo na ktorúkoľvek z pomocnýh látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vysadenie

Ak sa musí Levetiracetam Krka vysadiť, podľa súčasnej klinickej praxe sa odporúča vysadzovať ho postupne (napr. u dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg: znižovanie o 500 mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne, u dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a dospievajúcich s hmotnosťou do 50 kg: nemá zníženie dávky prekročiť pokles 10 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne; u dojčiat (mladších ako 6 mesiacov): nemá zníženie dávky prekročiť pokles 7 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne).


Renálna insuficiencia

Podávanie levetiracetamu pacientom s poruchou funkcie obličiek si môže vyžadovať úpravu dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa pred stanovením dávky odporúča posúdiť funkciu obličiek (pozri časť 4.2).


Samovražda

U pacientov liečených antiepileptikami (vrátane levetiracetamu) boli hlásené prípady samovraždy, pokusov o samovraždu, samovražedných myšlienok a správania. Meta-analýza randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaní s antiepileptikami preukázala malé zvýšenie rizika samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.


Z toho dôvodu sa majú u pacientov sledovať príznaky depresie a/alebo samovražedných myšlienok a správania a má sa zvážiť vhodná liečba. Pacientom (a ich opatrovateľom) sa má odporučiť, aby v prípade výskytu príznakov depresie a/alebo samovražedných myšlienok alebo správania, okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


Pediatrická populácia

Lieková forma tablety nie je prispôsobená na používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov.


Dostupné údaje u detí nenaznačili vplyv na rast a pubertu. Avšak dlhodobé účinky u detí na schopnosť učiť sa, inteligenciu, rast, endokrinnú funkciu, pubertu a plodnosť sú naďalej neznáme.


Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu sa nehodnotila dôkladne u dojčiat s epilepsiou mladších ako 1 rok. Len 35 dojčiat mladších ako 1 rok s parciálnymi záchvatmi bolo exponovaných v klinických štúdiách, z nich len 13 bolo mladších ako 6 mesiacov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antiepileptiká

Predmarketingovéúdajezklinicch štúdiívykonaných nadospelých ukazujú, želevetiracetam nemalvplyvnarovékoncentráciepodávaných antiepilepk(fenytoín, karbamazepín, kyselina

valproová, fenobarbital, lamotrigín, gabapennaprimidon)ažetieto antiepileptikáneovplyvnili farmakokinetiku levetiracetamu.


Rovnako ako u dospelých, aniu detsch a dospievajúcichpacientovužívajúcichdo 60 mg/kg/deň

levetiracetamu nieježiadnykazklinicky významných liekoch interakcií.

Retrospekvnehodnoteniefarmakokineticch interakciíudetía dospievajúcich sepilepsiou(4 až

17 rokov)potvrdilo, žeprídavliečbasperorálnepodávanýmlevetiracetamomneovplyvnilarové

koncentrácievrovnovážnomstavesúbežnepodávaného karbamazepínu avalprtu. Avšakúdaje naznačujúo 20 %vyššíkrenslevetiracetamu u detíužívajúcich enzýmyindukujúceantiepileptiká. Úpravavkysanevyžaduje.


Probenecid

Zistilo sa, žeprobenecid (500 mgštyrikrátdenne), blokátorrenálnejtubulárnejsekrécie,inhibuje renálnyklírensprimárnehometabolitu, nievšaklevetiracetamu. Koncentráciauvedeného metabolitu však zostávanízka. Možno očakávať, žeostatnéliekyvylučovanéakvnou tubulárnou sekréciou by timohliznižov renálnyklírensmetabolitu. Účinoklevetiracetamu naprobenecid sanezisťovala účinoklevetiracetamu naďalšieaktívnevylučovanélieky, napr. NSAID, sulfónamidyametotrexátnie jezmy.


Perorálne kontracepva ai farmakokinetické interakcie

Levetiracetamvdávke1 000 mgdennenemalvplyvnafarmakokinetiku perorálnych kontracepv

(etinylestradiolalevonorgestrel);endokrinparametre(luteinizačnýhormón aprogesterón)sa nezmenili. Levetiracetamv dávke2 000 mgdennenemalvplyvnafarmakokinetiku digoxínu

awarfarínu;protrombínovéčasysanezmenili. Súbežnépodávanies digoxínom, perorálnymi

kontraceptívamiawarfanomneovplyvnilo farmakokinetiku levetiracetamu.


Antacída

Niesú kdispozíciížiadneúdajeo vplyveantacíd navstrebávanielevetiracetamu.


Laxatíva

Zaznamenalisaizolovanéppadyzníženejúčinnostilevetiracetamu pripodávaníosmotického

laxavamakrogolu súbežnes perorálnymlevetiracetamom. Preto samakrogolnemáužívať perorálne počasjednejhodinypred itímlevetiracetamu apočasjednejhodinypojehoužití.


Jedloa alkohol

Jedloneovplyvnilo rozsahvstrebávanialevetiracetamu, alerýchlo vstrevaniasamierneznížila.

Niesú kdispozíciížiadneúdajeo interakciilevetiracetamu salkoholom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Postmarketingovéúdajezniekoľkých prospektívnych registrovgravidítzdokumentovalisledky u viacako 1 000 žienliečech levetiracetamomv monoterapiipočasprvého trimestragravidity. Celkovo tietoúdajenenaznujúpodstatzvýšenierizikaväčšíchkongenitálnych malformác,hoci teratogénneriziko niejemožúplnevylúčiť. Liečbaviacerýmiantiepileptikamijespojes vyšším rizikomkongenitálnych malformáciíako monoterapiaapretojepotrebnézvážiť monoterapiu. Štúdie nazvieratách preukázalireprodukčnútoxicitu (pozričasť 5.3).

Levetiracetam Krkasaneodporúčaužívpočasgravidityau žienvo fertilnomveku,ktorénepoužívajú

antikoncepciu, pokito nie jeklinickynevyhnutné.

Rovnako ako u iných antiepileptík, fyziologickézmenypočasgraviditymôžu ovplyvniťkoncentráciu levetiracetamu. Počasgraviditybolpozorovanýpoklesplazmatickejkoncentrácielevetiracetamu.

Tento poklesjeraznejšípočastretiehotrimestra(do60 %chodiskovejhodnotykoncentráciepred graviditou). Pregravidnú ženu liečenúlevetiracetamomsamázabezpečiťadekvátnyklinic

manažment. Vysadenieantiepileptickejliečbymôževiesť kexacerciiochorenia, ktorémôže

poškodiť matku aplod.


Laktácia

Levetiracetamsavylujedo materského mlieka. Dojčeniesapreto neodporúča.Avšak,vppade, že

jeliečbalevetiracetamompotrebnápočasdojčenia,pomerpnosu/rizikaliečbysamázvážiť vzhľadomk významu dojčenia.


Fertilita

Vštúdiáchu zvieratsanezistilžiadnyvplyvnafertilitu(pozričasť 5.3). Niesú kdispozíciižiadne klinickéúdaje,niejezmepotenciálneriziko u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutnilisažiadneštúdieo účinkochnaschopnosť viesť vozidláa obsluhovať stroje.

Vzhľadomna mož rozdielnuindividuálnu citlivosťniektorípacientimôžu najmänaziatku liečby alebopo zvýšenívkypociťovať ospalosť aleboisymptómy vvislostiscentrálnymnervovým systémom. Preto sau týchto pacientovodporúčaopatrnosť privykonávaníročch aktivít, napr. pri vedenívozidielalebo priobsluhestrojov. Pacientomsaneodporúčaviesť vozidláaniobsluhovať stroje, msanestanoví, žeich schopnosť vykonáv takéto činnostiniejeovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Profilnežiaducich udalostíuvedenýnižšievychádzazanalýzy združených placebomkontrolovaných klinicch skúšaníso všetkýmiskúmanýmiindikáciamiscelkovýmpočtom3 416 pacientovliečených levetiracetamom. Tieto údajedoplnenéo používanielevetiracetamu v zodpovedajúcom nezaslepenompredĺženíštúdiírovnako ako zo sledovaniapouvedenílieku natrh.Najčastejšiehlásené nežiaducereakciebolinazofaryngitída, somnolencia, bolesť hlavy, únavaazávrat. Profilbezpečnosti levetiracetamu jecelkovo podobnývo všetkých vekových skupinách(dospelí a pediatrickí pacienti)avo všetch schválených epilepticch indikáciách.


Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky


Nežiaducereakciehlásev klinicch štúdiách (u dospelých, dospievajúcich,detíadojčiat

>1 mesiac)azpostmarketingových skúsenostísú uvedenévnasledujúcejtabuľkepodľatried

orgánoch systémovapodľafrekvencie. Frekvenciajedefinovaná nasledovne:veľmičasté(≥1/10); časté(1/100<1/10);menejčasté(1/1 000 až<1/100);zriedkavé(≥1/10 000 až<1/1 000)a veľmizriedkavé(<1/10 000)


TOS MedDRA

Kategória frekvencie

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy

NazofaryngitídaInfekcia

Poruchy krvi a lymfatického systémuThrombocytopénia, leukopénia

Pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza

Poruchy imunitného systému
Lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS)

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia

Zníženie hmotnosti, zvýšenie hmotnosti

Hyponatriémia

Psychické poruchy


Depresia, hostilita, agresivita, úzkosť, insomnia, nervozita/podráždenosť

Pokus o samovraždu, myšlienky na samovraždu, psychotická porucha, abnormálne správanie, halucinácia, hnev, stav zmätenosti, panický záchvat, citová labilita/kolísanie nálady, agitácia

Dokonaná samovražda, porucha osobnosti, nezvyčajné myslenie

Poruchy nervového systému

Somnolencia, bolesť hlavy

Kŕč, porucha rovnováhy, závrat, letargia, tremor

Amnézia, porucha pamäti, nezvyčajná koordinácia/ataxia, parestézia, porucha pozornosti

Choreoatetóza, dyskinéza, hyperkinéza

Poruchy okaDiplopia, rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu


VertigoPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


KašeľPoruchy gastrointestinálneho traktu


Bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, vracanie, nauzea


Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciestAbnormálne testy pečeňovej funkcie

Zlyhanie pečene, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka

Alopécia, ekzém, pruritus

Toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaSvalová slabosť, myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia, únavaÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupuÚrazPopis vybraných nežiaducich reakcií


Riziko anorexiejevyššie, ksatopiramátpodávasúbežnes levetiracetamom.

Vniekoľkých ppadochalopéciesapo vysadenílevetiracetamu pozorovalaúpravastavu.

Vniektorých ppadochpancytopéniebolaidentifikovanásupresiakostnejdrene.


Pediatrická populácia


Upacientovvo veku 1 mesiacmenejako 4 rokybolo celkovo 190 pacientovliečených levetiracetamomvplacebomkontrolovaných anezaslepených predĺženiachštúdií. Šesťdesiat (60) z týchtopacientovbolo liečených levetiracetamomvplacebomkontrolovaných štúdiách. Upacientovvo veku 4-16 rokovbolo celkovo 645 pacientovliečených levetiracetamomvplacebomkontrolovaných štúdiáchanezaslepenompredĺženíštúdií.233 z týchto pacientovbolo liečenýchlevetiracetamomv placebomkontrolovaných štúdiách. Uobochtýchto pediatricch vekových rozmedzíbolitieto údaje doplneoskúsenostispoužívanímlevetiracetamu po uvedenílieku natrh.


Profilnežiaducich udalostílevetiracetamu jecelkovo podobnývo vekoch skupinách

avschválených epileptických indikáciách.Výsledkybezpečnostiupediatrických pacientovvplacebomkontrolovaných klinicch štúdiách sazhodovalisprofilombezpečnosti

levetiracetamu u dospelýchsnimkou behaviorálnych a psychiatricch nežiaducichreakcií, ktoré

boličastejšieu detíako u dospelých. Udetía dospievajúcich vo veku 4 až16 rokovbolo vracanie

(veľmičasté, 11,2 %), agitácia(časté, 3,4 %), kolísanielady(časté, 2,1 %), afektoválabilita(časté,

1,7 %), agresivita(časté, 8,2 %),abnormálnesprávanie(časté, 5,6 %)aletargia(časté, 3,9 %)hlásené

častejšieako u iných vekových rozmedzíalebo vcelkovomprofilebezpečnosti.U dojčiat a detí vo veku 1 mesiacmenejako 4 roky bola podráždenosť (veľmi časté, 11,7 %) a nezvyčajná koordinácia (časté, 3,3 %)hlásená častejšieako u iných vekových skupínalebo vcelkovomprofilebezpečnosti.


Dvojito zaslepená, placebomkontrolovanápediatrickáštúdiabezpečnostisnon-inferiórnymdizajnom hodnotilakognitívneaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu detívo veku 4 až16 rokovs parciálnymi záchvatmi. Bolo konštatované, želevetiracetamsaneodlišoval(nebolinferiórny)od placeba, pokiideo zmenu od chodiskového stavu vskóreLeiter-Rnapozornosť apamäť, zloženomskórek

hodnoteniu pamäti(Leiter-RAttention andMemory, MemoryScreen Compositescore)upopulácie

splňujúcejprotokolštúdie.Výsledkytýkajúcesabehaviorálneho aemočného fungovanianaznačovali u pacientovliečenýchlevetiracetamomzhoršenie, pokiideoagresívnesprávanie, čo bolo merané štandardizovanýmasystematickýmspôsobomspoužitímovereného nástroja(CBCL-Achenbach Child BehaviorChecklist;Achenbachovkontrolzoznamsprávaniadetí).Avšak, u jedincov, ktorí užívalilevetiracetamvdlhodobejnezaslepenejnáslednejštúdii,nedošlo vpriemerekzhoršeniu behaviorálneho aemočného fungovania;obzvlášť mieryagresívneho správanianebolihoršieoproti východiskovému stavu.


Hláseniepodozrenínanežiaducereakcie

Hláseniepodozrenínanežiaducereakcieporegistráciiliekujedôležité. Umožňujepriebež

monitorovaniepomeru prínosu arizikalieku. Od zdravotníckych pracovníkovsavyžaduje, abyhlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Po predávkovaniachlevetiracetamom sapozorovalasomnolencia, nepokoj, agresia, zníženýstupeň vedomia, depresiadýchaniaakóma.


Liečba predávkovania

Po akútnompredávkovanímožno vyprázdniť žalúdokvýplachomžalúdkaalebo vyvolanímvracania. Neexistuje žiadnešpecifickéantidotumlevetiracetamu. Libapredávkovaniamábyť symptomatická amôžezahŕňať hemodialýzu. Účinno vylučovanialevetiracetamu dialýzouje60 %aprimárneho metabolitu 74 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, iné antiepileptiká, ATC kód: N03AX14.


Liečivo levetiracetamjepyrolidónovýderivát(S-enantioméralfa-etyl-2-oxo-1-pyrolidín acetamidu), chemickynesúvisiacisliivamivsúčasných antiepileptikách.


Mechanizmus účinku


Mechanizmusúčinku levetiracetamu neboldoposicelkomobjasnený, zsavšak, žejeodlišnýod účinkovostatných vsúčasnostipoužívaných antiepilepk. Pokusyin vitroainvivo napovedajú, že levetiracetamneovplyvňujeanizákladnécharakteristikybuniekaninormálnyprenosnervových vzruchov.

In vitro štúdieukazujú, želevetiracetamovplyvňujehladinu Ca2+vneurónoch čiastnou inhibíciou kalcioch kanálovtypu NazníženímuvoľňovaniaCa2+intracelulárnych zásobvneurónoch.

NaviacčiastočneantagonizujezníženieaktivityGABA-aglycínových kanálov spôsobenézinkomaß-karbonmi. Okremtoho salevetiracetampodľainvitroštúdiíviažena špecifickéväzbovémiestov mozgovomtkanivehlodavcov. Špecifickýmväzbovýmmiestomje synaptickývezikulárnyproteín 2A, ktorýjepovažovanýzasúčasť procesovfúzieaexocytózyvezikúl sneurotransmitermi. Levetiracetamajeho analógy majú rôznu afinitu kväzbenasynaptický

vezikulárnyproteín 2A, ktorá korelujesich potenciálomk zábranevzniku záchvatovvaudiogénnych modeloch u myší. Uvedený náleznapovedátomu, žeinterakciamedzilevetiracetamomasynaptickým

vezikulárnymproteínom2Aby mohlaprispievať kantiepileptickému mechanizmu účinku lieku.


Farmakodynamické účinky


Levetiracetamposkytujeochranupredzáchvatmivo veľkompočtezvieracích modelovparciálnych a primárnegeneralizovaných záchvatovbeztoho, žebymalpro-konvulzívnyúčinok. Primárny metabolitjeneakvny.

Účinokpriparciálnejigeneralizovanejepilepsii(epileptiform boj/fotoparoxyzmálnaodpoveď)u človekapotvrdilširokéspektrumstanoveného farmakologického profilulevetiracetamu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Prídav terapia nalibuparciálnychzáchvatovsosekundárnou generalicioualebobezneju dospelých, dospievajúcich,detía dojčiatvo veku od1 mesiaca sepilepsiou.


Udospelých saúčinno levetiracetamu dokázalav3 dvojito zaslepených placebomkontrolovaných štúdiáchpri1 000 mg, 2 000 mgalebo 3 000 mg/deň povaných v2 rozdelených dávkach s dĺžkou liečbydo 18 týždňov. Vsumárnejanalýzebolo percento pacientov, ktorídosiahli50 %alebo významnejšiezníženiefrekvencieparciálnych záchvatovnatýždeň vporovnanísvýchodiskovým stavompristabilnejvke(12/14 týždňov), 27,7 %, 31,6 %a41,3 %u pacientovs1 000, 2 000 alebo

3 000 mglevetiracetamu a12,6 %upacientovsplacebom.


Pediatrická populácia


Upediatrických pacientov(vek4 až16 rokov)saúčinno levetiracetamu stanovila vdvojito-zaslepenejplacebomkontrolovanejštúdii, doktorejbolo zaradených 198 pacientova malo dĺžku liečby14 týždňov. Vtejto štúdiipacientidostávalilevetiracetamvo fixnejvke60 mg/kg/deň (s dávkovanímdvakrátdenne). 44,6 %pacientovliečenýchlevetiracetamoma19,6 %pacientovsplacebommalo 50 %alebo významnejšiezníženiefrekvencieparciálnych záchvatovzatýždeň vporovnanísvýchodiskovým stavom. Pridlhodobompokračovanívlibe11,4 %pacientovnemalo záchvaty minimálne 6 mesiacova 7,2 %nemalozáchvatminimálne1 rok.


Upediatrických pacientov(vo veku 1 mesiac4 roky)bolastanovenáúčinnosť levetiracetamu vdvojito zaslepenej, placebomkontrolovanejštúdii, ktorázahŕňala116 pacientovaliečbatrvala5 dní.Vtejto štúdii dostávalipacientidennú vku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kgalebo 50 mg/kgperorálneho roztoku nazákladetitračnéhorozpisu podľaveku. Vtejtoštúdiibolapoužitádávka20 mg/kg/deň titrovanána 40 mg/kg/deň predojčatávo veku jeden mesiac6 mesiacov, avka25 mg/kg/deň titrovanána 50 mg/kg/deň predetivo veku 6 mesiacov4 roky.Celkovádennávkabolapodávanádvakrát denne. Primárnymukazovateľomúčinnostibolamieraodpovedenaliečbu(percentopacientovs≥50 % poklesompriemernejdennejfrekvencieparciálnych záchvatovod chodiskového stavu), ktorábola hodnotenázaslepenecentrálnymhodnotiteľomspoužitím48-hodinového video EEGzáznamu. Analýzaúčinnostipozostávalazo 109 pacientov, ktorímalinajmenej24 hodín video EEGzáznamu

vobidvoch obdobiach, chodiskovomajtestovacom.43,6 %pacientovliečených levetiracetamoma

19,6 %pacientovliečenýchplacebombolipovažovanízarespondentov. Výsledkysazhodujúnaprieč vekomiskupinami. Pridlhodobompokračovanívliečbe8,6 %pacientovnemalo záchvaty minimálne6 mesiacova7,8 %bolo bezzáchvatov minimálne1 rok.


Monoterapiana liečbu parciálnychchvatovso sekundárnougeneralizáciou alebo beznej u pacientovvoveku od 16 rokovsnovo diagnostikovanou epilepsiou.


Účinnosťlevetiracetamu v monoterapiibolapreukázaná vdvojito-zaslepenejparalelnejskupine„non- inferiorityvporovnanískarbamazepínoms riadenýmuvoľňovaním(CR)u 576 pacientovvo veku

16 rokovalebo staršíchs novo alebo nedávno diagnostikovanou epilepsiou. Upacientovsamohli

vyskytov len nevyprovokovanéparciálnezáchvatyalebo generalizovanétonicko-klonickézáchvaty. Pacientibolirandomizovanínaliečbu karbamazepínomCR400 – 1 200 mg/deň alebolevetiracetamom

1 000 –3 000 mg/deň, dĺžkaliečbybolado 121 týždňov vzávislostiodreakcie.

Šesťmesačnéobdobiebezskytu záchvatovsadosiahlo u 73,0 %pacientovliečených levetiracetamoma72,8 %pacientovliečených karbamazepínomCR;upravenáabsolútnadiferencia medziliečbamibola0,2 %(95 %CI:-7,8 8,2). Viacako polovicajedincovnemalazáchvaty 12 mesiacov(56,6 %jedincovs levetiracetamoma58,5 %s karbamazepínomCR).


Vštúdiiodrážajúcejklinickú praxbolomožu obmedzeného počtu pacientov, ktoríreagovalina pdav liečbulevetiracetamom(36 dospelých pacientovzo 69), vysadiť súbežantiepileptickú liečbu.


Prídav terapia nalibumyoklonickýchzáchvatovudospelých a dospievajúcich vo veku od

12 rokovsjuvenilnou myoklonickouepilepsiou.


Účinnosťlevetiracetamu bolapreukázanávdvojito-zaslepenejplacebomkontrolovanejštúdii strvaním16 týžovu pacientovvo veku 12 rokova starších, ktorítrpelinaidiopatickú generalizovanú epilepsiusmyoklonickýmizáchvatmis rôznymisyndrómami. Väčšinapacientovmala výskytjuvenilnejmyoklonickejepilepsie.

Vtejto štúdiibolavkalevetiracetamu 3 000 mg/deňpodávanáv2 rozdelených dávkach.

58,3 %pacientovliečenýchlevetiracetamoma23,3 %pacientovsplacebommalo minimálne50 %

zníženiedenných myoklonicch záchvatovnatýždeň. Pridlhodobompokračovanívliečbe28,6 %

pacientovnemalo myoklonickézáchvaty minimálne6 mesiacova21,0 %nemalomyoklonické záchvaty minimálne1 rok.


Prídav terapia nalibuprimárnych generalizovaných tonicko-klonickýchzáchvatovu dospelých a dospievajúcichvo veku od 12 rokovsidiopatickou generalizovanou epilepsiou.


Účinnosťlevetiracetamu bolapreukázanáv24-týžovejdvojito-zaslepenejplacebomkontrolovanej štúdii,do ktorejbolizaradedospelí, dospievajúcia obmedzenýpočetdetí, ktorítrpelinaidiopatickú generalizovanú epilepsiusprimárnymigeneralizovanýmitonicko-klonickými(PGTC)záchvatmi srôznymisyndrómami(juvenilmyoklonickáepilepsia,juvenilabsenciaepilepsie,absencia epilepsievdetstvealeboepilepsiasGrandMalzáchvatmipriprebudení). Vtejto štúdiibolavka levetiracetamu 3 000 mg/deň predospelých a dospievajúcichalebo 60 mg/kg/deň predetipodávanáv2 rozdelených dávkach.

72,2 %pacientovliečenýchlevetiracetamoma45,2 %pacientovsplacebommalo 50 %alebo významnejšiezníženiefrekvenciePGTCzáchvatovnatýždeň. Pridlhodobompokračovanívlibe 47,4 %pacientovnemalo tonicko-klonickézáchvatyminimálne6 mesiacova31,5 %nemalo tonicko- klonickézáchvaty minimálne1 rok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Levetiracetamjevysoko rozpustlátkasvysokou schopnosťou prieniku. Farmakokinetickýprofilje linrnyprinízkejintra-iinterindividuálnejvariabilite. Priopakovanompodávanísanemeníklírens. Nie žiadnekazyo akejkoľvekpslušnejvariabilitemedzipohlaviami, rasamialebo cirkadiálnej variabilite.Farmakokineticprofilzdrach dobrovoľníkovapacientovsepilepsioujeporovnateľný.


Vzhľadomnaúplalinrnevstrebávaniemožno predvídať plazmatickéhladinyzperorálnejvky levetiracetamu, vyjadrenejv mg/kgtelesnejhmotnosti.Plazmatickéhladinylevetiracetamu tedanieje potrebnémonitorovať.


Bolapreukázanávýznamkoreláciamedzikoncentráciamivslinách avplazmeu dospelých adetí

(pomerkoncentráciívslinách/vplazmesapohybujevrozmedzíod 1 do 1,7 preperorálnu tabletu a4 hodinypo dávkepreperorálnyroztok).


Dospelía dospievajúci


Absorpcia


Levetiracetamsapo perorálnompodanírýchloabsorbuje. Absolútnabiologickádostupnosť po perorálnomužitísablížiku 100 %.

Maximálneplazmatickékoncentrácie(Cmax)sadosiahnu 1,3 hodinypo podanívky. Rovnovážny stavsadosiahnepo dvochdňoch pridávkovacomrežimedvakrátdenne.

Maximálnekoncentrácie(Cmax)sú zvyčajne31 µg/mlpojednorazovejvke1 000 mga43 µg/mlpo opakovanejvke1 000 mg dvakrátdenne.

Rozsah vstrebávanianezáviodvkyaniejeovplyvnenýpodanímjedla.


Distribúcia


Nie dostupnéžiadneúdajeo districiivtkaniváchľudí.

Levetiracetamaanijeho primárny metabolitsavo významnejmiereneviažu nabielkoviny vplazme (<10 %).

Distribučnýobjemlevetiracetamujepribližne0,5 až0,7 l/kg, čojehodnotabzkacelkovému objemu

vody vorganizme.


Biotransformácia


Levetiracetamsau ľudíextenzívnenemetabolizuje. Hlavnou metabolickou cestou(24 %vky)je enzýmováhydrolýzaacetamidovejskupiny. Izoenzýmypečeňového cytochrómu P450 nepodporujú vznikprimárneho metabolitu ucb L057. Hydrolýzaacetamidovejskupinybolamerateľvo veľkom počtetkanívvrátanekrviniek. Metabolitucb L057jefarmakologickyneúčinný.


Stanovilisatidvamenejvýznammetabolity.Jeden sazískalhydroxyláciou pyrolinového

kruhu (1,6 %vky)adruhýotvorenímpyrolidónového kruhu (0,9 %dávky). Ďalšieneidentifikované

zlkypredstavovaliiba0,6 %vky.


In vivo sanezistilažiadnaenantiomerováinterkonverziaprilevetiracetameaniprijeho primárnom metabolite.


In vitro sazistilo, želevetiracetamajeho primárnymetabolitneinhibujú hlavizoformyľudského pečeňovéhocytochrómu P450(CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a1A2),aktivitu glukuronyloch transferáz(UGT1A1 aUGT1A6)aepoxidovejhydroxylázy. Okremtoho levetiracetamneovplyvňuje in vitro glukuronidáciu kyselinyvalproovej.

Vkultúrach ľudsch hepatocytov mallevetiracetamminimálnyalebo žiadnyúčinoknaCYP1A2, SULT1E1alebo UGT1A1.Levetiracetamspôsobovalmiernu indukciu CYP2B6 aCYP3A4. In vitro ain vivoúdajeointerakciis perorálnymikontracepvami, digoxínoma warfanomukazujú, žein vivosaneočakávažiadnavýznamindukciaenzýmov. Pretojeinterakcialevetiracetamusimiliečivami alebonaopak nepravdepodobná.


Eliminácia


Plazmatickýpolčasu dospelých bol7±1 hodinaanelíšilsaanipodľadávky, spôsobu podaniaanipri opakovanompodávaní. Priemercelkovýsystémový klírensbol0,96 ml/min/kg.


Hlavnou cestou vylučovaniabolmoč, ktorýmsavylučovalo priemerne95 %dávky(približne93 % dávkysavylúčilodo 48 hodín).Stolicou sa vylúčilo len 0,3 %vky.

Kumulatívne vylučovanielevetiracetamu mompočasprch 48 hodín dosiahlo66 % dávky, v ppadejehoprimárneho metabolitu 24 %vky.

Renálnykrenslevetiracetamu je0,6 ml/min/kgapreucb L057je4,2 ml/min/kg, čo ukazuje, že levetiracetamsavylujeglomerulárnoufiltráciousnáslednou tubulárnou reabsorpciouažeprimárny metabolitsaokremglomerulárnejfiltrácievylujeajakvnou tubulárnou sekréciou.

Vylučovanielevetiracetamu korelujesklírensomkreatinínu.


Starší pacienti


Ustarších pacientovjepolčaspredĺženýpribližneo 40 %(10 až11 hodín).vito so znížením funkcieobličieku tejtopopulácie(pozričasť 4.2).


Poruchafunkcie obličiek


Zdanlivýsystémový klírenslevetiracetamu ajeho primárneho metabolitu korelujesklírensom kreatinínu.Preto saodporúčaupraviť udržiavaciu dennú dávku Levetiracetamu Krkapodľaklírensukreatinínu u pacientovsostrednezávažnou azávažnou poruchou funkcieobličiek(pozriča4.2).


Uanuricch dospelýchjedincovsterminálnymštádiomzlyhaniaobličiekbolpolčasmedzidialýzami približne25 hodín apasdialýzypribližne3,1 hodiny.

Frakčnévylučovanielevetiracetamu počastypickej4-hodinovejdialýzytvorilo 51 %.


Porucha funkcie pečene


Uosôb smiernou astrednezávažnou poruchou funkciepečenenedochádzalo kžiadnejvýznamnej zmeneklírensu levetiracetamu. Uväčšinyosôb so závažnou poruchou funkciepenebolkrens levetiracetamu zníženýovyše50 %vdôsledku sprievodnejporuchyfunkcieobličiek(pozričasť 4.2).


Pediatrická populácia


Deti (4 až 12 rokov)


Po podaníjednorazovejperorálnejvky(20 mg/kg)deťoms epilepsiou (6-12 rokov)bolpolčas levetiracetamu 6 hodín. Zdanlivýsystémový klírensbolpribližneo 30 %vyššínu dospelých s epilepsiou.


Po podaníopakovaných perorálnych dávok(20 až60 mg/kg/deň)deťoms epilepsiou(4 až12 rokov)

salevetiracetamrýchlo absorboval.Maximálnaplazmatickákoncentráciasapozorovala0,5

1 hodinu po podaní. Pozorovalo salineárnea dávkovo úmerzvýšeniemaximálnych plazmaticch koncentráciíaplochypod krivkou. Eliminačnýpolčasbolpribližne5 hodín. Zdanlivýtelesklírens

bol1,1 ml/min/kg.


Dojčatá a deti(1 mesiac4 roky)


Pojednorazovompodanídávky(20 mg/kg)100 mg/mlperorálneho roztoku deťoms epilepsiou (1 mesiac4 roky)salevetiracetamrýchlo absorbovalamaximálneplazmatickékoncentráciesa pozorovalipribližne1 hodinu po podaní. Farmakokinetickésledkyukazujú kratšíeliminačnýpolčas (5,3 hodiny)ako u dospelých (7,2 hodiny)a rýchlejšízdanlivýtelesklírens(1,5 ml/min/kg)ako u dospelých (0,96 ml/min/kg).


Vpopulačnejfarmakokinetickejanalýzeuskutočneneju pacientovvo veku od 1 mesiacado 16 rokov telesnáhmotnosť významnekorelovalaso zdanlivýmklírensom(klírenssazvyšovalso zvýšením telesnejhmotnosti)aso zdanlivýmdistribučnýmobjemom. Naobidvaparametremalvplyvajvek. Tentoefektbolzvýraznený u mladšíchdojčiataustupovalso zvyšujúcimsavekom, pričomokolo 4. roku veku sastalzanedbateľm.


Voboch farmakokineticch analýzach populáciedošlo kasi20 %zvýšeniu zdanlivého klírensu

levetiracetamu, kbollevetiracetampodávanýspolu santiepileptikami, ktoréindukujúenzýmy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinickéúdaje získanénazákladeobvyklých farmakologicch štúdiíbezpečnosti, genotoxicity, karcinogenicityneodhaliližiadneosobitriziko preľudí.

Nežiaduceúčinkynepozorovanév klinicch štúdiách,alezistenéu potkanov, avmenšomrozsahu u myší, priexpozíciihladinám,ktorébolipodobnéexpozičnýmhladinámu človekaas potenciálnym významomprepoužitievklinickejpraxi, bolipečeňovézmenynaznačujúceadaptívnu odpoveď, ako jezvýšenáhmotnosť a centrilobulárnahypertrofia, infiltráciatuku azvýšenépečeňovéenzýmy v plazme.


Upotkanovsanepozorovaližiadnenežiaduceúčinkynafertilitualeboreprodukčnú výkonnosť samcovalebo samičiekprivkach aždo 1 800 mg/kg/deň (6-násobokmaximálnejdennejvky odporúčanejpreľudíprepočítanejnamg/m2aleboexpozíciu)u rodičovagenerácieF1.


Boliuskutočnedveštúdieembryo-fetálneho vývoja(EFVštúdie)u potkanovsvkami400, 1 200 a 3 600 mg/kg/deň. Privke3 600 mg/kg/deň došlolenvjednejztýchto dvoch EFVštúdií knepatrnému zníženiu fetálnejhmotnosti,spojenému shraničnýmrastompočtukostných zmien/menších anomálií.Nedošlo kžiadnemu ovplyvneniu mortalityembryíanikzvýšeniu výskytu malformác. NOAEL (hladinabezpozorovaných nežiaducich účinkov)bola3 600 mg/kg/deň pre gravidnésamicepotkanov(12-násobok maximálnejdennejdávkyodporúčanejpreľudíprepočítanej namg/m2plochypovrchutela)a1 200 mg/kg/deň preplody.


Boliuskutočneštyrištúdieembryo-fetálneho vývojau králikovsvkami200, 600, 800, 1 200 a 1 800 mg/kg/deň. Dávka1 800 mg/kg/deň viedlakznačnejtoxiciteusamíc-matiekakzníženiu fetálnej hmotnosti,spojenému so zvýšenýmvýskytomplodovskardiovaskulárnymi/kostrovýmianomáliami. NOAEL bola<200 mg/kg/deň presamice-matkya200 mg/kg/deň preplody(rovnajúcasa maximálnejdennejdávkeodporúčanejpreľudíprepočítanejnamg/m2plochypovrchu tela).

Štúdiaperinatálneho apostnatálneho vývojabolarealizovanáu potkanovsvkamilevetiracetamu 70, 350 a1 800 mg/kg/deň. NOAEL bola≥1 800 mg/kg/deň presamiceF0,rovnako ako preprežitie, rasta vývojmláďatF1 aždo odstavenia(6-násobokmaximálnejdennejvkyodporúčanejpreľudí prepočítanejnamg/m2plochypovrchu tela).


Štúdiesnovorodencamia mláďatamizvieratupotkanovapsovnepreukázaližiadnenežiaduceúčinky prištandardných koncoch ukazovateľoch vývojaa dozrievaniavvkach aždo 1 800 mg/kg/deň (6 až17 násobokmaximálnejdennejvkyodporúčanejpreľudíprepočítanejnamg/m2plochypovrchu tela).


Hodnotenieenvironmentálneho rizika (ERA)


Levetiracetam Krkapravdepodobnenemánepriaznivývplyvnaživotprostredie (pozričasť6.6), aksapoužíva podľainformácieo lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Kukuričný škrob

Koloidbezvodýoxid kremičitý

Kopovidón

Krospovidón

Magnéziumstearát


Obaľovacia vrstva:

Hypromelóza

Mastenec

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol

Indigotín (E 132)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Levetiracetam Krka 250 mg filmom obalené tablety sú zabalené v PVC/PVDC-aluminíových blistroch vložené do papierovej škatuľky, ktorá obsahuje 10, 30, 50, 60, 100, 200 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


21/0210/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.6.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

15Levetiracetam Krka 250 mg filmom obalené tablety