+ ipil.sk

Levetiracetam Mylan 250 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Levetiracetam Mylan 250 mg

Levetiracetam Mylan 500 mg

Levetiracetam Mylan 1 000 mg

filmom obalené tablety

levetiracetam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Levetiracetam Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levetiracetam Mylan

3. Ako užívať Levetiracetam Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Levetiracetam Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Levetiracetam Mylan a na čo sa používa


Levetiracetam Mylan obsahuje liečivo levetiracetam.


Levetiracetam Mylan je liek proti epilepsii (antiepileptikum, liek používaný na liečbu epileptických záchvatov).


Levetiracetam Mylan sa používa:

 • samostatne u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou epilepsiou na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej.

 • ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:

 • parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a u dojčiat vo veku od jedného mesiaca

 • myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou

 • primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Levetiracetam Mylan


Neužívajte Levetiracetam Mylan

- ak ste alergický na levetiracetam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Levetiracetam Mylan:

 • Ak máte ťažkosti s obličkami, postupujte podľa pokynov lekára. Lekár rozhodne, či sa má vaša dávka upraviť.

 • Ak spozorujete akékoľvek spomalenie rastu alebo neočakávaný rozvoj puberty u vášho dieťaťa, kontaktujte, prosím, svojho lekára.

 • Ak spozorujete zvýšenú závažnosť záchvatov (napr. zvýšený výskyt), povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • U niekoľkých osôb liečených antiepileptikami, ako je Levetiracetam Mylan, sa vyskytli myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Pokiaľ sa u vás objaví akýkoľvek príznak depresie a/alebo samovražedných myšlienok, obráťte sa, prosím, na svojho lekára.


Iné lieky a Levetiracetam Mylan


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovialebo lekárnikovi.


Levetiracetam Mylan a jedlo, nápoje a alkohol

Levetiracetam Mylan môžete užívať spolu s jedlom alebo nalačno. Z bezpečnostných dôvodov neužívajte Levetiracetam Mylan s alkoholom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Levetiracetam Mylan sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Možné riziko pre vaše nenarodené dieťa nie je známe. V štúdiách na zvieratách levetiracetam preukázal neželané účinky na rozmnožovanie pri hladinách dávok vyšších než tie, ktoré sú potrebné na kontrolu vašich záchvatov.

Počas liečby sa neodporúča dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Levetiracetam Mylan môže narušiť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje, pretože Levetiracetam Mylan môže spôsobovať ospalosť. Pravdepodobnosť je vyššia na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, kým sa nestanoví, že vaša schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je ovplyvnená.


3. Ako užívať Levetiracetam Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Levetiracetam Mylan sa musí užívať dvakrát denne, jedenkrát ráno a jedenkrát večer, každý deň približne v rovnakom čase.

Užívajte toľko tabliet, koľko vám predpísal váš lekár.


Monoterapia


Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):

Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.

Ak začínate užívať Levetiracetam Mylan po prvýkrát, váš lekár vám predpíše nižšiu dávku po dobu 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.


Príklad: ak je vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety s obsahom 250 mg ráno a 2 tablety s obsahom 250 mg večer.


Prídavná liečba


Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou:

Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.


Príklad: ak je vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety s obsahom 250 mg ráno a 2 tablety s obsahom 250 mg večer.


Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:


Váš lekár predpíše najvhodnejšiu liekovú formu levetiracetamu podľa telesnej hmotnosti a dávky.


Perorálny roztok je vhodnejšia forma na používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov.


Levetiracetam Mylan nie je dostupný vo forme perorálneho roztoku. V prípade, ak je potrebný perorálny roztok, váš lekár vám predpíše perorálny roztok levetiracetamu od inej spoločnosti.


Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej hmotnosti každý deň.


Príklad: pri zvyčajnej dávke 20 mg na kg telesnej hmotnosti každý deň, musíte podať svojmu dieťaťu s hmotnosťou 25 kg 1 tabletu s obsahom 250 mg ráno a 1 tabletu s obsahom 250 mg večer.


Dávka u dojčiat (1 až 6 mesiacov):

Pre dojčatá je vhodnejšou formou perorálny roztok.


Spôsob podania:


Tablety Levetiracetamu Mylan prehltnite a zapite dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, ak máte ťažkosti prehltnúť ju vcelku.


Dĺžka liečby:

 • Levetiracetam Mylan sa používa na dlhodobú liečbu. V liečbe Levetiracetamom Mylan máte pokračovať tak dlho, ako vám povedal váš lekár.

 • Svoju liečbu neukončujte bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom, pretože to môže zosilniť vaše záchvaty. Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť vašu liečbu Levetiracetamom Mylan, poučí vás, ako postupne vysadzovať Levetiracetam Mylan.


Ak užijete viac Levetiracetamu Mylan, ako máte

Možné vedľajšie účinky predávkovania Levetiracetamom Mylan sú ospalosť, pohybový (motorický) nepokoj, agresivita, zníženie ostražitosti, útlm dýchania a kóma.


Pokiaľ ste užili viac tabliet, ako ste mali, vyhľadajte svojho lekára. Váš lekár určí najlepšiu možnú liečbu predávkovania.


Ak zabudnete užiť Levetiracetam Mylan

Pokiaľ ste vynechali jednu alebo viacero dávok, vyhľadajte svojho lekára.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Levetiracetam Mylan

Pri ukončovaní liečby, podobne ako pri iných antiepileptických liekoch, sa má Levetiracetam Mylan vysadzovať postupne, aby sa zabránilo zvýšenému výskytu záchvatov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebolekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky, ako je ospalosť, únava a závrat, sa môžu vyskytovať častejšie na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Tieto účinky sa však majú časom znižovať.


Ak si myslíte, že môžete mať niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci (pohotovosť):


Menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať menej až do 1 zo 100 ľudí

 • pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky


Zriedkavé vedľajšie účinky: môžu postihovať až do 1 z 1 000 ľudí

 • samovražda

 • pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy)

 • zlyhanie pečene, hepatitída (zápal pečene)

 • kožná vyrážka, ktorá môže tvoriť pľuzgiere a vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou oblasťou, s tmavým prstencom okolo - multiformný erytém), rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a olupovaním kože, hlavne okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca olupovanie kože na viac ako 30 % povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza)

 • závažné reakcie z precitlivenosti (DRESS)


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí

 • nazofaryngitída (zápal nosohltana)

 • somnolencia (ospalosť); bolesť hlavy


Časté: môžu postihovať až do 1 z 10 ľudí

 • anorexia (strata chuti do jedla)

 • depresia, nepriateľstvo alebo agresivita, úzkosť, nespavosť, nervozita alebo podráždenosť

 • záchvat, porucha rovnováhy, závrat (pocit nestability), letargia (otupenosť), tremor (svojvoľné trasenie)

 • vertigo (pocit točenia)

 • kašeľ

 • bolesť brucha, hnačka, dyspepsia (porucha trávenia), vracanie, nevoľnosť (nutkanie na vracanie)

 • vyrážka

 • asténia/únava (vyčerpanosť)


Menej časté: môžu postihovať až do 1 zo 100 ľudí

 • znížený počet krvných doštičiek, znížený počet bielych krviniek

 • zníženie hmotnosti, zvýšenie hmotnosti

 • duševná porucha, nezvyčajné správanie, halucinácie, hnev, zmätenosť, záchvat paniky, citová nestabilita/kolísanie nálady, agitácia (rozrušenie)

 • amnézia (strata pamäti), porucha pamäti (zábudlivosť), nezvyčajná koordinácia/ataxia (porušené zosúladenie pohybov), parestézia (mravčenie), narušená pozornosť (strata koncentrácie)

 • diplopia (dvojité videnie), rozmazané videnie

 • nezvyčajné výsledky testov funkcie pečene

 • vypadávanie vlasov, ekzém, svrbenie

 • svalová slabosť, myalgia (bolesť svalov)

 • úrazy


Zriedkavé: môžu postihovať až do 1 z 1 000 ľudí

 • infekcia

 • znížený počet všetkých typov krviniek

 • poruchy osobnosti (problémy so správaním), nezvyčajné myslenie (pomalé myslenie, neschopnosť sústrediť sa)

 • nekontrolovateľné svalové kŕče postihujúce hlavu, trup a končatiny, ťažkosti s kontrolovaním pohybov, hyperkinéza (nadmerná činnosť, hyperaktivita)

 • znížená koncentrácia sodíka v krvi


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Levetiracetam Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, fľaši a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Fľaše: Nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace od prvého otvorenia fľaše. Po otvorení udržiavajte fľašu dôkladne uzatvorenú.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Levetiracetam Mylan obsahuje


- Liečivo je levetiracetam. Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg, 500 mg alebo 1 000 mg levetiracetamu.

- Ďalšie zložky sú: jadro tablety:povidón (K 29-32), mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, nátriumlaurylsulfát, koloidný oxid kremičitý, bezvodý. Obal tablety: oxid titaničitý (E 171), polydextróza, hypromelóza, triacetín, makrogol 8000, makrogol 400.


Ako vyzerá Levetiracetam Mylan a obsah balenia

Filmom obalená tableta.


Levetiracetam Mylan 250 mg: Biela, filmom obalená, okrúhla, obojstranne vypuklá tableta so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným označením „M“ nad deliacou ryhou a „613“ pod deliacou ryhou, a bez označenia na strane druhej.


Levetiracetam Mylan 500 mg: Biela, filmom obalená, podlhovastá, obojstranne vypuklá tableta so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným označením „M“ po ľavej strane deliacej ryhy a „615“ po pravej strane deliacej ryhy, a bez označenia na strane druhej.


Levetiracetam Mylan 1 000 mg: Biela, filmom obalená, podlhovastá, obojstranne vypuklá tableta so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným označením „M“ po ľavej strane deliacej ryhy a „619“ po pravej strane deliacej ryhy, a bez označenia na strane druhej.


Levetiracetam Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 200 filmom obalených tabliet a v blistroch s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky po 30 x 1 a 60 x 1 filmom obalených tabliet. Levetiracetam Mylan je dostupný v baleniach vo fľašiach po 60, 100, 120, 200 a 500 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Veľká Británia:Levetiracetam Mylan


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 06/2014.

6

Levetiracetam Mylan 250 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Levetiracetam Mylan 250 mg

Levetiracetam Mylan 500 mg

Levetiracetam Mylan 1 000 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Levetiracetam Mylan 250 mg: Každá tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.

Levetiracetam Mylan 500 mg: Každá tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.

Levetiracetam Mylan 1 000 mg: Každá tableta obsahuje 1 000 mg levetiracetamu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Levetiracetam Mylan 250 mg:

Biela, filmom obalená, okrúhla, bikonvexná, 10 mm tableta so skosenými hranami, na jednej strane s vyrazeným označením „M“ nad deliacou ryhou a „613“ pod deliacou ryhou, a bez označenia na strane druhej. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Levetiracetam Mylan 500 mg:

Biela, filmom obalená, podlhovastá, bikonvexná tableta so skosenými hranami, veľkosti 8 mm x 17 mm, na jednej strane s vyrazeným označením „M“ po ľavej strane deliacej ryhy a „615“ po pravej strane deliacej ryhy, a bez označenia na strane druhej. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Levetiracetam Mylan 1 000 mg:

Biela, filmom obalená, podlhovastá, bikonvexná tableta so skosenými hranami, veľkosti 10 mm x 21 mm, na jednej strane s vyrazeným označením „M“ po ľavej strane deliacej ryhy a „619“ po pravej strane deliacej ryhy, a bez označenia na strane druhej. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť, a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Levetiracetam Mylan je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizácioualebo bez nej u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s práve diagnostikovanou epilepsiou.


Levetiracetam Mylan je indikovaný ako prídavná terapia

 • pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou.

 • pri liečbe myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.

 • pri liečbe primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, veľkosť balenia a silu podľa telesnej hmotnosti a dávky. Pre dávky nižšie ako 250 mg a pre pacientov neschopných prehltnúť tablety sa má použiť perorálny roztok.


Dávkovanie


Monoterapia u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov


Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg dvakrát denne, ktorú je možné po dvoch týždňoch zvýšiť na začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg dvakrát denne. Dávku je možné ďalej zvyšovať o 250 mg dvakrát denne každé dva týždne v závislosti od klinickej odpovede. Maximálna dávka je 1 500 mg dvakrát denne.


Prídavná liečba u dospelých (≥ 18 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou


Začiatočná terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denne. S touto dávkou možno začať v prvý deň liečby.

V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dennú dávku zvýšiť až na 1 500 mg dvakrát denne. Dávku je možné zvyšovať alebo znižovať o 500 mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne.


Osobitné skupiny pacientov


Starší ľudia (65 rokov a starší)


U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri nižšie „Porucha funkcie obličiek“) sa odporúča úprava dávky.


Porucha funkcie obličiek


Denná dávka sa musí upraviť individuálne podľa funkcie obličiek.


Pre dospelých pacientov použite nasledujúcu tabuľku a dávku upravte zodpovedajúcim spôsobom. Pri použití tejto tabuľky pre dávkovanie je potrebné stanoviť klírens kreatinínu (CLcr) pacienta v ml/min. U dospelých a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je možné CLcr v ml/min stanoviť z merania kreatinínu v sére (mg/dl) pomocou nasledujúcej rovnice:


[140-vek (roky)] x hmotnosť (kg)

CLcr (ml/min) = ---------------------------------------------- (x 0,85 u žien)

72 x kreatinín v sére (mg/dl)


CLcr sa potom prepočíta na plochu povrchu tela (body surface area, BSA) podľa nasledujúceho vzorca:


CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m2) = ------------------------------ x 1,73

BSA pacienta (m2)


Úprava dávkovania u dospelých a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg s poruchou funkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu

(ml/min/1,73 m2)

Dávkovanie a frekvencia


Normálna

> 80

500 až 1 500 mg dvakrát denne

Mierna

50 – 79

500 až 1 000 mg dvakrát denne

Stredne závažná

30 – 49

250 až 750 mg dvakrát denne

Závažná

< 30

250 až 500 mg dvakrát denne

Dialyzovaní pacienti v terminálnom štádiu zlyhania obličiek (1)

-

500 až 1 000 mg jedenkrát denne (2)

(1)V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča podať úvodnú dávku 750 mg.

(2)Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 250 až 500 mg.


U detí s poruchou funkcie obličiek je potrebné upraviť dávku levetiracetamu podľa funkcie obličiek, pretože klírens levetiracetamu závisí od funkcie obličiek. Toto odporúčanie je založené na štúdii s dospelými pacientmi s poruchou funkcie obličiek.


CLcr v ml/min/1,73 m2je možné odhadnúť zo stanoveného sérového kreatinínu (mg/dl) pre mladých dospievajúcich, deti a dojčatá s použitím nasledujúceho vzorca (Schwartzov vzorec):


Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m2) = -------------------------------------------

Sérový kreatinín (mg/dl)


ks = 0,45 pre donosené dojčatá vo veku do 1 roka; ks = 0,55 pre deti mladšie ako 13 rokov a dospievajúce dievčatá; ks = 0,7 pre dospievajúcich chlapcov


Úprava dávkovania pre dojčatá, deti a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg s poruchou funkcie obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu

(ml/min/1,73 m2)


Dávkovanie a frekvencia (1)

Dojčatá od 1 do menej ako 6 mesiacov

Dojčatá od 6 do 23 mesiacov, deti a dospievajúci s hmotnosťou do 50 kg

Normálna

> 80

7 až 21 mg/kg dvakrát denne

10 až 30 mg/kg dvakrát denne

Mierna

50 – 79

7 až 14 mg/kg dvakrát denne

10 až 20 mg/kg dvakrát denne

Stredne závažná

30 – 49

3,5 až 10,5 mg/kg dvakrát denne

5 až 15 mg/kg dvakrát denne

Závažná

< 30

3,5 až 7 mg/kg dvakrát denne

5 až 10 mg/kg dvakrát denne

Dialyzovaní pacienti v terminálnom štádiu zlyhania obličiek

--

7 až 14 mg/kg jedenkrát denne (2) (4)

10 až 20 mg/kg jedenkrát denne (3) (5)

(1)Perorálny roztok sa má použiť pre dávky menšie ako 250 mg a u pacientov neschopných prehĺtať tablety.

(2)V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča záťažová dávka 10,5 mg/kg.

(3)V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča záťažová dávka 15 mg/kg.

(4)Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 3,5 až 7 mg/kg.

(5)Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 5 až 10 mg/kg.


Porucha funkcie pečene


U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens kreatinínu podhodnocovať insuficienciu obličiek. Pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73 m2sa preto odporúča znížiť dennú udržiavaciu dávku o 50 %.


Pediatrická populácia


Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, veľkosť balenia a silu podľa veku, telesnej hmotnosti a dávky.


Lieková forma tablety nie je prispôsobená na používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov. Perorálny roztok je vhodnejšia forma na používanie v tejto populácii. Okrem toho dostupné sily tabliet nie sú vhodné pre začiatočnú liečbu u detí s hmotnosťou nižšou ako 25 kg, u pacientov neschopných prehĺtať tablety alebo pre podanie dávok nižších ako 250 mg. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa má použiť perorálny roztok.


Monoterapia


Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov ako monoterapie neboli stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 6 až 23 mesiacov, deti (2 až 11 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg


Perorálny roztok je vhodnejšia forma na používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov.


Začiatočná terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denne.

V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dávku zvýšiť až na 30 mg/kg dvakrát denne. Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo zníženie o 10 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne. Má sa použiť najnižšia účinná dávka.

Dávkovanie u detí s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaké ako u dospelých.


Odporúčané dávkovanie pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov, deti a dospievajúcich:


Hmotnosť

Začiatočná dávka:

10 mg/kg dvakrát denne


Maximálna dávka:

30 mg/kg dvakrát denne


6 kg (1)

60 mg dvakrát denne

180 mg dvakrát denne

10 kg (1)

100 mg dvakrát denne

300 mg dvakrát denne

15 kg (1)

150 mg dvakrát denne

450 mg dvakrát denne

20 kg (1)

200 mg dvakrát denne

600 mg dvakrát denne

25 kg

250 mg dvakrát denne

750 mg dvakrát denne

Od 50 kg (2)

500 mg dvakrát denne

1 500 mg dvakrát denne

(1)Deti s hmotnosťou 25 kg alebo nižšou majú prednostne začať liečbu perorálnym roztokom levetiracetamu 100 mg/ml.

(2)Dávkovanie u detí a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaké ako u dospelých.Prídavná liečba pre dojčatá vo veku od 1 do menej ako 6 mesiacov


U dojčiat sa má používať perorálny roztok.


Spôsob podania


Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny a možno ich užívať s jedlom alebo nalačno. Denná dávka sa podáva v dvoch rovnakých čiastkových dávkach.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na iné deriváty pyrolidónu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vysadenie

Ak sa musí levetiracetam vysadiť, podľa súčasnej klinickej praxe sa odporúča vysadzovať ho postupne (napr. u dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg: znižovanie o 500 mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne; u dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a dospievajúcich s hmotnosťou do 50 kg: zníženie dávky nemá prekročiť pokles 10 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne; u dojčiat (mladších ako 6 mesiacov): zníženie dávky nemá prekročiť pokles 7 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne).


Renálna insuficiencia

Podávanie levetiracetamu pacientom s poruchou funkcie obličiek si môže vyžadovať úpravu dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa pred stanovením dávky odporúča posúdiť funkciu obličiek (pozri časť 4.2).


Samovražda

U pacientov liečených antiepileptikami (vrátane levetiracetamu) boli hlásené prípady samovraždy, pokusov o samovraždu, samovražedných myšlienok a správania. Metaanalýza randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaní s antiepileptikami preukázala malé zvýšenie rizika samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.


Z tohto dôvodu sa majú u pacientov sledovať príznaky depresie a/alebo samovražedných myšlienok a správania a má sa zvážiť vhodná liečba. Pacientom (a ich opatrovateľom) sa má odporučiť, aby v prípade výskytu príznakov depresie a/alebo samovražedných myšlienok alebo správania okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


Pediatrická populácia

Lieková forma tablety nie je prispôsobená na používanie u dojčiat a detí mladších ako 6 rokov.

Dostupné údaje u detí nenaznačili vplyv na rast a pubertu. Avšak dlhodobé účinky u detí na schopnosť učiť sa, inteligenciu, rast, endokrinnú funkciu, pubertu a plodnosť sú naďalej neznáme.


Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu sa nehodnotila dôkladne u dojčiat s epilepsiou mladších ako 1 rok. Len 35 dojčiat mladších ako 1 rok s parciálnymi záchvatmi bolo exponovaných v klinických štúdiách, z nich len 13 bolo vo veku < 6 mesiacov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antiepileptiká

Údaje pred uvedením lieku na trh z klinických štúdií vykonaných u dospelých ukazujú, že levetiracetam nemal vplyv na sérové koncentrácie už podávaných antiepileptík (fenytoín, karbamazepín, kyselina valproová, fenobarbital, lamotrigín, gabapentín a primidón) a že tieto antiepileptiká neovplyvnili farmakokinetiku levetiracetamu.


Rovnako ako u dospelých, ani u detských a dospievajúcich pacientov užívajúcich levetiracetam v dávke až do 60 mg/kg/deň nie je žiadny dôkaz klinicky významných liekových interakcií.

Retrospektívne hodnotenie farmakokinetických interakcií u detí a dospievajúcich s epilepsiou (4 až 17 rokov) potvrdilo, že prídavná liečba s perorálne podávaným levetiracetamom neovplyvnila sérové koncentrácie v rovnovážnom stave súbežne podávaného karbamazepínu a valproátu. Avšak údaje naznačujú o 20 % vyšší klírens levetiracetamu u detí užívajúcich enzýmy indukujúce antiepileptiká. Úprava dávkovania sa nevyžaduje.


Probenecid

Zistilo sa, že probenecid (500 mg štyrikrát denne), blokátor renálnej tubulárnej sekrécie, inhibuje renálny klírens primárneho metabolitu, nie však levetiracetamu. Koncentrácia uvedeného metabolitu však zostáva nízka. Možno očakávať, že ostatné lieky vylučované aktívnou tubulárnou sekréciou by tiež mohli znižovať renálny klírens metabolitu. Účinok levetiracetamu na probenecid sa nezisťoval a účinok levetiracetamu na ďalšie aktívne vylučované lieky, napr. NSAID, sulfónamidy a metotrexát nie je známy.


Perorálne kontraceptíva a iné farmakokinetické interakcie

Levetiracetam v dávke 1 000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku perorálnych kontraceptív (etinylestradiol a levonorgestrel); endokrinné parametre (luteinizačný hormón a progesterón) sa nezmenili. Levetiracetam v dávke 2 000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku digoxínu a warfarínu; protrombínové časy sa nezmenili. Súbežné podávanie s digoxínom, perorálnymi kontraceptívami a warfarínom neovplyvnilo farmakokinetiku levetiracetamu.


Antacidá

Nie sú k dispozícií žiadne údaje o vplyve antacíd na absorpciu levetiracetamu.


Jedlo a alkohol

Jedlo neovplyvnilo rozsah absorpcie levetiracetamu, ale rýchlosť vstrebávania sa mierne znížila.

Nie sú k dispozícií žiadne údaje o interakcii levetiracetamu s alkoholom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití levetiracetamu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Levetiracetam sa neodporúča počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu, pokiaľ to nie jednoznačne nevyhnutné.

Rovnako ako u iných antiepileptík, fyziologické zmeny počas gravidity môžu ovplyvniť koncentráciu levetiracetamu. Počas gravidity bol pozorovaný pokles plazmatickej koncentrácie levetiracetamu. Tento pokles je výraznejší počas tretieho trimestra (do 60 % východiskovej hodnoty koncentrácie pred graviditou). Pre gravidnú ženu liečenú levetiracetamom sa má zabezpečiť adekvátna klinická starostlivosť. Vysadenie antiepileptickej liečby môže viesť k exacerbácii ochorenia, ktoré môže poškodiť matku a plod.


Laktácia

Levetiracetam sa vylučuje do materského mlieka. Dojčenie sa preto neodporúča.

Avšak v prípade, že je liečba levetiracetamom potrebná počas dojčenia, pomer prínosu/rizika liečby sa má zvážiť vzhľadom k významu dojčenia.


Fertilita

V štúdiách na zvieratách sa nezistil žiadny vplyv na fertilitu (pozri časť 5.3). Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje, nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Vzhľadom na možnú rozdielnu individuálnu citlivosť môžu niektorí pacienti najmä na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky pociťovať ospalosť alebo iné symptómy v súvislosti s centrálnym nervovým systémom. U týchto pacientov sa preto odporúča opatrnosť pri vykonávaní náročných aktivít, napr. pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Pacientom sa neodporúča viesť vozidlá ani obsluhovať stroje, kým sa nepotvrdí, že ich schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je ovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Profil nežiaducich udalostí uvedený nižšie vychádza z analýzy združených placebom kontrolovaných klinických skúšaní so všetkými skúmanými indikáciami s celkovým počtom 3 416 pacientov liečených levetiracetamom. Tieto údaje sú doplnené o používanie levetiracetamu v zodpovedajúcom nezaslepenom predĺžení štúdií rovnako ako zo sledovania po uvedení lieku na trh. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli nazofaryngitída, somnolencia, bolesť hlavy, únava a závraty. Profil bezpečnosti levetiracetamu je celkovo podobný vo všetkých vekových skupinách (dospelí a pediatrickí pacienti) a vo všetkých schválených epileptických indikáciách.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií


Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách (u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku > 1 mesiac) a zo skúseností po uvedení na trh sú uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa tried orgánových systémov a podľa frekvencie výskytu. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Infekcie a nákazy

Veľmi časté:


Zriedkavé:

nazofaryngitída


infekcia


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté:


Zriedkavé:

trombocytopénia, leukopénia


pancytopénia, neutropénia


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS - drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté:


Menej časté:


Zriedkavé:


anorexia


zníženie telesnej hmotnosti, zvýšenie telesnej hmotnosti


hyponatriémia


Psychické poruchy

Časté:


Menej časté:Zriedkavé:

depresia, hostilita/agresivita, úzkosť, insomnia, nervozita/podráždenosť


pokus o samovraždu, samovražedné myšlienky, psychotická porucha, nezvyčajné správanie, halucinácie, hnev, stav zmätenosti, záchvat paniky, citová labilita/výkyvy nálady, rozrušenie


dokonaná samovražda, porucha osobnosti, nezvyčajné myslenie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:


Časté:


Menej časté:


Zriedkavé:

somnolencia, bolesť hlavy


kŕčovitý záchvat, porucha rovnováhy, závraty, letargia, tremor


amnézia, porucha pamäti, nezvyčajná koordinácia/ataxia, parestézia, porucha pozornosti


choreoatetóza, dyskinéza, hyperkinéza


Poruchy oka

Menej časté:


diplopia, rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu

Časté:


vertigo


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:


kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:


Zriedkavé:

bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, vracanie, nauzea


pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté:


Zriedkavé:

abnormálne výsledky funkčných testov pečene


zlyhanie pečene, hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:


Menej časté:


Zriedkavé:

vyrážka


alopécia, ekzém, pruritus


toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté:


svalová slabosť, myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:


asténia/únava

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Menej časté:


úrazPopis vybraných nežiaducich reakcií


Riziko anorexie je vyššie, keď sa topiramát podáva súbežne s levetiracetamom.


V niekoľkých prípadoch alopécie sa po vysadení levetiracetamu pozorovala úprava stavu.


Supresia kostnej drene bola identifikovaná v niektorých prípadoch pancytopénie.


Pediatrická populácia


U pacientov vo veku 1 mesiac až menej ako 4 roky bolo celkovo 190 pacientov liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných a nezaslepených predĺženiach štúdií, z ktorých šesťdesiat (60) pacientov bolo liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách. U pacientov vo veku 4 – 16 rokov bolo celkovo 645 pacientov liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách a nezaslepenom predĺžení štúdií, z ktorých 233 pacientov bolo liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách. U oboch týchto pediatrických vekových rozmedzí boli tieto údaje doplnené o skúsenosti s používaním levetiracetamu po uvedení lieku na trh.


Profil nežiaducich udalostí levetiracetamu je celkovo podobný vo vekových skupinách a v schválených epileptických indikáciách. Výsledky bezpečnosti u detských a dospievajúcich pacientov v placebom kontrolovaných klinických štúdiách sa zhodovali s profilom bezpečnosti levetiracetamu u dospelých s výnimkou behaviorálnych a psychiatrických nežiaducich reakcií, ktoré boli častejšie u detí ako u dospelých. U detí a dospievajúcich vo veku 4 až 16 rokov bolo vracanie (veľmi časté, 11,2 %), agitácia (časté, 3,4 %), kolísanie nálady (časté, 2,1 %), afektová labilita (časté, 1,7 %), agresivita (časté, 8,2 %), abnormálne správanie (časté, 5,6 %) a letargia (časté, 3,9 %) hlásené častejšie ako u iných vekových rozmedzí alebo v celkovom profile bezpečnosti. U dojčiat a u detí vo veku 1 mesiac až do menej ako 4 roky bola podráždenosť (veľmi časté, 11,7 %) a nezvyčajná koordinácia (časté, 3,3 %) hlásené častejšie ako u iných vekových rozmedzí alebo v celkovom profile bezpečnosti.


Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná pediatrická štúdia bezpečnosti s non-inferiórnym dizajnom hodnotila kognitívne a neuropsychologické účinky levetiracetamu u detí vo veku 4 až 16 rokov s parciálnymi záchvatmi. Bolo konštatované, že levetiracetam sa neodlišoval (nebol inferiórny) od placeba, pokiaľ ide o zmenu od východiskového stavu v skóre Leiter-R na pozornosť a pamäť, zloženom skóre k hodnoteniu pamäti (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score) u populácie splňujúcej protokol štúdie. Výsledky týkajúce sa behaviorálneho a emočného fungovania naznačovali u pacientov liečených levetiracetamom zhoršenie, pokiaľ ide o agresívne správanie, čo bolo merané štandardizovaným a systematickým spôsobom s použitím overeného nástroja (CBCL –Achenbach Child Behaviour Checklist; Achenbachov kontrolný zoznam správania detí). Avšak, u jedincov, ktorí užívali levetiracetam v dlhodobej nezaslepenej následnej štúdii, nedošlo v priemere k zhoršeniu behaviorálneho a emočného fungovania; obzvlášť miery agresívneho správania neboli horšie oproti východiskovému stavu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy


Po predávkovaní levetiracetamom sa pozorovala somnolencia, nepokoj, agresia, znížený stupeň vedomia, depresia dýchania a kóma.


Liečba predávkovania


Po akútnom predávkovaní možno vyprázdniť žalúdok výplachom žalúdka alebo vyvolaním vracania. Neexistuje žiadne špecifické antidotum levetiracetamu. Liečba predávkovania má byť symptomatická a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť vylučovania levetiracetamu dialýzou je 60 % a primárneho metabolitu 74 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antiepileptiká , iné antiepileptiká

ATC kód: N03AX14


Liečivo levetiracetam je pyrolidónový derivát (S-enantiomér α-etyl-2-oxo-1-pyrolidín acetamidu), chemicky nesúvisiaci s existujúcimi antiepileptikami.


Mechanizmus účinku


Spôsob účinku levetiracetamu nebol doposiaľ celkom objasnený, zdá sa však, že je odlišný od účinkov ostatných v súčasnosti používaných antiepileptík. Pokusy in vitro a in vivo naznačujú, že levetiracetam neovplyvňuje ani základné charakteristiky buniek, ani normálny prenos nervových vzruchov.


In vitro štúdie ukazujú, že levetiracetam ovplyvňuje hladinu Ca2+v neurónoch čiastočnou inhibíciou kalciových kanálov typu N a znížením uvoľňovania Ca2+z intracelulárnych zásob v neurónoch. Levetiracetam naviac čiastočne antagonizuje zníženie aktivity GABA- a glycínových kanálov spôsobené zinkom a ß-karbolínmi. Okrem toho sa levetiracetam v in vitro štúdiách viaže na špecifické väzbové miesto v mozgovom tkanive hlodavcov. Špecifickým väzbovým miestom je synaptický vezikulárny proteín 2A, ktorý je považovaný za súčasť procesov fúzie a exocytózy vezikúl s neurotransmitermi. Levetiracetam a jeho analógy majú rôznu afinitu k väzbe na synaptický vezikulárny proteín 2A, ktorá koreluje s ich potenciálom k zábrane vzniku záchvatov na audiogénnych modeloch epilepsie u myší. Uvedený nález napovedá tomu, že interakcia medzi levetiracetamom a synaptickým vezikulárnym proteínom 2A by mohla prispievať k antiepileptickému spôsobu účinku lieku.


Farmakodynamické účinky


Levetiracetam poskytuje ochranu pred záchvatmi na veľkom počte zvieracích modelov parciálnych a primárne generalizovaných záchvatov bez toho, že by mal prokonvulzívne účinky. Primárny metabolit je neaktívny. Účinok pri parciálnej i generalizovanej epilepsii (epileptiformný výboj/fotoparoxyzmálna odpoveď) u ľudí potvrdil široké spektrum stanoveného farmakologického profilu levetiracetamu.


Klinické skúsenosti


Prídavná terapia v liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou


U dospelých sa účinnosť levetiracetamu dokázala v 3 dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách pri 1 000 mg, 2 000 mg alebo 3 000 mg/deň podávaných v 2 rozdelených dávkach s dĺžkou liečby do 18 týždňov. V sumárnej analýze bolo percento pacientov, ktorí dosiahli 50 % alebo významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov na týždeň v porovnaní s východiskovým stavom pri stabilnej dávke (12/14 týždňov), 27,7 % u pacientov s 1 000 mg levetiracetamu, 31,6 % s 2 000 mg a 41,3 % u pacientov s 3 000 mg levetiracetamu a 12,6 % u pacientov s placebom.


Pediatrická populácia


U detských a dospievajúcich pacientov (vek 4 až 16 rokov) sa účinnosť levetiracetamu stanovila v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii, do ktorej bolo zaradených 198 pacientov a malo dĺžku liečby 14 týždňov. V tejto štúdii pacienti užívali levetiracetam vo fixnej dávke 60 mg/kg/deň (s dávkovaním dvakrát denne).

44,6 % pacientov liečených levetiracetamom a 19,6 % pacientov s placebom malo 50 % alebo významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov za týždeň v porovnaní s východiskovým stavom. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 11,4 % pacientov nemalo záchvaty minimálne 6 mesiacov a 7,2 % nemalo záchvat minimálne 1 rok.


U detí (vo veku 1 mesiac až 4 roky) bola stanovená účinnosť levetiracetamu v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, ktorá zahrňovala 116 pacientov a liečba trvala 5 dní. V tejto štúdii dostávali pacienti dennú dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg alebo 50 mg/kg perorálneho roztoku na základe titračného rozpisu podľa veku. V tejto štúdii bola použitá dávka 20 mg/kg/deň titrovaná na 40 mg/kg/deň pre dojčatá vo veku jeden mesiac až 6 mesiacov, a dávka 25 mg/kg/deň titrovaná na 50 mg/kg/deň pre deti vo veku 6 mesiacov až 4 roky. Celková denná dávka bola podávaná dvakrát denne.

Primárnym ukazovateľom účinnosti bola miera odpovede na liečbu (percento pacientov s 50 % poklesom priemernej dennej frekvencie parciálnych záchvatov od východiskového stavu), ktorá bola hodnotená zaslepene centrálnym hodnotiteľom s použitím 48-hodinového video EEG záznamu. Analýza účinnosti pozostávala zo 109 pacientov, ktorí mali najmenej 24 hodín video EEG záznamu v obidvoch obdobiach, východiskovom aj testovacom. 43,6 % pacientov liečených levetiracetamom a 19,6 % pacientov, ktorí dostávali placebo boli považovaní za respondentov. Výsledky sa zhodujú naprieč vekovými skupinami. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 8,6 % pacientov nemalo záchvaty minimálne 6 mesiacov a 7,8 % bolo bez záchvatov minimálne 1 rok.


Monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u pacientov vo veku od 16 rokov s novo diagnostikovanou epilepsiou


Účinnosť levetiracetamu v monoterapii bola preukázaná v dvojito zaslepenej paralelnej skupine „noninferiority“ v porovnaní s karbamazepínom s riadeným uvoľňovaním (CR) u 576 pacientov vo veku 16 rokov alebo starších s novo alebo nedávno diagnostikovanou epilepsiou. U pacientov sa mohli vyskytovať len nevyprovokované parciálne záchvaty alebo generalizované tonicko-klonické záchvaty. Pacienti boli randomizovaní na liečbu karbamazepínom CR 400 – 1 200 mg/deň alebo levetiracetamom 1 000 – 3 000 mg/deň, dĺžka liečby bola do 121 týždňov v závislosti od reakcie.

Šesťmesačné obdobie bez výskytu záchvatov sa dosiahlo u 73,0 % pacientov liečených levetiracetamom a 72,8 % pacientov liečených karbamazepínom CR; upravená absolútna diferencia medzi liečbami bola 0,2 % (95 % IS: -7,8 8,2). Viac ako polovica jedincov nemala záchvaty 12 mesiacov (56,6 % jedincov s levetiracetamom a 58,5 % s karbamazepínom CR).


V štúdii odrážajúcej klinickú prax bolo možné u obmedzeného počtu pacientov, ktorí reagovali na prídavnú liečbu levetiracetamom (36 dospelých pacientov zo 69), vysadiť súbežnú antiepileptickú liečbu.


Prídavná terapia na liečbu myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou


Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii s trvaním 16 týždňov u pacientov vo veku 12 rokov a starších, ktorí trpeli na idiopatickú generalizovanú epilepsiu s myoklonickými záchvatmi s rôznymi syndrómami. Väčšina pacientov mala výskyt juvenilnej myoklonickej epilepsie.

V tejto štúdii bola dávka levetiracetamu 3 000 mg/deň podávaná v 2 rozdelených dávkach. 58,3 % pacientov liečených levetiracetamom a 23,3 % pacientov s placebom malo minimálne 50 % zníženie denných myoklonických záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 28,6 % pacientov nemalo myoklonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a 21,0 % nemalo myoklonické záchvaty minimálne 1 rok.


Prídavná terapia v liečbe primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou


Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v 24-týždňovej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii, do ktorej boli zaradení dospelí, dospievajúci a obmedzený počet detí, ktorí trpeli na idiopatickú generalizovanú epilepsiu s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými (PGTC) záchvatmi s rôznymi syndrómami (juvenilná myoklonická epilepsia, juvenilná absencia epilepsie, absencia epilepsie v detstve alebo epilepsia s Grand Mal záchvatmi pri prebudení). V tejto štúdii bola dávka levetiracetamu 3 000 mg/deň pre dospelých a dospievajúcich alebo 60 mg/kg/deň pre deti podávaná v 2 rozdelených dávkach.

72,2 % pacientov liečených levetiracetamom a 45,2 % pacientov s placebom malo 50 % alebo významnejšie zníženie frekvencie PGTC záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 47,4 % pacientov nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a 31,5 % nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 1 rok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Levetiracetam je vysoko rozpustná látka s vysokou schopnosťou prieniku. Farmakokinetický profil je lineárny pri nízkej intra- i interindividuálnej variabilite. Pri opakovanom podávaní sa nemení klírens. Nie sú žiadne dôkazy o akejkoľvek príslušnej variabilite medzi pohlaviami, rasami alebo cirkadiálnej variabilite. Farmakokinetický profil zdravých dobrovoľníkov a pacientov s epilepsiou je porovnateľný.


Vzhľadom na úplnú a lineárnu absorpciu možno predvídať plazmatické hladiny z perorálnej dávky levetiracetamu vyjadrenej v mg/kg telesnej hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu teda nie je potrebné sledovať.


Bola preukázaná významná korelácia medzi koncentráciami v slinách a v plazme u dospelých a detí (pomer koncentrácií v slinách/plazme sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 1,7 pre perorálnu tabletu a 4 hodiny po dávke pre perorálny roztok).


Dospelí a dospievajúci


Absorpcia


Levetiracetam sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Absolútna biologická dostupnosť po perorálnom užití sa blíži ku 100 %.

Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu 1,3 hodiny po podaní dávky. Rovnovážny stav sa dosiahne po dvoch dňoch pri dávkovacom režime dvakrát denne.

Maximálne koncentrácie (Cmax) sú zvyčajne 31 µg/ml po jednorazovej dávke 1 000 mg a 43 µg/ml po opakovanej dávke 1 000 mg dvakrát denne.


Rozsah absorpcie nezávisí od dávky a nie je ovplyvnený podaním jedla.


Distribúcia


Nie sú dostupné žiadne údaje o distribúcii v tkanivách ľudí.

Levetiracetam a ani jeho primárny metabolit sa vo významnej miere neviažu na bielkoviny v plazme (< 10 %).

Distribučný objem levetiracetamu je približne 0,5 až 0,7 l/kg, čo je hodnota blízka celkovému objemu vody v organizme.


Biotransformácia


Levetiracetam sa u ľudí extenzívne nemetabolizuje. Hlavnou metabolickou cestou (24 % dávky) je enzýmová hydrolýza acetamidovej skupiny. Izoenzýmy pečeňového cytochrómu P450 nepodporujú vznik primárneho metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidovej skupiny sa merala vo veľkom počte tkanív vrátane krviniek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neúčinný.


Stanovili sa tiež dva menej významné metabolity. Jeden sa získal hydroxyláciou pyrolidónového kruhu (1,6 % dávky) a druhý otvorením pyrolidónového kruhu (0,9 % dávky). Ďalšie neidentifikované zložky predstavovali iba 0,6 % dávky.


In vivo sa nezistila žiadna enantiomérová interkonverzia pri levetiracetame ani pri jeho primárnom metabolite.


In vitro sa zistilo, že levetiracetam a jeho primárny metabolit neinhibujú hlavné izoformy ľudského pečeňového cytochrómu P450 (CYP 3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu glukuronylových transferáz (UGT1A1 a UGT1A6) a epoxidovej hydroxylázy. Okrem toho levetiracetam neovplyvňuje in vitroglukuronidáciu kyseliny valproovej.

V kultúrach ľudských hepatocytov mal levetiracetam minimálny alebo nemal žiadny účinok na CYP 1A2, SULT1E1 alebo UGT1A1. Levetiracetam spôsoboval miernu indukciu CYP 2B6 a CYP 3A4. In vitroa in vivoúdaje o interakcii s perorálnymi kontraceptívami, digoxínom a warfarínom ukazujú, že in vivosa neočakáva žiadna významná indukcia enzýmov. Preto je interakcia levetiracetamu s inými liečivami alebo naopak nepravdepodobná.


Eliminácia


Plazmatický polčas u dospelých bol 7±1 hodina a nelíšil sa ani podľa dávky, spôsobu podania ani pri opakovanom podaní. Priemerný celkový systémový klírens bol 0,96 ml/min/kg.


Hlavnou cestou vylučovania bol moč, ktorým sa vylučovalo priemerne 95 % dávky (približne 93 % dávky sa vylúčilo do 48 hodín). Stolicou sa vylúčilo len 0,3 % dávky.

Kumulatívne vylučovanie levetiracetamu močom počas prvých 48 hodín dosiahlo 66 % dávky a v prípade jeho primárneho metabolitu 24 % dávky.

Renálny klírens levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg a pre ucb L057 je 4,2 ml/min/kg, čo ukazuje, že levetiracetam sa vylučuje glomerulárnou filtráciou s následnou tubulárnou reabsorpciou a že primárny metabolit sa okrem glomerulárnej filtrácie vylučuje aj aktívnou tubulárnou sekréciou. Vylučovanie levetiracetamu koreluje s klírensom kreatinínu.


Starší ľudia


U starších pacientov je polčas predĺžený približne o 40 % (10 až 11 hodín). Súvisí to so znížením funkcie obličiek u tejto populácie (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie obličiek


Zdanlivý systémový klírens levetiracetamu a jeho primárneho metabolitu koreluje s klírensom kreatinínu. Preto sa odporúča upraviť udržiavaciu dennú dávku levetiracetamu podľa klírensu kreatinínu u pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


U anurických dospelých jedincov s terminálnym štádiom zlyhania obličiek bol polčas medzi dialýzami približne 25 hodín a počas dialýzy približne 3,1 hodiny.

Frakčné vylučovanie levetiracetamu počas typickej 4-hodinovej dialýzy tvorilo 51 %.


Porucha funkcie pečene


U jedincov s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie pečene nedochádzalo k žiadnej významnej zmene klírensu levetiracetamu. U väčšiny osôb so závažnou poruchou funkcie pečene bol klírens levetiracetamu znížený o vyše 50 % v dôsledku sprievodnej poruchy funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia


Deti (4 až 12 rokov)


Po podaní jednorazovej perorálnej dávky (20 mg/kg) deťom s epilepsiou (6 až 12 rokov) bol polčas levetiracetamu 6,0 hodín. Zdanlivý systémový klírens upravený podľa telesnej hmotnosti bol približne o 30 % vyšší ako u dospelých s epilepsiou.


Po podaní opakovaných perorálnych dávok (20 až 60 mg/kg/deň) deťom s epilepsiou (4 až 12 rokov) sa levetiracetam rýchlo absorboval. Maximálna plazmatická koncentrácia sa pozorovala 0,5 až 1 hodinu po podaní. Pozorovalo sa lineárne a dávkovo úmerné zvýšenie maximálnych plazmatických koncentrácií a plochy pod krivkou. Eliminačný polčas bol približne 5 hodín. Zdanlivý telesný klírens bol 1,1 ml/min/kg.


Dojčatá a deti (1 mesiac až 4 roky)


Po podaní jednorazovej dávky (20 mg/kg) 100 mg/ml perorálneho roztoku deťom s epilepsiou (1 mesiac až 4 roky) sa levetiracetam rýchlo absorboval a maximálne plazmatické koncentrácie sa pozorovali približne 1 hodinu po podaní. Farmakokinetické výsledky ukazujú kratší eliminačný polčas (5,3 hodiny) ako u dospelých (7,2 hodiny) a rýchlejší zdanlivý telesný klírens (1,5 ml/min/kg) ako u dospelých (0,96 ml/min/kg).


V populačnej farmakokinetickej analýze uskutočnenej u pacientov vo veku od 1 mesiaca do 16 rokov telesná hmotnosť významne korelovala so zdanlivým klírensom (klírens sa zvyšoval so zvýšením telesnej hmotnosti) a so zdanlivým distribučným objemom. Na obidva parametre mal vplyv aj vek. Tento účinok bol zvýraznený u mladších dojčiat a ustupoval so zvyšujúcim sa vekom, pričom okolo 4. roku veku sa stal zanedbateľným.


V oboch farmakokinetických analýzach populácie došlo k približne 20 % zvýšeniu zdanlivého klírensu levetiracetamu, keď bol levetiracetam podávaný spolu s antiepileptikami, ktoré indukujú enzýmy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Nežiaduce účinky, ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách, ale boli pozorované u potkanov a v menšom rozsahu u myší, pri expozíciách podobných expozičným hladinám u ľudí a s možným významom pre klinické použitie, boli tieto: pečeňové zmeny naznačujúce adaptívnu odpoveď, ako je zvýšená hmotnosť a centrilobulárna hypertrofia, infiltrácia tuku a zvýšené pečeňové enzýmy v plazme.


U potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukčnú výkonnosť samcov alebo samičiek pri dávkach až do 1 800 mg/kg/deň (6-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2alebo expozíciu) u rodičov a generácie F1.


Boli uskutočnené dve štúdie embryo-fetálneho vývoja (EFV štúdie) u potkanov s dávkami 400, 1 200 a 3 600 mg/kg/deň. Pri dávke 3 600 mg/kg/deň došlo len v jednej z týchto 2 EFV štúdií k nepatrnému zníženiu fetálnej hmotnosti, spojenému s hraničným nárastom počtu kostných zmien/menších anomálií. Nedošlo k žiadnemu ovplyvneniu mortality embryí ani k zvýšeniu výskytu malformácií. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežiaducich účinkov) bola 3 600 mg/kg/deň pre gravidné samice potkanov (12-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2plochy povrchu tela) a 1 200 mg/kg/deň pre plody.


Boli uskutočnené štyri štúdie embryo-fetálneho vývoja u králikov s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 1 800 mg/kg/deň. Dávka 1 800 mg/kg/deň viedla k značnej toxicite u samíc-matiek a k zníženiu fetálnej hmotnosti, spojenému so zvýšeným výskytom plodov s kardiovaskulárnymi/kostrovými anomáliami. NOAEL bola < 200 mg/kg/deň pre samice-matky a 200 mg/kg/deň pre plody (rovnajúca sa maximálnej dennej dávke odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2plochy povrchu tela).


Štúdia perinatálneho a postnatálneho vývoja bola realizovaná na potkanoch s dávkami levetiracetamu 70, 350 a 1 800 mg/kg/deň. NOAEL bola ≥ 1 800 mg/kg/deň pre samice F0, rovnako ako pre prežitie, rast a vývoj mláďat F1 až do odstavenia (6-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2plochy povrchu tela).


Štúdie s novorodencami a mláďatami u potkanov a psov nepreukázali žiadne nežiaduce účinky pri štandardných koncových ukazovateľoch vývoja alebo dozrievania v dávkach až do 1 800 mg/kg/deň (6- až 17-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2plochy povrchu tela).


Hodnotenie environmentálneho rizika (ERA)


Levetiracetam Mylan pravdepodobne nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie (pozri časť 6.6), ak sa používa podľa informácie o lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

povidón (K 29-32)

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

nátriumlaurylsulfát

koloidný oxid kremičitý, bezvodý


Obal tablety:

oxid titaničitý (E 171)

polydextróza

hypromelóza

triacetín

makrogol 8000

makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Fľaše: Nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace od prvého otvorenia fľaše. Po otvorení udržiavajte fľašu dôkladne uzatvorenú.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky na uchovávanie po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša s PP uzáverom. Veľkosti balenia po 60, 100, 120, 200 a 500 filmom obalených tabliet.

HDPE fľaša s PP detským bezpečnostným uzáverom. Veľkosti balenia po 60, 100, 120, 200 a 500 filmom obalených tabliet.


HDPE fľaša môže byť na základe požiadaviek trhu dodaná buď vo vonkajšej papierovej škatuli alebo dodaná v balení bez vonkajšej škatule.


Aclar-PVC/hliníkové blistre balené v papierovej škatuli. Veľkosti balenia po 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 200 filmom obalených tabliet.

Aclar-PVC/hliníkové blistre s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky balené v papierovej škatuli. Veľkosti balenia po 30 x 1 a 60 x 1 filmom obalená tableta.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Levetiracetam Mylan 250 mg: 21/0303/12-S

Levetiracetam Mylan 500 mg: 21/0304/12-S

Levetiracetam Mylan 1 000 mg: 21/0305/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.06.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


17/17Levetiracetam Mylan 250 mg