+ ipil.sk

Levetiracetam STADA 500 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00674

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03204


Písomná informácia pre používateľa


Levetiracetam STADA 250 mg

Levetiracetam STADA 500 mg

Levetiracetam STADA 1000 mg

filmom obalené tablety


Levetiracetam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Levetiracetam STADA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levetiracetam STADA

3. Ako užívať Levetiracetam STADA

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Levetiracetam STADA

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Levetiracetam STADA a na čo sa používa


Levetiracetam STADA je liek proti epilepsii (liek používaný na liečbu epileptických záchvatov).


Levetiracetam STADA sa používa:

- samostatne u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou epilepsiou na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej

- ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:

  • parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich, detí a

dojčiat vo veku od jedného mesiaca

  • myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov s

juvenilnou myoklonickou epilepsiou

  • primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u dospelých a

dospievajúcich vo veku od 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levetiracetam STADA


NEUŽÍVAJTE Levetiracetam STADA:

ak ste alergický na levetiracetam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek

tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Levetiracetam STADA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

ak máte ťažkosti s obličkami, dbajte na pokyny lekára. Lekár rozhodne, či sa má vaša dávka

upraviť.

ak spozorujete akékoľvek spomalenie rastu alebo neočakávaný rozvoj puberty u vášho

dieťaťa, kontaktujte, prosím, svojho lekára.

ak spozorujete zvýšenú závažnosť záchvatov (napr. zvýšený výskyt), povedzte to, prosím,

svojmu lekárovi.

U niekoľkých osôb liečených antiepileptikami, ako je Levetiracetam STADA, sa vyskytli myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Pokiaľ sa u vás objaví akýkoľvek príznak depresie

a/alebo samovražedných myšlienok, obráťte sa, prosím, na svojho lekára.


Iné lieky a Levetiracetam STADA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Levetiracetam STADA a jedlo, nápoje a alkohol

Levetiracetam STADA môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Z bezpečnostných dôvodov neužívajte Levetiracetam STADA s alkoholom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, či plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Levetiracetam STADA sa má užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch. Riziko vrodených chýb pre vaše nenarodené dieťa nemožno úplne vylúčiť. V štúdiách na zvieratách Levetiracetam STADA preukázal neželané účinky na rozmnožovanie pri vyšších hladinách dávok než sú potrebné na kontrolu vašich záchvatov.

Počas liečby sa neodporúča dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Levetiracetam STADA môže narušiť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje, pretože Levetiracetam STADA môže spôsobovať ospalosť. Pravdepodobnosť je vyššia na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. Nemáte viesť vozidlá ani obsluhovať stroje, kým sa nestanoví, že vaša schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je ovplyvnená.


3. Ako užívať Levetiracetam STADA


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Levetiracetam STADA sa musí užívať dvakrát denne, jedenkrát ráno a jedenkrát večer, každý deň približne v rovnakom čase.

Užívajte toľko tabliet, koľko vám predpísal váš lekár.


Monoterapia


Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):

Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.

Ak začínate užívať Levetiracetam STADA po prvýkrát, váš lekár vám predpíše nižšiu dávkupočas 2 týždňov pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.

Príklad: ak je vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2 tablety večer.


Prídavná liečba


Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou:

Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.

Príklad: ak je vaša denná dávka 1 000 mg, musíte užívať 2 tablety ráno a 2 tablety večer.


Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov)

s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:

Váš lekár predpíše najvhodnejšiu liekovú formu Levetiracetamu STADA podľa veku, telesnej hmotnosti a dávky.


Pre dojčatá a deti vo veku do 6 rokov je vhodnejšou formou perorálny roztok.


Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej hmotnosti každý deň.

Príklad: pri zvyčajnej dávke 20 mg na kg telesnej hmotnosti každý deň, môžete podať svojmu dieťaťu s hmotnosťou 25 kg 1 tabletu po 250 mg ráno a 1 tabletu po 250 mg večer.


Dávka u dojčiat (1 až menej ako 6 mesiacov):

Pre dojčatá je vhodnejšou formou perorálny roztok.


Spôsob podávania:

Tablety Levetiracetam STADA sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Dĺžka liečby:

Levetiracetam STADA sa používa na dlhodobú liečbu. V liečbe Levetiracetamom STADA máte pokračovať tak dlho, ako vám povedal váš lekár.


Svoju liečbu neukončujte bez dohody so svojím lekárom, pretože to môže zosilniť vaše

záchvaty. Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť vašu liečbu Levetiracetamom STADA, poučí vás, ako

postupne vysadzovať Levetiracetam STADA.


Ak užijete viac Levetiracetamu STADA, ako máte

Možné vedľajšie účinky predávkovania Levetiracetamom STADA sú ospalosť, motorický nepokoj, agresivita, zníženie ostražitosti, útlm dýchania a kóma.


Ak ste užili viac tabliet, ako ste mali, vyhľadajte svojho lekára. Váš lekár určí najlepšiu možnú

liečbu predávkovania.


Ak zabudnete užiť Levetiracetam STADA

Ak vynecháte jednu alebo viacero dávok, vyhľadajte svojho lekára. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Levetiracetam STADA

Pri ukončovaní liečby, podobne ako pri iných antiepileptických liekoch, sa má Levetiracetam STADA vysadzovať postupne, aby sa zabránilo zvýšenému výskytu záchvatov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky ako je ospalosť, únava a závrat sa môžu vyskytovať častejšie na začiatku

liečby alebo pri zvýšení dávky. Tieto účinky sa však majú časom znižovať.


Veľmi časté:môžu postihovať viac ako 1 používateľa z 10

nazofaryngitída (zápal nosohltana);

somnolencia (ospalosť)

  • bolesť hlavy.


Časté:môžu postihovať 1 až 10 používateľov zo 100

anorexia (strata chuti do jedla);

depresia, nepriateľstvo alebo agresivita, úzkosť, nespavosť, nervozita alebo podráždenosť;

záchvat, porucha rovnováhy, závrat (pocit nestability), letargia (otupenosť), tremor (svojvoľné

trasenie);

vertigo (pocit točenia);

kašeľ;

bolesť brucha, hnačka, dyspepsia (porucha trávenia), vracanie, nevoľnosť;

vyrážka;

asténia/únava (vyčerpanosť).


Menej časté:môžu postihovať 1 až 10 používateľov z 1 000

znížený počet krvných doštičiek, znížený počet bielych krviniek;

zníženie hmotnosti, zvýšenie hmotnosti;

pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky, duševná porucha, nezvyčajné správanie,

halucinácia, hnev, zmätenosť, záchvat paniky, citová nestabilita/kolísanie nálady, agitácia;

amnézia (strata pamäti), porucha pamäti (zábudlivosť), abnormálna koordinácia/ataxia

(porušené zosúladenie pohybov), parestézia (mravčenie), narušená pozornosť (strata

koncentrácie);

diplopia (dvojité videnie), rozmazané videnie;

nezvyčajné testy pečeňovej funkcie;

vypadávanie vlasov, ekzém, svrbenie;

svalová slabosť, myalgia (bolesť svalov);

úrazy.


Zriedkavé:môžu postihovať 1 až 10 používateľov z 10 000

infekcia;

znížený počet všetkých typov krviniek;

• závažné reakcie precitlivenosti (DRESS)

znížená koncentrácia sodíka v krvi;

samovražda, poruchy osobnosti (problémy so správaním), nezvyčajné myslenie (pomalé

myslenie, neschopnosť sústrediť sa);

nekontrolovateľné svalové kŕče postihujúce hlavu, trup a končatiny, ťažkosti s kontrolovaním

pohybov, hyperkinéza (nadmerná činnosť);

pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy);

zlyhanie pečene, hepatitída (žltačka);

kožná vyrážka, ktorá môže tvoriť pľuzgiere a vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky

obklopené bledšou oblasťou, s tmavým prstencom okolo (multiformný erytém), rozsiahla

vyrážka s pľuzgiermi a olupovaním kože, hlavne okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov

(Stevensov-Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca olupovanie kože na viac ako

30 % povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Levetiracetam STADA


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na kartónovej škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Levetiracetam STADA obsahuje

Liečivo je levetiracetam.


Levetiracetam STADA 250 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.


Levetiracetam STADA 500 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.


Levetiracetam STADA 1000 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg levetiracetamu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:mikrokryštalická celulóza, kopovidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát


Filmová vrstva:


Levetiracetam STADA 250 mg

Obaľovacia vrstva Opadry II modrá obsahujepolyvinylalkohol,oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350,

mastenec, hlinitú soľ indigokarmínu (E132).


Levetiracetam STADA 500 mg

Obaľovacia vrstva Opadry II žltá obsahuje polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, mastenec, žltý oxid železitý (E172).


Levetiracetam STADA 1000 mg

Obaľovacia vrstva Opadry II biela obsahuje polyvinylalkohol,oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350,

mastenec.


Ako vyzerá Levetiracetam STADA a obsah balenia


Levetiracetam STADA 250 mg sú modré, podlhovasté, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Levetiracetam STADA 500 mg sú žlté, podlhovasté, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Levetiracetam STADA 1000 mg sú biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou. Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži pre rozdelenie na rovnaké dávky.


Levetiracetam STADA filmom obalené tablety sú balené v PVC/hliníkových blistrových baleniach.


Blistrové balenia Levetiracetam STADA 250 mg obsahujú 10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 alebo 200 tabliet.


Blistrové balenia Levetiracetam STADA 500 mg obsahujú 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 150, 180 alebo 200 tabliet.


Blistrové balenia Levetiracetam STADA 1000 mg obsahujú 10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 alebo 200 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobcovia


STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


LAMP S. Prospero S.p.A.

Via della Pace, 25/A

41030 San Prospero (Modena)

Taliansko


Centrafarm Services BV

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holandsko


STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Viedeň

Rakúsko


Sanico N.V.

Veedijk 59

Industriezone

42300 Turnhout

Belgicko


PharmaCoDane ApS

Marielundrej 45A1

2730 Herlev

Dánsko


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Írsko


Eurogenerics N.V. / S.A.

Heizel Esplanade

Hyesel b 22

Brusel

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Levetiracetam EG 250/ 500 / 750 / 1000 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko: Levetiracetam STADA

Česká republika: Levetiracetam STADA 250/ 500 / 750 / 1000 mg potahované tablety

Dánsko: Levetiracetam STADA

Fínsko: Levetiracetam STADA 250/ 500 / 750 / 1000 mg tabletti,

kalvopäällysteinen

Holandsko: Levetiracetam CF 250/ 500 / 1000 mg filmomhulde tabletten

Írsko: Levetiracetam Clonmel 250/ 500 / 750 / 1000 mg film-coated tablet

Luxembursko: Levetiracetam EG 250/ 500 / 750 / 1000 mg comprimé pelliculé

Maďarsko: Levetiracetam STADA 250/ 500 mg filmtabletta

Nemecko: Levetiracetam STADA 250/ 500 / 750 / 1000 mg Filmtabletten

Poľsko: Levetiracetam STADA

Portugalsko: Levetiracetam Stada

Slovensko: Levetiracetam STADA 250 / 500 / 1000 mg

Španielsko: Levetiracetam STADA 500 / 1000 mgcomprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko: Levetiracetam STADA 250/ 500 / 750 / 1000 mg tabletter


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.

7


Levetiracetam STADA 500 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02587-ZIB

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03204-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Levetiracetam STADA 250 mg

Levetiracetam STADA 500 mg

Levetiracetam STADA 1000 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Levetiracetam STADA 250 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.


Levetiracetam STADA 500 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.


Levetiracetam STADA 1000 mg

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg levetiracetamu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Levetiracetam STADA 250 mg

Modré, podlhovasté, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane s dĺžkou cca. 12,8 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Levetiracetam STADA 500 mg

Žlté, podlhovasté, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane s dĺžkou cca. 16,4 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Levetiracetam STADA 1000 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane s dĺžkou cca. 19,1 mm. Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu pre ľahšie prehĺtanie a neslúži pre rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Levetiracetam STADA je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a dospievajúcich od veku 16 rokov s práve diagnostikovanou epilepsiou.


Levetiracetam STADA je indikovaný ako prídavná terapia


pri liečbe parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej generalizácie u dospelých, dospievajúcich, detí a

dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou.

pri liečbe myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich od veku 12 rokov s juvenilnou

myoklonickou epilepsiou.

pri liečbe primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u dospelých a

dospievajúcich od veku 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


  • Monoterapia u dospelých a dospievajúcich od veku 16 rokov


Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg dvakrát denne, ktorú je možné po 2 týždňoch zvýšiť na

začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg dvakrát denne. Dávku je možné ďalej zvyšovať o 250 mg

dvakrát denne každé dva týždne v závislosti na klinickej odpovedi. Maximálna dávka je 1500 mg

dvakrát denne.


Prídavná liečba u dospelých ( 18 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg

alebo vyššou

Začiatočná terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denne. S touto dávkou možno začať v prvý deň

liečby.


V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dennú dávku zvýšiť až na 1500 mg dvakrát

denne. Dávku je možné zvyšovať alebo znižovať o 500 mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti (65 rokov a starší)


U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri „Porucha funkcie obličiek“ nižšie) sa

odporúča úprava dávky.


Porucha funkcie obličiek

Denná dávka sa musí upraviť individuálne podľa funkcie obličiek.


Pre dospelých pacientov použite nasledovnú tabuľku a dávku upravte zodpovedajúcim spôsobom. Pri

použití tejto tabuľky pre dávkovanie je potrebné stanoviť klírens kreatinínu (CLcr) pacienta v ml/min.

U dospelých a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je možné CLcr v ml/min stanoviť

z merania kreatinínu v sére (mg/dl) pomocou nasledovnej rovnice.


[140-vek (roky)] x hmotnosť (kg)

CLcr (ml/min) = -------------------------------------------- (x 0,85 u žien)

72 x kreatinín v sére (mg/dl)


CLcr sa potom prepočíta podľa nasledujúceho vzorca na plochu povrchu tela (body surface area,

BSA):


Clcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m²) = ------------------------ x 1,73

BSA pacienta (m²)


Úprava dávky u dospelých a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg

s poruchou funkcie obličiek:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Skupina Klírens kreatinínu Dávka a frekvencia

(ml/min/1,73 m2)

Normálna > 80 500 až 1500 mg dvakrát denne

Mierna 50-79 500 až 1000 mg dvakrát denne

Stredne závažná 30-49 250 až 750 mg dvakrát denne

Závažná < 30 250 až 500 mg dvakrát denne

Dialyzovaní pacienti - 500 až 1000 mg jedenkrát denne (2)

v terminálnom

štádiu zlyhania obličiek (1)


(1) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča podať úvodnú dávku 750 mg.

(2) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 250 až 500 mg.


U detí s poruchou funkcie obličiek je potrebné upraviť dávku levetiracetamu podľa funkcie obličiek,

pretože klírens levetiracetamu závisí od funkcie obličiek. Toto odporúčanie je založené na štúdii

s dospelými pacientmi s poruchou funkcie obličiek.


CLcr v ml/min/1,73 m² je možné odhadnúť zo stanoveného sérového kreatinínu (mg/dl) pre mladých

dospievajúcich, deti a dojčatá s použitím nasledujúceho vzorca (Schwartzov vzorec):


Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m2) = --------------------------------------

Sérový kreatinín (mg/dl)


ks = 0,45 pre donosené dojčatá vo veku do 1 roka; ks = 0,55 pre deti mladšie ako 13 rokov

a dospievajúce dievčatá; ks = 0,7 pre dospievajúcich chlapcov


Úprava dávkovania pre dojčatá, deti a dospievajúcich pacientov s telesnou hmotnosťou menej ako

50 kg s poruchou funkcie obličiek:


Skupina

Klírens

kreatinínu

(ml/min/1,73 m2)


Dávka a frekvencia (1)Dojčatá od 1 do 6 mesiacov

Dojčatá od 6 do

23 mesiacov, deti a

dospievajúci s hmotnosťou

do 50 kg


Normálna

> 80

7 až 21 mg/kg dvakrát denne

10 až 30 mg/kg dvakrát denne

Mierna

50-79

7 až 14 mg/kg dvakrát denne

10 až 20 mg/kg dvakrát denne

Stredne závažná

30-49

3,5 až 10,5 mg/kg dvakrát denne

5 až 15 mg/kg dvakrát denne

Závažná

< 30

3,5 až 7 mg/kg dvakrát denne

5 až 10 mg/kg dvakrát denne

Dialyzovaní pacienti

v terminálnom štádiu

zlyhania obličiek


-

7 až 14 mg/kg jedenkrát denne

(2) (4)


10 až 20 mg/kg jedenkrát denne

(3) (5)(1) Levetiracetam perorálny roztok sa má používať pre dávky nižšie ako 250 mg a pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety.

(2) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg).

(3) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg).

(4) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 3,5 až 7 mg/kg (0,035 až 0,07 ml/kg).

(5) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 5 až 10 mg/kg (0,05 až 0,1 ml/kg).


Porucha funkcie pečene


U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava

dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens kreatinínu podhodnocovať

insuficienciu obličiek.


Preto sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73 m2odporúča znížiť dennú udržiavaciu dávku o 50 %.


Pediatrická populácia

Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, balenie a silu podľa veku, hmotnosti a dávky.


Lieková forma tablety nie je prispôsobená na používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov. Levetiracetam perorálny roztok je uprednostňovaná lieková forma na používanie u tejto populácie. Okrem toho dostupné sily tabliet nie sú vhodné na začiatok liečby u detí s telesnou hmotnosťou menej ako 25 kg, pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety alebo pre podávanie dávok nižších ako 250 mg. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa má použiť perorálny roztok.


Monoterapia


Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov ako monoterapie neboli stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 6 až 23 mesiacov, deti (2 až 11 rokov) a dospievajúcich (12 až 17

rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg


Levetiracetam perorálny roztok je uprednostňovaná lieková forma pre používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov.


Začiatočná terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denne.

V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dávku zvýšiť až na 30 mg/kg dvakrát denne.

Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo zníženie o 10 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne.

Má sa použiť najnižšia účinná dávka.


Dávka u detí s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u dospelých.


Odporúčaná dávka pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov, deti a dospievajúcich:


Hmotnosť

Začiatočná dávka:

10 mg/kg dvakrát denne

Maximálna dávka:

30 mg/kg dvakrát denne

6 kg (1)

60 mg dvakrát denne

180 mg dvakrát denne

10 kg (1)

100 mg dvakrát denne

300 mg dvakrát denne

15 kg (1)

150 mg dvakrát denne

450 mg dvakrát denne

20 kg (1)

200 mg dvakrát denne

600 mg dvakrát denne

25 kg

250 mg dvakrát denne

750 mg dvakrát denne

od 50 kg (2)

500 mg dvakrát denne

1 500 mg dvakrát denne


(1) Deti s hmotnosťou 25 kg alebo nižšou majú prednostne začať liečbu perorálnym

roztokom.

(2) Dávka u detí a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u dospelých.


Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 1 až 6 mesiacov


Na používanie u dojčiat je určená lieková forma perorálny roztok.


Spôsob podávania

Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehĺtať s dostatočným množstvom tekutiny a

možno ich užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa podáva v dvoch rovnakých čiastkových

dávkach.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na levetiracetam alebo na iné deriváty pyrolidónu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vysadenie

Ak sa musí levetiracetam vysadiť, podľa súčasnej klinickej praxe sa odporúča vysadzovať ho postupne (napr. u dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou viac ako 50 kg: znižovanie o 500 mg dvakrát denne každé dva až štyri týždne, u dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a dospievajúcich s hmotnosťou do 50 kg: nemá zníženie dávky prekročiť pokles 10 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne; u dojčiat (mladších ako 6 mesiacov): nemá zníženie dávky prekročiť pokles 7 mg/kg dvakrát denne každé dva týždne).


Renálna insuficiencia

Podávanie levetiracetamu pacientom s poruchou funkcie obličiek si môže vyžadovať úpravu dávky. U

pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa pred stanovením dávky odporúča posúdiť funkciu

obličiek (pozri časť 4.2).


Samovražda

U pacientov liečených antiepileptikami (vrátane levetiracetamu) boli hlásené prípady samovraždy,

pokusov o samovraždu, samovražedných myšlienok a správania. Meta-analýza randomizovaných,

placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami preukázala malé zvýšenie rizika samovražedných

myšlienok a správania. Mechanizmus vzniku tohto rizika nie je známy.


Z tohto dôvodu sa majú u pacientov sledovať príznaky depresie a/alebo samovražedných myšlienok a

správania, prípadne sa má zvážiť vhodná liečba. Pacientom (a ich opatrovateľom) sa má odporučiť,

aby v prípade výskytu príznakov depresie a/alebo samovražedných myšlienok alebo správania,

okamžite vyhľadali lekársku pomoc.


Pediatrická populácia

Tabletová lieková forma nie je prispôsobená na používanie u dojčiat a detí mladších ako 6 rokov.


Dostupné údaje u detí nenaznačili vplyv na rast a pubertu. Avšak dlhodobé účinky u detí na schopnosť

učiť sa, inteligenciu, rast, endokrinnú funkciu, pubertu a plodnosť sú naďalej neznáme.


Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu sa nehodnotila dôkladne u dojčiat s epilepsiou mladších ako

1 rok. Len 35 dojčiat mladších ako 1 rok s parciálnymi záchvatmi bolo exponovaných v klinických

štúdiách, z nich len 13 bolo mladších ako 6 mesiacov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antiepileptiká

Predmarketingové údaje z klinických štúdií vykonaných na dospelých ukazujú, že levetiracetam nemal

vplyv na sérové koncentrácie už podávaných antiepileptík (fenytoín, karbamazepín, kyselina

valproová, fenobarbital, lamotrigín, gabapentín a primidon) a že tieto antiepileptiká neovplyvnili

farmakokinetiku levetiracetamu.


Rovnako ako u dospelých, ani u detí a dospievajúcich užívajúcich až do 60 mg/kg/deň levetiracetamu

nie je žiadny dôkaz klinicky významných liekových interakcií.

Retrospektívne hodnotenie farmakokinetických interakcií u detí a dospievajúcich s epilepsiou (4 až

17 rokov) potvrdilo, že prídavná liečba s perorálne podávaným levetiracetamom neovplyvnila sérové

koncentrácie v rovnovážnom stave súbežne podávaného karbamazepínu a valproátu. Avšak údaje

naznačujú o 20 % vyšší klírens levetiracetamu u detí užívajúcich enzýmy indukujúce antiepileptiká.

Úprava dávky sa nevyžaduje.


Probenecid

Zistilo sa, že probenecid (500 mg štyrikrát denne), blokátor renálnej tubulárnej sekrécie, inhibuje

renálny klírens primárneho metabolitu, nie však levetiracetamu. Koncentrácia uvedeného metabolitu

však zostáva nízka. Možno očakávať, že ostatné lieky vylučované aktívnou tubulárnou sekréciou by

tiež mohli znižovať renálny klírens metabolitu. Účinok levetiracetamu na probenecid sa nezisťoval a

účinok levetiracetamu na ďalšie aktívne vylučované lieky, napr. NSAID, sulfónamidy a metotrexát nie

je známy.


Perorálne kontraceptíva a iné farmakokinetické interakcie

Levetiracetam v dávke 1000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku perorálnych kontraceptív

(etinylestradiol a levonorgestrel); endokrinné parametre (luteinizačný hormón a progesterón) sa

nezmenili. Levetiracetam v dávke 2000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku digoxínu

a warfarínu; protrombínové časy sa nezmenili. Súbežné podávanie s digoxínom, perorálnymi

kontraceptívami a warfarínom neovplyvnilo farmakokinetiku levetiracetamu.


Antacidá

Nie sú k dispozícií žiadne údaje o vplyve antacíd na vstrebávanie levetiracetamu.


Laxatíva

Zaznamenali sa izolované prípady zníženej účinnosti levetiracetamu pri podávaní osmotického laxatíva makrogolu súbežne s perorálnym levetiracetamom. Preto sa makrogol nemá užívať perorálne počas jednej hodiny pred užitím levetiracetamu a počas jednej hodiny po jeho užití.


Jedlo a alkohol

Jedlo neovplyvnilo rozsah vstrebávania levetiracetamu, ale rýchlosť vstrebávania sa mierne znížila.


Nie sú k dispozícií žiadne údaje o interakcii levetiracetamu s alkoholom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Postmarketingové údaje z niekoľkých prospektívnych registrov gravidít zdokumentovali výsledky u viac ako 1 000 žien liečených levetiracetamom v monoterapii počas prvého trimestra gravidity. Celkovo tieto údaje nenaznačujú podstatné zvýšenie rizika väčších kongenitálnych malformácií, hoci teratogénne riziko nie je možné úplne vylúčiť. Liečba viacerými antiepileptikami je spojená s vyšším rizikom kongenitálnych malformácií ako monoterapia a preto je potrebné zvážiť monoterapiu. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Levetiracetam sa neodporúča užívať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu, pokiaľ to nie klinicky nevyhnutné.

Rovnako ako u iných antiepileptík, fyziologické zmeny počas gravidity môžu ovplyvniť koncentráciu

levetiracetamu. Počas gravidity bol pozorovaný pokles plazmatickej koncentrácie levetiracetamu.

Tento pokles je výraznejší počas tretieho trimestra (do 60 % východiskovej hodnoty koncentrácie pred

graviditou). Pre gravidnú ženu liečenú levetiracetamom sa má zabezpečiť adekvátny klinický

manažment. Vysadenie antiepileptickej liečby môže viesť k exacerbácii ochorenia, ktoré môže

poškodiť matku a plod.


Laktácia

Levetiracetam sa vylučuje do materského mlieka. Dojčenie sa preto neodporúča. Avšak v prípade, že

je liečba levetiracetamom potrebná počas dojčenia, má sa zvážiť pomer prínosu/rizika liečby

vzhľadom k významu dojčenia.


Fertilita

V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny vplyv na fertilitu (pozri časť 5.3). Nie sú k dispozícii žiadne

klinické údaje, nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Vzhľadom na možnú rozdielnu individuálnu citlivosť niektorí pacienti môžu najmä na začiatku liečby

alebo po zvýšení dávky pociťovať ospalosť alebo iné symptómy v súvislosti s centrálnym nervovým

systémom. Preto sa u týchto pacientov odporúča opatrnosť pri vykonávaní náročných aktivít, napr. pri

vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Pacientom sa neodporúča viesť vozidlá ani obsluhovať

stroje, kým sa nestanoví, že ich schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je ovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Profil nežiaducich udalostí uvedený nižšie vychádza z analýzy združených placebom kontrolovaných klinických skúšaní so všetkými skúmanými indikáciami s celkovým počtom 3 416 pacientov liečených levetiracetamom. Tieto údaje sú doplnené o používanie levetiracetamu v zodpovedajúcom nezaslepenom predĺžení štúdií rovnako ako zo sledovania po uvedení lieku na trh. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli nazofaryngitída, somnolencia, bolesť hlavy, únava a závrat. Profil bezpečnosti levetiracetamu je celkovo podobný vo všetkých vekových skupinách (dospelí, detskí a dospievajúci pacienti) a vo všetkých schválených epileptických indikáciách.


Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky

Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách (u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat

> 1 mesiac) a zo skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa tried

orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencia definuje nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé

( 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).TOS MedDRA

Kategória frekvencie

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy

NazofaryngitídaInfekcia

Poruchy krvi

a lymfatického

systémuTrombocytopénia, leukopénia

Pancytopénia,

neutropénia,

agranulocytóza

Poruchy imunitného systému
Lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými symptómami (DRESS)

Poruchy

metabolizmu a

výživy


Anorexia

Zníženie hmotnosti,

zvýšenie hmotnosti

Hyponatriémia

Psychické poruchy


Depresia, hostilita/ agresivita, anxieta, insomnia,

nervozita/podráždenosť

Pokus o samovraždu,

myšlienky na samovraždu, psychotická porucha,

abnormálne správanie, halucinácia, hnev, stav zmätenosti, panický

záchvat, citová labilita/kolísanie nálady, agitácia

Dokonaná samovražda, porucha

osobnosti,

nezvyčaj

myslenie

Poruchy nervového

systému

Somnolencia,

bolesť hlavy

Záchvat, porucha

rovnováhy, vrat, letargia, tremor

Amnézia, porucha

pamäti, nezvyčajná koordinácia/ataxia, parestézia, porucha pozornosti

Choreoatetóza,

dyskinéza, hyperkinéza

Poruchy okaDiplopia, rozmazané

videnie


Poruchy ucha a

labyrintu


VertigoPoruchy chacej

sústavy, hrudníka a mediastína


KašeľPoruchy

gastrointestinálneho traktu


Bolesť brucha, hnačka,

dyspepsia, vracanie, nauzea


Pankreatitída

Poruchy pečene a

žlčových ciestAbnormálne testy pečeňovej funkcie

Zlyhanie pečene, hepatitída

Poruchy kože a

podkožného

tkaniva


Vyrážka

Alopécia, ekm,

pruritus

Toxická

epidermálna nekrolýza, Stevensov- Johnsonov syndróm, multiform erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového

tkanivaSvalová slabosť,

myalgia


Celkové poruchy a

reakcie v mieste

podania


AsténianavaÚrazy, otravy a

komplikácie

liečebného postupuÚrazOpis vybraných nežiaducich reakcií

Riziko anorexie je vyššie, keď sa topiramát podáva súbežne s levetiracetamom.

V niekoľkých prípadoch alopécie sa po vysadení levetiracetamu pozorovala úprava stavu.

V niektorých prípadoch pancytopénie bola identifikovaná supresia kostnej drene.


Pediatrická populácia

U pacientov vo veku 1 mesiac až menej ako 4 roky bolo celkovo 190 pacientov liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných a nezaslepených predĺženiach štúdií, z ktorých šesťdesiat (60) pacientov bolo liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách. U pacientov vo veku 4-16 rokov bolo celkovo 645 pacientov liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách a nezaslepenom predĺžení štúdií, z ktorých 233 pacientov bolo liečených levetiracetamom v placebom kontrolovaných štúdiách. U oboch týchto pediatrických vekových rozmedzí boli tieto údaje doplnené o skúsenosti s používaním levetiracetamu po uvedení lieku na trh.


Profil nežiaducich udalostí levetiracetamu je celkovo podobný vo vekových skupinách a v schválených epileptických indikáciách. Výsledky bezpečnosti u detských a dospievajúcich pacientov v placebom kontrolovaných klinických štúdiách sa zhodovali s profilom bezpečnosti levetiracetamu u dospelých s výnimkou behaviorálnych a psychiatrických nežiaducich reakcií, ktoré boli častejšie u detí ako u dospelých. U detí a dospievajúcich vo veku 4 až 16 rokov bolo vracanie (veľmi časté, 11,2 %), agitácia (časté, 3,4 %), kolísanie nálady (časté, 2,1 %), afektová labilita (časté, 1,7 %), agresivita (časté, 8,2 %), abnormálne správanie (časté, 5,6 %) a letargia (časté, 3,9 %) hlásené častejšie ako u iných vekových rozmedzí alebo v celkovom profile bezpečnosti.

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná pediatrická štúdia bezpečnosti s non-inferiórnym dizajnom

hodnotila kognitívne a neuropsychologické účinky levetiracetamu u detí vo veku 4 až 16 rokov s parciálnymi záchvatmi. Bolo konštatované, že levetiracetam sa neodlišoval (nebola inferiórna) od placeba, pokiaľ ide o zmenu od východiskového stavu v skóre Leiter-R na pozornosť a pamäť, zloženom skóre k hodnoteniu pamäti (Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite score) u populácie splňujúcej protokol štúdie. Výsledky týkajúce sa behaviorálneho a emočného fungovania naznačovali u pacientov liečených levetiracetamom zhoršenie, pokiaľ ide o agresívne správanie, čo bolo merané štandardizovaným a systematickým spôsobom s použitím overeného nástroja (CBCL –Achenbach Child Behavior Checklist; Achenbachov kontrolný zoznam správania detí). Avšak, u jedincov, ktorí užívali levetiracetam v dlhodobej nezaslepenej následnej štúdii, nedošlo v priemere k zhoršeniu behaviorálneho a emočného fungovania; obzvlášť miery agresívneho správania neboli horšie oproti východiskovému stavu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy


Po predávkovaniach levetiracetamom sa pozorovala somnolencia, nepokoj, agresia, znížený stupeň vedomia, depresia dýchania a kóma.


Liečba predávkovania


Po akútnom predávkovaní možno vyprázdniť žalúdok výplachom žalúdka alebo vyvolaním vracania.

Neexistuje žiadne špecifické antidotum levetiracetamu. Liečba predávkovania má byť symptomatická

a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť vylučovania levetiracetamu dialýzou je 60 % a primárneho

metabolitu 74 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, iné antiepileptiká, ATC kód: N03AX14.


Liečivo levetiracetam je pyrolidónový derivát (S-enantiomér alfa-etyl-2-oxo-1-pyrolidín acetamid),

chemicky nesúvisiaci s liečivami v súčasných antiepileptikách.


Spôsob účinku


Mechanizmus účinku levetiracetamu nebol doposiaľ celkom objasnený, zdá sa však, že je odlišný od

účinkov ostatných v súčasnosti používaných antiepileptík. Pokusy in vitro a in vivo napovedajú, že

levetiracetam neovplyvňuje ani základné charakteristiky buniek ani normálny prenos nervových

vzruchov.


In vitro štúdie ukazujú, že levetiracetam ovplyvňuje hladinu Ca 2+ v neurónoch čiastočnou inhibíciou

kalciových kanálov typu N a znížením uvoľňovania Ca 2+ z intracelulárnych zásob v neurónoch.

Levetiracetam navyše čiastočne antagonizuje zníženie aktivity GABA- a glycínových kanálov

spôsobené zinkom a ß-karbolínmi. Okrem toho sa levetiracetam v in vitro štúdiách viaže na špecifické

väzobné miesto v mozgovom tkanive hlodavcov. Špecifickým väzobným miestom je synaptický

vezikulárny proteín 2A, ktorý je považovaný za súčasť procesov fúzie a exocytózy vezikúl s

neurotransmitermi. Levetiracetam a jeho analógy majú rôznu afinitu k väzbe na synaptický vezikulárny proteín 2A, ktorá koreluje s ich potenciálom k zábrane vzniku záchvatov v audiogénnych

modeloch u myší. Uvedené nálezy napovedajú, že interakcia medzi levetiracetamom a synaptickým

vezikulárnym proteínom 2A by mohla prispievať k antiepileptickému mechanizmu účinku lieku.


Farmakodynamické účinky


Levetiracetam poskytuje ochranu pred záchvatmi vo veľkom počte zvieracích modelov parciálnych a

primárne generalizovaných záchvatov bez toho, že by mal pro-konvulzívne účinky. Primárny

metabolit je neaktívny.


Účinok pri parciálnej i generalizovanej epilepsii (epileptiformný výboj /fotoparoxyzmálna odpoveď) u

človeka potvrdil široké spektrum stanoveného farmakologického profilu levetiracetamu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej generalizácie u dospelých,

dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou.


U dospelých sa účinnosť levetiracetamu dokázala v 3 dvojito-zaslepených placebom kontrolovaných

štúdiách pri 1 000 mg, 2 000 mg alebo 3 000 mg/deň podávaných v 2 rozdelených dávkach s dĺžkou

liečby do 18 týždňov. V sumárnej analýze bolo percento pacientov, ktorí dosiahli 50 % alebo

významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov na týždeň v porovnaní s východiskovým

stavom pri stabilnej dávke (12/14 týždňov), 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientov s 1 000, 2 000 alebo

3 000 mg levetiracetamu a 12,6 % u pacientov s placebom.


Pediatrická populácia

U detí a dospievajúcich (vek 4 až 16 rokov) sa účinnosť levetiracetamu stanovila v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii, do ktorej bolo zaradených 198 pacientov a malo dĺžku

liečby 14 týždňov. V tejto štúdii pacienti užívali levetiracetam vo fixnej dávke 60 mg/kg/deň (s

dávkovaním dvakrát denne).

44,6 % pacientov liečených levetiracetamom a 19,6 % pacientov s placebom malo 50 % alebo

významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov za týždeň v porovnaní s východiskovým

stavom. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 11,4 % pacientov nemalo záchvaty minimálne

6 mesiacov a 7,2 % nemalo záchvat minimálne 1 rok.


U detí (vo veku 1 mesiac až 4 roky) bola stanovená účinnosť levetiracetamu v dvojito zaslepenej,

placebom kontrolovanej štúdii, ktorá zahrňovala 116 pacientov a liečba trvala 5 dní. V tejto štúdii

dostávali pacienti dennú dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg alebo 50 mg/kg perorálneho roztoku

na základe titračného rozpisu podľa veku. V tejto štúdii bola použitá dávka 20 mg/kg/deň titrovaná na

40 mg/kg/deň pre dojčatá vo veku jeden mesiac až 6 mesiacov, a dávka 25 mg/kg/deň titrovaná na

50 mg/kg/deň pre deti vo veku 6 mesiacov až 4 roky. Celková denná dávka bola podávaná dvakrát

denne.


Primárnym ukazovateľom účinnosti bola miera odpovede na liečbu (percento pacientov s 50 %

poklesom priemernej dennej frekvencie parciálnych záchvatov od východiskového stavu), ktorá bola

hodnotená zaslepene centrálnym hodnotiteľom s použitím 48- hodinového video EEG záznamu.

Analýza účinnosti pozostávala zo 109 pacientov, ktorí mali najmenej 24 hodín video EEG záznamu

v obidvoch obdobiach, východiskovom aj testovacom. 43,6 % pacientov liečených levetiracetamom a

19,6 % pacientov liečených placebom boli považovaní za respondentov. Výsledky sa zhodujú naprieč

vekovými skupinami. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 8,6 % pacientov nemalo záchvaty

minimálne 6 mesiacov a 7,8 % bolo bez záchvatov minimálne 1 rok.


Monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej generalizácie u pacientov od

veku 16 rokov s novo diagnostikovanou epilepsiou.


Účinnosť levetiracetamu v monoterapii bola preukázaná v dvojito zaslepenej paralelnej skupine „noninferiority“ v porovnaní s karbamazepínom s riadeným uvoľňovaním (CR) u 576 pacientov vo veku 16 rokov alebo starších s novo alebo nedávno diagnostikovanou epilepsiou. U pacientov sa mohli

vyskytovať len nevyprovokované parciálne záchvaty alebo generalizované tonicko-klonické záchvaty.

Pacienti boli randomizovaní na liečbu karbamazepínom CR 400 – 1200 mg/deň alebo levetiracetamom

1000 - 3000 mg/deň, dĺžka liečby bola do 121 týždňov v závislosti od reakcie.

Šesťmesačné obdobie bez výskytu záchvatov sa dosiahlo u 73 % pacientov liečených

levetiracetamom a 72,8 % pacientov liečených karbamazepínom CR; upravená absolútna diferencia

medzi liečbami bola 0,2 % (95 % CI: -7,8 8,2). Viac ako polovica jedincov nemala záchvaty

12 mesiacov (56,6 % jedincov s levetiracetamom a 58,5 % s karbamazepínom CR).

V štúdii odrážajúcej klinickú prax bolo možné u obmedzeného počtu pacientov, ktorí reagovali na

prídavnú liečbu levetiracetamom (36 dospelých pacientov zo 69), vysadiť súbežnú antiepileptickú

liečbu.


Prídavná terapia na liečbu myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich od veku 12 rokov

s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.


Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii

s trvaním 16 týždňov u pacientov vo veku 12 rokov a starších, ktorí trpeli na idiopatickú

generalizovanú epilepsiu s myoklonickými záchvatmi s rôznymi syndrómami. Väčšina pacientov mala

výskyt juvenilnej myoklonickej epilepsie.

V tejto štúdii bola dávka levetiracetamu 3 000 mg/deň podávaná v 2 rozdelených dávkach.

58,3 % pacientov liečených levetiracetamom a 23,3 % pacientov s placebom malo minimálne 50 %

zníženie denných myoklonických záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 28,6 %

pacientov nemalo myoklonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a 21 % nemalo myoklonické

záchvaty minimálne 1 rok.


Prídavná terapia na liečbu primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u dospelých

a dospievajúcich od veku 12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.


Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v 24-týždňovej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej

štúdii, do ktorej boli zaradení dospelí, dospievajúci a obmedzený počet detí, ktorí trpeli na idiopatickú

generalizovanú epilepsiu s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými (PGTC) záchvatmi

s rôznymi syndrómami (juvenilná myoklonická epilepsia, juvenilná absencia epilepsie, absencia

epilepsie v detstve alebo epilepsia s Grand Mal záchvatmi pri prebudení). V tejto štúdii bola dávka

levetiracetamu 3 000 mg/deň pre dospelých a dospievajúcich alebo 60 mg/kg/deň pre deti podávaná v 2 rozdelených dávkach.

72,2 % pacientov liečených levetiracetamom a 45,2 % pacientov s placebom malo 50 % alebo

významnejšie zníženie frekvencie PGTC záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe

47,4 % pacientov nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a 31,5 % nemalo tonickoklonické záchvaty minimálne 1 rok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Levetiracetam je vysoko rozpustná látka s vysokou schopnosťou prieniku. Farmakokinetický profil je

lineárny pri nízkej intra- i interindividuálnej variabilite. Pri opakovanom podávaní sa nemení klírens.

Nie sú žiadne dôkazy o akejkoľvek príslušnej variabilite medzi pohlaviami, rasami alebo cirkadiálnej

variabilite. Farmakokinetický profil zdravých dobrovoľníkov a pacientov s epilepsiou je porovnateľný.


Vzhľadom na úplné a lineárne vstrebávanie možno predvídať plazmatické hladiny z perorálnej dávky

levetiracetamu, vyjadrenej v mg/kg telesnej hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu teda nie je

potrebné monitorovať.


Bola preukázaná významná korelácia medzi koncentráciami v slinách a v plazme u dospelých a detí

(pomer koncentrácií v slinách/v plazme sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 1,7 pre perorálnu tabletu

a 4 hodiny po dávke pre perorálny roztok).


Dospelí a dospievajúci


Absorpcia


Levetiracetam sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Absolútna biologická dostupnosť po

perorálnom užití sa blíži ku 100 %.

Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu 1,3 hodiny po podaní dávky. Rovnovážny

stav sa dosiahne po dvoch dňoch pri dávkovacom režime dvakrát denne.

Maximálne koncentrácie (Cmax) sú zvyčajne 31 μg/ml po jednorazovej dávke 1000 mg a 43 μg/ml po

opakovanej dávke 1 000 mg dvakrát denne.


Rozsah vstrebávania nezávisí od dávky a nie je ovplyvnený podaním jedla.


Distribúcia


Nie sú dostupné žiadne údaje o distribúcii v tkanivách ľudí.

Levetiracetam a ani jeho primárny metabolit sa vo významnej miere neviažu na bielkoviny v plazme

(< 10 %). Distribučný objem levetiracetamu je približne 0,5 až 0,7 l/kg, čo je hodnota blízka celkovému objemu vody v organizme.


Biotransformácia


Levetiracetam sa u ľudí extenzívne nemetabolizuje. Hlavnou metabolickou cestou (24 % dávky) je

enzýmová hydrolýza acetamidovej skupiny. Izoenzýmy pečeňového cytochrómu P450 nepodporujú

vznik primárneho metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidovej skupiny sa merala vo veľkom počte

tkanív vrátane krviniek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neúčinný.


Stanovili sa tiež dva menej významné metabolity. Jeden sa získal hydroxyláciou pyrolidónového

kruhu (1,6 % dávky) a druhý otvorením pyrolidónového kruhu (0,9 % dávky). Ďalšie neidentifikované

zložky predstavovali iba 0,6 % dávky.


In vivo sa nezistila žiadna enantiomerová interkonverzia pri levetiracetame ani pri jeho primárnom

metabolite.


In vitro sa zistilo, že levetiracetam a jeho primárny metabolit neinhibujú hlavné izoformy ľudského

pečeňového cytochrómu P450 (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu glukuronylových transferáz (UGT1A1 a UGT1A6) a epoxidovej hydroxylázy. Okrem toho levetiracetam neovplyvňuje in vitro glukuronidáciu kyseliny valproovej.

V kultúrach ľudských hepatocytov mal levetiracetam minimálny alebo žiadny účinok na CYP1A2,

SULT1E1 alebo UGT1A1. Levetiracetam spôsoboval miernu indukciu CYP2B6 a CYP3A4. In vitro

a in vivo údaje o interakcii s perorálnymi kontraceptívami, digoxínom a warfarínom ukazujú, že in

vivo sa neočakáva žiadna významná indukcia enzýmov. Preto je interakcia levetiracetamu s inými liečivami alebo naopak nepravdepodobná.


Eliminácia

Plazmatický polčas u dospelých bol 7±1 hodina a nelíšil sa ani podľa dávky, spôsobov podania ani pri

opakovanom podávaní. Priemerný celkový systémový klírens bol 0,96 ml/min/kg.


Hlavnou cestou vylučovania bol moč, ktorým sa vylučovalo priemerne 95 % dávky (približne 93 %

dávky sa vylúčilo do 48 hodín). Stolicou sa vylúčilo len 0,3 % dávky.

Kumulatívne vylučovanie levetiracetamu močom počas prvých 48 hodín dosiahlo 66 % dávky; v

prípade jeho primárneho metabolitu 24 % dávky.

Renálny klírens levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg a pre ucb L057 je 4,2 ml/min/kg, čo ukazuje, že

levetiracetam sa vylučuje glomerulárnou filtráciou s následnou tubulárnou reabsorpciou a že primárny

metabolit sa okrem glomerulárnej filtrácie vylučuje aj aktívnou tubulárnou sekréciou.

Vylučovanie levetiracetamu koreluje s klírensom kreatinínu.


Starší pacienti

U starších pacientov je polčas predĺžený približne o 40 % (10 až 11 hodín). Súvisí to so znížením

funkcie obličiek u tejto populácie (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie obličiek


Zdanlivý systémový klírens levetiracetamu a jeho primárneho metabolitu koreluje s klírensom

kreatinínu. Preto sa odporúča upraviť udržiavaciu dennú dávku levetiracetamu podľa klírensu kreatinínu u pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


U anurických dospelých jedincov s terminálnym štádiom zlyhania obličiek bol polčas medzi dialýzami

približne 25 hodín a počas dialýzy približne 3,1 hodiny.

Frakčné vylučovanie levetiracetamu počas typickej 4-hodinovej dialýzy tvorilo 51 %.


Porucha funkcie pečene

U osôb s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie pečene nedochádzalo k žiadnej významnej

zmene klírensu levetiracetamu. U väčšiny osôb so závažnou poruchou funkcie pečene bol klírens

levetiracetamu znížený o vyše 50 % v dôsledku sprievodnej poruchy funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Deti (4 až 12 rokov)


Po podaní jednorazovej perorálnej dávky (20 mg/kg) deťom s epilepsiou (6-12 rokov) bol polčas

levetiracetamu 6 hodín. Zdanlivý systémový klírens bol približne o 30 % vyšší než u dospelých s

epilepsiou.


Po podaní opakovaných perorálnych dávok (20 až 60 mg/kg/deň) deťom s epilepsiou (4 až 12 rokov)

sa levetiracetam rýchlo absorboval. Maximálna plazmatická koncentrácia sa pozorovala 0,5 až

1 hodinu po podaní. Pozorovalo sa lineárne a dávkovo úmerné zvýšenie maximálnych plazmatických

koncentrácií a plochy pod krivkou. Eliminačný polčas bol približne 5 hodín. Zdanlivý telesný klírens

bol 1,1 ml/min/kg.


Dojčatá a deti (1 mesiac až 4 roky)


Po jednorazovom podaní dávky (20 mg/kg) 100 mg/ml perorálneho roztoku deťom s epilepsiou (1

mesiac až 4 roky) sa levetiracetam rýchlo absorboval a maximálne plazmatické koncentrácie sa

pozorovali približne 1 hodinu po podaní. Farmakokinetické výsledky ukazujú kratší eliminačný polčas

(5,3 hodiny) ako u dospelých (7,2 hodiny) a rýchlejší zdanlivý telesný klírens (1,5 ml/min/kg) ako

u dospelých (0,96 ml/min/kg).


V populačnej farmakokinetickej analýze uskutočnenej u pacientov vo veku od 1 mesiaca do 16 rokov

telesná hmotnosť významne korelovala so zdanlivým klírensom (klírens sa zvyšoval so zvýšením

telesnej hmotnosti) a so zdanlivým distribučným objemom. Na obidva parametre mal vplyv aj vek.

Tento efekt bol zvýraznený u mladších dojčiat a ustupoval so zvyšujúcim sa vekom, pričom okolo

4. roku veku sa stal zanedbateľným.


V oboch farmakokinetických analýzach populácie došlo k asi 20 % zvýšeniu zdanlivého klírensu

levetiracetamu, keď bol levetiracetam podávaný spolu s antiepileptikami, ktoré indukujú enzýmy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity,

karcinogenicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Nežiaduce účinky nepozorované v klinických štúdiách, ale zistené u potkanov, a v menšom rozsahu u

myší, pri expozícii v podobných hladinách ako boli expozičné hladiny u človeka a s potenciálnym

významom pre použitie v klinickej praxi, boli pečeňové zmeny naznačujúce adaptívnu odpoveď, ako

je zvýšená hmotnosť a centrilobulárna hypertrofia, infiltrácia tuku a zvýšené pečeňové enzýmy v

plazme.


U potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukčnú výkonnosť

samcov alebo samičiek pri dávkach až do 1800 mg/kg/deň (6-násobok maximálnej dennej dávky

odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2alebo expozíciu) u rodičov a generácie F1.


Boli uskutočnené dve štúdie embryo-fetálneho vývoja (EFV štúdie) u potkanov s dávkami 400, 1200 a

3600 mg/kg/deň. Pri dávke 3600 mg/kg/deň došlo len v jednej z týchto dvoch EFV štúdií

k nepatrnému zníženiu fetálnej hmotnosti, spojenému s hraničným nárastom počtu kostných

zmien/menších anomálií. Nedošlo k žiadnemu ovplyvneniu mortality embryí ani k zvýšeniu výskytu

malformácií. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežiaducich účinkov) bola 3600 mg/kg/deň pre

gravidné samice potkanov (12 násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej

na mg/m2 plochy povrchu tela) a 1200 mg/kg/deň pre plody.


Boli uskutočnené štyri štúdie embryo-fetálneho vývoja u králikov s dávkami 200, 600, 800, 1200 a

1800 mg/kg/deň. Dávka 1800 mg/kg/deň viedla k značnej toxicite u samíc- matiek a k zníženiu

fetálnej hmotnosti, spojenému so zvýšeným výskytom plodov s kardiovaskulárnymi/kostrovými

anomáliami. NOAEL bola < 200 mg/kg/deň pre samice- matky a 200 mg/kg/deň pre plody (rovnajúca

sa maximálnej dennej dávke odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2plochy povrchu tela).

Štúdia perinatálneho a postnatálneho vývoja bola realizovaná u potkanov s dávkami levetiracetamu

70, 350 a 1800 mg/kg/deň. NOAEL bola 1800 mg/kg/deň pre samice F0, rovnako ako pre prežitie,

rast a vývoj mláďat F1 až do odstavenia (6 násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí

prepočítanej na mg/m2plochy povrchu tela).


Štúdie s novorodencami a mláďatami u potkanov a psov nepreukázali žiadne nežiaduce účinky pri

štandardných koncových ukazovateľoch vývoja a dozrievania v dávkach až do 1800 mg/kg/deň (6 až

17 násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2 plochy povrchu

tela).


Hodnotenie environmentálneho rizika (ERA)

Levetiracetam STADA pravdepodobne nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie (pozri časť 6.6), ak sa používa podľa informácie o lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

kopovidón

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát


Filmová vrstva:


250 mg:

Obaľovacia vrstva Opadry II modrá obsahuje:

polyvinylalkohol,

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 3350,

mastenec,

hlinitá soľ indigokarmínu (E132)


500 mg:

Obaľovacia vrstva Opadry II žltá obsahuje:

polyvinylalkohol,

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 3350,

mastenec,

žltý oxid železitý (E172)


1000 mg:

Obaľovacia vrstva Opadry II biela obsahuje:

polyvinylalkohol,

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 3350,

mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenia (PVC/hliník)


Veľkosti balenia:


Levetiracetam STADA 250 mg:

10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 alebo 200 tabliet.


Levetiracetam STADA 500 mg:

10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 150, 180 alebo 200 tabliet.


Levetiracetam STADA 1000 mg:

10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 alebo 200 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČ ČÍSLA


Levetiracetam STADA 250 mg: 21/0092/12-S

Levetiracetam STADA 500 mg: 21/0093/12-S

Levetiracetam STADA 1000 mg: 21/0094/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. február 2012.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

16


Levetiracetam STADA 500 mg