+ ipil.sk

Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/mlPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml

injekčný/infúzny roztok


Levobupivakaín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Názov vášho lieku je Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml, injekčný/infúzny roztok; v ďalšej časti písomnej informácie sa používa názov „Levobupivacaine Kabi“.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Levobupivacaine Kabi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Levobupivacaine Kabi

3. Ako sa Levobupivacaine Kabi podáva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Levobupivacaine Kabi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Levobupivacaine Kabi a na čo sa používa


Levobupivacaine Kabi patrí do skupiny liekov nazývanej lokálne anestetiká. Tento liek sa používa na znecitlivenie časti tela alebo zabránenie vnímania bolesti.


U dospelých a dospievajúcich (12 rokov a starších):

Levobupivacaine Kabi sa používa ako lokálne anestetikum na znecitlivenie častí tela pred veľkým operačným zákrokom (okrem cisárskeho rezu) a pred malým operačným zákrokom (napr. na oku a v ústach).


Používa sa tiež na:

 • tlmenie bolesti po veľkom operačnom zákroku


U detí (mladších ako 12 rokov):

Levobupivacaine Kabi možno použiť aj u detí na znecitlivenie častí tela pred operačným zákrokom a na tlmenie bolesti po malom chirurgickom zákroku, ako je napr. reparácia slabinovej prietrže.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Levobupivacaine Kabi


Nepoužívajte Levobupivacaine Kabi

 • ak ste alergický na levobupivakaín, na ktorékoľvek podobné lokálne anestetiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • keď máte veľmi nízky krvný tlak;

 • na znecitlivenie časti tela injekčným podaním Levobupivacaine Kabi do žily;

 • na tlmenie bolesti injekčným podaním do oblasti v blízkosti krčka maternice (cervixu), v prvom štádiu pôrodu (paracervikálny blok);

 • na tlmenie bolesti počas pôrodu;

 • ako lokálne anestetikum pri cisárskom reze.

Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako vám podajú Levobupivacaine Kabi, obráťte sa na svojho lekára, ak máte ktorékoľvek z ochorení alebo stavov uvedených nižšie. Môže byť potrebné, aby ste boli podrobnejšie vyšetrený alebo dostali nižšiu dávku.


 • ak máte chorobu srdca,

 • ak máte chorobu nervovej sústavy,

 • ak ste slabý alebo chorý,

 • ak ste v staršom veku,

 • ak máte chorobu pečene.


Iné lieky a Levobupivacaine Kabi

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Predovšetkým ich informujte, ak užívate lieky na:


 • nepravidelný srdcový tep (napr. mexiletín),

 • hubové infekcie (napr. ketokonazol), nakoľko môžu mať vplyv na to, ako dlho Levobupivacaine Kabi zostáva vo vašom tele,

 • astmu (napr. teofylín) nakoľko môžu mať vplyv na to, ako dlho Levobupivacaine Kabi zostáva vo vašom tele.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml sa nesmie podávať na tlmenie bolesti počas pôrodu alebo ako lokálne anestetikum pri cisárskom reze.


Účinok Levobupivacaine Kabi na dieťa počas raného štádia tehotenstva nie je známy. Preto sa Levobupivacaine Kabi v prvých troch mesiacoch tehotenstva nemá podávať, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.


Nie je známe, či levobupivakaín prechádza do materského mlieka. Na základe skúsenosti s podobným liekom sa však dá predpokladať, že sa do materského mlieka vylučujú iba malé množstvá levobupivakaínu. Dojčenie je preto po podaní lokálneho anestetika možné.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Použitie Levobupivacaine Kabi môže mať značný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pokiaľ účinky Levobupivacaine Kabi a bezprostredné účinky chirurgického zákroku úplne neodznejú, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje. Skôr, ako opustíte nemocnicu, poraďte sa o tom s lekárom alebo zdravotnou sestrou, ktorá vás ošetruje.


Levobupivacaine Kabi obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 1,57 mmol (alebo 36 mg) sodíka v 10 ml ampulke. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov na diétes kontrolovanýmobsahom sodíka.


3. Ako sa Levobupivacaine Kabi podáva


Levobupivacaine Kabi sa injekčne podáva do rôznych častí tela na znecitlivenie oblasti, ktorú vám budú ošetrovať, napr. oka, ramena alebo nohy.


Počas podávania Levobupivacaine Kabi vás bude váš lekár a zdravotná sestra pozorne sledovať.


Dávkovanie

Množstvo Levobupivacaine Kabi, ktoré vám podajú a ako často vám ho podajú bude závisieť od dôvodu, pre ktorý sa použije a tiež od vášho zdravotného stavu, veku a telesnej hmotnosti. Použije sa najmenšia možná dávka, ktorá v danej oblasti vyvolá znecitlivenie. Veľkosť dávky starostlivo zváži váš lekár.


Ak sa dostanete viac Levobupivacaine Kabi, ako máte

Ak dostanete viac Levobupivacaine Kabi, ako máte, môžete mať stŕpnutý jazyk, závrat, rozmazané videnie, svalové zášklby, závažné problémy s dýchaním (vrátane zástavy dýchania) a dokonca kŕče (záchvaty kŕčov). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Niekedy môže príliš vysoká dávka Levobupivacaine Kabi spôsobiť aj nízky krvný tlak, rýchly alebo pomalý tep srdca a zmeny srdcového rytmu. Môže byť potrebné, aby vám lekár podal ďalšie lieky, ktoré pomôžu tieto príznaky zastaviť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite informujte vášho lekára alebo zdravotnú sestru.Niektoré vedľajšie účinky Levobupivacaine Kabi môžu byť závažné.


Veľmi časté(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • pocit únavy alebo slabosti, dýchavičnosť, bledý vzhľad (toto všetko sú prejavy anémie),

 • nízky tlak krvi,

 • nevoľnosť.


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • závrat,

 • bolesť hlavy,

 • vracanie,

 • bolesť chrbta,

 • vysoká telesná teplota (horúčka),

 • bolesť po chirurgickom zákroku.


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • závažné alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), ktoré spôsobujú závažné ťažkosti s dýchaním, ťažkosti s prehĺtaním, žihľavku a veľmi nízky tlak krvi,

 • alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) prejavujúce sa sčervenaním kože a svrbením, kýchaním, nadmerným potením, rýchlym srdcovým tepom, mdlobami alebo opuchom tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla,

 • strata vedomia,

 • ospalosť,

 • rozmazané videnie,

 • zástava dýchania,

 • srdcový blok alebo zástava srdca,

 • lokalizované mravčenie,

 • stŕpnutie jazyka,

 • svalová slabosť alebo zášklby,

 • strata kontroly močového mechúra alebo čriev,

 • paralýza (ochrnutie),

 • kŕče (záchvaty kŕčov),

 • brnenie, znecitlivenie alebo iné nezvyčajné pocity,

 • dlhotrvajúca erekcia, ktorá môže byť bolestivá,

 • porucha nervov, ktorá môže zahŕňať pokles horného viečka, zúženie zrenice (čierneho stredu oka), vpadnutie oka do očnice, potenie a/alebo jednostranné začervenanie tváre.


Ako vedľajšie účinky boli tiež hlásené rýchly, pomalý alebo nepravidelný srdcový tep a zmeny srdcového rytmu, ktoré možno pozorovať na EKG.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť zriedkavo dlhodobé alebo trvalé.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Levobupivacaine Kabi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek bude pre vás uchovávať váš lekár.

Po otvorení sa má roztok použiť okamžite.

Nepoužívajte tento liek, ak v ňom spozorujete viditeľné častice.


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštnepožiadavky na uchovácanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Levobupivacaine Kabi obsahuje

- Liečivo je levobupivakaín (vo forme levobupivakaíniumchloridu). Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml, injekčný/infúzny roztok: 1 ml roztoku obsahuje 7,5 mg levobupivakaínu (vo forme levobupivakaíniumchloridu). Jedna 10 ml ampulka obsahuje 75 mg levobupivakaínu (vo forme levobupivakaíniumchloridu).


- Ďalšie zložky sú voda na injekciu, chlorid sodný, malé množstvo hydroxidu sodného a kyseliny chlorovodíkovej.


Tento liek obsahuje pomocnú látku so známym účinkom (sodík). Pre ďalšie informácie pozri časť 2.


pH 4,0 – 6,0

Osmolarita: 272 – 372 mosmol/l


Ako vyzerá Levobupivacaine Kabi a obsah balenia


Tento liek je číry bezfarebný roztok v polypropylénových ampulkách v sterilnom blistrovom balení. Jedna ampulka obsahuje 10 ml roztoku. Dodáva sa v baleniach po 5, 10 alebo 20 ampuliek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi s.r.o.,

Želetavská 1525/1,

140 00 Praha 4,

Česká republika


Výrobca

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80, 1788 Halden

Nórsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

Levobupivacaïne Fresenius Kabi 7.5 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Česká republika

Levobupivacain Kabi 7,5 mg/ml

Španielsko

Levobupivacaina Kabi 7,5 mg/ml solución inyectable y para perfusión

Francúzsko

Levobupivacaïne Kabi 7,5 mg/ml, solution injectable/pour perfusion

Írsko

Levobupivacaine 7.5 mg/ml solution for injection or infusion

Taliansko

Levobupivacaina Kabi

Holandsko

Levobupivacaïne Fresenius Kabi 7.5 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Nórsko

Levobupivacaine Fresenius Kabi 7,5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko

Levobupivacaine Kabi

Portugalsko

Levobupivacaína Kabi

Rumunsko

Levobupivacaina Kabi 7,5 mg/ml soluţie injectabilă/perfuzabilă

Slovenská republika

Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml

Slovinsko

Levobupivakain Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje

Veľká Británia

Levobupivacaine 7.5 mg/ml solution for injection or infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml injekčný/infúzny roztok


Pokyny na použitie a zaobchádzanie


Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml injekčný/infúzny roztok je určený iba na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný roztok zlikvidujte.

Nepoužívajte v prípade, že je obal poškodený.


Pred použitím sa má roztok/zriedený roztok vizuálne skontrolovať. Majú sa použiť iba číre roztoky bez viditeľných častíc.


Ak je potrebné, aby bol povrch ampulky sterilný, má sa použiť ampulka zo sterilného blistra. Povrch ampulky nie je sterilný, ak došlo k porušeniu sterilného blistra.


Na riedenie štandardných roztokov levobupivakaínu sa má za aseptických podmienok používať injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).


Preukázala sa kompatibilita klonidínu 8,4 g/ml, morfínu 0,05 mg/ml, fentanylu 2 - 4 g/ml a sufentanilu 0,4 µg/ml s levobupivakaínom v injekčnom roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).


Čas použiteľnosti po prvom otvorení: liek sa má použiť okamžite.


Čas použiteľnosti po zriedení:

Chemická a fyzikálna stabilita Levobupivacaine Kabi zriedeného roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na výslednú koncentráciu 0,625 mg/ml a 1,25 mg/ml bola preukázaná počas 30 dní pri teplote 2 °C – 8 °C, resp. 20 °C – 25 °C.

Chemická a fyzikálna stabilita Levobupivacaine Kabi zriedeného roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na výslednú koncentráciu 0,625 mg/ml a 1,25 mg/ml:

 • s klonidíniumchloridom 8,4 g/ml, morfíniumsulfátom 50 g/ml, fentanyliumdihydrogéncitrátom 2 - 4 µg/ml bola preukázaná počas 30 dní pri teplote 2 °C ‑ 8 °C, resp. 20 °C ‑ 25 °C.

 • so sufentanilom pridaným v koncentrácii 0,4 µg/ml bola preukázaná počas 30 dní pri teplote 2 °C ‑ 8 °C alebo počas 7 dní pri teplote 20 °C ‑ 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.Ak sa nepoužije okamžite, za čas a spôsob uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ lieku a tento čas zvyčajne nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 °C ‑ 8 °C, pokiaľ sa riedenie a miešanie neuskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Levobupivacaine Kabi sa okrem vyššie uvedených liekov nesmie miešať so žiadnymi inými liekmi. Zriedením alkalickými roztokmi, ako je napr. hydrogénuhličitan sodný, môže dôjsť k tvorbe precipitátu.


K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s bezpečnosťou liečby levobupivakaínom počas doby presahujúcej 24 hodín.


Spôsob podávania

Levobupivakaín má byť podávaný iba náležite kvalifikovaným a skúseným lekárom alebo pod jeho dohľadom.


Informácie o dávkovaní si prečítajte v súhrne charakteristických vlastností lieku.


Pred a počas podávania lieku sa odporúča opatrná aspirácia, aby sa predišlo intravaskulárnemu podaniu.


Pred a počas podávania bolusovej dávky je potrebná opakovaná aspirácia. Bolusová injekcia sa má podávať pomaly, v postupne sa zvyšujúcich dávkach, rýchlosťou 7,5 až 30 mg/min, pričom je potrebné pozorne sledovať vitálne funkcie pacienta a udržiavať s ním verbálny kontakt.


Ak sa objavia príznaky toxicity, injekčné podávanie je potrebné okamžite zastaviť.

Levobupivacaine Kabi

(levobupivakaín)

7,5 mg/ml


Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Vytraste všetok obsah z hrdla ampulky.Spodnú polovicu ampulky držte v dlani ruky. Značku v tvare šípky na vrchnej časti ampulky uchopte medzi palec a ukazovák (palcom smerom od seba). Rýchlym a prudkým pohybom ju otočte smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek).


mordA0oEuspUCOe/docscgrli+nK0lJZGNtTeMnTiJLK2uOj2uVW91FoEisx0B5adKUyTLdtPq77yi/IJ/q6uvI0Eh9rV0JLf62cbqj3Q/SqgodDzs7O5oxYzodPXyYDh06RJeTLonQHtoykalWbZmdH890ZKPVLz8/X5oM4NYpdCzq+GB14Dj5HsfIWFhuaW1FA4IGSZJLkbjzo8UkNjU1oRsZ6bRx/QbRgJo0ZYoicgcDNWIkusrKyyjs2HHZ6YRYWcnddg20mMTQfTK3sKJDBw6Qv78fTZ85sy1el0ILgNh45OhRVFpWSlGRUZSakkw+vr5k7+CoJp26AFpMYm+f/jR6XAiVFhdTSUkJlZeXkwXHXwodD7Rkmpub0aWLF0Vsbwx/T917OEv4ozLVnRctJrGNrR1b495kY2dHkeHhtG3LFnp1zhwROVfoWLi7u9N7779PWzZtpqybN6msrIyc2RIrdG60mMRVVZVkZGxIrm7uFBcdSau+W0mGBob00quvKCJ3MDz69JE1MKkpqRR2PExiYeQrajg+ltiYNNUFqGUqF7vzoMUkhpC5tZU1DecYzMCgG8VHR9PKb7+lispK+mjBx+LSKXQcEB+DuPX1mk2KtbV1QlotidWq1M6HFpMYFwTkVF16utLYkPFy2p8+eYI2rV8vmesXX35Z9gkpdAwgEoAE161bt+hsXBzdzMyk0pISTX3fyJC9pR7k5e0jrZto20R7pspe6zdaTGJ84ZhdRY3YqUcPGhsaKj+LDj8tkzW4WF57/XUZmzNSnUPtDgxD9O7dW3qo01NTqDA/jywsLamOD987d3JwD/7uqmhg0GDp7ML9VdJLv/FMLKtvaCLAzcHBkUaHhIiFjo+JoTWrV8tc69vvvCMibwrtCxycENYDcY8fO0aenp40ceIkqq2rlbLgD9t3Utjho1RfV08BA4PIyspK6XTpOZ7LVOLLR/zl7NKTxo4PlR7eU8fDKCoykt6eO7e1XqNCCwDL6uXlRffYrY4ID5cZ5AmTJsq/IfEIydtDfxygtJQU8h8wkEw4hlYk1m88F4m1e4GggezEsdaoMWMo984duShuZ90mRycnaTZQaH/gO6hmwmbdyqKMjAzy8PCgwAEDaMmyZXT3zl1KTUunooICsmZLrKDfeO6gtV6G0GvI3NyCbO3sycHRkS4nXaTVq1bS/I8X0LDhw1rjdSq0ENhpPO+99yk9PY0uJCSI2+zI301vJrMl/zn5+jWKigiXg9fFzV36rNWiNv1Eq2SeYJHhpiFGRq0SbX+/7t7Drp2hKDR6efeTi0ih/QA3esq0qbRj+3Y6ERYmjSAgMQ7c4CFD6Mqly+xSJ0sbrWuv3orEeoxWSx8j44kRuACOsxAbnzh2lH7ds1sujC//9jfy8fVpradSaAHu5uZSWmoaZWVl0eDgYBkhffOtNyWXsXH9eirnUIhUdlqv0WokhhWG5bVgi+sfGCjZz317f6WU5GQZVFfoGAwbOlTiXkycZWZmUi+2vAh5vPp5ycyxKi/pP1qNxHCp0SVUXlYm8THKFxkcjxXk58keIQyvw8VTjQXti9Ec8/bz9uYD9XeKj4sTEgOlpaVy8KrvQ//RZt0YRkaGZMvEvXghgVat+I6qq6pp3nvzqJvKVrc74DJHR0VSdyxnmzlTROipXulhdha0CYnRzYVYGO192bezKDEhgV25G2SgCNwhgEjA9WvX+bvIlnKTr68vGRoaKCvcSdAmJEYGFMktTy8vqqrSSPnczsqitNRU6unqqrEECu0GxMRBgwdxeJNBMTEx1LNnT0lsqUO1c6BNm5sxKGFtbSOTTUcPHSZTUzOav+BjCgwMbMunVXgILkxaLCrf+9teOn/2HA0KChIrrLHEyhrrO9qOxPX10sllbmZO/f0DKDPjhrQBorzRGMiYXr50ifr160d92XJ3ZiDMiGVLmHD+vPScjwsZJ5sN2xpQXvHz9+fnr6Hz585JQgveETwmA+VS6z3ajMQoXaDtz8rWhoKHDae83Fy6m3VLSBswYIDUK2EJrl65Qt98/TWNGj2Gln36F/l5Z51+AmnOnDlDa1atptqaWlq8dAl9+NF8srGxaZfnDxwQSF5efSk5OYUSEi5QRVkZu9Wd87PuSmjTb1CrUS0tf05OdDkxkTasWy/dXdjuhwF2WAUoUSQxmS0szNlSvyUtg50RiEPHjh1LOdnZtHnDJlq5aqWU5d774H2xzG0NDEeY8yF5+fIlio+Nlaw1lrCJUICqF+st2pTE2tljSKciLnNxc6XY6Fjq7+cno4pAnz59ZP54y/ZtdOzIUXrplVfa8iV1KOBhoOXR1dVVPI7v166V8ls3A0OaNWsmeXFI0dYZ44rycnlulJvy2KXGIQt522olb6u3aHNfCqUmXBZ9+npRXW0dFRcWidLE7du3pfnDs29fWspuNC6o61evUDb/HEPtnVnLGgfaJ0uXCmnWfr+GVq/8jolkLCRuayA+njxlCn8HpZSelk55ebnSoAMyKwLrJ9o+IIKbxheHRcPpb2tnK2WO71etEgs8YOBAIbM7u9D79u7ln68Wdzt0woROfVFBUhYz19DA+mHHDjm82uP94jlQLejdx4PKykopNiqKHOwdyNffn6ysbe4LzivoD9otq4EhdVxAvWXKKYV+2b2HgoKChMSAt4+PWKKwsDDy8/ejkPHjO/0sMrLxyA3EREdRUlISnYmPJx8fX7K2sW6z58SccUZ6Ot3JyaGx48bSyRMn6cqlS1LTN+tuRqXV1W323Aptg3YhMU52WFe4csFDh1NxUQllZqQ9MPo2afJkUc9c/vVyEaTvzFa4MSD2juz00ePHOVa1oi+//FIaM9oKhYWFtHnTJjIxNqE33nxTDsro6FgqLS1To4h6inazxBBqQwIFCiA9XFyoqCD3gc2K9g72Mv0ECRm4e8ikdgXY2trSG2+9RXfz8ujq5cuyT6ktgc8880am3HCo3rqVJd1058+ekXJTD2cX+ewVofUH7UZizZRTvbRh1tRUy8l/5fIVGhQcLIJ6yNyWlZbyrYyS2d1Ovn5dGiE6u441BvVfnT2bbty4QTu2bqNzZ8+Sb//+8vPWBGLuXNTq79wRIcMzZ+Kln71v377s1ntSekqyxOkgMayzIrH+oN0r/UiZwALAZd66ebOoMH68cKFcQKgbQxsZe3Zt2LVctOQT6TTqCnB0cKTC/Hxa8/330q46f/58TQ23FXD37l1at3YthZ8OJyMmKAQCcKAamxjTa2+8QdbW1rRxw3oqKS5WmyH0EO1KYlwgIDEsbH//QDoZdowSLyTcT2BBKxkZ6xy+6DD7+k7pvPZ8eR0Kfz6sXp4zh7ZyvLry2+/ImD0T5Akgd/Q8SE1OoR9/+IHW8uFgYW5JL89+lSZPnSqtrmlpqfw9+El14Ndf9lB1rcpK6yPancT8H3Lu6UrDR42inJxsqVdevXqVBg4cKG71B/M/FJfvt19+oatXrsqKTiR+Onuia1DwYHJ2cRELuX3rFlq/Zi25u/d6ZhIjkVhUVEQ7du6gdd+vITNTM1q8bAktXbaMCgsKafv27ZSSfF2sr1Mru+4K7YsOaZxFI4ellbWofUCJccXXy2nB4kU0btw4+XesgbmdnU3fr1wl5H3tDU2LZmcGkklu7m60YOECqdWePnWKiplgz4qbmTdp25bNtGHTZhErXPb5Z5KNRu4Bwnm7fvhR1r3gc+3sB2RnR4eQWCNWXk/9fHwo88YNOnjggCiBZN/KIjNzM7lhp9PB/fspKiqK//zSY0mcdPGilE2Cg4NFM0rfAc9jfGgonTpxgg7w54L6edCgoBY/DnYx7dm9R3qz//L5F7Rw8WKq5cPhh+076L/+z39SXn4ezWb3HYnE/fv20U3+Hlx7eShC6yE6hMSwNLDGfoEDRFwv/GQYnYk/QwnnE8QiYbLnxZdepOysLBmVgwrF43D40GE6dfIkLV7yiXR5dQaLjWYPO3t7+mP/Po5jzemzL76g3r17ybaG5gJZff8AfxoYFMTWfZF0zv2y5xf69z//KSUluNbvznuPDvzxB61d/b3sZRow2EmRWA/RISRGbIxkFgiHTiHUJ4uLiik9LY0unD8r8XC/ft50iy82lFvQBPE4oA/7xPHjYt0RB06fMUPv+66RkV/6l2W0atUqsZKIk99+Zy6NGTu22Y8xYOAA+o///t8lroZns2XjJvpq+XKxuB98+KHcEG8XFhRQJX9uo4ePIB/+rLXLABT0Bx1CYpz2IDImatAA4uvnz1bGjLx8vDlOtpV1nFFR0dKcj3rxSXYtAwIDycnJ6ZHHGjZiOIVOnEgx7HbHx8azBX+pA95R6wJTTrNfe42uXLlCYXxA/fzTTzRo8OBmkRifK34PrZU4JAvyC+jatWu0hg+E3IJ8+uzLz2nhosXk4OBAUZERdOFCAnl7+9CwkSNFSB5JLxlaURZZpyDTZijBGj5K2Q6fCNdurr9XWUFWWF4+chQNGTFCmhPioqPp9OnT0pzw17//nZzGPXoRIxmGi/V/s0XOzb0rGVl0Qek7cMChlm7YTTMq2FzvAlYUh97un3dJnsHExJTyc3P5sSrozddfp/nzP5LPJyY6hv79j38IkQMHDuIQp0YWyAOKwLqBPyWU6P7OMzRKPQydIDEuPK2AgB1bCFMzM77Q7OXChbuXkpJK5RXlTf4+9gphPtla+o+Pkff6DeJ6ovapr0CybxeTMDIiUoQSUGJr7hoc5BRQc66YNYuQPETjCC6DHj2cpXnk0MFDlJ19W4QY4uPjmbjVoroSHxNF/gOCpIav2i47GA2TfxJyMhcMDQwpMyODrl++RJ59epEve6yN0eEk1kLrYiO2xU3c7P5+dOvmTUpilw+6VP4BAeTWhOoHfndw8GA6m3CeVn37rShtzp79qihr6pvUD94v3OcV36ygnKzb8jmgHTXxwgV2qQeJy/uk5B3eL7LbuGmBzxXJrB927KR1a9ZSLocpSHxhvhvhC8KWspJiPghthcSq7bLjIMaMv0N01kHgH98bLPCZuDgqys+l0NCQR35H565wmWXlm1ZlAq4fXMvNGzeKxV70ySfSotkYiO8+nD9frA5qyyu/+YZq+b4LFi2UlkJ9QX5ePm3k9/nzDz9SJb9nx+5O4o3gc/hlzx6q5MNtybKlIprQEkB3euuWLbTrp5+ppLjo/nAJEl7GRsbi5UgjTsNnrtzpjoH2s8chius/LTWFzsbGSBkw9+5dcnC0J4MmjJLOkVjQsPcYNzf3XhQYNIhOHT9O27dulYt6JruKjXuqYa1goeZiyJ7Ju5Fd6iuXL+tVljojLZ127tgh5R4bPrj+8vln7EYjtq8XzwQxLqxxTU3LLSQGH6KjoqSm7tS9O9VWVcmu4lGjR4tQ4YnjYVTHn5UZW2fRPWt0iCq0PbShJBJX+PxLSkro6qUkOnbooPTTo+JSVV0lwv+1TXz/ukliovvuHFoRR40dKxdU+MkTtGXTZimNNDUYgZ+jdHL50mWJ+xIvJEqttPHIoy7izp079MMPP9D3q1fLwTPvvffokyWfkBV7Edrpr5LiEoqKjBQiOjjYS7dbc6EVKzQwNKAavhhgyV944QV6dc4cWX165PBhMqw2lPzD3bt3yNrKWqy1UvhoWyDsg9uMzxoHdR5/9rXsEd1Iz6DI0yfpTnY2zWCDteyzTyktLU363+GVPgydJbEWeFOwTCNHjRY5mdTr1yVGfBxwceN2lC9MSOEuZvd7TBNZbV0BCLxuzRpau269NL4s+/RTmvP6a5Ko0wJEdnRypJSUFPpuxQqqrqnmmH92s58Dv2/QzYDK2QL3cXSi+R9/RK/w7/d07SnZTkO+iOBOX+IDAiHL0OEjqDsfnlV8YSkitx1Eup8/e2NjE8phoxMXE005t29Tfn4Bu893aNr06bIWGEo3GRk3JIfR1Peh8yTGhQTr5NyzJ3n7+FJmRjodP3ZMWjbHjBnz6C/wBRs6cYK4iZC7gSCfLgJfBl4fWiPRiGFqaU5Lly6lue/MlWkuLXJycmSiCx1tKBVF8N9nvjCrRc+F0U8QeQC70O9yyIEaNGrRaI7BIVJaVkaWfJ+c21mS8Bo8ZKjEy9UNi+OVW916wPeO5CNc5yL2fDIuXaKi4iJKTU6myxcTydvbm6ZNm0JmZuY0feYM0QoHkMuAK93Ud6HzJP5TTKBK3GIrC2s6+McBsRhmZqZ8YQ6UmFgL3Oell1+myspKWv3dSkpPT5MsX3NLNO0JuMbHjh4V8UBYx4WLFj3yOjHIsIbd7OioaPksrPj9FeTlUwFfALjv0+J+1Nivs/eCZeMhHJZ8tGDBfcEBEBTDJpANRhxWyWTG54xedEyXAcqtbh2IN8SfJW74MzLOV69cZrf5FH8PtUxsY/Ly6kfvvv+eyDnDczI1M33g9x+3cUfnSQzgYsPFBWs8ctw4Ki0vpTC2xnBFFixc+EA5BW8WyQGUonABb926lWxt7WStqpkOqYTgdQ4dNoz++ve/yevFAEdTBw0IBGt8Jz+PHDhWRXjxx/79cpK//ubr0p76JISfOk3r162lC+fO0bDhwx5QDIFFeOHFF+XU/3HHDrpw4YI8V0xUBNXW1rC34yuHRLUSz2sVoHRkbmZGxXxgJiacp2Mc8hUXFvD3+IZ0HVpaWEq7bEsNjl6QWNsQgo4uv8BAGYo4cuggHWKLDJUBLDUPHhL8QE0Y8rjQV962bavEkejPnjBpEnl4eHTgO3kQaCUNeMxyObxfWNAjhw6JJzF21GgaMmQIv916IeZh/vnUaVOf+hznmLyw4hiECBo8WB5X+znh/0gQIqmC5BYOFWhiI7OPtk1f/wBpEMEBqlzqlkGbccYhiM8Q2t43MzLYyymg7Oxsio+OEiOD5OL78+fTYP5unhV6QWIAFxEuJnwwPn7+BBGZk8eO8MV3SDLZX/z1SxoydOh9lZDAwAD663/8XdwX1JjRPIGtjLpE4icBk157f/2V1q5ZIx1b786bJwkvHFpf//tfdPp0uDQCVDdMhDUFXEiQCvbq50WLliyhyVOnNCkDXFZeLp/Ty6++yp/hEH78r2ThWmlxMRna2ysCPwO0tV5kk+/xdYuJvCh2nbOybolqSz17VC+89CJ99uUX5Onp+VzPpTckBkBWfDBwi318+0uIcPjAfkl04UOb//HHNHHSRLlvN44p0HqJGBA1toP7/uC48G7HvoEWAI0riIchuv/Rgo/F7dUOgKCrCq2Z69euk5BiytSpD+QFGgOfEQ4BxL2PK7UhKw4S4/PC/SAiAHcPSitIcmGPFj57pb/1dGgtMGbb8/Ny6WJCghy2sL5p15NpyLAhNOe11+QaRtIKiaznhV6RWJvkkuknjgn7BwTILrDjR46IsIAmaUDybzjpcPFCnP4jJncalrYlJdElvnk84YLWBSApBxcYskXY5fz6G2+Im6tFH8++0qyBBg6/AH+a9cILj3+whs+s9jEEhGheXEyMdHWVN1jkYLbGiYmJdOVSkjyXW69e8plDdpiUVX4E0hiDmi+yznwA4rBDzf382bMUcSJMMv79fLypr2cfevmVV2juu++06vPrFYkbA+4mTjxvtsjInXY7SlKKQckEBXRI26B3+m//7T8ko4uL89fffpM2w8/ZhenXDnuPnhVo6vjqX/+mM2fP0JtvvCl1xMYYM3aMxPj/+b//P8lSFxUWSYb7cUAY0lRtHYcF+rRXr/iWqhssLTq65r3/vrT67d27l4qKCu8vW1MEfhTarDOuQXQL1vDfyzj+PRcfR6fCjst1+sZbb/Jn+oEouTY1Tvu80FsSa907CwtLjvm8xfLCxZTF2eweZt3OpvCTJ2VRmbubu9SLQfBrbN10ebH2oYMH6dsVK+j0iZM0edo0jlNfITMzswfuAw8DwoIOjo6ytPyb5ctlk8TgwcE0acrkB+6LsAKCg8gLoGQxfMQI+XlOdg7t2b2btm3eQldSU8jW3OL+4Im41RynFXBcjAYEZPd7eXiIh1OjMtUCHGogLz4vuMZIXGEh4I30dMrngxXhiCn/2/sffEBvvv0Wh38+bfZa9JbE2mRLeXmZ/Nmnv59YZanFsSVOueZDsdFRdIUvYLRhwmJZm5nLRXgRrYtMgJa0LrY1KsorZDRwxfJvKCL8tMjKfv7FF7IvqUnwe0YiDwIKGPooyM+jGexWW1paSBYaLhw+F6yE6d+/v2SfQWKLhiXuUeERtGnDBtlSOWLoMNm8Ac9FC1gMZM7Rr3056aK41IrEfwLkhSFB3IvDDwMK+Exz72RTbz7wfDjWHTl6tGibQQCxLaG3JNZC26hv2NCDSg2TILjoQq2sqIpdxhsZ6XTuTDxVsEuJTQvQdcbJ+dbcuR398u8jIjycln/1FYWfOsXWdAr9ncOAQU8oO2By651578ppv/zrr+leTTXFREeLG754yRKa0JDgG8uut5GhAf3zv/4hwnvwSJDNvpV5U+K20EmT2OJPlSSWV9++9z/PkaNGkqmpiWSqi4uKpOdaLSL/c9IIiUfI/Z6Ji6W05GSq4OsMGeiRo0bRwk8Wy6GIW1sTGNB7EmuTXY0bEvB3nJQ4EZFowAUPK1JWUiLbALEqRdMzbEhjQsZJC2JHARswwo4dp+XsEp9k938qu9AYNxwxcuQTfw/WNAcZTz6gkK2GrK/Esb/8KrHuhcREyUyjq62y8h6ZW5iTo6MT5ebmUcr165R19w716ukqDSAvvPiCNCFgzapWmgcZaezGQt964sUI2dU0YNAgduXt5PPtSplq7cGGww9D+giA77LFhSTU6bAwDj960JQpUyTsQbgyY+bMdn19ek/ipqAVGEBrG27m7EIOZpcRxM6+dUvUM+NjY2n9unXk4dmnw0iMWixc6OX//jdFcmwrDe9//Su7YaOe+Htw3y6ym/s1W+5dHNcOCBwgrpuNtbXEsclsGSD3C7uJzwEdYY5O3dlFn8bxrQ1FR0ZRJFt+xLnuvdzZmmvGD6urNU0dNUxkeDZoxIeLbcx/Pn/mjDyG02Bncam7ConFw0PNl98vsvdFhQVyKCJxhXAN8+pYiAe32dLKskNEKDoliYH6hplYbd3OjAkMF8iFL8ox40OpgGPBkqJiGbDoqNeHvulV362kuFgmMJ/ef/v732lwcPBTmyuQvV6/dq3sFu7Gj4PBCOhJh4aGysVUUVkh1gJWHhcc0L1Hd/FMIIE7bPhwafXD5+LeqzcV8eeAtbJaxRBcrNDbQhnuTb5AMeWE14rOMa2gQFeYN9a6zjjk7t2rlCEFqMygrxw9+VBFQdvvq3Nmy1bPjkKnJbEWjWV/4GaaWVhQ7z6eItJ+MeEcHTpwUCwMxr3aG4hnPT37kG9/X9nO8CQXGovZExIS5ND5Y99+Onr4iLyPkNCJMrZ2+uQpiWuX/GXZA79Xx2RGvIbnMmrQ70b2OSAgQDqJMKeMTZVIhBk31Djr69DpdY+srK1kayXq1ajDY1QRlhmbE9FKWNvJpG21GWdxm03N+PO5R1k3b0oIhuH8s2fi+eAvFDGFgUEDyJevobfemStDJB2JTk/ixhBCozRFmrnj6uoa2rZ1qzRC/OWzT/nL6EndDNrHuuC1TJsxg8ZPmHB/aP9hyMHD4UAVu6+7d+2inTt2atzdqmry9PKmsePHU+DAIBnPRPa9uLiI0lJTybNv3/uPgYMLjwGLXWtkyIdAlcj8YMABeSq8XVywKFEZyHs3kNiumgmK+LiouFgIi7xCSkoynYmz59c8kZzYStc1dNA96T22557pxt5Xc4EmDW3JUXvgwxNBX3NxYSHFscucfO2a5BRq+XMfPXYsff7F5zIKi4PRUgem47oUiQGt9ejbrx+VlZVT2NHDsjUQ3+P7H34oFrq9YNogx/I4wPqhpRRzvXExsbJoLih4iHScQXsMrjDUP6AQikPpTFy87LV6c+5ctuqaejA4hBwAEn+Qpa2urdaQDydZN1zsBnKIVTK5Tfj/sEJm/JpgpXExo1EEXW/zP/pIDrz8u5qSytPIiUeGG44QBiSp1/6wLdAwpYf3oY3Xm+vqI7lpZGykSVwxKdG5duliIqWnpVJRXgFdvXaV+vb1pHnvvyfZ5l69e9NQDkfa83B6GrocibVfsGP3Hpovw7CbjIRt37ZdZjrHhoyTWmr/Nlj0/TCQXYawu5Cim8ED86LYbIE6LnYKQ2cMJB3PLjBUN3q4uLJFrRRiItFSx+5vHy8vsZTYGDFqzOg/SdyQVYWLzBGedA3Vm2imwu7J0H/tfYVRdIGhuw0JQJSX0HkEa4xF5HY2NpKES0y8KI/X1CAFIJM7/PsgMDTAMQ1VzC5ojQy0t83niLNBqhD8fTmzNwXrKCoYTzg18PpA+oK8XOlrruAD3Zjfcy4fUrFRkVTPngomv3p5uNPYcSGyWshCR3d9dTkSAzLdwxctOm2QtQaxYyIi6ffff5cF58jgzv/oY3pl9qty4iLj+DxJHDy+VlsbwCPhT3t/+4128OEBt97KyvKBSw4WJevWTRkVHDU2hFxcXYTo5haWIrQvsWtDaQ1lpEFsoVG3RGMGXGs8HwhVxS4gCGTeoGyJJ4erDBcdVhb30743fCYgu729nZACXgLccWnbhFvP/8cNrqaU9ET2p9sj7xW/g5/DmsVERLCbX0iWFtZtRmIcRDhwerq502gmHOJ2xLN4L4+DScOIJbL8CWfPys8sLC0keYcDcur0abRk6TJJXiEDrasEBrokiQHpPGJyWltjSCJIBrIL2JVKvZ5M58+do43r1skCdFjlyVOm0vARw5/5uaBEEh0dTaAuiAWLiIsdO6QuX7kq9VgntiA12h5l0hw0br08yN2jN/X16idu870GQoFsWuLhfuittnewIVc3N0pKvCAjjJixhraYnb2DJK60s63iBjbMZ4PcqA0bGPy5ZQDkrm7oSweR8XzVDVYb5E1ja4/SCp7elT0EmZ5CbG2oabTJZMuLgwSJICTj7uRkCyHGhYTI+24LQHPst19+pfjYGCmxQTyi8aHZFNBfj/eJZJ2ZiTHNfv01/py9xIKjpASNbwzo6wO6LIm7NcjionMLu5JhkaG8kOGbRjFR9pSbc4d27/6F3dpiyr6dLRetQYOgHE5mJI8ax7O4YHDRYveRVkoFlyxqwVDWiAyPYEvhJgksEKeerQdINGbcOBoxerRYEa2mVePXCOBn6JrSPk9jr6BxTRzienAnYzh+NjUzp/5sxbHQHdaF6svEXcZrluSPPE+9vK9ujRI7mkYONMsYyvaJOg6eMf+KGjSmm65fvUopfOvVq5e8ZpA0j13QhgegxPPn+SBJoJ4uLnwfdwoeMljiaSTw2hK2dvbiRotnwu+TcHvSmVEPF9yIAvz9KGjQIJm3ft653o5ClyVxU8CFDUUQlG1wMaSnplBMZIRIAaWzhYGLCC0qJDcWLV4ssacWWPy2csW3lJBwXqwmhjAAkAsi4CD9iLHj2FV10LitDYJpOBDQFQUiyihlQ8JEe/1pSS2ke4w/ih3EsJhwI0fzoYB2SrGg8DYauquQka5sGHCQrLGhQZMhAp4fVljbxooBClhie47JUQYzNzWjLZs2UTm/r/zcuxw/RrF1TpG+bNwXJRm449CKGseuLX4OTfC2xsxZM2nIkOAHwoPmAN+DJknY9q+xraBITH9qeGmJhYYQE1MT2TSBuPlWZqZmHpcvjtvZ2XTl0iUhWVx83P3HwIWMGBdhWMDAgbK9DheUMVvEoCFDxSX29vWTAYWqamTI6++XvPDcUgZ60sX3hH/TllVwIMDFBZlvcDz6O78eEBBWE+8Lh0c1dvtgaN3cXLLVFRWV0qGl6T9nS80uNO6rjbcRW1byfdBu2JPdVJRWNPK2iWyB74p2l4+Pt/Rf4zHgTbiyhYYiZ3vWT/FdPbwZpKtAkbgRtC42CIX4E+UR1GH9AwdosrH874ib4mNiKOHCBbp2Lfn+71ZVVZITW/FBTFgkmfC7uKABrcoharOw5NpITRJcrbRtQQjEpEMJDZK3Vzgu3fPzz9ID7evrIwRFwgmkRRINvdJ1DfFwlVhskuw8CIy+8nv3aqUEd6/Bolc1WDjEi/18fdlDiaRiDh382R1970OM272t6XAiuu9NKLQPFImbgLbBX7p32P3UyowCnmxREXui9e7h+BUZTAzVQ5pFSjv3+2i7SQtkbUMDxf2kVCu/bm1CCgcPsrXod8aBhPWmGo2yauneQjYbDR3wClBKgrVGUq1G6xVIM0jt/Zv2sVEy8mZLvHjJJ1TPP7/JrvMCDisww/y4kpNC20OR+DG4Px3VYE21AEH79vPWELFx9rPh75LJZaJo11M29bhtBRAOlhTZWS9vH7p25QqdZZf/6JEjIhyPQRB4A1qpnvuHCf8dB1KtZKGrpeSFOFt7eDXW/oZr3t3JUfqwE9mlvpV1i/Lz8nRqNrurQZG4hZAYVptkeoTEmiTT/b+3M/48eKolC23LxIqKjJI4/dMvvhARgcqKck2jB+Jjtq5lDV1ZyJgDGtdeowjycBYcpEYXFw62HhzvIqZes2q1dHgt5DBDoWOgSNxCtLQ3t72haWSplO6lEaNGS4kLbjBkimxtrMXqIlGFmi+IW9Pg4jeOyx/nLeDnpQ1aXdNnTKdqPgh2bNtGd+/qj4poZ4QicSfDfaF9a2tJQPW7dpUyUlMoKiKCnBydqHsPZ2lHRNKqMWmb6+bDgsPKY4KndNIkOnTwEEXHxNCpk6do4MABZNdFM8QdCUXiTghtAwisLqaPLl5IkKVtqF1DyRJrW0Bi7X1b+tgAYmccGA6ODnTsRBit+u47+h//1/9UJO4AKBJ3UlQ31L39AgKEsFjclZd7VzrGZAjiGcta2q41uOlojMFgQAW771m3bklWW6H9oUjcCaEVMzeWso8V2djayKpSLKqOj4uVMUx0bmmHKFoK7cyti4uzbLG/nHSJtnNsDJG/Hg3jero0qtfZoUjcCWHQ0DopUzoJCXQ+Lo5qq6vp3JmztHrlSpq/YKEsT0MtufEwRUuBUhR+H/E3RifXrVlLJsYmtGDxoseulVFofSgSdyLc3wNkbiEqH9CDCj91kizZCkNGJiU5mVKTU6SObcfWGf+vYKv6LI0a3Ro2HWAsEgcCOrZ+3LlT5ocVgdsXisSdCNpRw9LSErqUeIHCjh6hK9ev0RtzXqN33n2XEs6fp2++Wk6XL18StQ7t/qCWutTabLbUl/kAGBysEavHfuNUdtnP8/NgTY4uLnbvjFAk7kTQDjkknj9H0RERVFiQT6bdDCWRhWkiTFAVlxTT5o2bpE/lxZdflnoyxjGfKTZG7C1xNUl7KmayDx89TMu/+pqWLF0iqpoKbQ9FYj2HxoU2ksQV9gljB9DhAweYUObs4s6ljIwMkZ/Nz8uXVkmolWzbspWSLl6kt+fOlXZJLFt7UrZaa3m1AyI4KLRdXphRzs7JkQME+3Zv59ymhHPnRF1EoX2gSKznAHlQ/y1nIiawBT4ddlw6tt546w1Z6brv9310IixMGkCw1As6yVevXBEFjIyMdBmEaHKuuNHPtFlstGLW1NbINBTKVpDF0Q5XYEwRWtaFhYW0ddMmkbmFJba1sZHJJ4W2gyKxngPdUyj3wPqFHT4kq2re4vj3gw/nkxfWt8pEVu19KV4np+4yBH/qxEnpe37rnXdk5xMsbPVDy9L+HHyolhFG7VQTNkVoJ7hk6qnS6H5SDc0fhUWFtHH9Bklwvf322yJ6oNB2UCTWQ2jEC4w5DjWW0g4SVkcPHdDswp37Nn0w/8P7qzTRN52SkkL79/5O9nb2QuyJkybLutPY6BgKCQ3lv08SfWmtFK1GEKDmgaXi5eUVdPlykixrh6XXlLEMyNzckvwD/GUgH6415HSnTJtGv+zeQ3GxsfQuHygKbQtFYj2CdpJI+38MMUAYLyr8tAwjzH7tNfr0888l9tUC4nlQydywbr1koz//8kua9eIL4hKvXb1atKwh51PXsP1Ao3KCbRnVkvACufEzqHicOHqULiYmihooRjLhOqMzrKJ8hsgPmZmbUnBwsFj6O9max828kUl9+3mpslMbQpFYT6BdMQLFEMSxyDwnnOUY+GSY9EhD0wqJqj4Pib2FTggVy/nt18tp3Yb1ZG5mLq2S/Xy8xRXe9fNPUgrCitPuTk6i+FlQUCwu+N07dyk6MpKSr18TRZLUlGQ+IHrTK3PmkLe3tyxm27d3r7RclpSUyt4nlLkgy2NrZ0v7ftsrC9Pf/+B9Gtaw3Fyh9aFIrOtoaKGExhVUOm6np0nsiqXi587EyXb64cNHihUOHPCoxGo/Jht2L0FZ86vlX9PWzZtpyLChIgwXOnEi7dyxQxJfY0NCZHghnw8H0Y3m5yxmK3wh4Txb1dvk6eUlLZU4BDBAYWNjK+UpxLtYGyvrZWpq+PcLqZIPDcwuY4XssSNHKWR8iCJxG0KRWIchZR2oTjbEpbns+kaFh9OtzBv4V3Z3S5lAZqK7DHWNxwFyQrCGmAU+yYSFG96HY9dln30qS8fxuxCel53NKFfxgQFxA20SK4APh5kvvECnTp6kUydO0E87d8rGRGywQEzu49tf/l9SbCVxtKOjg+xLxsvevGkz3WGLrhWz7+ybFDsCisQ6iMbb+aC2CcubmnydzsbGUiq7tiAPZICQmQYlbt64QRvXr5f7zZw1q8nHhJWFuw1BdN/+/TVL2Hv3ltIQyLl961Zxrz379SMHezsqq6hsSHLx42dm0pn4eMrMyCAPjreHslWF4ifaONGpBRmgsGNHRcK3nzcSat2k/tzfz1+eZy+73BiJnDZ9mgj3KbQuFIl1EMayVaFeLKSsUbl3jxLOnaFzTKR7bBn9AwKoT9++DYnjbtKsERGODq1CIdUIJhk2VzyMvl595aYFstG+fv3F3YYOF0TwsMq0xhxrXu6wBbcWwsdERdKPO3+gaqw3mTFDVstgYyC2AmJVytXLlyQZBjlbXyauNIJwnI7lZLl371JC0kVxxSdOmth+H2IXgiKxjgHuJho4tN1X1y4lUW19vWbYgIkCck6ZNpXeee89WYsCImO29+t/f0UH9u2jf/yf/6TPvviCps2Y/tTngqV/8aUX5cBYv3adxMD4M9o0AVjNSVOnSDnr4L7fZdhBGkUKCqR0heklZK6Rwa5p6ORCPbnUpJws+WDReAuarDS8BLjxCq0PRWIdgdR+G5aYwQKj/xlTSKjLlpQUUy3Vkw+7qrPnzKFX+ebj4/PA7y9cvEiULLE0nQwNhFAhoeOfqEIJd7lHD2cKGjxYVtgcZZcYGxCRhMIKF1hTS0srcul5Vf4dJ8bNzJsSR0+dPl3qy4iRS5KSJOkWFxMje6GChwRL2yc0ut/74EOy4dcAVxztnihvBQ8Z0tYfZ5eCIrGOAK2JSArl5+cJebE+BrGvswtINojd2yp2k0fSRwsXNLkzKHTCBElIgZhHjh0jextbacJojpQsdKj92K3+nS35Tz/+KDujBgdrVqLk5xfK4/bu4yE62QUF+dKnjaw3YuqoyEi5H2rGEadPyX2hvwWVDzSWuLq6Mumz2EP4L+njdnN3UyRuZSgS6wDgQiMBVMRu8dmz8ZSIAQLEw0wEP38/+njhIklMOTo5PnHpF8jxxd/+RhX8e8UlJWKNm4M+Hn1o2aefirD8Lba0aLOEED7ca3gIqCkbGL5IYRw3I8EFfeqTbIGtGjLUWGQm7Zn8+zIcgfUvlRpJXO24Y219LZXI2lAl4dPaUCTWEaAOjAs+OyuLLl9MJCtbO5o8ZQq9NXcux7czmiVjjYNg+PDhFBgQQFcuX2n2eCFiWyzUHhA4gGPxEikRwR3WrEM1YmvqLkMWcdHR0s45IGigtG2inXPsuHESr0eEh1MFP182u9pYfVrbkD2HVC5qxvPmvScrYyP5MbBFY+jQISpT3UpQJO5gaOumaHHEZBGGGSw4Dh3McSqmkLDbtyWl1bqGbQ7PUo+trKyQzqyc7NtihfEYNtZWVF1TJ11f+DeI440aM1aE43HojBg1im7dusWu9Gkh7rWrV6iC3wOWc8MFNzOzp6nTpksr5v/6f/5f2rFzJ1WUlZOr2/+tSNxKUCTuYMDaoW85PSWZIsNPU/K1a7KedMnSpbIkHBnklkDbW93SIX8QH8mr69evS6a66l6V7E22s7ejoqLShkx4N0pJvk4HOXbOvHlTDp2jhw9LphqL15CYQ4KrqLhIJG0RK1fJNgoTaQ7RTkFBbL7moYkphWeHInEHQxoqmEA3MjLo1o0MSSh98OGHNGPWzBY/Fqw43NrY2FgyNTZpkeIk7otsM0h8MuyESOxMmT5dElXF7GKj62sQx9z5ubl0+tQpdqmDyN3dXe7XvXt3cfmxgPzq5cvSgHL92lVydnEhv/79ZXEbstaTp0ymvMICORjMLR6tYys8GxSJdQCyWqWyknq6utHHCxfQjJktIzDqr0giRUZE0PKvvqKzTKxXX3xJGj+aCySkUBJ6dfZsykjPkLJWSYNLDWBOePyECbIC5sSxI5JE6+XhITFwf47BQ8aPl/tDMQRu9+kTYeJyOzk6itvs3rs3fbRggfwbYmMk0FDOUtNNzw9FYh0B3F+M97n3cm8R+ZKvXaeff/5J6rdQ04As7bRZM+i9Dz4QC9kc5LJ1RWkJi9IxjYTxxOiISNq2dQtNnjqN3NzcxNVGKcrZ2UVe67mzZygrK0tcY2O23qD6jfR06fNGqSwvL08mrSDhgwVvKKGhJg1RAiTF1qxeLT3fSN4ZGanL8HmgPj0dgVa/qqy0rNm/k5ycTBs2bqRtmzcLYd3YvZ3z+msiCjB6zJhmPcZtJuLuXbto5bcrmXw1FDx0iEjQJl64QAf2/0EDgwZJku0OkxVutb2jvaxNPRMbQ+lp6eTj6ysdY2HHjvHPvWWt6uWLSULe8rJyJuxlPpzMRaivqlJj7f39/Tn+j6CAAYEiPq/wfFAk1jE0J6sMsiMjvPb7NbR121bq7uBIiz5ZTONDQ8Waoxe6OYAb/tNPP9GaVavEnZ//0Uf09rvviAD8ujVrpBaMvmzMFsPCIgnn7d2P/zyLiji2RRgw68UX6VJSEsVGR0sXFxJWsOiQ6ElLTaE/9v0uVhyvCQkuxMWW/Br/9Y9/iHgfsuDW1tZquuk5oEisI0B2GMklNFk8DiDa77/9xlYykXJysmn/7/s53nQQNY+XXnm52e4zkJ2dTbuYwJs2bRKxuyVLl4nAvCPHsEDQoEF08MAB+nXPHikXDQoewq6wI5mILG41x8hOMst8ISGBbt28KR1bSGohtka2GqRE/Jt5I4OK+e+aNaq1ZGNjI5YeYUMYx83ffrOC5rw2RwYtFJ4NisS6AFg5EX0vlcQQlDZMTc3Io4+HxIvpHGuinHOFSbLym+8o6/YtaWkMHBhIr8yezfHv+y0qReXk5NAvu3fL0ERKRjq9MGMm9WMLCzJmZmbKffA6MIIYx7EvSkUfLewmDSHIUpsXFJKPj6/EwDhUoOQBV/70yZOSqAocOJDycvNETRMHBLq68GdTMxN+7TkUHRVBN27coFvsyoP46C5TeHYoEusAYLXQNYXRvS0c3/7840+ik/WXzz4VywyJmwsJF6i8lC1b5i12YWdJ4grlHyh0tITAyCBjEGHnju1iPR1s7UReZ93adeIJQDMLQLILZSE7K2uKjYmRf3vvww9p0OBgeU3DR44Uz+DQwQMyvojbHrbsDk5Okl2HWkhGWprcB/VvvEbcbvNz7eQQAPH8Sy+9SIsXfSLbIhSejCeFG4rEHQzEt2jLQCsihgvioqMo8/Zt6uPWS9xjzOnu+ulncndzozHjQsjeAR1Q06SVsTm4fu0ahZ8+zY9dKOqUmJDCbDA0pD9ZupQcHRxETkd0pKFu2QAMOYCsuB+SUCAl4mMIAqAvGrE33GQztrz4OUpNmHrCfidYdLjUJmbYvFgv+59A5tzcu+yCX6P0tFR6+dVXpOQ0fKSS7WkO0CyjVSJ9GIrEHQyQGKesG1tU9BrjSzI7f046nqB/ZWJkLHuTIPqOCx/3f9oCtLKyUsrLyxerum3rNikfwUXv3t1JCOjAB8GMWS/Qkr8skyknbatmYzRW1gwcECii8SBqTGSk/DssNcpIeD2Ir0Fy7Xs5Gx8v88WoXRvxa+3v7ycDHChddeMj6+VXXpGZZ7wvhacDHhPW0uLzbOq7VyTWAYC4uCFZNGrsOHGTsUsJceSUqdPoi7/+lcaFjJP7NmeD4cEDByUhVVFeIYknKIVAmicgMECUOExMTcjTs+/9JNbTHnPMmLFCdkjQSimMCb9z+3b6Zc8vEsuj3RKrUzHEoZG8rZLnREnJkQ8OkDZ04gRp5aytqxVJIKiTKDwdSBTCc9q8aZNID1tYPpr4VCTWEcANFbnXnq40aMhQcT9lYRnfUMvd9/vvkkAaNWYMaaMjiLPfyLhB3dhNBmFAHrjf27dtp0tJF2ksHwgTJk1kixdEc995R7qungWWVpY0/CG1SiSwXFx6CinNTM2a/D246Pb2drL/qSklToUnAwnBw4cP05YNG+jM+fPk29eryVZaRWIdgbbZA+Tt3sOZ49/xcvKmJSfT6u++owKOMQcPHiTysJgpxheMOvGxY0fJztaObNlSmvAhgEwyuqggmAeXFRsZYNlb0gXWHIwLCdFsPaynx05ZaQXpn1Q2U3gQcJmRY8C1sH/fPlqz+nsJV9z5wOzR06XJNlVFYh2CuNVMQjIyInsHBwoeNkz6kwvyC+hMfKyI4cFd7d69h/Q2I+GUmpFBnu51MrIYFBR0fycSSlDYsdRW0GabFVoXMdExHKbsptKSUim/oakH10EfDn8Q0vRgb+xhKBLrGrC8m+MgWGZnF1fy4C8PrjZIffHCeXafb9LNm1kiZteH3StDYxNyYjcZM7sTOO5U0E/Ag0pMTKQN69ayBd4vQyOY3R4xajQN4VDGmS2xhbkF2dk/GhIpEusoNMmuOkls4M/oS8ZeJWhtkSz1ZkvIFjsyPJzyc9V8rj4D3y+W4mE5+5FDB6X2PyZkPHl69ZU5bjMmLw5yhEuqxKRnQFyEExpWGXElVqYg/MTXCFcWf7aytmF3O1ejRqmgl0Adf8PadUzgQ+TUw5lCJ00hX38/sraxlTIhPDPEyTXYzPFQKRBQ37yOQ9upg4QHCK1FbcOfMXlUXFRM58+eJS8+uWGtVayqH0A14VLSJVq/Zq0ksXp59KGJU6aQX+AASQiWFBXJ/cT6qo6tzoHGrpT2i0UTB8YXN23YICSHqIBDQ/1XQbeRcO48rVi+XLZv9GYCh06eIhs0pFLB32VzJZYUifUU2g4rjz6eFDBwIIWfCKOkpIvNlqlV6FiEnzpN69eto0MHD5JzT1e2wFPJx89Pdm9BNBEEbu54piKxnqK2oc/ZxdWVhg4fQTm3b0vbpoJuA4fspUuXaM3339OB/fvJw9OTJkyCCx0opIVSKNCS+WpFYj0HasLQdkYcrO11VtBdQHx/1Xcr6Ti70O69eosLjdWwkC9CheFZ5IYVifUcsMjoSa5pEGuHSoaCbgLNOmu/X02HDhygnm7uNHn6dOrvHyBdWOXPYIG1UCTuDGj44jFVlJ6WRr4cWynxOd2BuNBJSbTq22/p8KFD0sAzfuIk6h8QKGXC590Wqb5pPQdObnRvYWooLjpG5G4+XrSIhgxVS8t0BbH8vazlGBhigq7u7hQ6aTJ5swuNgxY14Gfd2KGFIrGeQ+NGm4n1zbp1U0YQu3F8hfh4cHDb9U4rPBnQ7k66mCibMX7/9TfRK4P29uSp08k3IEAIXNlggZ83j6FIrOdAEwhIPHDQYCHuqePH6NfduyVJ8uXf/iqDEKr5o30BCSQIMfy0c6fsq8Jkmid/DyGhE8jX319a7lpzO6QisZ5DdigZGsioYUDgADnVj/Cpf2DffhnYhwQttjMotA+wi3nntu20ZeNG0eMOCh4qemm29vYyFoqwB1s0IAPcWpUERWI9By4EXBDIbppZWFBg0CD5+dGDB+mP/ftlQbkicfsg88YN2vXzLlr3/VpZKjeeY19MITk5O4vlhXf0LHXgp0GRuBMBzfKGBoYUOCBI5lHjoiNFzK4l3T8KzwYIA+5gC7xpw0aqqKygcRMmylZJG1s7TfIKgogt3FTZXCgSdyIgyYXKko2tjYyznT9rQocOHBRN6JdfeZWsrK06+iV2SkCf+8cffqCtmzdrLLAQeAw5ODjJ6CgO17Y8RBWJOxG0e4krK+9JDy4mms7ExoqMD6Rn+/v1FxkfDw8PVUduJUABdNfPP9O61WuptLyUJkyeTMNHjiZ7R0dZ2v685aPmQH2TnQwatcl7Msk0elyIrE+5evkSfb9qtQgJeHt70+Iln8iaFoXnQ0FBAW3ZtIk2b9pM5UxYDPKDwJj71rZQtgcUiTsh0IppYWlJrmbuoslUVJBP3j7e4vahjlxeXib7hRsDUrYoh/j6+tAktibGam/wE5GRnk67d+2WjR0Q5A+dPJVGjh4lsjro0ELpr73yEIrEnRBabeiqykpZDdPT1ZUWLl4k9UtIwCRfvy6KmI0Bi41thlg9iq0Nvn6PX3AG9Uwnvli76tRUXm6uuNBrV39P5RUVMkaIGBhlJPy9vh1c6MZQJO6s4NgY7hyssoGhAVlbWcvGBSv+f0FhwSMXGe67bfMWOn7sGP3zH/9FPXu6NvmwiPOwLPzdefNozLix7fFOdAq5fPhhDngrXOiKSho9NoSGj9K40LKSp51c6MZQJO7k6NagnokSCBpCRowa+dj7YgIKmeyiosLHdnldvXKHTp08JY0MySnJIuT2JyDuR2z5e9LIUaNkjWlnApaqQ0528/qNsn95IrvQw/h9OnbvLi2UWj209oYicSdHfYOAe1Oi4w8DxMP60sZaXg8jPjaOVnyzXNasYgEcBO4bPxeEzrEI7pNlSykkJESeFxsfm7N+RpeBQ/Dnn36i9WvWSPYfc8CoA1vb2ckUUl1t63VgtRSKxF0AIDH2JD0NKDs9zXqGhI6XjYkQNX94+wNaGY4eOiwrZ77+579p397fyZXj8bfmviWrZPQVOJiQhd7CLnRZeTmNDQmVTiwbJjByD7UdZIG1UCTuxNBuNsy5dVPG4EzNTKlv375N7vNpLpDUelIbp68vatG2QvLLly/JADxKMdNnziAbaxvyC/AnZ2fnZ37+9gay0Ht27RZJ2ZKSEslCDx+lyUKjhbI96sBPgyJxJwbI6uDgQJcuJMg8azeDbrR4yZI2fc4BAwfQf/sf/0NWqEZEhNPKb7+jkydP0Plz56RsNe+9efTOu/Mk2aaVFNJVwIXGetnN6zfISCEG+cWF5vBAFt51QBKrKSgSd1JodakhgYrYNT4mhu7cudPmsSmIqbW0tnazRPQegwFXr1ylX3bvYVJ/S0kXk8ia3fYpU6fIYjZdxM2bN2nn9h2SsS8uKaPxkybSiJGjZM8yGjlq2rEO/DQoEndSaBd+YxB98L2hdJtd6rSUVBGZ9w8MbFai63lha2sru4mB1NRUsrSyogS2yGfPnqHka9cpJfk6VVdD1EDzWhCPY/65o7coZmZm0s8//Ejr2Xspq6igCVOmiAuNfVhwoXVtoESRuAsApSVLSys6ceIE+9jd6NPPP6ehQ4e262vAOtZln/6FCgsKmdApIiMUGRFJ+Xn5sqQcWx6dnV1owaKFNJlJ01FA6QxJrO2bt4oLPS40lIaPHMkutI1sbGirSaTngSJxJwYuOCziMje3oIHBQ+hubq4kmowMjWj+Rx/R2JBx7fZaxCtwd5ebn7+f/P1CQoLElShTxcXG0bHDR6i0pIRi2fWnRvVnzXK5eurHVnrGrJli4dsC6enp9POPP9L2rVupkOPhCVMwzDBKhhmq2rmVsiVQJO7kwIVnDrGAgUEyaxx29DD9vnevxMyo34JQ7d0+ibj8xZdekpvWsoWfDmdvgeNnjkUjIyIeaCLBsvKU69elpHPvXiUNHTZMfg8HAKayUMZ6XgminJwcITBaKWGBJ06dKkksW1s7nXShG0ORuJNDLna+GbP19envJ38/fuQQHT18GP1V9MnSZTRq9KgOe31aYgwfPozs7f8nFbC7jYpzYxLjdaLMs3vXLsl2Q+4GhxMyxBMmTKCPFi6QXu5nBfrI169dS1s3baF7/Lhjx48XC4xDrqYFO5E6CorEnRwi31NbS/cw2WRhSX4BAdKgceTgQWnMQC/19evXyMzUjIaPGEF9PPt0yOtEM0rggAGP/Xd7ewdZun2HLaaRsZGQC6L53Xt0f67Z6NSUFNqzezcTeBMVFRWzBZ4mMbADHwod2UrZEigSdyGgPdDIyJCJHCg9zhGnTshGvgN//EF27JYuWLSI5rz+2lMb+ZHZRqmlPVU0AwIDqJ93Pw4DasUyA7CQeA3PmmlHEwpaKTeuXUcVcKEbppGQJdeVRo7mQJG4CwGCetjDhoseOtVQyQw7dpQunD0rO45//+032VQAN1W7sO1hICbt4exMb78994nDFK0NkMmsGa2jzUVOTjZtXL+RtmzaSOX8fseEhNKwkZqhDYxl1nZgL3RLoUjchaBRxqwTkqLshEYQXLCWFhYidh4dFUVpqak0cFCQJHSaQnrabTp29KiUhm7cyHi0eZr/g1JR8NAhsjtZF5GWmsYu9C7auG4dlZaWigUeygR2dHRib6VcrwgMKBJ3UUB9AllixMjG7GIjvrx7546IAqCO7OPr26RLHRsTS9+u+IbOsvXGYICBQeNSENFdjlldevakT5YufXyPdTdNhhqWtb21vgoLC+mHnTtp0/r1VFVdLdNImAe2YgvcXppYrQ1F4i4KrbsMInl69eMLukZUKRAb+zKBkURqCpOmTJYpJrRSAo0veJD4OFvpQ4cOUcW//klHjhxu8jGQLLKytJKhiImTJrXyO3s8Mm9k0o5t22jb5s1UVlZB4ydOlCw0ylR4TfqQxGoKisRdFFrXGqLz0OPqzxY5NSWZbvKFvn/fPpr5wixR8HgYaImcMnXqYx83IDBQVC6ysm6xZb/b5H3QFZWSnEx5ebkSnz+cINOqdtbwQVNTVU1GJsbUr5+XuOktBSaPrl65Im5zHHsRG9kCY5xwIh9GcKF1tZWyJVAkVrjvQsIKJ54/R999s0LqsO9/+GGLM7/BQ4Kpt0dvDTEec5+0tDT66p//oqNHjopaBkpG9JBCCP5uwK+pguN3rKN58+235PU8boADr19LQm2HF3D65Clas3q11IJF/5kMKGTCRElioQ6MTixdrwM/DYrECkJYxL8+/fuzlcyjmIgIWrdmrahfzpkzR6xVcwGr2pNj4icBwvY/7thJhw8dpNtssdEG2tgKVtVUkykfHlhJg9r2lctJ0gqJGrGh4YOXLMpN+F08r7Gxifykiq13dXWV+PfxcfEUFRVF7r09pNnFztaOvHy8pUSGXmhdbaVsCRSJFTRiekxYXOghpqbSnhl5+pSMDYJgGte66Rj5YSDzjXgZNenHzQpnZGTI4rGerm7k7uZGJqZmD8zmIulmbgE9sDHk1L0735wold3vffv/IMNuD1piA8NuUjuG5lURu+kgJHqdQVLYVzRsBA0OluRVPx8fOawQ++L16bML3RiKxAoCiUH54kaZBSLoIPbZOCwt/0bKLvM//rhZPdYx0dG0nq14zp07ZP2YElNpaQndupUlHVrDRo6Wnul796r+fC0YijA0YCI6yJjisBGjyMfXr0ntLxN+TSDkubhYup2Zyb9nSEGenjRk6HDxJGBtUeqCNyGEFdIi5taNgf7WgCKxggAkRnwIUji7uNC40AliSSPCT9P2LVslxjV/2pwvmz4MLxw+fJi693Amr37eVMdkqXuoccTQ2JT8AweQt29/8vTyksMBbq0W3UiT6YZLDAuNTLmLq2uTsSvcaFhuUxNjkczBa+4fECglMi2J8XuIh/EeOoPlfRiKxAr3gQscFzsmnLA5Yuz4UJH0SWNX9qeffhbX+olgwmKIvr+fHw1jV9iHSVpXWyNZ5gefB9JBhkI4PB9uTT5cQ4IKROzWiOSNgVFLoJdHH3Lr1Vv+jMdFNvrhx+qMBAYUiRUeAawfbogroeoIi1olRHsaCerFnbWxsZXWTNSThYh1D1nQhoepbajNPo1gjbPNTfyjnApoGtE2jlTzY9Y243E7CxSJFZoELBwsmrOLK7m69xKyNKcQIzVePgCqZaF2GT2d+M+5cLvhd7XNGq32uHoERWKFJnG/4aKmmmprHy8m3xRAdk3LZtcgUUdDkVjhidAVWVaFx0ORWEFBz6FIrKCg51AkVlDQcygSKyjoORSJFRT0HIrECgp6DkViBQU9xzORWNsGp+/D1AoKeoMn8K3FJEZrG3bPVlVXPdoTq6Cg0CaoxKQW3x6eCANaTGILC3NydHKU3tj2FA9XUOjKwLiljbWVjIo+jBaTuJe7O1nzg9WxFW4sV6qgoNB2qKutkyktBwf7R/6txSS2tbWRm4KCgm5AZacVFPQcisQKCnoORWIFBT2HIrGCgp5DkVhBQc+hSKygoOf4/wF/va/6+iEGFQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" width="154" height="153" border="0">


Hrot striekačky pevne zasuňte do ampulky.
Jemne tlačte ampulku ukazovákom smerom k sebe a s mimoriadnou opatrnosťou pomaly naťahujte jej obsah do striekačky.


MorENUnJSVTQkKCzs8JCwo1EgaPa9oJk+XvFUmiekhWPqosUYWY/CcmH4QGB9Oz6KfqzFjSNMNjy5rMWQoMZPf3KN28foOcGtSXSQ3OLu0phWNKxJ26Hmz4rJHxheuL50UXTU5uTmHDCFVUEqosUXHToGcz+OEDCvS/QKlpLyUGM2bFDAZUK90tZRURKF0tEHRgAFuf/v2pafMW9OD+Pbrk7y8CD12JiskXsNTwXmRq/qtXMvVetaRVB1WWqHKT8I2GmbbEpzuE9kPLceh1RUBJ2MCVL6sAAzN40avbubsbeQwcRK2dncmxdm32QGLlufUto6ABHZ85pmDEx8dTeka6mhuoQqiyRAVgERAnNWSLgb5NtK8ZK+Ji4+jWzZsS/0U9eUIXLlyQaRUYoVK3bl29nw+fCyxg81atZUETH22yPhEdOjnZ+g8dw3MhqYRfw+Z0JKZUklYdVGmi5ncTjdmSAl7nz9OmjRspLCSE4p8/p//8P/8hHsOoMaNp7rx5UiIpDTQzjzhMYHKWpckbKqmGDRvQi6QXMkw7f2+rvs3oKgyPKklUpaAvUwTZjUtLyZG4yZgRERFBF9mKmpmaU5du3ahmzRqypmL1ytWSMLN3rEVdu3ahfh4eej0vCIUkGxq9MbittJDRoWzd79y9S+FhYSJ8wHegCCssLa04fn2lzvGtJFRJouLmwM2XkpwkN3FWpu4LeqsqEJ9CzpiVmSVjPsd+OJZatGgpA87OnjlLT9gdxgwnJJzqOzlJ4kzZ2VoY9B2dWhJkar6jI71MTaWgBw8lVjXTTh2MjcV6j+di9dUyWeWgyhEVNx9uQhD0cmAA3b5xg1q3bWPU2V5A2saw5CpX05jtVL++DFhz6+FOiQkJtG7tOvLx8hJLhlIJpvR/OncuOdZyLPT5dMka62P5EKMi82uDweTKuBdMw3+VRtcuXSIH+5rUqQt7Avb2UsJRyVqxqJJENeObBk3WqJ9i4uCH48aVyzbvigDmI924fkOGWWPUCTyFkydOsDVtIdvZGmibx3E4nTl9RlRBPvzYO7duyfTFZs2ayaR8JNIQp4Mk2PSN54h/Hk+NmzZ7Y/uaQiBkcfU53PDY6tVrMFlrUlJiolwHXht7dzAsLuRRMLVt154c0dObqd/qDBVlR5UjKpCrnTwIwg4bOoTmzp9X7LzbqgyscFyzehXduHpNNqfBqoKEP3z3neyMGTRkiJBkxAcjyaN/fxEbYG3Fvj176NTx45IlbtGyJZl8S2JlQdSDBw7Snt27ZauaI8e22rGB8no46LJzsmRQGdRJNapX12l3Dq4BnzEy0XExMVKiwQ6e+QsWUOyzGLpx66Zma5tqSSsFVZKoAG4IM1MzUdvUqAKzhUoLlEyePX1GXbt3p1lz5giR/ty3j4m4VxY+vUxLo/Hjx8vmb3mf/PPJlMnUvn17saj7/9xHZ06dls/j23/7V+rYsaPMgkIt1r1XL2ravLl2KHau6H4tLDQ11OPHjsnM3okfTxLNb0mQ8kx1O2kgx+8jeQfyonRU0x5T9w0XD6vQH1WSqKI9ReLCzFRuGKVmaIzAlnQMMXPv2ZOGjRguf2fPNz7qnQf/+ouW//ob2fJ77efpmec1YPI9foAGDRtIRhcdMY611spemER2Tdu0bUsurh1k1hHcVBAVnxNIhY3sXmfO0NHDR6ifRz+diKrICG2wY5WNc2ZGplw7pu5j1q9aoqlcVMm7HzcxFhGJ5tTIG5WVmzv/dD+UZ775l29FT3vk0CF2g78XUgwZOlQOpPyEwLY2W1sNgQMu+NO9e/foJVvp1s7txN3NPzYFSSBMtXfv2VsGkWemv9L588NraohqI7+DDeJ4PnVjW9VAlSKqsr36UdBDunTRn548fvzO3Cj5BQTwGFxdXemLRYvkvR3+6wD99OOPskh5+IgP3lgijFqym7sbLflyKW3ZtInj0wOU8uKFKJIwNiW/O4rPCo+353ABIcOL+Od6XePfRM2VtRZpr9Kw8/md+PyNHVWKqEr3RvDDh/QkMpI6de5Ezi7tjHoKnpJ9LSy+QxeMuPT8T8eOHaWTJ07R4CFDC32evv36yWpFLLpKZavp1KChtKXlt9QgVI5WVZSpzczqQzKIHvCDRF5aWqoM5UbMqxK18lGliArgRkOypGXLFrI3pnffvkZ9oyDGLq49DxvasJAY406wtQ5ZXjRxFwZ8NtVsq5Nz+w7UuVt3mXGUWUippLRJHxwaICoy0xjAhtjU3MzcqD//dwVVjqgAbkiUHbD1G2oZYwSsGmYLb9+6TZZBeXp6Fvo4uMHI5DZu3JhOHjsm7i1WRBa22Q3T7JHZrVO3rux7xerF168zDUYkPI+Do4OsBcEBg6SVNbvSxuzRvCuoUkSVgc/aFQu40ZWRIMYIXD8EDMcOH6WWbVpRy9ZFZ14z2Cq2atOGTh4/LhMbMGolP1FhNaHUCuKQAKM8YaEVdZChrZ0jW3N0KyFRhWkRWMwFmJqayXdj7AoxY0WVIqoyYQ/JjByTHKPegwKv4AVbJKxTxPJhj2LE9lAljRs/jtJfpdEf23dI7TU/IFzYvHEj7dq5S0o1iHvLa9hYNTs7Kfkg/MhGAkz7OvhOcnP02/2jwnCoEkQV2SCf1EkvEin4YRA9vH+XmjZtWtmXVSYgg4qfJs2aSImlrtYyFQa89yZNmtDkqVPF5W/r3PaNf8fnc/36dYqJiaUBgwdT/foN5BCDssnQ0Cw2rkahIaEUHRUlqqjsnGwKDw2hm9evchxrJnpfuOE5RnyQGhuqBFGVflN0aVy9FCgdGy1btTJa2SDqwBi1CRkeCJWmY4seyDprzuw33Fmokx49esSfSTq155gdaiSQGa9RHBS3WN8+XgzjRoknMiyCXe0gEWJg04AdHzq3rl8je3aNu7v3MBhR8TxmOsbA8FKMva5eWlQJogr4poK7hRtw1OjRNPez+Ww56lf2VZUKiCW3bN5M573Ok1t3N72SMQWJdcHXVxJM9+/fp46du8gUBszsxWyjkuJT/Lu+ii641XZ21aTLJ5E9HHgFUEPBHd+7e4+483II6PWsRQMZZpklRcV48yaU93oqUSsJ+U9+M74Bq/FN0t3djbp261bZl1ZqPHv2jE4eO07BISHk2t61TAmfsLAw8vXxo1ocNzZnNxQ3amZmRrHPqUzFePo0mk6eOClT8J2dnXUiLVxbkNXG1kYOTXw/6PRB1trr3HnNFAk9rl/5fpGIEtUVSdk47/BKiIujx48jpf8VcXDhb4jEHW/UuBHVY7cfz4NxM3D9kViTWPodLyFVOlFNtI3IKLBDGoeyQEluXVUHDh1bNIpbWnJsWrdUOmW4zPgcnj9/TrVq16aeffqKtjenwJiUwgBioOn83u1btJWtMcjXkkmuy3Xg2kFUPDYjPUPqurVq1ZJ9NLpaUs2GeFPtYzXUhHjiZUpy3tR9HMrAvbt36EpggLyvmjVrFvp8uCcgaWzHh55bz15y8GRlZXJsr5lHbMrXmluGMTTGgEonKm4MaHohGwy86C+TBIw52wtgJApuuqlTptD0GTPlRtcXiHGxiPnwoUPSnIDaKTKyEMlrumUKp4xCYhdXV7E2XmfPSFKoJHIrgOAB125lZU2vs16Li608by7l6mC5cqWUI1vMtZYUmmH0s967dUsGp0nyUDu3GX+fzdeJLh80LhSGJ5GPadvWLeTNoURMTIw0bOTw9SA73alrN2rEsT0OAs1ImnfTslY6URXZ4MMH9ykl6QX16duH2rZtW/IvVkHgRoGreub0aYpPSKAp06bJ+ykNMBLl2JGj9OhRCHn2HyCJNSTZStI+g8RwK+s3aCjJHqxO1Gc0KSwUDgSlll2cd6PMtpL6qna0qIwcTUqiyPAwmdiP7xfPceVSIMWyK+7asYNmxEwuCfEd7GtQ06bNaNanc6S1rzAkJCTKYwMDAvkgsZL2x7DQULp4wY9S2dJ6DhzIh2FtIXCmkXtjRaHSiarM74VV7dCpEy1espT/7FjZl1UqwPr8uXcvbd+2TUao2NsX7srpAoxnAelcO3SkXn36kb2jg04jUBQSw1VNe5WuIa6eVgZkFdeXb3pknZXnlf/Txr/K9ENcD8ihHBAgUTiT6NLFC7LCET2uOMBinz6jDh070tJlX4q4Q8kc4f/H+JdaxcyHcuT3jl5erPJQcP7cOVr+2+90JeAiWbBr38ejP9VmrwPXgE6kd22pVaUSVZrD+cs25xMffzqyi9imbRvJbBojYIVC+SZ1sLeXzhg0i5cGARcDaOvmLfQk6gl17NyVb8A6Mu0iVes26gKQQ2b8IkuqJ1HRvWPBr4dML8iWB8kiW4h7jEZ3TCZMTIinB/fuUmREhCR14PbCnU2Ii6WhI0ZQr9695HvGONNWrVvJFIvSjH5F+JA/hPhg1Chh+cqVK8jXy0sSUX08+8ssKlFuZRSfcDM2VBpRNW6SqcjUoh5HykT8mjVqyP8u7nStqoAu9u6dO3zjJlKzFi34wHGWkaD6AJLJyPBwUSEhPsVwbtx4sKQWesoFy9LoDTfbxtaWcjExP19PK6xrKru0d+/clsdU48fEYEzLtauSCGzWvBmZ84HbuHEjcnPrRnPnzae+Hv1KdQ0lAZMnpkyfRumZGbR+zVrZwwNL6jlgADmwG4ypiq/fodlOlUZUxXUKDQmhi74+9DgyUsTpxioAv3XjJq1csYJuXL/O1siC1qxaSXM+/ZT6c/ykK7AyEasUjx05RvWYoJ4DB1Pbdi7ybxW5IAtub00He5Eu4nXxo1nDYSEiCJSHLC0sNe54egbFP4+j/mzN5sybK24zLCgysxBwlCcQe0+YMEEaB37/5VcKvHBBMty9+3mKEgwW/l2pu1aqRQUpn8fGyhftyS7R2PHjRJ5mjIC1Qa9oaGSE5n+npYpQQB+gDIGJhda2NiIVRDkGggMI8SuygR5ExeIpxMlQV6FE1LRJUxlv+jjyscyAOn70qKjIbGB9mZQtWrWi7m5uFXJ9+YHMLyYlIkZes2q1THvEgqu+/QdIQ4FS5jJ2N7hSiaokI+wdHGn8R+Np3LhxpfpAcYPj5sGfKGXgpEUbWP5JCeUFuKUoGdy/f09KGh3bayYNKgkXXYGC/8OHDyU27NrdjVw7dtbM1WWSltQloySY8HmaaTfGWSgCg1J8nvhd3OShTEKQFCs40Dc7c9Zsea2HDx6I2ACTFeFuJvK147PHZ1HW5VelAVohZ8ycSa/Zgq5bvYYPkEsST3swWZH3gDeQbeQTFCs96wvghrapZlvqUw/rItavWUP37t6TLwWx0/iJE2nCxAkGvtK3gdgUiZ8tWzbz61ajz7/4XBYsof6p6xoOFOsP7P+LNqxfJxasfecu4kIq2lZdpIJ//5lvxi/93ZGkD0B2WElL7TXkX2iMn7bOzrR46VJxjRGybN60WeJruMiVQVTAQjqQxmvc4F9/I38/HykZ9ennIWHEq+xslah6vyif9MjKPY4Ip3t3bsuqwLSXqaV+Pku2AJhxiyHdqN2dPXOGop8+pdhnz2QCYOcunaU0UB7ATe3A8VyvPn2oc8dONG36dAoKCqbTp09TenrJNb3Hjx/zTeVHGzds4M/iHrn37k2NGmsK+KRDQgg3n5CKb9ToJ0/o0aNgIQ2sIkQT2CPTrVsXvd4TXhOZdzSzwyIVVAzhYG3noomdoVw6fvy4QQbRRYSH0wO21qirOrdz1vv34QWM/+gjOSjXrV0juY8sdoORaa7D/4bPSheNdFVEhRNV45ZZUnLSC7p+5QqFPXpEbflLkUHSpUSTpk1p0dIl4t6Eh0fQb79U53jxitQzkYXFmE5YupoODnIDGrIrB24XanxTmaAgB1zB2zdvinhdlxsCAv7VK1fJDdqzbx/q138g1XVy0nkRsfIaUCwh+3r18iVx+fED2V09p3rSCK6PjFHa8/gzReYXY2GcimyOyKX79+7xQfucHOwdykyA27dus1exnkaPGVMqogLY2TNj9ixxLFavWMlucAAfLCbUb8AAEUWITtgI5YaVYlHxhWbyqQfXCUqV+QsXUJeuXUv9fMpuT6BTZ3tatGQJhfHp/IwtCiYmYOA1ZHRQ3GBB09Tp0ww2J1iZh6tg5x9/MPFWUmxcnKhoSoIy8sSZLVRfj/6SrdR1+ZOogvh9xMXGcLx4lbzPnxPVD95f8+Yt5DkwugXN6/q4pHj9Nm3aSNYW/w03vDD4+frRyuXLJVaFqqis0x/wWaBMl1LGyR643jFjx4pBWP77b3TBx0dKgX08+vGh00A8naws45IbVgpRpQCuXcMAF2r48OFyepcEuEY3btyQmAmjStARUhhAevwgZsLzousDc4Ih7UOtE2Mw6zvVp2bNm4tbbChgjcS5s2dFRjhy9Gi2Cu2Kffz9e/fJz9tHCOfS3pUaN2smLm8GYlsdbiJlTw9u7ru3bzE5m9H0mbPo408+FstSEvA5Yo8NNslpDgblNXPJ1saWOnbuJOEExrbic8dQ7r+vK5f27t5NJ4+fkGmKaI4v6+GHXlf8WBkgzq3HXslE/hxQB964bj0F+vtRdnYWeQwYKJ1IKOMYU/NHpVlU0YbyD9LnyBbqQlTU8NauXiO9mcgSL2bL6ahVq+AmsSowiAuu6MeffEIjPvhAsqorfl9Op06coG2bt4hbiHICJG2wODKdvwjLoSugrUVpADtiFrMr3qYIzTJIgdh0/dq1Ijl04PeAyQqIp/RWEkHCx94J3j92xWChli4kxed+7cpV+vnHH9ntvk9169aT7wPAzZ36MpWmTJtKH44fL4kxDGmD52CtXbiMBBja0/Bev/rHN2UiqrJrCNllQ5IHSUWEJMhhrGDLfzUwQKx+X8/+UtZRPABjcIUrhaiYR2thaSG60PwzaEsC4qahw4dR6KNQ2r1zl0yDxwqHrNdZIi8bPXYMdSsg21NGojjxCYtlU/h3aYJmghw+eEiSIU7sbrbv4EqTmNRFjerUBYpIHTcBNqEVRXzEdZs3baL97JKjBIPWrUaNGouQQG+NqrY5HJ/j5UuXyNvbSxrvrUvYYI6NcauWr6TTp07KprixUhrT/BtKMju2bactmzaLCOP27dtSchrxwYi8XILS8oZRLf369ZMMcWkBl/fE8ePSII95zhYWhrstEauP5JgXh9Cq5SvIlz8ffMRwgxs2bqJJMGnXplRlVChRlfR+YmI8hYWESGNzyxbNdP59zBJqxo+3tbGh48eOyy5RCA2inkRReGgYP99T+mRKsojH8f8Qr6GUoGhLUQvED1CvvpOsE8SYFEz/8zrvJQcGssMgPX5P31IDvnTcdEhqoYOkeoHlVhinEh4RTtu2bKWd23ZIc/bAYcNlRi8yt+l6blWXQXBsGfE+mzRrTgEXLrDn8IPUXtu0aSvxKT4IHABwW3O1Ld+wWiDixQv+Mmrl80Vf0PARI/KeF58p4vntfJ2b1m+gDI7nFi9eQsu++VoUSYYG7gmv8+fpGsfZAwcNolatWxv0+ZENnjJ1qsSmG9eto8sBAfwZpFOHzl3E6mKzALwQfG8gbFWMXSuUqIqrERYaQgF+vrJyARvM9ElCWFla0YRJkyQppOlbNaHbt27KsiUvjg/hUuJzfpH4QpYjfb5kMbm5vT0OZeSoUdS9u5t8Ybhp9+zaJfVQkBOuMIZ/w63TB0piqagvGzHshrXrJLaDq9uPXdXOXbpJTFYaiaBm2kOmdI308fCUzyP4/j1Z24h1i9htA7G6Cf09UQHXlcWPQ7a5Y5dO9PW3/5DPJz+QFceNDY/gp+++p6CwUBnIDXfY0sHwRMXgcXxf3d3dJRRxLYdSGlrgPp78iST4VrJlRVslknA4eLry66KvFTrlquoGV7hFBbCaAdZj9IdjJeliq2e5BO5pfhe1SdMmMjEAqzA0+RATOodtZkePSr+ii4sLNWrcmEaNGZ23EBmEwoJgYNrMGVLCQBbaz8eHjh4+LEmd9EXpEvfpCmSeUcfDl11YnGhiaiLDuLOZPH35oOnUtStVq24nn0VxzeDFQfbN8E2Ikk4PPlgg5IdVj2TLfe3yFUrNTKcebLHxOVtZWcpBhAxoLr8e1FtIyNkWkh+AlUa8Cz9xw4YN0tGDeBbDz1q3aS3udWm6YAoCiSoclP5s3T36e4jHo+/9oCtQShvFbjAUZPDmoDM/fOiwlPDQ9YPhcXjtipZs6oIKj1GVxAHcEUyEHzhIdyIUBdxoSC7lR4eOHUREkMhx7F9//SVEePkyRVwrnJdY1VCnTm2pEaJRXWlW9z7fm77/53d0+uRJaeWytrYRQYO9PeqJTsVeB9zFESM/KPTf0BV08/p1GTmDG6JTl66y4VsXiWBxkFKXVstav2EjaRhHDRdxOLp32tZvSzNmzaRP580TC4kkGpquke1F8R/hQ70iRpni72fNni3SvJ3bd0jMGhcbq1kzwv+Hgw4HZmNtGUdfPONQZd/efbRt61aRTrZr167cmw9wOCFJBqACAI/jyMFDdP70KZFFunbsJAcfgNwHMsVVAZXXPcNuRlmzrMUBA6+RoElhcp5nlxgyN9xoF3z92KLlyE0K13bBwoUiClDQk//u23/9F/qO/9vf31+UTnAb+/HzzV/wWamTTVBLrVm1SpIzWIsoyRepl0LNU/aTG0RBAik+7jldv3KZbjARMaJk4eefSxJI+ayxAX0Dx2k+fn7Uu2fPEsMO3LQTOdRAc/dvv/xKkdFR8h5WrVghIQYs4Gf8GpjJpA9QO8akxo0bNpEZexoLvlhI49gbqcgRsfAmln61TL7ffXv3yk5ZfI6IXRFioQSla027vFFp5Rllq3VJQILhIhMGxEIBG5PoEJ+WtJMGMWBH7aQISOGq16hJj8PDpe6IU/vkiRP04P59acaG6wx31K6aLRPSUyRnluweQbjwx/ZthDP+EbusIAIm2jfRYzg4Ejdnz5yVstLlgEvUnm/sVmy9Ud7Q9EuWnaTKjYTk0cuXyfQoOIgaNWxAM+fMobEcXjjk+6xQiz514iSFhYdRvz59dCqpwLL2YSv615/75bPq2bMXvUx9KV7Hjq3bKDU1TdRl+JwHcqhQUgcUruHAgQOavTwhwdTHvQcNHjqk3NviCgL3AsiKWcog5cG/DtIxDnsgvcT91ZDfT+MmTSVjjPCkMl3hKiHKLw4QDxzjWDPpRbLUQqvbVRM3Em1x+YETEONPCrPSuAEgIVQm4IGoGCq9d9cuCgwIkPIDEhrY7wIRwuIvl7ILWV9iNLiKkRGRlMGx3ro1aySDCjeypIMC5MF1BvAh8+vPP9PVK1eoU7euUnBHhjaLryHLQG6ekihKYeuPmwzZ5Q/HfUgzZ8966/NAXKmouPB7umS2caBeunRJ3g9CjIVfLJJEFdRLW7dspRvXr0nWFpMt4MrD+8ABgOMDFhJaYXGzE1+IB3Hg4EFJquGzbeTUQMbGQD7YjD8XfSwqDnsZM8qfNV6jtHVc1NNRxkGSDdLT6McRdIffU7NWrclyoJWI+vG5ZVeisL/KE7Vzly70xeLFkt2Ewmjf7r204rff6cyp03mPgdXCXJ2PJ08uMvljoV0+BaCpecKkiRLH4mbBSYk+y3Vr1tK+PXukkF+DLTBmC3/7b/8qO1euXb1CP//wI61avVq+rE/nzi12EgUyvyeOHWeXeyPd4tgUyiOPAYPEHc1zp3J1mepXMsy1XkLQgwfk7+crPb6i8Cnk0Mo/lFtpNSwJBznGX/n7ckqIj5f3bGmlITcSSi1btpJaNOqgf/35p2TfsRwLGVQsv8Jwt9FjxtKdO7fpT45H8T3iOkFcyVRnZdONq5dpzcpVTPJXNH3GdKkt6wKUkXbt3MkHSbrIJouKtUsCPgeoyCCgieaDDlMrIEa5FBggh1lfzwGSjMQhXVn11ipPVMQ+SvzTVsab1BTJW35LAEvode4cxcXGUXRUdJ6LglMfO0RdO7i+JefDxjT8KEhnsuM5AyQuTaLjR46JUB6CCtRVW7P1+OzzhbR1+3ZpUMYNPmr0GJnxVJhLhEPh7t27dPnSFWrX3oUGDh5KzZq3kGvKc6MM5EqZahVeoexGZjIBPvxoHHXr3q3IJJUJX7s1v1eUso4fPSZuJxrFCwJexlmO73//9VdZqzHp449l1YgCWf/IPwAywZBkxjx9RlEcx/qwhY2Ki5WQAa4xykHwYDL5Rge5Bw4ZRt179pAJERhLepEPmG1btpCtrQ0NGjxYRCMlAd/X9WvXpR/4Qw5Jygqs+cQPDhNsc9+wbr1MTwQ5+w8cTPU5nLCxsdXUpeUxFdjMXyGvUghKs24BggfU/UTJlM8FucOu668//6JdJbFJ5uoCcNkSEhPpgw8+YHft8zwBAiRlBcUI6GOcPHWKuIyod2LCnbeXl8SWyclJ1J9d7U+mThVrDKuBLxGlioILnRRgjw6yr8iI9urbj5rxYQMheGnLMCVBMw0wU8pP6D7p1q17oa8jPa58DdYcKqAB/NdffpFsOBZU4fuA66lMIESr3s/f/0APmGwT2QOB4KGo5V0g8OQpk2XMKT43yahC9cPPs5UJmM7W0pZdbjs+VJq2aMHufzP5fkz4a8S4GbQ63r5xg37n68F7wdQGWapcRPM9PAgIXGBVIRbBwaiso8R3aVYG3TEOAKjUUMbB9WDnDiSvvfp5sEdRR9x3C+1Avooa9VJponwlS6kP8KXVqPH2wDCUC/DFRIRHvGFFQDjI0uAeYc0EbkJ8kSjJ4Mbr1PlNQb6scuAf6IfnffYZ9enXV+KqP3Zsl6wgXgPu3hKOYdGVExsbU+h1opkaGU1Y+Rr2DuIuInuawhYqtxRTAXUB3jNusIjQEDpy+DC/h9rk3sP9rcfhoHjFVhd11Cytu4zSC2Y+2dWozlbzEyZ5V7G0P/3wPT24/1DE7QvYm2hdjGIII0IPHTosJRdMqsANjM/Q3sGe1rJbi+Z+uI9wa+P4u/Dz9sqzSBLPJ6dIiSYkJESGu6WkvBQrWacIywoZ5g6+bl9fX/pgxAgRjaAGDi8GnTP6JPwKA+4DyFUxMWQFH8yBFy9SfPxzIWpjfm7sAUKtXMpr5fSd5kel9KPidBJxga+fTJODXrQsxXPcoEhg9CuwghRWAa7UubPn5L817mGIJKcwkR8iACQRIBcsGN8gY6xkjbGFe/kvv9HWTZopDpAZQlgQHBzMrtFl6TJRXHE8/57du/lm2yQnPOSBsOAZSoa7HL5Q3PA43Vu0ai2HBHTQuNHNzb+Ua83/2ULzjFoyrCrkc5iljO8EtdVbN2+KfrovH1BYCPXgQRBblo9FYlhU4z1izUf8OUAUseePneJBgJDoAUYTfQ37mhJ77uHni3ryWAQFCGWat2yRp7FFU0FczDN2gbPF64C7DUKM+XBske8Znz2kn3Xq1SUXDm2gc97NnzviaA9PzzITFUDCELV+eAMnT52kHL6+2xxrhwQHyfgMCFbwfiA9LO8p/ZViUZG+x5eEuiZOo88XLyL7chhqhmTKJ5Mn03B2fcXl5L+7FBhIy39fLtpeWBHMFJ46bZrM3FEqJXD98idZIDeEO/XLTz/LDQzXDgfNSyYDXDfU4lBPxGQFqGwQa8FKeA4cRN179BR3WZfh2aVFlszTNaW2Lu3kus+fOSVdQnjPX/K1oRFBuYnQVrhk6RIRRERFRUl3EebthoeH04/ffy8xOkIIdLJMnDiRvmJ3F0uiigK8FngXf7DX0pTjXDTw9+nTVw7IOtqB2PM+my+167WrV4u7i8/q03lzpZaMq0JNFckkfKYCDGTng7U4MYZIJ9lTmTJ9Krm4tJfxKwfZkxg0YIDMGzYU8HmO+2g8DRg8SO5ZJBzRc+zD3hIuvks3N/aWrMhUu7SqvFChRFXis+YtWsqX43v+vFig8py/ikMhf12vdp3aEnvAFQvm2AuZylXLl8sIE8S2WdlZEm9h/o5yk6CcMXTYMJHe4YY473WOajk4yk2I8s4mdtUQuyFeOvTXAXYtM2SKYHf3niL4Lu+9KLCoMneKD4Q20qObSyePHaXTp07xjWZKszG2lG9gANYV1gbu/+mTp+jMmTNCVHgkeJ4bfHhJDMs3Xw8+ZJBEKw54z3B1mzRqLDpdHGoFD10QFrtlkKDZvWMn+flfkGTX+AmamVaQb06bMYM6d+0ih87BAwfpxrXrtHbVaqlxFmbNETbV4Nfp0LGTrOeM5LAHkx/LQ1SPfIaS08AkRrjD2Ax/6vgxUWh14utGnR5ucHnlICqUqEpMgi77zl27UdTjx3lyrYoCZHtKhhDzhLALFHK6hw8eSisXbjpJzPDhAUWOsqMV/bJwxSBOR9PxPY6FcrJz5T1hR4zGqplw3GJPg4YOFUtaQ/vllUUiqAuUOA+lJrjg2HoG7aqf13lx+0210x5BZHkv/CeSTnD5Ec/iuiEV7N27z1v16ZKQpd3y1rNHD1k5UZTaDMKCefPny+M3b9tG//t//X9sMZM4nhwjGd4evXrKj1wfhxdI2EFamM1WavHixW9km6EPfnj/gWSlr16+wp9zdfle0FoI78G2Wsm9zaUFvAEc3JAX7tu7R5ZwIZPfhUMceE44MOG+G0LIkh+VpkxSxmlWptoD5QTUaOFySZcJX8qRQ4dp/bp1tOKXX8XSz1+w4I2xo5jVa8dxCeR0165eI6tcK81WcSYJCv5du7tTVzc3SVy91t7EFQXN6ohscd1bt22rKQWdyqCLfhekbAJrCvcceQF0kiz7epl02qA2jeFyS7/+mpo0aazXa+I7hHUD+UuqyTZo2FDkhvxLtHHtOhH5o3tpLhM4fxw9esxosrK0oB+++4F2skudy24lrDVyGajZIouMmDedP/Pdu3ZJ/I+a7Wf8POj6qastGZUX0F215Msv5QDcuWMH+eAwZG+rMx8SclCVQ621UoiKmwk3cVWYYo7kR+N80jW4bbj5oMvFjFgM7qpVu5aMdkF9D1nngfwnMqd7du6Syfh4P7hRkQXEzYiJiK9epfF7zKzwg0jZQJCU9EJmRiHEcKpXR9Q3yFrfvH6DznF8hewr6ssoIz0ICaZGt26VahMarCHiXHwuyiFRHFCvnc5uLnITIOuKFSuEpGhcVzK80FOjywWH508//yQiFIgs2rVzkfezZ9duunn3DtmYmdPD0BBq0aSpqMUmsQdUETJEfKeQUk6fOUP+ezcfJqdPHBPXHusu4QYbWsVU5QUPFQ1YWZQikPw4dfKECPOxAKkTuzxwbbprT020s0FoAWkd4jR08Cgus5I4qmiSWkgLm4lsHvDz9qbLgQGSuZw0ebI0H4BEiKltl9tK8gjyO2n3a9xEXMd79+5Jg4I+g8thvZAZ1geQHsKTweKorVu3iHcC+R5q1Qgx4JbDI0FdGyHFxvXr6eD+v2h35m4p4TTg0GnEkKHyb2lpr2jQkMEyvaO8LWlBdOjQQZoe4M7v//NPunblsowlrV23Xl7roqGgErUQoI4KneyAgQP4Zk6i9evXkdeZs6JdXfrlUrGogBLz5W82Ls3Aa0NA0e3Gx8Wyq+tHF5ioKF3g0Bk9dmxe7IgYDrJIZHVheWHNYKFwo/3y40+SbUWNubyB2B/ZYFzDts2bRVhy9PARKR/N/nSOjIcBRo4aKaSFMMPngh+1bNqMpsyYRu7u7trh4Nn8XE4VTlIFWIy1gMmKA/L8ufOajXtU+gVdRUElahGAC6W4UXC7UIZBMzqav03Z5fLw9BC5GaZNoNEcdUi4bBVtRXEogIS44TGxAKMxL/p4i9wN7uBHEydqFgdrgcd2LJBFReIJgnvMcELjAWI/c44RMQJUGV1THkDZB0ms6tXtRM6IhN7+vX9KZw6Ouj5MVhyaGJwGwUlnvpbpU6dJRh6EriqAfBLTLA8fOMihxTWZHwzLivAi20DxqkpUHQChPwrbcmoyCSDSx3C2Lp27SJ0SSae9e/fkPR6kqaiGY1ncyy5W0otEsaSXAi5K3IiSDGqVuqi/3Nw13SNIVPp6+9B//sd/iPQPhFj29VcSw5fXlj2UhpYuWybuI8KMn9mqnzh1Sj5jCDI6deos8T6s5wDtxrjyqLmXFfj8MIcrJCiIP/+6UkOXaREqUSsOiO0wV+jrb7+lXCbrudOnhbTf/OMfsv8TDeWYBuHv6yfxKepsSsmkPC1s/gHc2A/qd/68uLtQEsHd1VWiqZkr7CLdI0gKoXUtnol/4K+/5PnnsmV2dil+RnFZINfJP/34s8Trfffdd3Ty2HHpwPnmX76VJB1EBSBDVSQp0I3vD8zZQgISW/BytEu6DYVKI6oSyyGuKky/W9WA6+zdpzd98WqRKGfgBpsyOZHA6e7WXRIhEBDcuXlTEjLK+gRDJhTyQxlNim4OlCwga2vYuCFNnzVb1Fj2pZhEAe1zj549KDDgEruWdaWUs+uPnZLomTd/ngw9L0/gvUDeCMmhCVvUE0ePStM7tikkxsfL6kfE0OU5GaS0QDYbohhopP0uXJAt7M7tXCSPYYi8RaV2zwC4GVAigHbWUGsmyhPQwUIeB7J6e3tTTbvq9L/+z/8WYiKeenjvjsxY6svEdXCszS5berkkl/JEDuwWJjyPl5juo48+ojlzZr/VGaQPIIusVcuRZnLsCIvw3//5X7Rjx3aRx2GDG9RaEMCXZY5vSUDbHUap/vT9D7KHFb3H2Vmv2XvxFN10VQW+AzRgvEpNpUv+F8R1b+faQUpRZe1jrTTBA9waiPPRlYD+TiRlDLleoryA0xwrHJZ9/TVlZmdJmQOaVBfX9pJhxWIidNVkZGSW6/Z0ZGthXULv36MAvimQxYUssCwkBWRxI4aI8w2Hpn28xn/93/9L+3bv4deIlwYFd/ceNPHjj3XarVMa4DPu26+f/DfaFw8dPUJ21prOJpNy/EzLClzfRxMnSL+qr4+vCGnkQDXAc1eS4CFLvowWLVtRRHiYTAlEp4oxEBWQYWeeHnTt2jXaunmz7JuBR4AWuMuBl+jS5csSo5RnmQbihcyUFHrARE1KTJDDo2Ehzd+6AuNbMPbmytWr9DwmVg4fzXTHjyQjrNkqkER+vr58MFyUjOZQtnzFTbkoCxBqiBv86pV8jth9e+fuHbrO14cpjroOR0dnDwa0Z77W1LYxLAD65fLY4wqioqyEDp67d+5qrKiB7oFKGReq7JrpwrFdckoyhYU8KvcxkeUBuLhpqWnSRI7dLcOGD9Oc+gbWeRYFKGGgJYZoHfXdDmUopWBKwrq1a+nAoUPk3Kp13lwlALOj+vbtK6RZt3adyObQaYNst6LOKS8MGDCQqlWzox+++47+/HM/JfMBsuybb6SOWhLQ8reavTV/PlysbKxF6YS67GcLF5brwmVlI4GyGcIQqBSLilQ7PijEdfXqOUkvYlUadqwrMFNp8rSp0niNThwkm4CKfi//f3vnHxv1Wcfxz3FcXVtq263tKqVjtAXHIKMDSgNaV3BgiPynCQ6jMCAKwlCZi9E/TBb/WJgyKUQNbtlMBMdwOtzIXDfoVuYKKAUW4groukKvU6rXQRVsBVqf1+d731q6u3I/vt+7Xvy+k2ZkuXvuvs89n+f5PJ8f7zfpGNrXkgnKEZCClWHSxDLtWBlO/wn9jS1mvHrNGm1egEGwYft2rXeFFWO4YTsJCuzvCsuShHpCsu/5F5RruX9Nn3o10UBjOV1NCIKVTSqTJUuXajMFZYhOEIePBlW9E8uF5y7fF/YKklkXabujprvczglQ8ED3D903NocOwDVmMTgZno8G5g1vBPfUVrZLBFlZAU1/cFJ9edWqqK+bVT1Lvv3d75hTLkee3btXScDo1Z1+93SN2pbfUe64IVgymzP0GYmiw5GM4lzuhFyNRI+MAtPCaBvpxLKJsn7jRnnQbD6pClbaDJRdwaB0/+2vZrOZkDRtS1rDrOkqt3MS5AD5Gy7hx9/1FGuYJPtZdhH5uBg2TKqCcB8hKkNoq+GJH0mOMRoqjSCAq652NtZQXFIsq9euVXI1BKK3bd2qrIeEvohE254MILgHY+LuPc+qagAFGxCQpzKjQMqONfD28VYpKMiXmtr5mi4jMJfo7zT28yFjHBgpco9ESfk3DIYwyZ9sPSZ+s+j5gVR1zaVOIcYORCBriwe47b95/tdKSA4h2w8f/8Go0ofIZlJ/Cy0pyf328+f0/+e15GiJ5cqVq4Z6S52ABh6HsUwohYvZWKBiscSYW/Uei2uLhu7vXn5Z7jYu7tfMpoGR4iqnEvT5fmHFA0qJQ+/s3Hm1kmXWhmq/JkgR6xlqksBAafPCBeWeR1SRflWY6+hcmVNjBT3cbOmDdAv6FO7M8RYDkMPe9Ytdsmf3bjV2jJ5ijtHiYQTLqL4auD6g7XO290CNMAl/Ish+Y+hFxhXPzy/QlI6TgEWCux8np3JE7XlO/n6hW/5t3GH6gkn9wWJII3yqjRSgY1S0erV0vNchb73VomyJuXnWRkp6KZFT1TPUJDGcxFrV3D7/OfGZRYxLSIrDTVBMT+sd3E87tjUYt3Od3Fe/MOb3v9/VJT/buVOefuYZKTRGijsL/WksUiNAgyXh1jqAgNSO7TtUMoMNIDv7FiUaw211UlOGzyMKTaN+KBSSt0+e1Fz8ua6gZI8PqJxJc1OTkrLDh1UaZulIFfh+NGiwHjhRW948ZJHPVVZZspcJFD94huoguAfh9tD10XTg4FD7mxuBMu6UGAllajSIHzjwmkZIQ//o0WAWXS8VldFJyXARSbM8ufNJyb+tQL66bp1Sz0DvmQxgFETeAq7g5jeaVSIEAm48jcqqSu2EcaIQhBxvTThFYzMtEkTKm5Cncw5fFH2ukLITEaehf/6C+a5Fp0cCY8T9hy3x9J/eUYOFJTLRgo0xY6iZUD4YK6DQdDuSTaSXOZs+Y4YuUtrbjrQckcMth/Vzv7RypaZZIn0HItTwEf38qac12LFp09c17eJEtJb7+uIli5WIG5EtCiVe2rdPLpq7OxHahx/xy+zZc7T7yCmwCdATarMxcg9ETAzKVtgsoIe9vbRUi+ZhSKRtkQi3m5VjuOa46DS6w15Jd1Ay1ENptw57QbuZgE41WDBuR3ypHx2keybwEZk67eOaJqJZHGmIy1f/I7/au1fa3/1LxMAFeT4oT/Py81QQa/ny5Y6lVHCH+YP5kc3iXnNvppn6uV/uUfU3aoY3bHxI6hfF7qLHgpFizFC70J7Xe6lXXjWfi7GiHfTbF/apET+w4ovaMeQWWNPMQwm10ea/SpGDcFaCXlaaDdUiOYNjFsVpyKso74qXQf//GuEf3W/uqwgOowk7a3a1MiByskcCFCi1tbWqBIC4EmLPMNQz/7HovxLp5fUUQVRNnRp10UG5Mi1MN1pcVKx7Bh1Gxv/TOyv0oG4VH0DnYqvLow9EexwCUDDpw3nce7FXPr3kfn2Gmeakd6sUEiJ0an4vXfqndLS/awy3VE/ZeLuq0n6ifjRc8QK7PHc69E3sCc502GyLbpyuNokZY79nFsCb5oQ82/aO6pjCkDdlypSoQQu+DQ0Ryldr7nQQoZ9oPa59rFC13Azt7e3y0x//RBUC6GGN5XTgBM0N03gebDooOJ2bH/mW3jPddEEB7Xucrv1m48KToHGC+uyjfzgqOdnZ8uDaNeaEXeHK9YsuIDaJEydOSMHhQqmrX6R14QN98XVVpc1QrUDLVXVDZtfMMzvtK7oAop0CmYTBcK5MpR6NS29z3zp1Z2Usor3MIaLFB8wJ8eczZ2ThonotOKBAP55FR6ADtTZI2mIBr+P1FCLECrwkNIK+8bCZi23bNAfKc6CSYJODuwV+B5tMncYJosJdnUE9XckfNzQ06O6FFKfNg+UUKisqlRuKevDuCxfkyuV/JbQxpdVQwW3FJTKz+l7touGekXmFhB+GlpCZuxE5vveDnea+VuiY8pd9SlOMHzTjN73WqMJQ1L1+Zf16uX/x4rjHxN2lTjhWBTRey3viXdTMAZSrOg/XruudVcb59HcnWm7XE7sJGtGhmAFnwyryVDFBnoZB1y+sdzSdU/qxUtWvgeGxsfFVnYNESkvT7voCu8vAXoSZDhYeOcTTp05JgVl8yC4WlZQob26ybrDl8qJc1yG/b35dw/91dXUqRzl37pyExrTlNvwxzj15VluYKpHfi9wqdcGPP/aYcYOb9HNx1+cvWHDzNzsI7s+430qkvWuXEoIzF3QEOYpwrh0eKMZPhPUj7YaqdbGqG3rNKoWLg1N2rIIKoY2bHtJiAk69y8bdud3vzC5tbWY+LS7o6QnJsmWflfUbNsi82tq4xyIau3//fnnd3NtgqigsvPWm72k91qr0LBRLJMpfZDWGf1Kysr4nW7ZskdNtp10vDomG8vJy+ebmzcraAaE6PblugHTNBx/0yMnjx1XEinSRRYIXm9FGNVQGQEODcPqgi+VvfmOc11Ru77pqa6K2Vp4CtnNXYYzpzooK5dEJhU6p3AI7qRMSF7ydMfr7+mW8OVkpV2Nza2tr0x07HkUx7mgNW5+Qw8f+KJ9a8Altc7N0UyKDuzaN8lCK4jKi7s574oV6TwSzzPeedc890nnunI6TCpb7D32PsOg1RROH3mjWogkqnZwMLDFvwfOd5hoU1OIUnptOJ07ykX3YFlfxVbWH4Wtl9G8Tlq93VeBIrLsLrUDtZ88o9caEDD9VbdlG7iW4eFkBK0fsxDxaQ/i0ComobuMrjVr9A71nvHdgmPLPmwWUl5Mr3Re6VXNntFI/NmyCSLA7cCoeMicxrnciUM0aMwZ1sL0XL8lLL74oR48cTWisZMGzQElKGoUT7/uPPjpkwE6AzbOzM6gbq8/vU3pX3SQiEHX7hmzuxjEiGiqLbPId5WYibzFWbyZV3Ls3QvTM6VCYnycdRB6vXHFaCCs9GLRIvMuMazXtrumahmJnTZaagzricT6/FN1aIFMmT1J90kSDVIHxVVJ3n0UYBlUJ0dzR6lBZWGirkNKAxQA5CRZ4MkACkjsr0f6+/vRF/APjA8oRxUl2xczDoCNMRxZ03mbMlMCyZUorO/nOCpVOIXg3kqCbz8WbVZX6YQ0WEQ2Vu+K0qVVSNVQr6qZkoIRl+2qGejkzvUcVMGMUzdNlYpeOOfFY9k47MFAtA0s/MzRniY3luyECeTNhI30m83r7FBgM990mA1vVL5nncAL2XGhLIvPg5Nhy47xxWltrItK+/T8aF9aPjaiurz2BHsYmLPtKeyzQQ4rg/dIePGQAPEP14CED4BmqBw8ZAM9QPXjIAHiG6sFDBsAzVA8eMgCeoXrwkAH4L+w/l5sNLf5yAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" width="150" height="155" border="0">


9


Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml, injekčný/infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml roztoku obsahuje 7,5 mg levobupivakaínu vo forme levobupivakaíniumchloridu.

Jedna 10 ml ampulka obsahuje 75 mg levobupivakaínu vo forme levobupivakaíniumchloridu.


Pomocná látka so známym účinkom:1 ml roztoku obsahuje 3,6 mg sodíka, čo zodpovedá 36 mg sodíka v 10 ml ampulke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný/infúzny roztok.

Číry bezfarebný roztok.

pH 4,0 – 6,0

Osmolarita: 272 – 372 mosmol/l


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí a dospievajúci (≥ 12 rokov)


Chirurgická anestézia

- Zvodová, napr. epidurálna (okrem použitia v pôrodníctve), intratekálna, perineurálna anestézia (blokáda periférneho nervu).

- Lokálna, napr. infiltrácia (vrátane peribulbárnej blokády v očnej chirurgii).


Liečba bolesti

- Kontinuálna epidurálna infúzia, jednorazové alebo opakované bolusové epidurálne podanie na liečbu bolesti, predovšetkým pooperačnej bolesti.


Deti (< 12 rokov)


Analgézia: perineurálna (ilioinguinálna blokáda/iliohypogastrická blokáda).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Levobupivakaín má podávať iba náležite kvalifikovaný a skúsený lekár alebo sa má podávať pod jeho dohľadom.


Dávkovanie


Nižšie uvedená tabuľka je návodom na dávkovanie pri častejšie používaných blokádach. Na analgéziu (napr. epidurálne podanie na liečbu bolesti) sa odporúčajú nižšie koncentrácie a dávky. V prípadoch, v ktorých sa vyžaduje hlboká a dlhotrvajúca anestézia s vysokým stupňom motorickej blokády (napr. epidurálna alebo peribulbárna blokáda) sa môže použiť vyššia koncentrácia. Pred a v priebehu injekčného podávania sa odporúča opatrná aspirácia, aby sa predišlo intravaskulárnemu podaniu.


K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s bezpečnosťou liečby levobupivakaínom počas doby presahujúcej 24 hodín. V záujme minimalizácie rizika závažných neurologických komplikácií sa majú pacient a dĺžka podávania levobupivakaínu pozorne sledovať (pozri časť 4.4).


Maximálna dávka


Maximálna dávka sa musí stanoviť s ohľadom na hmotnosť a fyzický stav pacienta, spolu s koncentráciou liečiva a miestom a spôsobom podania. Nástup účinku a trvanie blokády sa u jednotlivých pacientov líšia. Skúsenosť z klinických štúdií preukázala, že senzorická blokáda vhodná pre chirurgický zákrok, nastupuje počas 10 - 15 minút po epidurálnom podaní a odznie v rozpätí 6 - 9 hodín.


Odporúčaná maximálna jednorazová dávka je 150 mg. Ak zákrok vyžaduje pretrvávajúcu motorickú a senzorickú blokádu počas predĺženej doby, môžu byť potrebné ďalšie dávky. Maximálna odporúčaná dávka v priebehu 24 hodín je 400 mg. Dávka lieku na liečbu pooperačnej bolesti nemá prekročiť 18,75 mg/h.


Pôrodníctvo


Na anestéziu pri cisárskom reze sa nemá používať roztok s koncentráciou vyššou ako 5,0 mg/ml (pozri časť 4.3). Maximálna odporúčaná dávka je 150 mg.


Dávka na epidurálnu infúziu pri pôrodnej analgézii nemá prekročiť 12,5 mg/h.


Pediatrická populácia


Maximálna odporúčaná dávka na analgéziu u detí (do 12 rokov) (ilioinguinálna blokáda/iliohypogastrická blokáda) je 1,25 mg/kg na každú stranu tela.

Maximálna dávka sa má upraviť podľa hmotnosti, konštitúcie tela a fyzického stavu pacienta/dieťaťa.


V iných indikáciách nebola bezpečnosť a účinnosť levobupivakaínu u detí stanovená.


Osobitné skupiny pacientov


Oslabeným, starším a akútne chorým pacientom sa majú podávať nižšie dávky levobupivakaínu, primerané ich fyzickému stavu.


Pri liečbe pooperačnej bolesti sa musí vziať do úvahy dávka podaná počas chirurgického zákroku.


K dispozícii nie sú relevantné údaje u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.4 a 5.2).


Tabuľka dávkovania


Dospelí a dospievajúci (≥ 12 rokov)Koncentrácia (mg/ml)1

Dávka

Motorická blokáda

Anestézia v chirurgiiEpidurálny bolus2 (pomalý) pri operácii u dospelých

5,0 - 7,5

10 - 20 ml (50 - 150 mg)

Stredná až úplná

Pomalá epidurálna injekcia3 pri cisárskom reze

5,0

15- 30 ml (75 - 150 mg)

Stredná až úplná

Intratekálna anestézia

5,0

3 ml (15 mg)

Stredná až úplná

Blokáda periférneho nervu

2,5 - 5,0

1 - 40 ml (2,5 - 150 mg max.)

Stredná až úplná

Oftalmická anestézia (peribulbárna blokáda)

7,5

5 - 15 ml (37,5 - 112,5 mg)

Stredná až úplná

Lokálna infiltrácia u dospelých

2,5

1 - 60 ml (2,5 - 150 mg max.)

Nevzťahuje sa

Liečba bolesti4
Pôrodná analgézia (epidurálny bolus5)

2,5

6 - 10 ml (15 - 25 mg)

Minimálna až stredná

Pôrodná analgézia (epidurálna infúzia)

1,256

4 - 10 ml/h (5 - 12,5 mg/h)

Minimálna až stredná

Pooperačná bolesť


1,256

10 - 15 ml/h (12,5 - 18,75 mg/h)

Minimálna až stredná

2,5

5 - 7,5 ml/h (12,5 - 18,75 mg/h)

1 Infúzny/injekčný roztok levobupivakaínu je dostupný v koncentráciách; 5,0 a 7,5 mg/ml.

2 Čas podávania aspoň 5 minút (pozri tiež text).

3 Čas podávania 15 - 20 minút.

4 Ak sa levobupivakaín kombinuje s inými liečivami na liečbu bolesti, napr. opioidmi, dávku levobupivakaínu je potrebné znížiť a radšej použiť roztok s nižšou koncentráciou (napr. 1,25 mg/ml).

5 Minimálny odporúčaný interval medzi prerušovanými injekciami je 15 minút.

6 Informácie o riedení, pozri časť 6.6.


Pediatrická populácia (< 12 rokov)Koncentrácia (mg/ml)1

Dávka

Motorická blokáda

Ilioinguinálna blokáda/iliohypo-gastrická blokáda u detí < 12 rokov

2,5

0,5 ml/kg/strana (1,25 mg/kg/strana)

Nevzťahuje sa

5,0

0,25ml/kg/strana (1,25 mg/kg/strana)

Spôsob podávania


Levobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml je indikovaný na epidurálne, intratekálne, perineurálne použitie (blokáda periférneho nervu) a na infiltráciu (vrátane peribulbárneho použitia) (pozri tabuľku dávkovania vyššie).


Pred a počas podávania bolusovej dávky je potrebná opakovaná aspirácia. Bolusová injekcia sa má podávať pomaly, v postupne sa zvyšujúcich dávkach, rýchlosťou 7,5 až 30 mg/min, pričom je potrebné pozorne sledovať vitálne funkcie pacienta a udržiavať s ním verbálny kontakt.


Ak sa objavia príznaky toxicity, injekčné podávanie sa má okamžite zastaviť.


Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Odhliadnuc od použitého lokálneho anestetika sa majú sa vziať do úvahy všeobecné kontraindikácie súvisiace s regionálnou anestéziou.Straight Connector 6


Roztoky levobupivakaínu sú kontraindikované u pacientov so známou precitlivenosťou na levobupivakaín, lokálne anestetiká amidového typu alebo na ktorúkoľvek z ďalších pomocných látok uvedených v časti 6.1 (pozri časť 4.8).


Roztoky levobupivakaínu sú kontraindikované na intravenóznu regionálnu anestéziu (Bierova blokáda).


Roztoky levobupivakaínu sú kontraindikované u pacientov so závažnou hypotenziou, ako napr. pri kardiogénnom alebo hypovolemickom šoku.


Roztok 7,5 mg/ml je kontraindikovaný na použitie v pôrodníctve vzhľadom na zvýšené riziko kardiotoxicity, ktoré sa zistilo u bupivakaínu (pozri časť 4.6).


Roztoky levobupivakaínu sú kontraindikované na použitie pri paracervikálnej blokáde v pôrodníctve (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všetky formy lokálnej a regionálnej anestézie levobupivakaínom sa majú vykonávať v zariadeniach s dostatočným vybavením a má ich podávať vyškolený personál so skúsenosťami v požadovaných anestetických postupoch, schopným diagnostikovať a liečiť akékoľvek nežiaduce účinky, ktoré sa môžu objaviť.


Levobupivakaín môže spôsobiť akútne alergické reakcie, kardiovaskulárne účinky a neurologické poškodenie (pozri časť 4.8).


Levobupivakaín sa má používať s opatrnosťou pri regionálnej anestézii u pacientov s poruchou kardiovaskulárnej funkcie, napr. závažné srdcové arytmie (pozri časť 4.3).


Intratekálne alebo epidurálne podanie lokálnych anestetík do centrálneho nervového systému u pacientov s už existujúcimi ochoreniami CNS môže potenciálne viesť k exacerbácii niektorých z týchto chorobných stavov. Pri zvažovaní epidurálnej alebo intratekálnej anestézie u týchto pacientov je preto potrebné urobiť klinický posudok.


Epidurálna anestézia


Počas epidurálneho podania levobupivakaínu sa majú koncentrované roztoky (0,5 – 0,75 %) podávať v postupne sa zvyšujúcich dávkach v rozmedzí 3 až 5 ml, s dostatočným časovým odstupom medzi jednotlivými dávkami, aby sa odhalili toxické prejavy neúmyselného intravaskulárneho alebo intratekálneho podania. V súvislosti s lokálnymi anestetikami, vrátane levobupivakaínu, boli hlásené prípady závažnej bradykardie, hypotenzie a sťaženého dýchania so zástavou srdca (niektoré s fatálnym koncom). Ak sa má injekčne podať veľká dávka, napr. pri epidurálnej blokáde, odporúča sa skúšobná dávka 3 – 5 ml lidokaínu s adrenalínom. Neúmyselné intravaskulárne podanie je možné rozpoznať podľa dočasného zvýšenia srdcovej frekvencie a náhodné intratekálne podanie podľa prejavov spinálnej blokády.


Aspirácia krvi sa má vykonať taktiež pred a počas každej doplnkovej injekcie pri kontinuálnych (intermitentných) katétrových postupoch. Intravaskulárne podanie je možné aj v prípade, že je aspirácia krvi negatívna. Počas podávania epidurálnej anestézie sa odporúča pred podaním celej dávky spočiatku podať skúšobnú dávku na sledovanie účinku.


Epidurálna anestézia je bez ohľadu na typ použitého lokálneho anestetika môže spôsobiť hypotenziu a bradykardiu. Všetci pacienti musia mať zabezpečený intravenózny prístup. K dispozícii musia byť vhodné roztoky, vazokonstrikčné lieky, anestetiká s antikonvulzívnym účinkom, myorelaxanciá a atropín, resuscitačné pomôcky a musí sa zabezpečiť odborný posudok (pozri časť 4.9).


Epidurálna analgézia


Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady syndrómu cauda equina a udalostí naznačujúcich neurotoxicitu (pozri časť 4.8) v časovej súvislosti s použitím levobupivakaínu na epidurálnu analgéziu počas 24 hodín alebo dlhšie. Tieto udalosti boli vážnejšie a v niektorých prípadoch viedli k trvalým následkom, keď sa levobupivakaín podával počas doby dlhšej ako 24 hodín. Preto sa musí použitie infúzie levobupivakaínu počas doby presahujúcej 24 hodín starostlivo zvážiť a použiť len v prípade, že prínos pre pacienta prevažuje nad rizikom.


Je nevyhnutné, aby sa pred injekciou akéhokoľvek lokáneho anestetika vykonala aspirácia krvi alebo mozgovomiechového moku (ak prichádza do úvahy), a to pred úvodnou dávkou aj pred všetkými nasledujúcimi dávkami, aby sa predišlo intravaskulárnej alebo intratekálnej injekcii. Avšak negatívna aspirácia nie je zárukou že injekcia nebude podaná intravaskulárne alebo intratekálne . Levobupivakaín sa má použiť s opatrnosťou u pacientov, ktorí dostávajú iné lokálne anestetiká alebo liečivá štrukturálne podobné lokálnym anestetikám amidového typu, pretože toxické účinky týchto liekov sú aditívne.


Zvodová lokálna nervová blokáda


Pacient musí mať zabezpečený neustály prísun intravenóznych tekutín cez permanentný katéter kvôli funkčnému intravenóznemu portu. Aby sa predišlo vysokým plazmatickým koncentráciám a závažným nežiaducim účinkom, má sa použiť najnižšia dávka lokálneho anestetika, ktorá vyvolá účinnú anestéziu. Je nutné sa vyhnúť rýchlej injekcii veľkého objemu roztoku lokálneho anestetika a ak je to možné, majú sa použiť čiastkové (postupne sa zvyšujúce) dávky.


Použitie v oblasti hlavy a krku


Nízke dávky lokálnych anestetík injekčne podaných do oblasti hlavy a krku, vrátane retrobulbárnej, dentálnej blokády a blokády hviezdicovitého ganglia, môžu viesť k nežiaducim reakciám podobným systémovej toxicite pozorovanej pri neúmyselnom intravaskulárnom podaní vyšších dávok. Injekčné postupy si vyžadujú maximálnu pozornosť. Nežiaduce reakcie môžu byť spôsobené intraarteriálnou injekciou lokálneho anestetika so spätným prúdením do cerebrálnej cirkulácie. Taktiež môžu byť spôsobené napichnutím dura mater optického nervu pri retrobulárnom bloku s difúziou časti anestetika do subdurálneho priestoru stredného mozgu. Pacienti podstupujúci tieto blokády majú byť neustále pozorovaní a je nutné neustále sledovať ich cirkuláciu a respiráciu. Resuscitačné pomôcky a personál na liečbu nežiaducich reakcií majú byť ihneď k dispozícii.


Použitie v očnej chirurgii


Lekári vykonávajúci retrobulbárne blokády si majú byť vedomí hlásení zástavy dýchania, ktoré sa vyskytli po injekcii lokálneho anestetika. Pred retrobulbárnou blokádou sa má zabezpečiť okamžitá dostupnosť vybavenia, liekov a personálu na zvládnutie zástavy alebo depresie dýchania, kŕčov a kardiálnej stimulácie alebo depresie, tak ako pri všetkých postupoch regionálnej anestézie. Tak ako pri ostatných anestetických postupoch, pacienti majú byť po očnej blokáde neustále sledovaní kvôli prejavom týchto nežiaducich reakcií.


Osobitné skupiny pacientov


Oslabení, starší a akútne chorí pacienti:použitie levobupivakaínu u oslabených, starších a akútne chorých pacientov si vyžaduje opatrnosť (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene:vzhľadom na to, že levobupivakaín sa metabolizuje v pečeni, má sa používať s opatrnosťou u pacientov s ochorením pečene alebo zníženým prietokom krvi pečeňou, napr. u pacientov so závislosťou od alkoholu alebo u pacientov s cirhózou (pozri časť 5.2).


Tento liek obsahuje 1,57 mmol (alebo 36 mg) sodíka v každej ampulke s 10 ml roztoku. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov na diétes kontrolovanýmobsahom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Štúdie in vitroukazujú, že metabolizmus levobupivakaínu sprostredkovávajú izoformy CYP3A4 a CYP1A2. Aj napriek tomu, že sa neuskutočnili žiadne klinické štúdie, metabolizmus levobupivakaínu môže byť ovplyvnený inhibítormi CYP3A4, napr. ketokonazolom a inhibítormi CYP1A2, napr. metylxantínmi.


Levobupivakaín sa má používať s opatrnosťou u pacientov užívajúcich antiarytmiká s lokálnym anestetickým účinkom, napr. mexiletín alebo antiarytmiká III. triedy, pretože ich toxické účinky môžu byť aditívne.


Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie na zhodnotenie účinkov levobupivakaínu v kombinácii s adrenalínom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Roztoky levobupivakaínu sú kontraindikované na použitie pri paracervikálnej blokáde v pôrodníctve. Na základe skúseností s bupivakaínom sa môže po paracervikálnej blokáde objaviť fetálna bradykardia (pozri časť 4.3).


Roztok 7,5 mg/ml je kontraindikovaný na použitie v pôrodníctve vzhľadom na zvýšené riziko kardiotoxicity, ktoré sa zistilo u bupivakaínu (pozri časť 4.3).


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách v prvom trimestri vystavených účinku levobupivakaínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky, ale preukázali embryonálno-fetálnu toxicitu pri systémovej expozícii hladinám v rovnakom rozpätí ako sú hladiny dosiahnuté pri klinickom použití (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Levobupivakaín sa preto nemá podávať počas ranej gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa levobupivakaín vylučuje do materského mlieka u ľudí. Tak ako bupivakaín, aj levobupivakaín pravdepodobne prechádza do materského mlieka u ľudí len v nízkej miere. Z toho dôvodu je dojčenie po lokálnej anestézii možné.


Fertilita

Pre levobupivakaín nie sú k dispozícii žiadne alebo obmedzené údaje na zhodnotenie jeho vplyvu na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Levobupivakaín môže mať zásadný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientov treba upozorniť, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje, pokým neodznejú všetky účinky anestézie a bezprostredné následky chirurgického zákroku.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce liekové reakcie levobupivakaínu sú zhodné s nežiaducimi reakciami známymi pre príslušnú skupinu liekov. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi liekovými reakciami sú hypotenzia, nauzea, anémia, vracanie, závrat, bolesť hlavy, pyrexia, bolesť počas zákroku, bolesť chrbta a syndróm fetálneho šoku pri použití v pôrodníctve (pozri tabuľku nižšie).


Nežiaduce reakcie hlásené buď spontánne alebo pozorované v klinických skúšaniach sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V rámci každej triedy orgánových systémov sú nežiaduce liekové reakcie zoradené podľa frekvencie, s použitím nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (≥ 1/10);

Časté (≥ 1/100 až < 1/10);

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);

Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté


Anémia

Poruchy imunitného systému

Neznáme


Neznáme

Alergické reakcie (vo vážnych prípadoch anafylaktický šok)

Precitlivenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Časté

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Závrat

Bolesť hlavy

Kŕč

Strata vedomia

Ospalosť

Synkopa

Parestézia

Paraplégia

Paralýza1

Poruchy oka

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Rozmazané videnie

Ptóza2

Mióza2

Enoftalmus2

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Atrioventrikulárny blok

Zastavenie srdca

Ventrikulárna tachyarytmia

Tachykardia

Bradykardia

Poruchy ciev

Veľmi časté

Neznáme

Hypotenzia

Nával horúčavy2

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Zastavenie dýchania

Opuch hrtana

Apnoe

Kýchanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Časté

Neznáme

Neznáme

Nauzea

Vracanie

Znížená citlivosť v ústach

Strata kontroly sfinktera1

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Angioedém

Urtikária

Pruritus

Hyperhidróza

Anhidróza2

Erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Neznáme

Neznáme

Bolesť chrbta

Svalové zášklby

Svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Dysfunkcia močového mechúra1

Stavy v gravidite, šestonedelí a perinatálnom období

Časté

Syndróm fetálneho šoku

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme

Priapizmus1

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

Neznáme

Znížený srdcový výdaj

Zmena na elektrokardiograme

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté

Bolesť počas zákroku

1Toto môže byť prejav alebo príznak syndrómu cauda equina (pozri ďalší text časti 4.8).

2Toto môže byť prejav alebo príznak prechodného Hornerovho syndrómu (pozri ďalší text časti 4.8).


Nežiaduce reakcie lokálnych anestetík amidového typu sú zriedkavé, ale môžu sa objaviť ako dôsledok predávkovania alebo neúmyselného intravaskulárneho podania a môžu byť závažné.


Bola hlásená skrížená citlivosť pri liečivách skupiny lokálnych anestetík amidového typu (pozri časť 4.3).


Náhodné intratekálne injekčné podanie lokálnych anestetík môže spôsobiť veľmi hlbokú spinálnu anestéziu.


Kardiovaskulárne účinky súvisia s útlmom prevodového systému srdca a znížením excitability a kontraktility myokardu. Tomu väčšinou predchádzajú príznaky závažnej toxicity na CNS, napr. kŕče, ale zriedkavo môže dôjsť k zástave srdca aj bez predchádzajúcich účinkov na CNS.


Neurologické poškodenie je zriedkavým, ale preukázaným následkom regionálnej, najmä epidurálnej a spinálnej anestézie. Môže k nemu dôjsť priamym poranením miechy alebo miechových nervov, následkom syndrómu prednej spinálnej artérie, injekciou dráždivej látky alebo nesterilného roztoku. Zriedkavo môžu byť trvalé.


V súvislosti s liečbou levobupivakaínom sa vyskytli hlásenia dlhotrvajúcej slabosti alebo senzorických porúch, z ktorých niektoré mohli byť trvalé. Je ťažké určiť, či boli dlhodobé účinky výsledkom toxicity lieku alebo nerozpoznanej traumy počas chirurgického zákroku alebo iných mechanických faktorov, ako napr. zavedenie katétra a manipulácia s ním.


V spojení s podávaním levobupivakaínu sa vyskytli hlásenia syndrómu cauda equina alebo prejavov a príznakov potenciálneho poškodenia spodnej časti miechy alebo koreňov spinálnych nervov (vrátane parestézie, slabosti alebo paralýzy dolných končatín, straty kontroly vyprázdňovania čriev a/alebo močového mechúra a priapizmu). Tieto udalosti boli závažnejšie a v niektorých prípadoch, keď sa levobupivakaín podával dlhšie ako 24 hodín, neustúpili (pozri časť 4.4).

Nedá sa však určiť, či sú tieto udalosti následkom vplyvu levobupivakaínu, mechanickej traumy miechy alebo koreňov spinálnych nervov alebo nahromadenia krvi v spodnej časti chrbtice.


V súvislosti s použitím lokálnych anestetík, vrátane levobupivakaínu, boli tiež zaznamenané zriedkavé hlásenia dočasného Hornerovho syndrómu (ptóza, mióza, enoftalmus, jednostranné potenie a/alebo nával horúčavy). Tento nežiaduci účinok po ukončení liečby ustúpil.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neúmyselné intravaskulárne injekčné podanie lokálnych anestetík môže vyvolať okamžité toxické reakcie. V prípade predávkovania sa môže maximálna plazmatická koncentrácia dosiahnuť až 2 hodiny po podaní anestetika v závislosti od miesta podania injekcie, a preto sa prejavy toxicity môžu oneskoriť. Účinky lieku môžu byť predĺžené.


Systémové nežiaduce reakcie lokálnych anestetík s dlhodobým účinkom, hlásené pri predávkovaní alebo neúmyselnom intravaskulárnom injekčnom podaní, zahŕňajú účinky na CNS aj kardiovaskulárne účinky.


Účinky na CNS

Kŕče sa majú okamžite liečiť intravenóznym podaním tiopentalu alebo diazepamu v zodpovedajúcej dávke. Tiopental a diazepam takisto tlmia CNS, dýchanie a činnosť srdca. Ich použitie môže preto viesť k apnoe. Nervovosvalové blokátory môže lekár použiť iba vtedy, ak sa zabezpečí priechodnosť dýchacích ciest a komplexná starostlivosť o paralyzovaného pacienta.


Ak sa kŕče ihneď neliečia, môžu spolu s následnou hypoxiou, hyperkapniou a kardiodepresívnym účinkom lokálneho anestetika spôsobiť srdcové arytmie, ventrikulárnu fibriláciu alebo zástavu srdca.


Kardiovaskulárne účinky

Hypotenzii možno predísť alebo ju zmierniť dostatočnou hydratáciou a/alebo použitím vazokonstrikčných liekov. Ak dôjde k hypotenzii, majú sa intravenózne podať roztoky kryštaloidov alebo koloidov a/alebo postupne sa zvyšujúce dávky vazokonstrikčných liekov, ako napr. 5 - 10 mg efedrínu. Je nutné urýchlene liečiť aj akékoľvek ďalšie príčiny hypotenzie.


Pri závažnej bradykardii postačí na úpravu srdcovej frekvencie na prijateľnú úroveň obvykle 0,3 - 1,0 mg atropínu.


Srdcová arytmia sa má liečiť obvyklým spôsobom a fibrilácia komôr kardioverziou


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Lokálne anestetiká, amidy, ATC kód: N01BB10


Levobupivakaín je anestetikum s dlhodobým anestetickým a analgetickým účinkom. Blokuje vedenie vzruchu v senzorických a motorických nervoch, predovšetkým ovplyvnením napäťovo závislých sodíkových kanálov v bunkovej membráne, ale blokuje tiež draslíkové a kalciové kanály. Levobupivakaín ovplyvňuje aj prenos a vedenie vzruchu v iných tkanivách, z hľadiska výskytu klinických nežiaducich reakcií je významné predovšetkým ovplyvnenie kardiovaskulárneho a centrálneho nervového systému.


Dávka levobupivakaínu je udávaná ako báza, zatiaľ čo v racemáte bupivakaínu je dávka udávaná ako chloridová soľ. Preto je v roztokoch levobupivakaínu približne o 13 % viac liečiva v porovnaní s bupivakaínom. V klinických štúdiách mal levobupivakaín pri rovnakej nominálnej koncentrácii podobné klinické účinky ako bupivakaín.


V klinickej farmakologickej štúdii, v ktorej sa používala ako model blokáda ulnárneho nervu, bol levobupivakaín rovnako účinný ako bupivakaín.


K dispozícii sú obmedzené skúsenosti s bezpečnosťou liečby levobupivakaínom počas doby presahujúcej 24 hodín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

V klinických štúdiách u ľudí bola kinetika distribúcie levobupivakaínu po intravenóznom podaní v podstate rovnaká ako u bupivakaínu. Plazmatická koncentrácia levobupivakaínu po podaní terapeutických dávok závisí od dávky a spôsobu podania, keďže absorpcia z miesta podania je ovplyvnená prekrvením tkaniva.


V klinickej farmakologickej štúdii bol po intravenóznom podaní 40 mg levobupivakaínu priemerný biologický polčas približne 80 ± 22 minút, Cmax1,4 ± 0,2 μg/ml a AUC 70 ± 27 μg.min/ml.


Priemerné hodnoty Cmaxa AUC (0 - 24 h) levobupivakaínu boli približne proporcionálne závislé od dávky po epidurálnom podaní 75 mg (0,5 %) a 112,5 mg (0,75 %) a po dávke 1 mg/kg (0,25 %) a 2 mg/kg (0,5 %) pri blokáde brachiálneho plexu. Po epidurálnom podaní 112,5 mg (0,75 %) boli priemerné hodnoty Cmax0,58 μg/ml a AUC 3,56 μg.h/ml.


Distribúcia

Väzba levobupivakaínu na plazmatické proteíny u ľudí, hodnotená in vitro, dosahovala pri koncentráciách v rozsahu 0,1 až 1,0 μg/ml viac ako 97 %.


Distribučný objem po intravenóznom podaní bol 67 litrov.


Biotransformácia

K dispozícii nie sú relevantné údaje u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.4).


Levobupivakaín sa vo veľkej miere metabolizuje, v nezmenenej forme nie je preukázateľný v moči ani v stolici. Hlavný metabolit levobupivakaínu, 3-hydroxylevobupivakaín, sa vylučuje do moču vo forme konjugátov kyseliny glukurónovej a esterov síranov. Štúdie in vitro preukázali, že izoforma CYP3A4 sprostredkováva metabolizmus levobupivakaínu na desbutyllevobupivakaín a izoforma CYP1A2 na 3-hydroxylevobupivakaín. V týchto štúdiách sa preukázalo, že metabolizmus levobupivakaínu a bupivakaínu je podobný.


Neexistuje dôkaz racemizácie levobupivakaínu in vivo.


Eliminácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití levobupivakaínu u pacientov s poruchou funkciou obličiek. Levobupivakaín sa z veľkej časti metabolizuje a do moču sa v nezmenenej podobe nevylučuje.


Priemerný celkový plazmatický klírens levobupivakaínu po intravenóznej infúzii bol 39 l/h a konečný polčas 1,3 hodiny.


Po intravenóznom podaní sa levobupivakaín kvantitatívne vylučuje, v priemere asi 95 %, pričom 71 % sa vylučuje močom a 24 % stolicou v priebehu 48 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdii embryo-fetálnej toxicity u potkanov sa pozoroval zvýšený výskyt dilatácie obličkových panvičiek, dilatácie uretry, dilatácie olfaktorickej dutiny a výskyt nadpočetných rebier v torakálno-lumbálnej oblasti pri systémovej expozícii hladinám v rovnakom rozmedzí ako pri tých, ktoré sa dosahujú pri klinickom používaní. Nepozorovali sa s liečbou súvisiace malformácie.


Pri štandardnom testovaní mutagenity a klastogenity sa nepreukázala genotoxicita levobupivakaínu. Štúdie karcinogenity sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Levobupivakaín môže pri riedení alkalickými roztokmi vytvárať precipitáty, a preto sa nemá riediť alebo podávať súčasne s injekciami hydrogenuhličitanu sodného. Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sa uvádzajú v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


Po prvom otvorení: liek sa má použiť okamžite.


Čas použiteľnosti po zriedení:

Chemická a fyzikálna stabilita Levobupivacaine Kabi zriedeného roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na výslednú koncentráciu 0,625 mg/ml a 1,25 mg/ml bola preukázaná počas 30 dní pri teplote 2 °C – 8 °C, resp. 20 °C – 25 °C.

Chemická a fyzikálna stabilita Levobupivacaine Kabi zriedeného roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na výslednú koncentráciu 0,625 mg/ml a 1,25 mg/ml:

 • s klonidíniumchloridom 8,4 g/ml, morfíniumsulfátom 50 g/ml, fentanyliumdihydrogéncitrátom 2 - 4 µg/ml bola preukázaná počas 30 dní pri teplote 2 °C ‑ 8 °C, resp. 20 °C ‑ 25 °C.

 • so sufentanilom pridaným v koncentrácii 0,4 µg/ml bola preukázaná počas 30 dní pri teplote 2 °C ‑ 8 °C alebo počas 7 dní pri teplote 20 °C ‑ 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.Ak sa nepoužije okamžite, za čas a spôsob uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ lieku a tento čas zvyčajne nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 °C ‑ 8 °C, pokiaľ sa riedenie a miešanie neuskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10 ml polypropylénové ampulky v sterilných blistrových baleniach. Dodáva sa v baleniach po 5, 10 alebo 20 ampuliek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný obsah zlikvidujte.

Nepoužívajte ak je obal poškodený.


Pred použitím sa má roztok/zriedený roztok vizuálne skontrolovať. Majú sa použiť iba číre roztoky bez viditeľných častíc.


Ak je potrebné, aby bol povrch ampulky sterilný, má sa použiť ampulka zo sterilného blistra. Povrch ampulky nie je sterilný, ak došlo k porušeniu sterilného blistra.


Na riedenie štandardných roztokov levobupivakaínu sa má za aseptických podmienok použiť injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).


Preukázala sa kompatibilita klonidínu 8,4 g/ml, morfínu 0,05 mg/ml, fentanylu 2 - 4 g/ml a sufentanilu 0,4 µg/ml s levobupivakaínom v injekčnom roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).


Čas použiteľnosti po riedení lieku, pozri časť 6.3.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o.,

Želetavská 1525/1,

140 00 Praha 4,

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


01/0257/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTULevobupivacaine Kabi 7,5 mg/ml